SlideShare a Scribd company logo
COMPETEN E ÎMBUNĂTĂ ITE PENTRUȚ Ț
SPECIALI TII ÎN MANAGERIEREAȘ
FENOMENULUI VIOLEN EI ÎNȚ
MEDIUL EDUCA IONALȚ
Programul Erasmus Plus-Ac iunea cheie 1-VETț
Nr. de referin ă- 2014-RO01-KA102-001042ț
Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț
Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș
con inutul acestor informa ii.ț ț
• Ac iunea cheie: 1(VET)ț
• Durata de implementare: 12 luni
• Valoarea totală a proiectului: 82.600 Euro
Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț
Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș
con inutul acestor informa ii.ț ț
Finan ator: A.N.P.C.D.E.F.P. i Comisia Europeanăț ș
1.INSPECTORATUL COLAR JUDE EAN ARGE - SOLICITANTȘ Ț Ș
2.INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDE EAN ARGE - PARTENER 1Ț Ș
3.CENTRUL JUDE EAN DE RESURSE I ASISTEN Ă EDUCA IONALĂȚ Ș Ț Ț
ARGE - PARTENER 2Ș
4.ORGANIZA IA "SALVA I COPIII!", FILIALA ARGE - PARTENER 3Ț Ț Ș
BENEFICIARI:
Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț
Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș
con inutul acestor informa ii.ț ț
13 INSPECTORI COLARIȘ DIN CADRUL INSPECTORATULUI COLARȘ
JUDE EAN ARGEȚ Ș
6 OFI ERI/SUBOFI ERIȚ Ț AI INSPECTORATULUI JUDE EAN DEȚ
JANDARMI ARGEȘ
4 PSIHOLOGI COLARIȘ DIN CADRUL CENTRULUI JUDE EAN DEȚ
RESURSE I ASISTEN Ă EDUCA IONALĂ ARGEȘ Ț Ț Ș
5 SPECIALI TIȘ AI ORGANIZA IEI "SALVA I COPIII!", FILIALAȚ Ț
ARGEȘ
GRUPUL INTĂ AL PROIECTULUIȚ
Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț
Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș
con inutul acestor informa ii.ț ț
CE NE-AM PROPUS PRIN ACEST PROIECT?
- CRE TEREA CALITĂ II ACTIVITĂ ILOR PROFESIONALE ADRESATEȘ Ț Ț
ATÂT INSTITU IILOR DE ÎNVĂ ĂMÂNT DIN JUDE , CÂT I ALTORȚ Ț Ț Ș
INSTITU II RESPONSABILE(DE STAT SAU PUBLICE);Ț
- SCHIMBUL DE BUNE PRACTICI LA NIVEL INTERNA IONALȚ
Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț
Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș
con inutul acestor informa ii.ț ț
- DOBÂNDIREA DE CĂTRE TO I PARTICIPAN II REPREZENTAN IȚ Ț Ț
AI INSTITU IILOR (FACTORI DE DECIZIE) DE EXPERIEN EȚ Ț
PROFESIONALE LA STANDARDE INTERNA IONALE PRIVINDȚ
PROBLEMATICA VIOLEN EI COLARE, CARE SĂ ASIGUREȚ Ș
ÎMBUNĂTĂ IREA CALITĂ II ACTULUI EDUCA IONAL ÎNȚ Ț Ț
CONTEXTUL ÎN CARE EFICIEN A MUNCII ACESTORA DEPINDE IȚ Ș
DE ÎMPĂRTĂ IREA UNOR CUNO TINTE COMUNE;Ș Ș
Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț
Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș
con inutul acestor informa ii.ț ț
-INFORMARE I PREGĂTIRE PREMERGĂTOARE FLUXURILORȘ
-ORGANIZAREA I PARTICIPAREA GRUPULUI INTĂ ALȘ Ț
PROIECTULUI LA CELE 3 FLUXURI- LUNILE MARTIE, APRILIE,
MAI 2015
-ACTIVITĂ I DE DISEMINARE I DE PROMOVARE ALEȚ Ș
PROIECTULUI
-CONFERIN A JUDE EANĂ DE ÎNCHEIERE A PROIECTULUIȚ Ț
"TOLERAN Ă 0 LA VIOLEN A ÎN COLI- ÎNTRE PRACTICĂ IȚ Ț Ș Ș
PRACTICI EUROPENE"
ACTIVITĂ ILE PROIECTULUIȚ
Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț
Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș
con inutul acestor informa ii.ț ț
REZULTATE A TEPTATEȘ :
- 28 DE SPECIALIȘTI FORMA I LA NIVEL INTERNA IONAL ÎȚ Ț N
DOMENIUL GESTIUNII CONFLICTELOR ȘI AL ACTELOR DE
VIOLEN ĂȚ DIN MEDIUL EDUCAȚIONAL
- DEZVOLTAREA INSTITU IONALĂ ÎN CEEA CE PRIVE TEȚ Ș
MANAGERIEREA ACESTUI FENOMEN;
- STRATEGII INOVATOARE DE PREVENIRE I DE COMBATERE AȘ
ACESTUI FENOMEN DE CARE VOR BENEFICIA APROXIMATIV 250
DE DIRECTORI DE COLI (BENEFICIARI INDIREC I), ELEVI IȘ Ț Ș
CADRE DIDACTICE
Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț
Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș
con inutul acestor informa ii.ț ț
INSTITU IA INTERMEDIARĂȚ
TELLUS- PLYMOUTH, ANGLIA
Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț
Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș
con inutul acestor informa ii.ț ț
FLUXUL I
20.03.2015- 02.04.2015
Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț
Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș
con inutul acestor informa ii.ț ț
IMPRESII ALE PARTICIPAN ILORȚ
LA PRIMUL FLUX
•SECURITATE ÎN COLIȘ
•ACCESUL ÎN INSTITU IE PE BAZĂ DE CARDȚ
•UNIFORMA -OBLIGATORIE
•NUMĂR REDUS DE ELEVI ÎNTR-O CLASĂ(10-23 ELEVI)
•DISCIPLINĂ
•AUTOGOSPODĂRIRE
•BAZA DIDACTICO-MATERIALĂ A INSTITU IEI FOARTEȚ
BUNĂ(EXISTEN A ATELIERELOR)Ț
•ATEN IA CU CARE SE ADRESAU ELEVILOR CU C.E.S.Ț
Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț
Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș
con inutul acestor informa ii.ț ț
FLUXUL AL III-LEA
05.05.2015- 18.05.2015
Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț
Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș
con inutul acestor informa ii.ț ț
Principii educa ionaleț
în Argyle Community Trust
 Nimeni nu se poate concentra mai mult decăt vârsta sa + 4
minute. La vârsta a 3-a minutele se scad.
 Folosirea permanentă a sintagmei “ÎNCĂ”
Ex. Nu reuşeşti să faci un anumit lucru ... ÎNCĂ.
 Aplicarea aceluia iș comportament conduce la același rezultat.
 Orice schimbare implică un risc.
• Sistem on-call – profesori seniori sunaţi când profesorul de la clasă
nu mai face faţă, intervin şi scot elevul (Foarte eficient!)
• Time-out – este limitat şi condiţionat în prezenţa profesorului senior
• Cameră de izolare – elevul poate rămâne aici până la noi soluţii
• Grup comportamental – elevii sunt regrupaţi într-o clasă separată cu
un alt curriculum (pentru a evita suspendarea).
• Unitate pentru elevi recomandaţi – o formă de şcoală de corecţie
pentru recuperarea parcursului educativ.
Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț
Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș
con inutul acestor informa ii.ț ț
IMPRESII ALE PARTICIPAN ILORȚ
LA FLUXUL AL III-LEA
Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț
Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș
con inutul acestor informa ii.ț ț
Diferenţa între „Cum să LE vorbeşti adolescenţilor” şi „Cum să
vorbeşti CU adolescenţii
Unii dintre profesori sunt antrenaţi pentru a reacţiona în
situaţii de urgenţă-agresivitate. (Tehnici de imobilizare şi
îndepărtare cu minim de daune posibile)
IMPRESII ALE PARTICIPAN ILORȚ
LA FLUXUL AL III-LEA
Sistem de premiere
• până în 2010, fiecare profesor avea portofoliu
Acum sistemul de premiere are 3 ţinte anuale:
1.Rezultate, statistici;
2.Contribuţie la dezvoltarea şcolii conform planului de
dezvoltare;
3.Ţintă personală (debutanţii o planifică împreună cu mentorul,
orice cadru didactic o negociază cu managerul
Ex. “Să-mi ofer expertiza în afara şcolii “
Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț
Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș
con inutul acestor informa ii.ț ț
Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț
Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș
con inutul acestor informa ii.ț ț
IMPRESII
Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț
Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș
con inutul acestor informa ii.ț ț
Continuous Professional Development: cursuri, formări
List 99 – listă a profesorilor cărora li s-a interzis să
predea(au cazier judiciar) este publică
IMPRESII
• Comportament – de ce elevii au un comportamenmt inadecvat la
oră?
• Engagement - angajarea în sarcină, implicarea în propria învâţare
• Project based learning – învăţarea bazată pe proiect, elevii se
plictisesc de termenele lungi şi nu au capacitatea proiectării
obiectivelor
• Intuitive-Imperative – Imperativul intuitiv – asocierea învăţării
cu un element perceptiv extern
Ex: muzica de pe fondul unei campanii te ţine blocat în mesaj.Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț
Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș
con inutul acestor informa ii.ț ț
IMPRESII
Diferenţierea – asimilabilă unei discriminări negative şi deloc
constructivă a elevilor
Sala de clasă- un instrument de învăţare – un spaţiu dinamic şi
permisiv, plin de informaţie.
Întregul context este important: lumină, muzică, mobilier dinamic,
informaţie în formă atractivă.
Respectarea strategiei comune!
Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț
Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș
con inutul acestor informa ii.ț ț
IMPRESII
Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț
Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș
con inutul acestor informa ii.ț ț
Prezentarea Centrului pentru recuperarea
școlară a copiilor cu C.E.S.
Argyle Community Trust
Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț
Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș
con inutul acestor informa ii.ț ț
JOB SHADOWING
ST. BONIFACE’S CATHOLIC COLLEGE
ACVARIUL MARIN NATIONAL
PLYMOUTH
Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț
Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș
con inutul acestor informa ii.ț ț
Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț
Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș
con inutul acestor informa ii.ț ț
MUZEUL MUNICIPAL IȘ
GALERIA DE ARTĂ
Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț
Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș
con inutul acestor informa ii.ț ț
VĂ MUL UMIM!Ț
ECHIPA
I. .J. ARGEȘ Ș
Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț
Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș
con inutul acestor informa ii.ț ț

More Related Content

Similar to Proiect Erasmus Plus-Competente imbunatatite pentru specialistii in managerierea fenomenului violentei in scoli

Apel de selecție elevi - Eco-Herit@ge Matters (2021)
Apel de selecție elevi - Eco-Herit@ge Matters (2021)Apel de selecție elevi - Eco-Herit@ge Matters (2021)
Apel de selecție elevi - Eco-Herit@ge Matters (2021)
Cimpeanemese
 
Dezvoltarea institutionala prin proiecte Erasmus +
Dezvoltarea institutionala prin proiecte Erasmus +Dezvoltarea institutionala prin proiecte Erasmus +
Dezvoltarea institutionala prin proiecte Erasmus +
CRCE ROMANIA
 
Dezvoltarea institutionala prin proiecte Erasmus +
Dezvoltarea institutionala prin proiecte Erasmus +Dezvoltarea institutionala prin proiecte Erasmus +
Dezvoltarea institutionala prin proiecte Erasmus +
Anamaria Popa
 
CHESTIONAR ELEVI.docx
CHESTIONAR ELEVI.docxCHESTIONAR ELEVI.docx
CHESTIONAR ELEVI.docx
BabesMonicaSfStelian
 
Chestionar privind cresterea motivatiei elevilor pentru învaţare-Imbunutat...
Chestionar privind cresterea motivatiei  elevilor pentru învaţare-Imbunutat...Chestionar privind cresterea motivatiei  elevilor pentru învaţare-Imbunutat...
Chestionar privind cresterea motivatiei elevilor pentru învaţare-Imbunutat...
Mihaela Ursachi
 
Raport reuniune transanationala Erasmus+ la Medgidia - Romania
Raport reuniune transanationala Erasmus+ la Medgidia - RomaniaRaport reuniune transanationala Erasmus+ la Medgidia - Romania
Raport reuniune transanationala Erasmus+ la Medgidia - Romania
emiliaciocan
 
Chestionar privind creşterea motivatia elevilor pentru învaţare- Imbunutatir...
Chestionar privind creşterea motivatia elevilor pentru învaţare- Imbunutatir...Chestionar privind creşterea motivatia elevilor pentru învaţare- Imbunutatir...
Chestionar privind creşterea motivatia elevilor pentru învaţare- Imbunutatir...
Mihaela Ursachi
 
Institutional Informative NoNEETs brochure Romanian
Institutional Informative NoNEETs brochure RomanianInstitutional Informative NoNEETs brochure Romanian
Institutional Informative NoNEETs brochure Romanian
Crij Occitanie - site Toulouse
 
Givet newsletter n-  º 1-ro
Givet  newsletter n-  º 1-roGivet  newsletter n-  º 1-ro
Givet newsletter n-  º 1-ro
Georgeta Manafu
 
Io3 communication nt_ro
Io3 communication nt_roIo3 communication nt_ro
Io3 communication nt_ro
LeonardoPrister1
 
Proiecte de cooperare europeana in 2011
Proiecte de cooperare europeana in 2011Proiecte de cooperare europeana in 2011
Proiecte de cooperare europeana in 2011
Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura
 
Politica e safety a Colegiul Tehnicpetru Poni Roman
Politica e safety a Colegiul Tehnicpetru Poni Roman Politica e safety a Colegiul Tehnicpetru Poni Roman
Politica e safety a Colegiul Tehnicpetru Poni Roman
Mihaela Ursachi
 
Newsletter ed maramures octombrie 2012
Newsletter ed maramures octombrie 2012Newsletter ed maramures octombrie 2012
Newsletter ed maramures octombrie 2012
Margareta Capilnean
 
Lansarea proiectului "Competente imbunatatitie pt. specialistii in managerier...
Lansarea proiectului "Competente imbunatatitie pt. specialistii in managerier...Lansarea proiectului "Competente imbunatatitie pt. specialistii in managerier...
Lansarea proiectului "Competente imbunatatitie pt. specialistii in managerier...
Corina Ciobanu
 
Brosura Erasmus +
Brosura Erasmus +Brosura Erasmus +
Brosura Erasmus +
Romeo Istoc
 
Proiecte europene şi programe comunitare, diseminare emese
Proiecte europene şi programe comunitare, diseminare emeseProiecte europene şi programe comunitare, diseminare emese
Proiecte europene şi programe comunitare, diseminare emese
Cimpeanemese
 
Erasmus+ Liceul Teoretic Ioan Slavici Panciu 2020-2021
Erasmus+ Liceul Teoretic Ioan Slavici Panciu 2020-2021Erasmus+ Liceul Teoretic Ioan Slavici Panciu 2020-2021
Erasmus+ Liceul Teoretic Ioan Slavici Panciu 2020-2021
florinbratu7
 
Prezentare curs Bullying Tenerife 2021
Prezentare curs Bullying Tenerife 2021Prezentare curs Bullying Tenerife 2021
Prezentare curs Bullying Tenerife 2021
Ionita Iuliana
 
Tiniriiue
TiniriiueTiniriiue

Similar to Proiect Erasmus Plus-Competente imbunatatite pentru specialistii in managerierea fenomenului violentei in scoli (20)

Apel de selecție elevi - Eco-Herit@ge Matters (2021)
Apel de selecție elevi - Eco-Herit@ge Matters (2021)Apel de selecție elevi - Eco-Herit@ge Matters (2021)
Apel de selecție elevi - Eco-Herit@ge Matters (2021)
 
Dezvoltarea institutionala prin proiecte Erasmus +
Dezvoltarea institutionala prin proiecte Erasmus +Dezvoltarea institutionala prin proiecte Erasmus +
Dezvoltarea institutionala prin proiecte Erasmus +
 
Dezvoltarea institutionala prin proiecte Erasmus +
Dezvoltarea institutionala prin proiecte Erasmus +Dezvoltarea institutionala prin proiecte Erasmus +
Dezvoltarea institutionala prin proiecte Erasmus +
 
CHESTIONAR ELEVI.docx
CHESTIONAR ELEVI.docxCHESTIONAR ELEVI.docx
CHESTIONAR ELEVI.docx
 
Chestionar privind cresterea motivatiei elevilor pentru învaţare-Imbunutat...
Chestionar privind cresterea motivatiei  elevilor pentru învaţare-Imbunutat...Chestionar privind cresterea motivatiei  elevilor pentru învaţare-Imbunutat...
Chestionar privind cresterea motivatiei elevilor pentru învaţare-Imbunutat...
 
Raport reuniune transanationala Erasmus+ la Medgidia - Romania
Raport reuniune transanationala Erasmus+ la Medgidia - RomaniaRaport reuniune transanationala Erasmus+ la Medgidia - Romania
Raport reuniune transanationala Erasmus+ la Medgidia - Romania
 
Chestionar privind creşterea motivatia elevilor pentru învaţare- Imbunutatir...
Chestionar privind creşterea motivatia elevilor pentru învaţare- Imbunutatir...Chestionar privind creşterea motivatia elevilor pentru învaţare- Imbunutatir...
Chestionar privind creşterea motivatia elevilor pentru învaţare- Imbunutatir...
 
Institutional Informative NoNEETs brochure Romanian
Institutional Informative NoNEETs brochure RomanianInstitutional Informative NoNEETs brochure Romanian
Institutional Informative NoNEETs brochure Romanian
 
Givet newsletter n-  º 1-ro
Givet  newsletter n-  º 1-roGivet  newsletter n-  º 1-ro
Givet newsletter n-  º 1-ro
 
Io3 communication nt_ro
Io3 communication nt_roIo3 communication nt_ro
Io3 communication nt_ro
 
Proiecte de cooperare europeana in 2011
Proiecte de cooperare europeana in 2011Proiecte de cooperare europeana in 2011
Proiecte de cooperare europeana in 2011
 
Politica e safety a Colegiul Tehnicpetru Poni Roman
Politica e safety a Colegiul Tehnicpetru Poni Roman Politica e safety a Colegiul Tehnicpetru Poni Roman
Politica e safety a Colegiul Tehnicpetru Poni Roman
 
Newsletter ed maramures octombrie 2012
Newsletter ed maramures octombrie 2012Newsletter ed maramures octombrie 2012
Newsletter ed maramures octombrie 2012
 
Lansarea proiectului "Competente imbunatatitie pt. specialistii in managerier...
Lansarea proiectului "Competente imbunatatitie pt. specialistii in managerier...Lansarea proiectului "Competente imbunatatitie pt. specialistii in managerier...
Lansarea proiectului "Competente imbunatatitie pt. specialistii in managerier...
 
Brosura Erasmus +
Brosura Erasmus +Brosura Erasmus +
Brosura Erasmus +
 
Proiecte europene şi programe comunitare, diseminare emese
Proiecte europene şi programe comunitare, diseminare emeseProiecte europene şi programe comunitare, diseminare emese
Proiecte europene şi programe comunitare, diseminare emese
 
Io3 funding nt_ro
Io3 funding nt_roIo3 funding nt_ro
Io3 funding nt_ro
 
Erasmus+ Liceul Teoretic Ioan Slavici Panciu 2020-2021
Erasmus+ Liceul Teoretic Ioan Slavici Panciu 2020-2021Erasmus+ Liceul Teoretic Ioan Slavici Panciu 2020-2021
Erasmus+ Liceul Teoretic Ioan Slavici Panciu 2020-2021
 
Prezentare curs Bullying Tenerife 2021
Prezentare curs Bullying Tenerife 2021Prezentare curs Bullying Tenerife 2021
Prezentare curs Bullying Tenerife 2021
 
Tiniriiue
TiniriiueTiniriiue
Tiniriiue
 

More from Corina Ciobanu

Sens de la mesure et de la tolérance- I.L..Caragiale.Ro
Sens de la mesure et de la tolérance- I.L..Caragiale.RoSens de la mesure et de la tolérance- I.L..Caragiale.Ro
Sens de la mesure et de la tolérance- I.L..Caragiale.Ro
Corina Ciobanu
 
Sens de la mesure et de la tolérance- I.L..Caragiale.Ro
Sens de la mesure et de la tolérance- I.L..Caragiale.RoSens de la mesure et de la tolérance- I.L..Caragiale.Ro
Sens de la mesure et de la tolérance- I.L..Caragiale.Ro
Corina Ciobanu
 
Personalities who marked the history of Romania- Erasmus Plus C.C.P.F.
Personalities who marked the history of Romania- Erasmus Plus C.C.P.F.Personalities who marked the history of Romania- Erasmus Plus C.C.P.F.
Personalities who marked the history of Romania- Erasmus Plus C.C.P.F.
Corina Ciobanu
 
"L'Etiquette, ma carte de visite"- projet eTwinning
"L'Etiquette, ma carte de visite"- projet eTwinning"L'Etiquette, ma carte de visite"- projet eTwinning
"L'Etiquette, ma carte de visite"- projet eTwinning
Corina Ciobanu
 
Présentation de l'école- Sc.Gimn."I.L.Caragiale" Pitesti
Présentation de l'école- Sc.Gimn."I.L.Caragiale" PitestiPrésentation de l'école- Sc.Gimn."I.L.Caragiale" Pitesti
Présentation de l'école- Sc.Gimn."I.L.Caragiale" Pitesti
Corina Ciobanu
 
Le C.E.M.T. de nos jours 1
Le C.E.M.T. de nos jours 1Le C.E.M.T. de nos jours 1
Le C.E.M.T. de nos jours 1
Corina Ciobanu
 
Le C.E.M.T. de nos jours
Le C.E.M.T. de nos joursLe C.E.M.T. de nos jours
Le C.E.M.T. de nos jours
Corina Ciobanu
 
Educational System Portugal
Educational System PortugalEducational System Portugal
Educational System Portugal
Corina Ciobanu
 
Kedainiai Vocational-Educational-Training-Center
Kedainiai Vocational-Educational-Training-CenterKedainiai Vocational-Educational-Training-Center
Kedainiai Vocational-Educational-Training-Center
Corina Ciobanu
 
Kedainiai Vocational Educational Training Center (1) (1)
Kedainiai Vocational Educational Training Center (1) (1)Kedainiai Vocational Educational Training Center (1) (1)
Kedainiai Vocational Educational Training Center (1) (1)
Corina Ciobanu
 
Majorana 's Presentation-Italy
Majorana 's Presentation-ItalyMajorana 's Presentation-Italy
Majorana 's Presentation-Italy
Corina Ciobanu
 
Kedainiai Vocational Educational Training Center
Kedainiai Vocational Educational Training Center Kedainiai Vocational Educational Training Center
Kedainiai Vocational Educational Training Center
Corina Ciobanu
 
Innovative Technological Tools
Innovative Technological ToolsInnovative Technological Tools
Innovative Technological Tools
Corina Ciobanu
 
Outside agencies
Outside agenciesOutside agencies
Outside agencies
Corina Ciobanu
 
Talking with teens
Talking with teensTalking with teens
Talking with teens
Corina Ciobanu
 
Conflict and respect
Conflict and respectConflict and respect
Conflict and respect
Corina Ciobanu
 
English education system
English education systemEnglish education system
English education system
Corina Ciobanu
 
Cybersafety
Cybersafety Cybersafety
Cybersafety
Corina Ciobanu
 
Classroom expectations
Classroom expectationsClassroom expectations
Classroom expectations
Corina Ciobanu
 
Brethi6 prez.scolii-comunitatii-scolii noastre
Brethi6 prez.scolii-comunitatii-scolii noastreBrethi6 prez.scolii-comunitatii-scolii noastre
Brethi6 prez.scolii-comunitatii-scolii noastre
Corina Ciobanu
 

More from Corina Ciobanu (20)

Sens de la mesure et de la tolérance- I.L..Caragiale.Ro
Sens de la mesure et de la tolérance- I.L..Caragiale.RoSens de la mesure et de la tolérance- I.L..Caragiale.Ro
Sens de la mesure et de la tolérance- I.L..Caragiale.Ro
 
Sens de la mesure et de la tolérance- I.L..Caragiale.Ro
Sens de la mesure et de la tolérance- I.L..Caragiale.RoSens de la mesure et de la tolérance- I.L..Caragiale.Ro
Sens de la mesure et de la tolérance- I.L..Caragiale.Ro
 
Personalities who marked the history of Romania- Erasmus Plus C.C.P.F.
Personalities who marked the history of Romania- Erasmus Plus C.C.P.F.Personalities who marked the history of Romania- Erasmus Plus C.C.P.F.
Personalities who marked the history of Romania- Erasmus Plus C.C.P.F.
 
"L'Etiquette, ma carte de visite"- projet eTwinning
"L'Etiquette, ma carte de visite"- projet eTwinning"L'Etiquette, ma carte de visite"- projet eTwinning
"L'Etiquette, ma carte de visite"- projet eTwinning
 
Présentation de l'école- Sc.Gimn."I.L.Caragiale" Pitesti
Présentation de l'école- Sc.Gimn."I.L.Caragiale" PitestiPrésentation de l'école- Sc.Gimn."I.L.Caragiale" Pitesti
Présentation de l'école- Sc.Gimn."I.L.Caragiale" Pitesti
 
Le C.E.M.T. de nos jours 1
Le C.E.M.T. de nos jours 1Le C.E.M.T. de nos jours 1
Le C.E.M.T. de nos jours 1
 
Le C.E.M.T. de nos jours
Le C.E.M.T. de nos joursLe C.E.M.T. de nos jours
Le C.E.M.T. de nos jours
 
Educational System Portugal
Educational System PortugalEducational System Portugal
Educational System Portugal
 
Kedainiai Vocational-Educational-Training-Center
Kedainiai Vocational-Educational-Training-CenterKedainiai Vocational-Educational-Training-Center
Kedainiai Vocational-Educational-Training-Center
 
Kedainiai Vocational Educational Training Center (1) (1)
Kedainiai Vocational Educational Training Center (1) (1)Kedainiai Vocational Educational Training Center (1) (1)
Kedainiai Vocational Educational Training Center (1) (1)
 
Majorana 's Presentation-Italy
Majorana 's Presentation-ItalyMajorana 's Presentation-Italy
Majorana 's Presentation-Italy
 
Kedainiai Vocational Educational Training Center
Kedainiai Vocational Educational Training Center Kedainiai Vocational Educational Training Center
Kedainiai Vocational Educational Training Center
 
Innovative Technological Tools
Innovative Technological ToolsInnovative Technological Tools
Innovative Technological Tools
 
Outside agencies
Outside agenciesOutside agencies
Outside agencies
 
Talking with teens
Talking with teensTalking with teens
Talking with teens
 
Conflict and respect
Conflict and respectConflict and respect
Conflict and respect
 
English education system
English education systemEnglish education system
English education system
 
Cybersafety
Cybersafety Cybersafety
Cybersafety
 
Classroom expectations
Classroom expectationsClassroom expectations
Classroom expectations
 
Brethi6 prez.scolii-comunitatii-scolii noastre
Brethi6 prez.scolii-comunitatii-scolii noastreBrethi6 prez.scolii-comunitatii-scolii noastre
Brethi6 prez.scolii-comunitatii-scolii noastre
 

Proiect Erasmus Plus-Competente imbunatatite pentru specialistii in managerierea fenomenului violentei in scoli

 • 1. COMPETEN E ÎMBUNĂTĂ ITE PENTRUȚ Ț SPECIALI TII ÎN MANAGERIEREAȘ FENOMENULUI VIOLEN EI ÎNȚ MEDIUL EDUCA IONALȚ Programul Erasmus Plus-Ac iunea cheie 1-VETț Nr. de referin ă- 2014-RO01-KA102-001042ț Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș con inutul acestor informa ii.ț ț
 • 2. • Ac iunea cheie: 1(VET)ț • Durata de implementare: 12 luni • Valoarea totală a proiectului: 82.600 Euro Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș con inutul acestor informa ii.ț ț Finan ator: A.N.P.C.D.E.F.P. i Comisia Europeanăț ș
 • 3. 1.INSPECTORATUL COLAR JUDE EAN ARGE - SOLICITANTȘ Ț Ș 2.INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDE EAN ARGE - PARTENER 1Ț Ș 3.CENTRUL JUDE EAN DE RESURSE I ASISTEN Ă EDUCA IONALĂȚ Ș Ț Ț ARGE - PARTENER 2Ș 4.ORGANIZA IA "SALVA I COPIII!", FILIALA ARGE - PARTENER 3Ț Ț Ș BENEFICIARI: Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș con inutul acestor informa ii.ț ț
 • 4. 13 INSPECTORI COLARIȘ DIN CADRUL INSPECTORATULUI COLARȘ JUDE EAN ARGEȚ Ș 6 OFI ERI/SUBOFI ERIȚ Ț AI INSPECTORATULUI JUDE EAN DEȚ JANDARMI ARGEȘ 4 PSIHOLOGI COLARIȘ DIN CADRUL CENTRULUI JUDE EAN DEȚ RESURSE I ASISTEN Ă EDUCA IONALĂ ARGEȘ Ț Ț Ș 5 SPECIALI TIȘ AI ORGANIZA IEI "SALVA I COPIII!", FILIALAȚ Ț ARGEȘ GRUPUL INTĂ AL PROIECTULUIȚ Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș con inutul acestor informa ii.ț ț
 • 5. CE NE-AM PROPUS PRIN ACEST PROIECT? - CRE TEREA CALITĂ II ACTIVITĂ ILOR PROFESIONALE ADRESATEȘ Ț Ț ATÂT INSTITU IILOR DE ÎNVĂ ĂMÂNT DIN JUDE , CÂT I ALTORȚ Ț Ț Ș INSTITU II RESPONSABILE(DE STAT SAU PUBLICE);Ț - SCHIMBUL DE BUNE PRACTICI LA NIVEL INTERNA IONALȚ Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș con inutul acestor informa ii.ț ț
 • 6. - DOBÂNDIREA DE CĂTRE TO I PARTICIPAN II REPREZENTAN IȚ Ț Ț AI INSTITU IILOR (FACTORI DE DECIZIE) DE EXPERIEN EȚ Ț PROFESIONALE LA STANDARDE INTERNA IONALE PRIVINDȚ PROBLEMATICA VIOLEN EI COLARE, CARE SĂ ASIGUREȚ Ș ÎMBUNĂTĂ IREA CALITĂ II ACTULUI EDUCA IONAL ÎNȚ Ț Ț CONTEXTUL ÎN CARE EFICIEN A MUNCII ACESTORA DEPINDE IȚ Ș DE ÎMPĂRTĂ IREA UNOR CUNO TINTE COMUNE;Ș Ș Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș con inutul acestor informa ii.ț ț
 • 7. -INFORMARE I PREGĂTIRE PREMERGĂTOARE FLUXURILORȘ -ORGANIZAREA I PARTICIPAREA GRUPULUI INTĂ ALȘ Ț PROIECTULUI LA CELE 3 FLUXURI- LUNILE MARTIE, APRILIE, MAI 2015 -ACTIVITĂ I DE DISEMINARE I DE PROMOVARE ALEȚ Ș PROIECTULUI -CONFERIN A JUDE EANĂ DE ÎNCHEIERE A PROIECTULUIȚ Ț "TOLERAN Ă 0 LA VIOLEN A ÎN COLI- ÎNTRE PRACTICĂ IȚ Ț Ș Ș PRACTICI EUROPENE" ACTIVITĂ ILE PROIECTULUIȚ Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș con inutul acestor informa ii.ț ț
 • 8. REZULTATE A TEPTATEȘ : - 28 DE SPECIALIȘTI FORMA I LA NIVEL INTERNA IONAL ÎȚ Ț N DOMENIUL GESTIUNII CONFLICTELOR ȘI AL ACTELOR DE VIOLEN ĂȚ DIN MEDIUL EDUCAȚIONAL - DEZVOLTAREA INSTITU IONALĂ ÎN CEEA CE PRIVE TEȚ Ș MANAGERIEREA ACESTUI FENOMEN; - STRATEGII INOVATOARE DE PREVENIRE I DE COMBATERE AȘ ACESTUI FENOMEN DE CARE VOR BENEFICIA APROXIMATIV 250 DE DIRECTORI DE COLI (BENEFICIARI INDIREC I), ELEVI IȘ Ț Ș CADRE DIDACTICE Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș con inutul acestor informa ii.ț ț
 • 9. INSTITU IA INTERMEDIARĂȚ TELLUS- PLYMOUTH, ANGLIA Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș con inutul acestor informa ii.ț ț FLUXUL I 20.03.2015- 02.04.2015
 • 10. Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș con inutul acestor informa ii.ț ț IMPRESII ALE PARTICIPAN ILORȚ LA PRIMUL FLUX •SECURITATE ÎN COLIȘ •ACCESUL ÎN INSTITU IE PE BAZĂ DE CARDȚ •UNIFORMA -OBLIGATORIE •NUMĂR REDUS DE ELEVI ÎNTR-O CLASĂ(10-23 ELEVI) •DISCIPLINĂ •AUTOGOSPODĂRIRE •BAZA DIDACTICO-MATERIALĂ A INSTITU IEI FOARTEȚ BUNĂ(EXISTEN A ATELIERELOR)Ț •ATEN IA CU CARE SE ADRESAU ELEVILOR CU C.E.S.Ț
 • 11. Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș con inutul acestor informa ii.ț ț FLUXUL AL III-LEA 05.05.2015- 18.05.2015
 • 12. Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș con inutul acestor informa ii.ț ț Principii educa ionaleț în Argyle Community Trust  Nimeni nu se poate concentra mai mult decăt vârsta sa + 4 minute. La vârsta a 3-a minutele se scad.  Folosirea permanentă a sintagmei “ÎNCĂ” Ex. Nu reuşeşti să faci un anumit lucru ... ÎNCĂ.  Aplicarea aceluia iș comportament conduce la același rezultat.  Orice schimbare implică un risc.
 • 13. • Sistem on-call – profesori seniori sunaţi când profesorul de la clasă nu mai face faţă, intervin şi scot elevul (Foarte eficient!) • Time-out – este limitat şi condiţionat în prezenţa profesorului senior • Cameră de izolare – elevul poate rămâne aici până la noi soluţii • Grup comportamental – elevii sunt regrupaţi într-o clasă separată cu un alt curriculum (pentru a evita suspendarea). • Unitate pentru elevi recomandaţi – o formă de şcoală de corecţie pentru recuperarea parcursului educativ. Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș con inutul acestor informa ii.ț ț IMPRESII ALE PARTICIPAN ILORȚ LA FLUXUL AL III-LEA
 • 14. Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș con inutul acestor informa ii.ț ț Diferenţa între „Cum să LE vorbeşti adolescenţilor” şi „Cum să vorbeşti CU adolescenţii Unii dintre profesori sunt antrenaţi pentru a reacţiona în situaţii de urgenţă-agresivitate. (Tehnici de imobilizare şi îndepărtare cu minim de daune posibile) IMPRESII ALE PARTICIPAN ILORȚ LA FLUXUL AL III-LEA
 • 15. Sistem de premiere • până în 2010, fiecare profesor avea portofoliu Acum sistemul de premiere are 3 ţinte anuale: 1.Rezultate, statistici; 2.Contribuţie la dezvoltarea şcolii conform planului de dezvoltare; 3.Ţintă personală (debutanţii o planifică împreună cu mentorul, orice cadru didactic o negociază cu managerul Ex. “Să-mi ofer expertiza în afara şcolii “ Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș con inutul acestor informa ii.ț ț
 • 16. Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș con inutul acestor informa ii.ț ț IMPRESII
 • 17. Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș con inutul acestor informa ii.ț ț Continuous Professional Development: cursuri, formări List 99 – listă a profesorilor cărora li s-a interzis să predea(au cazier judiciar) este publică IMPRESII
 • 18. • Comportament – de ce elevii au un comportamenmt inadecvat la oră? • Engagement - angajarea în sarcină, implicarea în propria învâţare • Project based learning – învăţarea bazată pe proiect, elevii se plictisesc de termenele lungi şi nu au capacitatea proiectării obiectivelor • Intuitive-Imperative – Imperativul intuitiv – asocierea învăţării cu un element perceptiv extern Ex: muzica de pe fondul unei campanii te ţine blocat în mesaj.Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș con inutul acestor informa ii.ț ț IMPRESII
 • 19. Diferenţierea – asimilabilă unei discriminări negative şi deloc constructivă a elevilor Sala de clasă- un instrument de învăţare – un spaţiu dinamic şi permisiv, plin de informaţie. Întregul context este important: lumină, muzică, mobilier dinamic, informaţie în formă atractivă. Respectarea strategiei comune! Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș con inutul acestor informa ii.ț ț IMPRESII
 • 20. Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș con inutul acestor informa ii.ț ț Prezentarea Centrului pentru recuperarea școlară a copiilor cu C.E.S. Argyle Community Trust
 • 21. Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș con inutul acestor informa ii.ț ț JOB SHADOWING ST. BONIFACE’S CATHOLIC COLLEGE
 • 22. ACVARIUL MARIN NATIONAL PLYMOUTH Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș con inutul acestor informa ii.ț ț
 • 23. Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș con inutul acestor informa ii.ț ț MUZEUL MUNICIPAL IȘ GALERIA DE ARTĂ
 • 24. Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș con inutul acestor informa ii.ț ț VĂ MUL UMIM!Ț
 • 25. ECHIPA I. .J. ARGEȘ Ș Men ionăm că toate informa iile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agen ia Na ională pentru Programeț ț ț ț Comunitare în Domeniul Educa iei i Formării Profesionale i Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folositț ș ș con inutul acestor informa ii.ț ț