Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Att skapa en strategi som (faktiskt) fungerar

Nästan alla företag idag står inför stora strategiska utmaningar. Vägen till att skapa värde är enligt många företagsledare otydlig. Inte minst av att konsumenten dikterar villkoren för relationen när omvärlden digitaliseras allt snabbare, etablerade affärsmodeller raseras och nya mer snabbfotade utvecklas i en rasande takt. Så hur ska man då göra?

Trots att tilltron till strategi aldrig varit lägre har det aldrig varit viktigare att ha en tydlig plan och sen arbeta enligt den planen. I detta kunskapsspår ska vi visa på utmaningar, belysa framgångsfaktorer och ge er konkreta tips för att jobba strategiskt hållbart i er organisation.

Talare: Michael Ericsson

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Att skapa en strategi som (faktiskt) fungerar

 1. 1. —
 2. 2. — Michael Ericsson
 Strategist Creuna @michaelericsson michaelericsson.se michael.ericsson@creuna.se 0733 17 13 60
 3. 3. Att skapa en strategi som (faktiskt) fungerar Webbdagarna Stockholm 2016 Michael Ericsson
 Strategist 
 Creuna
 4. 4. Om Creuna På Creuna är vi 350 människor i hela norden. I Sverige är vi 149 personer
 5. 5. “…the purpose of business is to create a customer,… P E T E R D R U C K E R
 6. 6. “We didn’t do 
 anything wrong but 
 somehow we lost” CEO of NOKIA O M VÄ R L D E N
 7. 7. Implementing these changes won’t be easy. We’re pretty set doing things the wrong way SUCESS TRAP Källa World Economic Forum Davos
 8. 8. — OMVÄRLDEN - GLOBALT Källa DAVOS
 World Economic Forum Källa: World Economic Forum Davos 1/3 1/6
 9. 9. — Källa DI Digital 
 Februari 2016 OMVÄRLDEN - HEMMA
 10. 10. ru Har digitalt förändrat branschen ni befinner er i? Kan digitalt öka ert värde i er bransch? Har digitalt förändrat er primära målgrupp? Påverkar digitalt värdet ni vill skapa till er primära målgrupp? Kan digitalt förbättra ert företags produkter/tjänster/medarbetare/org. som särskiljer er från era konkurrenter? ATT FUNDERA PÅ…
 11. 11. — Strategi?
 12. 12. STRATEGI ÄR: RIKTNING & COMMITMENT P o i n t o f v i e w
 13. 13. STRATEGI MÅSTE: BOTTNA 
 I ANVÄNDARNAS
 BEHOV OCH 
 AFFÄREN I RELATION
 TILL DETTA P o i n t o f v i e w
 14. 14. STRATEGI ÄR: OLIKA VAL P o i n t o f v i e w
 15. 15. STRATEGI ÄR: ALDRIG 
 EXAKT MEN 
 KONKRET P o i n t o f v i e w
 16. 16. STRATEGI ÄR: EN ITERATIV 
 PROCESS P o i n t o f v i e w
 17. 17. STRATEGI MÅSTE: GENOMFÖRAS
 TVÄRS GENOM
 ORG. P o i n t o f v i e w
 18. 18. STRATEGI MÅSTE: VARA MÄTBAR P o i n t o f v i e w
 19. 19. STRATEGI MÅSTE BLI EN DEL 
 AV KULTUREN P o i n t o f v i e w
 20. 20. Så här gör vi!
 21. 21. TEKNIK V i j o b b a r m e d v å r a k u n d e r i s k ä r n i n g a r n a AFFÄR CX DESIGN Tv ä r s g e n o m o r g a n i s a t i o n e n
 22. 22. ORGANISATORISK MOGNADSGRAD CXMOGNAD Utifrån och in perspektiv Hybrid perspektiv Inifrån och ut perspektiv Source: Forrester Research U t i f r å n m o g n a d s g r a d d e f i n i e r a r v i e n n u l ä g e
 23. 23. Nuläge STRATEGISKA VÄGVAL VÄRDE TID Önskat läge Vision F r å n e t t t y d l i g t n u l ä g e s k a p a s e n v i s i o n f o r m u l e r i n g
 24. 24. BEHOV VISIONEN STRATEGI ROADMAP FORTSÄTTNING Definiera en möjlighet Nuläget Identifiera behoven Identifiera luckor Definiera Visionen Kultur / värden beteenden Organisation & människor förmåga Processer Strukturera System Teknologi VAD VEM NÄR VAR HUR Vision & Strategi Kultur Processer Struktur Management systemTeknik Organisation Optimera Kontinuerlig förbättring Införliva i dagliga verksamheten Utvärdera & Löpande mätning En balanserad strategi i skärningen mellan CX och Affär Effekt- kartläggning
 25. 25. BEHOV VISIONEN STRATEGI ROADMAP FORTSÄTTNING Definiera en möjlighet Omvärld Identifiera luckor Definiera Visionen Kultur / värden beteenden Organisation & människor förmåga Processer Strukturera System Teknologi VAD VEM NÄR VAR HUR Vision & Strategi Kultur Processer Struktur Management systemTeknik Organisation Optimera Kontinuerlig förbättring Införliva i dagliga verksamheten Utvärdera & Löpande mätning Effekt- kartläggning En balanserad strategi i skärningen mellan CX och Affär Identifiera användar och org.
 behov
 26. 26. BEHOV VISIONEN STRATEGI ROADMAP FORTSÄTTNING Definiera en möjlighet Identifiera användar och org.
 behov Definiera Visionen Kultur / värden beteenden Organisation & människor förmåga Processer Strukturera System Teknologi VAD VEM NÄR VAR HUR Vision & Strategi Kultur Processer Struktur Management systemTeknik Organisation Optimera Kontinuerlig förbättring Införliva i dagliga verksamheten Utvärdera & Löpande mätning Effekt- kartläggning En balanserad strategi i skärningen mellan CX och Affär Nuläge Omvärld
 27. 27. BEHOV VISIONEN STRATEGI ROADMAP FORTSÄTTNING Definiera en möjlighet Definiera Visionen VAD VEM NÄR VAR HUR Vision & Strategi Kultur Processer Struktur Management systemTeknik Organisation Optimera Kontinuerlig förbättring Införliva i dagliga verksamheten Utvärdera & Löpande mätning Effekt- kartläggning En balanserad strategi i skärningen mellan CX och Affär Identifiera användar och org.
 behov Nuläge Användare/kunder
 
 Kultur Organisation Processer Struktur System Teknologi
 
 KPI:er Omvärld
 28. 28. BEHOV VISIONEN STRATEGI FORTSÄTTNING Definiera en möjlighet Definiera Visionen VAD VEM NÄR VAR HUR Vision & Strategi Kultur Processer Struktur Teknik Organisation Optimera Kontinuerlig förbättring Införliva i dagliga verksamheten Utvärdera & Löpande mätning Effekt- kartläggning En balanserad strategi i skärningen mellan CX och Affär Identifiera användar och org.
 behov Nuläge Användare/kunder
 
 Kultur Organisation Processer Struktur System Teknologi
 
 KPI:er ROADMAP Management system Omvärld
 29. 29. BEHOV VISIONEN ROADMAP ITERATION/UTV Definiera en möjlighet Definiera Visionen VEM NÄR VAR HUR Vision & Strategi Kultur Processer Struktur Management system Teknik Organisation Optimera Kontinuerlig förbättring Införliva i dagliga verksamheten Utvärdera & Löpande mätning Effekt- kartläggning Nuläge En balanserad strategi i skärningen mellan CX och Affär Användare/kunder
 
 Kultur Organisation Processer Struktur System Teknologi
 
 KPI:er Identifiera användar och org.
 behov Samarbete genom hela processen och insats beroende på mognadsgrad o förutsättningar STRATEGI Omvärld VAD
 30. 30. B E R O E N D E PÅ A F FÄ R O C H A N VÄ N D A R B E H O V D E F I N I E R A R V I S P E C I F I K A S T R AT E G I E R F Ö R V E R K S A M H E T E R N A S O L I K A N I VÅ E R & T O U C H P O I N T S B U S I N E S S L E V E L B U S I N E S S A R E A 
 L E V E L P R O D U C T/ S E R V I C E 
 L E V E L E X . V I S I O N Ä R E X . F O R M A N D E E X . K L A S S I S K
 31. 31. INFORMATION AV G Ö R A N D E FA K T O R E R I S T R AT E G I A R B E T E N INNOVATION ORGANISATION KULTUR Paketering, tydlighet, riktning och löpande uppföljning Den konstanta utvecklingen av relationen mellan Affär och Användaren och dess behov Förankring, ägandeskap, roller Delaktighet, involvering
 32. 32. - Test www…. I vår monter Analys Återkoppling skickad 
 till dig med inbjudan till specialevent Test!
 33. 33. - ? Michael Ericsson
 Strategist 
 Creuna @michaelericsson michaelericsson.se creuna.se michael.ericsson@creuna.se 0733 17 13 60

×