Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spirit 1 2015

102 views

Published on

Olemme uudistaneet asiakaslehtemme ulkoasun ja antaneet sille uuden nimen: ”Spirit”. Me Corporate Spiritissä pyrimme aktiivisesti uudistumaan tuottaaksemme lisäarvoa ja uusia näkökulmia asiakkaidemme uudistumisprosesseihin.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Spirit 1 2015

  1. 1. SPIRITCORPORATE SPIRIT OY:N ASIAKASLEHTI 1/2015 Mari Puoskari, johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehittäminen, Ekokem Oy: “360-ARVIOINNIT MAHDOLLISTAVAT STRATEGIAN TEHOKKAAN JALKAUTTAMISEN“ Ympäristönhuollon alalla perinteiset liiketoimintatavat ovat muutoksessa. Ekokemin Mari Puoskarin hahmotel- lessa yrityksen uuden strategian kulmakiviä käy selväksi, että uuden teknologian ja innovatiivisuuden tuomat mah- dollisuudet ovat selvästi lisääntyneet. Ekokemillä 360- esimiesarvioinnit ovat vahva ja käytännöllinen perusta esimiesten tehokkuutta edistävien ja yrityksen strategiaa tukevien johtamisen kompetenssien löytämiseksi. ”Merkittävä osuus työstämme – ja asiakkaalle tuottamas- tamme lisäarvosta – koostuu uusien toimintatapojen kehit- tämisestä jätteen hyödyntämiseksi raaka-aineena. Strategiset valintamme vaativat sekä innovatiivisuutta että innostuneisu- utta, mikä asettaa esimiehille aivan uudenlaisia haasteita. On ehdottoman tärkeää pystyä luomaan uutta johtamiskulttuu- ria, joka tukee strategiaamme ja ajattelutapaamme.” Innovatiivisen työilmapiirin varmistamiseksi Ekokemilla toteutetaan säännöllisesti esimiesarviointeja. Osana proses- sia jokainen esimies laatii yhdessä tiiminsä kanssa kehitys- suunnitelman, jota peilataan liiketoiminnan tarpeisiin ja oman esimiehen kanssa käytyihin keskusteluihin. Corporate Spiritin konsultit tukevat esimiehiä henkilökohtaisten kehitys- kohteiden löytämisessä ja priorisoimisessa sekä tavoitteiden asettamisessa. Ekokemin toimitusjohtajakin on edistänyt hen- kilökohtaisin keskusteluin omien alaistensa kehittymistä. ”Arvioinnit ovat osoittautuneet tehokkaaksi keinoksi selvit- tää, kuinka hyvin esimiehemme suoriutuvat ja kuinka hyvin he ovat onnistuneet jalkauttamaan yrityksemme strategian omiin tiimeihinsä. Toiminta alallamme on yhä innovatiivisem- paa ja kasvunpaikkoja löytyy useimmin asiantuntijatyöstä. Henkilöstömme jatkuva kehittäminen on tärkeä osa uutta strategiaamme.” Esimiehet kokevat johtamisarvioinnit käytännöllisinä ja hyö- dyllisinä, mutta ne ovat lisäksi osoittautuneet erinomaiseksi keinoksi auttaa heitä kannustamaan tiimejään kehittämiseen ja uusien, ketterien toimintatapojen löytämiseen. Kun esimie- hillä on selkeä visio siitä, mihin toimeen kunkin tulee tarttua, asiantuntijatiimit voivat keskittyä omiin päivittäisiin työteh- täviinsä – uusien, ympäristöystävällisempien ratkaisujen löytämiseen luonnonvarojen säästämiseksi. EkokemonyksiSuomenjohtavistaympäristönhuollon palveluntuottajista.Yritystarjoaakierrätys-,hyötykäyt- tö- ja loppusijoitusratkaisuja sekä maaperänkunnos- tuksen ja ympäristörakentamisen palveluja. Ekokem konserni työllistää lähes 700 osaavaa ammattilaista Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaih- to vuonna 2013 oli 196 miljoonaa euroa.
  2. 2. ORGANISAATION KEHITTÄMINEN UUDISTUMISEN KEVÄT Olemme uudistaneet asiakaslehtemme ulkoasun ja antaneet sille uuden nimen: ”Spirit”. Me Corporate Spiritissä pyrimme aktiivisesti uudistumaan tuottaaksemme lisäarvoa ja uusia näkökulmia asiakkai- demme uudistumisprosesseihin. Tämän kevään ja kesän aikana tulemme julkis- tamaan useita merkittäviä uudistuksia, joilla parannamme asiakkaidemme kilpai- lukykyä: Työnantajamielikuvan kehittäminen ja Suomen innostavimmat työpaikat. Teemme Suomessa vuosittain n. 200 hen- kilöstötutkimusta, joihin vastaa yli 70.000 suomalaista työntekijää. Tämä on huomat- tavasti enemmän kuin seuraavaksi suu- rimmilla toimijoilla (esim. Great Place to Workillä oli kotisivujensa mukaan vuon- na 2014 46.000 vastaajaa). Kattavan ai- neistomme pohjalta olemme jakaneet yritykset niiden henkilöstön omistau- tumisen perusteella erilaisiin luokkiin jo useita vuosia. Nyt haluamme nostaa par- haisiin tuloksiin yltäneet yritykset esiin, jotta innostavimmat työpaikat voivat kertoa erinomaisuudestaan myös julki- suudessa potentiaalisille työntekijöilleen ja muille sidosryhmilleen. Työuran elinkaaren tutkimuskokonai- suus täydentää henkilöstön omistautu- misen ja johtamisen tutkimista ja kehittä- mistä. Tarjoamme jatkossa asiakkail- lemme ratkaisuja taloontulo- ja poistu- misprosessien kehittämiseen uusilla On Boarding- ja Exit -tutkimuksilla. Cixtranet®-tutkimusjärjestelmämme käyttöliittymäuudistus käsittää mm. uuden toimenpidekeskuksen, josta käyttä- jän on helppo löytää kaikki hänelle olen- naiset työkalut ja resurssit. Henkilöstö- tutkimuksen raportoinnin ja hyödyntämis- työkalujen käyttö ei ole koskaan ollut näin helppoa! Tsemppihenkeä kaikille! JUKKA POHJOLA toimitusjohtaja STRATEGIATUTKIMUS STRATEGIAVIESTINNÄN SUUNNANNÄYTTÄJÄNÄ Deltamarin Oy:ssä oltiin viime keväänä keskellä strategiaprosessia. Voimassa olevaa liiketoimintasuunnitelmaa oli ajankohtaista päi- vittää ulottumaan pidemmälle tulevaisuuteen. Deltamarinin Jari Nurmi pyöritti mielessään ajatusta siitä, miten yrityksessä voidaan var- mistaa,ettäuusittustrategiajayhtiönpäivitetyttavoitteetvarmastiym- märretään esimieskunnan ja muiden strategian jalkautuksessa mukana olevien avainhenkilöiden keskuudessa yhdenmukaisesti ja tavalla, jolla johto on sen alun perin tarkoittanut. ”Koska yhtiön strategia on yhtä hyvä kuin sen jalkautus, on välttämätöntä pitää huolta siitä, että kaikilla stra- tegiaa toimeenpanevilla on yhteinen ymmärrys asiasta”, Jari Nurmi kiteyttää. Samanaikaisesti yhtiössä suunniteltiin myöshenkilöstötutkimusta.Corporate Spiritvalittiintutkimuksentoteuttajak- si paitsi erinomaisen henkilöstötut- kimusosaamisensa myös ammattitai- toisten räätälöityjen tutkimuspal- velujen tuottamismahdollisuuksiensa takia. Kun strategiatutkimus päätettiin teh- dä osana koko henkilöstölle suunnat- tavaa henkilöstötutkimusta, päästiin yhdellä toteutusprosessilla käsiksi sekä henkilöstötutkimukseen että Deltamarinille täysin räätälöityyn stra- tegiaosuuteen. Kohderyhmänä johto, esimiehet ja muut avainhenkilöt Strategiakysymykset lisättiin hen- kilöstötutkimukseen yhdeksi kysymys- kokonaisuudeksi. Koska vastaaminen toteutettiin sähköisesti henkilökohtai- sinvastaamislinkein,suunnattiinnämä kysymykset vain niille, joilta näke- myksiä haluttiin kerätä. Deltamarinissa strategian päivittämiseen oli osallis- tunut melko laaja joukko johdon, esimiesten ja asiantuntijoiden edusta- jia, ja jalkautusvaiheessa mukaan oli tulossa vielä lisää avainhenkilöitä. Tutkimuksenkohderyhmäksimuodos- tui tämä joukko. Nyt kun tutkimuksen valmistumisesta on vierähtänyt reilu puoli vuotta, ovat sillä saavutetut hyödyt Jari Nurmen “Osana henkilöstötutkimusta toteutetun strategiatutkimuk- sen avulla saimme tärkeää tietoa siitä, miten yrityksen tavoitteet ja strategialinjaukset on käytännössä ymmärretty jamitenstrategiaviestintääontutkimuksenperusteellasyy- tä organisaatiossa trimmata.” – Jari Nurmi, hallintojohtaja, Deltamarin Oy PÄÄKIRJOITUS
  3. 3. mukaan jo näkyvissä. ”Tutkimuksella saatiin selkeää tietoa siitä, mitkä asiat strategiassa ovat hyvin tiedostettuja ja omaksuttuja ja toisaalta mitä asioita on vielä syytä terävöittää. Niin ikään saimme tärkeää tietoa siitä, miten aiempi strategiaviestintä on onnistunut. Tiedossa on lisäksi se, miten johdon, esimiesten ja muiden avainhenkilöiden näkemykset eroavat toisistaan. Olemme saadun tiedon pohjalta nyt hioneet omaa strategiaviestintäämme ja pysty- neet kohdentamaan sitä oikein.” ”Uskon, että tämän prosessin kautta yrityksemmepystyytavoittelemaanjuuri niitä tavoitteita, joita strategiaamme on linjattu.” Ammattimaisesti laaditut kysymykset takaavat relevantin tiedon Jari Nurmen mukaan strategiatutki- muksen onnistumisen edellytys oli se, että tutkimuksen tekijänä oli ulkopuolinen puolueeton taho. ”Jos olisimme itse lähteneet tutkimusta toteuttamaan, olisi kysymyssisältö ollut mitä todennäköisimmin hyvin pitkälle sen laatijan näköinen. Hyödynsimme Corporate Spiritin asiantuntemusta heti tutkimuksen suunnittelusta alkaen. Cor- porate Spiritin kokenut tutkimusjohtaja tutustui tilanteeseemme ja teimme päätöksen, että strategiatutkimusta valmistellaan esitutkimushaastatteluilla, joihin haastateltavat valitaan tutki- muksen kohderyhmään kuuluvien kes- kuudesta. Näin saimme tutkimukseen ammattimaisesti laaditut kysymykset, joissa näkyi myös strategiaa toimeen- panevien näkökulma.” Tutkimuksen strategiaosuus sisälsi kysy- myksiä paitsi strategian sisällöstä, tavoit- teista ja strategiaviestinnästä myös orga- nisaation edellytyksistä toteuttaa strate- giaa käytännössä. Toinen onnistumisen näkökulma on Nurmen mukaan vastaamisen luotta- muksellisuus. ”Jotta tämäntyyppisen tutkimuksen tulokset ovat hyödynnet- tävissä, pitää vastausprosentin olla kor- keajavastaustenrehellisiä. Ulkopuolisen tutkimusyhtiön toteuttama tutkimus varmistaa vastaajille, että vastaaminen on täysin luottamuksellista, jolloin tut- kimukseen myös vastataan ja että vastaaminen on totuudenmukaista.” Kahden teemaltaan ja kohderyhmältään erilaisen tutkimuksen toteutus saman- aikaisesti johtaa helposti kahteen erilliseen tulosten hyödyntämispro- sessiin. ”Deltamarinissa henkilöstötut- kimusten hyödyntämisprosessi on vas- tuutettu käytännössä HR:lle, kun taas strategiatutkimuksen tuloksia ovat lähteneet hyödyntämään henkilöt, jotka ovat strategiaprosessista muutoinkin vastuussa,” kertoo HR-koordinaattori Tanja Kangas. ORGANISAATION KEHITTÄMINEN Deltamarinin Tanja Kangas ja Jari Nurmi ovat tyytyväisiä tutkimuksen korkeaan vastausprosenttiin. Deltamarin Group on meriteknisen alan suunnittelu-, konsultointi- ja rakennuttamispalveluja tarjoava yri- tys. Kansainvälisesti toimiva yhtiö työllistää runsaat 300 henkilöä, joista valtaosa työskentelee Suomessa sekä yhtiön tytäryrityksissä Puolassa ja Kiinassa.
  4. 4. » Lue artikkeli kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme Johdon ja esimiesten tehtävissä on jo pitkään tiedostettu, etteiyksinhyväasiantuntijuusriitä.Esimiestasosta,yritys- koosta ja toimialasta riippumatta esimiehenä menestyy henkilö,jollaonkykyäjahaluajohtaatehokkaastiihmisiä, asioita ja itseään. Esimiesten kehittämisohjelmissa nämä näkökulmat on tiedostettu varsin hyvin. Useimmissa organisaatioissa asiantuntijoiden ja henkilöstön kehittäminen keskittyy usein liiaksi ammatilliseen osaami- seen ja joko unohtaa muut osa-alueet tai jättää ne sivurooliin. Syynä tähän lienee oletus, että vain ammatillinen taitavuus ja aikaansaavuus ovat todella tärkeitä ja siksi niiden kehittämistä priorisoidaan. Usein oletetaan, ettei muita osaamisalueita pystytä parantamaan kustannustehokkaasti. Omistautunutta työntekijää ei tarvitse motivoida tai valvoa Parhaiten menestyneiden yritysten keskuudessa on kuitenkin ymmärretty henkilöstön omistautuneisuuteen panostamisen ratkaiseva merkitys yrityksen kilpailukyvylle. Tämä näkyy erinomaisena yksilöllisenä suoriutumisena ja tehokkuutena sekä erityisesti proaktiivisuutena ja vastuunottamisena oman työtehtävän lisäksi myös oman tiimin ja koko organisaation ta- voitteista. Suoriutuminen on seurausta paitsi hyvästä amma- tillisesta osaamisesta myös loistavista työyhteisötaidoista ja -halusta antaa parhaansa. Millään orgnisaati- olla ei pitäisi olla varaa olla kehittämättä koko henkilöstönsä työyhteisöosaamista. OSAAMISEN JOHTAMINEN CORPORATESPIRITOYHR INTELLIGENCE TO SUPPORT BUSINESS SUCCESS. HAITTAAKSE? Osaava, mutta yhteistyökyvytön asiantuntija - ESKO PIEKKARI toimii Corporate Spiritin Senior Managerina. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus organisaatioiden ja johtamisen kehittämisestä. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSET JA NIIDEN HYÖDYNTÄMISKONSULTOINTI ESIMIES- JA ASIANTUNTIJATYÖN ARVIOINNIT JA KEHITTÄMINEN YKSIKÖIDENVÄLISENYHTEISTYÖNTUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN TYÖNANTAJAMIELIKUVAN RAKENTAMINEN KONSULTOINTIPALVELUT Esko Piekkari, Senior Manager, Corporate Spirit Oy TULEVAISUUDEN KILPAILUKYKYISET TYÖYHTEISÖT BACK-TO-BASICS 2015 Corporate Spiritin perinteinen kutsuvierasseminaari Back-to-Basics järjestetään Casino Helsingissä 21.4.2015 klo 8:15-12:00. Tervetuloa kuulemaan huippuasiantuntijoiden näkemyksiä tulevaisuuden rakentamisesta ihmisten kautta. » Lue tapahtuman ohjelma ja ilmoittaudu mukaan 16.4. mennessä verkkosivuillamme PÄÄTOIMITTAJA: PIIA AALTO | JAKELU: 4000 | WWW.CORPORATESPIRIT.FI TURKU | ESPOO |TUKHOLMA | OSLO | LONTOO | MÜNCHEN

×