Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Coop Verksamhetsberättelse 2008

3,230 views

Published on

Coop Dagligvaruhandel är ett affärsområde inom Kooperativa Förbundet (KF). Coop bedriver dagligvaruhandel inom butikskedjorna Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum, Coop Nära samt Mataffären.se och Daglivs

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Coop Verksamhetsberättelse 2008

 1. 1. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2008 Konsumentkooperationen ska skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för med- lemmarna att i sin konsumtion bidra till en håll- bar utveckling för människor och miljö. Kooperativa Förbundet Box 15200 104 65 Stockholm Telefon: 08-743 25 00 www.kf.se Organisationsnummer: 702001-1693 Beställning: trycksaker@kf.se
 2. 2. Innehåll I KF Verksamhetsberättelse 2008 Vd har ordet 2 Förvaltningsberättelse 38 Strategisk inriktning 7 Resultaträkning för KF-koncernen 43 Koncernöversikt 8 Balansräkning för KF-koncernen 44 Dagligvarumarknaden 10 Förändringar i eget kapital Internationell utblick 13 för KF-koncernen 46 Kassaflödesanalys för KF-koncernen 46 Dagligvarugruppen 14 Resultaträkning för KF ekonomisk förening 47 Coop Sverige 14 Balansräkning för KF ekonomisk förening 48 Daglivs 20 Förändringar i eget kapital Mataffären.se 20 för KF ekonomisk förening 50 Kassaflödesanalys för Fastigheter och Finans 22 KF ekonomisk förening 50 MedMera Bank 22 Redovisningsprinciper 51 KF Fastigheter 24 Noter 54 KF Invest 26 Revisionsberättelse 70 KF Sparkassa 26 Nyckeltal och definitioner 71 Mediegruppen 28 Medlemsstyrning 72 Akademibokhandelsgruppen och Bokus 28 Konsumentföreningar 74 Norstedts Förlagsgrupp 30 Styrelsens arbete 76 PAN Vision 31 Ordföranden har ordet 77 Tidningen Vi 32 Styrelsen 78 Koncernledning 80 Övriga bolag 34 Läckeby Water Group 34 Hållbarhetsredovisning 81 Löplabbet 34 Vår Gård Saltsjöbaden 35 Kontakter 104 KF Gymnasiet 35 Innehåll och produktion: KF Kommunikation i samarbete med Solberg. Foto: Magnus Fond, Håkan Andersson, Wolfgang Kleinschmidt Tryck EO Grafiska ISO-14001-certifierade. Papper: Arctic Volume White, FSC-certifierat
 3. 3. Året i korthet 2008 • Den viktigaste händelsen under året var att Coop Sverige, som tidigare ingått i Coop Norden, vid årsskiftet 2007/2008 • Internetbutiken Mataffären.se lanserades i april och KF förvärvade under året tre Vi-butiker. KF gick in som ägare återgick till KF som ett helägt dotterbolag. Coop Sverige i miljöteknikföretaget Läckeby Water Group (81 procent) redovisade under sitt första verksamhetsår i KF-koncernen och Löplabbetgruppen (70 procent). ett rörelseresultat på 153 mkr (–110), vilket är det bästa utfallet på tio år. Exklusive engångskostnader blev rörelse- • Ett samarbete inleddes med Green Cargo om gemensamma, resultatet 198 mkr. kostnadseffektiva och miljöanpassade logistiklösningar, som avsevärt kommer att minska koncernens utsläpp av koldioxid • KF-koncernens nettoomsättning uppgick till 35 817 mkr från transporter. (26 208), en ökning med 37 procent, vilket främst beror på att Coop Sverige integrerats i KF samt att Daglivs och ytter- • Ett kraftfullt förbättringsprogram med både kostnadsned- ligare ett antal verksamheter förvärvats. Koncernens rörelse- dragningar och investeringar inleddes i Coop Sverige för att drivande verksamheter redovisar ett resultat på 755 mkr vända resultatet till långsiktig lönsamhet. Kravet på sänkta (594) justerat för jämförelsestörande poster. Rörelseresulta- kostnader ledde till att personal varslades om uppsägning tet för KF-koncernen totalt blev 380 mkr (357). Avmatt- motsvarande 1 000 heltidstjänster. ningen på finansmarknaderna har påverkat resultatet efter finansiella poster, som uppgick till 110 mkr (476). • Antalet medlemmar i konsumentföreningarna fortsatte att öka under året och uppgick till drygt 3 miljoner. Coop Med- • Konsumentkooperationens andel av dagligvarumarknaden Mera Premiecheckar till ett sammanlagt inlösenvärde av för de största aktörerna var oförändrad, 21,4 procent. 450 mkr i rabatter gick tillbaka till medlemmar som under året tagit del av Coop MedMera Premieprogram. Nyckeltal 2008 2007 2006 2005 2004 KF-koncernen Nettoomsättning, exkl moms, mdr kronor 35,8 26,2 24,4 25,2 29,0 Balansomslutning, mdr kronor 19,3 20,5 14,8 14,1 13,3 Resultat efter finansiella poster, mkr 110 476 701 715 1 084 Antal försäljningsställen 440 61 58 56 54 Medelantal anställda 8 996 1 216 1 175 1 271 1 321 Avkastning på sysselsatt kapital, % 7,7 5,2 7,2 7,3 11,0 Avkastning på eget kapital, % 1,5 5,8 9,4 9,8 18,6 Soliditet, % 34,3 31,7 42,9 42,3 40,2 Nettoskuld, mkr* 1 184 11 –146 190 68 Detaljhandelsdrivande föreningar Försäljning, exkl moms, mdr kronor 16,9 16,2 15,9 15,7 16 Antal försäljningsställen 413 418 434 444 470 Medelantal anställda 6 150 6 500 7 200 7 700 8 317 Antal föreningar, totalt 48 51 54 58 60 Antal medlemmar (tusental) 3 130 3 085 3 038 3 000 2 940 * Ökningen beror främst på omfattande investeringar under året i såväl dagligvaruhandel som fastigheter.
 4. 4. KF I Verksamhetsberättelse 2008 Vd har ordet Att 2008 kommer att bli ett historiskt år råder det inget tvivel om. Få kunde förutse den snabbaste och bredaste nedgången i den globala ekonomin på många decennier, som gjort att stora delar av de ledande ekonomierna hamnade i en recession vid utgången av 2008. För svensk detaljhandel kom året som helhet dock att bli relativt positivt utifrån omständigheterna. Global recession och nytänkande anpassning ske till det nya efterfråge- Ett händelserikt 2008 De flesta bedömare är pessimistiska i sin läget, om konjunkturen skulle försämras KFs integration av Coop Sverige AB syn på den ekonomiska utvecklingen dramatiskt framöver. Samtliga koncern- som ett helägt dotterbolag har utvecklats under 2009. Det är svårare än på mycket bolag har beslutat om eller inlett större mycket väl. Coop har påtagligt förbättrat länge att bedöma djupet och kraften i eller mindre förändringsprogram. Fram- sitt rörelseresultat och redovisar för 2008 problemen inom finansmarknaderna och förallt har Coop ett förbättringsprogram sitt bästa operativa resultat på över tio dess direkta konsekvenser för realekono- år. Åtgärdsprogrammet för bättre lön- min. samhet inleddes under året med syftet Efter tolv år av god utveckling lär att vara fullt genomfört senast 2010. KFs integration av Coop Sverige trenden för svensk detaljhandel brytas Arbetet med att sänka kostnaderna med som ett helägt dotterbolag har under 2009, även om dagligvaruhandeln minst 1,5 miljard kronor samtidigt som utvecklats mycket väl. är mindre konjunkturkänslig än många investeringarna i butiksrörelsen ska för- andra branscher. Framförallt gäller detta dubblas löper enligt plan. försäljningen av mat. En förskjutning som är mer omfattande än på många år. Coop Norden fortsätter som ett renod- har dock redan kunnat märkas åt mer så Orsaken till åtgärderna är inte i första lat inköpsbolag, Coop Trading A/S, på kallade lågpriskoncept. Samtidigt är hand konjunkturavmattningen, utan nordisk nivå och är därtill utvecklings- utvecklingen av miljömässigt skonsamma syftet är att anpassa bolagets kostnads- center för egna varumärken, EVM. Den produkter positiv. Hög kvalitet på maten massa till den nivå som gäller för de finska konsumentkooperationen, SOK, är för övrigt alltjämt något som svenska allra bästa konkurrenterna i branschen. blev under året delägare. Coop Trading konsumenter uppskattar, men i sämre Målet är också att effektivisera och är ett av Nordens största inköpsbolag tider blir prisuppfattningen om olika utveckla ledningen och styrningen av inom detaljhandel, vilket över tiden bör koncept mer avgörande för hushållen. verksamheten. bidra till ytterligare förbättrade förut- Lågkonjunkturer har en tendens att KF-koncernen har ett bra utgångsläge sättningar för inköp och en snabbare förstärkas ytterligare av psykologiska inför framtiden även om de makroeko- utveckling av egna varumärken. effekter som förväntningar på ekonomin. nomiska förutsättningarna är svagare än Under året förvärvades ytterligare ett Hushåll och företag tenderar därmed av på många år. Förändrade förutsättningar antal Vi-butiker, som fungerar enligt naturliga skäl att bli mer kortsiktiga och bidrar till att det blir viktigare än någonsin affärsmodellen att kombinera koncernens återhållsamma. att utveckla ett nytänkande. Under alla skalfördelar och resurser med entrepre- KF-koncernen måste, liksom alla andra, omständigheter finns beredskap att nörskap. Livsmedelshandel på nätet anpassa sig till rådande omständigheter. genomföra extraordinära åtgärder, om genom Mataffären.se har utvecklats över Även om den finansiella situationen är den globala krisen skulle fördjupas ytter- förväntan och växer snabbt vidare. Coop god inom koncernen, måste en snabbare ligare under året. Sveriges supermarketsegment har haft ett 2
 5. 5. KF-koncernen har ett bra utgångsläge inför framtiden även om de makroeko- nomiska förutsättningarna är svagare än på många år. Lars Idermark Vd och koncernchef av de bättre åren på mycket länge med utveckling än tidigare år. Hela branschen resultat och verksamheten som helhet. mycket god lönsamhet och har även tagit har för övrigt drabbats av en nedgång. Under året förvärvade KF 70 procent marknadsandelar. Även Coop Forum Det är enbart internetförsäljningen av av Löplabbetgruppen, som också utveck- har genomfört en radikal förändring och böcker som har fortsatt uppvisa en god las väl. satt in åtgärder mot kvarvarande förlust- tillväxt. Mediebolagen genomsyras nu av Koncernens kapitalförvaltning har fått källor. Samtliga stormarknader kommer ett radikalt nytänkande med ökad sam- känna av finansmarknadens mycket att vara moderniserade vid utgången av ordning mellan verksamheterna inom negativa utveckling. Trots att svenska första halvåret 2009. Genomgripande koncernen. KF är landets största bok- börsen fallit med mer än 40 procent har förändringar sker i Coop Bygg och en ny säljare och uppenbara synergier inom kapitalförvaltningen inte minskat med strategi är under implementering. Stora koncernen kommer att realiseras stegvis. mer än 4,9 procent, beroende på en förbättringar har uppnåtts också inom KF Fastigheter har haft ett av sina bästa försiktig placeringsfi losofi som varit inköps- och logistikverksamheten, vilket resultat på flera år med lyckosamma effektiv vid rådande marknadsläge. är särskilt betydelsefullt inom dagligvaru- försäljningar. Investeringstakten i nya Rörelseresultatet för KF-koncernen handeln. köpcentrum är alltjämt hög. 2008 är fullt acceptabelt med hänsyn till Mediebolagen har försäljnings- och Flera av koncernens övriga bolag att verksamheten påverkats både av den resultatmässigt inte utvecklats helt i linje såsom Läckeby Water Group, Vår Gård försämrade efterfrågesituationen och med förväntningarna. Det beror främst Saltsjöbaden, Tidningen Vi, MedMera börsfallet. Därtill är resultatet belastat av på större, nödvändiga förändringar internt Bank med flera har kunnat uppvisa en så kallade strukturkostnader för att och en betydligt sämre försäljnings- mycket god utveckling både vad gäller genomföra planerade förändringar, som 3
 6. 6. KF I Årsredovisning 2008 I 2008 Verksamhetsberättelse Avsnitt ska ge god lönsamhet och tillväxt på hållbarhetsarbete införts. Ambitionen är för att stärka koncernens långsiktiga mål. några års sikt. En styrka är även att sam- att ha en hög nivå av ansvarstagande, såväl Viktiga steg för att förändra och förnya arbetet inom den samlade konsument- finansiellt som miljömässigt och socialt verksamheten har tagits under senare år kooperationen fördjupats under året. inom samtliga verksamheter. Samtidigt och ytterligare åtgärder genomförs under Därigenom ökar handlingskraften på ska koncernen vara ledande inom områ- 2009. Det finns därför skäl att vara posi- marknaden påtagligt framöver. Antalet det hållbar utveckling inom dagligvaru- tiv till konsumentkooperationens fram- medlemmar fortsatte att öka under året handel. Den övergripande strategin tida möjligheter som ett intressant alter- inom hållbarhetsarbetet fokuserar på nativ till andra affärsmodeller. insatser för minskad klimatpåverkan, Framtiden är något man skapar till- att vidareutveckla profilen inom det eko- sammans med goda medarbetare, tydliga Framtiden är något man skapar logiska området samt att förstärka sam- chefer, djupa kundrelationer och lång- tillsammans med goda medarbe- arbetet med Kooperation Utan Gränser siktiga ägare. Utvecklingen är inte ödes- tare, tydliga chefer, djupa kundre- och Vi-skogen. bunden utan avgörs huvudsakligen av lationer och långsiktiga ägare. vår egen förmåga, vilja och ambition. Vi Fortsatt förnyelse och högt tempo tror på vår valda strategi och känner oss under 2009 därför optimistiska. och uppgår till drygt 3 miljoner, vilket KF-koncernen genomgår en omfattande utgör en vital kraft i arbetet med att omvandling. Vissa åtgärder blir så radikalt utveckla våra särdrag som en medlems- annorlunda mot tidigare att både chefer ägd företagsgrupp. Genom Coop Med- och medarbetare ställs inför stora utma- Meras premiecheckar gick 450 miljoner ningar att med både hjärna och hjärta ta kronor tillbaka till medlemmarna i till sig dessa nödvändiga förändringar. Lars Idermark inlöst värde. Samtidigt som koncernen trimmar sina Vd och koncernchef kostnader, förändras affärsmodellen för Strategi för ökat värdeskapande flera av koncernens dotterbolag. Störst Styrelsen har under 2008 beslutat om en omdaning genomgår Coop Sverige. Be- ny koncernstrategi för ökat värdeskapande slutet att inleda ett fördjupat samarbete med tre hörnstenar, affärs-, medlems- med Green Cargo avseende tågtransporter och samhällsnytta. Nya finansiella mål och logistik kommer att följas av flera för koncernen har också fastställts. Mål- liknande initiativ framöver. Även företags- sättningen är 14 procents avkastning på kulturen kommer att förändras. Rakhet, eget kapital över en konjunkturcykel och tydlighet, professionalism, affärsmanna- en tillfredsställande soliditet. Koncernen skap och en utpräglad konsekvenskultur har idag en god finansiell ställning. Med blir tongivande. Till detta kommer de den nya koncernstrategin och tydliga värderingar som utgör basen för konsu- finansiella mål är vägen framåt tydlig- mentkooperationens verksamhet. gjord för de kommande åren. Investeringstakten kommer att fort- Under året har också nya former för sätta att vara hög. Förvärv, partnerskap styrning och uppföljning av koncernens och avyttring av verksamheter blir medel 4
 7. 7. Organisationsschema MEDLEMMAR/ÄGARE (Drygt 3 miljoner medlemmar i 48 konsumentföreningar) STÄMMA OCH STYRELSE KOOPERATIVA FÖRBUNDET KF-KONCERNEN Dagligvarugruppen Fastigheter och Finans Mediegruppen Övriga bolag Coop Sverige KF Fastigheter Norstedts Förlagsgrupp Vår Gård Saltsjöbaden – Coop Konsum MedMera Bank Akademibokhandeln KF Gymnasiet – Coop Nära KF Invest Bokus Läckeby Water Group – Coop Extra KF Sparkassa PAN Vision Löplabbet – Coop Forum Tidningen Vi KF Shared Services – Coop Bygg KF Revision Daglivs Mataffären.se Cilab 1 ”Konsumentkooperationen ska skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.” 2 Värderingsgrund • Tilltro till vår särart som medlemsägt företag • Inflytande • Medlemsägande • Omtanke om människor och miljö • Ärlighet • Nytänkande 3 Affärsnytta, Medlemsnytta och Samhällsnytta är grunden i KFs strategiska arbete. Affärsnytta Lönsam och värderings- profilerad dagligvaruhandel. Medlemsnytta Prisvärda hållbara varor/ tjänster och ett gott samvete. Samhällsnytta Bidra till hållbar utveck- ling för både människor och miljö.
 8. 8. KF Fastigheter bygger hållbara handelscentrum Under 2008 inleddes KF Fastig- Brommaområdet planeras vara färdigställt till 2012 och ska då ha vuxit till cirka 100 000 kvm. Projektet genomsyras av heters största projekt hittills, hållbarhet och miljötänkande. KF Fastigheter strävar efter i och med att ombyggnaden av att utveckla, projektera och producera byggnader inom livs- Hangar 3 inom handelsområdet medelshandeln med extremt låga uppvärmningskostnader. I Bromma Center installeras bland annat en värmepump Bromma Center ägde rum i juni. som tillvaratar värmeöverskottet från Coop. Det kommer också att finnas en bemannad godsmottagning på Bromma Center 2010. Detta gör att bilarna lossar varor snabbare, det blir mindre köbildning och därmed lägre koldioxidut- släpp. Dessutom gör bemanningen från tidig morgon att gods kan lossas innan butikerna öppnat, vilket gör att transporter kan göras då det är lägre trafikflöden.
 9. 9. KFs strategiska inriktning KF är ett förbund och en detaljhandelskoncern med dagligvaror som kärnverksamhet. Medlemmar och kunder ska kunna handla prisvärda varor av önskad kvalitet över hela landet. Det förutsätter att den konsumentkooperativa detaljhandeln är konkurrenskraftig och lönsam. All verksamhet ska utgå från den kooperativa värdegrunden, som bygger på idén om ekonomisk nytta och hållbar utveckling. Grunden för att skapa en lönsam och värderingsprofilerad dagligvaruhandel har avsevärt stärkts genom att Coop Sverige från och med årsskiftet 2007/2008 konsoliderats i KF och drivs som ett hel- ägt dotterbolag. Koncernstrategi för ökad värdetillväxt • Samtliga affärsområden ska uppnå en • Medarbetarnas kompetens tillvaratas lönsamhet i nivå med marknaden och vidareutvecklas Förvärv och partnerskap kan öka möjligheterna att skapa ökad Förbättrat ledarskap och ökade yrkeskunskaper är nyckelord effektivitet, tillväxt och lönsamhet. Kärnverksamheten ska priori- i satsningen på vidareutveckling av chefer och medarbetare. teras och övrig verksamhet ska löpande prövas och utvärderas Genom en löpande översyn av ledning och styrning skapas en med hänsyn till finansiell avkastning och riskprofil. sammanhållen och effektiv koncern. • Fokus på kärnaffären – dagligvaruhandel • Värderingar och profil tydliggörs för Investeringar i kärnverksamheten, Coop Sverige, prioriteras att stärka koncernens varumärken under kommande år. Konsumentkooperationens verksamhet ska Varumärket Coop är ett ”masterbrand”, som ska stå för en fram- tillgodose de behov som medlemmarna/ägarna har i sin vardags- gångsrik, lönsam, nytänkande och välprofilerad detaljhandels- konsumtion. verksamhet. En effektiv och trovärdig kommunikation blir ett vik- tigt instrument för att bygga en ny företagskultur. • Nya affärsmöjligheter skapas, där affärs-, medlems- och samhällsnytta kan samverka • I täten för nytänkande Den kooperativa företagsformen, där ägarna är medlemmar och KF och konsumentkooperationen har av tradition varit ledande kunder, ska vidareutvecklas och moderniseras. Den kooperativa inom nytänkande och innovation. Nu ska tätplatsen återtas. särarten ska framhållas genom förbättrade kund- och medlems- erbjudanden, som i sin tur leder till ökad lönsamhet för hela verk- • Dialog och påverkan samheten. Genom aktiv dialog och nya påverkansformer ska konsumentkoo- perationen vidareutvecklas och moderniseras som medlemsägt • Ökad kostnadseffektivitet genom ständigt företag. Den unika ägarformen ska tas tillvara som konkurrens- förbättringsarbete fördel. Förbättringsprogrammet i Coop Sverige fullföljs för att nå effekti- vitet och kostnadsnivåer som kan mäta sig med de bästa konkur- • Ökad samverkan med den övriga renterna. Liknande åtgärder påbörjas även för andra verksamhe- konsumentkooperationen ter, med hög prioritet för mediebolagen. Förbättringsarbetet inom Coop Sverige får positiva effekter för hela den samlade konsumentkooperationen. Ytterligare synergi- • Ledande inom området hållbar utveckling möjligheter kan tillvaratas för att nå ökad effektivitet och god lön- – grön tillväxt samhet för hela konsumentkooperationen. Miljöstrategin ska integreras i affärsmodellen och konsumentkoo- perationen ska behålla och vidareutveckla sin ledande ställning på området hållbar utveckling på kommersiell grund. 7
 10. 10. KF I Årsredovisning 2008 I 2008 Verksamhetsberättelse Avsnitt Koncernöversikt KF är en detaljhandelskoncern med dagligvaruhandel som kärnverksamhet. Företagen inom fastigheter och finans verkar också inom dagligvaruhandeln, men driver även verksamhet på andra marknader. I mediegruppen ingår en rad företag med starka egna varumärken. Koncernen inrymmer dessutom ett antal bolag med annan verksamhetsinriktning samt företag som erbjuder intern service. Dagligvarugruppen Verksamhet Coop Sverige driver dagligvaruhandel och svarar Daglivs ligger på Kungs- Mataffären.se är en tillsammans med de detaljhandelsdrivande fören- holmen i Stockholm och dagligvarubutik med ingarna för 21,4 procent av den svenska daglig- är en av Sveriges största internet som försälj- varumarknaden för de sex största aktörerna. och mest framgångsrika ningskanal som erbjuder Cilab (Coop Inköp och Logistik AB) ansvarar för matvarubutiker. När- ett fullständigt sorti- inköp till Coop Sverige och de detaljhandels- mare 13 000 kunder ment av dagligvaror för drivande föreningarna. Internationella inköp görs besöker butiken varje leverans i Stockholms- genom Coop Trading och Intercoop. dag. området. Nyckeltal Omsättning 31 004 mkr 478 mkr 27 mkr Medelantal anställda 7 318 109 26 Läs mer på s 14 s 20 s 21 Fastigheter och Finans KF Invest KF Sparkassa Verksamhet MedMera Bank adminis- KF Fastigheter förvaltar KF Invest är koncernens KF Sparkassa erbjuder trerar Coop MedMera en fastighetsportfölj om finansfunktion och för- medlemmarna i konsu- Premieprogram och ger drygt 6 miljarder kronor valtar KFs finansiella till- mentkooperationen spa- ut och hanterar koope- och arbetar med utveck- gångar samt hanterar rande till konkurrens- rationens cirka 3,5 ling och förnyelse av de finansiella expone- kraftig ränta. Omkring miljoner Coop MedMera- butiksnät åt i huvudsak ringar som koncernen 90 000 medlemmar har kort. Coop Sverige och de genom sin verksamhet konton i Sparkassan. detaljhandelsdrivande är utsatt för. föreningarna. Nyckeltal Omsättning 305 mkr 560 mkr Inlåning 3,8 miljarder kr Medelantal anställda 53 93 8 Läs mer på s 22 s 24 s 26 s 26 8
 11. 11. Mediegruppen Akademibokhandels- Bokus säljer böcker Norstedts Förlagsgrupp PAN Vision är en av de Tidningen Vi är ett gruppen omfattar 61 och andra medier via ger ut cirka 500 nya tit- ledande nordiska distri- magasin om samhälle butiker runt om i Sverige internet. Sortimentet är lar per år inom skönlitte- butörerna av digital och kultur som utkom- och svarar för drygt 40 brett och omfattar cirka ratur, fackböcker, barn- hemunderhållning och mer tolv gånger om procent av bokhandels- 3,5 miljoner titlar och ungdomsböcker, verkar på huvudsakli- året. Bolaget ger också marknaden och knappt utgivna i bland annat ordböcker, ljudböcker gen tre marknader; ut tidningen Vi Läser 15 procent av den totala Sverige, Storbritannien, och spel. Verksamheten dataspel, film och tillbe- som är specialiserad på bokmarknaden i Sverige. USA och Tyskland. samlas under förlagen hör till dataspel och böcker och läsning. Norstedts respektive datorer. Rabén och Sjögren. 1 513 mkr Ingår i Akademibok- 500 mkr 1 406 mkr 25 mkr 573 handelsgruppen 174 214 13 s 28 s 29 s 30 s 31 s 32 Övriga bolag KF Revision KF Shared Services Läckeby Water Group Löplabbet (70%) är Vår Gård Saltsjöbaden KF Gymnasiet erbjuder KF Revision KF Shared Servi- (81%) är ett anläggnings- Skandinaviens ledande är en konferensanlägg- en bred ekonomisk arbetar främst ces är ett internt företag inom vatten- och butikskedja för löparskor ning som ska vara utbildning med betoning med internrevi- service- och avloppsrening samt pro- och löpningstillbehör mötesplatsen för före- på handel, ekonomi och sion inom hela kompetensbolag, duktion av biogas ur med 13 egna butiker, tag, myndigheter och ledarskap med en nära KF-koncernen. som ger service organiskt avfall. Företa- tre franchise-butiker organisationer. Anlägg- koppling mellan teori inom IT, HR och get levererar även pro- och en internetbutik. ningen är unik genom och praktik. ekonomi samt dukter, service och sitt attraktiva läge och interna tjänster driftstjänster inom sin konstsamling. till KF och KFs reningsteknik. dotterbolag. 537 mkr 12 mkr (fro m 2008-10-27) 54 mkr 18 mkr 177 62 37 20 6 76 s 34 s 34 s 35 s 35 9
 12. 12. KF I Årsredovisning 2008 I 2008 Verksamhetsberättelse Avsnitt Dagligvarumarknaden Den svenska dagligvarumarknaden u Dagligvarumarknadens omvandling 2008 och ökade med 3,3 procent i har under de senaste åren genom- har inneburit att antalet butiker under löpande priser till 587 miljarder kronor gått stora förändringar. En allt de senaste 15 åren minskat med 40 pro- totalt. Om hänsyn tas till prisföränd- större andel av försäljningen sker cent samtidigt som den genomsnittliga ringar och kalendereffekter stannar i stormarknader och lågprisbutiker. butiksytan ökat med 150 procent och utvecklingen på 1,3 procent. Starkast var Deras andel av dagligvaruförsälj- den genomsnittliga omsättningen per utvecklingen för dagligvaruhandeln som ningen har ökat från cirka 10 pro- butik mer än fördubblats. ökade med 5,7 procent i löpande priser, cent 1990 till över 25 procent Nya kanaler har tillkommit under de medan handeln med sällanköpsvaror 2008. Några nya internationella låg- senaste åren, till exempel internetbutiker steg med endast 1,5 procent. Under prisaktörer har tillkommit under och prenumeration på varor, men denna 2008 gav prisökningar i leverantörsledet 2000-talet. Deras marknadsandel utveckling är ännu i sin linda. En pågå- ökad omsättning inom dagligvaruhan- ökar men är ändå bara några pro- ende branschglidning mellan restaurang- deln men begränsad volymtillväxt. cent av den totala marknaden. Fort- verksamhet och dagligvaruförsäljning Lågkonjunkturen och den finansiella farande står de mindre och traditio- gör att allt mer färdigmat säljs i daglig- kris som drabbade världen och även nella allivsbutikerna för nästan varubutiker samtidigt som uteätande Sverige under senare delen av 2008 slog hälften av försäljningen och under och snabbmat ökar på bekostnad av att hårt mot försäljningen av sällanköpsvaror laga mat hemma. men hade mindre påverkan på daglig- de senaste åren har deras tillbaka- varor. Pris tenderar dock i en lågkon- gång bromsats. Storlek och tillväxt junktur att bli allt viktigare även vid I takt med att välståndet ökat i Sverige inköp av dagligvaror. går en allt mindre del av hushållens pengar till grundläggande behov som Svag prognos för 2009 boende och mat. Av den totala privata Handelns utredningsinstitut, HUI, konsumtionen utgör dagligvaror cirka gjorde i sin konjunkturprognos i decem- 17 procent. Utgifterna för livsmedel hör ber 2008 en kraftig nedrevidering av till de poster som procentuellt sett växt den tidigare prognosen för detaljhandeln allra minst under det senaste decenniet. 2009. Enligt HUI väntas detaljhandelns En stabil prisutveckling på livsmedel, ofta försäljning mätt i volym bli oförändrad under den generella inflationstakten, har jämfört med 2008. I löpande priser väntas bidragit till detta. Under slutet av 2007 dock en försäljningsökning om 0,5 pro- och under 2008 steg dock matpriserna cent på grund av prisökningar. HUI igen. Den svenska detaljhandelsmarkna- spår en något högre tillväxt för detalj- den visade en fortsatt tillväxt under handeln under 2010. 10
 13. 13. Miljövänliga produkter med rättvis produktion Änglamark är Coops eget sortiment av ekologiska, Rättvisemärkta eller Enligt en undersökning bland miljö- och allergianpassade varor. Målet med Änglamark är att verka för svenska konsumenter uppfattas en hållbar konsumtion där den enskilda människans hälsa, miljön och det etiska perspektivet är centrala byggstenar. I sortimentet finns bland annat Coop Änglamark som det mest ekologiska produkter som odlas utan kemiska bekämpningsmedel och miljövänliga varumärket. konstgödsel och kött- och mejeriprodukter från djur som får vara utom- hus och får äta ekologiskt foder i en avstressad miljö. Varorna ska också tillverkas under rättvisa förhållanden, vilket till exempel innebär att människor som arbetar på plantager i tredje världen inte ska behöva utsättas för bekämpningsmedel som är förbjudna i Sverige. Idag finns det cirka 200 produkter i Änglamarks sortiment.
 14. 14. KF I Årsredovisning 2008 I 2008 Verksamhetsberättelse Avsnitt Den svagaste utvecklingen väntas för Konsumentkooperationens Trender sällanköpshandelns branscher, medan marknadsposition Både i Sverige och internationellt fram- dagligvaruhandeln beräknas utvecklas Konkurrensen var fortsatt intensiv i hålls ofta fyra långsiktiga trender, när det svagt, men stabilt, under de två kom- dagligvaruhandeln och marknadsandelen gäller dagligvaruhandel; bekvämlighet, mande åren. för konsumentkooperationen bland de hälsa, njutning och ansvarsfull/hållbar största aktörerna var oförändrad 21,4 utveckling. Bekvämlighetstrenden har Marknadens aktörer procent. KFs dagligvarugrupp står för ofta fokus på att spara tid, till exempel Under högkonjunkturen 2006–2007 cirka 55 procent av den konsumentkoo- genom internethandel, snabbmat och utvecklades de mindre allivsbutikerna perativa dagligvaruhandelns omsätt- färdiga måltidslösningar. Hälsotrenden positivt efter att tidigare varit utdömda ning. De detaljhandelsdrivande fören- har bland annat resulterat i ökad försälj- av analytiker. Som en följd av lågkon- ingarna svarar för 45 procent. ning av fullkornsprodukter och frukt junkturen har dock pris fått en ökad Coops marknadsandel har varit sjun- och grönt samtidigt som light-produkter betydelse, och lågpriskedjor och stor- kande under en lång rad av år. Inom fått en stark tillbakagång mot bakgrund butiker utvecklas därför starkare än KFs Dagligvarugrupp har därför ett av ändrade kostråd. Att mat och dryck övriga butikstyper. Förändringar sker omfattande arbete med förnyelse och har fått en ökad status som njutnings- också på de lokala marknaderna. Koope- effektivisering pågått under de två medel syns i försäljningsökningen för rationen är traditionellt stark i norra senaste åren för att öka lönsamheten och olika former av premiumprodukter, till Sverige, medan till exempel Bergendahls, kooperationens marknadsandelar. Arbe- exempel lyxig choklad, exklusiva olivoljor Netto och Lidl är starka i landets södra tet fortsatte under 2008, bland annat och handgjord glass. Trenden mot hållbar delar och Axfood i västra och östra med fokus på ökad försäljning och kost- utveckling visar sig både i kunders ökade Götaland. nadssänkningar. Dessutom fortsätter de intresse för klimatsmart mat och den Nu sker förflyttningar som innebär att strategiska investeringarna, både i form starka utvecklingen för till exempel kedjorna satsar inom geografiska områ- av nyetableringar och genom upprust- rättvisemärkta varor. den där man tidigare haft en svag posi- ning och modernisering av befintliga Den pågående lågkonjunkturen tion. Etableringstakten har varit hög butiker. Under året har Coop genomfört kommer med största sannolikhet att inom dagligvaruhandeln under hela stora investeringar i nya och uppgrade- åtminstone tillfälligt försvaga eller 2000-talet med cirka 60–70 nya butiker rade butiker motsvarande cirka 835 mil- modifiera dessa trender. Lågkonjunkturen varje år. Under 2008 etablerades ett fem- joner kronor. gynnar butiker och varor som upplevs tiotal nya butiker, där Netto och Coop som prisvärda, till exempel lågprisbutiker stod för merparten. och handelns egna varumärken. Samtidigt finns det flera analytiker som anser att dessa övergripande trender är så starka att det snarare handlar om att anpassa Dagligvaruhandel, de sex ledande aktörerna verksamheten så att den kan möta dessa 2008/(2007) trender på ett sätt som upplevs som pris- värt. En tolkning är att efterfrågan kan sägas bli alltmer timglasformad, med Ica Kooperationen 50% 21,4% (+/−0) fokus på både premiumprodukter och (−0,3) lågprisprodukter. Mellanprissegmentet Netto 1,9% (+0,4) är då det som minskar mest. Lidl 2,8% (+0,2) Axfood Bergendahl 16,1% (+0,2) inkl Vi-butikerna 7,8% (−0,5) Källa: Fri Köpenskap och KF 12
 15. 15. Internationell utblick Dagligvaruhandeln skiljer sig fort farande i hög grad åt mellan västvärlden och utvecklingsländerna. Samtidigt blir dagligvaruhandeln allt mer världsomspännande, med ett begränsat antal allt större internationella koncerner. De 15 största dagligvaruaktörerna står för mer än 30 procent av den totala omsättningen inom branschen. Med stor- driftsfördelar, inte minst inom inköp, har de internationella aktörerna ofta kostnadsfördelar i förhållande till mindre lokala butiker eller kedjor. Den konsumentkooperativa dagligvaruhandeln har av tradition en stark ställning i de nordiska länderna och utvecklingen har varit positiv även i andra delar av Västeuropa de senaste åren. u Fyra stora företagsgrupper dominerar dagligvaruhandel vuxit kraftigt och nu Kooperationen på frammarsch den internationella dagligvarumarknaden. uppgår till över 41 procent. Även i i Storbritannien Amerikanska Wal-Mart är världens största Danmark och Norge har konsument- Efter många år av stagnation tycks företag och dominerar i USA med en kooperationen utvecklats positivt med konsumentkooperationen i Storbritannien omsättning på 375 miljarder USD, varav marknadsandelar på 37 respektive vara på frammarsch. Med en stolt historia 24 procent i 13 länder utanför hemlandet. 24 procent. bakom sig som kooperationens hemland Franska Carrefour är etablerat i 30 länder I Schweiz dominerar två konkurrerande och starkaste fäste, skapade bristen på och omsätter 113 miljarder USD, varav kooperativa dagligvaruaktörer, Migros samverkan och förnyelse under 1960- 54 procent utanför Frankrike. Brittiska och Coop Schweiz, som tillsammans har och 1970-talet en långsamt nedåtgående Tesco omsätter 95 miljarder USD varav knappt hälften av den totala dagligvaru- trend. En extern kommission fick i bör- 27 procent i 13 länder utanför hemlandet, marknaden. På den italienska marknaden jan av år 2000 i uppdrag att föreslå och tyska Metro-gruppen omsätter 87 är Coop Italia en av fåtalet stora aktörer, åtgärder för att modernisera kooperatio- miljarder USD varav 60 procent utanför med en andel på 17 procent. I Storbri- nen. Några teman i förslagen var bättre Tyskland. (2007 års siff ror) tannien och Spanien har kooperationen intern samverkan, tydligare system för Holländska Royal Ahold, som är delä- en relativt liten del av marknaden, men styrning och uppföljning, ett enhetligt gare i Ica, är den åttonde största daglig- utvecklingen är stark. Förvärv och positiv varumärke och att kommersialisera den varukoncernen globalt. De stora aktö- försäljningsutveckling har i båda länderna kooperativa särarten. Samtidigt slogs de rerna har under de senaste åren framför lett till betydligt ökade marknadsandelar, två största föreningarna samman till the allt valt att expandera på de växande om 8 respektive 12 procent. Co-operative Group, som blev den marknaderna i Asien och Östeuropa. Det har sedan en längre tid tillbaka dominerande föreningen. Detta blev funnits vissa etablerade samarbeten kring startskottet på en stark omvandling av Konsumentkooperationen inköp över nationsgränserna. Intercoop, kooperationen som nu börjar bära frukt. internationellt som ägs av sex olika nationella konsument- Under 2007 slogs den största kvar- Konsumentkooperationen är framförallt kooperationer och som arbetar med inköp varande föreningen, United Co-operati- stark i Västeuropa, även om den har av nonfoodvaror i Asien är ett exempel ves, samman med gruppen och the Co- betydande omfattning även i enstaka på internationellt inköpssamarbete. operative Group blev världens största andra länder, till exempel i Japan och Coop Trading, där de nordiska länderna konsumentförening. Under 2008 köpte Kanada. Efter en stagnerande utveckling samarbetar om vissa internationella inköp gruppen upp en av sina konkurrenter i många länder under 1990-talet och samt utvecklingen av egna varumärken, – Somerfield – och deras marknadsandel början av 2000-talet har konsument- är ett annat. Inom några av de forna öst- ökade i ett slag från 5 till 8 procent. kooperativ dagligvaruhandel haft en europeiska länderna har konsument- Dagligvaruhandeln inom Co-opera- positiv utveckling under de senaste åren. kooperationen enligt nordisk modell tive Group har nu haft en positiv försälj- I Norden har konsumentkooperationen startat ett gemensamt inköpsbolag, för ningsutveckling 12 kvartal i rad och traditionellt haft en stark position. att kunna sänka sina inköpskostnader. trots avsaknaden av lågprisbutiker och Utvecklingen har varit särskilt stark i stormarknader i lågkonjunkturen ökar Finland, där marknadsandelarna inom försäljningen mer än för marknaden totalt. 13
 16. 16. KF I Verksamhetsberättelse 2008 Dagligvarugruppen Från och med årsskiftet 2007/2008 återgick den nationella detaljhandeln som ingått i Coop Norden till KF i Sverige. Det innebär att Coop nu är ett helägt dotterbolag till KF och kärnan i koncernens dagligvarugrupp. Övriga företag är butiken Daglivs och internetbaserade Mataffären.se, båda med Stockholmsregionen som marknad. Företaget Cilab svarar för inköp och logistik och Coop Trading ansvarar för inköp och utveckling av egna varumärken. Intercoop Ltd är inköpare av nonfood i asiatiska länder. Bolaget ägs tillsammans med den spanska och den italienska kooperationen via Coop Trading. Coop Sverige u Coop Sverige driver dagligvaruhandel Sverige. Coop Sverige var tidigare en del Genom neddragningar och en effektivare inom kedjorna Coop Konsum, Coop av Coop Norden, men är sedan årsskiftet organisation sparas 500 miljoner kronor. Extra, Coop Nära och Coop Forum samt 2007/2008 integrerat i KF-koncernen Under de kommande två åren ska lön- Coop Bygg. Coop ska med motiverade som ett helägt dotterbolag. samheten ökas främst genom fortsatta och engagerade medarbetare erbjuda anpassningar av kostnaderna till samma medlemmar och kunder ett brett sorti- Positiv utveckling nivå som hos de största konkurrenterna. ment av varor, så att effektivitet, pris, Coop Sverige har under den senaste tiden kvalitet, service och omtanke gör bolagets åstadkommit en kraftig resultatutveckling Utveckling av butiker erbjudande konkurrenskraftigt. och visar för 2008 ett positivt resultat, Samtidigt som besparingar och effektivi- Tillsammans med de detaljhandels- som dessutom är det bästa på tio år. seringar genomförs satsar Coop Sverige drivande konsumentföreningarna svarar Jämfört med 2007 har rörelseresultatet också framåt genom omfattande investe- Coop för 21,4 procent av dagligvaru- förbättrats med 263 miljoner kronor och ringar i nya butiker samt renoveringar marknaden för de största aktörerna i uppgick till 153 miljoner kronor. Exklusive och ombyggnader av befintliga enheter. engångskostnader nådde resultatet 198 Under 2008 öppnades fyra nya Coop miljoner kronor. Förbättringen har Forum, sex Coop Extra, en Coop Nära framför allt berott på minskade kostnader samt sju Coop Bygg. Coop Sverige för personal och inköp. Försäljningen Investeringarna i förändring och för- Styrelse: Ordförande Lars Idermark, Håkan Ahlqvist, Eivor Andersson, steg från 29 322 miljoner kronor (pro nyelse av butiker uppgick under året till Johnny Capor, Knut Faremo, forma) till 31 004 miljoner kronor. cirka 835 miljoner kronor. Mats Lundquist, Jan Sundling, Omvandlingen till mer attraktiva och Elisabeth Andersson (facklig represen- Effektiviseringar i fokus rationella butiker och stormarknader tant), Frank Hjort (facklig represen- tant), Rose-Marie Borgström (facklig Efter en längre period av svag ekonomisk stärker också möjligheterna till ökad representant), Lennart Wallkulle utveckling med sviktande försäljning lönsamhet och konkurrenskraft. Stor (facklig representant) och negativa rörelseresultat inleddes vikt läggs även vid att fortsätta utveckla Vd: Karl Wistrand under andra halvåret av 2008 ett omfat- etablerade butikskoncept. Butikerna ska Försäljning exkl moms: 31 mdr kronor tande förbättringsprogram, som inklu- vara moderna och attraktiva samt ha en Rörelseresultat: 153 mkr derar samtliga delar av verksamheten ekologisk profil. Under året färdigställdes Medelantal anställda: 7 318 och innebär både kostnadsneddragningar ett flertal butiker med ny utformning, och offensiva satsningar. Kostnaderna bland annat Coop Avenyn i Göteborg, ska minska med 1 500 miljoner kronor som vann pris som "Årets butik" inom fram till 2010. Bland annat kommer ramen för Stora Dagligvarupriset, instiftat antalet medarbetare att reduceras och av tidningen Fri Köpenskap och Move- under året varslades personal om upp- ment. sägning motsvarande 1 000 heltidstjänster. 14
 17. 17. ” Coop ska vara det självklara valet för miljömedvetna kunder som bryr sig om hur varor och tjänster produceras och för kunder som eftersträvar sunda vanor. Butiker och stormarknader Coop Konsum Prisvärda varor, färskvaror av högsta kvalitet och dessutom Sveriges bredaste sorti- ment av ekologiska alternativ är en del av allt det som gör Coop Konsum till en sund affär. Dessutom bjuder butikerna på matinspiration och recept som är nyckelhåls- märkta och näringsberäknade. 169 butiker. Coop Extra Coop Extra har som mål att vara ortens bästa matbutik. Här ska det vara enkelt och smidigt att handla ur ett mycket bra sortiment till mycket bra priser. 36 butiker. Coop Nära Coop Nära innebär snabbhet, bekvämlighet och enkelhet. Det är närbutiker med generösa öppettider och ett bra utbud. 98 butiker. Coop Forum Hos Coop Forum ska allt finnas under ett och samma tak. Stormarknaderna som erbjuder ett brett sortiment med fokus på livsmedel återfinns ofta i anslutning till större handelsplatser. 42 stormarknader. En plats för idéer och smarta affärer Coop Bygg Coop Bygg erbjuder ett brett sortiment av varor för renovering i hemmet samt träd- gårdsskötsel. Butikerna är välsorterade och håller låga priser. 32 enheter. Daglivs Stockholmsbutiken Daglivs är en av Sveriges största och mest framgångsrika matva- rubutiker. Butiken har en sortimentsgaranti, vilket innebär att kunderna kan beställa och köpa i stort sett vilka varor de vill. Mataffären.se Mataffären.se är en internetbutik som erbjuder ett fullständigt sortiment av dagligvaror för hemleverans i Stockholmsområdet. Till detta kommer 413 butiker och stormarknader inom de detaljhandelsdrivande föreningarna. 15
 18. 18. KF I Verksamhetsberättelse 2008 Miljövänliga logistiklösningar Effektiva inköp Marknadskommunikationen I förbättringsarbetet ingår också en Hela konsumentkooperationen samarbetar Coop Sverige kommunicerar aktivt översyn av processerna för inköp och via det gemensamma inköpsbolaget Cilab, med kunder och medlemmar genom logistik. Under senare år har dessa Coop Inköp och Logistik, som ansvarar kampanjer och återkommande aktiviteter. ständigt förbättrats, och servicegrad för nationella inköp till Coop Sverige och Genom marknadskommunikationen och leveranssäkerhet till butik har ökat. de detaljhandelsdrivande föreningarna. stärker och förtydligar Coop profilen KF och Coop har skrivit under Coop Norden avvecklades vid årsskiftet som en modern och attraktiv dagligvaru- Näringslivets upprop för minskade 2007/2008. För att ta tillvara fördelarna handel med ett utbud som motsvarar koldioxidutsläpp, villket innebär ett med gemensamma nordiska inköp star- kundernas önskemål och behov samt löfte om att utsläppen ska minska med tades inköpsbolaget Coop Trading av ligger i framkant vad gäller utbud av 30 procent fram till år 2020. Ett stort ägarna till det tidigare Coop Norden ekologiska och miljöanpassade varor. steg mot målet togs i december 2008. – KF, danska FDB och norska Coop Coop förmedlar också sitt engagemang Då inleddes ett samarbete med Green NKL. Under förra året tillkom även den i frågor som rör konsumtion och hållbar Cargo, som till en början avser transporter finska kooperationen SOK. Coop Tra- utveckling. via tåg. Det innebär att Coop minskar ding är också delägare, tillsammans med Förutom traditionella kanaler som tid- sin klimatpåverkan med cirka 10 procent kooperationen i Spanien och Italien, av ningar och tv använder Coop även inter- och tar bort 120 lastbilar per arbets- Intercoop Ltd, som sköter inköp av varor net för att kommunicera med medlem- dygn på sträckan mellan Helsingborg i Asien. mar och kunder. Antalet aktiviteter och och Umeå. besökare på webbplatsen har ökat under Teknik för en enklare vardag året. Bland annat är tjänsten för sökning Den tekniska utvecklingen fortsätter av Coops egna recept mycket populär. och Coop Sverige arbetar ständigt med Recept finns även i foldrar och broschyrer, att ta fram nya produkter och tjänster, som ställs ut i butikerna. Tidningen Nyöppnade som förbättrar erbjudandet till kunderna. Mersmak ges ut 11 gånger per år och är butiker 2008: Kooperationen var först med att införa mycket uppskattad av läsarna. Tid- Coop Forum självscanning för kunder som storhandlar. ningen har en bred spridning och ges ut Häggvik, Sollentuna Liknande lösningar har under året lanse- i en upplaga på cirka en miljon exem- Kungsbacka rats även för kunder i city-butiker. Ett plar. Under 2008 genomfördes ett sam- Stora Bernstorp, Malmö Västberga, Stockholm självscanningkoncept har utvecklats arbete med Barnens Egen Matskola, där genom snabbkassor med självbetjäning, cirka 4 000 elever i årskurs 5 fick lära sig Coop Bygg framförallt i storstadskärnorna, där kun- laga nyttig och näringsrik mat. Enköping derna ofta handlar få varor per tillfälle Eskilstuna Katrineholm och har bråttom. Coops Medlemspanel Kungsbacka Coop MedMera-kortet och kunddata- Ett nytt och effektivt sätt att kommuni- Ludvika basen är viktiga verktyg för att förbättra cera med medlemmarna erbjuder Coop Mariestad Ulricehamn erbjudandet till medlemmarna och genom sin internetbaserade Medlems- kommer att vidareutvecklas. Via med- panel. Coop har under året genomfört Coop Extra lemskapet erbjuds de kunder som är ett flertal enkäter, där medlemmar får Bulltofta Falköping medlemmar i konsumentkooperationen lämna sina åsikter i olika frågor. Resul- Katrineholm en rad förmåner och rabatter. tatet av medlemspanelerna samlas i Ludvika Coop-rapporten, som presenteras vid Mariestad Nyköping Coop Nära Örebro 16
 19. 19. den årliga Coop-dagen, då journalister största egna varumärkena Coop Ängla- Nya arbetssätt och andra opinionsbildare bjuds in. mark, Coop och X-tra. Coop Änglamark I samband med integreringen av Coop På Coop-dagen utdelas också Stora Äng- erbjuder ett brett sortiment av ekologiska, som ett helägt dotterbolag till KF har lamarkspriset. Priset instiftades 2002 för rättvisemärkta samt miljö- eller allergi- nya arbetssätt och omorganisationer att uppmuntra och lyfta fram goda initi- anpassade varor. Varumärket Coop står genomförts under året. ativ inom miljö och ekologi. Årets pris för produkter med hög kvalitet till bra Från och med den 1 januari 2009 hade inriktning mot mat och klimat. pris. X-tra är Coops eget lågprisvaru- hanterar servicebolaget KF Shared Coops satsningar på direktkommuni- märke, som ger kunderna möjlighet att Services ekonomi, IT, HR och personal- kation med kunderna kommer framöver handla bra produkter till riktigt lågt pris. frågor för hela koncernen. Den över- att vidareutvecklas, med medlemskortet Varumärkesbyrån Differ har gjort en gripande HR-funktionen är gemensam Coop MedMera som viktigt instrument. undersökning bland svenska konsumenter och kommunikationsfrågorna hanteras i Personligt anpassade erbjudanden blir en kring hur miljövänliga varumärkena på nära samarbete mellan koncernens verk- allt viktigare del i ansträngningarna att den svenska marknaden anses vara. samheter. tillgodose kundernas behov och önskemål. Spontant tyckte majoriteten av de med- Stordriftsfördelar och samarbetsmöjlig- Coop anpassar sin marknadskommuni- verkande i undersökningen att Coop heter finns inom en rad områden inom kation efter detta. Änglamark var det mest miljövänliga KF-koncernen. Till exempel arbetar Coop varumärket och Coop utsågs under Sverige tillsammans med KF Fastigheter Hållbarhet i butikerna 2008 till den mest miljövänliga kedjan kring nyetableringar av butiker och Ett hållbart företagande är en viktig del i branschen. exploatering av nya lägen. Marknads- av Coop Sveriges affärsidé. Konsument- funktionerna i Coop Sverige och Med- kooperationen har varit först i branschen Framgångsrik plattform Mera Bank arbetar integrerat. Därige- med att utveckla produkter och tjänster Coop Sverige har butiker i bra detalj- nom knyts medlemsfrågorna fastare till för en hållbar konsumtion. Coop har handelslägen. Genomförda förbättringar affärsverksamheten och butikerna. sedan länge en stor andel ekologiska i driften av butiker och stormarknader produkter i butikerna. Under 2008 blev liksom vässade erbjudanden och priser Medarbetare dessutom samtliga butiker KRAV-certi- genom Coop MedMera Premieprogram, Under året har ett omfattande program fierade, vilket innebär ett stort utbud av ökar konkurrensförmågan. Coop Sverige för att kartlägga behovet av utbildning bland annat KRAV-märkta produkter. står för ekologi och miljö, vilket ska och vidareutveckling av ledare genomförts genomsyra all verksamhet. Arbetet fort- inom hela koncernen. Från Coop Sverige Brett utbud av produkter sätter nu med att ytterligare förbättra deltog cirka 600 personer. Programmet är Coop vänder sig till en bred grupp av kundbemötandet, för att säkerställa att en viktig del i det pågående förändrings- kunder alla med sinsemellan skilda kunderna får den service de efterfrågar, och förbättringsarbetet inom hela kon- behov och varierande ekonomiska förut- att de hittar det de behöver i Coops buti- cernen. sättningar. Målet är att kunna tillgodose ker samt att de uppfattar Coop Sverige Samtliga medarbetare har under året samtliga kundgruppers önskemål och som en pålitlig leverantör av dagligvaror. bjudits in till informationsträffar kring behov. Butikerna erbjuder ett stort förbättringsprogrammet. Under hösten utbud av varor, i alla kategorier från låg- genomfördes projektet "Jättelyftet" på pris till premium. olika platser över hela landet. Ledningen Coop tillhandahåller produkter under i KF och Coop medverkade i totalt fyra en rad olika varumärken, däribland de tre träffar med information för cirka 8 000 medarbetare om läget och framtidsutsik- terna i koncernen. 17
 20. 20. Handla maten på nätet Mataffären.se är svaret på Mataffären.se är en dagligvarubutik med internet som försäljningskanal. Kunderna erbjuds ett fullständigt sor- medlemmarnas önskemål att timent av dagligvaror för leverans i Stockholmsområdet. kunna handla bra varor Verksamheten bedrivs från ett nybyggt plocklager söder snabbt och bekvämt. om Stockholm, och varorna levereras på vardagar mel- lan klockan 10 och 22. Kunderna kan betala via internet, faktura, eller via kortterminal vid leverans. Genom att använda Coop MedMera-kortet kan kunderna också skänka pengar till Kooperation Utan Gränser. Mataffä- ren.se erbjuder ett brett sortiment av ekologiska och Rättvisemärkta varor och alla leveranser sker med bio- gasbilar. Verksamheten är KRAV-certfierad.
 21. 21. KF I Verksamhetsberättelse 2008 De genomförda åtgärderna kommer att Cilab inledde under året en stor sats- Det gångna året innebar också en fortsätta ge effekt under kommande år. ning på Mat från Regionen i samarbete kvalitetshöjning av inköpsverksamheten. Fokus framöver kommer att ligga på att med bland andra LRF, för att tillgodose Cilab ingick ett nytt avtal med Everfresh i än högre grad arbeta med kundbemö- medlemmarnas önskan om att kunna avseende leveranser av frukt och grönsa- tandet. Coop har också i samarbete med köpa mer närproducerade varor i butiker ker för hela Coop Sverige och de konsumentföreningarna infört ett sys- och stormarknader. detaljhandelsdrivande föreningarna. tem för kvalitetsgranskning i butikerna Inom logistik arbetar bolaget med Genom samlade inköp uppnås bättre för att säkerställa standarden på utbud att minska kostnaderna för transporter inköpsvillkor och kvalitet. och servicegrad. och lagerhantering. Ett stort antal Från början av 2009 kommer Cilab projekt inom detta område har genom- att ansvara för och utföra all fryslogistik Effektiva inköp förts under året, och arbete med fördjup- i södra Sverige. Det nya upplägget Cilab, Coop Inköp och Logistik AB, ning, prioritering och resurssäkring innebär en kostnadsminskning tack vare ansvarar för inköp till Coop Sverige och pågår fortlöpande för genomförande av lägre plockkostnader, minskad kapital- de detaljhandelsdrivande konsument- nya projekt. bindning och inköpsfördelar jämfört föreningarna. Cilab övertog dessutom Samarbetet med Green Cargo gällande med nuvarande lösning. Leveranssäker- under 2008 leveranserna till OKQ8 tågtransporter av varor innebär såväl heten till butikerna väntas också öka inom sortimenten Bilist och Nonfood. ekonomiska som miljömässiga vinster. då alla varor finns samlade på ett enda lager. Under 2008 fortsatte bolaget att utveck- Miljösatsningar har genomförts även på las, bland annat genom förbättrad affärs- andra områden. Coops lastbilschaufförer kontroll, och -rapportering. Under året utbildas i sparsam körning, vilket ger har också servicegraden ökat väsentligt mindre bränsleförbrukning och reduce- genom förbättrade rutiner i varustyr- rade koldioxidutsläpp. Samtliga fordon ningen tillsammans med övrig logistik. har även fått en färddator installerad, som bland annat registrerar bränsle- förbrukning och tomgångskörning. 19
 22. 22. KF I Verksamhetsberättelse 2008 Daglivs u Daglivs ligger på Kungsholmen i Försäljningen för 2008 uppgår till totalt Daglivs Stockholm och är en av Sveriges största 478 miljoner kronor, exklusive moms, Styrelse: Ordförande Pär Jansson, och mest framgångsrika dagligvarubuti- en ökning med 1,2 procent jämfört med Johnny Capor, Magnus Ros, Jonny Olsson ker. Sedan årsskiftet 2007/2008 ingår 2007. Vd: Per Ekstrand Daglivs i KF-koncernen. Daglivs starta- Ett omfattande arbete har under året Omsättning: 478 mkr des 1982 och består idag av 4 200 kvm genomförts för att införa organisatoriska Medelantal anställda: 109 säljyta i två plan. förbättringar. Daglivs tillhandahåller drygt 30 000 Daglivs har under året blivit KRAV- artiklar, vilket är det största sortimentet certfierat och är sedan tidigare Svanen- bland landets samtliga dagligvarubutiker märkt. Stor vikt läggs vid energi- i supermarketformatet. Butiken har en besparingar i butiken och transporter ”sortimentsgaranti”, vilket innebär att som planeras för att åstadkomma minsta kunderna kan lämna önskemål och få möjliga energiförbrukning och koldioxid- i stort sett vilka varor de vill i sortimentet. utsläpp. Förutsatt att varorna finns tillgängliga Fokus kommer även i fortsättningen tas de in i butiken, i annat fall får kunden att ligga på förnyelse och förändringar 2 000 poäng insatta på sitt Coop Med- av butiken för att förstärka mervärdet Mera-konto. Daglivs har också flest kun- för kunderna. En ny kundtjänst ska der av alla butiker i landet. Närmare inrättas, vilket kommer att bidra till 13 000 personer besöker butiken varje dag. ökad service. 2008 blev ett mycket bra omsättnings- Kostnadsbesparingarna fortsätter och resultatår med hänsyn till den nya under 2009 samtidigt som satsningar konkurrenssituationen lokalt och engångs- genomförs, bland annat på att vidare- kostnader i samband med ägarbytet. utbilda butikspersonalen. Mataffären.se u Mataffären.se är en dagligvarubutik ment av ekologiska och Rättvisemärkta Mataffären.se med internet som försäljningskanal. varor. Alla leveranser sker med biogas- Styrelse: Ordförande Pär Jansson Kunderna erbjuds ett fullständigt bilar, och Mataffären är KRAV-certifierad. Johnny Capor, Martin Fridolf, Karl Wistrand sortiment av dagligvaror för leverans Kunderna kan betala via internet, Vd: Claes Hessel i Stockholmsområdet. Tjänsten startade faktura eller via kortterminal vid leverans. Omsättning: 27 mkr före sommaren 2008 och blev snabbt en Coop MedMera-kort kan användas för Medelantal anställda: 26 succé. Hemleveranser sker på vardagar att betala inköp eller för att samla poäng. mellan klockan 10 och 22. Verksamhe- Mataffären har som mål att bli den ten bedrivs från ett nybyggt plocklager dominerande aktören inom dagligvaru- söder om Stockholm. handel på internet, och att leda utveck- Mataffären.se har en utpräglad färsk- lingen inom detta område. varuprofil och erbjuder ett brett sorti- 20
 23. 23. Vad innebär KRAV- och Rättvisemärkta varor? Coop är störst inom dagligvaru- Rättvisemärkning innebär bland annat att odlare och anställda i utvecklingsländer får för- handeln på både KRAV-och bättrade ekonomiska villkor, barnarbete och Rättvisemärkta varor. diskriminering motverkas, demokrati och orga- nisationsrätten utvecklas samt att miljöhänsyn KRAV-märket sitter på mat som har producerats och ekologisk produktion främjas. på ett hållbart sätt. Kemiska bekämpningsmedel, Utöver den högre betalningen får odlarna konstgödsel eller genmodifierade organismer också en extra premie. Den används till att (GMO) får inte användas. Inga syntetiska färg- utveckla lokalsamhället, till exempel i en ny eller smakämnen eller härdade fetter är tillåtna. skola eller hälsovård. Regler och kriterier Djurhållningen tar stor hänsyn till djurens hälsa utvecklas av Fairtrade Labelling Organizations och naturliga beteenden. Minst en gång per år International (FLO), tillsammans med represen- kommer en kontrollant och undersöker att pro- tanter för odlarna. Kontroll och certifiering duktionen sker enligt KRAVs regler. sköts av ett oberoende organ, FLO-Cert.
 24. 24. KF I Årsredovisning 2008 I 2008 Verksamhetsberättelse Avsnitt Fastigheter och Finans Till verksamheterna hör KF Fastigheter, ett av landets största fastighetsföretag med inriktning på detaljhandel, och MedMera Bank, som har en central funktion i relationen mellan medlemmar och affärsverksamhet i konsumentkooperationen, främst genom hanteringen av Coop MedMera-kortet. KF Invest utgör koncernens finansfunktion och KF Sparkassa förvaltar inlåning från medlemmarna och erbjuder konkurrenskraftig ränta på sparkonton. MedMera Bank u MedMera Bank har som huvudsyfte Dessutom bistår MedMera Bank intresset fortsatt att öka för Coop Med- att administrera Coop MedMera Premie- detaljhandeln med informations- och Mera-kortet med VISA-koppling, som program, som ger medlemmarna i kon- reklamtjänster, till exempel månatliga lanserades med stor framgång under sumentkooperationen förmåner i form utskick av tidningen Coop Mersmak till- 2007. Partnerprogrammet har också av rabatter, checkar och erbjudanden, sammans med konto- och poängbesked utökats under året, vilket ger kunderna både hos kooperationen och ett antal samt premiecheckar och riktade erbju- ännu fler förmåner med MedMera-kortet. partnerföretag. MedMera Bank ger ut danden till medlemmarna. I genomsnitt Bland annat har Löplabbet och Familjens och hanterar kooperationens cirka 3,5 kommunicerar MedMera Bank med 1,1 Jurist tillkommit. Totalt har detta miljoner Coop MedMera-kort. Banken miljoner svenska hushåll varje månad. bidragit till en volymökning för premie- ansvarar vidare för all kortinlösen inom programmet. KFs förvärv av landets konsumentkooperationen. Den tekniska Positiv utveckling under 2008 största supermarketbutik, Daglivs, inne- infrastrukturen gör att banken ligger MedMera Bank vänder sig i första hand bar också att antalet nya medlemmar online med samtliga kassor i alla till ett stort antal privatpersoner med ökade. anslutna butiker. erbjudande om inlåning och konsum- En av de mest populära förmånerna Sedan 2007 driver MedMera Bank tions krediter, knutna till Coop Med- i Coop MedMera-programmet är Hotell- bankrörelse under Finansinspektionens Mera-kortet. MedMera Bank har en premien. Medlemmarna erbjuds förmån- tillsyn. Ett brett spektrum av finansiella totalt sett låg riskexponering på kredit- liga priser på ett stort antal hotell i Sverige tjänster erbjuds medlemmarna och området samtidigt som en policy med och övriga Norden samt ett flertal storstä- butikerna inom konsumentkooperationen låg riskprofil tillämpas för placeringarna. der i Europa. Sedan starten har över samt ett antal samarbetspartners. Huvuddelen av kunderna utgörs av 2 miljoner bäddnätter bokats, varav privatpersoner men banken vänder sig cirka 570 000 under 2008. även till statliga bolag, kommuner och MedMera Bank har flyttat fokus från landsting. Finanskrisen har under 2008 att huvudsakligen fungera som en service- MedMera Bank inte påverkat MedMera Bank nämnvärt. organisation för resten av konsument- Styrelse: Ordförande Lars Idermark, MedMera Bank har valt att följa Riks- kooperationen till att också alltmer aktivt Johnny Capor, Kent Ryberg, Thomas bankens räntesänkningar fullt ut. utveckla och sälja nya och befintliga Johansson, Laszlo Kriss, Håkan Smith, Utvecklingen under det gångna året produkter. Genom att etablera säljteam Karl Wistrand, Jeanette Franzén (fack- lig representant), Anne-Marie Ryder- var positiv, både vad gäller tillströmningen och säljcoacher kan banken ge butiker gren (facklig representant), ersatt av av nya medlemmar och efterfrågan på och konsumentföreningar mer stöd i att Susanne Hansson februari 2009) finansiella tjänster. Under 2008 har erbjuda produkterna till medlemmarna. Vd: Ivar Fransson Omsättning exkl moms: 305 mkr Resultat efter finansnetto: 19,6 mkr Medelantal anställda: 53 22
 25. 25. I maj 2008 utsåg Dagens Nyheter Coop MedMera Visa till bästa ”matkortet”. Coop MedMera-kortet Coop MedMera-kortet är ett medlemskort och fungerar som bevis på medlemskap i den lokala konsumentföreningen. Kortet Under året lanserades möjligheten att Under den senaste perioden har lanse- är även en nyckel till Premieprogrammet bli medlem i konsumentkooperationen ring av nya produkter och samarbete samt andra tjänster och erbjudanden från konsumentföreningarna, KF och Coop via internet, vilket har haft stor framgång. med nya partners prioriterats. Ökad Sverige samt övriga deltagande företag; medlemsnytta är det viktigaste samtidigt Akademibokhandeln, Bokus, KappAhl, Teknikutveckling i framkant som MedMera Bank och Coop Sverige Löplabbet, Familjens Jurist, Expert, OKQ8 och Apollo. Drygt 1 200 butiker och stor- Coop MedMera-kortet är också ett gemensamt strävar efter att även stärka marknader samt 800 OK-stationer är viktigt verktyg för att höja servicegraden affärsnyttan. Framförallt ska premie- anslutna till premieprogrammet. och utveckla tekniken i butikerna. programmet och kunddatabasen Det finns cirka 3,5 miljoner Coop Med- Mera-kort bland kooperationens drygt Utveckling av nya tjänster pågår ständigt. användas på ett sätt som innebär en 3 miljoner medlemmar. Med Coop Med- Sedan några år tillbaka finns möjligheten tydligare koppling mellan Coop Med- Mera-kortet kan medlemmarna registrera för kunder som har Coop MedMera- Mera-kortet och butikerna. Därigenom sina inköp och få poäng som sedan omsätts i premiecheckar. Utöver premie- kortet att själva scanna varorna i butiken, kan också den ekonomiska nyttan för checkar får medlemmarna förmåner och vilket underlättar utcheckning och medlemmarna öka. rabatterbjudanden på exempelvis hotell, betalning. Under året har dessutom ett Genom tilläggstjänster som till exem- resor och olika evenemang. antal butiker utrustats med snabbkassor pel Bistånd på köpet, kan medlemmarna Vid 5 000 poäng får kortinnehavaren en premiecheck som ger rabatt i 1 200 med självbetjäning, en tjänst som upp- enkelt skänka pengar för att bidra till att butiker eller vid köp av till exempel resor skattas av kunder i storstäder som handlar minska fattigdomen i världen. Därige- eller hotellnätter. få varor och har bråttom. nom tillför MedMera-programmet Tidningen Coop Mersmak skickas hem i brevlådan till drygt en miljon hushåll En stor del av teknikutvecklingen också samhällsnytta. Den rådande låg- som handlar för över 1 200 kronor per handlar också om säkerhet, vilket blir konjunkturen kommer att påverka resul- månad, eller gör 12 eller flera besök i allt viktigare. Hantering av kortnummer tatet under det kommande året och butik per månad. För organisationer och företag finns ett särskilt kort, KF Inköps- och personuppgifter regleras i lagstift- åtgärder för att möta denna kommer att kort. ningen och kräver avancerade tekniska ha ett starkt fokus under 2009. lösningar för att förhindra brott och Coop MedMera Visa bedrägerier. För att uppnå högsta möjliga Sedan 2007 finns ett betal- och kredit- säkerhet utvecklas avancerade data- kort, Coop MedMera Visa, som innebär lagringssystem liksom teknisk utveck- att kunderna kan betala med sitt Coop MedMera-kort och samla poäng över hela ling av korten. världen. Coop MedMera Visa är ett betal- och kreditkort med möjlighet till kredit upp till 100 000 kronor. Årsavgiften är 95 kronor per kort. Oavsett var inköpet sker erhålls en poäng för varje krona av köpesumman. 23
 26. 26. KF I Årsredovisning 2008 I 2008 Verksamhetsberättelse Avsnitt KF Fastigheter u KF Fastigheter förvaltar en fastighets- Arbetet under 2008 Fastighetsmarknaden portfölj om drygt 6 miljarder kronor och Den nya organisationen med tre enheter Slutet på flera års högkonjunktur nåddes arbetar med utveckling och fönyelse i infördes under 2007, och under 2008 under 2008. Kollapsen på de globala butiksnät åt främst Coop Sverige och de fortsatte uppbyggnaden av dessa, fram- finansmarknaderna förstärkte den detaljhandelsdrivande föreningarna. förallt enheten Butik&Etablering. globala lågkonjunkturen. Fastighets- Verksamheten är organiserad i tre enheter. Organisationen har utvecklats, och marknaden kyldes av redan i slutet av Projekt & Teknik fokuserar på fastighets- personalstyrkan har ökat inom hela 2007. Marknaden hade helt enkelt blivit utveckling och särskilt teknikrelaterade KF Fastigheter. Bolaget uppnådde under för ”het” och direktavkastningskraven frågor i syfte att förädla fastighetsbe- året ett resultat om 542 miljoner kronor, var mycket låga. De internationella ståndet inom konsumentkooperationen. vilket till stor del beror på utfallet från investerarna började försvinna från den Handel & Centrum driver den kommer- genomförda fastighetsförsäljningar om svenska arenan. Detta i kombination med siella utvecklingen och sköter den dag- 432 miljoner kronor. stigande räntor gjorde att transaktions- liga driften av detaljhandelsfastigheterna. KF Fastigheter har under året arbetat takten blev betydligt lägre. Efter finans- Butik & Etablering identifierar och ini- med att utforma strategier för utveckling krisen blev det dessutom nästan omöjligt tierar utveckling av attraktiva handels- av Coops butiksnät, liksom för vissa av att låna kapital vilket ytterligare dämpade platser för den konsumentkooperativa de detaljhandelsdrivande föreningarna, fastighetsmarknaden. Fastighetsvärdena detaljhandeln. och har helt tagit över projektledning har sjunkit under året. Hyresmarknaden och planering av butiker från Coop. har också i viss mån påverkats men Även inom andra områden har samarbetet några stora återverkningar syntes inte med Coop Sverige intensifierats, bland under 2008. annat genom att KF Fastigheter tagit över hanteringen av Coops kylfrågor. Fastighetsportföljen En annan del av verksamheten omfattar Trots en vikande fastighetsmarknad har energieffektivisering. KF Fastigheter bistår KF Fastigheter under året gjort ett flertal verksamheterna inom KF-koncernen avyttringar, främst av lager- och distri- med åtgärder för att minska energi- butionsfastigheter. Sammanlagt har fastig- konsumtionen i byggnader. Genom heter för cirka 1 miljard kronor sålts uppföljningsprogrammet EnergiReda under 2008. Det innebär att fastighets- ges möjlighet att redovisa och följa upp strategin från 2003 nu har fullföljts och förbrukningen av vatten, el och upp- att KF Fastigheters innehav består av värmningsenergi. renodlade handelsfastigheter inom ett tydligt geografiskt område. Av fastighetsportföljen står Coop Sverige för cirka 50 procent av hyres- intäkterna. 24

×