Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spirit 2 2016

60 views

Published on

Corporate Spirit Oy:n asiakaslehti

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Spirit 2 2016

  1. 1. Näkökulma: PUHALLETAAN SPIRITTIÄ PORUKKAAN! LIIKETOIMINTAKAUPPA: Corporate Spirit ja IC Insight yhdistivät voimansa SRV: Menestys syntyy määrätietoisesta kehittämisestä ja tinkimättömästä asenteesta CORPORATE SPIRIT OY:N ASIAKASLEHTI NRO 2/2016 SPIRIT
  2. 2. HENKILÖSTÖTUTKIMUSALA MUUTOSTEN MYLLERRYKSESSÄ Corporate Spirit on juuri ostanut kilpailijansa IC Insightin koko liiketoiminnan. Mihin pyrimme jat- kossa? Viimeisen viiden vuoden aikana on hr-tutkimuk- siin erikoistuneiden yritysten keskuudessa tapah- tunut suuria muutoksia. Isot liikkeenjohdon kon- sultointiyritykset ovat ostaneet tutkimusyrityksiä ja yhdistäneet niiden toiminnan omaansa. Hyvänä esimerkkinä tästä on ISR-niminen amerik- kalainen yritys, joka oli alan globaali ja erikoistu- nut markkinajohtaja vielä 10 vuotta sitten. Toisin on nyt. Ensin yritys myytiin konsulttijätti Watson Wyattille, joka puolestaan fuusioitiin Towers Per- riniin ja nimeksi tuliTowersWatson.Viime vuonna Towers Watson fuusioitiin Willis nimisen konsult- tifirman kanssa ja on nykyisin nimeltään Willis Towers Watson. Uuden yhtiön liiketoiminnassa henkilöstötutki- musliiketoiminta on enää pieni murunen suu- ressa kokonaisuudessa. Veikkaan, etteivät hen- kilöstötutkimukset kuulu heidän palveluihinsa enää viiden vuoden kuluttua. Suomalainen Promenade Research puolestaan myytiin muutama vuosi sitten konsultointiyhtiö HR4:lle, joka myytiin viime vuonna Accountor- tilitoimistoryhmälle. Lokakuussa 2015 Accoun- torin pääomistus siirtyi englantilaiselle Vitruvian Partnersille. Promenaden siirryttyä pääosin ulkomaiseen omistukseen, ei Suomessa enää Corporate Spiri- tin lisäksi ole muita täysin kotimaisessa omistuk- sessa olevia, henkilöstötutkimusalaan erikoistu- neita varteenotettavia toimijoita. Entä Corporate Spiritin tulevaisuus? Vahvistamalla suomalaista osaamistamme aiomme jatkossakin vastata kilpailuun ulkomaisia toimijoita vastaan tekemällä asiat entistä fiksummin ja ketterämmin. Ykkösarvomme asiakashyöty ohjaa nyt ja tulevai- suudessa kaikkea toimintaamme. ”MENESTYS SYNTYY MÄÄR JA TINKIMÄTTÖMÄSTÄ ASE Aurinkoista kesää! JUKKA POHJOLA toimitusjohtaja Yhtiössä yhteistä tapaa toimia on jo lähes 30 vuoden ajan kut- suttu SRV Malliksi, jossa hankkeen kehittäminen, suunnittelu ja rakentaminen liitetään yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Projektin eri vaiheet toteutetaan joustavasti limittäin. SRV:llä on kokonaisvastuu hankkeen läpiviennistä ja projektin johta- misesta. ”Meillä johtaminen on yrityksen dna:ssa ja henkilöstö pää- see johtamaan, sillä johtamisrooli sisältyy lähes jokaiseen työtehtävään. Tämä tarkoittaa kykyä johtaa onnistuneesti omaa työtään, projekteja, suunnittelua ja jopa työmaata. Ko- kemuksemme mukaan on erittäin motivoivaa saada johtaa ja olla mukana tekemässä luovia hankkeita. Se on yksi syy SRV- läisten innostuneisuuteen ja viihtymiseen työpaikalla”, kertoo henkilöstöjohtaja Pirjo Ahanen. Itse toteutettu tutkimus ei enää palvellut kehittämistä SRV lähti vuonna 2015 uuden toimitusjohtajan Juha Pekka Ojalan johdolla päivittämään SRV:n strategiaa sekä rakenta- maan johtamis- ja toimintaperiaatteita, joilla varmistetaan yhtiön oikea suunta ja menestys jatkossakin. Corporate Spiri- tin henkilöstötutkimusmalli sopi yhtiölle uudessa tilanteessa erinomaisesti. ”Omat itse tekemämme kyselyt eivät enää vastanneet tarpei- siimme kehittää yhtiötä liiketoimintalähtöisesti ja olivat liian työläitä toteuttaa. Halusimme tulosvertailun muihin suoma- laisorganisaatioihin. Erityisesti normatiivinen vertailuaineisto on tuonut tutkimuksen tulosten ymmärtämiselle ja hyödyn- tämiselle merkittävän lisäarvon. Lisäksi voimme olla varmoja, että kehittämistoimenpiteet suunnataan oikeisiin asioihin”, Ahanen huomauttaa. Kovat päämäärät mahdollistavat menestymisen SRV Yhtiöiden visiona on luoda paras asiakaskokemus kau- punkikeskusten rakentajana. Tähän päästään saavuttamalla kolme strategista päämäärää: alan paras asiakaskokemus, alan paras kannattavuus ja alan houkuttelevin työpaikka. Erityisesti Tulevaisuuden kaupunkirakentaminen vaatii tekijöiltään vastuullisuutta, innostusta teke- miseen, rohkeutta kehittää, tuloksellisuutta ja avointa yhteistyötä. Näihin arvoihin nojaa rakennusyhtiö SRV, joka on edelläkävijä ja innovatiivisten rakennushankkeiden koko- naistoteuttaja. SRV osallistaa henkilöstöään mukaan kehittämään yhtiöstä tulevaisuuden työpaikkaa, jossa jokainen on oman työnsä huippuosaaja. Pirjo Ahanen, henkilöstöjohtaja, SRV Yhtiöt:
  3. 3. RÄTIETOISESTA KEHITTÄMISESTÄ ENTEESTA” SRV on rakennushankkeiden innovatiivinen kokonaistoteuttaja. Se vastaa asia- kaslähtöisesti hankkeiden kehittämisestä, kaupallistamisesta ja rakentamisesta. SRV toimii Suomessa Helsingin metropolialueella, sekä kasvukeskuksissa Turussa, Tampereella, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa. Suomen lisäksi SRV toimii Pie- tarissa ja Moskovassa sekä Virossa. SRV-konsernin liikevaihto oli 719,1 miljoonaa euroa vuonna 2015. SRV työllistää reilu tuhat henkilöä. HR:n fokuksessa on rakentaa SRV:stä houkutteleva työpaikka, jossa myös nuoret osaajat viihtyvät ja haluavat olla mukana kehittämässä toimintaa. ”Haluamme panostaa myös nuoriin, jotka ovat vaativampia, odottavat aitoa urakehitystä, uusia haasteita ja mielenkiintoi- sempia projekteja. Suunnittelemme uutta näkökulmaa hen- kilöstön osaamisen kehittämiseen ja huippuosaajien johta- miseen. Tästä viestivät useat uskaliaat ja ennakkoluulottomat hankkeemme kuten Kalasataman REDI Helsingissä tai Kansi ja Areena -hanke Tampereella”, Ahanen summaa. Henkilöstötutkimusvarmistaaoikeansuunnankehittämiselle SRV:ssä oli alusta asti tarve hyödyntää henkilöstötutkimusta kehittämisen välineenä, josta saadaan vahva kytkös yhtiön strategian seurantaan ja mittaamiseen. ”Henkilöstön omis- tautuneisuuden mittaaminen ja kehittäminen sopii meille luontevasti. Yhteistyö Corporate Spiritin kanssa on tarjonnut tarpeisiimme uudenlaisen tutkimus- ja kehittämiskonseptin, jota pystymme hyödyntämään erinomaisella tavalla mm. stra- tegisen suuntamme varmistamisessa”, Ahanen kertoo. ”Henkilöstötutkimuksen loistava tulos ja Suomen innostavim- mat työpaikat -tunnustus yllättivät meidät täysin. Tiesimme olevamme kiinnostava yhtiö ja menestyvämme alallamme, mutta benchmark-aineiston myötä tämä varmistui meille it- sellemmekin”, Ahanen innostuu. Henkilöstötutkimus osoitti, että SRV:n vahvuuksia ovat esi- miestyö, tehokas päätöksenteko ja panostukset työhyvin- vointiin. SRV-läiset tunnistavat aidosti jokaisen työntekijän merkityksen tuloksenteon kannalta. Tutkimus nähdäänkin yhtenä tärkeänä keinona kehittää yrityksen toimintaa. Haaste- alueetkin ovat hyvän tuloksen vuoksi vertailunormin yläpuo- lella. Näistä esille nousee tiedonkulun ja yhteistyön sujuvuus työyhteisössä. Henkilöstötutkimuksen tulos osana yhtiön kasvutarinaa SRV on kytkenyt henkilöstötutkimuksen kokonaistuloksen osaksi yhtiön johdon strategisia tavoitteita vuoteen 2020 asti. Lisäksi henkilöstötutkimuksen tulos on jo muutaman vuoden ajan vaikuttanut esimiesten tulospalkkaukseen, joka toimii sopivana kannustimena, mikä on koettu positiiviseksi asiaksi. ”Olemme olleet erittäin vaikuttuneita Corporate Spiritin hen- kilöstötutkimuskonseptista ja sen tarjoamista mittareista, jotka tekevät toiminnan seurannasta ja kehittämisestä asteen verran helpompaa”, Ahanen tiivistää tyytyväisenä. Jatkossa SRV:n tavoitteena on entisestään napakoittaa henki- löstötutkimuksen tulosten hyödyntämistä yksiköissä ja tukea esimiesten kehittämistyötä. ”Haluamme panostaa systemaat- tisesti esimiestyön tukemiseen ja henkilöstön kouluttamiseen, sillä osaamisen kehittäminen on meillä strategisesti yksi erit- täin tärkeä kehittämistavoite”, Ahanen huomauttaa. ”Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustus on saanut mei- dät innostumaan entistä enemmän myös työnantajakuvam- me kehittämisestä. Menestys syntyy määrätietoisesta kehittä- misestä ja tinkimättömästä asenteesta. Haluamme olla paras kaikessa mihin ryhdymme, eikä sen viestiminen ole meille vaikeaa. Kerromme ylpeänä innovatiivisesta, innostavasta ja omistautuneesta työyhteisöstämme”, Ahanen iloitsee.
  4. 4. Tapasin jokin aika sitten yritysjohtajan, jonka yrityksessä eletään haasteellisia ja epävarmoja aikoja erään yksikön lak- kauttamisen jälkeisen sopeutumisen ja lomautusten jälkeen. Pohdimme yhdessä mitä tilanne vaatii johtamiselta ja miten saada puhallettua spirittiä harmaaseen arkeen. Keskustelumme ajautui omistautumisen teemaan. Henkilös- tön omistautuneisuudella (employee engagement) on tutki- tusti ratkaiseva vaikutus niin yhtiön toimintaan ja tehokkuu- teen kuin henkilöstön innostukseen ja hyvinvointiin. Harvardin yliopisto kuvailee omistautuneisuutta toteamalla: ”Engaged employees are emotionally and intellectually invol- ved in their work, and that motivates them to do their best work every day”. Myllerrys ja muutos eivät tuhoa Tämän ja monien muiden yritysten erilaiset kustannussääs- töihin ja toiminnan sopeuttamiseen liittyvät myllerrykset, muutokset ja huhut vaikuttavat luonnollisesti henkilöstöön - erityisesti heidän omistautuneisuuteensa ja innostukseensa. Vaikeina aikoina voidaan helposti päätyä tilanteeseen, jossa valtaosan sydän, pää ja kädet eivät ehkä ole täysillä ”muka- na”. Lamaantuminen voi johtaa nopeasti tehottomuuteen ja tuottavuusongelmiin, vaikka juuri nyt henkilöstö pitäisi saada täysillä mukaan nostamaan yritystä uuteen nousuun. Lienee tavoittelemisen arvoista, että työntekijät haluaisivat innostuneina kehittää työtään ja työyhteisöään, eivätkä vain tekisi niin kuin ennenkin tai kuten esimies ”käskee”. Tehok- kaampi toiminta ja kilpailukyvyn paraneminen kumpuaa arjen uusista oivalluksista ja yhdessä tekemisestä. Porukka mukaan On tärkeää saada porukka mukaan ”talkoisiin”ja sitä kautta vi- riämään uutta motivaatiota ja uskoa tulevaisuuteen. Tämä voi konkreettisesti edellyttää mm. osallistavaa kehittämistä sekä valmentavaa, vastuuta antavaa johtamista aina ylimmästä johdosta lähiesimiehiin. Kyse voi olla suuresta, mutta kenties välttämättömästä kult- tuurimuutoksesta. Johtoryhmällä ja HR:llä on luonnollisesti keskeinen rooli pohdinnassa, millaista johtamis- ja yrityskult- tuuria yrityksessä halutaan edistää ja minkä uskotaan luovan parempaa huomista. Keinoja on monia, mutta linjaukset tulee kuitenkin omaksua arkeen vaikuttavan ja innostavan esimiestyön kautta. Tästä syystä keskijohdon ja esimieskunnan osallistaminen proses- siin heti alkumetreiltä saattaa ratkaista onnistumisen. Kysy henkilöstöltä ja kehitä kohdennetusti Asiaa voidaan lähestyä myös henkilöstötutkimuksen sekä esimiestyön 360-arvioinnin kautta. On tärkeää saada tarkasti selville niin sanottu lähtötilanne, jotta muutosta edistäviä toimenpiteitä voidaan kohdentaa juuri oikeisiin asioihin, sopivalla painotuksella ja oikeissa paikoissa organisaatiota. Tällöin toimenpiteiden vaikuttavuus on aivan eri luokkaa kuin ”yleisten” johtamisperiaatteiden mukaisesti samalla kaavalla läpi organisaation toteutettujen valmennusten ja henkilöstön kehittämisen. Henkilöstö kaipaa usein kanavaa kertoa tunnoistaan ja osal- listua toiminnan kehittämiseen. Ulkoisen tahon toteuttama laadukas henkilöstötutkimus, tulosten ottaminen vakavasti sekä tehokas ja osallistava tulosten hyödyntämisprosessi ovat vahva ja motivoiva merkki henkilöstölle johdon kiinnostuk- sesta ja panostuksesta omiin ammattilaisiinsa. Nyt töihin! Eiköhän siis etsitä yhdessä parhaat keinot lisätä omistautumis- ta työpaikoillamme ja saada samalla myös Suomi kilpailuky- kyisemmäksi kansainvälisillä markkinoilla. Spirittiä toivottaen, Mika Tenhunen Kirjoittaja on Corporate Spiritin tutkimusjohtaja ja kokenut johta- misen kehittämisen ammattilainen. NÄKÖKULMA “HENKILÖSTÖ KAIPAA KANAVAA KERTOA TUNNOISTAAN JA OSALLISTUA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN” PUHALLETAAN SPIRITTIÄ PORUKKAAN!
  5. 5. CORPORATE SPIRIT JA IC INSIGHT YHDISTIVÄT VOIMANSA Tutkimus- ja konsultointiyritys Corporate Spirit Oy osti 9.5.2016 IC Insight Oy:n koko liiketoiminnan. Kaupan yhteydessä IC Insightin tutkimus- ja konsultointipalvelut sulautuvat Corporate Spiritin palveluihin ja IC Insightin toimitusjohtaja Hannu Salmensaari siirtyy Corporate Spiritille tutkimusjohtajaksi. Hän vastaa liiketoimintakau- pan myötä Corporate Spiritille siirtyvistä asiakkuuksista. ”Olen todella innostunut yritystemme yhdistäessä voi- mansa. Markkinoille syntyy entistä vahvempi markki- najohtaja ja tämä tuo IC Insightin vanhoille asiakkaille mahdollisuuden päästä hyödyntämään Corporate Spiri- tin 30-vuotista tutkimus- ja kehittämisosaamista. Corpo- rate Spiritin yksi merkittävä vahvuus on edistyksellinen Cixtranet®-tutkimusjärjestelmä sekä laatusertifioidut tutkimusprosessit”, Salmensaari hehkuttaa. Corporate Spiritin toimitusjohtaja Jukka Pohjola pitää yrityskauppaa merkittävänä lisäarvona yrityksen nykyi- Corporate Spirit osti IC Insightin ja vahvistaa ase- maansa markkinajohtajana henkilöstötutkimuksissa ja 360-arvioinneissa. sille ja tuleville asiakkaille. ”Yhdistämme kahden laaduk- kaan tutkimus- ja konsultointiyrityksen osaamisen, mikä lisää Corporate Spiritin palveluvalikoimaa ja asiakas- ymmärrystä entisestään. Kaupan myötä asiakkaamme saavat käyttöönsä yhä monipuolisemmat tutkimus- ja konsultointipalvelut, jotka tähtäävät yritysten liiketoi- minnan kehittämiseen ihmisten kautta”, Pohjola linjaa. IC Insightissa Corporate Spiritiä kiinnostivat erityisesti innovatiivisesti organisoitu ja joustavasti verkostomai- nen toimintamalli. Lisäksi IC Insightilla on merkittäviä yritysasiakkuuksia, joiden menestystä Corporate Spirit haluaa olla kehittämässä. Yhdistämällä IC Insightin verkoston omaan toimintaan- sa Corporate Spirit kykenee kasvattamaan resurssejaan joustavasti ja vahvistamaan kasvuaan tulevaisuudessa. IC Insightin laaja kansainvälinen henkilöstötutkimustie- topankki puolestaan täydentää Corporate Spiritin lähes miljoonan vastaajan normitietopankkia. Näin ollen Cor- porate Spirit voi jatkossa tarjota entistä monipuolisem- pia maa- ja toimialakohtaisia normivertailuja henkilöstö- tutkimusasiakkailleen. Corporate Spiritin toimitusjohtaja Jukka Pohjola (oikealla) kättelemässä IC Insigtin toimitusjohtaja Hannu Salmensaarta.
  6. 6. KEHITTÄMISEN HUIPPUASIANTUNTIJA: • HENKILÖSTÖTUTKIMUKSET JA NIIDEN HYÖDYNTÄMISKONSULTOINTI • ESIMIES- JA ASIANTUNTIJATYÖN ARVIOINNIT JA KEHITTÄMINEN • YKSIKÖIDEN VÄLISEN YHTEISTYÖN TUTKIMUS JA KEHITTÄMINE • JOHTORYHMÄ- JA HALLITUSTYÖN ARVIOINNIT JA KEHITTÄMINEN • TYÖNANTAJAMIELIKUVAN RAKENTAMINEN • KONSULTOINTIPALVELUT PÄÄTOIMITTAJA: PIIA AALTO | JAKELU: 4000 WWW.CORPORATESPIRIT.FI | WWW.INNOSTAVIMMAT.FI ESPOO | TURKU | TUKHOLMA | OSLO | LONTOO | MÜNCHEN CORPORATESPIRITOYHR INTELLIGENCE TO SUPPORT BUSINESS SUCCESS. SUOMEN INNOSTAVIMMAT TYÖPAIKAT 2017 HAKU ON NYT KÄYNNISSÄ! LÄHDE MUKAAN! www.innostavimmat.fi CORPORATE SPIRIT JUHLII 30-VUOTISTA MENESTYSTÄÄNVUONNA 2016! Corporate Spirit toivottaa asiakaslehti Spiritin lukijoille aurinkoista kesää! Corporate Spirit on jo 30 vuoden ajan tuottanut lisäarvoa asiakkailleen laadukkailla henkilöstötutkimuksilla, edistyksellisillä johtamisarvioinneilla ja näiden ratkaisu- keskeisellä hyödyntämiskonsultoinnilla. Yritys on vuosien varrella tukenut yli 450 asiakasta eri puolilla maailmaa heidän liiketoimintansa kehittämisessä ja muutoksen mahdollistamisessa.

×