Transmedia strategy les 5

3,363 views

Published on

Een sterk crossmediaal concept:
- Vervult een duidelijke behoefte
- Laat de doelgroep iets beleven wat relevant is
- Vertelt een "echt" verhaal
- Beraakt en bereikt de doelgroep
- Confronteert de doelgroep

Crossmedialiteit
- Toepassing van crossmediale basisrelaties
- Synergie
- Crossovers
- Inspelen op communicatie-effectdoelstellingen

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Transmedia strategy les 5

 1. 1. Transmedia Strategy les 5 Minor Crossmedia Hogeschool Inholland Rotterdam Domein Communicatie, Media & Muziek Docent: René Boonstra Twitter:@minorcrossmediahttp://www.facebook.com/pages/minorcrossmedia/193422984058833
 2. 2. Na deze les:• Weet je hoe crossmedialiteit werkt en kan je hier uitleg aan geven• Kan je aspecten als synergie en cross-overs herkennen en omschrijven in een communicatiestrategie• Weet je hoe communicatie- effectdoelstellingen zijn te bereiken middels het crossmediaal toepassen van mediakanalen
 3. 3. Crossmedialeconceptvormen
 4. 4. Een sterkcrossmediaal concept...
 5. 5. Een sterkcrossmediaal concept... Vervult een duidelijke behoefte
 6. 6. Ikea Design your own life
 7. 7. Als mensen trots zijn op hun IKEA interieur willenze het ook graag delen met anderen. Daaromopenen we een online IKEA catalogus opdesignyourownlife.nl. Trotse IKEA gebruikers makenpagina’s met eigen foto’s van hun huis als inspiratievoor anderen. Zo bouwt IKEA aan de grootsteshowroom van Nederland. Website bezoekerskunnen door de collectie bladeren en printen,waarderen en delen. Of zelfs contact zoeken met deeigenaar om een live kijkje te komen nemen. Deuser-generated catalogus is met zijn rijke contenthet ideale podium om te laten zien wat ‘design yourown life’ echt betekent.Bron: Spinawards
 8. 8. Een sterkcrossmediaal concept... Laat de doelgroep iets beleven wat relevant is
 9. 9. Axe Heaven on Earth
 10. 10. Je kunt de Engelen twee weken lang, 24/7 en overal in devilla volgen. Zeven video streams geven je ‘ogen’ in allekamers en interactieve polls en profielen van de Engelen opsocial networks brengen je live in contact met Victoria,Gaella en Isabella. Je wordt als bezoeker met Halo’sbeloond voor de tijd die je op de site doorbrengt. Ook hetdelen van content via social networks en het kopen vanproducten leveren Halo’s op, waarmee je camera’s en zelfsSkype calls met de Engelen vrijspeelt. Daarnaast kun je viaSpotify muziek in de villa draaien en de Robo-cambedienen, waarmee je écht overal in de villa kunt komen.Dagelijks mag één uitverkorene Heaven on Earth bezoekenom de Engelen te verleiden tijdens de Petrus-test. Deze testis uiteraard door iedereen live te volgen én te beïnvloeden.Degene die de test het beste doorstaat wint de ultiemesleep-over in Heaven on Earth. Zonder camera’s.Bron: Spinawards
 11. 11. Een sterkcrossmediaal concept... Vertelt een “echt” verhaal
 12. 12. Monica gebruikt
 13. 13. Kan Facebook drugsverslaafden helpen te stoppen metdrugs? Oftewel: hoe sociaal zijn sociale media eigenlijk?Een spraakmakend en uniek experiment om te testenof een nieuw netwerk van vrienden Monica van deharddrugs af kan helpen. Doel is primair om teontdekken of dit zou werken en ook aan anderedrugsverslaafden moet worden aangeboden. Secundairmoet de PR rondom het experiment ook zorgen vooropnieuw de nodige reuring rondom de drugshulpsitevoor en door gebruikers: IkGebruik.nlIkGebruik.nl is een particulier initiatief vanmaatschappelijk werker Kim Oeij en wordt op geenenkele manier gesubsidieerd of extern gefinancierd. Hettotale budget was dan ook 500 euro.Bron: Spinawards
 14. 14. Een sterkcrossmediaal concept... Beraakt en bereikt de doelgroep
 15. 15. The Voice of Holland
 16. 16. The voice of Holland biedt de kijker eenunieke kans om echt betrokken te wordenbij de uitzendingen en een band op tebouwen met de deelnemers. De onlineaudities en de mogelijkheid om diebijvoorbeeld via de website en via Hyves tevolgen, versterken de band tussen kijker endeelnemer. The voice of Holland gaat verderdan het bieden van een stemmogelijkheidper SMS, maar zet echt alle digitale kanalenin om de interactie met het publiek tezoeken.Bron:Tienfan
 17. 17. Een sterkcrossmediaal concept... Confronteert de doelgroep
 18. 18. Het testament van
 19. 19. On a special built website youngsters had the chanceto set up a will for their reckless friend. By sendingthis will, by mail or Facebook, to their recklessfriend, they got the perfect alibi to point out hisreckless driving, without being ‘uncool’. To increaseaccessibility, we embedded the campaign in the 2most popular social networking sites in Belgium:Netlog and Facebook. Besides that, the campaign wasfeatured on the most popular radio station StudioBrussel. During the weekends, we gave passengersmore than 50.000 unfilled wills at the biggest clubs,cinema complexes and mega-events. And finally, ahilarious online movie was spread on the internet.Bron: Born on cloud 9
 20. 20. Contentrelaties
 21. 21. Voor een goed crossmediaal concept is hetbelangrijk: dat je weet wat de verschillendemogelijkheden zijn, je moet kijken waar deconsument zich bevindt, hoe de content van hetene medium zich verhoudt tot wat er in het anderemedium gezegd wordt en hoe je de verschillendemedia precies inzet.Bron: Basisboek crossmedia concepting hfst. 3
 22. 22. Iconisch (gelijkenisrelatie)Content in verschillende kanalen vertoont grote gelijkenis b.v. uitzending gemist
 23. 23. Indexicaal (verwijzende relatie)Content verwijst naar elkaar voor aanvullende info b.v.: TV-spot verwijst naar website
 24. 24. De truck met de dode hoek
 25. 25. Symbolisch (esthetische relatie)Naast verwijzing ook een gevoel en/of waarde meegeven b.v.: een verhaal wat je zelf kan sturen (dus alles wat transmediaal is uit te leggen)
 26. 26. A hunter shoots a bear!
 27. 27. Het bereiken van communicatieeffectdoelstellingen
 28. 28. Mediabenadering volgens crossmedia
 29. 29. Synergie
 30. 30. Een combinatie van verschillende media-uitingen kan bijdragen aan de totaalbelevingvan een concept. In dit geval is er sprake vanhet mediaoverstijgend synergetisch effect. Demediumspecifieke elementen maken deel uitvan een overkoepelend verhaal.Bron: Basisboek crossmedia concepting hfst. 3
 31. 31. Bereikeffect Door verschillende media in te zetten kunnenmeerdere delen van de doelgroep worden bereikt.
 32. 32. Ja of nee donorweek
 33. 33. HerhalingseffectHerhaling vergemakkelijkt de verwerking van complexeboodschappen.Via verschillende media zal de ontvanger minder snel immuun voor de boodschap worden.
 34. 34. Nederland zegt ja
 35. 35. Complementair effectBepaalde media zijn sterker in het trekken van aandacht en gevoel terwijl via andere media betere inhoudelijke informatie kan worden overgebracht.
 36. 36. Orgaandonatie: hoe gaat dat?
 37. 37. Voorwaarste overdrachtseffectenWanneer een boodschap in het eerste medium deverwerking in het tweede medium vergemakkelijkt. Doelstelling is gedrag (aantrekkelijk maken van het concept)
 38. 38. Donor ja of nee
 39. 39. Achterwaartse overdrachtseffectenWanneer een boodschap in het tweede medium de boodschap uit het eerste medium oproept. Doelstelling is gedrag (aantrekkelijk maken van het concept)
 40. 40. Donor worden via Hyves
 41. 41. EindopdrachtJe schrijft een essay waarinje een gefundeerd standpuntformuleert m.b.t. transmediaen dialogisch denken.
 42. 42. Specificaties• Het essay bevat een duidelijke autonome stelling• Geef zowel argumenten voor als tegen de stellingname.• Noemt concrete voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.• Eindig met een conclusie.
 43. 43. Criteria• Doet een krachtige stellingname.• Argumenten zijn goed onderbouwd. Hierbij is de theorie vanuit de lessen op relevante wijze zichtbaar verwerkt.• Voorbeelden zijn actueel en relevant. Bij ieder voorbeeld is een heldere uitleg gegeven waarom hiervoor is gekozen.• De conclusie is onderbouwd met een autonome visie.
 44. 44. Randvoorwaarden (voor het hele dossier!)• Controleerbaar - Waar komen de gegevens en conclusies vandaan?• Juist - Klopt alles?• Consistent - Zijn er tegenstrijdigheden? Wordt één lijn gevolgd?• Coherent - Hangt het één wel samen met het ander?• Compleet - Is aan alles gedacht? Niets vergeten?• Correct taalgebruik - Foutloos Nederlands of Engels!• Bronvermelding (volgens APA norm)• Vormgeving document (uiterlijk, bladspiegel, netheid, verzorging, gebruik relevante illustraties)• De student maakt op kritische wijze gebruik van relevante theorie uit de literatuur en de hoorcolleges. Tevens voegt de student relevante zelf gevonden informatie toe (met bronvermelding). Alles dient een goed beargumenteerde en overtuigende onderbouwing te bevatten (leg uit waarom je bepaalde theorie gebruikt).

×