Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spirit 4 2016

67 views

Published on

Corporate Spirit Oy:n asiakaslehti

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Spirit 4 2016

  1. 1. Näkökulma: Kuuntele henkilöstöä ja kehitä liiketoiminta- lähtöisesti Tomi Salo, Valmet Automotive: Maailma tarvitsee suunnannäyttäjiä CORPORATE SPIRITIN ASIAKASLEHTI 4/2016 SPIRIT
  2. 2. KEHITTÄMISELLÄ EI OLE PÄÄTEPYSÄKKIÄ Kehittäminen ja kehittyminen ovat menestyksen ja kasvun ehdottomia edellytyksiä. Onnistumisen edellytykset luodaan itse, mikä tarkoittaa usein isojakin muutoksia organisaation omassa toimin- nassa. Esimerkiksi hyvän asiakaskokemuksen tuot- tamisen saattavat estää jäykät toimintamallit ja asiakaspinnassa toimivan henkilöstön liiaksi raja- tut toimintavaltuudet. Ihmisten omistautuneisuudella on tutkitusti suora vaikutus organisaation tuloksellisuuteen ja erin- omaisen asiakaskokemuksen tuottamiseen. Omis- tautuneisuutta lisäävät mm selkeästi kommuni- koitu strategia, muutoksen osallistava läpivienti, erinomainen esimiestyö, luottamus ja usko omiin tuotteisiin ja palveluihin sekä toimintaa tukevat tehokkaat toimintamallit. Asiakkaamme Valmet Automotive on huikea esi- merkki menestyksestä, suunnannäyttäjyydestä ja kehittämisen merkityksestä. Yhtiön tavoitteena on tuottaa maailman parasta laatua asiakkailleen. Se tapahtuu omistautuneiden ihmisten kautta. Menestyksen taustalla on mm. huippuunsa viritetty projektiosaaminen, joustavuus ja ketteryys. Myös Corporate Spirit on projektitalo, jolle asiak- kaan tutkimus- ja kehittämisprojekteissa onnistu- minen ja asiakkaan odotusten ylittäminen ovat elinehto. Haluamme olla alamme paras toimija. Panostamme laatuun ja erinomaiseen asiakasko- kemukseen joka päivä. Jokaisella työntekijällämme on mahdollisuus, oikeus ja myös velvollisuus ehdot- taa arjessa kehitysideoita, joiden avulla voimme entisestään parantaa tuottamaamme asiakasko- kemusta. Projekteilla on alku ja loppu – organisaation ja ihmisten kehittämisellä sen sijaan ei. Kehittäminen ja kehittyminen ovat jatkuvia prosesseja, joilla ei ole päätepysäkkiä. Menestyvissä yrityksissä kehittämi- nen on osa arkea. Näistä yrityksistä moni on pääs- syt Suomen innostavimpien työpaikkojen listalle, joista kerromme lisää helmikuussa 2017. Hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta! LAURA SANTASALO toimitusjohtaja Valmet Automotive työllistää Suomessa tällä hetkellä lähes 2000 työntekijää. Sen toimintaa leimaa vahva projektilähtöi- syys, joka näkyy henkilöstön huippuunsa viritettynä projek- tiosaamisena. Autojen valmistuksessa on jokainen prosessin vaihe aikataulutettu, joten työtä tehdään äärimmäisellä tarkkuudella, korkealla asiakaslähtöisyydellä ja huippulaatua tavoitellen. ”Meillä on pitkä kokemus ja vahva projektiosaaminen. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme palaverikäytäntöjä myöden. Meillä pidetään kiinni sovituista asioista ja palaverit, kuten kaikki muukin alkaa ajallaan, mieluusti jopa pari minuuttia etuajassa”, kertoo Valmet Automotiven henkilöstöjohtaja Tomi Salo. Toimiala haastaa olemaan maailman paras Autoteollisuus on toimialana haasteellinen. Toiminnan pitää olla mahdollisimman hyvin valmisteltua ja ohjattua, jotta voi- daan vastata markkinoiden muutoksiin ja autoteollisuuden tulevaisuuden kehitykseen. ”Toimimme sopimusvalmistajana, eli käytämme osaamistam- me asiakkaidemme tuotteiden valmistamiseen. Tällöin on äärimmäisen tärkeää sopeutua asiakkaan tarpeisiin. Olemme asiakkaillemme joustava ja ketterä yhteistyökumppani.Tavoit- teenamme on tuottaa maailman parasta laatua”, Salo kuvailee. Teknologisen kehityksen kärjessä pysyminen, innovaatioiden tuottaminen ja osaamistarpeiden tunnistaminen ovat Valmet Automotiven toiminnan ohjaavia voimia. Yhtiössä projek- tiosaaminen on hengissä pitävä voima, sillä toimiala elää pro- jekteista. Kohta käynnistyvä Mercedes-Benz GLC-katumaasturin valmis- tus on vaatinut huimia näyttöjä juuri projektiosaamisesta ja hyvin toimivasta työyhteisöstä. Yhtiö on hiljattain käynnistä- nyt historiansa suurimmat rekrytoinnit, joilla se etsii yli 1000 uutta huippuammattilaista vahvistamaan osaamistaan. Valmet Automotive on alansa edelläkävijä ja autoteollisuuden luotettu kumppani lähes 50 vuoden ajalta. Yhtiön vahva kasvustrategia perustuu uusien teknologioiden hallintaan, maailman parhaan laadun tuottamiseen sekä alansaparhaanhenkilöstönjatkuvaankehittä- miseen. Yhtiön tavoitteena on olla maailman paras. MAAILMA TARVITSEE SUUNNANNÄYTTÄJIÄ
  3. 3. Valmet Automotive on autoteollisuuden suurimpia sopimusvalmistajia. Yhtiöllä on ollut toimintaa Suomessa jo lähes 50 vuoden ajan. Se tarjoaa yrityksille monipuolisesti suunnittelu- ja valmistuspalveluja, liiketoimintapalveluja sekä avo- autojen kattojärjestelmiä. Valmet Automotiven erikoisalaa ovat korkean arvoluokan henkilöautot, avoautot ja sähköiset ajoneuvot. Yhtiö työllistää yli 2000 osaajaa Suomessa, Saksassa ja Puolassa. Henkilöstötutkimus helpottaa arjen kehittämistä Valmet Automotive on toteuttanut Corporate Spiritin kanssa viimeisimmän henkilöstötutkimuksensa. Oman haasteensa tutkimusten aikatauluttamiseen ovat dynaamisessa toimin- taympäristössä tuoneet suuret rekrytoinnit ja uuden tuotan- non käynnistäminen. ”Olemme olleet todella tyytyväisiä Corporate Spiritin panok- seen kumppanina. Saimme nojata kokeneen kumppanin ymmärrykseen organisaation kehittämisestä ja pääsimme itse todella vähällä työllä. Kokemus henkilöstötutkimuksen toteuttamisesta oli vaivaton. Pystyimme luottamaan kumppa- niimme, että se tekee asiat paremmin kuin mitä olisimme itse tehneet”, Salo kiittelee. Henkilöstötutkimuksen mukaan yhtiö on onnistunut mm. strategian viestinnässä henkilöstölle, mutta haastetta toi stra- tegian merkityksen avaaminen jokaisen työntekijän omaan arkeen. Henkilöstöjohtaja Tomi Salon mukaan henkilöstötut- kimus on tuonut yhtiön arkeen hyvin konkreettisia kehittämis- toimenpiteitä. Esimiehet mukana varmistamisessa Valmet Automotivessa koettiin, että tutkimuksen raportointi oli selkeä ja tarkoituksenmukainen.Yhtiön esimiehet antoivat kovasti kiitosta yksikkökohtaisten toimenpidesuunnitelmien helposta työstämisestä ja kirjaamisesta tutkimusjärjestelmään. ”Olemme erityisen iloisia, että esimiehet ovat kokeneet tutkimuk- sen raportoinnin selkeäksi ja päässet hyvään vauhtiin osastokoh- taistenkehittämistoimenpiteidentoteuttamisessa.Meilläolisuuria organisaatiomuutoksia kesken tutkimuksen. Tästä huolimatta tutkimus pystyttiin toteuttamaan erittäin jouhevasti, mikä vahvisti käsitystämme Corporate Spiritistä alansa huippukumppanina”, Salo summaa. Hyvin hyödynnetty tutkimus tuottaa nopeita tuloksia ja osallistaa henkilöstöä Valmet Automotivessa toiminnan jatkuva kehittäminen on yhtiön dna:ssa. Yhtiössä valittiin yritystason kehityshankkeet strategisesti tärkeistä asioista, jotka jalkautettiin organisaati- oon. Yksiköissä on henkilöstötutkimuksen pohjalta toteutettu jo lähes 100 kehittämistoimenpidettä, joilla varmistetaan liike- toimintalähtöinen toiminnan kehittäminen. ”Olemme kytkeneet henkilöstötutkimuksen osaksi toimin- tamme kehittämistä ja perustelleet asian henkilöstöllemme. Jokainen osasto valitsi esimiehen johdolla henkilöstötutki- muksen osastotuloksista yhdestä kahteen kehityshanketta, joihin sitouduttiin. Tämä on poikinut matkan varrella paljon konkreettisia asioita, joilla olemme voineet parantaa toiminta- tapojamme”, Tomi Salo korostaa. Lue artikkeli kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme Valmet Automotive käynnistää Mercedes-Benz GLC-katumaasturien valmistamisen keväällä 2017. Kuvassa henkilöstöjohtaja Tomi Salo.
  4. 4. SUOMEN INNOSTAVIMMATTYÖPAIKAT PALKITAAN HELMIKUUSSA! Corporate Spirit myöntää Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen henkilöstötut- kimustulosten perusteella parhaisiin tuloksiin yltäneille yrityksille. Lisäksi palkitsemme vuosittain Suomen innostavimman työpaikan. MEILLÄ ON ILO KUTSUA TEIDÄT SUOMEN INNOSTAVIMMAT TYÖPAIKAT 7. HELMIKUUTA 2017 | KLO 8.15-11.00 | FINLANDIA-TALO | HELSINKI -JUHLASEMINAARIIN VARMISTA PAIKKASI JA ILMOITTAUDU MUKAAN! INNOSTAVIMMAT.FI/ILMOITTAUTUMINEN
  5. 5. Corporate Spirit selvitti alkusyksyllä suomalaisen HR-johdon näkemyksiä mm. henkilöstötutkimusten toteutus- ja hyödyn- tämiskäytännöistä. Kyselyyn vastasi reilut 120 HR-päättäjää. Tutkimus vahvisti entisestään käsityksiämme siitä, että huoli- matta talouden ja yhteiskunnan muutoksista, organisaatioille on elintärkeää seurata henkilöstön omistautuneisuuden tilaa säännöllisesti. Henkilöstötutkimukselle on tarvetta Vastaajien mukaan pidetään parhaana käytäntönä vuosit- taista henkilöstötutkimusta välimittauksilla täydennettynä. Mielenkiintoista oli huomata, että ns. fiilismittaukset eivät saa suurta kannatusta, sillä niiden hyödynnettävyys on haastavaa ja verrattain vähäistä. Henkilöstötutkimus tuottaa informaatiota, joka tukee liike- toimintalähtöistä kehittämistä ja erilaisten kehittämiskohtei- den toteuttamista organisaation eri puolilla. On siis erityisen tärkeää, että kussakin yksikössä päästään kehittämään ni- menomaan omia esiin nostettuja asioita. Perinteinen, kaikille yhteinen pulssimittaus ei tällöin välttämättä ole toimivin rat- kaisu. Joillekin tiimeille kysymykset osuvat yksiin omien kehit- tämiskohteiden kanssa, mutta useimmille eivät. Paras ratkaisu on tiimikohtainen SnapShot-pikakysely, joka keskittyy nimen- omaan oman tiimin kehittämiskohteisiin. Tulokset esitellään, mutta kehittäminen on haastavaa Ilahduttavaa tutkimuksessamme oli havaita, että henkilöstö- tutkimuksen tulokset käydään lähes poikkeuksetta kattavasti läpi organisaatioissa. Enemmistö vieläpä määrittelee johto- ryhmätasolla kehittämistarpeet tulosten pohjalta. Eli prosessit vaikuttavat olevan kunnossa, kunnes pitäisi tarttua käytännön työhön. Syyt ovat moninaisia. Monet vastaajat esittivät toiveita ylimmän johdon paremmas- ta sitoutumisesta, kehittämistoimien paremmasta seurannas- ta sekä seurantatyökalujen helppoudesta. Useat organisaatiot toivovat: ”Työvälineen pitäisi olla helppo ja konkreettinen apu esimiehille, ei tuntua turhalta byrokratialta.” Kehittämisen helppous vahvistaa tuloksia Omatkin analyysimme osoittavat, että tutkimuksen pohjal- ta määriteltyjen kehittämistoimenpiteiden kirjaamisella ja toimenpiteiden tiimikohtaisella seurannalla on suora yhteys seuraavien tutkimuskertojen tuloksiin. Hyödyntämisprosessin tulisi olla riittävän kevyt ja selkeä. On lisäksi tärkeää systema- tisoida kehittämiskohteiden määrittelyä ja toteutumisen seu- rantaa, jotta tutkimusinvestoinnin takaisinmaksuaika lyhenee. Kehitämme jatkuvasti palveluitamme suomalaisen työelämän parantamiseksi. Teettämämme tutkimus osoitti, että olemme oikealle tiellä oikeiden asioiden parissa. Saimme myös hyviä vinkkejä jatkoa ajatellen. Tavataan kahvikupin ääressä ja jutel- laan, miten saada hyödyntämätön potentiaali irti Sinun orga- nisaatiossasi. Terveisin Juha Ala-Lipasti Kirjoittaja Juha Ala-Lipasti on Corporate Spiritin partnerijohtaja ja kansainvälisten toimintojen johtaja. “PARHAANA KÄYTÄNTÖNÄ PIDETÄÄN VUOSITTAISTA HENKILÖSTÖTUTKIMUSTA VÄLIMITTAUKSILLA TÄYDENNETTYNÄ.” KUUNTELE HENKILÖSTÖÄ JA KEHITÄ LIIKETOIMINTALÄHTÖISESTI NÄKÖKULMA
  6. 6. LIIKETOIMINTALÄHTÖISEN KEHITTÄMISEN HUIPPUASIANTUNTIJA: • HENKILÖSTÖTUTKIMUKSET JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN • ESIMIES- JA ASIANTUNTIJATYÖN ARVIOINNIT JA KEHITTÄMINEN • YKSIKÖIDEN VÄLISEN YHTEISTYÖN TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN • JOHTORYHMÄ- JA HALLITUSTYÖN ARVIOINNIT JA KEHITTÄMINEN • TYÖNANTAJAMIELIKUVAN RAKENTAMINEN • KONSULTOINTIPALVELUT PÄÄTOIMITTAJA: PIIA AALTO | JAKELU: 4000 WWW.CORPORATESPIRIT.FI | WWW.INNOSTAVIMMAT.FI ESPOO | TURKU | TUKHOLMA | OSLO | LONTOO | MÜNCHEN TUNNELMALLISTA JOULUN AIKAA! Corporate Spirit haluaa kiittää kaikkia asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan sekä toivottaa hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 2017! Tehdään yhdessä hyvää ja kannetaan vastuuta Lahjoitamme tänäkin vuonna 1% tuotoistamme hyväntekeväisyyteen Maailman Luonnonsäätiölle ja Pelastaa lapset Ry:lle. Lue lisää yhteiskuntavastuustamme ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS

×