Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pla Estratègic Universitat Valparaíso

272 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pla Estratègic Universitat Valparaíso

 1. 1. Objectius Projectes de Accions de Responsable Seguiment Estratègics desenvolupament projecte Definició de col·laboració amb la "Cámara Rectorat de la No aplica Regional de Universitat. Comercio de Valparaíso". Definició de Posada en marxa programes Vicerectorat dun centre de Quinzenal formatius a acadèmic formació per a desenvolupar. treballadors amb la col·laboració de la Implantació d’una "Cámara Regional Departament de plataforma Quinzenal de Comercio de tecnologia d’aprenentatge. Valparaíso". Vicerectorat de Difusió de les Màrqueting i Quinzenal accions proposades. Comunicació Unitat de Posada en marxa de coordinació Quinzenal prova pilot. pedagògica Definició deCercar noves recursos necessaris Vicerectoratformes de No aplica per la posada en econòmicfinançament on les marxa.TIC i le-learningapareguin com a Definició decohesionador de programes Vicerectoratles noves Quinzenal formatius a acadèmicestratègies de la Inici duna Escola desenvolupar.Universitat. didiomes moderns (on-line) amb abast Implantació d’una per a tots els països Departament plataforma Quinzenal de parla castellana tecnològic d’aprenentatge. de llatinoamèrica. Vicerectorat de Difusió de les Màrqueting i Quinzenal accions proposades. Comunicació Unitat de Posada en marxa de coordinació Quinzenal prova pilot. pedagògica Recerca de Vicerectorat de possibles Mensual relacions externes col·laboradors. Convenis de col·laboració i Definició de patrocinis del sector convenis de Vicerectorat de Mensual privat amb làmbit col·laboració relacions externes de recerca de la individuals. Universitat. Vicerectorat de Promoció dels Màrqueting i Mensual convenis signats. Comunicació
 2. 2. Afers generals Adequació dels (unitat responsable Mensual espais a llogar. a cada facultat) · Potenciar el lloguer despais de la Vicerectorat Universitat per a Definició dels d’Economia + conferències o Trimestral serveis a oferir. Vicerectorat d’arts i trobades patrimoni dinstitucions externes. Difusió dels serveis Vicerectorat de entre clients i Màrqueting i Mensual col·laboradors. Comunicació Objectius Projectes de Accions de Responsable Seguiment Estratègics desenvolupament projecte Vicerectorat de Signatura de Acords amb fons relacions externes + Mensual convenis de públics Vicerectorat d’arts i col·laboració amb patrimoni les diferents institucions Vicerectorat de culturals de la ciutat Acords amb fons relacions externes + Mensual de Valparaíso privats Vicerectorat d’arts i patrimoni Xerrades informatives amb els diferents Vicerectorat de membres de la Màrqueting i Mensual comunitatOptimitzar i Comunicació educativa perampliar les explicar l’us de lainfraestructures nova eina.de la Universitatoferint el canal Promoció interna PAS de laidoni per a les Foment de lús de la de la biblioteca biblioteca (Personalnoves necessitats Mensual biblioteca virtual de virtual dins de la Administratiu i dedestudiants, la Universitat de Universitat. Serveis)docents i Chile.col·laboradors de Diversificació dels Inventari della nostra PAS de la recursos maquinari AnualUniversitat. biblioteca dequipament disponible. multimèdia disponibles entre Definició de pla les diferents d’optimització i facultats. PAS de la repartiment del Anual biblioteca maquinari disponible. Compra dels recursos necessaris en funció del Vicerectorat pressupost Anual d’Economia disponible i de les necessitats de les facultats.
 3. 3. Recollida de Departament necessitats de les Anual tecnològic diferents facultats. Inventari de Departament Anual maquinari. tecnològicImplantació de dun Distribució delprocediment de maquinari en Departament Trimestralplanificació de les funció de les tecnològicaules multimèdia de necessitats.la Universitat. Compra dels recursos necessaris en funció del Vicerectorat pressupost Anual d’Economia disponible i de les necessitats de les facultats. Recollida de necessitats de les Afers generals Mensual diferents facultats. Ampliació delsequips tecnològics a Distribució delsles aules. recursos Departament disponibles en Mensual tecnològic funció de les necessitats. Creació d’un Departament campus virtual per tecnològic + Unitat a la comunitat Mensual de coordinació educativa de la pedagògica Universitat.Ampliació delsaccessos a internet Distribució de Departament Trimestralpels membres de la punts d’accés. tecnològiccomunitatuniversitària. Difusió de clau d’ususari i contrasenya per als Departament Anual membres de la tecnològic comunitat educativa. Nova contractació e Departament paquet de dades per Mensual tecnològic la Universitat.Ampliació de laxarxa i la Implantació deconnectivitat. zones wifi o de Departament lliure conexió per a Mensual tecnològic membres de la comunitat.Creació d’aliances Recerca de Vicerectorat deamb organismes possibles “partners” relacions externes + Mensualpúblics i empreses teconologics. recercaprivades perl’abaratiment del Signatura de Vicerectorat de Mensual
 4. 4. material tecnològic convenis de relacions externes + pels estudiant, col·laboració. recerca professors i personal Vicerectorat de d’administració i Difusió dels Màrketing i Mensual serveis de la convenis assolits. Comunicació universitat. Objectius Projectes de Accions de Responsable Seguiment Estratègics desenvolupament projecte Definició de mapa Vicerectorat de competències acadèmic + dels membres, departament de Anual docents, de la tecnologia + Unitat comunitat de coordinació Increment de la educativa. pedagògica formació per a docents en totes les Definició de pla àrees relacionades Unitat de docent adequat a amb les TIC i el coordinació les necessitats Anual domini de la pedagògica formatives tecnologia com a detectades. eina de treball. Proposta de Unitat de formació en funció coordinació Semestral de les diferents pedagògica capacitats.Capacitartecnològicament Definició de mapaels treballadors, de competències Unitat dedocents i no dels membres, coordinació Semestraldocents, de la docents, de la pedagògicaUniversitat, comunitat Increment de la educativa.gestors del canvi formació per a node paradigma. docents en totes les Definició de pla àrees relacionades Unitat de docent adequat a amb les TIC i el coordinació les necessitats Semestral domini de la pedagògica formatives tecnologia com a detectades. eina de treball. Proposta de Unitat de formació en funció coordinació Semestral de les diferents pedagògica capacitats. Incentivació i Definició de reconeixement als reordenament Vicerectorat Anual docents per l’ús de horari en funció de Acadèmic les TIC a les aules l’ús de les TIC
 5. 5. amb una reducció Proposta al claustre Vicerectoratde la càrrega lectiva de les condicions Anual Acadèmicper tal de fer definides.efectiva laintroducció de les ReordenamentTIC com a part horari en funció de Vicerectoratd’una millora en la les possibilitats i Anual Acadèmicgestió del canvi. dels candidats voluntaris. Creació d’un departament de Vicerectorat disseny - Acadèmic tecnopedagògic, suport de docents. Proposta de milloraImpuls al disseny i i adequació dels Unitat dea la creació de materials Continguts Semestralcontinguts com a disponibles amb recentment creadamaterial de suport l’ús de les TIC.en l’aprenentatgeonline. Difusió de les propostes de millora i de Unitat de solucions per a Continguts Semestral l’adaptació de recentment creada classes convencionals.
 6. 6. Objectius Projectes de Accions de Responsable Seguiment Estratègics desenvolupament projecte Planificació de jornades de Vicerectorat de Anual coneixement inter relacions externes universitats. Planificació dintercanvis de Recerca de Docents Universitats Vicerectorat de - investigadors amb disposades a fer relacions externes universitats intercanvis. internacionals. Signatura de convenis amb les Vicerectorat de - Universitats més relacions externes adients.Implantar un pladincentius Establiment de les Vicerectorat deprofessionals per a - bases del concurs. recercadocents iestudiants Difusió de les basespromovent la del concurs entre Vicerectorat deinnovació i la tots els membres de màrqueting i -recerca com a base la comunitat comunicacióde la nova Concurs educativa.concepció dinvestigació entreestratègica. les diferents Foment de la facultats amb participació Vicerectorat de incentius per les mitjançant xerrades màrqueting i - més actives als claustres de les comunicació diferents facultats. Recerca de recursos i mecenes per al Vicerectorat de - finançament dels relacions externes premis. Pla de Beques per a Planificació amb Vicerectorat docència interna les diferents acadèmic + - dalumnes amb altes facultats de llocs de Vicerectorat de
 7. 7. qualificacions. treball docent i recerca investigador. Definició de programa de Vicerectorat - beques per a acadèmic alumnes brillants. Establiment de les bases per participar Vicerectorat - en els processos de acadèmic selecció. Selecció de candidats en funció Vicerectorat - de l’expedient acadèmic acadèmic.Objectius Projectes de Accions de Responsable SeguimentEstratègics desenvolupament projecte Creació d’un cens Vicerectorat d’associacions Anual acadèmic d’estudiants. Iniciatives de Definició de paquet col·laboració amb Vicerectorat de recursos Semestral les associacions acadèmic disponibles. destudiants de la Universitat. Repartiment de recursos entre les Vicerectorat Semestral associacions acadèmicMillorar la censades.satisfacció delsalumnes de la Signatura deUniversitat, convenis ambprotagonistes Vicerectorat de diferents espais -principals del relacions externes esportius de laprocés ciutat.daprenentatge. Col·laboracions Promoció i difusió amb centres de preus especials Vicerectorat de Anual esportius de la per a alumnes de la relacions externes ciutat Universitat. Creació de lligues esportives internes Associació entre membres de Semestral d’estudiants la comunitat educativa.
 8. 8. Objectius Projectes de Accions de Responsable Seguiment Estratègics desenvolupament projecte Definició dels post- graus a incloure per Vicerectorat Anual les diferents acadèmic facultats. Increment de nous Selecció dels post- post-graus graus més adients Vicerectorat Anual semipresencials i per fer la prova acadèmic virtuals. pilot.Incrementar de Programació delsloferta educativa post-graus Vicerectorat Anualper tal dassolir seleccionats. acadèmicuna majorcobertura. Vicerectorat Estudi de mercat Anual acadèmic Diversificació de l’oferta de formació Explotació de Vicerectorat contínua d’acord dades i anàlisi de Anual acadèmic amb les capacitats resultats acadèmiques disponibles. Presentació de Vicerectorat resultats al consell Anual acadèmic rector
 9. 9. Objectius Projectes de Accions de Responsable Seguiment Estratègics desenvolupament projecte Definició de Vicerectorat programa de Anual acadèmic càtedres Atorgament de noves càtedres d’e- Establiment de les Vicerectorat learning per tal de bases per participar acadèmic + Anual reconèixer el en els processos de Departament desenvolupament selecció. tecnològic dels nous projectes d’e-learning. Selecció deCrear càtedres candidats en funció Vicerectoratd’e-learning pel Anual de l’expedient acadèmicdesenvolupament acadèmic.d’activitatsparal·leles a Disseny de lal’educació Creació d’equips missió, objectius itradicional. interdisciplinars per Unitat de estratègies de la desenvolupar, coordinació - nova unitat que investigar i avaluar pedagògica coordinarà els noves metodologies equips d’ensenyament aprenentatge Assignació de Vicerectorat vinculades amb els Anual recursos d’Economia processos tecnològics educatius. Contractació de Recursos humans - personal
 10. 10. Objectius Projectes de Accions de Responsable SeguimentEstratègics desenvolupament projecte Potenciació d’aquestes Introducció als Vicerectorat metodologies a plans d’estudi acadèmic + Unitat partir de la tradicionals de, de coordinació Anual implantació de com a mínim, 1 pedagògica + formació assignatura virtual Unitat de materials semipresencial i o semipresencial virtual. Disseny d’unaAprofitar la campanya deintroducció de les màrqueting de Vicerectorat deTIC com a motor consum intern per màrqueting i Anualde canvi per fomentar la comunicacióimpulsar implicació delmetodologies personal en lespedagògiques més Conscienciació dels noves metodologiescentrades en docents de lal’estudiant. necessitat de canvi Realització de Vicerectorat de pedagògic a partir tallers, debats i màrqueting i de la pràctica altres activitats comunicació + Mensual reflexiva. relacionades amb el Unitat de canvi pedagògic biblioteques Comunicació del compromís del Vicerectorat de rectorat en màrqueting i Anual potenciar aquesta comunicació conscienciació
 11. 11. Redisseny gradual dels plans docents Unitat de per incorporar l’ús coordinació - intensiu de lesDisseny i pedagògica TIC l’aulaplanificació de tradicionalprogrames adreçatsa l’ús pedagògic de Adaptació gradualmetodologies dels materials dels Unitat decentrades en - plans docents Contingutsl’estudiant. tradicionals Implantació dels Departaments Anual nous materials universitaris

×