Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ÅRSREDOVISNING 2003
FÖR COOP NORDEN AB
     SAMT EKOLOGISKT
  O C H S O C I A LT R E S U LTAT
Året i korthet
F Ö R B Ä T T R AT R E S U LTAT. P O S I T I V T K A S S A F L Ö D E   N O R D E N S S T Ö R S TA I N K Ö...
Ekonomiskt resultat i korthet
2003 i sammandrag jämfört med 2002

EKONOMISKT                       ...
Ekologiskt resultat i korthet
2003 i sammandrag
                                 COOP   ...
Socialt resultat i korthet
2003 i sammandrag

S O C I A LT                                ...
ÅRSREDOVISNING 2003
FÖR COOP NORDEN AB


Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Coop Norden AB...
belastning för omställningen av Obs! till Kvickly xtra. Samtliga     Koncernens operativa sysselsatta kapital uppgick...
Moderbolaget har tecknat nyemission i Coop Danmark A/S med       VINSTDISPOSITION
702 MSEK. Moderbolaget har dessuto...
Resultaträkning

                               KONCERNEN          MODERBOLAGET

M...
Balansräkning

                                 KONCERNEN       MODERBOLAGET

MSEK p...
Balansräkning

                                KONCERNEN          MODERBOLAGET

...
Kassaflödesanalys

                                                 KONCER...
Förändringar i eget kapital

KONCERNEN                              AKTIE-      ÖVERKUR...
Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och     I koncernens resultaträkni...
ner i valutakurser avseende dessa flöden används terminskontrakt,    M AT E R I E L L A A N L Ä G G N I N G S T I L L ...
förmånsbestämda ersättningar är vid tidpunkten för årsredovis-      Övriga leasingavtal redovisas som operationella l...
Noter
Not 1. Nettoomsättning per marknadssegment, geografiska marknader
                  Sverige    ...
Not 3. Arvode till revisorer
                                        KONCERNEN   ...
2003                            2002
Moderbolag                    Antal  ...
forts. not 6
Inga tantiem eller resultatbaserade ersättningar har utgått till vd   motsvarande 12 månaders lön. Avräknin...
Not 8. Immateriella anläggningstillgångar
                             Balanserade      ...
Not 9. Materiella anläggningstillgångar
                                         ...
Not 10. Resultat från övriga värdepapper
Koncernen
MSEK                                  ...
Coop årsredovisning 2003
Coop årsredovisning 2003
Coop årsredovisning 2003
Coop årsredovisning 2003
Coop årsredovisning 2003
Coop årsredovisning 2003
Coop årsredovisning 2003
Coop årsredovisning 2003
Coop årsredovisning 2003
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Coop årsredovisning 2003

1,231 views

Published on

Coop Dagligvaruhandel är ett affärsområde inom Kooperativa Förbundet (KF). Coop bedriver dagligvaruhandel inom butikskedjorna Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum, Coop Nära samt Mataffären.se och Daglivs

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Coop årsredovisning 2003

 1. 1. ÅRSREDOVISNING 2003 FÖR COOP NORDEN AB SAMT EKOLOGISKT O C H S O C I A LT R E S U LTAT
 2. 2. Året i korthet F Ö R B Ä T T R AT R E S U LTAT. P O S I T I V T K A S S A F L Ö D E N O R D E N S S T Ö R S TA I N K Ö PA R E Koncernens resultat före skatt var 22 MSEK för 2003 jämfört med Att Coop är Nordens största inköpare av dagligvaror ger kunderna –353 MSEK för 2002, vilket innebär en förbättring om 375 ett intressant utbud av varor till bra priser. För att fullt ut använda MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 457 MSEK, vilket innebar de möjligheterna har Coop omorganiserat inköps- och kategori- en ökning om 348 MSEK jämfört med 2002. Resultatet är belas- organisationerna. Den helt integrerade kategoriorganisationen för tat med kostnader av struktur- och engångskaraktär om –553 Nonfood har sitt säte i Köpenhamn. Kategoriorganisationen för MSEK och har tillförts totalt 296 MSEK från försäljningen av Bygg och Trädgård är placerad i Stockholm och Oslo. Kategorior- Margarinfabrikken Norge samt intäktsföringen av KFs garanti ganisationen för dagligvaror har sin huvudsakliga placering i avseende Coop Sveriges resultat 2002. Köpenhamn, men har också nationella spegelorganisationer för Koncernens kassaflöde efter finansnetto förbättrades kraftigt att säkerställa att de skillnader som ändå finns i marknaderna gentemot föregående år. Det positiva kassaflödet förklaras främst tillgodoses. av en lägre bindning i rörelsekapital samt en lägre investeringsnivå. Ö K A D S AT S N I N G P Å G E M E N S A M M A VA R U M Ä R K E N Ö K AT R E S U LTAT I D O T T E R B O L A G E N Coop är det nya nordiska varumärket för standardprodukter med Coop Danmark visade en betydande resultatökning jämfört med hög kvalitet och lägre pris än andra ledande varumärken. X-tra blir 2002. Rörelseresultatet före strukturkostnader steg med 280 Coops nya gemensamma lågprisvarumärke i Norden. Priserna är MDKK till 275 MDKK, vilket till stor del förklaras med fjolårets bland de lägsta på respektive marknad. Sortimentet kommer att belastning för omställningen av Obs! till Kvickly xtra. Samtliga bestå av ett begränsat antal varor i strategiskt utvalda kategorier. kedjor hade ett resultat på nivå med eller högre än 2002, med Id, ideas daily, är ett nytt varumärke för engångsartiklar, ljus störst framgång för SuperBrugsen och Fakta. och servetter. Id kommer så småningom även att omfatta husgeråd Fakta växte med totalt 22 butiker och visade en god utveckling som kastruller, glas, porslin och hemtextil. Tero är Coops egna både gällande försäljning och resultat under 2003. varumärke för basvaror inom det eltekniska området med ett Coop Norges resultat utvecklades väl i både handels- och komplett program av lampor – från vanliga glödlampor och ener- industriverksamheten. Rörelseresultatet före strukturkostnader gisparlampor till halogenlampor. Tero-varumärket innefattar även ökade från 157 MNOK 2002 till 177 MNOK, (293 MNOK batterier. inräknat försäljningen av margarinverksamheten). Samtliga butiks- kedjor, som drivs av samvirkelagen, visade försäljningsökningar jämfört med fjolåret, med undantag av Coop Marked där det sker GEMENSAMMA POLICIES FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING en reduktion av antalet butiker. Gemensamma inköp innebär gemensamma krav och därför har Coop Sveriges intäkter ökade med 1% jämfört med 2002, vil- Coop Nordens styrelse behandlat gemensamma policies på områ- ket innehåller en ökning för Coop Forum och en svag minskning dena miljö, etik samt produktsäkerhet och hälsa. De bygger på för Coop Konsum, det senare pga en reduktion av antalet butiker. kooperativa värderingar och ger uttryck för höga ambitioner både Rörelseresultatet före strukturkostnader ökade med 156 MSEK när det gäller varor och drift. till 225 MSEK, vilket delvis förklaras av betydande avsättningar Resultaten ska offentliggöras, som en del av årsberättelsen och till företagets pensionsstiftelse ifjol och försäljning av fastigheter på andra sätt. Vi ska ha en ständig dialog med ägare, konsumen- under 2003. ter och andra intressenter för att påverka utvecklingen. 2 COOP ÅRET I KORTHET
 3. 3. Ekonomiskt resultat i korthet 2003 i sammandrag jämfört med 2002 EKONOMISKT 2003 2002 Rörelsens intäkter MSEK 86 054 83 976 Bruttomarginal, % 17,6 17,6 Rörelseresultat exklusive engångsposter, MSEK 713 615 Rörelseresultat, MSEK 457 109 Resultat efter finansiella poster, MSEK 22 –353 Resultat efter skatt, MSEK 29 –205 Eget kapital, MSEK 3 818 4 093 Riskbärande kapital, MSEK 4 718 5 193 Operativt kapital, MSEK 8 168 11 273 Nettoskuld, MSEK 3 451 6 079 Rörelsekapital, MSEK –2 636 –789 Nettoinvesteringar inkl förvärv, MSEK 475 1 493 Avkastning på operativt sysselsatt kapital, % 4,71 1,08 Soliditet, % 20,4 22,1 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,73 1,17 Räntetäckningsgrad, ggr 3,61 2,46 Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK 2 905 –809 Antal butiker Coop Norden 1 074 1 073 COOP NORDENS INTÄKTER RÖRELSERESULTAT, MSEK FÖRDELAD PER LAND Sverige 33% Danmark 46% 450 457 320 300 255 150 134 Norge 21% 0 –150 –300 –252 Coop Norden Coop Danmark Coop Norge Coop Sverige Moderbolag Coop Norden AB + övrigt C O O P E K O N O M I S K T R E S U LTAT I K O R T H E T 3
 4. 4. Ekologiskt resultat i korthet 2003 i sammandrag COOP FÖR- COOP FÖR- COOP FÖR- COOP FÖR- EKOLOGISKT NORDEN ÄNDRING, % DANMARK ÄNDRING, % NORGE ÄNDRING, % SVERIGE ÄNDRING, % Total försäljning av miljömärkta/ ekologiska livsmedel i ton 93 800 1 51 900 –2 3 887 6 38 010 5 Antal miljömärkta/ekologiska livsmedelsprodukter 2 297 7 1 200 1 152 9 945 16 Försäljningsandel av miljömärkta kemtekniska produkter i % av total försäljning kemtekniska produkter 16 46 34 Antal miljömärkta kemtekniska produkter 354 24 55 2751) Försäljningsandel av miljömärkta hygienprodukter i % av total försäljning hygienprodukter 11 21 43 Antal miljömärkta hygienprodukter 442 27 35 3801) Antal miljömärkta (Svanen, EU-Blomman), övriga varor 1 149 330 74 745 Antal FSC-märkta produkter 125 41 15 69 2) Återvunnen plast på terminal/lager i ton 625 822 900 Återvunnen well på terminal/lager i ton 378 3 333 13 907 Mängd koldioxidutsläpp från lager /terminal till butik i ton 16 042 8 152 24 961 1) Inkluderar Bra Miljöval. 2) Gäller butik. Norska uppgifter omfattar endast omsättning och drift i Coop Norges distributionsenheter och ej försäljning i butik. EKOLOGISKA LIVSMEDELS ANDEL AV TOTALA LIVSMEDELSFÖRSÄLJNINGEN I SEK COOP DANMARK COOP NORGE COOP SVERIGE 4,2% (4,3) 0,7% (0,6) 3,8% (3,0) 4 C O O P E K O L O G I S K T R E S U LTAT I K O R T H E T
 5. 5. Socialt resultat i korthet 2003 i sammandrag S O C I A LT NORDEN DANMARK NORGE SVERIGE Antal brugsforeninger/samvirkelag/föreningar 401 216 63 Antal medlemmar 5 440 139 1 618 156 945 526 2 876 457 1) Medeltal anställda 27 087 13 700 1 796 11 591 Kvinnor 13 948 6 830 420 6 698 Män 13 139 6 870 1 376 4 893 1) Omräknat till heltidsanställda. I ovanstående siffror ingår även moderbolagets anställda i resp. land. FÖRDELNING KVINNOR RESPEKTIVE MÄN I LEDNINGSGRUPPER COOP NORDEN COOP DANMARK COOP NORGE COOP SVERIGE Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 23% 77% 0% 100% 29% 71% 45% 55% C O O P S O C I A LT R E S U LTAT I K O R T H E T 5
 6. 6. ÅRSREDOVISNING 2003 FÖR COOP NORDEN AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Coop Norden AB, orga- ändringstrycket är stort i riktning mot harmonisering. I båda fal- nisationsnummer 556585-8585 och med säte i Stockholm, Sveri- len är det anpassning till marknaden som styr. Butiker med primär ge, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för fokus på lågpris (hard discount) är ett dynamiskt segment framför verksamheten i moderbolaget och koncernen under räkenskaps- allt i Danmark. I Norge står lågprisbutikerna (soft discount) för året 2003-01-01–2003-12-31. närmare hälften av hela detaljhandelsförsäljningen i landet, men trots detta är den genomsnittliga prisnivån högre än i övriga Nor- VERKSAMHETEN den. Lågprissegmentet är växande också i Sverige. Coop Norden är en detaljhandelskoncern som agerar på den svens- ka, danska och norska marknaden och har drivits som en gemen- KONCERNEN sam koncern sedan 1 januari 2002. Omsättning och resultat Verksamheten består i Sverige och Danmark i huvudsak av Verksamhetsåret 2003 var det första kalenderåret där gemensam detaljhandelsdrivande butiker under kedjenamnen Coop Forum, drift omfattar tolv månader i Coop Norden-koncernen. Coop Konsum, Kvickly, Kvickly xtra, SuperBrugsen, Dagli’- Det ekonomiska utfallet av verksamhetsåret 2003 präglas av /LokalBrugsen, Irma och Fakta med tillhörande logistikverksam- blandade resultat inom butiksdriften, samt av betydande satsning- het. Dessutom består verksamheten av partihandel genom försälj- ar på strukturåtgärder för att dra fördel av de möjligheter som den ning av varor till detaljhandelsdrivande föreningar. I Norge består nordiska samordningen syftar att ge upphov till. Utöver koncer- verksamheten av ägandet av koncepten, distributions- och ngemensamma struktursatsningar har stora effektiviseringspro- logistikverksamhet samt industriproduktion, genom tillverkning gram ägt rum inom Coop Sverige. av bland annat kaffe, bröd, juice och sylt. Driften i Kvickly xtra, Kvickly, Coop Konsum och Coop Coop Norden skapades för att möta utvecklingen i daglig- Forum genererade inte förväntade resultat, medan däremot övriga varuhandeln i Europa med allt större aktörer bland såväl leve- kedjor har överträffat förväntningarna. rantörer som detaljhandel. Genom att slå samman dagligvaru- Rörelsens intäkter ökade med 2,5% jämfört med 2002 till handeln i de tre skandinaviska konsumentkooperationerna 86 054 MSEK. Justerat för valutaeffekter var ökningen 4,1%. Star- skapades Nordens största dagligvaruföretag. De tre konsument- kast var ökningen i försäljning till samvirkelagen i Norge, speciellt kooperationerna har drygt fem miljoner medlemmar. Varje med- till stormarknaderna Obs! och till lågpriskedjan Prix. Trots den lem har en röst och representeras genom de nationella förbun- goda utvecklingen i butiker tappade den kooperativa detaljhan- den. Det ger en unik möjlighet till inflytande. Syftet med Coop deln i Norge något i marknadsandel p.g.a. en låg nyetableringstakt. Norden är att förbättra kund- och medlemserbjudandet och öka Coop Danmarks butiksintäkter ökade med 2%, vilket var en något intjäningsförmågan genom att utnyttja koncernens storlek och lägre ökning än totalmarknadens ökning. Bäst utveckling hade alla de kunskaper som finns i koncernens bolag. Därför har Coop Fakta och Dagli’-/LokalBrugsen, medan Kvickly och Kvickly xtra Norden nu byggt upp gemensamma funktioner för bland annat tappade i försäljning mot fjolåret. I Sverige var försäljningen oför- Varuförsörjning, Affärsutveckling och IT. ändrad gentemot föregående år, vilket medförde en reducerad marknadsandel. Coop Forums försäljning ökade och Coop Kon- MARKNADEN sums minskade, det senare i huvudsak som följd av en nedgång i Ägarnas avkastningskrav och tilltagande konkurrens med ökad antalet butiker. prispress har det senaste decenniet skapat hårt tryck på högre effek- Koncernens resultat efter finansiella poster var 22 MSEK för tivitet i detaljhandeln. Detta har i sin tur drivit på globalisering, 2003 jämfört med –353 MSEK för 2002, vilket innebär en för- teknisk utveckling och förskjutningen i butiksformat mot stor- bättring om 375 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 457 MSEK, marknader och lågprisbutiker. vilket innebar en ökning om 348 MSEK jämfört med 2002. Resul- Utvecklingen präglas alltmer av integration – horisontell och tatet för år 2003 är belastat med kostnader av struktur- och en- vertikal. Den horisontella integrationen handlar om att aktörer lie- gångskaraktär om 553 MSEK samt tillfört intäkter av positiv en- rar sig med varandra för att få stordriftsfördelar och slagkraft. Den gångskaraktär med totalt 296 MSEK från försäljningen av vertikala handlar om att eliminera kostsamma mellanled. Coop Margarinfabrikken Norge och intäktsföringen av KFs garanti avse- Norden är först med en totalintegrerad nordisk konstruktion och ende Coop Sveriges resultat 2002. Strukturkostnaderna avser i är därmed pådrivande i utvecklingen, både när det gäller horison- huvudsak Coop Sveriges effektiviseringsprogram samt bildandet tell och vertikal integration. av en koncerngemensam Varuförsörjningsfunktion i Danmark. Den nordiska marknaden är tämligen heterogen när det gäller Coop Danmark visade en betydande resultatökning jämfört förekomsten av, proportionerna mellan och dynamiken i olika med 2002. Rörelseresultatet före strukturkostnader steg med 280 butiksformer. Vissa av olikheterna är av bestående natur, men för- MDKK till 275 MDKK, vilket till stor del förklaras med fjolårets 6 COOP ÅRSREDOVISNING 2003
 7. 7. belastning för omställningen av Obs! till Kvickly xtra. Samtliga Koncernens operativa sysselsatta kapital uppgick till 8 168 MSEK kedjor hade ett resultat på nivå med eller högre än 2002, med störst (11 273 MSEK) och avkastningen på operativt sysselsatt kapital framgång för SuperBrugsen och Fakta. uppgick till 4,71% (1,08%). Fakta växte med totalt 22 butiker och visade en god utveckling både gällande försäljning och resultat under 2003. Investeringar Coop Norges resultat utvecklades väl i både handels- och Koncernens nettoinvesteringar uppgick under 2003 till 475 industriverksamheten. Rörelseresultatet före strukturkostnader MSEK (1 493 MSEK). Under året har försäljningar av fastigheter ökade från 157 MNOK 2002 till 177 MNOK, (293 MNOK i Sverige och Danmark samt försäljning av margarinfabriken i inräknat försäljningen av margarinverksamheten). Samtliga butiks- Norge ägt rum vilket reducerat nettoinvesteringen. Investeringarna kedjor, som drivs av samvirkelagen, visade försäljningsökningar är hänförbara till ombyggnationer och nyetableringar av butiker. jämfört med fjolåret, med undantag av Coop Marked där det sker en reduktion av antalet butiker. Övriga väsentliga händelser under året Coop Sveriges intäkter ökade med 1% jämfört med 2002, vil- Den 17 december 2002 beslutade Coop Nordens styrelse att till ny ket innehåller en ökning för Coop Forum och en svag minskning vd i Coop Norden AB och koncernchef utse Svante Nilsson, med för Coop Konsum, det senare pga en reduktion av antalet butiker. tillträdesdag den 1 februari 2003. Rörelseresultatet före strukturkostnader ökade med 156 MSEK till I månadsskiftet september/oktober 2003 ändrade moderbola- 225 MSEK, vilket delvis förklaras av betydande avsättningar till get säte från Göteborg till Stockholm och huvudkontoret flyttade. företagets pensionsstiftelse ifjol och försäljning av fastigheter under Inom Coop Sverige har omfattande effektiviseringsprogram 2003. bedrivits vilket inneburit uppsägningar av personal inom admi- nistrationen. Förändringar har även skett beträffande terminal- Personal strukturen. Medelantalet anställda uppgick under året till 27 087 (28 147) Under året har en gemensam nordisk varuförsörjningsfunktion personer. Antal anställda vid årets slut uppgick till 26 888 etablerats i Köpenhamn vilket inneburit uppsägningar och för- (26 747) personer. flyttningar av varuförsörjningspersonal i bolagen. Likvida medel och finansiell ställning Ägarförhållanden Koncernens kassaflöde efter finansnetto förbättrades kraftigt gen- Coop Norden ägs sedan bildandet den 20 juni 2002 av svenska KF temot föregående år. Det positiva kassaflödet förklaras främst av till 42%, danska FDB till 38% och norska Coop NKL till 20%. Bil- en lägre bindning i rörelsekapital samt en lägre investeringsnivå. dandet skedde genom retroaktiv apportöverlåtelse per 2002-01-01. Koncernens likvida medel vid årsskiftet uppgick till 1 812 MSEK (898 MSEK). Av koncernens totala checkräkningskredit om Miljö 3 840 MSEK, var endast 36 MSEK (830 MSEK) utnyttjade den Coop Norden-koncernen bedriver ingen tillståndsskyldig eller 31 december 2003, vilket förklaras av det positiva kassaflödet. anmälningspliktig verksamhet. Coop Norden innehar konvertibla skuldebrev om 900 MSEK från KF och Coop NKL. FDB har möjlighet att i perioden 2003– Forskning och utveckling 2006, ta i anspråk en andel av skuldebreven motsvarande deras Coop Norden-koncernen bedriver ingen forskning men viss ägarandel i Coop Norden AB. Skuldebreven kan konverteras till utveckling av egen mjukvara som huvudsakligen utgörs av Data- aktier tidigast den 26 april 2007. warehouse i Coop Danmark. Coop Norden har under året återbetalat garantilån om 200 MSEK till de tre ägarna som förknippades med resultatgarantier i Framtida utveckling de apporterade verksamheterna för år 2002. Coop Sverige upp- Synergieffekterna, både när det gäller inköp och de strukturåt- nådde inte det garanterade resultatet, vilket innebar en tillskjutning gärder som nu vidtas i dotterbolagen börjar ge resultat. Såväl av totalt 162,8 MSEK från KF. För att säkra en oberoende tolkning besparingsprogram som synergier väntas successivt ge allt större av apportavtalets bestämmelser om resultatgaranti genomfördes ett effekter på de närmaste 12–18 månaderna. Coop Norden-kon- skiljeförfarande vid Stockholms Handelskammare. cernen kommer under närmaste åren fortfarande ha en del kost- Koncernens nettoskuld, exklusive lån från ägarna, uppgick till nadsbesparingsprogram och strukturåtgärder för att nå accepta- 3 451 MSEK (6 079 MSEK). Nettoskuldsättningsgraden exklusi- bel lönsamhet. ve lån från ägarna uppgick till 0,73 gånger (1,17 gånger). Koncernens eget kapital uppgick till 3 818 MSEK (4 093 MODERBOLAGET MSEK). Koncernens totala riskbärande kapital, inklusive lån som Omsättning och resultat är konvertibla till aktiekapital från ägarna, uppgick till 4 718 Omsättningen uppgick till 229 MSEK (100 MSEK) och bestod av MSEK (5 193). Vid apportemissionen tillfördes 3 936 MSEK i utvecklingsbidrag från butiker samt management fees från dotter- eget kapital och 1 100 MSEK i lån från ägarna. bolagen. Resultatet efter finansnetto uppgick till –127,3 MSEK Soliditeten mätt såsom ägarnas riskbärande kapital i förhållan- (–81,8 MSEK). Resultatet efter skatt uppgick till –91,8 MSEK de till totalt kapital uppgick vid årets slut till 20,4% (22,1%). (–52,7 MSEK). Likvida medel uppgick till 1 556 MSEK (439 MSEK). COOP ÅRSREDOVISNING 2003 7
 8. 8. Moderbolaget har tecknat nyemission i Coop Danmark A/S med VINSTDISPOSITION 702 MSEK. Moderbolaget har dessutom erhållit resultatgaranti Koncernens fria egna kapital uppgår till –92,8 MSEK. från KF avseende Coop Sverige för år 2002 om totalt 162,8 Till bolagsstämman för behandling står följande ansamlade för- MSEK, vilket reducerat anskaffningskostnaden för aktierna i lust i moderbolaget (kr): Coop Sverige AB. Balanserat resultat – 67 810 486 kr Personal Årets resultat – 91 834 319 kr Medelantal anställda uppgick till 24 stycken (14 stycken) under Summa –159 644 805 kr år 2003. Antal anställda vid årets slut uppgick till 25 personer (22 personer). Styrelsen och verkställande direktören föreslår att förlusten behandlas på följande sätt (kr): Styrelsens arbete under 2003 Coop Nordens styrelse består av 13 stycken styrelseledamöter I ny räkning överförs –159 644 805 kr valda av bolagsstämman samt 2 personalrepresentanter. Andra tjänstemän deltar vid behov i styrelsens sammanträden i föredra- Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och ställning i gande eller administrativa funktioner. Under året hade styrelsen 12 övrigt hänvisas till efterföljande finansiella rapporter. (10) protokollförda styrelsemöten. Den formella styrningen av styrelsens arbete utgår från Arbets- ordningen, vilken reglerar styrelsens tids- och ämnesmässiga inrikt- ning. Vidare preciseras ansvarsfördelningen mellan styrelse, styrel- seordförande och vd, vilkens befogenheter förtydligats i en särskild vd-instruktion. Under året har en revisionskommitté tillsatts. 8 COOP ÅRSREDOVISNING 2003
 9. 9. Resultaträkning KONCERNEN MODERBOLAGET MSEK Not 2003 2002 2003 2002 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 1 79 288,1 77 360,5 – – Förändring av varulager –1,2 –4,1 – – Aktiverat arbete för egen räkning 14,4 5,4 – – Övriga rörelseintäkter 2 6 752,9 6 614,9 229,4 100,0 Summa rörelsens intäkter 86 054,2 83 976,7 229,4 100,0 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter –391,1 –448,8 – – Handelsvaror –66 384,2 –64 727,1 – – Övriga externa kostnader 3,4 –7 910,9 –7 818,0 –97,9 –66,1 Personalkostnader 5,6 –9 702,2 –9 774,1 –152,7 –97,4 Avskrivningar och nedskrivningar 8,9 –1 209,1 –1 099,8 –5,4 –1,4 Summa rörelsens kostnader –85 597,5 –83 867,8 –256,0 –164,9 Rörelseresultat 7 456,7 108,9 –26,6 –64,9 Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper 10 – 0,2 – – Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 41,1 47,6 214,2 174,1 Räntekostnader och liknande resultatposter 12 –475,6 –509,5 –314,9 –191,0 Summa finansiella intäkter och kostnader –434,5 –461,7 –100,7 –16,9 Resultat efter finansiella poster 22,2 –352,8 –127,3 –81,8 Skatt på årets resultat 13 8,7 148,5 35,5 29,1 Minoritetens andel av årets resultat –1,4 –0,7 – – ÅRETS RESULTAT 29,5 –205,0 –91,8 –52,7 COOP ÅRSREDOVISNING 2003 9
 10. 10. Balansräkning KONCERNEN MODERBOLAGET MSEK per 31 december Not 2003 2002 2003 2002 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 170,1 129,3 – – Patent och licenser samt liknande rättigheter 43,3 39,2 0,2 0,4 Hyresrätter och liknande rättigheter 0,9 2,0 – – Goodwill 25,0 7,6 15,2 – Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 65,5 – – – Immateriella anläggningstillgångar 8 304,8 178,1 15,4 0,4 Byggnader och mark 7 101,5 7 579,1 – – Maskiner och andra tekniska anläggningar 188,0 359,2 – – Inventarier, verktyg och installationer 2 957,3 3 290,7 3,4 4,2 Pågående nyanläggningar och förskott 87,9 230,1 – – Materiella anläggningstillgångar 9 10 334,7 11 459,1 3,4 4,2 Aktier och andelar i koncernföretag 14 – – 5 433,0 4 893,9 Fordringar hos koncernföretag – – 2 400,1 2 565,0 Andelar i intresseföretag 14 3,5 1,4 – – Andra långfristiga värdepappersinnehav 21,2 25,1 – – Andra långfristiga fordringar räntebärande – 0,1 – – Andra långfristiga fordringar ej räntebärande 167,0 187,4 – – Uppskjuten skattefordran 13 622,9 572,0 64,6 29,1 Finansiella anläggningstillgångar 814,6 786,0 7 897,7 7 488,0 Summa anläggningstillgångar 11 454,1 12 423,2 7 916,5 7 492,6 Omsättningstillgångar Råvaror och förnödenheter 75,9 103,2 – – Färdiga varor och handelsvaror 6 020,5 6 175,0 – – Förskott till leverantörer 7,6 8,7 – – Varulager m.m. 6 104,0 6 286,9 – – Kundfordringar 2 264,5 2 449,8 2,6 1,6 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag – – 123,4 2 134,9 Övriga kortfristiga fordringar räntebärande 357,5 575,1 19,9 – Övriga kortfristiga fordringar ej räntebärande 526,0 284,3 70,6 10,4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 583,5 433,3 5,6 15,4 Kortfristiga fordringar 3 731,5 3 742,5 222,1 2 162,3 Kortfristiga placeringar 9,9 6,6 – – Kassa och bank 1 801,9 891,6 1 555,8 438,5 Summa omsättningstillgångar 11 647,3 10 927,6 1 777,9 2 600,8 SUMMA TILLGÅNGAR 23 101,4 23 350,8 9 694,4 10 093,4 10 COOP ÅRSREDOVISNING 2003
 11. 11. Balansräkning KONCERNEN MODERBOLAGET MSEK per 31 december Not 2003 2002 2003 2002 EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktiekapital (500 000 aktier à nom 1 000 kr) 500,0 500,0 500,0 500,0 Överkursfond 3 465,7 3 465,7 3 465,7 3 465,7 Bundna reserver –55,1 218,7 – – Bundet eget kapital 3 910,6 4 184,4 3 965,7 3 965,7 Fria reserver / Balanserat resultat –122,3 113,7 –67,8 –15,1 Årets resultat 29,5 –205,0 –91,8 –52,7 Fritt eget kapital –92,8 –91,3 –159,6 –67,8 Summa eget kapital 3 817,8 4 093,1 3 806,1 3 897,9 Minoritetens andel 13,4 13,0 – – Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 16 94,4 98,1 4,2 – Avsättning för uppskjuten skatt 13 – 1,8 – – Övriga avsättningar 16 373,0 90,3 23,0 – Avsättningar 467,4 190,2 27,2 – Långfristiga skulder räntebärande 6 417,1 7 549,2 4 010,1 4 975,0 Långfristiga skulder ej räntebärande 11,0 44,6 – – Långfristiga skulder 17 6 428,1 7 593,8 4 010,1 4 975,0 Kortfristiga skulder till koncernföretag – – 1 607,4 86,1 Kortfristiga skulder räntebärande 19 123,9 1 128,7 36,6 1 030,5 Kortfristiga skulder ej räntebärande 1 345,2 1 223,0 20,5 3,5 Förskott från kunder 151,8 126,7 – – Leverantörsskulder 7 882,2 6 154,6 52,1 16,6 Skatteskulder 49,2 43,6 – – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 2 822,4 2 784,1 134,4 83,8 Kortfristiga skulder 12 374,7 11 460,7 1 851,0 1 220,5 Summa skulder och avsättningar 19 270,2 19 244,7 5 888,3 6 195,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 101,4 23 350,8 9 694,4 10 093,4 Poster inom linjen Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 21 Ställda säkerheter 2 532,0 2 653,0 Inga Inga Ansvarsförbindelser 6 949,0 6 816,0 6 940,0 6 640,0 COOP ÅRSREDOVISNING 2003 11
 12. 12. Kassaflödesanalys KONCERNEN MODERBOLAGET MSEK Not 2003 2002 2003 2002 Resultat efter finansiella poster 22,2 –352,8 –127,3 –81,8 Justering för ej kassaflödespåverkande poster 18, 23 1 156,3 1 025,0 79,2 38,7 Betald inkomstskatt –39,3 –6,8 –0,1 –0,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet 1 139,2 665,4 –48,2 –43,2 Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Varulager 28,0 –531,1 – – Kundfordringar –9,0 –1 414,2 –1,0 –1,6 Övriga kortfristiga fordringar –421,3 861,3 –60,2 –7,5 Leverantörsskulder 1 912,0 –453,3 35,5 9,7 Kortfristiga icke räntebärande skulder 255,9 62,9 30,8 28,7 Förändringar i rörelsekapital 1 765,6 –1 474,4 5,1 29,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 904,8 –809,0 –43,1 –13,9 Förvärv av materiella/immateriella anläggningstillgångar –1 015,9 –1 856,5 –19,5 –2,2 Försäljning av materiella/immateriella anläggningstillgångar 705,8 361,9 – – Nyemission i dotterbolag / Aktieägartillskott – – –701,9 –1 600,0 Resultatgaranti 78,8 – 78,8 – Investeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar – 16,6 – – Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar 8,0 –1,0 – – Kassaflöde från investeringsverksamheten –223,3 –1 479,0 –642,6 –1 602,2 Kortfristig räntebärande in- och utlåning koncernkonton och likn. 203,3 – 3 677,8 –4 642,4 Amortering av räntebärande utlåning till föregående ägare av dotterbolag –116,0 –4 173,0 –116,0 – Förändring av skuld till kreditinstitut –1 843,9 – –1 758,8 – Upptagande av lån – 6 005,5 – 6 005,4 Nyemission – 674,6 – 674,6 Kassaflöde från finansieringsverksamheten –1 756,6 2 507,1 1 803,0 2 037,6 ÅRETS KASSAFLÖDE 924,9 219,1 1 117,3 421,5 Avstämning av årets kassaflöde Likvida medel vid årets början 898,2 17,0 438,5 17,0 Likvida medel tillskjutna vid apportemission 24 – 660,5 – – Likvida medel vid årets början justerade för medel tillskjutna vid apportemission 898,2 677,5 438,5 17,0 Omräkningsdifferenser i likvida medel –11,3 1,6 – – 1) Likvida medel vid årets slut 1 811,8 898,2 1 555,8 438,5 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 924,9 219,1 1 117,3 421,5 1) Likvida medel innehåller endast kassa, banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar. 12 COOP ÅRSREDOVISNING 2003
 13. 13. Förändringar i eget kapital KONCERNEN AKTIE- ÖVERKURS- BUNDNA FRITT EGET SUMMA MSEK KAPITAL FOND RESERVER KAPITAL EGET KAPITAL Ingående balans 1 januari år 2002 15,0 15,0 – –15,1 14,9 Apportemission 485,0 3 450,7 – – 3 935,7 Effekt av byte av redovisningsprincip1) – – – 236,8 236,8 Valutakursdifferenser – – 105,3 5,4 110,7 Förskjutningar mellan fritt och bundet eget kapital – – 113,4 –113,4 0,0 Årets resultat – – – –205,0 –205,0 Utgående balans 31 december år 2002 500,0 3 465,7 218,7 –91,3 4 093,1 Valutakursdifferenser – – – –304,7 –304,7 Förskjutningar mellan fritt och bundet kapital – – –273,8 273,7 –0,1 Årets resultat – – – 29,5 29,5 Utgående balans 31 december år 2003 500,0 3 465,7 –55,1 –92,8 3 817,8 MODERBOLAG AKTIE- ÖVERKURS- RESERV FRITT EGET SUMMA MSEK KAPITAL FOND FOND KAPITAL EGET KAPITAL Ingående balans 1 januari år 2002 15,0 15,0 – –15,1 14,9 Apportemission 485,0 3 450,7 – – 3 935,7 Årets resultat – – – –52,7 –52,7 Utgående balans 31 december år 2002 500,0 3 465,7 – –67,8 3 897,9 Årets resultat – – – –91,8 –91,8 Utgående balans 31 december år 2003 500,0 3 465,7 – –159,6 3 806,1 Aktiekapitalet utgörs av 500 000 aktier à nom 1 000 SEK. 1) Effekt av ändrade redovisningsprinciper avser anpassning av koncernens redovisningsprinciper till Redovisningsrådets rekommendationer och utgörs av ändrade principer i apporterade dotterbolag vilket påverkat koncernens öppningsbalans om 236,8 MSEK. COOP ÅRSREDOVISNING 2003 13
 14. 14. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och I koncernens resultaträkning redovisas som resultatandelar koncer- Redovisningsrådets rekommendationer och Akutgruppens utta- nens andel i intresseföretagets resultat före bokslutsdispositioner lande samt i tillämpliga fall Bokföringsnämndens rekommenda- och skatt. Resultatandelar redovisas i koncernens rörelseresultat, tioner och uttalanden. Om inte annat framgår är principerna oför- eftersom innehaven uteslutande är rörelsebetingade. Koncernens ändrade gentemot föregående år. andel av intresseföretagens redovisade skatter inklusive förändring Från och med år 2003 tillämpas följande nya väsentliga rekom- av uppskjutna skatter ingår i koncernens skattekostnader. mendationer från Redovisningsrådet: Coop Norden-koncernen innehar ett s.k. joint venture bolag, – RR 2:02 Varulager Intergroup A.m.b.a, vilket tas in i redovisningen enligt klyvnings- – RR 22 Utformning av finansiella rapporter metoden, d.v.s. 50% av bolagets balans och resultaträkning. – RR 26 Händelser efter balansdagen Försäljning och inköp samt uppkomna internvinster inom kon- – RR 27 Finansiella instrument: Upplysningar och klassificering cernen elimineras i sin helhet med beaktande av uppskjuten skatt. Övriga koncerninterna mellanhavanden elimineras i sin helhet. Redovisningsrådets nya rekommendationer som har trätt i kraft har inte medfört någon effekt på redovisat resultat och ställning, O M R Ä K N I N G AV U T L A N D S V E R K S A M H E T E R men har påverkat omfattningen av tilläggsupplysningar i denna De utländska dotterbolagens tillgångar och skulder i balansräk- årsredovisning. ningen omräknas till SEK enligt dagskursmetoden, då samtliga dotterbolag klassificeras som självständiga. KONCERNREDOVISNING Dagskursmetoden innebär att tillgångar och skulder omräknas Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Coop Norden AB till valutakursen på balansdagen samt att intäkter och kostnader med samtliga dotterbolag i Danmark, Norge och Sverige. Med räknas om till den genomsnittliga valutakursen under räkenskap- dotterbolag avses juridisk person i vilka moderbolaget direkt eller såret. De omräkningsdifferenser som uppstår på grund av indirekt kontrollerar mer än hälften av röstetalet. dagskursmetoden förs direkt till eget kapital i balansräkningen. Verksamheten i Coop Norden-koncernen etablerades år 2002 De utländska dotterbolagen finansieras till största del genom genom att ägarna till Coop Norden AB (FDB i Danmark, Coop Coop Nordens gemensamma finansavdelning. Lån och checkräk- NKL i Norge och KF i Sverige) slog samman sina dagligvaru- ningskrediter tas upp i respektive lands valuta. verksamheter till en gemensam nordisk enhet. Detta skedde genom att respektive ägare till Coop Norden AB, apporterade sina GEMENSAMMA REDOVISNINGSPRINCIPER dagligvaruverksamheter i utbyte mot aktier i Coop Norden AB. I och med bildandet av Coop Norden-koncernen under år 2002 Samgåendet redovisas som ett joint venture enligt carry-over prin- infördes gemensamma redovisningsprinciper. De gemensamma cipen varvid Coop Norden övertar de tidigare ägarnas bokförda redovisningsprinciperna innebar främst effekter på aktiveringar av värden på överförda tillgångar och skulder. Övertagna nettotill- anläggningstillgångar, avskrivningstider, varulagervärdering och gångarna i Coop Norden-koncernen har således redovisats till de skatter. tidigare ägarnas ursprungliga bokförda koncernmässiga värden En gränsdragning gjordes av vad som ansågs vara ändring av och därefter har endast justeringar skett för anpassning till kon- redovisningsprincip samt vad som ansågs vara förändring i upps- cerngemensamma redovisningsprinciper. kattningar och bedömningar. Förändring av varulagervärdering I övriga avseenden följer Coop Norden-koncernen Redovis- och redovisning av uppskjuten skatt ansågs vara en ändring av ningsrådets rekommendation om koncernredovisning, RR1:00. redovisningsprincip och effekten fördes som en korrigeringspost Minoritetsandelen av årets resultat och eget kapital i delvis ägda mot ingående eget kapital 2002. Förändring av avskrivningstider dotterföretag redovisas separat i koncernens resultat- och balans- och regler för aktivering av IT-projekt ansågs vara en förändring av räkning. uppskattningar och bedömningar och redovisades över resultat- Med intresseföretag avses företag, som inte är dotterföretag där räkningen. Coop Norden-koncernen har ett innehav på minst 20 % av röste- talet av samtliga andelar. FINANSIELLA INSTRUMENT I koncernens bokslut redovisas Coop Norden-koncernens Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvär- intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden. Enligt denna metod de och verkligt värde. redovisas det bokförda värdet i koncernen på andelar i intressefö- retag till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter VA L U TA D E R I VAT justeras värdet med koncernens andel av förändringen i intressefö- Koncernen har väsentliga valutaflöden i utländsk valuta relaterade retagets nettotillgångar. till inköp av varor i främmande valutor. För säkring av fluktatio- 14 COOP ÅRSREDOVISNING 2003
 15. 15. ner i valutakurser avseende dessa flöden används terminskontrakt, M AT E R I E L L A A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R swapar och optioner. Kursdifferenser hänförliga till dessa reflekte- Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde ras i samband med att transaktionerna sker. Utestående valutade- med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan och even- rivat värderas till balansdagens valutakurser och orealiserade valu- tuella nedskrivningar. taförluster redovisas över resultatet. AV S K R I V N I N G A R E N L I G T P L A N R Ä N T E D E R I VAT Avskrivningar enligt plan är baserade på tillgångars anskaff- Räntederivat (ränteswapavtal), FRA-kontrakt (Forward Rate ningsvärden och beräknade ekonomiska livslängder. Planenlig Agreement) och futures ingås i syfte att förändra den underliggan- avskrivning sker med följande procentsatser: de finansiella nettoskuldens räntestruktur. Räntederivatens resul- tateffekt (netto) av ränteintäkter och räntekostnader redovisas Byggnader 2%–2,5% löpande under räntenetto. För utestående räntederivat redovisas Markanläggningar 5% upplupen ränta. Maskiner och andra tekniska anläggningar 6%–20% Inventarier, verktyg och installationer 10%–33% U T L Ä N D S K A VA L U T O R Goodwill 20% Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balans- Andra immateriella tillgångar 10%–20% dagens kurs och orealiserade kursvinster och kursförluster ingår i resultatet. Införandet av gemensamma redovisningsprinciper har medfört att Kursvinster och kursförluster på rörelserelaterade fordringar avskrivningsprocenten för vissa typer av anläggningstillgångar har och skulder redovisas som övriga rörelseintäkter och rörelsekost- förändrats jämfört med de principer dotterbolagen hade innan de nader. Kursdifferenser avseende finansiella tillgångar och skulder införlivades i Coop Norden-koncernen. De nya avskrivningssat- redovisas under resultat från finansiella investeringar. serna tillämpas på samtliga anläggningstillgångar baserat på histo- riska anskaffningsvärden från och med det första verksamhetsåret INTÄKTER i Coop Norden-koncernen, d.v.s. år 2002. Koncernens försäljning i Danmark och Sverige utgörs huvudsakli- Anläggningstillgångar som fanns per 1 januari 2002, och ingick gen av detaljhandel, vilket avser butiksförsäljning med kontant i de apporter som skedde per 1 januari 2002 har tagits in till brutto- betalning. Intäkterna redovisas således normalt i samband med värden, d.v.s. historiska anskaffningsvärden och ackumulerade kontant betalning. avskrivningar. I Danmark och Sverige sker även distribution av varor till själv- ständiga konsument-föreningar. Försäljning i Norge består uteslu- VA R U L A G E R tande av produktion och distribution av varor till Coop NKL. Varulager består i Coop Norden-koncernen av råvaror och förnö- Intäkter redovisas normalt när inkomsten kan beräknas på ett denheter, färdiga varor, handelsvaror i distributionslager samt han- tillförlitligt sätt och när huvudsakligen alla risker och rättigheter delsvaror i butikslager. som är förknippade med ägandet övergått till köparen, vilket nor- Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt malt inträffar i samband med leverans. först in – först ut principen (FIFU) respektive verkligt värde, där Koncernens övriga intäkter består till stor del av bensinförsälj- verkligt värde utgörs av återanskaffningsvärde eller nettoförsälj- ning, samt fakturering till Coop NKL för att täcka omkostnader i ningsvärde. enlighet med avtal. Under året har realisationsvinster uppstått vid försäljning av margarinfabriken i Norge samt fastighetsförsälj- S K AT T E R ningar i Sverige och Danmark. Dessa realisationsvinster har redo- Koncernens totala skatt utgörs av summan av aktuell skatt och visats som övriga intäkter. uppskjuten skatt. Aktuell skatt utgörs av skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar av tidigare års aktuel- I M M AT E R I E L L A A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R la skatt. Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader De immateriella tillgångarna, bestående företrädesvis av aktivera- som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på de IT-projekt, licenser, patent, varumärken, hyresrättigheter och tillgångar och skulder. Uppskjutna skattefordringar redovisas förvärvad goodwill, redovisas till anskaffningskostnad med avdrag endast i den utsträckning det är sannolikt att den kan utnyttjas för ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella inom en överskådlig framtid. nedskrivningar. Koncernen bedriver utveckling i form av egna IT-projekt. I det PENSIONER fall det är sannolikt att utvecklingskostnader leder till framtida Alla pensionsutfästelser som inte övertagits av försäkringsbolag ekonomiska fördelar för koncernen och anskaffningsvärdet kan eller på annat sätt säkerställts genom fondering hos extern part beräknas tillförlitligt, aktiveras utgifter för utveckling såsom skuldförs i balansräkningen. immateriell anläggningstillgång i balansräkningen. I övrigt belas- Från och med 1 januari 2004 kommer Redovisningsrådets tar utvecklingen rörelseresultatet löpande. rekommendation RR 29 Ersättningar till anställda att börja tilläm- pas. Aktuarieberäkningar för att fastställa öppningsbalansen för COOP ÅRSREDOVISNING 2003 15
 16. 16. förmånsbestämda ersättningar är vid tidpunkten för årsredovis- Övriga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. ningens avlämnande ännu inte klara, men kommer att innebära en Sådana leasingavgifter kostnadsförs i resultatet linjärt över leasing- negativ påverkan på koncernens egna kapital i storleksordningen perioden. –65 till –90 MSEK. AFFÄRSOMRÅDEN OCH GEOGRAFISKA OMRÅDEN AV S Ä T T N I N G A R Coop Norden-koncernen bedriver sin verksamhet i Danmark, Förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret och som på Norge och Sverige med kunder inom samma geografiska områden. balansdagen är sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp Koncernens primära segment är geografiska områden baserade på eller tidpunkt har redovisats som avsättningar. var kunderna är lokaliserade. Någon sekundär indelningsgrund har inte bedömts vara aktuell. LEASING Ett leasingavtal vari de ekonomiska risker och fördelar som för- K A S S A F L Ö D E S A N A LY S knippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs till kon- Kassaflödesanalysen är upprättad enligt Redovisningsrådets cernen definieras som ett finansiellt leasingavtal. Vid utgången av rekommendation RR7. Den indirekta metoden har använts för att år 2003 finns inga väsentliga finansiella leasingavtal i Coop Nor- redovisa kassaflöden från den löpande verksamheten. den-koncernen. Definitioner R I S K B Ä R A N D E K A P I TA L RÄNTETÄCKNINGSGRAD Beräknas som summan av redovisat eget kapital, garantikapital, Beräknas som rörelseresultat plus avskrivningar plus finansiella förlagslån samt minoritetskapital. intäkter i procent av finansiella kostnader. SOLIDITET O P E R AT I V T S Y S S E L S AT T K A P I TA L Beräknas som summan av redovisat eget kapital, garantikapital, för- Beräknas som anläggningstillgångar plus ej räntebärande tillgång- lagslån samt minoritetskapital i procent av balansomslutningen. ar minus ej räntebärande skuld. NETTOSKULD AV K A S T N I N G P Å O P E R AT I V T S Y S S E L S AT T K A P I TA L Beräknas som summa räntebärande skulder exklusive garantikapi- Beräknas som rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt tal och förlagslån, minus summa räntebärande tillgångar och lik- sysselsatt kapital. vida medel. R Ö R E L S E K A P I TA L NETTOSKULDSÄTTNINGSGRAD Beräknas som summan av kortfristiga ej räntebärande fordringar Beräknas som nettoskuld dividerat med summan av eget kapital, plus varulager minus kortfristiga ej räntebärande skulder. garantikapital och förlagslån. 16 COOP ÅRSREDOVISNING 2003
 17. 17. Noter Not 1. Nettoomsättning per marknadssegment, geografiska marknader Sverige Norge Danmark Elimineringar etc Summa 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 INTÄKTER Extern omsättning 27 654 27 315 15 939 14 804 35 611 35 096 84 146 79 288 77 361 Övriga intäkter 739 753 1 888 1 837 3 852 4 005 287 20 6 766 6 615 Intern omsättning 15 – 4 4 57 42 –76 –46 – – Summa rörelsens intäkter 28 408 28 068 17 831 16 645 39 520 39 143 295 120 86 054 83 976 RESULTAT Resultat före struktur- kostnader per rörelsegren 225 324 335 194 338 253 5 18 903 789 Strukturkostnader och engångseffekter –417 –254 –6 –2 –15 –259 155 – –283 –515 Övrigt –60 –34 –10 –19 –67 –47 – – –137 –100 Res. per geografisk marknad –252 36 319 173 256 –53 160 18 483 174 Övriga ofördelade kostnader –26 –65 Rörelseresultat 457 109 Finansnetto –435 –462 Resultat efter finansiella poster 22 –353 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Tillgångar 8 312 8 826 3 510 3 814 10 478 10 278 –3 256 –4 728 19 044 18 190 Ofördelade tillgångar 4 057 5 161 Summa tillgångar 23 101 23 351 Skulder och avsättningar 7 032 7 248 2 136 2 436 8 440 8 893 –4 225 –5 526 13 383 13 051 Ofördelade skulder 5 887 6 194 Summa skulder och avsättningar 19 270 19 245 Nettoinvesteringar 298 718 97 98 78 675 2 2 475 1 493 Avskrivningar 617 490 117 136 467 470 2 4 1 203 1 100 Not 2. Övriga rörelseintäkter KONCERNEN MODERBOLAGET MSEK per 31 december 2003 2002 2003 2002 Bensinförsäljning 3 684,5 3 834,9 – – Fakturering av omkostnader till Coop NKL 1 064,0 1 104,3 – – Realisationsvinst vid avyttring av tillgångar 318,4 54,8 – – Resultatgaranti från KF 162,8 – – – Kedjeavgifter 161,3 230,6 – – Externa hyresintäkter 100,0 125,2 – – Utvecklingsbidrag egna butiker och DDF-butiker 92,7 – 179,4 – Övrigt 1 169,2 1 265,1 50,0 100,0 Summa 6 752,9 6 614,9 229,4 100,0 COOP ÅRSREDOVISNING 2003 17
 18. 18. Not 3. Arvode till revisorer KONCERNEN MODERBOLAGET MSEK 2003 2002 2003 2002 Kostnad för revision genomförd av valda revisorer KPMG – 2,9 – 0,4 Deloitte & Touche 6,0 3,7 0,9 – NorAudit 1,3 1,6 – – Summa revision 7,3 8,2 0,9 0,4 Kostnad för konsultationer genomförda av valda revisorer KPMG – 1,4 – 1,4 Deloitte & Touche 3,4 3,2 1,0 2,7 NorAudit 1,6 0,4 – 0,4 Summa konsultation 5,0 5,0 1,0 4,5 Summa 12,3 13,2 1,9 4,9 Not 4. Operationell lease Coop Norden-koncernen innehar ett operationellt leasingavtal av väsentlig karaktär. Kontraktet avser pant- och returmaskiner med avtalspartner Tomra och innebär en årlig leasingkostnad om cirka 50 MSEK. Not 5. Medelantal anställda samt upplysning om könsfördelning och sjukfrånvaro1) Medelantal anställda 2003 2002 Koncernen Antal anställda Varav kvinnor Varav män Antal anställda Varav kvinnor Varav män Sverige 11 591 6 698 4 893 12 322 7 273 5 049 Norge 1 796 420 1 376 1 827 457 1 370 Danmark 13 700 6 830 6 870 13 998 6 809 7 189 Koncern totalt 27 087 13 948 13 139 28 147 14 539 13 608 2003 2002 Moderbolag Antal anställda Varav kvinnor Varav män Antal anställda Varav kvinnor Varav män Sverige 19 9 10 11 5 6 Norge 1 – 1 1 – 1 Danmark 5 1 4 2 – 2 Moderbolaget totalt 25 10 15 14 5 9 Könsfördelning ledande befattn.havare 2003 2002 Koncernen Antal Varav kvinnor Varav män Antal Varav kvinnor Varav män Styrelseledamöter 39 7 32 46 9 37 Vd, övrig företagsledning 44 10 34 33 7 26 Koncernen totalt 83 17 66 79 16 63 1) Exkl. anställda i de 120 butiker som i Coop Sverige bedrivs på franchisebasis. 18 COOP ÅRSREDOVISNING 2003
 19. 19. 2003 2002 Moderbolag Antal Varav kvinnor Varav män Antal Varav kvinnor Varav män Styrelseledamöter 15 2 13 15 1 14 Vd, övrig företagsledning 10 1 9 6 – 6 Totalt 25 3 22 21 1 20 Sjukfrånvaro 2003 Total sjukfrånvaro, helår 0,4% 1) – långtidssjukfrånvaro, mer än 60 dagar – sjukfrånvaro för män 0,1% – sjukfrånvaro för kvinnor 0,9% 2) – anställda –29 år – anställda 30–49 år 0,1% 2) – anställda 50 år– 1) Ingen långtidssjukfrånvaro finns för moderbolaget under 2003 2) Åldersgruppen består av färre än 10 individer Not 6. Löner och andra ersättningar KONCERNEN MODERBOLAGET MSEK per 31 december 2003 2002 2003 2002 Moderbolag Styrelse och vd 8,9 24,5 8,9 24,5 Övriga 85,1 43,7 85,1 43,7 Summa 94,0 68,2 94,0 68,2 Dotterbolag i Sverige Styrelse och vd 4,8 19,2 – – Övriga 2 892,5 2 803,8 – – Summa 2 897,3 2 823,0 – – Dotterbolag i Norge Styrelse och vd 2,9 2,3 – – Övriga 741,4 741,6 – – Summa 744,3 743,9 – – Dotterbolag i Danmark Styrelse och vd 4,9 5,6 – – Övriga 3 987,7 4 065,8 – – Summa 3 992,5 4 071,4 – – KONCERNEN TOTALT 7 742,2 7 706,5 – – Sociala kostnader Sociala kostnader 1 862,6 1 971,6 39,2 23,0 Varav pensionskostnader 501,2 574,4 15,8 4,3 Summa 1 862,6 1 971,6 39,2 23,0 TOTALT 9 590,8 9 678,1 133,3 91,2 forts. nästa sida COOP ÅRSREDOVISNING 2003 19
 20. 20. forts. not 6 Inga tantiem eller resultatbaserade ersättningar har utgått till vd motsvarande 12 månaders lön. Avräkning sker av uppsägningslönen eller styrelse under räkenskapsåret. mot ersättning från ny arbetsgivare. Enligt bolagsstämmans beslut utgår styrelsearvode intill nästa Coop Sveriges vd avgick i juni 2003. Avgångsvederlag inkl ordinarie bolagsstämma med 1 750 KSEK, varav 250 KSEK till sociala avgifter uppgick till 15 900 KSEK och har belastat resulta- styrelsens ordförande Ebbe Lundgaard. De två vice ordföranden tet i moderbolaget. har erhållit 150 KSEK vardera och övriga ledamöter 100 KSEK Övriga ledande befattningshavare har marknadsmässiga anställ- vardera. Suppleanter erhåller ersättning om 2 KSEK per möte. ningsvillkor. Utöver uppsägningstid finns avtal om avgångsvederlag Totalt har 1 772 KSEK utbetalats under 2003. som omfattar mellan 0–18 månadslöner. Coop Nordens koncernchef och verkställande direktör Svante För vissa ledande befattningshavare har avtal träffats om pen- Nilsson tillträdde den 1 februari 2003. Enligt avtal har vd lön sion från 60 till 62 års ålder. uppgående till 7 800 KSEK per år. I tillägg kan bonus utgå baserat Koncernens totala omstruktureringskostnad som belastat löner på Coop Nordens finansiella utveckling. Inga resultatbaserade och ersättningar uppgår till 288,1 MSEK. Moderbolaget har under ersättningar har utgått till vd för år 2003. Till tjänstepension ska året belastats med lönekostnader som följd av omstruktureringar i årligen inbetalas 35% av fast lön. Vid uppsägning från bolagets de nordiska ledningsgrupperna med totalt 33,2 MSEK. sida har vd uppsägningslön i 12 månader samt avgångsvederlag Not 7. Upplysningar om närstående Coop Norden AB ägs av KF till 42%, FDB till 38% och Coop samt tillskjutande i form av garanti- och förlagslån. NKL till 20%. Följande transaktioner över Coop Norden-koncernens resul- Under föregående år skedde transaktioner mellan ägarbolagen taträkning har skett med de tre ägarbolagen. och Coop Norden AB i form av apporteringar av dotterbolagen, Koncernen MSEK 2003 2002 Intäkter Coop NKL 16 976,5 15 883,2 KF 162,8 8,0 FDB 31,6 2,8 Summa 17 170,9 15 894,0 Kostnader FDB –38,9 –43,1 Summa –38,9 –43,1 Några transaktioner med styrelseledamöter, ledande befattningsha- kar specifikt verksamheten i Coop Norge. Coop Norge ska enligt vare eller nyckelpersoner, utöver lön och andra ersättningar har inte avtalet prissätta sina varor och tjänster så att viss procent av omsätt- förekommit (se not 6 löner och ersättningar). ningen erhålls som rörelseresultat. Några större köp och försäljningar mellan koncernföretagen har Apportavtalet mellan Coop Norden AB och FDB reglerar att inte skett under år 2003. I de fall sådana transaktioner har skett Coop Danmark ska täcka del av FDB's föreningsomkostnader. tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner Coop Norden AB har under året fakturerat en utvecklingsavgift med extern part. till de danska, norska och svenska detaljhandelsföreningarna på Apportavtalet mellan Coop Norden AB och Coop NKL påver- totalt 92,7 MSEK. 20 COOP ÅRSREDOVISNING 2003
 21. 21. Not 8. Immateriella anläggningstillgångar Balanserade Förskott avseende utgifter för Patent, licenser Hyresrätter immateriella Koncernen utvecklings- samt liknande och liknande anläggnings- MSEK arbeten etc rättigheter rättigheter Goodwill tillgångar Totalt Ingående anskaffningsvärden 174,9 49,6 4,6 19,6 – 248,7 Inköp 88,8 14,8 0,0 24,8 65,51) 193,9 Omklassificeringar –3,0 4,0 0,0 0,0 – 1,0 Omräkningsdifferenser –0,4 – –0,5 1,7 – 0,8 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 260,3 68,4 4,1 46,1 65,5 444,4 Ingående avskrivningar Ingående avskrivningar genom apport av dotterbolag –45,6 –10,4 –2,6 –12,0 – –70,6 Årets avskrivningar –45,0 –13,9 –1,0 –7,3 – –67,2 Omklassificeringar 0,4 –0,8 – –1,8 – –2,2 Omräkningsdifferenser – – 0,4 – – 0,4 Utgående ackumulerade avskrivningar –90,2 –25,1 –3,2 –21,1 – –139,6 Utgående planenligt restvärde 170,1 43,3 0,9 25,0 65,5 304,8 Under föregående räkenskapsår uppgick avskrivningarna till 22,7 MSEK. 1) Avser pågående utvecklingsprojekt som ännu inte färdigställts. Patent, licenser Moderbolag samt liknande MSEK rättigheter Goodwill Totalt Ingående anskaffningsvärden 0,6 – 0,6 Inköp – 19,0 19,0 Omklassificeringar – – – Försäljningar/utrangeringar – – – Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0,6 19,0 19,6 Ingående avskrivningar –0,1 – –0,1 Omklassificeringar – – – Årets avskrivningar –0,3 –3,8 –4,1 Utgående ackumulerade avskrivningar –0,4 –3,8 –4,2 Utgående planenligt restvärde 0,2 15,2 15,4 Under föregående räkenskapsår uppgick avskrivningarna för moderbolaget till 0,2 MSEK. COOP ÅRSREDOVISNING 2003 21
 22. 22. Not 9. Materiella anläggningstillgångar Maskiner och Inventarier, Pågående Koncernen andra tekniska verktyg och nyanläggning MSEK Byggnader, mark anläggningar installationer och förskott Totalt Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden 8 858,4 909,2 6 948,1 230,1 16 945,8 Inköp 237,6 23,1 543,7 17,6 822,0 Försäljningar/utrangeringar –364,5 –237,6 –293,5 – –895,6 Omklassificeringar 39,1 54,6 53,8 –155,8 –8,3 Omräkningsdifferenser –259,3 –92,7 –114,9 –4,0 –470,9 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 511,3 656,6 7 137,2 87,9 16 393,0 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar –1 279,3 –550,0 –3 657,4 – –5 486,7 Försäljningar/utrangeringar 51,0 110,6 244,2 – 405,8 Årets avskrivningar –177,3 –67,8 –881,7 – –1 126,8 Omklassificering 1,2 –25,9 34,2 – 9,5 Omräkningsdifferenser 9,7 64,5 80,8 – 155,0 Utgående ackumulerade avskrivningar –1 394,7 –468,6 –4 179,9 – –6 043,2 Ackumulerade nedskrivningar enligt plan Ingående nedskrivningar – – – – – Årets nedskrivningar –15,1 – – – –15,1 Utgående ackumulerade nedskrivningar –15,1 – – – –15,1 Utgående planenligt restvärde 7 101,5 188,0 2 957,3 87,9 10 334,7 Under föregående räkenskapsår uppgick avskrivningarna till 1 077,1 MSEK. Taxeringsvärden fastigheter i Sverige Byggnader 1 190,2 – – – 1 190,2 Mark 184,6 – – – 184,6 Summa 1 374,8 – – – 1 374,8 Inventarier, Moderbolaget verktyg och MSEK installationer Totalt Ingående anskaffningsvärden 5,4 5,4 Inköp 0,5 0,5 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5,9 5,9 Ingående avskrivningar –1,2 –1,2 Årets avskrivningar –1,3 –1,3 Utgående ackumulerade avskrivningar –2,5 –2,5 Utgående planenligt restvärde 3,4 3,4 Under föregående räkenskapsår uppgick avskrivningarna för moderbolaget till 1,2 MSEK. Under år 2003 har inga finansiella leasingkontrakt förekommit. 22 COOP ÅRSREDOVISNING 2003
 23. 23. Not 10. Resultat från övriga värdepapper Koncernen MSEK 2003 2002 Orealiserad vinst, obligationer och aktier – 0,2 Summa – 0,2 Not 11. Ränteintäkter och liknande resultatposter KONCERNEN MODERBOLAGET MSEK 2003 2002 2003 2002 Räntor, koncernföretag – – 199,7 167,2 Räntor, externa 41,1 45,8 14,5 6,9 Kursvinster – 1,8 – – Summa 41,1 47,6 214,2 174,1 Not 12. Räntekostnader och liknande resultatposter KONCERNEN MODERBOLAGET MSEK 2003 2002 2003 2002 Räntor, koncernföretag – – –9,3 –13,8 Räntor, externa inkl bankkostnader –473,8 –497,3 –303,9 –171,4 Kursförluster –1,8 –12,2 –1,7 –5,8 Summa –475,6 –509,5 –314,9 –191,0 Not 13. Skatt på årets resultat KONCERNEN MODERBOLAGET MSEK 2003 2002 2003 2002 Aktuell skattekostnad –42,9 –44,5 – – Justering av aktuell skatt från tidigare år –26,6 0,3 – – Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver 11,2 –1,2 – – Uppskjuten skatt avseende övriga temporära skillnader 67,0 193,9 35,5 29,1 Summa 8,7 148,5 35,5 29,1 Sambandet mellan årets skattekostnad och redovisat resultat före skatt Redovisat resultat före skatt 22,2 –352,8 –127,3 –81,8 Skatt enligt aktuell skattesats, 28% –6,2 98,8 35,6 22,9 Justering av skattekostnad från tidigare år –26,6 0,3 – – Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader –8,1 –0,3 –0,1 –0,1 Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 49,1 5,1 – – Justering för olika skattesatser i olika utländska dotterföretag 0,5 6,7 – – Skatteeffekt av intäkter och kostnader som inte ingår i bokfört resultat – 37,9 – 6,3 Summa 8,7 148,5 35,5 29,1 Den gällande skattesatsen har beräknats med utgångspunkt från den skattesats som gäller för moderbolaget och har uppgått till 28%. forts. nästa sida COOP ÅRSREDOVISNING 2003 23

×