Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Separata 1er. semestre 2011

527 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Separata 1er. semestre 2011

 1. 1. 2011 A PROP TEU PRIMER SEMESTRE nº 1 . 0 0 3 CatalunyaDonem suport a lesfamílies i a la infància
 2. 2. >> CATALUNYA/ Infància Kits i aliments: suport per a les necessitats més bàsiques Quan una família passa per una dificultats econòmiques, és prioritari cobrir-ne les necessitats immediates. >> Parella beneficiària dels kits de suport social. El projecte de kits de supor t cació dels Fons Espanyol de Garantia Agrària que guanyem en altres necessitats familiars. La social va començar el setembre del 2009, (FEGA) del Ministeri de Medi Ambient, Medi veritat és que és una gran ajuda, ja que, avui com a resposta a la crisi econòmica, per Rural i Marí. L’any 2010, es van repar tir ali- dia, els bolquers tenen uns preus desorbitats i, assistir a persones en situació vulnerable. El ments per a 130.707 persones, un 27% més més que una necessitat, et semblen un privile- projecte inclou un ventall de kits de diferents que el 2009. gi” – explica la Yolanda. característiques. Els més demandats són els de bolquers, alimentació familiar, alimentació 3 de cada 4 kits, per a la infància Un 20% més en la Campanya per a nadons de 6 a 18 mesos i els d’higiene Un dels col·lectius més beneficiats per aques- de Recollida de Joguines per a nadons. Fins el desembre de 2010, ta mena de projectes és la infància. De fet, En l’àmbit de la infància, també cal destacar s’havien repar tit 25.400 kits a un total de moltes de les diverses tipologies dels kits van la campanya de recollida de joguines que 41.445 beneficiaris, dels quals 17.463 unitats destinades específicament a aquest col·lectiu. Creu Roja Joventut va dur a terme, un cop per a 27.421 persones es van repartir durant Això fa que, de cada quatre kits repartits, tres més, el Nadal passat. La crisi econòmica el darrer any. vagin destinats als infants. també es va notar en la seva última edició, D’altra banda, el Programa d’Aliments de la La Yolanda i la seva parella, veïns de Premià de en què 14.139 nens i nenes, un 20,46% més UE és un projecte que té per objectiu com- Mar, són una de les famílies que han rebut kits que l’any anterior, van rebre joguines. Mal- plementar la manutenció dels col·lectius més de suport social per a una de les seves tres fi- grat la creixent demanda, la bona resposta desafavorits. La Creu Roja és una de les en- lles. “L’Iris, la més petita, encara està en edat de de par ticulars, organitzacions i empreses a titats que s’encarreguen de gestionar aquest dur bolquers i, gràcies al kit de bolquers que l’hora d’aportar joguines va permetre arribar programa europeu arreu de l’Estat, per adjudi- lliura la Creu Roja, podem invertir els diners a tots els infants. Kits distribuïts el 2010, per tipus Activitats per als més Kit higiene masculina 0,64% Kit higiene llar 1,49% menuts Kit gen gran 1,72% Creu Roja Joventut realitza activi- Kit higiene tats extraescolars gratuïtes per a femenina 1,29% Alimentació nadó 0-6 infants en situació vulnerable als mesos 5,53% Centres de Mediació Social (CMS), Alimentació nadó que han atès 514 infants el 2010 a 6-18 mesos 7,64% les demarcacions de Lleida, Tarra- Kit bolquers 55,03% Alimentació familiar gona i Girona. 19,74% La Carmen porta el seu fill al CMS de la Segarra. Amb dos fills i el ma- rit a l’atur, creu que, gràcies a això, Higiènic nadó 5,92% el nen “no nota la crisi”. Voluntària del CMS, la Nathaly diu que alguns nens no tenen ordinador a casa i que, al centre, els ajuden “a fer els Suport escolar 0,42’% Bàsic nadó 0,58% deures amb Word”. FES SOCI UN AMIC explica-li què fem 902 22 22 922
 3. 3. >> joan Antoni i montse, pares d’acollida. familiars de la Creu Roja, celebrada el 15 de març a Sant Cugat del Vallès, sota el lema “Ajuda’ls a volar”. Aquesta campanya anual vol promoure l’acolliment d’infants en situació de desemparament, en col·laboració amb l’Institut Català de l’Adopció (ICA). Durant l’acte, també es va presentar el cas del Ramon i l’Antònia, que han acollit 5 nadons, un dels quals ja ha tornat amb la seva família biològica. L’Antònia s’emociona en recordar el primer moment: “Quan vam arribar a casa amb la primera nena acabada de néixer, vaig tenir dolors de part”. El Ramon afegeix: “Tenim molt clar que vénen i marxaran”. Com a pare d’acollida, diu que hi ha moments durs quan MoNTsE, acaba l’acolliment, però que, tot i això, segueix mare d’acollida estant motivat amb la possibilitat de donar a “Donar amor a una aquests infants una segona oportunitat. Només en alguns casos, l’acolliment pot derivar en una adopció posterior, com ha passat amb un dels criatura no val diners” cinc infants acollits per la parella. La Creu Roja creu que cal prioritzar l’acolliment familiar davant d’altres mesures de protecció dels menors per cobrir les seves necessitatsPer a la Creu Roja, l’acolliment és la millor emocionals i psicològiques. L’entitat vol arribar a nous perfils de famílies que puguin assumiropció per a les necessitats del menor. l’acolliment d’infants majors de 6 anys o grups de germans, i més encara en el context actual.Després que els seus fills biològics aquesta opció: “Fa molta por pensar què pas- Enmig de la crisi econòmica, es preveu una da-s’emancipessin, en Joan Antoni i la Montse van sarà si et prenen la criatura, però ens hauríem vallada dels acolliments, tot i que s’estima queacollir fa 5 anys la Laura, que actualment té 13 de mentalitzar que el nen no és nostre. Hem augmentaran les necessitats dels infants.anys. “Quan veus que un infant evoluciona i de veure com una joia que el nen pugui tornar Les famílies que ja tenen experiència en acolli-amb petons i abraçades t’ho agraeix, tot són amb la seva família”. ments encoratgen altres persones a decantar-sealegries” – diu en Joan Antoni. Per a la Montse, la Aquesta parella va explicar la seva experiència a per aquesta opció. La Montse conclou: “Donarpor explica que més parelles no es decantin per la presentació de la XIV campanya d’acolliments amor a una criatura no val diners”.70 infants acollits en famílies el 2010El 2010 va tancar amb 70 menors aco- amb prop de 150 menors acollits en més de la Creu Roja dins aquest programa.llits per 60 famílies a través del Servei de 130 famílies a través de la intervenció Us podeu informar del procés d’acollimentd’Acolliments Familiars de la Creu Roja. de l’equip tècnic d’Acolliments Familiars i al lloc web: www.creuroja.org/acolliments/Fins a 20 d’aquestes famílies van iniciar de la seixantena de persones voluntàries index.html, o bé trucant al 93 300 65 65.l’acolliment l’any passat i la resta jal’havia començat abans. InFAntS AcollItS A totAixí, dels 885 acolliments que es van fer cAtAlunyA (2006-2010) IntervencIonS d’AcollImentel 2010 a Catalunya, els de la Creu Roja FAmIlIAr de lA creu rojA 2010 1000 885representen un 10% del total. 801L’entitat tramita dos tipus d’acolliments: els nombre de sol·licituds: 20 800 669 704simples, d’una durada mitjana de 6 anys, 635 • Acolliment Simple: 16 famíliesi els d’urgència i diagnòstic. Aquest segon • Urgència i Diagnòstic: 4 famílies 600tipus pretén cobrir situacions de desem-parament més conjunturals un màxim durada mitjana de les estades: 400de 6 mesos, tot i que actualment aquest • Acolliment simple: 6 anys.període s’allarga. • Urgència i Diagnòstic: 11,5 mesos. 200La Creu Roja és una entitat pionera en elsacolliments familiars. De fet, el 1993 va nombre d’infants atesos: 70 0subscriure per primer cop un acord amb la • Acolliment Simple: 62Generalitat de Catalunya, gràcies al qual, 2006 2007 2008 2009 2010 • Urgència i Diagnòstic: 8després de 18 anys, es pot fer balanç, Font: Institut d’estadística de catalunya (IdeScAt). 3
 4. 4. >> CATALUNYA/ Balanç 2010 Creixen d’un 20% els usuaris de projectes contra la crisi el 2010 En tots els seus àmbits d’actuació, la Creu Roja ha atès mes de 834.000 persones el 2010. PErSONES AtESES PEr A través de tots els seus àmbits Durant el darrer any, el nombre de benefi- àmBItS d’IntervencIó durAnt el 2010 d’intervenció, que van des del socors fins a ciaris del Programa d’Aliments va créixer un Persones l’atenció dels col·lectius vulnerables passant 27,21% fins arribar a les 130.707 persones. àmbits ateses per la cooperació internacional o la promo- La gent gran també ha centrat bona par t Cooperació Internacional 251.319 ció dels drets humans, la Creu Roja ha atès el de les actuacions de l’entitat, que ha atès un 2010 un total de 834.553 persones. total de 50.596 persones d’aquesta franja Creu Roja Joventut 89.115 Bona par t d’aquest creixement s’ha regis- d’edat. Ocupació 6.884 trat als programes de l’entitat més adreçats D’altra banda, els programes d’ocupació i els Formació 34.224 a pal·liar l’impacte de la crisi, on s’han atès cursos de formació de l’entitat han arribat a 311.175 persones durant el 2010, un 18,35% 41.108 persones en aquest mateix període, Intervenció Social 219.471 més que l’any anterior. alguns d’ells aturats que així poden millorar la Gent Gran i 50.596 seva preparació i possibilitats de trobar feina. Atenció a la Dependèndia Un 30% d’augment Pel que fa a la resta d’àmbits d’intervenció, Programa de Medi Ambient 3.877 Un dels àmbits que més creix és Intervenció cal destacar que l’entitat ha mantingut el seu Salut, Socors i Emergències 154.095 Social (+29,80%), que ha atès 219.471 per- volum d’activitat, en termes generals. El Cen- sones el darrer any. 7 de cada 10 d’aquestes tre de Coordinació també ha realitzat més Gabinet de Drets Humans 24.972 persones han rebut ajut per cobrir necessitats d’1,4 milions de trucades o intervencions per i Centre de DIH bàsiques a través del Programa d’Aliments i donar suport a diversos projectes i activitats total 934.553 dels kits, majoritàriament adreçats a infants. de la Creu Roja. USUArIS/àrIES AtESOS PEr PrOgrAMES PEr BeneFIcIArIS/àrIeS del PAl·lIAr l’ImPActe SocIAl de lA crISI ProgrAmA d’AlImentS 2009-2010 130.707 ocupació y 140.000 gent gran i formació 13,21% atenció a la 120.000 102.745 dependéncia 16,26% 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Intervenció social 70,53% 2009 20104
 5. 5. >> laura gonzález, usuària d’un programa d’inserció laboral de la creu roja.obrir portes ambla recerca de feinaL’elevada taxa d’atur és l’efecte més visible >> elkin mauricio, alumne del curs per ai directe de la crisi econòmica actual. cuidadors de persones amb discapacitat.L’elevat nombre de persones atu- “He començat el 2011 com a usuària de la la Creu Roja per fer seguiment i buscar ofer-rades és l’efecte més visible i directe de la Xarxa Interlabor@, però ja fa un parell o tres tes a l’espai de recerca de feina”.crisi econòmica. Per pal·liar aquesta situació, d’anys que participo en programes d’ocupació D’altra banda, la Creu Roja ha realitzat 2.431la Creu Roja realitza diferents programes de la Creu Roja a Tarragona” - explica la Laura, cursos de formació el 2010, en què han par-d’inserció o d’orientació laboral, en què van que, al llarg de tot aquest temps, ha realitzat ticipat 34.224 alumnes, prop d’un miler mésparticipar 6.884 persones durant el 2010. Del feines temporals i pràctiques laborals com que el 2009. Quan estava en atur, l’Elkin Mau-total de participants, 2.781 han participat en a ajudant de cuina, comercial o en tasques ricio va començar l’estiu de 2010 un curs perprogrames d’inserció laboral, que van assolir d’atenció al públic. formar-se com a cuidador de persones ambun taxa d’inserció mitjana del 37% durant el Al programa que realitza actualment, la Lau- discapacitat a l’assemblea de Tarragona.darrer any. Els 4.103 restants van rebre as- ra es troba en la fase inicial. “Fins ara he fet A través del curs, va començar a fer pràcti-sessorament laboral en espais d’orientació i alguns cursos de formació, com per exemple ques en una fundació d’ajuda a les personesrecerca de feina. un sobre igualtat d’oportunitats al mercat de amb discapacitat psíquica, on es va quedar unLa Laura González és una de les usuàries dels treball” –afirma la Laura, que afegeix: “I a part temps més treballant. Posteriorment, va trobarprogrames d’inserció laboral de la Creu Roja: d’això, dos dies a la setmana vaig a l’oficina de la seva feina actual en el mateix sector. El suport social de la Creu Roja es reforça, malgrat tot El suport de la ciutadania a la Creu aportació anual a l’entitat. “Mentre Roja a finals del 2010 després de partici- Roja a Catalunya segueix a l’alça pugui ajudar ho faré amb molt de gust” par com a usuari en un curs d’ocupació malgrat la crisi. La mala situació - comenta la Mercè, que afirma que la de l’entitat sobre geriatria. econòmica no ha afectat el teixit social mala situació econòmica la va empè- De moment, ja ha participat en projec- de l’entitat, que va augmentar tant en nyer a fer un pas endavant en la seva tes com la campanya de Reis i està a nombre de socis com de voluntariat col·laboració. Amb l’augment de 2010, l’espera de col·laborar en un programa durant el 2010. es manté la tendència a l’alça dels de l’àmbit de gent gran. “Vaig pensar Pel que fa als socis i sòcies, la Creu socis i sòcies de la Creu Roja, que han que era important fer alguna cosa pels Roja va tancar l’any passat amb augmentat en més de 20.000 durant els altres” - comenta l’Isidre, que també 181.239 persones associades, 325 més darrers cinc anys. creu que l’experiència que guanyi com que el 2009. Més important encara és El voluntariat de la Creu Roja tampoc a voluntari li pot servir de cara al seu l’augment de prop del 7% de les seves no perd força i va finalitzar el 2010 amb futur professional. aportacions econòmiques, ja que, tot 16.323 persones, 374 més que l’any i el context econòmic advers, més de anterior. De fet, la crisi ha contribuït a evolucIó delS SocIS I del voluntArIAt 52.000 associats van decidir augmentar incorporar un nou perfil de voluntariat de lA creu rojA (2009-2010) la seva quota en 7,50 euros de mitjana a la institució, el de les persones que durant el 2010. comencen a fer voluntariat després 2009 2010 La Mercè Casabella és sòcia de la Creu d’haver-se quedat a l’atur. És el cas de Socis 180.914 181.239 Roja des de fa 12 anys i aquest últim l’Isidre Solas, voluntari de Terrassa que Voluntariat 15.949 16.323 va decidir ampliar en 100 euros la seva va començar a col·laborar amb la Creu 5
 6. 6. >> CATALUNYA/ Gent gran Vellesa a ple rendiment La vellesa és una etapa en què es produeixen una sèrie de canvis. La jubilació, l’allunyament dels fills, la mort de la parella o la pèrdua de ca- pacitats són alguns dels reptes que ha d’afrontar la gent gran. La Creu Roja realitza el programa VBellesa Activa amb el suport de la Diputació de Barcelona, en què han participat 1.990 persones el 2010 en aquesta província i que consta de visites de suport a domicili i activitats grupals. La Isabel Fernández, de 82 anys, realitza un taller d’estimulació de la memòria a Terrassa, on la Creu Roja realitza diverses activitats per a l’envelliment actiu, sota el nom “Progra- mes de Tot Cor”. Abans de la mort del seu marit, la >> modesta urbano, rep els kits de suport social específics per a la gent gran a casa seva. La gent gran, el rostre Isabel havia rebut ajut de la Creu Roja amb un programa de suport per a cuidadors no professionals i, després, invisible de l’exclusió l’entitat la va encoratjar a participar al projecte d’envelliment actiu. Al taller de memòria, fan manualitats, grups de conversa o psicomotricitat. La Isabel, amb set usuaris més, va començar a La crisi econòmica ha sacsejat molt de temps i, a més, ha vist reduïda l’ajuda participar en aquest taller fa quatre diversos col·lectius socials, tot i que, en al- que li oferien les dues seves filles. Ambdues anys i ha anat animant d’altres per- guns d’ells, aquest impacte sigui invisible, com han perdut la seva feina a la fàbrica de peces sones: “A la majoria els he engrescat en el cas de la gent gran. L’Institut Nacional de recanvis de cotxes on treballaven. jo, em deien que es quedaven a casa i jo els animava a provar” – recorda d’Estadística indica que gairebé un 30% de les Aquesta usuària agraeix “moltíssim” l’ajuda orgullosa. persones grans estan en situació de pobresa. que li ofereix la Creu Roja.“Gasto tot el que La responsable dels projectes a D’altra banda, un estudi de la Creu Roja de em donen, primer faig les coses que es fan l’assemblea de Terrassa, Candy Guerre- 2010, elaborat a partir d’una mostra de 588 malbé i després vaig gastant les altres” - expli- ro, va adonar-se des d’un principi que, persones grans usuàries de l’entitat, mostra ca la Modesta, mentre organitza el contingut a les persones grans, “se les ha d’anar que un 68,5% dels enquestats s’ha vist afectats del kit que acaba de rebre de la Creu Roja, buscar, perquè no volen molestar a nin- gú, no saben quins drets tenen”. d’alguna manera per la crisi i que 1 de cada que li han portat a casa seva dos voluntaris La Candy creu que és important recu- 4 n’han notat molt o bastant els seus efectes. pels problemes que té de mobilitat. perar el contacte amb la gent gran Més d’un 20% també ha hagut d’ajudar a algun La Modesta és una de les 50.596 persones perquè “té moltes coses a oferir com la familiar, la majoria per motius econòmics. grans que la Creu Roja va atendre durant el humilitat i l’alegria de viure”. Arran d’aquest estudi i de les visites domi- 2010. Durant el darrer any, es va mantenir el ciliàries, la Creu Roja també ha detectat un nombre de persones ateses en programes de increment de les necessitats bàsiques de la gent gran respecte el 2009, tot i que l’ajuda gent gran, sobretot en matèria d’alimentació i que han rebut moltes d’elles s’ha intensificat higiene, i ha posat en marxa diverses iniciatives per cobrir necessitats derivades de la crisi. per fer-hi front. Així per exemple, l’entitat ha repartit 300 kits específics per a gent gran amb més de 4.000 1 de cada 4 Kg d’aliments, entre desembre de 2010 i març de 2011. Aquests kits compten amb una sub- persones grans venció de 20.000 euros de la Diputació de han notat molt o Barcelona. La Modesta Urbano, de 78 anys i resident a bastant l’efecte de Sentmenat, és una de les usuàries d’aquests la crisi, segons la kits. Ha patit la crisi de manera directa, ja que >>Activitat grupal del programa d’envelliment actiu de la creu roja a terrassa. té un fill a càrrec que no treballa des de fa Creu Roja FeS-te’n voluntArI i col·labora amb nosaltres 902 22 22 926
 7. 7. >> Cooperació internacionalMés d’un any d’ajudahumanitària a HaitíDesprés d’una primera res- el supor t d’UNNIM-Obra Social i Aber tis. Allotjaments temporalsposta de la Creu Roja Haitana, el Moviment La CRE també ha engegat el pla d’acció Més d’un milió de persones van perdre la sevaInternacional es va mobilitzar per ajudar la 2010-2015 per a la reconstrucció del país. llar a causa del terratrèmol. La Creu Roja estàpoblació afectada pel terratrèmol del 12 de Per a l’ajuda humanitària a Haití, la CRE va construint a Haití allotjaments progressius degener de 2010, que va provocar prop de rebre 42,4 milions d’euros el 2010 tant de construcció ràpida per cobrir les necessitats250.000 morts i 300.000 ferits. En el primer la ciutadania com d’administracions i d’altres d’aquestes persones fins que no puguin acce-any posterior al sisme, la Creu Roja ha des- entitats. dir a un habitatge permanent.tinat més de 219 milions d’euros a ajuda hu-manitària en aquest país, donant atenció sa- >> muntatge d’un allotjament shelter a Haití.nitària a 766.000 persones i ajuda alimentàriaa 195.160 més, entre d’altres accions. D’unabanda, la Creu Roja Espanyola (CRE) s’hacentrat especialment en accions de potabi-lització d’aigua i sanejament, que han arribata 77.090 haitians en un any. El novembre de2010, també va iniciar un pla per frenar elsefectes del còlera, atenent 160.000 personesfins el gener de 2011.35 tones d’ajut humanitariDe l’altra, la Creu Roja ha enviat des de Ca-talunya 35 tones de material d’alberg i aixo-pluc per a 27.000 persones, juntament ambl’Agència Catalana de Cooperació al Desen-volupament (ACCD). El Magatzem d’AjudaHumanitària i Emergències de la Creu Roja,ubicat a la comarca de l’Anoia, compta amb opinions sobre l’Acció Humanitària a Haití La Creu Roja a Catalunya ha enviat ramon jané, Héctor garcía, delegat 900 allotjaments shelter a Haití amb director de cooperació de la creu roja a Haití: el suport de “la Caixa”, l’Ajuntament Internacional de la “Cal fer un gran esforç de Barcelona i l’ACCD. L’entitat també creu roja a catalunya per recuperar i enfortir ha mostrat a l’abril l’exposició Acció “És prioritari subministrar la comunitat, amb humanitària: una resposta coordinada aigua potable i mante- eines de responsabilitat al Service Center, espai cedit pel Port nir el sistema de sanejament. Però això i col·laboració. Quan tornes, i veus que de Barcelona amb el suport de la Fun- serà insuficient si no s’inicien processos la llar que es va lliurar dies abans se dació Logística Justa. A continuació, de rehabilitació, reconstrucció i desen- l’han fet seva, el nostre treball queda s’exposa l’opinió de delegats de la Creu volupament”. gratificat”. Roja i els seus col·laboradors. manel górriz, Paco túnez, elisabet chalaux, referent de seguretat en delegat de la creu tècnica de l’Accd cooperació Internacio- roja a Haití durant “Sumar sinèrgies ha per- nal de cre l’operació còlera mès donar una resposta “Conscienciar-se i “Comptem amb Centres ràpida a Haití. Això és formar-se prèviament, de Tractament del Còle- el que des de l’ACCD es juntament amb una bona planificació, ra, però ens centrem en la prevenció. busca amb els convenis d’acció humani- ajuda a preveure i prevenir situacions Per això, informem i formem la pobla- tària, que les entitats amb què tenim con- de risc i actuar amb eficàcia i eficiència ció, a més de crear equips de promoció veni sàpiguen que tenen a disposició uns quan sigui necessari”. d’higiene i desinfecció”. diners per respondre a una emergència”. 7
 8. 8. >> CATALUNYA/ opinió Actuació tranversal per a nous reptes socials De forma transversal, la Creu Roja també està desenvolupant pro- crisi econòmica segueix afectant un ampli jectes socials adreçats a diversos col·lectius. ventall de sectors socials, ja siguin població D’una banda, els programes d’ocupació de activa, infants, joves o gent gran. La destruc- la Creu Roja han arribat a prop de 7.000 ció d’ocupació a Catalunya, no només afecta persones el 2010. aquells que han perdut la feina, sinó també De l’altra, la Creu Roja segueix ajudant a co- tot el seu entorn social i familiar. brir les necessitats bàsiques dels col·lectius L’entorn social, com en el cas dels infants o vulnerables. de la gent gran, pot dependre econòmica- ment d’altres membres de la seva família en Programa d’Aliments edat de treballar, o bé ser l’únic coixí al qual L’any passat vam arribar a més de 130.700 poden recórrer les persones aturades. Així, persones a través del Programa d’Aliments hem detectat que algunes persones grans, de la Unió Europea, a més de repartir kits a amb pensions mitges o altes, estan ajudant 27.500 beneficiaris. econòmicament els seus familiars o acollint- Entre ells, figuren famílies senceres, amb JosEP MARQUès I BARó, los a casa seva, si no poden fer front a la bona part dels seus membres en atur, joves, President de la Creu Roja hipoteca o al lloguer. famílies monoparentals, gent gran i, cada ve- a Catalunya Davant de l’impacte transversal de la crisi, la gada més, també infants. Durant el darrer any, més de 30.500 nens i nenes van rebre aliments a través d’aquests dos programes i 3 de cada 4 kits es van repartir a menors. 13.119 infants reben kits de suport social Enguany, estem reforçant encara més els nostres projectes dirigits als infants en si- Suport escolar 0,56% tuació vulnerable, dissenyant un projecte Higiènic nadó 7,88% per donar una resposta integral a les seves necessitats. Un primer pas ha estat analitzar Basic nadó 0,77% a fons les necessitats dels infants atesos per l’entitat, tal com ha fet l’espai d’anàlisi que Alimentació nadó 17,54% la Creu Roja acaba de posar en marxa per estudiar les demandes dels seus usuaris, en el seu primer informe. La nostra voluntat és analitzar cada cop mi- llor les necessitats de la població per dissen- yar els projectes més adients per donar-hi resposta. Volem que el treball d’anàlisi cons- titueixi així un primer pas per estar cada cop més a prop de les persones. lA creu rojA A cAtAlunyA el 2010, en xIFreS Persones ateses 834.553 Voluntariat 16.323 Kits bolquers Socis i sòcies 181.239 73,25% Punts de presència 159 CREU RoJA A BARCELoNA: C/ jOAn d’ÀUSTRIA, 120-124. 08018 bARCElOnA. TEl. 933 00 65 65. CREU RoJA A GIRoNA: C/ bOnASTRUC dE PORTA, S/n. 17001 gIROnA. TEl. 972 20 04 15. CREU RoJA A LLEIDA: C/ hEnRy dUnAnT, 1. 25003 llEIdA. TEl. 973 27 99 00. CREU RoJA A TARRAGoNA: AvdA. AndORRA, 61. 43002 TARRAgOnA. TEl. 977 24 47 69. EDICIó, REDACCIó I foToGRAfIEs: ÒSCAR vElASCO, IREnE PEIRó, jORdI FEU, SARA MOnTESInOS, vIdAl SAbATER, nInA AREny, PETER ClIFTOn, PATTy ORTín, FERnAndO dE lA ROSA, CARlES SUREdA, jORdI MARTORI, dIEgO ARánEgA, AnnA SAbATé I l’EqUIP dE vOlUnTA- RIAT I TèCnIC dE lES dIFEREnTS ASSEMblEES lOCAlS, COMARCAlS I PROvInCIAlS dE lA CREU ROjA A CATAlUnyA, FICR. EDITA: CREU ROjA ESPAnyOlA. DIRECToRA DE LA REVIsTA: OlIvIA ACOSTA. Més informació a www.creuroja.org Per a qualsevol reclamació respecte a la distribució de la revista, posi’s en contacte amb el seu Comitè Provincial.8 Creu Roja és una publicació plural, respectuosa de les opinions dels seus col·laboradors i articulistes encara que nos les comparteixi necessàriament.
 9. 9. 9

×