Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitat 1. l'organització política de les societats

Unitat 1 de Geografia de 3er ESO de l'Escola Sagrada Família de Viladecans

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Unitat 1. l'organització política de les societats

 1. 1. L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LES SOCIETATS
 2. 2. 1. L'estat com a organització política de la societat ● Què és un Estat? Conjunt d'institucions creades per organitzar la vida i l'activitat de les persones que viuen en un mateix territori i que estan governades per unes mateixes lleis (o poder)
 3. 3. 1. L'estat com a organització política de la societat ● TERRITORI: Els estats s'identifiquen amb un territori que administren i que està delimitat amb unes fronteres. ● POBLACIÓ: Les persones que conformen un estat tenen uns drets i unes obligacions. I no sempre han de tenir els mateixos trets socials o nacionals, ja que un estat pot tenir diverses cultures o nacionalitats.
 4. 4. 1. L'estat com a organització política de la societat ● PODER: Quines són les funcions d'un Estat envers la seva població i territori? – Establir les lleis que regulen les relacions socials. – Vetllar pel compliment de les lleis. – Responsable de la seguretat i ordre públic. – Recaptador d'impostos per portar a terme una política econòmica. – Desenvolupar la política exterior. – Administrar els serveis públics, infraestructures i equipaments col·lectius.
 5. 5. 1. L'estat com a organització política de la societat ● Quins són els elements d'un Estat democràtic? – Es basen en un marc legal que regula tots els aspectes de la vida quotidiana, la CONSTITUCIÓ. ● Conjunt de lleis fonamentals, aprovades per votació, que determina la forma de govern, estableix els drets i els deures dels ciutadans i defineix les institucions de l'estat. – DIVISIÓ DE PODERS ● EXECUTIU. El govern (president i ministres) determina i executa la política de l'estat. ● LEGISLATIU. El Parlament elabora i vota les lleis i controla l'acció del govern. ● JUDICIAL. Aplica les lleis.
 6. 6. 1. L'estat com a organització política de la societat ● Com pot ser un sistema democràtic? – DIRECTE ● Els ciutadans prenen les decisions de manera directa, sense intermediaris, mitjançant votacions en assembles o per referèdum. – REPRESENTATIU ● Els ciutadans elegeixen els seus representants mitjançant eleccions.
 7. 7. 2. L'estat i les seves relacions ● LES RELACIONS INTERNACIONALS A L'ACTUALITAT – ÀMBIT POLÍTIC ● Els Estats Units continuen sent la potència militar mundial i acostumen a dirigir l'espai polític internacional. ● Per contrarestar el poder hegemònic dels Estats Units, molts països estan tendint cap el MULTILATERALISME ● La irrupció de l'islamisme radical com a guia política. ● El creixement i auge de la Xina com a potència mundial.
 8. 8. 2. L'estat i les seves relacions ● LES RELACIONS INTERNACIONALS A L'ACTUALITAT – ÀMBIT ECONÒMIC ● PAÏSOS RICS: Estats Units, Canadà, el Japó, la Unió Europea (i la Xina) ● PAÏSOS EN DESENVOLUPAMENT: cada vegada més actius i amb un augment considerable de les inversions estrangeres que s'aprofiten de la mà d'obra barata o l'escassa normativa mediambiental. Són la Xina, el Brasil, l'Índia o la Sud-Àfrica. ● PAÏSOS POBRES: localitzats, sobretot, a l'Àfrica. Els països rics exploten els seus recursos naturals. Dins d'aquest apartat també podríem parlar dels PAÏSOS OBLIDATS, mancats de recursos i immersos en guerres tribals.
 9. 9. 2. L'estat i les seves relacions ● Com es produeixen les relacions entre els estats? – Els estats es comprometen a dur a terme accions determinades o evitar-ne unes altres mitjançant tractats, convenis i declaracions internacionals. – Es poden crear organismes supraestatals, en les quals els Estats deleguen algunes funcions. Exemples: ● Àmbit mundial: ONU o l'OTAN ● Àmbit continental o regional: UE o la Lliga Àrab.
 10. 10. 2. L'estat i les seves relacions ● ORGANITZACIÓ DE LES NACIONS UNIDES (ONU) – Fundada després de la Segona Guerra Mundial, el 1945. – OBJECTIUS: ● Mantenir la pau i seguretat mundial. ● Fomentar relacions d'amistat entre les nacions. ● Cooperar en la solució dels problemes internacionals: econòmic, social, cultural i humanitari. ● Desenvolupar i estimular el respecte als drets humans al món. https://www.youtube.com/watch?v=tQ4FLii9pnE
 11. 11. 2. L'estat i les seves relacions ● Dins dels mateixos estats hi ha regions o grans ciutats que també reclamen administrar o compartir una part del poder, ja sigui per la seva importància econòmica o històrica. – Nacions sense Estat: Quebec (Canadà) – Regions molt consolidades i diferenciades: Baviera (Alemanya) – Grans àrees urbanes i ciutats globals: Nova York (Estats Units), Tòquio (Japó) o Londres (Regne Unit)
 12. 12. 3. L'Estat de les Autonomies ● Espanya és un estat autonòmic des de l'aprovació de la Constitució de 1978 ● Què són les comunitats autònomes? – Formes d'organització descentralitzada d'un Estat, on aquest els hi cedeix un marge d'autogovern. ● Actualment hi ha 17 autonomies i 2 ciutats autònomes. – El conjunt de lleis que regulen les autonomies estan recollides en els Estatuts d'Autonomia.
 13. 13. 3. L'Estat de les Autonomies ● Les competències autonòmiques poden ser: – PLENES: exclusives de la comunitat autònoma, com per exemple l'organització de les seves institucions, la sanitat, l'educació, etc. – COMPARTIDES: com per exemple la gestió de les carreteres. ● Quines són les institucions autonòmiques? – Assemblea o Parlament – President – Govern o Consell, format pel president i els seus consellers.
 14. 14. 4. L'organització territorial a Catalunya ● Com s'organitza el territori de Catalunya? MUNICIPIS: unitats territorials més elementals de l'estat. – Un municipi por estar format per 1 o més nuclis de població. – El govern del municipi l'exerceixen l'Alcalde i els regidors. – Els mitjans econòmics els obtenen a través d'impostos propis o subvencions estatals i autonòmiques.
 15. 15. 4. L'organització territorial a Catalunya ● Com s'organitza el territori de Catalunya? PROVÍNCIES: unitats administratives que organitzen el territori espanyol i estan constituïdes per diversos municipis. – El govern està a càrrec de les Diputacions Provincials. – Coopera amb els municipis i serveix per coordinar actuacions supramunicipals, sobretot pel que fa a la gestió de certs serveis dels municipis més petits.
 16. 16. 4. L'organització territorial a Catalunya ● Com s'organitza el territori de Catalunya? COMARQUES: Les províncies catalanes es divideixen en comarques. La comarca és una entitat territorial que agrupa diferents municipis. – El govern d'una comarca el gestiona el Consell Comarcal, que està format per regidors dels municipis que formen la comarca. – Les competències de les comarques se les atribueix el Parlament i la Generalitat de Catalunya.
 17. 17. 5. L'Estatut d'Autonomia DEFINICIÓ: És la llei que defineix les institucions polítiques i els poders de l'autogovern de Catalunya, així com la seva relació amb l'Estat. ● INSTITUCIONS DE CATALUNYA – La Generalitat és el sistema institucional en què s'organitza l'autogovern de Catalunya. ● PARLAMENT: És l'encarregat de legislar, d'aprovar els pressupostos i de controlar l'acció del govern. ● PRESIDÈNCIA: És el màxim representant de l'Estat a Catalunya i el cap del govern. ● GOVERN: Integrat pel president + els consellers. Té funcions executives i administratives.
 18. 18. 5. L'Estatut d'Autonomia ● Quins són els poders de la Generalitat? – COMPETÈNCIES EXCLUSIVES: llengua, dret, organització política, cultura, educació, sanitat, etc. – COMPETÈNCIES COMPARTIDES (amb l'Estat): gestió de carreteres o la legislació laboral. Els ingressos de la Generalitat provenen de les transferències de l'Estat + taxes o impostos propis.

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • SusannaBenavent2

  Oct. 10, 2019

Unitat 1 de Geografia de 3er ESO de l'Escola Sagrada Família de Viladecans

Views

Total views

1,562

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

81

Actions

Downloads

22

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×