.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
4.1.1                           Aquest estudi s’ha realitzat                desco...
4.1.4                           El qüestionari s’ha dividit en                 ...
4.2           n 409 usuaris/usuàries    n Nacionalitat                      perfil del ...
n Demarcació de residència           78% a Barcelona, 8% a Giro-           na, 6,4% a Lleida i 7,6% ...
4.3             De les 409 persones                       n 8 de cada 10 de les perso- ...
n Un 54% de les persones                                                 ...
4.4.1                            n El 85% conviu amb altres                n El ...
Primer informe observatori Creu Roja
Primer informe observatori Creu Roja
Primer informe observatori Creu Roja
Primer informe observatori Creu Roja
Primer informe observatori Creu Roja
Primer informe observatori Creu Roja
Primer informe observatori Creu Roja
Primer informe observatori Creu Roja
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Primer informe observatori Creu Roja

1,380 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,380
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Primer informe observatori Creu Roja

 1. 1. ............................................................................................................................................................................Observatoride Vulnerabilitatde la Creu Rojaa Catalunya1r estudiL’impactede la crisien la infànciai les famílies Juliol 2011............................................................................................................................................................................
 2. 2. ............................................................................................................................................................................Estudi sobre l’impactede la crisi en la infànciai les famíliesObservatori dela VulnerabilitatCreu Roja a CatalunyaC. Joan d’Àustria, 120-12408018 Barcelona.................................................Juliol de 2011.................................................Edició, disseny i imatge:Òscar Velasco, Anna Sabatéi Pilar Millan..................................................Equip de redacció:Irene Peiró, Òscar Velasco,Anna Sabaté i Pilar Millan..................................................Assessorament científic:Anna Espinal, Oliver Martinez.............................................Entrevistes realitzades pelCentre de Coordinació deCreu Roja a Catalunya.................................................Fotografies: La MissióFotografies interiors cedides Ser cada cop més a prop de les persones vulnerablespel voluntariat, els àmbits i les en l’àmbit estatal i internacional a través d’accions de caràcterdiferents assemblees prventiu , assistencial, rehabilitador i de desenvolupament,de la Creu Roja a Catalunya. realitzades essencialment per voluntariat.................................................. ................................................................................................................ Imprimir aquest document en paper reciclat redueix l’impacte mediambiental en:Disseny i maquetació: La visióAlbert Pérez Centeno. La Creu Roja, com a organització humanitària i d’accióheatches.net16.net 184 249 373 kg d’escombraries km en un cotxe kwh d’energia voluntària arrelada a la societat, donarà respostes integrals.................................................... europeu estàndard des d’una perspectiva de desenvolupament a les víctimes deImpressió: Gràfiques APR, SCP.................................................. 35 4.042 299 desastres i d’emergències, a problemes socials, de salut iDipòsit legal: B-29585-2011 kg de CO2 litres d’aigua kg de fusta mediambientals.
 3. 3. ............................................................................................................................................................................1Presentació 62introducció 83Marc referencial 104resultats de l’enquesta 124.1Metodologia 124.1.1IntroduccIó 134.1.2SeleccIó de la moStra 134.1.3realItzacIó de l’enqueSta 134.1.4dadeS del qüeStIonarI 154.1.5mètodeS eStadíStIcS 154.2Perfil dels usuaris 164.3acció huManitària de la creuroja a catalunya 204.4infància i faMília 244.4.1HabItatge 254.4.2alImentacIó 274.4.3ocI I tempS llIure 274.4.4educacIó 284.4.5roba 284.4.6deSpeSeS econòmIqueS 285conclusions de l’ inforMe 34............................................................................................................................................................................
 4. 4. ............................................................................................................................................................................ Benvolguts/des, A continuació, us presentem el primer informe de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya que recull les dades obtingudes en l’estudi pilot realitzat en- tre les persones que la Creu Roja atén dins del Programa de lluita contra la pobresa i l’exclusió social, col·lectiu especialment vulnerable i que més està patint els efectes de l’actual crisi socioeconòmica. Durant el 2010, la nostra activitat ha estat marcada pel context econòmic actual i els efectes que això ha suposat en les persones més vulnerables de la societat, atenent prop d’un 20% més d’usuaris que el 2009 en programes de crisi. En la línia de reforçar els nostres projectes per pal·liar-ne els efectes, la Creu Roja ha posat en marxa l’any 2011 l’Observatori de Vulnerabilitat a fi de conèixer les necessitats dels beneficiaris atesos i d’implantar processos de millora continuada en l’organització. 01 L’informe ha volgut analitzar la situació d’un dels col·lectius que, segons hem constatat............................... en la nostra acció diària, és un dels més afectats pel context social i econòmic actual, Presentació com és el de la infància. Mitjançant la realització d’enquestes telefòniques durant el més d’abril de 2011, hem volgut copsar la realitat de les famílies i les seves necessitats més bàsiques, com són l’alimentació, l’habitatge, l’educació o d’altres relacionades amb les diferents activitats del seu dia a dia. Aquest primer pilot, titulat “L’impacte de la crisi en la infància i les famílies”, és un pas més en la nostra prioritat per posar solució a les necessitats immediates de les perso- nes vulnerables i, alhora, ajudar a promoure la interlocució amb els diferents agents socials, potenciant el paper de la Creu Roja en la diplomàcia humanitària dins la nostre societat. En definitiva, l’estudi pretén ser un punt de partida per seguir treballant en futurs infor- mes la millora continuada de l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat extre- ma, amb un alt risc d’exclusió social a casa nostra. Josep Marquès i Baró President de la Creu Roja a Catalunya ............................................................................................................................................................................ 6
 5. 5. ............................................................................................................................................................................ L’Observatori de Vulnerabilitat és un repte nou que té la Creu Roja a Catalunya, a partir d’una clara idea i voluntat d’apropament a les persones que atén per poder adaptar l’acció que des- envolupa en funció de les necessitats d’aquests usuaris i, alhora, comunicar-ho internament i externament. És, per tant, un projecte que neix des de la il·lusió i motivació per a la creació d’un espai, no només de recollida de dades, sinó també de transformació i innovació a l’hora d’identificar les necessitats actuals que tenen els diferents col·lectius que atenem i que estan més afectats per l’actual crisi socioeconòmica. L’Observatori pretén estudiar les dades, escoltar les persones i aconseguir respostes per generar solucions. 02 L’Observatori exercirà la seva acció tant internament, donant eines al conjunt de les assemblees locals/comarcals i provincials de la Creu Roja a Catalunya per millorar l’atenció a les persones ........................................ ateses , com externament, per generar corrent d’opinió i ser agent social que treballa, percep i IntroduccIó comunica la situació actual i real de les persones davant aquesta crisi socioeconòmica mundial. Ara, presentem el primer informe sota el títol “L’impacte de la crisi en la infància i les famílies”, realitzat a partir d’entrevistes telefòniques a les persones que la Creu Roja a Catalunya atén dins del Programa de lluita contra la pobresa i l’exclusió social(*). Es tracta d’un estudi pilot, que té com a objectiu descriure i valorar la situació dels usuaris i així poder millorar l’atenció que reben. ............................................................................................................................................................................ (*) El Programa de lluita contra la pobresa i l’exclusió social consisteix en un conjunt d’accions adreçades a pal·liar les ne- cessitats bàsiques i urgents de la població vulnerable com ara les següents: la distribució de kits (alimentaris, higiènics, familiars, infantils...), rober, menjador, atenció a persones sense sostre i unitats mòbils d’atenció a l’emergència social. 8
 6. 6. ............................................................................................................................................................................ Aquest primer estudi s’ha submergida (15,6% ) supera volgut emmarcar dins un con- en mig punt el de les perso- text més general que deta- nes amb contracte laboral. llen altres fonts de referència Algunes de les persones estadística social de l’àmbit entrevistades ens manifesta- europeu, estatal i català, com ven que, en motiu de la crisi, són Eurostat, INE i Idescat. havien quedat fora fins i tot de l’economia informal. Respecte Per tractar-se d’un col·lectiu a l’indicador de privació mate- amb situació d’especial vulne- rial, (que mesura la carència rabilitat ,persones que neces- de béns i de recursos ne- siten ajut extern per cobrir les cessaris per a aconseguir un seves necessitats bàsiques, nivell de benestar acceptable, com ara el menjar, els indi- mitjançant uns ítems estan- cadors obtinguts superen per darditzats), només s’ha mesu- molt les xifres de la població rat parcialment, incorporant a en general. Això no obstant, l’enquesta únicament 4 dels 9 cal tenir present el context ge- ítems. Malgrat això, és 5 cops neral en què es donen aques- superior a la mitjana de l’estat, tes xifres per comprendre la destacant que, com veurem seva magnitud. més endavant, prop d´un 40% de les persones enquestades Un 68% de les persones en- no es poden permetre menjar questades es troba en situació un àpat de carn/peix com a 03 d’atur (la meitat sense presta- mínim cada dos dies ni mante- ........................................... ció) i hem de tenir en compte nir la seva llar a una tempera- que no estem parlant només tura adequada. marc reFerencIal de població activa. Si parlem ara d’activitat, només un 15% Finalment, un 93,7% de les tenen feina (i la meitat a temps persones viuen sota el llindar parcial). Fins i tot el percen- de la pobresa, destacant els tatge de persones que mani- alts percentatges de pobresa festen treballar en l’economia molt alta. ............................................................................................................................................................................ Comparativa prinCipals indiCadors(*) taxa econ. privació pobresa pobresa pobresa atur subm. material relativa alta molt alta .................................................................................................................. Europa (Eurostat) _ 8% 17% _ _ Espanya (INE) 21,30% _ 11,30% 20,80% _ _ Catalunya (Idescat) 19% _ _ 18,40% _ _ Informe Vulnerab.CRE 42,20% 15,60% 62,60% 91,30% 83% 72,80% Informe Observatori CRC 68,20%(1) 15,7% 55,50%(2) 93,70% (3) 91,70% 85,20% .................................................................................................................. (*) Segons dades d’ Eurostat, l’Institut Nacional d’Estadística (INE) , l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i El boletín sobre vulnerabillidad social Cruz Roja Española (nº4 març 2011). (1) % nombre de persones enquestades en situació d’atur (2) A l’enquesta s’han mesurat 4 dels 9 ítems estandard (3) A partir dels ingressos mensuals de la llar i del total de membres de la llar s’ha calculat el nivell d’ingressos per unitat de consum (obtinguda segons la fórmula OCDE modificada): 10 Pobresa (= o < 700€)Pobresa alta (= o < 646€) Pobresa molt alta (= o < 566€)
 7. 7. 4.1.1 Aquest estudi s’ha realitzat desconeguts, dels usuaris dels introducció amb l’assessorament del Ser- programes que formen part vei d’Estadística Aplicada de la d’aquest estudi. A més, ha per- Universitat Autònoma de Bar- mès tenir indicadors plenament celona pel que fa a la validació definits i validats, que poden del qüestionari, la selecció permetre posicionar els usuaris de la mostra i l’anàlisi de les en un determinat context. Els dades. Un bon disseny expe- resultats s’han obtingut utilit- rimental (grandària mostral, zant programari especialitzat qüestionari...) garanteix una per a l’anàlisi de les dades i la major fiabilitat dels resultats i presentació de resultats. pot donar un punt de partida per a estudi posteriors. L’anàlisi A continuació, hi ha la descrip- rigorós de les dades del qües- ció de cadascun dels passos 04 tionari ha posat de manifest que s’han seguit en aquest ............................... coneixements, de vegades estudi. reSultatS de ............................................................................................................................................................................ l’enqueSta 4.1.2 9.483 registres corresponents de Dia Persones sense llar, selecció a usuaris que van participar Intervenció Social en Campan- 4.1 als diferents projectes del yes agrícoles o temporeres, de la Mostra programa contra la pobresa Projecte Integral d’Inclusió Metodologia i l’exclusió social de la Creu Social en Zones Desfavorides, Roja, els anys 2008, 2009 Projectes Integrals de Lluita 4.2 i 2010. Projectes: Aliments Contra la Marginació i ServeisperFIl delS uSuarIS per la solidaritat; Atenció a d’Emergència Social i Suport persones sense llar, Centre Social en Situacions de Vulne- d’acollida i/o residències a rabilitat. 4.3 Persones sense llar, CentreaccIó HumanItàrIa de la creu roja ............................................................................................................................................................................ a catalunya 4.1.3 Les enquestes es van realitzar relatives a poblacions per realitZació des del Call Center del Cen- nombre d’habitants). 4.4 tre de Coordinació de la Creu de l’enquesta Roja, assistides per ordinador Durant el mes d’abril de 2011,InFàncIa I FamílIa (CATI, Computer Assisted Te- es van realitzar 1.567 truca- lephone Interviewing). Aquest des, de les quals el 60% (940) tipus d’enquesta fa servir un van ser ateses, el 24% no van sistema informàtic que selec- obtenir resposta i el 15% co- ciona i realitza les trucades de rresponien a un telèfon erroni. manera aleatòria i permet a En el 2% de casos restants, la l’entrevistador plantejar i om- línia estava ocupada. En total plir el qüestionari amb ajuda es van realitzar 409 enquestes d’un ordinador. La selecció (només 51 persones van re- aleatòria es va realitzar estrati- butjar participar a l’enquesta) ficant per sexe i zona (en total amb una mitjana de temps per es van considerar sis zones enquesta de 25 minuts. 12
 8. 8. 4.1.4 El qüestionari s’ha dividit en qüestionari set blocs: n Dades personals: 8 pregun- n Despeses econòmiques: 3 tes. preguntes. n Suport de la Creu Roja i n Formació i dades d’activitat: valoració de la situació actual: 9 preguntes. 15 preguntes. EntrEvista a BEGoÑa ariCHa, n Llars amb infants menors de n Dades de la llar: 10 pregun- 12 anys: 8 preguntes. reSponSable tècnIca tes centre coordInacIó creu roja a catalunya. n Característiques de la llar: 6 preguntes. ............................................................................................................................................................................ 4.1.5 n L’anàlisi de les preguntes n Preguntes obertes: a par- “Desde el Centre de Coordinació Quines diferencies principals va- mètodes del qüestionari s’ha realitzat tir de les preguntes obertes,teniu una amplia experiencia en el loreu respecte d’altres? segons el tipus de variable: s’han transcrit les respostes estadistics Variables quantitatives (edat, de manera literal. A partir decontacte telefònic amb les perso-nes i en la gestió d’operatius simi- despeses, ingressos, etc. les respostes, s’han creat unslars. Qué destacaries del projecte La realització S’han obtingut taules amb les núvols de paraules amb unaconcret de l’observatori ? d’aquestes enques- estadístiques de resum: nom- mesura proporcional a la seva tes ens ha permès bre d’observacions vàlides freqüència d’aparició.Ha estat una prova pilot que ha Es tracta d’un projecte diferent (N), nombre de dades quesuperat amb molt d’èxit les expec- i innovador dins de la Creu Roja detectar situacions manquen (N Miss), Mitjana,tatives de tots plegats. Pensàvem per la forma en la que s’ha des- de carències molt im- Mediana, Mínim i Màxim.que seria molt més difícil poder envolupat, per una banda ha estat“connectar” amb els usuaris do- orientat a conèixer la realitat del portants de cara alsnades les característiques socio- nostres usuaris i concretament infants i a altres mem- n Variables categòriques ifamiliars i econòmiques de molts dels més vulnerables, i per altra multiresposta (sexe, naciona-d’ells, però per contra la respos- ha permès donar “veu” en aques- bres de la família. litat, estat civil, tipus d’ajuda, ”ta obtinguda ha estat molt positi- tes persones amb l’objectiu de projectes...): s’han obtingutva, ja que només hem necessitat canviar les nostres estratègies de taules de freqüències amb lestreballar sobre el 16,5% dels re- futur. Un altre aspecte positiu del freqüències relatives i absolu-gistres de la base de dades per projecte es la continuïtat que se li tes.aconseguir l’objectiu establert. vol donar en el temps, permetenS’ha intentat, d’una manera molt tenir una visió real de la situaciópersonalitzada i garantint sempre dels nostres usuaris i de com fanla confidencialitat de la informa- front a la crisi en diferents mo-ció, gestionar les enquestes de ments, fet que ens permetrà po-manera àgil, mitjançant la incor- der fer un seguiment d’aquellesporació de les noves tecnologies situacions més greus.per tal d’afavorir al màxim el trac-tament de les dades.
 9. 9. 4.2 n 409 usuaris/usuàries n Nacionalitat perfil del les enquestats/des 4 de cada 10 dels enquestats tenen nacionalitat espanyola, persones usuaries n Sexe un 31% nacionalitat marroquí, enquestades un 60% de dones i un 39% un 4% boliviana i un 4% equa- d’homes, amb una mitjana toriana. d’edat de 40 anys. Nacionalitat Freqüència Percentatge Algèria 2 0,5% 04 Argentina 1 0,2%........................................ Bolívia 20 4,9% resultats Brasil 4 1.0% de l’enquesta Bulgària 1 0,2% Colòmbia 5 1,2% Cuba 2 0,5% 4.1 Equador 19 4,6% metodologia Espanya 164 40,1% Ghana 2 0,5% 4.2 Guinea Conakry 3 0,7% perfil dels usuaris Gàmbia 6 1,5% Hondures 5 1,2% 4.3 Mali 3 0,7% Marroc 127 31,1% acció humanitària Mèxic 2 0,5% de la creu roja Nigèria 11 2,7% a catalunya Pakistan 2 0,5% Paraguai 2 0,5% 4.4 Perú 4 1,0% infància i família República Dominicana 3 0,7% Romania 5 1,2% Rússia 1 0,2% Senegal 5 1,2% Xile 2 0,5% Altres Païssos 8 2,0% 50 40 30 4 de 20 cada 10 dels enquestats tenen nacionalitat 10 0 espanyola m a s lò a a es Pa tan Do P i ge ia Br a M c Se sia Co na M ali m erú Pa ile Bo a Pa èria Bu il Eq uba pa r in Gh ya Gà kry nd ia Ni ic Rú ia l a ga 16 Ro can Es do so as ro in Co gàri bi i èx gu Ar lgèr lív an Ho mb ur es X n M ea a na s ne m nt ar ïs ua kis g C ra i in l A tr ica Al Gu bl pú Re
 10. 10. n Demarcació de residència 78% a Barcelona, 8% a Giro- na, 6,4% a Lleida i 7,6% a TarragonaProvíncia Freqüència PercentatgeBarcelona 320 78,2%Girona 32 7,8%Lleida 26 6,4%Tarragona 31 7,6% Tarragona 7,6% Lleida 6,4% Girona 7,8% Barcelona 78,2% n Formació n Indicadors Un 60% tenen formació en Més del 93% d’enquestats es educació bàsica /FP/BUP/ troben per sota del llindar de COU/Batxillerat o Cicles For- la pobresa (obtinguda segons matius de Grau Mitjà o Supe- la fórmula OCDE modificada). rior. El 86% presenten un indicador n Situació laboral de pobresa relativa molt alta. Un 68% estan a l’atur amb o El 87% han reduït ingressos sense prestació i un 14% són de la llar familiar en els dos úl- assalariats a temps complert o tims anys per pèrdua de feina parcial. d’1 o més membres (81%). n Ingressos El 53% pensa que la seva Una mitjana d’ingressos men- situació ha empitjorat respecte suals de 426 €. Al conjunt de al 2010 per pèrdua de feina tot el nucli familiar, la mediana (62%). Un 14% creu que ha d’ingressos és de 550 €. millorat, principalment perquè han trobat feina (49%) o per El 58,4% rep algun tipus de rebre alguna prestació nova prestació: (23%), i un 32% considera que - Atur, formació professional: no ha canviat. Un 22% pensa 35% que la seva situació d’aquí - RMI: 37% a uns mesos serà millor que - Protecció a la família: 11% l’actual, un 23 % pensa que no - Altres (malaltia, jubilació...): hi haurà canvis, un 22% que 17% serà pitjor i un 30% ns/nc. 18
 11. 11. 4.3 De les 409 persones n 8 de cada 10 de les perso- acció huManitària usuàries enquestades nes enquestades que reben l’ajuda no havien estat mai de la creu roja n 4 de cada 10 persones en- ateses en cap projecte de la questades no havien sol·licitat Creu Roja. mai cap ajuda bàsica a la Creu Roja ni a cap altre institució n El 82% van rebre ajuda amb anterioritat al 2010. de la Creu Roja el 2010. D’aquests, un 93% van rebre n El 60% va rebre per primera alimentació familiar i infantil, 04 vegada l’ajut el 2010, un 21% el 17,5% van rebre bolquers el 2009 i el 8% fa més de 3 i productes d’higiene infantil i........................................ anys. el 16% van rebre altres tipus resultats d’ajuda: joguines, roba, forma- de l’enquesta ció. 4.1 metodologia Tipus d’ajuda Freqüència Percentatge 4.2 Alimentació Familiar 246 72,8% Alimentació Infantil 76 22,5% perfil dels usuaris Bolquers/Higiene Infantil 59 17,5% Higiene Adult 3 0,9% 4.3 Higiene Llar 0 0,0% acció humanitària Ajut Econòmic Puntual 2 0,6% de la creu roja Altres 52 15,4% a catalunya 4.4 infància i família 60 4 de cada 10 50 persones enquestades 40 no havien 30 sol·licitat mai 20 cap ajuda 10 bàsica. 0 ar t il il al r ca ul nt nt tu ili Ad ifi fa fa m un ec In In Fa e p en sp ció e ic ció en (E gi òm ta Hi gi ta es en Hi on en tr im ec / Al im rs Al ut Al ue Aj lq Bo 20
 12. 12. n Un 54% de les persones n En l’actualitat, un 93% dels n El 60% valora positivament enquestades van rebre també enquestats/ades rep ajuda l’ajuda rebuda, però 1 de cada l’ajuda d’alguna altra persona de la Creu Roja o d’altres 4 persones considera que o institució. institucions,dels quals un 40% no és suficient. Demanen més en rep com a mínim un cop al varietat, més quantitat, més mes. freqüència, producte frescDe qui rep ajuda Freqüència Percentatge (carn, fruita i verdura, ous, n El 65% va sol·licitar aquest lactis...), llaunes de tonyina,Una altra institució 138 62,2% ajut per pèrdua de feina sardines, condiments...Familiars 91 41% d’algun membre de la família.Amics 52 23,4%Altres Ajudes 15 6,8% Què pEnsa QuE podria fEr millorar la sEva 80 situaCió aCtual o Quin tipus d’ajut nECEssitaria?(*) 70 60 50 40 30 20 10 0 ció s ics es ar ud Am itu ili m Aj st Fa es in tr a tr Al al a Un (*) A partir de les respostes, s’ha creat un núvol de paraules amb una mida proporcional a la seva freqüència d’aparició............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................ “ Sempre falten coses però em conformo, i feliç, grà- cies a l’ajuda de la Creu “ El que més em va cri- dar l’atenció és que, en comptes de demanar ajuda, el que demanaven Roja i altres institucions. era lloc on treballar per Encara que sigui poder mantenir la poca cosa jo ho rebo com família. si fos una muntanya... Neus Doblas, Operadora del Centre de Usuari del Programa d’Aliments, 43 Coordinació de la Creu Roja. anys. ” ” 22
 13. 13. 4.4.1 n El 85% conviu amb altres n El 70% dels usuaris viuen habitatge persones. La mitjana de per- en habitatges de lloguer (fami- sones que conformen el nucli liar o compartit) i 3 de cada familiar és de 4. 10 han hagut de canviar de casa durant els darrers dos n Gairebé el 80% tenen fills al anys, la meitat per motius domicili i el 86% són menors econòmics. de 12 anys. El 41% té fills menors de 2 anys i el 68% tenen fills entre 2 i 12 anys. 04 Vivenda Freqüència Percentatge........................................ resultats Propietat 90 22% Lloguer Familiar 236 57,7% de l’enquesta Lloguer Compartit 59 14,4% Cessió Gratuïta 14 3,4% 4.1 No tinc vivenda/Altres 9 2,2% metodologia NS/NC 1 0,2% 4.2 perfil dels usuaris 50 40 4.3 acció humanitària 30 de la creu roja 20 a catalunya 10 4.4 0 infància i família ar it at ta a C nd /N rt ili et uï pa am ve at pi NS m o Gr vi rF Pr co te ió ue er ss No og u Ce ............................................................................................................................................................................ og Ll Ll 3 de cada 10 enquestats han hagut de canviar de casa durant en els darrers dos anys 24

×