Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CORPORATE SPIRIT                   TUTKIMUSYHTIÖ CORPORATE IMAGE OY | NEWSLET TER | 3/2011Katse pois pe...
RATKAISUKESKEISET HYÖDYNTÄMISPALVELUT EDITORIAL                    Teksti ja kuvat: Tommi RäsänenRatka...
RATKAISUKESKEISET HYÖDYNTÄMISPALVELUT                           on, että ylin johto osallistuu ...
••••  1 2 3 4Jatkokertomus vuoden 2011newslettereissä esitteleeCorporate Imagen tulevaisuuden              ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Corporate Spirit newsletter_3_2011

1,138 views

Published on

Henkilostotutkimusten hyodyntamispalvelut.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Corporate Spirit newsletter_3_2011

 1. 1. CORPORATE SPIRIT TUTKIMUSYHTIÖ CORPORATE IMAGE OY | NEWSLET TER | 3/2011Katse pois peruutuspeilistä:Enston henkilöstötutkimuksenhyödyntämisessä keskitytään nyt tavoitteisiin ”TUTKIMUS ON TÄRKEÄ TYÖVÄLINE KOKO YRITYKSEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI, EI VAIN HENKILÖSTÖ- HALLINTOA PALVELEVAA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISTÄ.” Katrin Joala Teksti: Kati Pollari Kuva: Matti ImmonenPerinteisesti henkilöstötutkimuksen JOHTORYHMÄLLE tulosten hyödyntämismalliin eikä soraää-tulosten hyödyntämisnäkökulma on ENSIMMÄINEN WORKSHOP niä ole Katrin Joalan mukaan kantautunut Ratkaisukeskeinen henkilöstötutkimuksen muualtakaan. Hän pohtii, että osallistavaongelmakeskeinen: missä ollaan ja tulosten hyödyntäminen alkaa yrityksen hyödyntämistapa oli erityisen tervetullut,miksi tähän tultiin? Perin inhimillistä avaintavoitteiden kertaamisella. Enston koska Ensto oli edellisten vuosien aikana jou-on myös pohtia, voisiko nykytila olla tutkimuksen ensimmäinen workshop järjes- tunut selviytymään mm. yt-neuvotteluistajonkun tai jonkin syy. Ratkaisukes- tettiin johtoryhmälle, joka kertasi konserni- ja organisaatiomuutoksista. Ihmisten tarvekeinen tulosten hyödyntäminen sen tason tavoitteet ja sisäiset menestystekijät tulla kuulluksi toteutui workshopeissa, joissasijaan auttaa organisaatiota katso- sekä määritteli niiden ja tutkimustulosten johtoa oli läsnä. pohjalta keskustellen keskeiset yritystasonmaan, minne halutaan mennä ja mi- kehittämisalueet. Myöhemmin kaikki tiimit Samaa tulosten käsittelymallia hyödynnettiinten sinne päästään koko väen voimin. toimivat saman mallin mukaisesti, toki työs- Enston kaikissa toimipisteissä, ja tukena oliEnsto Groupissa päätettiin hyödyntää täen omalle organisaatiotasolleen oleellisia Corporate Imagen laatima ohjeistus work-henkilöstötutkimusta moottorina yri- tavoitteita. Toimenpiteiden toteuttamista shoppien vetämisestä.tyksen tavoitteiden saavuttamiseen. kaikilla organisaatiotasoilla voidaan seurata – Henkilöstöosasto ei voinut olla joka säännöllisesti, sillä esimiehet kirjasivat pää- maassa vetämässä workshopeja, muttaKatrin Joalan, director, HCM, mukaan tetyt toimenpiteet raportointijärjestelmän järjestelmään kirjatuista toimenpiteistä voiEnstossa on tehty henkilöstötutkimuksia jo Toimenpiteet-osioon. päätellä, että työpajat on pidetty yhdenmu-pitkään, mutta syksyllä 2010 tutkimuksen kaisten ajatusten pohjalta, Joala mainitsee.hyödyntäminen toteutettiin Corporate Katrin Joalan mukaan johtoryhmä pitiImagen ehdottamalla uudella tavalla. prosessia hyödyllisenä, ei vähiten sen ENSIN HUHKITAAN, SITTEN TUTKITAAN – Halusimme auttaa esimiehiämme ja koko vuoksi, että kaikki oppivat samalla Miten ratkaisukeskeistä ja tavoitelähtöistäorganisaatiotamme näkemään, että tutkimus vetämään työpajoja edelleen omille tutkimusta ja tulosten hyödyntämistä harkit-on tärkeä työväline koko yrityksen tavoittei- alaisilleen. sevan yrityksen kannattaa valmistautua?den saavuttamiseksi, ei vain henkilöstöhal- – Sitä paitsi huomattiin, että yhdessä mieti- – Tarkistamalla, että perusasiat ovat kun-lintoa palvelevaa lomakkeen täyttämistä. tyt kehitystoimenpiteet liittyvät enemmän nossa, Katrin Joala aloittaa. jokapäiväiseen työhön ja koko ryhmän – Ymmärretäänkö, mitä halutaan kysyä?Tässä onnistuttiin Joalan mielestä hyvin. kehittymiseen kuin siihen, mitä voisi nakit- Onko koko organisaatio mukana? Onko mie-Energiatehokkuuteen erikoistuneen, 1600 taa jollekulle toiselle, Joala naurahtaa. titty etukäteen, millaisia resursseja yrityksellähenkilöä työllistävän ja 20 maassa toimivan on hoitaa esiin nousevat kehityskohteet?sähköteollisuusyrityksen järjestelmiin on nyt OSALLISTAVA TYÖTAPA AKTIVOI Tärkeää on huolehtia seurattavuudesta,ladattu eteenpäin vievää voimaa. Johto oli sangen tyytyväinen uuteen hyödyntää viestintää ja olla avoin! ■
 2. 2. RATKAISUKESKEISET HYÖDYNTÄMISPALVELUT EDITORIAL Teksti ja kuvat: Tommi RäsänenRatkaisukeskeisyydessäkömenestyksen siemen?Yrityksemme juhlii tänä vuonna 25-vuotistataivaltaan henkilöstötutkimuksen parissa.Muistellessani liiketoiminnan aloittamistavuonna 1986 voin vain todeta maailmanmuuttuneen merkittävästi, mutta ihmistenhalu kysyä asioita ja johtaa muutosta onennallaan. Vuosien varrella on yrityksemmearvopohja muovautunut henkilöstömääränkasvaessa yhä enemmän yhdessä tekemi-sen suuntaan ja ongelmien ratkaisemiseen Tampereen teknillisen yliopiston rehtori Markku Kivikoski:positiivisen kautta – ei syyllisiä etsimällä.Omassa toiminnassamme pyrimme vah-vasti ratkaisukeskeiseen ajatteluun ja siksi ”Organisaatiouudistuksessa on kehittämis-olemme kehittäneet omia valmennuskon-septejamme (SolutionPower™) henkilöstö-tutkimuksen tulosten ratkaisukeskeiseen kohteisiin tärkeää päästä nopeasti kiinni”hyödyntämiseen. Tampereen teknillisessä yliopistossa hen- organisaation toiminnan seuraamisen jaTutkimusten jälkeiset palautekyselymme kehittämisen välineenä.osoittavat, että henkilöstötutkimusten kilöstötutkimus on tärkeä ja strateginensuurin kompastuskohta on useimmiten organisaation kehittämisen väline, jota Tampereen teknillisen yliopiston rehtoritutkimustulosten hyödyntäminen. Usein ylin johto käyttää aktiivisesti hyväkseen. Markku Kivikoski, hallintojohtaja Tiinasorrutaan ajattelemaan: ”Mistä johtuu, ettei Äijälä ja henkilöstöjohtaja Kirsi Schaumannhenkilöstön enemmistön demokraattisesti Yliopiston laitokset ovat ottaneet myös sekä Corporate Imagen tutkimusjohtajakommunikoimia näkemyksiä ole osattu tutkimukset käyttöönsä aktiivisesti. Jarmo Ruohonen keskustelivat hyvillähyödyntää tai, että henkilöstö ainakin kokee, mielin pitkästä yhteistyöstä.ettei niitä hyödynnetä?” Tämäntyyppiset TTY on kansainvälinen teknologisen kehityk- – Olemme tehneet henkilöstötutkimuksiaajatusmallit luovat helposti negatiivisen sen tiennäyttäjä ja haluttu tutkimusmaail- yhdessä 10 vuoden ajan. Viime vuosinakierteen koko henkilöstön kuulemisen man ja elinkeinoelämän yhteistyökumppani, organisaatiossamme on tapahtunut erityi-ympärille. Onneksi on toinenkin tapa toimia joka tunnetaan innovatiivisuudesta ja sen suuria muutoksia. Tästä on seurannut– se ratkaisukeskeinen. dynaamisuudesta. merkittäviä uudistuksia myös johtamiseen. Tiesimme, että muutosvaiheet ovat haasteel-Ratkaisukeskeisesti ajatellen otamme HENKILÖSTÖTUTKIMUKSIEN lisia ajankohtia kyselyille, mutta mielestänihuomioon yrityksen nykytilanteen henki- KYMMENVUOTINEN TAIVAL asioihin pitää tarttua rohkeasti. Erityisenlöstötutkimusten hyödyntämisessä. Tärkeää TTY:ssä on toteutettu nykymuotoisia hen- tärkeää on, että saatujen tulosten pohjaltaon siis painottaa hyviä käytäntöjä ja pohtia, kilöstötutkimuksia vuodesta 2001 lähtien. tehdään toivottuja asioita, kertoo TTY:nmissä on vielä haasteita. Tuolloin on luonte- Tutkimuskäytäntö on jatkunut keskeisenä rehtori Markku Kivikoski.vaa mitata tapahtunutta kehitystä myös tut-kimuksen hyödyntämisen osalta. Kokenei-den konsulttiemme avulla on mahdollista Henkilöstötutkimussaavuttaa tilanne, jossa johto ja henkilöstöyhdessä voivat kokea, miten tutkimustu-losten ratkaisukeskeinen hyödyntäminen TTY:n laitosten kehittämisessäon yksi koko henkilöstötutkimusprosessinvahvuuksista. Jukka Pohjola Pohjo tötutkimuksen omalla laitoksellaan ja miltä Tampereen teknillisen yliopiston laitokset Toimitusjohtaja Toimitusjoh henkilöstötutkimus on tuntunut käytännön Corporate Image Oy I ovat ottaneet henkilöstötutkimukset työvälineenä. aktiivisesti vastaan. Ylimmän johdon tuki on ollut tärkeässä roolissa kehityshankkei- SELKEÄT VASTUUT TUTKIMUKSEN den läpiviennissä. TOTEUTUKSESTA JA HYÖDYNTÄMISEN PROJEKTOINNISTA TÄRKEITÄ Tietokonetekniikan laitokselta kehittämis- – On hyvä, että hallinnon puolelta järjes- päällikkö Irmeli Lehto ja laitosjohtaja profes- tetään säännöllisesti henkilöstötutkimuk- sori Jarmo Takala sekä rakennustekniikan sia, joiden tuloksia voidaan analysoida ja laitokselta laitosjohtaja professori Pauli käyttää kehitystyössä laitoksissa. Kun raportit Kolisoja päätyivät pohtimaan, millaisena valmistuvat on hienoa, että hallinnolta ja kehittämisvälineenä he kokevat henkilös- Corporate Imagelta saadaan valmennusta,
 3. 3. RATKAISUKESKEISET HYÖDYNTÄMISPALVELUT on, että ylin johto osallistuu aktiivisesti. Hyvä TTY:SSÄ ON PANOSTETTU osallistaminen on oleellista yhteishengen ra- TUTKIMUKSEN HYÖDYNTÄMISEEN kentamisessa ja työtyytyväisyyden paranta- Tulosten käsittelyä ja tutkimuksen hyödyn- misessa, toteaa TTY:n henkilöstöjohtaja Kirsi tämistä voidaan tukea monin eri keinoin Schaumann. organisaation eri tasoilla. TTY:ssä on hyödyn- – Olen tutkijana huomannut TTY:n johdon netty Corporate Imagen ratkaisukeskeisiä vahvan sitoutuneisuuden henkilöstötut- tutkimusten hyödyntämispalveluita. kimusprosessiin ja tulosten strategiseen – Tulosten informointivaiheessa henkilöstö- hyödyntämiseen, Corporate Imagen tutki- tutkimuksen keskeiset johtopäätökset tulivat musjohtaja Jarmo Ruohonen jatkaa. hyvin Corporate Imagen tutkijalta. Esille tuotiin selvästi, mihin täytyi tarttua ja mitkä CORPORATE IMAGEN RAPORTOINTI tekijät olivat asioiden taustalla. Tutkimusai- SOPII MONEEN TILANTEESEEN neisto oli laaja eikä omaa aikaa sen huolelli- ORGANISAATION ERI TASOILLE seen läpikäymiseen aina ollut. Yhteenveto oli – Raportointigrafiikasta on helppo poimia kuitenkin niin selkeä, että siitä kävi ilmi kaikki ne yksiköt, joihin pitää keskittyä tarkemmin. oleellinen. Tutkimuksen avointen vastauk- Näin johto ja esimiehet säästävät aikaa, kun sien omaehtoinen lukeminen osoittautui he voivat keskittyä kriittisiin yksiköihin. Orga- erittäin hyödylliseksi, kertoo Kivikoski.TTY:n henkilöstöjohtaja Kirsi nisaatiouudistuksessa on kehittämiskohtei-Schaumann (vas.), rehtori Markku siin tärkeää päästä nopeasti kiinni. Tämä on Edellisen tutkimuksen yhteydessä TTY:ssäKivikoski ja hallintojohtaja Tiina myös selkeä viesti henkilökunnalle: asioihin pidettiin myös useita laitosten yhteisiäÄijälä ovat sitoutuneet vahvasti kiinnitetään huomiota ja niihin puututaan Corporate Imagen asiantuntijan vetämiä työ-henkilöstötutkimusprosessiin ja tulos- viipymättä sekä epäkohtia halutaan kehittää, yhteisöpäiviä, joissa oli suurimmillaan lähesten strategiseen hyödyntämiseen. kertoo Kivikoski. 100 hengen ryhmiä. – Corporate Imagen pitämät tulosinfot jaYLIMMÄN JOHDON SITOUTUMINEN “HYVÄ OSALLISTAMINEN ON tulosten hyödyntämisworkshopit ylimmälle johdolle, kehittämispäälliköille ja henkilöstöl-TUTKIMUKSEEN ERITYISEN TÄRKEÄÄ OLEELLISTA YHTEISHENGEN le saivat positiivisen vastaanoton ja palauteTTY:n tutkimuksissa on käytetty Corporate oli hyvää. Erityiskiitosta tuli siitä, mitenImagen henkilöstötutkimuskonseptia, joka RAKENTAMISESSA esimiehiä valmennettiin tulosten hyödyntä-on mahdollistanut tuloksien vertailun myös JA TYÖTYYTYVÄISYYDEN miseen, sanoo Schaumann.ulkoiseen vertailuaineistoon. – Henkilöstötutkimusta pidetään myös – Meillä on iso organisaatio, kaiken PARANTAMISESSA.” laitoksien henkilökunnan keskuudessakaikkiaan yli 2000 työntekijää. Kyselyt ovat tärkeänä. Heille annetaan kaikki tuki, jotajohdon tapa saada tietoa läpi organisaation. – Cixtranet® Pro-raportointijärjestelmälle he tarvitsevat toimintansa kehittämisessä,Tavallisesti palautetta saadaan niiltä, joiden täytyy myös antaa kiitosta. Sillä saa nopeasti kertoo Äijälä.kanssa ollaan tekemisissä. Se ei edusta oleelliset asiat näkyviin, toteaa Äijälä.kuitenkaan koko totuutta. Meillä tutkimuksia – Tutkimuksen hyödyntämisen tueksi ULKOINEN VERTAILUAINEISTO ANTAAon tehty usein, ja ne ovat olleet vertailukel- Corporate Imagessa kehitetty ActionPlan JÄRKEVÄT RAAMITpoisia keskenään. Olemme saaneet tuotua -kehittämistyökalu on helppokäyttöinen ja – Tutkimustulosten tulkinnan tukenaorganisaation aitoja kokemuksia esille. Tämä sillä saadaan tehokkaasti yhteenveto siitä, TTY:ssä on käytetty Corporate Imagenon tärkeää mietittäessä, miten jatkossa mitä koko organisaatiossa tapahtuu. Se on ulkoista vertailuaineistoa, josta saa tilasto-toimitaan ja mihin kehittämistä suunnataan, otettu myönteisesti vastaan ja siitä on ollut tietoa vastaavanlaisista tutkimuksista muissasanoo TTY:n hallintojohtaja Tiina Äijälä. tuntuvaa hyötyä toimintamme kehittämi- organisaatioissa. Tässä on se avartava puoli, – Kehitystyöhön on saatava koko henkilö- sessä tuomalla kaivattua konkretiaa, jatkaa että nähdään, miten muillakin on samanlai-kunta mukaan joka tasolta. Erityisen tärkeää Schaumann. sia haasteita, sanoo Äijälä. ■ – Tutkimus on mielestäni jalostunut hyvin onnistuminen, kertoo rakennustekniikan matkan varrella, eikä sen tekeminen loppujen laitokselta laitosjohtaja, professori Pauli lopuksi niin kuormittavaa ole. Aina välillä on Kolisoja. hyvä pysähtyä miettimään, miten asioita voisi tehdä vielä paremmin, kertoo tietokonetek- WEB-POHJAISET RATKAISUT LISÄÄVÄT niikan laitosjohtaja, professori Jarmo Takala. KEHITTÄMISEN YHTEISÖLLISYYTTÄ – Cixtranet® Pro-raportointijärjestelmä ja VALMENNUKSET TULOSTEN ActionPlan-kehittämistyökalu ovat osoittau- HYÖDYNTÄMISEEN tuneet toimiviksi ratkaisuiksi. Oleelliset asiat Laitoksien vastuussa oleville johtajille ja ke- saadaan vedettyä hyvin yhteen web-pohjai- hittämispäälliköille pidettiin omat tilaisuudet silla ratkaisuilla läpinäkyvästi. Asioita pyritäänPauli Kolisoja (vas.), Irmeli Lehto ja Jarmo Takala laitoskohtaisten tutkimustulosten hyödyntä- saamaan yhteisesti eteenpäin. Se tuo muka-kokevat henkilöstötutkimukset omilla laitoksillaan misestä. naan yhteisöllistä kehittämistä, sanoo Lehto.hyödyllisiksi. – Tutkimusten toistuvuus antaa mahdolli- – Henkilöstötutkimuksissa koko organisaa-miten tuloksia kuuluu hyödyntää. Itse en ole suudet pitkäjänteiseen kehittämiseen. Viime tion täytyy olla mukana. Lopputulos ei oleammattilainen tulkitsemaan tuloksia, mutta tutkimuksen pohjalta uskalsimme jo tehdä hyvä, jos johtopäätökset ja kehittämistoimetvuosi vuodelta hyvässä ohjauksessa tässäkin suuriakin kehitystoimenpiteitä. Toivottavasti tehdään vain ylimmän johdon keskuudessa,kehittyy, sanoo tietokonetekniikan laitoksen parin vuoden päästä tehdään tutkimus jäl- Takala päättää. ■kehittämispäällikkö Irmeli Lehto. leen, jotta nähtäisiin tehtyjen toimenpiteiden
 4. 4. •••• 1 2 3 4Jatkokertomus vuoden 2011newslettereissä esitteleeCorporate Imagen tulevaisuuden AJANKOHTAISTAtutkimusjärjestelmän kehitystyön Corporate Image Syyskuu k skuetenemistä ja asiakashyötyjä. UUD ISTA JA UUD ISTU -ME SSUT Teemana VAIHTUVA JOHTAJUUSUuden dCIsion.net-tutkimusjärjestelmän useiden keskeisten toi-mintojen toteutus on jo loppusuoralla. Järjestelmän visuaalinen ilme nki 28.-29.9.2011 • Finlandia-talo, Helsisekä käytettävyysratkaisut ovat varmistuneet. Tekniseen toteutuk- Corporate Image osastolla nro 40.seen ovat erityisesti vaikuttaneet järjestelmän korkea suorituskyky ja rnista Tule kuulemaan tietoiskuja modemodernien web-tekniikoiden mahdollistamat käytettävyysratkaisut. uksesta: henkilöstötutkimUudistetusta tutkimusjärjestelmästä halutaan reaaliaikainen, helppo- tila 25 Keskiviikkona 28.9. klo 13.00–13.40,käyttöinen ja edistyksellinen. Emplo yee Engagement Survey action survey? - What has changed since job satisfKäytettävyyden osalta olemme toteuttaneet uuteen järjestelmään 25useita uusia asiakkaidemme toivomia ominaisuuksia. Jatkossa Torstaina 29.9. klo 13.00–13.40, tila Engagement-painottein en henkilöstötutkimuskäyttäjän on mahdollista helposti mm. siirrellä objekteja tai tekstiäpaikasta toiseen tai selata graafeja ja muita raportointikokonaisuuksiasivuvälilehdiltä. Projektin tässä vaiheessa on työn alla järjestelmänteknisen toteutuksen lisäksi erilaiset käyttäjätestaukset ja järjestel-män julkaisun suunnittelu. Järjestelmä on myös saanut virallisennimen – Cixtranet3®. ■ 25 Vuotta Corporate Image näyttävästi esillä kansainvälisessä HR & Talent Summitissa Corporate Image osallistui jo toisen kerran kansainväliseen henkilöstöalan verkostoi- tumistapahtumaan, HR & Talent Summitiin, Sveitsin Montreux’ssa. Tilaisuudessa Corporate Imagen toimitusjohtaja Jukka Pohjola ja kansainvälisen yksikön johtajaksi nimitetty Juha Ala-Lipasti esittelivät eurooppalaisille HR-alan ammattilaisille uusinta teknologiaa sekä suurta mielenkiintoa herättänyttä Engagement-ajatte- luun pohjautuvaa henkilöstötutkimuskonseptia. – Oli jälleen hienoa havaita, että olemme sekä tutkimusten sisäl- löllisessä että teknologisessa kehityksessä aivan etulinjassa myös kansainvälisessä mittakaavassa. Tilaisuus antoi hyvää perspektiiviä Corporate Image juhlii vuonna 2011 HR-ammattilaisten näkemyksistä ja käytännöistä eri maissa, kiitteli 25-vuotista historiaansa Juha Ala-Lipasti tilaisuuden antia. henkilöstötutkimuspalveluiden parissa. Juhlia vietettiin henkilöstön voimin Tapahtuman yhteydessä pitämässään puheenvuorossa Jukka Pohjola esitteli keskeisiä tuloksia Corporate Imagen toteuttamasta globaalista syyskuussa Amsterdamissa. Engagement-perustutkimuksesta, josta huomattiin merkittävät kansalli- Kiitos näistä vuosista myös set erot yrityskulttuurien välillä. Tämä huomio tukee vahvasti kansainvä- uskollisille asiakkaillemme. lisen ja maakohtaisen benchmark-aineiston merkitystä mm. henkilöstö- tutkimuksia toteutettaessa. ■CORPORATE SPIRITTUTKIMUSYHTIÖ CORPORATE IMAGE OY | NEWSLETTER | 1/2011 Päätoimittaja: Jukka Pohjola | Toimitussihteeri: Piia Palomäki | Taitto: Lahtinen Mantere Saatchi & Saatchi | Paino: TEMA-TEAM 12374-11, | Painosmäärä 5 000 Tutkimusyhtiö Corporate Image Oy, Valkjärventie 7 A, 02130 Espoo, ☎ 09 452 0730 • Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku, ☎ 02 274 3100 Corporate Image Ab Sweden, Andra Hötorgshuset, Sveavägen 13, 14 tr, 111 57 Stockholm, ☎ +46 8 402 24 41 Corporate Image Ltd. Great Britain, 20 Broadwick Street, Soho, W1F 8HT, London, ☎ +44 870 366 93 35 HENKILÖSTÖTUTKIMUKSET | 360° ARVIOINNIT JA PALAUTTEET | SISÄISEN YHTEISTYÖN TUTKIMUKSET JOHTAMISARVIOINNIT | RATKAISUT TUTKIMUSTEN RAPORTOINTIIN JA HYÖDYNTÄMISEEN www.corporateimage.fi

×