Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spirit 4 2017

19 views

Published on

Corporate Spiritin asiakaslehti 4/2017. Lehdessä asiakkaamme Martela ja Oras Group kertovat henkilöstötutkimuksen hyödyntämisestä liiketoiminnan kehittämisessä. Engaging People for Success.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Spirit 4 2017

  1. 1. SakariToivonen, Oras Group: Kahdella vahvalla brändillä yhteistä päämäärää kohti Maija Kaski, Martela-konserni: Kokonaisvaltainen henkilöstökokemus luo hyvinvoivaa tuloksellisuutta CORPORATE SPIRITIN ASIAKASLEHTI 4/2017 Näkökulma Onhan teilläkin töissä OMISTAUTUJIA? ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS SPIRIT ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS
  2. 2. LAURA SANTASALO Spirit Designer, CEO PÄÄTOIMITTAJA: SUSANNA ITÄHAARLA| JAKELU: 4000 | WWW.CORPORATESPIRIT.FI | WWW.INNOSTAVIMMAT.FI ESPOO | TURKU | OSLO | LONTOO | MÜNCHEN ten kehittäminen kannattaa, ihan tutkitusti – ja meidän huippuasiantuntijamme auttavat asiakkaitamme onnis- tumaan siinä. Hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta! Työ muuttuu, toimintaympäristö muuttuu, ja kilpailu kovenee. Organisaatiot elävät ja hengittävät muutosta. Muutos mahdollistaa henkilöstölle uudenlaisia kehittymi- sen polkuja, ja edellyttää toki työntekijöiltä joustavuutta, avarakatseisuutta ja rohkeutta. Uudenlaisten tekemisen tapojen ja digitalisaation myötä monet tehtävänkuvat muuttuvat, ja niin myös asiakkaiden toiveet ja vaatimuk- set. Erinomaisen asiakaskokemuksen tuottaminen on lähes kaikkien organisaatioiden tavoitteena ja sen tuotta- misessa omalla henkilöstöllä on useimmiten kaikkein mer- kittävin rooli. Uudet asiakasodotukset, muuttuvat tehtä- vänkuvat ja uudistunut strategia haastavat organisaation koko toimintakulttuurin päivittymään. Yhdessä tekemisen merkitys korostuu menestyvissä yri- tyksissä. Yhdessä tekeminen ja avoin viestintä rakentavat yhtenäistä kulttuuria, sekä vahvistavat yrityksen arvoja ja brändiä. Tämän lehden asiakastarinat Martelasta ja Oraksesta ovat molemmat hyviä esimerkkejä. Henkilöstöä kuunnellaan, kehittämisideoita arvostetaan, ja toimintaa kehitetään näiden pohjalta strategialähtöisesti ja pitkä- jänteisesti. Esimiehiä, tiimejä ja yksilöitä tuetaan kanta- maan vastuuta ja onnistumaan omassa työssään. HR sparraa ja fasilitoi. Henkilöstö on työpaikan keskeisin tuloksentekijä ja voima- vara. Omistautuneisuus työlle näkyy organisaation kilpai- lukyvyssä, taloudellisessa tuloksessa, hyvän asiakaskoke- muksen tuottamisessa ja työnantajakuvassa. Panostukset omistautuneisuudenkehittämiseenmaksavatitsensäjopa moninkertaisena takaisin. Täsmäkehittäminen edellyttää vahvuuksien ja kehittämisen kohteiden selvittämistä, jotta toimenpiteet osataan kohdentaa suoraan oikeisiin asioi- hin. Tutkimuksen keinoin päästään kartalle, jonka jälkeen valitaan oikeat navigointireitit. Organisaation ja ihmis- YHDESSÄ TEKEMINEN RAKENTAA YHTENÄISTÄ KULTTUURIA PÄÄKIRJOITUS ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS Corporate Spirit on organisaatioiden, johtamisen ja liiketoimintalähtöisen kehittämisen kumppani. Tuemme asiakkaitamme nykytilan selvittämisessä ja autamme rakentamaan kestäviä menestystarinoita – ihmisten kanssa. Erityisosaamistamme ovat asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt henkilöstötutkimukset, esimies- ja asiantuntija -arvioinnit sekä niiden hyödyntäminen. Olemme mukana rakentamassa Suomen innostavimpia työpaikkoja. SUOMEN INNOSTAVIMMAT TYÖPAIKAT 2018
  3. 3. Laajat aineistomme osoittavat omistautuneisuuden ja yrityksen tuloksellisuuden suhteen Suomessa ja kan- sainvälisesti. Toteutimme halkileikkauksen suomalai- sesta työelämästä ja tarkastelimme 166 henkilöstötut- kimuksen kotimaista aineistoa yli sadan organisaation keskuudessa vuosilta 2015-2017 (vastaajia noin 110.000 kpl). Havaitsimme mm., että omistautuneissa organisaa- tioissa (top 20 %) yrityksen tulos per työntekijä on peräti 50 % korkeampi kuin heikoimmin omistautuneissa (bot- tom 20 %). Kun henkilöstö on motivoitunut ja sitoutunut organi- saatioon, sen johtoon luotetaan, päätöksentekoa pide- tään tehokkaana ja työsuorituksista koetaan palkittavan oikeudenmukaisesti. Merkittävää on myös se, että hyvin menestyvissä organisaatioissa sisäisen yhteistyön koe- taan toimivan huomattavasti jouhevammin kuin organi- saatioissa, joissa taloudellinen tulostaso on matalampi. Mediassakin paljon esiintynyt optimistinen sävy Suo- men talouselämän tulevasta kehityksestä saa tukea myös työelämän puolelta. Kahden viime vuoden aikana merkittävimpiä myönteisiä muutoksia koetaan etenkin uskossa oman organisaation tulevaisuuteen. Verrattuna vuoteen 2015, henkilöstö kokee organisaationsa viime- aikaisen kehityksen selvästi myönteisemmäksi. Myös yritysten ylimmän johdon päätöksentekokykyyn luotetaan selvästi aiempaa enemmän. Tarkasteltaessa työelämän kehitystä omassa lähityöyhteisössä, kiitosta annetaan enenevässä määrin itse työn sisällölle. Koem- me, että omalla työllä saadaan aikaan jotain hyödyllistä. ONHAN TEILLÄKIN TÖISSÄ OMISTAUTUJIA? Monet eri tutkimukset ovat osoittaneet omis- tautuneisuuden yhteyden yrityksen muihin suorituskykymittareihin. Perinteiset työilma- piirikyselyt ovat jääneet historiaan ja orga- nisaatiolle onkin keskeistä löytää ne tekijät, joihin vaikuttamalla henkilöstön omistautu- neisuuden tasoa voidaan kehittää liiketoimin- taa eniten edistävällä tavalla. Luottamus ratkaisee Mitkä ovat niitä asioita, joihin meidän tulee keskittyä työyhteisössä, voidaksemme myönteisesti vaikuttaa omistautuneisuuteen ja organisaation ”koviin mittarei- hin”? Tärkeimmät asiat voidaan jakaa kolmeen katego- riaan seuraavasti: • Organisaatiotaso: Luottamus ylimpään johtoon • Tiimi-/osastotaso: Yhteishenki tiimin sisällä ja esi- mies joka luottaa alaisiinsa • Yksilötaso: Kokemus oman työn haastavuudesta ja hyödyllisyydestä. Kolmen viime vuoden aikana merkitystään ovat nosta- neet etenkin tiimin toimivuuteen liittyvät asiat. Vuonna 2017 tiimin yhteishengellä ja toiminnan tehokkuudella koetaan olevan selvästi suurempi yhteys omistautunei- suuteen kuin vielä kaksi vuotta siten. Corporate Spiritin tavoitteena on kehittää työelämää faktaperusteisesti ja liiketoimintalähtöisesti. Henki- löstökokemuksen analysointi yhdessä liiketoiminnan muiden mittarien kanssa tuo organisaatiolle tärkeää lisäarvoa fokusoiduttaessa yrityksen menestyksen kan- nalta keskeisiin tekijöihin. Pohditaan yhdessä, millä mit- tareilla sinun yrityksesi liiketoimintaa voidaan parhaiten edistää henkilöstökokemuksen avulla! Kirjoittaja Juha Ala-Lipasti on Corporate Spiritin liiketoimintalähtöisen kehittämisen huippuasiantuntija. NÄKÖKULMA
  4. 4. ”Meillä on paljon pitkiä työsuhteita, mutta ihmiset ovat lähteneet muutoksiin hienosti mukaan. Meille on tärke- ää, että teemme myös itse asiat niin kuin niitä myymme asiakkaillemme − syömme itse omia lääkkeitämme”, kertoo henkilöstöjohtaja Maija Kaski. ”Pitkät työsuhteet vaikuttavat yksilöiden oman identiteetin rakentumi- seen, joten uudenlaisen palveluntarjoamamme haltuun ottaminen on vaatinut ymmärrettävästi ponnisteluja eri puolilla taloa.” Konsernin uuteen organisaatiokulttuuriin kuuluu halu olla edelläkävijä ja uudistuja. Martela on vahva brändi, johon henkilöstö on halukas sitoutumaan. Yrityksen tuotteet ovat lähes kaikille suomalaisille tuttuja − kon- serni valmistaa työtiloja koululuokista toimistoihin ja virastoihin, ja varsinkin Martelan suomalaiset työnte- kijät ovat hyvin ylpeitä työnantajansa tunnettuudesta. Ulkomaisissa yksiköissä puolestaan on saatu kiitosta konsernin rohkeudesta uudistua ja muuntautua. Uudistuva edelläkävijä ennakoi työn murrosta alakoulun penkistä lähtien Martelassa seurataan tarkkaan globaaleja megatrende- jä ja pyritään ennakoimaan työn murrosta. Nyt vahvasti työn muotoihin vaikuttava digitalisaatio ei Kasken mu- kaan kuitenkaan saisi olla työtilojen määrittelijä, vaan työympäristöt tulisi toteuttaa käyttäjä edellä. ”Uskom- me, että myös koulumaailma tulee muuttumaan oleel- 530 TYÖNTEKIJÄÄ, ASIAKKAIDEN KERTOMAA Martela-konserni on käynyt läpi mielenkiitoi- senidentiteettimurroksen.Konsernionkasva- nut viimeisten vuosien aikana perinteikkäästä huonekaluvalmistajasta uudenlaisten työ- ja oppimisympäristöjen asiantuntijaksi. Yli 70 vuotta sitten perustettu suomalainen perhe- yritystunnetaankansainvälisestilaadukkaista koulu- ja toimistokalusteistaan. Nyt Martela on ottanut vahvan jalansijan myös käyttä- jälähtöisten työtilojen edelläkävijänä ja asi- antuntijana. Henkilöstö on lähtenyt hienosti mukaan uudistumiseen ja innostunut oman työnsä ja koko Martelan kehittämisestä. Mar- tela One on kaikkien yhteinen juttu koko kon- sernissa. Kokonaisvaltainen henkilöstökokemus luo hyvinvoivaa tuloksellisuutta lisesti. Esimerkiksi suunnittelemamme Hattulan Jutei- nikeskus on poikkeuksellinen oppimisympäristö, jota rakennettiin yhdessä oppilaiden ja opettajien kanssa. Suomen koulutusjärjestelmä on globaalisti arvostettu, ja tätä oppilaslähtöistä koulua ovatkin käyneet ihastele- massa asiantuntijat ympäri maailmaa”, Kaski iloitsee. Kasken mukaan työn ilo lähtee siitä, että tietää oman paikkansa työyhteisössä, ja että odotukset omaa työ- tä kohtaan ovat selkeät. Martelan sisäisen osaamisen johtamisen Martela Talent -ohjelman lähtökohtana on ihmisten omat vastuuvahvuudet ja niiden avulla vahvis- tetaan kipinää omassa työssä. Jokaiselle organisaation funktiolle on määritelty omat strategiaan linkitetyt ylä- tason kompetenssialueensa ja kehittämisessä lähde- tään liikkeelle ihmisten omista kiinnostuksen kohteista. Henkilöstötutkimusta hyödynnetään Martelassa aitona johtamisen välineenä ”Jokainen tiimi laatii omat toimenpidesuunnitelmansa omien tulostensa pohjalta ja niiden toteutumista seura- taan organisaatiotasolla.Tutkimuksen tuloksiin palataan jatkuvasti, kun pohditaan esimerkiksi tiimien rakenteita ja organisaation keittämistä. Tuloksista näemme myös, kuinka ja minkä asioiden kehittämisessä me HR:ssä voimme tukea esimiehiä tai heidän esimiehiään”, kertoo Kaski. Henkilöstötutkimuksessa heikommin menesty- neisiin tiimeihin on kohdennettu erityistä tukea. Nime- tyt HR:n edustajat ovat auttaneet esimiehiä ratkomaan ongelmia osallistumalla esimerkiksi tiimipalavereihin ja tulosten käsittelytilaisuuksiin. Toimintasuunnitelmien säännöllinen seuranta on osal- listanut esimiehet toiminnan kehittämiseen. Pyrkimyk- senä on Kasken mukaan lähteä kehittämisprosessiin positiivisella kulmalla ja yksiköiden esimiesten oma tahtotila edellä. Vielä on tekemistä siinä, että erityisesti kriittistä palautetta saaneet esimiehet kokisivat kehittä- misprosessin enemmän hyödyksi kuin velvoitteeksi. Johtaminen on läsnäoloa, välittömyyttä ja avoimuutta Martelan matalassa hierarkiassa johtoa on helppo lähestyä. Organisaatiossa on meneillään laaja järjestel- “USKOMME, ETTÄ VIIHTYISÄ TYÖYMPÄRISTÖ SAA MAANANTAIN TUNTUMAAN PERJANTAILTA”
  5. 5. ONE MARTELA Martela-konserni kuuluu alansa johtaviin käyttäjälähtöisiätyöympäristöjätuottaviinyrityksiin Pohjoismaissa. Yli 70 vuotta sitten perustetulla perheyrityksellä on tuotantoa Suomessa ja Puolassa ja sen päämarkkina-alueet ovat Suomi, Ruotsi ja Norja. Vuonna 2016 Martela-konsernin liikevaihto oli 129,1 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa työskenteli keskimäärin 530 henkilöä. KATSO VIDEO Hattulan Juteinikeskuksesta verkkosivuillamme mäuudistus, joka on aiheuttanut haasteita sisäisessä kommunikaatiossa. Johdon tehtävä on olla ongelmati- lanteissa henkilöstön tukena ja pyrkiä omalla esimerkil- lään etsimään ratkaisuja haasteisiin. ”Meille johtaminen on läsnäoloa, välittömyyttä ja avoimuutta”, toteaa Kaski. Työympäristöt tukevat uutta toimintamallia tarkoituk- senmukaisesti. ”Martelassa on panostettu järjestelmä- uudistuksen keskellä erityisesti viestintään esimerkiksi sisäisissä palavereissa ja sähköisissä viestintäkanavissa, jotta ihmiset tietävät missä mennään ja voivat ratkoa ongelmia yhdessä. Myös työympäristömme tukevat hy- vin omalta osaltaan viestintää ja toiminnan kehittämistä arjessa”, Kaski kertoo. Meneillään olevat muutokset ovat osaltaan heijastuneet myös henkilöstötutkimuksen tu- loksiin, mutta Martelan kunnianhimoisena tavoitteena on nousta tulevaisuudessa Suomen innostavimpien työpaikkojen kärkikastiin.
  6. 6. Kahdella vahvalla brändillä YHTEISTÄ PÄÄMÄÄRÄÄ KOHTI ASIAKKAIDEN KERTOMAA
  7. 7. Oras Group on erikoistunut kehittyneisiin vesikalustei- siin. Konserni on saavuttanut vahvan aseman keskei- sellä markkina-alueellaan Euroopassa. Tulevaisuudessa Oras Group tavoittelee kansainvälistä kasvua lähes 1400 omistautuneen työntekijän ja kahden vahvan brändin, Oraksen ja Hansan, voimin. Tämän päivän Oras Groupin tuotteissa elektroniikka yhdistyy muoviin ja messinkiin tavalla, jonka lopputuloksena on älykkäitä ja muotoilul- taan vaikuttavia vesikalusteita. Yhteiset arvot ohjaavat kohti päämäärää Organisaatiokulttuuri on integroituneessa yhtiössä vielä nuori. Henkilöstöjohtaja Sakari Toivosen mukaan Oras Groupissa arvojohtaminen on erittäin tärkeää. ”Määrit- telimme johdon ja henkilöstön arvotyöpajoissa yhtiölle neljä arvoa: rohkeus, reiluus, tehokkuus ja avoimuus. Johdon esimerkki arvojen mukaisesti toimimisessa on keskeinen. Pyrimme selkeyttämään koko organisaati- olle, mitä arvot tarkoittavat omassa työssä ja kuinka ne näkyvät arjessa. Teemme päivittäisessä työssämme rat- kaisuja arvojemme mukaan”, kertoo Toivonen. Strategialähtöinen henkilöstötutkimus tukee liiketoiminnan kehittämistä Henkilöstötutkimuksen tulokset toimivat Oras Groupis- sa vuosittaisen kehittämisen työkaluna. ”Jokainen tiimi ja/tai organisaatio käy omat tuloksensa läpi yhdessä, pohtii keinoja menestystekijöiden vahvistamiseen sekä laatii omat toimenpidesuunnitelmansa kehityskoh- teiden perusteella. Yhtiön henkilöstöhallinto seuraa toimenpiteiden toteutumista sekä toimii tarvittaessa fasilitaattorina tulosten käsittelytilaisuuksissa. Tätä var- ten HR-osasto on saanut myös fasilitointikoulutusta”, Toivonen kiteyttää. Corporate Spiritin Oras Groupille toteuttaman People- Power®-henkilöstötutkimuksenomistautuneisuusnäkö- kulma tukee yhtiön suoritusorientoitunutta kulttuuria. Tutkimustulosten avulla luodaan edellytyksiä tavoittei- Oras Group elää integraation jälkeistä aikaa. Neljävuottasittenkaksivahvaahanavalmista- jaa, Oras Oy ja saksalainen Hansa Metallwerke AG yhdistyivät yhdeksi yhtiöksi. Toiminnan ytimessä on yksi yhteinen päämäärä: tehdä vedenkäytöstähelppoasekäympäristöäsääs- tävää. den saavuttamiselle ja strategian toteuttamiselle. ”Hen- kilöstötutkimus on meille tärkeä kehittämisen väline. Olemme saaneet esimiehet ja keskijohdon sitoutumaan hyvin toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen ja stra- tegian varmistamiseen”, Toivonen huomauttaa. Keskeisetlöydöksetonvietytoiminnoissaeteenpäin Henkilöstötutkimuksen vastausprosentti on yhtiössä korkea. Tutkimuksen toteuttaminen luo henkilöstölle odotuksia ja niihin vastaaminen on johdon vastuulla. On tärkeää, että kehitysprosessia pidetään yllä ja konk- reettiset toimenpiteet näkyvät koko organisaatiolle. Oras Groupissa on tehty yli 150 kehittämistoimenpidet- tä vuoden 2017 henkilöstötutkimuksen pohjalta. Esimiehet ovat ottaneet henkilöstötutkimuksen myön- teisesti vastaan ja Toivosen mukaan älykäs tutkimusjär- jestelmä Cixtranet® on toimiva työkalu organisaation kehittämiseen. ”Erityisen tyytyväisiä olemme järjestel- män tuottamaan matriisiraporttiin, joka antaa joikai- selle tiimille hyvän yleiskuvan omista tuloksista. Niiden pohjalta voidaan esimiesten johdolla porautua kehitty- miskohteisiin”, Toivonen kertoo. Menestys luodaan yhdessä Oras Groupin tavoitteena on toimia enemmän yhdessä. Kansainväliselle yhtiölle on tärkeää luoda yhtenäinen toimintakulttuuri, jossa korostuu henkilöstön vastuu omasta työstään. Henkilöstötutkimuksen myötä on yhtiössä kiinnitetty erityshuomiota henkilöstön työs- kentelyedellytysten sekä tehokkuuden ja joustavuuden kehittämiseksi. ”Haluamme saada ihmiset aidosti mukaan kehittämään Oras Groupia. Kannustamme henkilöstöä ottamaan vastuuta omasta työstään ja kehittämään työyhteisötai- tojaan. Jokainen voi miettiä, miten voi tulla paremmin johdetuksi ja toimia tehokkaammin”, Toivonen huo- mauttaa. “HENKILÖSTÖTUTKIMUS TOIMII ORAS GROUPISSA KOKO ORGANISAATION KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA” Oras Group on talotekniikan vesikalusteiden mark- kinajohtaja Pohjoismaissa ja johtava yritys Manner- Euroopassa. Konsernilla on kaksi vahvaa brändiä, Oras ja Hansa. Konsernin emoyhtiön Oras Oy:n kotipaikka on Raumalla ja tehtaat sijaitsevat Raumalla, Saksassa, Tšekissä ja Puolassa. Konserni toimii 20 markkinalla oman henkilöstön voimin. Oras Groupin vuoden 2016 liikevaihto oli 245 miljoonaa euroa ja tilikauden lopussa konserni työllisti 1354 henkilöä.
  8. 8. TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ JA KANNETAAN VASTUUTA! Lahjoitamme tänäkin vuonna 1% uusien toimeksiantojemme ensimmäisen vuoden hinnasta hyväntekeväisyyteen Maailman Luonnonsäätiölle ja Pelastakaa Lapset ry:lle. Lue lisää yhteiskuntavastuustamme verkkosivuiltamme R A U H A L L I S T A J O U L U A M E N E S T Y S T Ä U U D E L L E V U O D E L L E ! T O I V O T T A A

×