Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF              ประหยัดภาษีอยางฉลาด              ไม...
ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF    1.         ขอควรรูคูการลงทุนกองทุนรวม       ปจจัยที่...
ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF  2             บริษัทจัดการลงทุน (บลจ.)      เงื่อนไขในการ...
ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF  2              บริษัทจัดการลงทุน (บลจ.) (ตอ)    คาธรรมเน...
ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF                      ขั้นตอนการลงทุนในกองทุนรวม เปดบัญช...
ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF                            กลยุทธการลงทุนในกองทุนร...
ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF   2.           ประหยัดภาษีอยางฉลาด         ไมพลาดลงทุน...
ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF    ขอแตกตางของกองทุน LTF กับกองทุนทั่วไป   หากลงทุนครบตามเงื่อนไขจะได...
ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF            สิทธิประโยชนทางภาษีที่ไดรับจาก LTF      มีสิทธิลด...
ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF                   เงื่อนไขของ LTF  เงื่อนไขขาเขา     ...
ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF             การผิดเงื่อนไขของ LTF                ...
ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF                   กองทุนรวมเพือการเลียงชีพ         ...
ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF               RMF เหมาะกับ...      ผูที่มีเงินไดตามกฎหมาย...
ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF         สถานะกองทุนรวมเพือการเลี้ยงชีพ                ...
ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF                      ตารางเปรียบเทียบภาษี        ...
ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF   ตัวอยาง การคํานวณจํานวนเงินที่สามารถลงทุนในกองทุน RMF ได     กรณีผ...
ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF                การผิดเงื่อนไขของ RMF    กรณีผิดเงื่อนไข   ...
ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF การคํานวณเงินที่ไดรับจากกองทุน RMF เมื่อเกษียณอายุ      ปจจัยที่ตองพ...
ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF         ตัวอยางการคํานวณเงินทีไดรับจากกองทุน RMF          ...
ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF 2     กรณีไถถอนกองทุน RMF เมื่ออายุ > 55 ป โดยลงทุนและถือหนวยลงทุน < 5...
ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF 4     กรณีไถถอนกองทุน RMF กอนอายุ 55 ป รวมทั้งลงทุนและถือหนวยลงทุน < ...
ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF            Checklist กอนลงทุนใน RMF    รูจักตัวเอง รูวามีเป...
ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF    LTF และ RMF เหมือนหรือตางกันอยางไร (ตอ)         กองทุนรวมหุ...
ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF     LTF และ RMF เหมือนหรือตางกันอยางไร (ตอ)          กองทุนรว...
ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF         ตัวอยางการกรอก ภงด. 90                    ...
ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF ตัวอยางการกรอก ภงด. 90 เมื่อขาย LTF&RMF              4.คาขายหน...
ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF    7. คาเบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ XXXX.XX    9. คาซื้อหนวยลงทุนในกองท...
ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF   8.คาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ   XXXXX.XX   9.คาซื้อ...
ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMFเปรียบเทียบการประหยัดภาษี กรณีลงทุนและไมลงทุนใน RMF / LTF           ...
ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF              ลงทุนวันนี้... ประหยัดภาษีไดเทาไร      ผูล...
ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF                       6. ระบบจะประมวลผล        ...
ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF      3.         เจาะลึกกองทุน LTF และ RMF ในตลาด        ...
ประหยัดภาษีอย่างฉลาดไม่พลาดลงุทุน Ltf&rmf
ประหยัดภาษีอย่างฉลาดไม่พลาดลงุทุน Ltf&rmf
ประหยัดภาษีอย่างฉลาดไม่พลาดลงุทุน Ltf&rmf
ประหยัดภาษีอย่างฉลาดไม่พลาดลงุทุน Ltf&rmf
ประหยัดภาษีอย่างฉลาดไม่พลาดลงุทุน Ltf&rmf
ประหยัดภาษีอย่างฉลาดไม่พลาดลงุทุน Ltf&rmf
ประหยัดภาษีอย่างฉลาดไม่พลาดลงุทุน Ltf&rmf
ประหยัดภาษีอย่างฉลาดไม่พลาดลงุทุน Ltf&rmf
ประหยัดภาษีอย่างฉลาดไม่พลาดลงุทุน Ltf&rmf
ประหยัดภาษีอย่างฉลาดไม่พลาดลงุทุน Ltf&rmf
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประหยัดภาษีอย่างฉลาดไม่พลาดลงุทุน Ltf&rmf

2,225 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ประหยัดภาษีอย่างฉลาดไม่พลาดลงุทุน Ltf&rmf

 1. 1. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF 1ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF นํารอง 1. ขอควรรูคูการลงทุนในกองทุนรวม 2. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF และ RMF 3. เจาะลึกกองทุน LTF และ RMF ในตลาด 2
 2. 2. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF 1. ขอควรรูคูการลงทุนกองทุนรวม ปจจัยที่ควรคํานึงถึงกอนลงทุนในกองทุนรวม ขั้นตอนการลงทุนในกองทุนรวม ชองทางการติดตามผลการดําเนินงานของกองทุนรวม กลยุทธการลงทุนในกองทุนรวม สิทธิประโยชนทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวม 3ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF ปจจัยที่ควรคํานึงถึงกอนการลงทุนในกองทุนรวม 1 สภาพแวดลอมในการลงทุน สภาวะเศรษฐกิจ การบริโภค การลงทุน การใชจายภาครัฐ การสงออก อัตราดอกเบี้ย การเมือง ความมั่นคง นโยบายของรัฐ 4
 3. 3. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF 2 บริษัทจัดการลงทุน (บลจ.) เงื่อนไขในการลงทุนของกองทุน รูปแบบการลงทุนของผูจัดการกองทุน Value Style Growth Style Market Capitalization ผลการดําเนินงานที่ผานมา อายุ และขนาดของกองทุน การเปลียนแปลงในเรื่องตางๆ ของกองทุน ่ ความสามารถและความตอเนืองในการบริหารกองทุน ่ 5ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF 2 บริษัทจัดการลงทุน (บลจ.) (ตอ) หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน สวนสรุปขอมูลสําคัญ ลักษณะทีสําคัญของกองทุนรวม (Key Features) ่ คําเตือน และขอแนะนําเกี่ยวกับการลงทุนในหนวยลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้น สวนสรุปขอมูลโครงการ ประเภท ชื่อ จํานวน และมูลคาตามราคาตลาดของทรัพยสิน ความเห็นของผูดูแลผลประโยชน ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม บลจ. ตองจัดทําหนังสือชีชวนของกองทุนเปดขึ้นใหมทุกรอบปบัญชี ้ 6
 4. 4. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF 2 บริษัทจัดการลงทุน (บลจ.) (ตอ) คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนักลงทุน คาธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): รอยละของมูลคาหนวยลงทุน คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): รอยละของมูลคาหนวยลงทุน คาธรรมเนียมสับเปลียน (Switching Fee): รอยละของมูลคาหนวยลงทุน หรือ ่ เปนจํานวนคงที่ตอรายการ Expense Ratio เปนอัตราสวนคาใชจายทั้งหมดตอ NAV ยิงต่ําเทาไร แสดงวา กองทุนมีความสามารถในการบริหารคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพเทานั้น ่ กองทุนรวมดัชนี ที่มนโยบายการลงทุนเชิงรับ (Passive) จะมีคาใชจายต่ํากวากองทุนทีมนโยบาย ี ่ ี การลงทุนเชิงรุก (Active) กองทุนรวมทีมขนาดเล็กจะมีคาใชจายสูงกวากองทุนที่มขนาดใหญ ่ ี ี Expense Ratio = คาใชจายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกองทุน  X 100 มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 7ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF 3 ขอมูลสวนบุคคลของผูลงทุน เปาหมายการลงทุน ความทนทานตอความเสี่ยง (Risk Tolerance) ชวงอายุในการลงทุน วัยเริ่มทํางานใหม วัยสรางฐานะ วัยใกลเกษียณ วัยเกษียณ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกองทุนรวม  เงื่อนไข / ขอจํากัดสวนบุคคลในการลงทุน 8
 5. 5. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF ขั้นตอนการลงทุนในกองทุนรวม เปดบัญชีกองทุน สงคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุน กองทุนปด: กรณี IPO ตองสงคําสั่งไปที่ บลจ. / ตัวแทนขายทีไดรับการแตงตั้ง ่ : หลัง IPO ซื้อขายในตลาดรองผาน Broker กองทุนเปด: ตองสงคําสั่งไปที่ บลจ. หรือตัวแทนขายทีไดรับการแตงตั้ง ่ ราคาเสนอซื้อเสนอขาย ซื้อขายที่ บลจ. ซื้อขายในตลาดรอง ซื้อขายผาน Dealer / Market Maker 9ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF ชองทางการติดตามผลการดําเนินงานของกองทุนรวม รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนรวม (Fund Fact Sheet) เปนรายงานที่บริษัทจัดการทําขึน โดยรายงานแยกเฉพาะแตละกองทุนเปนรายเดือน/รายไตรมาส ้ รายงานการจัดอันดับกองทุนรวม ผูทําหนาทีจัดอันดับกองทุนรวม ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานก.ล.ต. ่ LIPPER จัดอันดับกองทุนโดยพิจารณาจาก 1. ผลการดําเนินงานทีปรับคาความเสียงตาง ๆ (Risk - Adjusted Performance) ่ ่ 2. ผลการดําเนินงานทีสม่ําเสมอ (Consistent Return) ่ 3. การดํารงเงินตนของการลงทุน (Preservation of Capital) แหลงขอมูล www.thaimutualfund.com www.aimc.or.th www.sec.or.th 10
 6. 6. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF กลยุทธการลงทุนในกองทุนรวม 1 Dollar Cost Averaging ลงทุนอยางสม่ําเสมอดวยจํานวนเงินที่เทา ๆ กัน ในชวงเวลาที่เทากัน 2 Market Timing หาเวลาที่เหมาะสม และดีที่สุดที่จะซื้อหรือขายกองทุน เพื่อหาโอกาส ทํากําไรจากสวนตาง ในชวงเวลาการลงทุนระยะสั้น 11ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF สิทธิประโยชนทางภาษี เงินไดจากการขาย ประเภทผูถอหนวย ื เงินสวนแบงกําไร (เงินปนผล) หนวยลงทุน บุคคลธรรมดา • รวมหักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสินป ้ ไดรับการยกเวนภาษี • หรือหักภาษี ณ ที่จาย 10% ซึ่งไมตองนําเงิน  กอนนีมารวมคํานวณ เพือเสียภาษีเงินได ้ ่ บุคคลธรรมดาเมื่อสินป ้ นิติบุคคล 1. บริษัทจดทะเบียน ไดรับการยกเวนภาษี * ในตลาดหลักทรัพยฯ รวมคํานวณภาษีเงินได 2. บริษัทจํากัด นําเงินปนผลมารวมคํานวณเปนเงินไดเพียง นิติบุคคล ครึ่งหนึงของจํานวนเงินที่ได * ่ * กรณีถือหนวยลงทุนไว 3 เดือน กอนและหลังไดรับเงินปนผล 12
 7. 7. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF 2. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF และ RMF กองทุนรวมหุนระยะยาว (Long - Term Equity Fund: LTF) กองทุนรวมเพือการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) ่ LTF และ RMF เหมือนหรือตางกันอยางไร Workshop : คํานวณการประหยัดภาษีจาก LTF และ RMF 13ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF กองทุนรวมหุนระยะยาว  (Long Term Equity Fund : LTF) เนนการลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ไมต่ํากวา 65% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ของกองทุนรวม ผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาไดรับสิทธิ ประโยชนทางภาษี เพื่อเปนแรงจูงใจใน การลงทุน 14
 8. 8. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF ขอแตกตางของกองทุน LTF กับกองทุนทั่วไป หากลงทุนครบตามเงื่อนไขจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี ไมสามารถโอน จํานํา หรือนําหนวยลงทุนไปเปนหลักประกันได เปนกองทุนเปด ซึ่งกําหนดใหขายคืนหนวยลงทุนไดไมเกินปละ 2 ครั้ง ที่มา : www.sec.or.th 15ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF LTF เหมาะกับ... ผูที่มีเงินไดตามกฎหมาย มาตรา 40 ทุกประเภท ผูที่ตองการลงทุนในระยะยาว ผูที่สามารถรับความเสี่ยงไดสูง ผูที่ไมคอยมีเวลาติดตามการลงทุน ผูที่ไมชํานาญเกี่ยวกับการลงทุนในหุน ผูที่เขาใจและยอมรับเงื่อนไขตางๆ ได 16
 9. 9. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF สิทธิประโยชนทางภาษีที่ไดรับจาก LTF มีสิทธิลดหยอนภาษีสูงสุดไมเกิน 15% ของเงินได และไมเกิน 500,000 บาท กําไรจากการขายคืนหนวยลงทุน ไมตองเสียภาษีเงินได โดยลงทุน มาแลวไมนอยกวา 5 ปปฏิทิน (เฉพาะกําไรที่เกิดจากเงินที่ลดหยอน ภาษีเทานั้น) เงินปนผล : ผูลงทุนสามารถเลือกที่จะเสียภาษี ณ ที่จาย (10%) หรือ รวมเปนฐานรายไดปลายปเพื่อเสียภาษี 17ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF ตารางเปรียบเทียบภาษี ลงทุนใน LTF ไมลงทุนใน LTF ไมกําหนดขั้นต่ํา ขั้นสูง เงินไดพึงประเมิน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หัก สํารองเลียงชีพ (สวนที่เกิน 10,000 บาท) หรือเงินสะสม กบข. ้ 90,000 90,000 90,000 หัก คาใชจาย (40% ไมเกิน 60,000 บาท)  60,000 60,000 60,000 หัก ลดหยอนผูมีเงินได 30,000 30,000 30,000 หัก ลดหยอนสํารองเลี้ยงชีพ / กบข. 10,000 10,000 10,000 หัก เงินลงทุนใน LTF - 2,000 300,000 เงินไดสทธิเพื่อเสียภาษี ุ 1,810,000 1,808,000 1,510,000 ภาษี : 1. ยกเวนภาษี 150, 000 บาทแรก (150,000 x 0%) - - - 2. ตั้งแต 150,001 - 500,000 บาท (10%) (350,000 x 10%) 35,000 35,000 35,000 3. ตั้งแต 500,001 - 1,000,000 บาท (20%) (500,000 x 20%) 100,000 100,000 100,000 4. ตั้งแต 1,00,001 - 4,000,000 บาท (30%) (810,000 x 30%) 243,000 (808,000 x 30%) 242,400 (510,000 x 30%) 153,000 รวมภาษีท่ตองชําระ ี 378,000 377,400 288,000 ภาษีเงินไดท่ีประหยัดไดในปนี้ - 600 90,000 18
 10. 10. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF เงื่อนไขของ LTF เงื่อนไขขาเขา เงื่อนไขขาออก • อัตราไมเกิน 15% ของเงินได • การสับเปลียนกองทุน LTF ไมถอเปนการซื้อหรือขายคืน ่ ื พึงประเมิน และไมเกิน • สับเปลี่ยนไดเฉพาะระหวางกองทุน LTF เทานั้น ในชวง 500,000 บาทของปภาษีนั้น เวลาที่บริษัทจัดการกําหนด (ตางบริษัทจัดการได) • ไมกําหนดเงินลงทุนขั้นต่ํา • ขายคืนหนวยลงทุนไดทกวันในเวลาทําการของบลจ. ุ • ไมจาเปนตองลงทุนตอเนืองทุกป ํ ่ • ตองถือหนวยลงทุนตอเนืองไมนอยกวา 5 ปปฏิทน (ของ ่  ิ • ไมจํากัดจํานวนครั้งทีตองลงทุนใน ่  แตละยอดที่ซอ) ใชหลักการบันทึกแบบ “เขากอนออก ื้ แตละป กอน” (First in, First out: FIFO) • ไมจํากัดจํานวนกองทุนทีตองลงทุน ่  • ไมจํากัดจํานวนบริษัทจัดการทีลงทุน ่ 19ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF ตัวอยาง การคํานวณจํานวนเงินที่สามารถลงทุนในกองทุน LTF ได กรณี จํานวนเงินได จํานวนเงินที่สามารถลงทุนในกองทุน LTF ได ตัวอยาง พึงประเมินตอป 15% ของเงินได 500,000 บาท กรณี 1 0 0 500,000 กรณี 2 90,000 13,500 500,000 กรณี 3 120,000 18,000 500,000 กรณี 4 240,000 36,000 500,000 กรณี 5 360,000 54,000 500,000 กรณี 6 600,000 90,000 500,000 กรณี 7 900,000 135,000 500,000 กรณี 8 1,200,000 180,000 500,000 กรณี 9 3,000,000 450,000 500,000 กรณี 10 4,000,000 600,000 500,000 20
 11. 11. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF การผิดเงื่อนไขของ LTF ลงทุน < 5 ป และขายคืน ถือเปนการผิดเงือนไข ่ คืนภาษีที่ไดรับหยอน เสียภาษี Capital Gain + เงินเพิม 1.5% ตอเดือน ่ (ภายในเดือน มี.ค. (ใหยื่นเสียภาษีเพิ่มทันที ของปถัดจากปที่ผิดเงื่อนไข) ที่ผิดเงื่อนไข) หากเกินกําหนด ตองเสียเงินเพิ่ม 21ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF Checklist กอนลงทุนใน LTF ตอบตัวเองวายอมรับความเสียงในการลงทุนไดในระดับสูง เนื่องจาก ่ LTF จะไปลงทุนในหุน มีการจัดสรรเงินมาลงทุนโดยคํานึงถึงหลักการกระจายความเสี่ยง (Asset Allocation) มิใชนําเงินลงทุนทั้งหมดที่มมาลงทุนใน LTF ี พรอมที่จะลงทุนในระยะยาว ไมต่ํากวา 5 ป หากไมทราบวาจะเริมตนอยางไร สามารถหาขอมูลไดจาก Call ่ Center สมาคมบริษทจัดการลงทุน www.aimc.or.th และ ั www.thaimutualfund.com ที่มา : www.sec.or.th 22
 12. 12. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF กองทุนรวมเพือการเลียงชีพ ่ ้ (Retirement Mutual Fund : RMF) สงเสริมการลงทุนเพื่อใหมีเงินออมไวใชในวัยเกษียณ มีรูปแบบการลงทุนที่หลากหลายตามนโยบายที่กําหนดไว ผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเปน แรงจูงใจในการลงทุน 23ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF ขอแตกตางของกองทุน RMF กับกองทุนทั่วไป หากลงทุนครบตามเงื่อนไขจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี หากลงทุนไมถึง 5 ป กําไรที่ไดรบจากการลงทุน (Capital Gain) ั ตองนําไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ไมสามารถโอน จํานํา หรือนําหนวยลงทุนไปเปนหลักประกันได ไมมีการจายเงินปนผล ที่มา : www.sec.or.th 24
 13. 13. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF RMF เหมาะกับ... ผูที่มีเงินไดตามกฎหมาย มาตรา 40 ทุกประเภท ผูที่ตองการแบงเงินออมไปลงทุนเพื่อไวใชในยามเกษียณ ผูที่ไมมีสวัสดิการ เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ฯลฯ ผูที่ไมคอยมีเวลาติดตามและไมชานาญเกี่ยวกับการลงทุน ํ ผูที่เขาใจและยอมรับเงื่อนไขตางๆ ของกองทุน RMF ผูที่เขาใจและรับความผันผวนของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ กองทุนตามสภาวะเศรษฐกิจและปจจัยอื่นๆ ที่มากระทบได 25ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMFประเภทของกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : แบงตามนโยบายการลงทุนกองทุนรวมตราสารแหงทุน ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 65% เสี่ยงสูง (Equity Fund) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุน (Flexible Portfolio Fund) จะ กําหนดสัดสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินขึ้นอยู กองทุนรวมผสม กับการตัดสินใจของผูจัดการกองทุนรวม  เสี่ยง (Mixed Fund) กองทุนรวมผสม (Balanced Fund) จะกําหนดสัดสวนการ ปานกลาง ลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงทุนในขณะใดขณะหนึงต่ํา ่ กวา 65% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ ลงทุนในหรือมีไวเฉพาะตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือ เสี่ยงต่ํา (Fixed Income Fund) หลักทรัพยอื่น หรือการหาดอกผลอื่นตามที่ ก.ล.ต. กําหนด กองทุนตลาดเงิน เนนลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น เสี่ยงต่ําสุด Money Market Fund 26
 14. 14. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF สถานะกองทุนรวมเพือการเลี้ยงชีพ ่ แบงตามประเภทกองทุน จํานวน มูลคาทรัพยสินสุทธิ ประเภทกองทุน สัดสวน กองทุน กองทุน (ลบ.) 1. กองทุนตราสารทุน 23 14,589 20.52% 2. กองทุนผสม 29 23,177 32.60% 3. กองทุนตราสารหนี้ 40 33,341 46.88% รวม 92 71,107 100% ที่มา : สํานักงาน ก.ล.ต. ขอมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2553 27ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF สิทธิประโยชนทางภาษีที่ไดรับจาก RMF มีสิทธิลดหยอนภาษีสูงสุด 15% ของเงินได และไมเกิน 500,000 บาท โดยนับรวมกับเงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุน บําเหน็จบํานาญขาราชการ กําไรจากการขายคืนหนวยลงทุน ไมตองเสียภาษีเงินได โดยลงทุน มาแลวไมนอยกวา 5 ปปฏิทิน (เฉพาะกําไรที่เกิดจาก เงินสวนที่นําไปลดหยอนภาษีเทานั้น) 28
 15. 15. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF ตารางเปรียบเทียบภาษี ลงทุนใน RMF ไมลงทุนใน RMF ขั้นต่ํา ขั้นสูง เงินไดพึงประเมิน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หัก สํารองเลียงชีพ (สวนที่เกิน 10,000 บาท) หรือเงินสะสม กบข. ้ 90,000 90,000 90,000 หัก คาใชจาย (40% ไมเกิน 60,000 บาท)  60,000 60,000 60,000 หัก ลดหยอนผูมีเงินได 30,000 30,000 30,000 หัก ลดหยอนสํารองเลี้ยงชีพ / กบข. 10,000 10,000 10,000 หัก เงินลงทุนใน RMF - 5,000 200,000 เงินไดสุทธิเพื่อเสียภาษี 1,810,000 1,805,000 1,610,000 ภาษี : 1. ยกเวนภาษี 150, 000 บาทแรก (150,000 x 0%) - - - 2. ตั้งแต 150,001 - 500,000 บาท (10%) (350,000 x 10%) 35,000 35,000 35,000 3. ตั้งแต 500,001 - 1,000,000 บาท (20%) (500,000 x 20%) 100,000 100,000 100,000 4. ตั้งแต 1,000,001 - 4,000,000 บาท (30%) (810,000 x 30%) 243,000 (805,000 x 30%) 241,500 (610,000 x 30%) 183,000 รวมภาษีที่ตองชําระ 378,000 376,500 318,000 ภาษีเงินไดที่ประหยัดไดในปนี้ - 1,500 60,000 29ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF เงื่อนไขของ RMF เงื่อนไขขาเขา เงื่อนไขขาออก • จํากัดเฉพาะบุคคลธรรมดา • ขายคืนหนวยลงทุนไดเมื่อผูลงทุนอายุไมต่ํากวา 55 ป  • ตองลงทุนตอเนืองใน RMF ไมนอย ่  บริบูรณ และลงทุนมาแลวไมนอยกวา 5 ป  กวาปละ 1 ครั้ง ยกเวนปที่ไมมรายได ี • สับเปลี่ยนไดเฉพาะกองทุน RMF ดวยกันเทานัน (ตางบริษัท ้ • ตองลงทุนขั้นต่ํา 3% ของเงินไดในแต จัดการได) ละป หรือ 5,000 บาท • ไมสามารถนําหนวยลงทุนไปจําหนาย โอน จํานํา หรือนําไป • ลงทุนสูงสุดไมเกิน 15% ของเงินไดใน เปนประกันได แตละป และไมเกิน 500,000 บาท • หามบริษัทจัดการจายเงินปนผลใหแกผถอหนวย ู ื เมื่อรวมกับเงินสะสมในกองทุนสํารอง • หามมิใหกยมหรือเบิกเงินจากกองทุน RMF ทีผูมีเงินไดซอ ู ื ่ ื้ เลี้ยงชีพ หรือ กบข. หรือเบี้ยประกัน หนวยลงทุนไว ชีวิตแบบบํานาญแลวในปภาษีนั้น • เงินทีถอนกรณีทพพลภาพหรือเสียชีวิตจะไดรับยกเวนภาษี ่ ุ 30
 16. 16. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF ตัวอยาง การคํานวณจํานวนเงินที่สามารถลงทุนในกองทุน RMF ได กรณีผูลงทุนไมมเงินสะสมในกองทุนสํารองเลียงชีพหรือกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ี ้ จํานวน จํานวนเงินลงทุน จํานวนเงินลงทุน เงินสะสม จํานวนเงินที่สามารถลงทุนในกองทุน RMF ได กรณี เงินได ต่ําสุด สูงสุด เขากองทุนตัวอยาง พึงประเมิน สํารองเลี้ยง เงินลงทุนใน RMF เงินลงทุนใน RMF 3% 5,000 15% 500,000 ชีพ/กบข. ต่ําสุด สูงสุด ตอปกรณี 1 0 0 5,000 0 500,000 0 0กรณี 2 90,000 2,700 5,000 13,500 500,000 2,700 13,500กรณี 3 120,000 3,600 5,000 18,000 500,000 3,600 18,000กรณี 4 240,000 7,200 5,000 36,000 500,000 5,000 36,000กรณี 5 360,000 10,800 5,000 54,000 500,000 5,000 54,000 ไมมีกรณี 6 600,000 18,000 5,000 90,000 500,000 5,000 90,000กรณี 7 900,000 27,000 5,000 135,000 500,000 5,000 135,000กรณี 8 1,200,000 36,000 5,000 180,000 500,000 5,000 180,000กรณี 9 3,000,000 90,000 5,000 450,000 500,000 5,000 450,000กรณี 10 4,000,000 120,000 5,000 600,000 500,000 5,000 500,000 31ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF ตัวอยาง การคํานวณจํานวนเงินที่สามารถลงทุนในกองทุน RMF ได (ตอ) กรณีผูลงทุนมีเงินสะสมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ จํานวน จํานวนเงินลงทุน จํานวนเงินลงทุน เงินสะสมเขา จํานวนเงินที่สามารถลงทุนในกองทุน RMF ได กรณี เงินได ต่ําสุด สูงสุด กองทุนสํารองตัวอยาง พึงประเมิน เลี้ยงชีพ / เงินลงทุนใน RMF เงินลงทุนใน RMF 3% 5,000 15% 500,000 กบข. (2%) ต่ําสุด สูงสุด ตอปกรณี 1 0 0 5,000 0 500,000 0 0 0กรณี 2 90,000 2,700 5,000 13,500 500,000 1,800 2,700 13,500กรณี 3 120,000 3,600 5,000 18,000 500,000 2,400 3,600 18,000กรณี 4 240,000 7,200 5,000 36,000 500,000 4,800 5,000 36,000กรณี 5 360,000 10,800 5,000 54,000 500,000 7,200 5,000 54,000กรณี 6 600,000 18,000 5,000 90,000 500,000 12,000 5,000 90,000กรณี 7 900,000 27,000 5,000 135,000 500,000 18,000 5,000 135,000กรณี 8 1,200,000 36,000 5,000 180,000 500,000 24,000 5,000 180,000กรณี 9 3,000,000 90,000 5,000 450,000 500,000 60,000 5,000 440,000กรณี 10 4,000,000 120,000 5,000 600,000 500,000 80,000 5,000 420,000 32
 17. 17. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF การผิดเงื่อนไขของ RMF กรณีผิดเงื่อนไข ผลที่ตองปฏิบัติ 1. ซื้อนอยกวาจํานวนขันต่า ้ ํ ตองคืนภาษีทั้งหมดทุกปที่ไดรับยกเวนไป เกินกวา 1 ปติดตอกัน 2. ซื้อเกินสิทธิ์ ตองนํากําไรจากการขายคืน (Capital Gain) เฉพาะกําไรจากเงินลงทุน สวนที่เกินสิทธิ์ ไปรวมคํานวณภาษีเงินได 3. ไถถอนเมื่ออายุ > 55 ป แต ตองคืนภาษีทั้งหมดทุกปที่ไดรับยกเวนไป และตองนํากําไรจากการ ลงทุน < 5 ป ขายคืน (Capital Gain) ไปรวมคํานวณภาษีเงินได 4. ไถถอนเมื่ออายุ < 55 ป - ถาลงทุน > 5 ป ตองคืนภาษี 5 ปยอนหลังทีไดรับยกเวนไป ่ - ถาลงทุน < 5ป ตองคืนภาษีทั้งหมดทุกปที่ไดรับยกเวนไป และตองนํา กําไรจากการขายคืน (Capital Gain) ไปรวมคํานวณภาษีเงินได *ยกเวน กรณีที่ผลงทุนเสียชีวตหรือทุพพลภาพ จะไมถอวาผิดเงือนไขการลงทุน ู ิ ื ่ 33ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF เกณฑการปฏิบัติในการโอนยาย/การสับเปลียน ่ สามารถโอนยาย/สับเปลี่ยนหนวยลงทุนในกองทุน RMF ทั้งหมดหรือ บางสวนไปยังกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งหรือหลายกองทุนรวมกันก็ได ตองศึกษาทําความเขาใจเงื่อนไขและคาใชจายกรณีโอนยาย/สับเปลี่ยน หนวยลงทุน เชน คาใชจาย/คาธรรมเนียม ระยะเวลา ฯลฯ ตองแจงการโอนยาย/สับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนลายลักษณอักษรต อ กองทุน RMF ที่โอนและกองทุน RMF ที่รับโอน 34
 18. 18. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF การคํานวณเงินที่ไดรับจากกองทุน RMF เมื่อเกษียณอายุ ปจจัยที่ตองพิจารณาในการคํานวณ อายุที่เริ่มลงทุนใน RMF ครั้งแรก อายุที่คาดวาจะเกษียณ (หรือไถถอนกองทุน) เงินเดือน อัตราการเพิ่มเงินเดือนตอป จํานวนเงินลงทุนในกองทุน RMF ตอป อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง 35ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF วิธีการคํานวณเงินที่ไดรับจากกองทุน RMF กรณีเงินลงทุนเทากันทุกป กรณีเงินลงทุนไมเทากัน ⎡ (1 + i)n − 1 ⎤ nFVA n = PV × (1 + i) n + PMT × ⎢ n n - t ⎥ FVA = PV × (1 + i) + ∑ CF t × (1 + i) ⎢ ⎣ i ⎥ ⎦ n t =1FVAn = จํานวนเงินที่ไดรับจากการลงทุนในกองทุน RMF FVAn = จํานวนเงินที่ไดรับจากการลงทุนในกองทุน RMFn = จํานวนงวดที่ลงทุนในกองทุน RMF n = จํานวนงวดที่ลงทุนในกองทุน RMF ทั้งหมดi = อัตราผลตอบแทนสุทธิของกองทุน RMF (% ตองวด) t = งวดที่ลงทุนใน RMF นั้นๆPMT = จํานวนเงินลงทุนตองวด i = อัตราผลตอบแทนสุทธิของกองทุน RMF (% ตองวด)PV = มูลคาสะสมของเงินลงทุนและเงินผลประโยชน CF = จํานวนเงินลงทุนตองวด ของปกอนหนา PV = มูลคาสะสมของเงินลงทุนและเงินผลประโยชนของป กอนหนา 36
 19. 19. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF ตัวอยางการคํานวณเงินทีไดรับจากกองทุน RMF ่ 1 กรณีไถถอนกองทุน RMF เมื่ออายุ > 55 ป โดยลงทุนและถือหนวยลงทุน > 5 ป 2 กรณีไถถอนกองทุน RMF เมื่ออายุ > 55 ป โดยลงทุนและถือหนวยลงทุน < 5 ป 3 กรณีไถถอนกองทุน RMF กอนอายุ 55 ป แตลงทุนและถือหนวยลงทุน > 5 ป 4 กรณีไถถอนกองทุน RMF กอนอายุ 55 ป รวมทั้งลงทุนและถือหนวยลงทุน < 5 ป 5 กรณีไถถอนกองทุน RMF เพราะเหตุทพพลภาพ หรือ เสียชีวิต ุ 37ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF 1 กรณีไถถอนกองทุน RMF เมื่ออายุ > 55 ป โดยลงทุนและถือหนวยลงทุน > 5 ป ตัวอยาง - อัตราผลตอบแทนสุทธิของกองทุนเฉลี่ย 7% ตอป - ยอดเงินลงทุนในกองทุน RMF 5,000 บาท ตอป - อายุที่เริ่มลงทุนใน RMF ครั้งแรก(ณ สิ้นป) 30 ป - อายุไถถอนกองทุน 60 ป - จํานวนปที่เริ่มลงทุน – ปที่ไถถอน 30 ป ⎡ (1 + 0 .07 ) − 1 ⎤ 30 FVA n = 5,000 × ⎢ ⎥ ⎣ 0 .07 ⎦ ดั ง นั้ น เมื่ อ ผู ล งทุ น อายุ ค รบ 60 ป จะได รั บ เงิ น การลงทุ น ในกองทุ น เท า กั บ 472,303.93 บาท โดยแบ ง เป น ส ว นของเงิ น ทุ น 150,000 บาท (5,000 บาท*30 ป ) และเงิ น ผลตอบแทนที่ ไ ด รั บ จากกองทุ น 322,303.93 บาท ในกรณีนี้ จํา นวนเงิ น 472,303.93 บาท ไดรับ การยกเว น ภาษีทั้งจํ า นวน เนื่ อ งจากไม ทํา ผิ ด เงื่อนไขการลงทุน 38
 20. 20. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF 2 กรณีไถถอนกองทุน RMF เมื่ออายุ > 55 ป โดยลงทุนและถือหนวยลงทุน < 5 ป ตัวอยาง - อัตราผลตอบแทนสุทธิของกองทุนเฉลี่ย 7% ตอป - ยอดเงินลงทุนในกองทุน RMF 20,000 บาทตอป - อายุที่เริ่มลงทุนใน RMF ครั้งแรก(ณ สิ้นป) 53 ป - อายุไถถอนกองทุน 57 ป - จํานวนปที่เริ่มลงทุน – ปที่ไถถอน 4 ป ⎡ (1 + 0.07 ) − 1 ⎤ 4 FVA n = 20,000 × ⎢ ⎥ ⎣ 0.07 ⎦ ดัง นั้ น เมื่ อ ผู ล งทุ น อายุ ค รบ 57 ป จะได รั บ เงิน การลงทุ น ในกองทุ น เท า กั บ 88,798.86 บาท โดย แบงเปนสวนของเงินทุน 80,000 บาท (20,000 บาท*4 ป) และเงินผลตอบแทนที่ไดรับจากกองทุน 8,798.86 บาท ในกรณีนี้มีการผิดเงื่อนไขการลงทุน เพราะถือหนวยลงทุนนอยกวา 5 ป ดังนั้น จะตองนําเงินสวนที่เปน Capital Gain (8,798.86 บาท) ไปรวมเพื่อเสียเงินไดทั้งจํานวน และจะตองคืนภาษีที่ไดรับการยกเวนไปทุกป 39ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF 3 กรณีไถถอนกองทุน RMF กอนอายุ 55 ป แตลงทุนและถือหนวยลงทุน > 5 ป ตัวอยาง - อัตราผลตอบแทนสุทธิของกองทุนเฉลี่ย 7% ตอป - ยอดเงินลงทุนในกองทุน RMF 20,000 บาท ตอป - อายุที่เริ่มลงทุนใน RMF ครั้งแรก(ณ สิ้นป) 40 ป - อายุไถถอนกองทุน 50 ป - จํานวนปที่เริ่มลงทุน – ปท่ไถถอน ี 10 ป ⎡ (1 + 0 . 07 ) − 1 ⎤ 10 FVA n = 20 , 000 × ⎢ ⎥ ⎣ 0 . 07 ⎦ ดังนั้น เมื่อผูลงทุนอายุครบ 50 ป จะไดรับเงินการลงทุนในกองทุน เทากับ 276,328.96 บาท โดยแบงเปน สวนของเงินทุน 200,000 บาท (20,000 บาท*10 ป) และเงินผลตอบแทนที่ไดรับจากกองทุน 76,328.96 บาท ในกรณีนี้ มีการผิดเงื่อนไขการลงทุน โดยไถถอนกอน 55 ป จะตองมีการคืนภาษีที่ไดรับการยกเวนในชวง 5 ปยอนหลัง แต เนื่องจากมีการลงทุนมากกวา 5 ป ดังนั้น เงินสวนที่เปน Capital Gain (76,328.96 บาท) จะไดรับการยกเวนการเสีย ภาษีเงินได 40
 21. 21. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF 4 กรณีไถถอนกองทุน RMF กอนอายุ 55 ป รวมทั้งลงทุนและถือหนวยลงทุน < 5 ป ตัวอยาง - อัตราผลตอบแทนสุทธิของกองทุนเฉลี่ย 7% ตอป - ยอดเงินลงทุนในกองทุน RMF 20,000 บาทตอป - อายุที่เริ่มลงทุนใน RMF ครั้งแรก(ณ สิ้นป) 40 ป - อายุไถถอนกองทุน 44 ป - จํานวนปที่เริ่มลงทุน – ปที่ไถถอน 4 ป ⎡ (1 + 0.07) −1⎤ 4 FVAn = 20,000× ⎢ ⎥ ⎣ 0.07 ⎦ ดังนั้น เมื่อผูลงทุนอายุครบ 44 ป จะไดรับเงินการลงทุนในกองทุน เทากับ 88,798.86 บาท โดยแบงเปน สวนของเงินทุน 80,000 บาท (20,000 บาท*4 ป) และเงินผลตอบแทนที่ไดรับจากกองทุน 8,798.86 บาท ในกรณีนี้มี การผิดเงื่อนไขการลงทุน โดยไถถอนกอน 55 ปและลงทุนนอยกวา 5 ป ดังนั้นจะตองมีการคืนภาษีทุกปที่ไดรับการ ยกเวนมา และเงินสวนที่เปน Capital Gain จะตองนําไปคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได 41ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF 5 กรณีไถถอนกองทุน RMF เพราะเหตุทพพลภาพ หรือ เสียชีวิต ุ ตัวอยาง - อัตราผลตอบแทนสุทธิของกองทุนเฉลี่ย 7% ตอป - ยอดเงินลงทุนในกองทุน RMF 50,000 บาท ตอป - อายุที่เริ่มลงทุนใน RMF ครั้งแรก(ณ สิ้นป) 40 ป - อายุไถถอนกองทุน 44 ป - จํานวนปที่เริ่มลงทุน – ปที่ไถถอน 4 ป ⎡ (1 + 0.07) −1⎤ 4 FVAn = 50,000× ⎢ ⎥ ⎣ 0.07 ⎦ ดั ง นั้ น เมื่ อ ผู ล งทุ น อายุ ค รบ 44 ป จะได รั บ เงิ น การลงทุ น ในกองทุ น เท า กั บ 221,997.15 บาท โดย แบงเปนสวนของเงินทุน 200,000 บาท (50,000 บาท*4 ป) และเงินผลตอบแทนที่ไดรับจากกองทุน 21,997.15 บาท ในกรณีนี้มีไถถอนกองทุนกอน 55 ปและลงทุนนอยกวา 5 ป แตเปนการไถถอนดวยเหตุทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ดังนั้น ในกรณีนี้เงินที่ไดจากกองทุนไดรับการยกเวนภาษีทั้งจํานวน และไมตองคืนเงินภาษีที่ไดรับการยกเวนมา 42
 22. 22. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF Checklist กอนลงทุนใน RMF รูจักตัวเอง รูวามีเปาหมายการลงทุนเปนแบบใด (เชน ตองการออมเพื่อวัยเกษียณ) สามารถออมเงินไดมากนอยเพียงไร และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนไดขนาดไหน รูจักผลิตภัณฑ รูวานโยบายการลงทุนของ RMF ที่สนใจจะลงทุนเปนอยางไร เชน มี ความเสี่ยงต่ํา ปานกลาง หรือสูง และเลือกกองทุนที่เหมาะกับตัวเอง พิจารณาผลงานของบริษัท คุณภาพในการใหบริการ รวมทั้งการคิดคาธรรมเนียมจัดการ และคาใชจายตาง ๆ โดยอาจเลือกความสะดวกในการซื้อขายและการสับเปลี่ยนระหวาง กองทุนภายใน บลจ. เดียวกัน เลือกกองทุนทีใหญ เพราะกระจายความเสี่ยงดีกวา มีโอกาสในการลงทุนมากกวา และ ่ ยังชวยลดภาระคาใชจายของกองทุน มีวนัยในการออมอยางสม่ําเสมอ ตอเนื่อง และระยะยาว ิ ลงทุนเทาที่ไดลดหยอน และเลือกลงทุนในราคาต่ํา หรือ Saving Plan ตองปรับพอรตใหเหมาะสมกับการลงทุนในแตละชวงภาวะตลาด ที่มา : www.sec.or.th 43ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF LTF และ RMF เหมือนหรือตางกันอยางไร กองทุนรวมหุนระยะยาว : LTF กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ : RMF นโยบาย ลงทุนในหุนไมต่ํากวา 65% ของมูลคา  มีหลายแบบใหเลือกตามระดับผลตอบแทน การลงทุน ทรัพยสินสุทธิ และความเสี่ยงทียอมรับได ่ ตองลงทุนแตละครั้งเปนระยะเวลา ไม ตองลงทุนตอเนื่องทุกปจนถึงอายุ 55 ป นอยกวา 5 ปปฏิทน จึงจะไดรับสิทธิ ิ เวนวรรคไดแตหามเกิน 2 ปติดกัน และมีอายุ  ระยะเวลา ประโยชนทางภาษี และไดรับการยกเวน สมาชิกกองทุนไมนอยกวา 5 ป จึงจะไดรับ การลงทุน ภาษีกําไรสวนเกิน และไมจาเปนตอง ํ สิทธิประโยชนทางภาษี และไดรับการยกเวน ลงทุนตอเนื่องทุกป ภาษีกําไรสวนเกิน 44
 23. 23. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF LTF และ RMF เหมือนหรือตางกันอยางไร (ตอ) กองทุนรวมหุนระยะยาว : LTF กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ : RMF ลงทุนไดไมจํากัดจํานวน แตสามารถ ลงทุนไดไมจํากัดจํานวน แตสามารถ ลดหยอนภาษีไดเฉพาะสวนที่ไมเกิน ลดหยอนภาษีไดเฉพาะสวนที่ไมเกิน 15% 15% ของเงินได และไมเกิน 500,000 ของเงินได และเมือนับรวมเงินทีนําไปลงทุน ่ ่ เงินลงทุน บาทตอป โดยไมนบรวมเงินทีนําไป ั ่ ในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือ กบข. หรือ ลงทุนใน RMF กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ แลว ตองไมเกิน และ กบข. 500,000 บาทตอป (ขั้นต่ํา 3% ของเงินไดใน แตละป หรือ 5,000 บาท) ขึ้นอยูกับนโยบายการลงทุนของแตละ กฎหมายไมอนุญาตใหจายเงินปนผล การจาย กองทุน เงินปนผล 45ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF LTF และ RMF เหมือนหรือตางกันอยางไร (ตอ) กองทุนรวมหุนระยะยาว : LTF กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ : RMF ถาขายคืนหนวยลงทุนกอนครบกําหนด ถาขายคืนหนวยลงทุนกอนครบอายุ 55 ป 5 ปปฏิทน จะตองคืนสิทธิประโยชนทาง ิ จะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีทไดรับ 5 ป ี่ กรณี ภาษีที่ไดรับตามสัดสวนของหนวย ยอนหลัง และตองเสีย Capital Gain Tax ผิดเงื่อนไข ลงทุนที่ขายคืนนัน และตองเสียภาษี ้ (ถามี) ตามกฎหมายกําหนด ยกเวนกรณี การลงทุน กําไรสวนเกินจากการขายคืนหนวย ลงทุนมาแลวเกิน 5 ป ไมตองเสีย Capital ลงทุน หรือ Capital Gain Tax (ถามี) Gain Tax ตามกฎหมายกําหนด 46
 24. 24. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF LTF และ RMF เหมือนหรือตางกันอยางไร (ตอ) กองทุนรวมหุนระยะยาว : LTF กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ : RMF ผูที่ตองการลงทุนในหุนระยะยาว แตไม 1. ผูมีเงินไดหรือลูกจางที่ไมมีกองทุนสํารอง-  มีความชํานาญเกี่ยวกับการลงทุนในหุน เลี้ยงชีพ แตตองการออมเงินไวใชในยาม  หรือไมมีเวลา เกษียณ พรอมกับไดรับสิทธิประโยชนในการ การลงทุนนี้ ลดหยอนภาษี เหมาะสําหรับ 2. ลูกจางหรือขาราชการทีมีกองทุนสํารอง- ่ เลี้ยงชีพ หรือกองทุนบําเหน็จบํานาญ ขาราชการแลว แตเงินสะสมซึ่งนําไปใช ลดหยอนภาษีเงินไดยังไมถึง 500,000 บาท 47ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF Workshop Workshop :: คําานวณการประหยัดภาษีจาก LTF และ RMF Workshop คํ นวณการประหยัดภาษีจาก LTF และ RMF 48
 25. 25. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF ตัวอยางการกรอก ภงด. 90 49ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF 7. คาเบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ XXXX.XX 9. คาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง ชีพ XXXXX.XX 10. คาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะ ยาว XXXXX.XX 12. คาการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ XXXXX.XX 50
 26. 26. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF ตัวอยางการกรอก ภงด. 90 เมื่อขาย LTF&RMF 4.คาขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง ชีพ XXXXX.XX 5.คาขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว XXXXX.XX 51ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF ตัวอยางการกรอก ภงด. 91 52
 27. 27. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF 7. คาเบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ XXXX.XX 9. คาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ XXXXX.XX 10. คาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว XXXXX.XX 12. คาการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ XXXXX.XX 53ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF ตัวอยางการกรอก ภงด. 94 54
 28. 28. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF 8.คาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ XXXXX.XX 9.คาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว XXXXX.XX 55ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF 5.คาขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ XXXXX.XX 6.คาขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว XXXXX.XX 56
 29. 29. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMFเปรียบเทียบการประหยัดภาษี กรณีลงทุนและไมลงทุนใน RMF / LTF ไมลงทุนใน ลงทุนใน ลงทุนใน ลงทุนใน RMF / LTF RMF LTF RMF + LTF เงินไดเพื่อเสียภาษี (1) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หัก คาใชจายผูมีเงินได (2) (60,000) (60,000) (60,000) (60,000) หัก คาลดหยอนผูมีเงินได (3) (30,000) (30,000) (30,000) (30,000) หัก เงินลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ/กบข (4) (100,000) (100,000) (100,000) (100,000) หัก เงินลงทุนใน RMF และ/หรือ LTF (5) - (200,000) (300,000) (500,000) เงินไดสุทธิ 1,810,000 1,610,000 1,510,000 1,310,000 ภาษีคํานวณจากเงินไดสทธิ (6) ุ 378,000 318,000 288,000 228,000 ภาษีท่ประหยัดไดในปนี้ (7) ี - (60,000) (90,000) (150,000) 57ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF Workshop คํานวณการประหยัดภาษี กรณีลงทุนและไมลงทุนใน RMF / LTF ไมลงทุนใน ลงทุนใน ลงทุนใน ลงทุนใน RMF / LTF RMF LTF RMF + LTFเงินไดเพื่อเสียภาษี (1)หัก คาใชจายผูมีเงินได (2) (60,000) (60,000) (60,000) (60,000)หัก คาลดหยอนผูมีเงินได (3) (30,000) (30,000) (30,000) (30,000)หัก เงินลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ/กบข (4)หัก เงินลงทุนใน RMF และ/หรือ LTF (5)เงินไดสุทธิภาษีคํานวณจากเงินไดสุทธิ (6)ภาษีที่ประหยัดไดในปนี้ (7) 58
 30. 30. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF ลงทุนวันนี้... ประหยัดภาษีไดเทาไร ผูลงทุนสามารถทดลองคํานวณการประหยัดภาษีจากการลงทุนไดจากโปรแกรม คํานวณภาษีใน www.tsi-thailand.org หัวขอ TSI Financial Tools โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกขอมูลรายไดตอเดือน 2. ถามีรายไดอื่นใหเลือก “มี” และกรอกขอมูลรายได 3. กดปุม “ถัดไป”ที่มา: http://www.tsi-thailand.org/index.php?option=com_wrapper&Itemid=1472 59ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF 4. กรอกคาลดหยอนประเภทตางๆ 5. กดปุม “ประมวลผล” 60
 31. 31. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF 6. ระบบจะประมวลผล จํานวนเงินที่ตองเสียภาษี ซึ่งสามารถประหยัดเพิ่ม ไดอีกดวยการวางแผนการ ออมหรือลงทุนเพิ่มเติม 61ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF 7. ผูลงทุนสามารถวาง  แผนการออมหรือลงทุน เพิ่มเติมตามสิทธิที่เหลือ เพื่อประหยัดภาษีไดอีก 62
 32. 32. ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF 3. เจาะลึกกองทุน LTF และ RMF ในตลาด ภาพรวมกองทุน LTF และ RMF ในปจจุบัน เจาะลึกกองทุน LTF และ RMF ในตลาด 63ประหยัดภาษีอยางฉลาด ไมพลาดลงทุน LTF & RMF ภาพรวมของกองทุนรวมของไทยในปจจุบน ั มูลคาทรัพยสินสุทธิ แยกตามประเภทกองทุนรวม ป 2553 (รายเดือน) มูลคาทรัพยสินสุทธิ แยกตามประเภทกองทุนรวม ป 2553 (รายป)ที่มา: สมาคมบริษัทจัดการลงทุน www.aimc.or.th 64

×