Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FORO AGRÍCOLA - El Futuro del Sector Agroalimentario en Andalucia

384 views

Published on

Reportaje sobre el Foro Agrícola que se celebro en Granada, y en el que Manuel Serrano Ortega, CEO de Coolhunting Community participó como Ponente hablando de las Tendencias y el Futuro del Sector Agroalimentario en Andalucía.

El evento lo organizaron la Caixa a través de Agrobank y el periódico Ideal.

Published in: Food
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

FORO AGRÍCOLA - El Futuro del Sector Agroalimentario en Andalucia

  1. 1. to enAfixíA = La coitsejem do. Acgrictilltim participa un una nueva edición del mu) IDEAL, donde lanm un mensaje en favor de l. i integración dc empresas agroalimentarias y de su iitternncioitalizaciói) L: i tuiiwuir-i i‘ | I' r»: ii l ultuLi, l--t . i y (kv iimlltiluuul, l-It‘ iia Vilxmia, upnvv- t llulvl‘! tii. Il «inician ¡‘ll uns: iiuom mln inn tlvl lUlslHÑÏÁL, ¡ÏHÍHJKÍÜPIIi'-| '(l( ivlull .1 nnnlimi u-l Íutlxnulvlri (h)! .13‘ ni lllllvillüflt)‘ ¡»un | 't‘I¡u| ‘.A( quo (‘ l‘lu'l’llnltt'l'lll. ll l '_l; .l ohhh mido . .1 IIIN m l. ¡1I| .I(íDl1(": ¡lo los agiu ulItm-u d! ‘ la (uuu, quc UYlfiPH ln (‘jlmllflflfl (ln lux LrH|1llI. ’.JCX| IÏ'-LIÜÁZJIJTÚ-¡(‘ÜRU l. i‘ Vihmnmtcildinïvu los‘ ¡it-nodtstax nwmt-iitosqnit wii-quo winiciist el Foru. anti: quimit . ‘IHÍÓ mino «rc-s ponxiiali‘ directo» ¡lv l ¿IS ÍDÏLIUÑLHK turn nl iïioc uuvo de la imción. al quo tritim pm nn hahvt (lado «¡una iva, puc tu im i (anidan Tl| '7‘| llmsut) su sorpresa anu- cl liochudi- qun- el (gobierno nn pri sumo-nu- para Z015 1.. Ejlvn: víbora‘ «El Goblemo ha de arbltrar medidas para que no se demandan las peonadas para cobrar el subsidio» Mombu- «El 80% de los roductos que se lanzan a mercado fracasan. por lo que hay que adoptar nuevos modelos» MIGUI L ALLi ND? IHt-¡vvlrlll in’ . |. -»l| |l| | dnviiixmyiiii ‘Plllny-clll, ¡n tu I "l ¡mu mln-manu i tuiimii Ill ivv llvt i- ¡H ¡u vii Iii ¡Ulllïlll i‘ tn li l l 'lÏ‘LIl. |'u)'_ilI-Ïl! l, «H¡1n>tI. I|I«liH-l Uillllrlhllplt‘ i lili‘ ‘illlillïyv'tlñ| r.if. l Riil- v ¿Junta . u- inii iHAÍA utilulïlh“ i. i . i mtilmtir, Jyxitlmr v tmhi) «rn, nun qllvnlulu“ ‘l luAtliiiiuixuacitiiitm» ti. il I ipiu-¡lu ml piiiiir i p r «in, ¡wi-i "Ïldüi l JÏIHI. ’ u-i lu llvllhi i isin» lllLl l n. JIUH ilhll‘ l. n ¡l-' l l i- l imii ililn ¡lv _i_iii ilIiii. i il-r la ¡nina ¡lr . iiil lllh ii n ¡nun lillliix l l| .ll| '-’l lv‘ lui liiinp. in" lll‘ . - liiltl- «¡in w inltirt INI | lIl| I'l-li ll. il. illlkllt'l¡| l!>ll'll1|'. lá'lHXUUH I 1 I'd l'lLl| 'K'(Ïi‘]Vl(K]|1L¡iillhlüïl ¡JHHLHI id! ‘ l. i.iu-iiiiii. i,qii--« [HUUH un Hi- "¡un fhtïllllllllülll‘ AÍHIJIU tu “¡Wlïlxlllllllülln iux-ulpi «lucy 1 thliylllll luvmih isliihuliixiilv‘limar inn», k i| -‘ «i'm l. i iuluu lUfl pivvi . tii ilrl VUÍHIHUII ¡lo iitoimnzi lla-gn un al ¡’llll i-i Tun l l . i ziltmix. ii oltstr a la (un m latin-list» ¿(to suguitln: que UI un. tiuliiiniiu li ¿vuiul l tllli‘ ¡vii-li l ¡‘H | l'. l1Ï4l| l.| lll| ilÍ’1lA" | l}i'l>i 'h''il w llhlVillil . .lii '. ILi‘| l| Hil| |l'4 . “un”, ¡. il‘. ¡-t¡il-n- tu ‘lil . l ii. iii. i. niitip ¡(lll)! ii ¡lu-i tllkllll‘”“‘i" u-i. n- ¡l l| ||]>n'i‘r. i|! 1ll'l¡Kl‘ wl“. |4|In| IÏi'l= ]t| -vt' ¡iiii «li: Intervención Ya un su Ill1I'lV'll( ¡un un t-l lnin 11mm, ‘ in»n: .i-. tlv -L zm l. i iuii. ilu-. ‘.i i| l‘l' ! (‘X ¡nitiulitivn AmlJliici i, il qun- tzililiui como (‘l «im . ¡itiiz-niw dv mnuttitlutiuv- mina un mi ‘t tu P. “ wlol valor tlv ln ¡Hmltict l()I niziatiu nzic iunul y un 10h10 tlcl v. i lor añadido quv gyeiicm ul pífltlllt llllllnlln wir viiirr lui liitt-iitii lillll(‘l' l li ‘y'¡]| '|| l"'! lll tl<cl« lllpl’ um Mntiiiifiiiiiimidr i ‘ l ' ‘¿lll i l uni . la- l l xllïilliillt li vii tlv iliniw i-_. i . I Al‘ :1 wl l: ilul ¡l. i ilnPlli ln-riivllii kilnikel n. {Jílillllïilltll ¡‘umiii- i 'i . iii ¡mi wire, ', |"i iii > lil‘. llllullln, tlin- .15. iii Lt-rvi-nritwit HU li- g «III mi una “‘ll' «lo ! l‘['l L. i consviem d(' Acuicultura, Pvnm y Desarrollo Rural, ¡‘it-in Vibouis, (ÍIHJHIU un mmm-nro de su inteivencion ALFREDO mu. ..“ «internet permite a muchos pequeños productores vender directamente» El presidente de la Asociación Española dc- Coolhunting, Manuel Serrano, explica los nuevos métodos de conquista de mercados PLA. . lil lllllil ‘l‘i'! .1‘l)l“¡l—ll li; vtplul n nui tlc-i i1uia_i, i4u| ay' uivitli m, li: rÍ-i n ln HÍHPHLHH! Jr- g-z-svl " U d"ltrolfl'nqifllïlltillïl. -l«' in im: y ni Vfllhlnill trituii w ll ‘r u m dz- UH’! mmpli-¡auiclv-ii l sl" vnipiv" "¡IIIPÍHH llJfl. l‘», ¡'Xk¡)Yl-'II> ‘¡iii l. i ¡acorta-iqui-inorrnnl. ..nin v. i-. tu iinlw iplzt iilns 'H luntiiui d! ‘ lo inca-ii . .-. -lr‘ lxncunsitiiiiilntn; muii tli-tmluiiptiil-"nliiui HHH l‘w mtv. ini-«tn. pliiii. -iimi ziii L! ’ lnqin- li. ili'iv. li. - i hliiiin-lfl: ‘nunk '- t. mu JHJH. ‘ l‘ lïns-lyuiiiitipnii n; vnuiirintrv -l: ii iiixli-ll'iiitillil. il. ‘l Íllllllliu ilijl . i-vin. liiiv-iituui' v l Iiiixltiqlh-u liuziiriwixt l uilrtliiv Jl illlllil"llkl"ll, nilllÏlnllït‘ it-iÏ nu. ilillw. nl! .1 un im. iillílslllwlfll lÏlilll<i»‘y'1i| '«{i’i, i .1 lr «¡ui - (‘llllvll un lu . ¡irulc ¿un ilv- l «ln iiii. i JÍUV! (hdvillilíllilll il l-lfflclïllllíhltivlfl uiuiiiiti [VI ll: ÏgFlIIJÜ-l iwm-itwii. «_. _.¿ti u lil! ¡donn- . 'il= .- ui ¿¡; iiil. ,yiiinL1d cjtxxlhun línigutiadi ilplin ali isi- . ¡ par i luli‘? ! '. ll. I:_(lI‘ iinvii cnQÏÏV. mi. Mi ixitui . lll.4i| ['l' n « ii» Hit. "(in ilvli l l um ¡‘YHPIV iiti-Vpttir. qu. 9.1 tntpiiii. irnv. c1 - - x mcdimik g n livrniriivriiualctni. iiuciiu lmitu ¡ItLJi-iit! ' zirltjqu-uri tl-zitmlt niwiutli- iiitiiulinlt-iiiic‘ _ x UI| '-H'll-, Ít7|i .2 ni e‘. l . ‘¡l. i liicülli. qu»; in. “ mx . i Inti-rita: ‘tonlliuntiitirfnur ult. ‘Hop . ri nn llln‘, ïlOhlV ¡ru-r l- itv}! l. i lnlrflu n dr" abrira-i 'l| }i'i'L“Í“Íl‘ luli 1.1 cm ii . pri Ililt-i- Tninliiviiu’i: ¡l(ii¡. i<-« ‘.10 ¡‘wins plulklaíflvq H iangnin .1] n: l (JdOÍlHC-ï‘ un, tapan por la cual hay . Bank IDEAL Manuel Serrano explica susin ‘tod l" °5 de Wnquista del mercado nc».
  2. 2. Jueves ll 32M IDEAL dió en la importancia de que «el productor este plenamente impli- cado en los proyectos de innova- ción e internacionalización del sec- tor agroalimentario andaluz pues- tos en marcha a partir de las nue- vas tendencias del mercado». Tam- bien destaco la necesidad de que las empresas avancen en su concen- tracion e integración, precisamgu. re para conseguirlo anterior, La consejera se refirió a la mp0,. tancia de la investigacion, la inno- vacion, las nuevas tecnologias, los nuevos procesos y las técnicas de mercado. En este sentido, y para Saïaflnzar la estricta seguridad ali- lrnentaria, las producciones anda- uzascuentan con sistemas de tra- zabilidad y control que en 24 ho. ras localizan industrias expende- doras. lotes de productos. parcelas de producción y productores, que permiten demostrar la sanidad e inocuidad de las producciones an- CaixaBank pone al servicio del sector una i nueva línea de negocio y El director de la Delegación Te trioorial de CaixaBank en Anda- lucia Oriental, Victorino Lluch, explicó ayer en el Pozo IDEAL la J apuesta hecha por la entidad fi- ¡ nancien pan un mayor desarro- llo del sector agrícola y ganadero daluzus Nodeio pasar l. i ÜpOf[un[ dad de referirse al sector en la pzz. mïïde San“? DUO que la Jigtoill 4 i “a granadina vere-presenta iin elemplo de fortaleza en lrlíllfxrla d», - Seguridad aliirienraria al dclnoïflü! su capacidad de reaccion ante la ali-r t: sanitaria provocada por la apari cion enAJemania de ECoIi t-n ol pe- pino». De igual iorma. el u-zctor horticii 13 granadino tambien «es el wemplo de producciones con residuo . cero de fitosanitanos. ton una amplia su perficie de cultivos barri invernade- ros enyla que sc- aplican [éflllcïl- de manero de agentes biologia» para el control de las plagas, que permi- ren obtener productos de mayor ca lidad». entre otras cuestiona; Alpresumir su discurso. la consen- ra senaló tres «in» donde concentrar esfuerzos‘ integracion, innovacion e intemacionalizacion, bajo la pic-mi sa dela cooperacion emprc anal, r de Andalucía Oriental y aseguró que «cuando fluye el crédito es que hay demanda solvente». Por ello, destacó los más de 2.600 y millones de euros en créditos preconcedidos. Tal despliegue en i la atención al sector agrícola y ganadero es posible porque i CaixaBank posee la red bancaria con mayor capilaridad del sector financiero en España, con ma‘: de ¿ooo oficinas en poblaciones de menos de 30.000 habitantes. en todo el territorio nacional. De ‘i según destacó unen ahi el nacimiento de Agronank. r una nueva linea de negocio que la entidad ha creado «para refor- zar el crecimiento del secoor pri- mario y la vinculación de los más de 330.000 clientes con los que cuenta en la actualidad». much destacó que a la fecha en la que nos encontramos. S011 Yi. 40o las oficinas de AgmBank en España. de las que x92 se encuen- tran en Andalucia y de ellas. 85 en sus provincias orientales. Destacó que para CaixaBank. el sector primario resulta uestrate- gico» y dc- ahi el esfuerzo hecho en favor del mismo. d! S“ ¡“mms Lluch aludio a los más de 3.300 préstamos alconsurrio tan solo enla Delegacion Temwml que adoptar estos nuevos modelosi» Asr. aplicar lntemet y las nuevas tu nologns «permite ya a muchos P9‘ querias" productores agricolas irenïor dirci tamente sus Pï}’d“c‘_‘”' ‘"7 ‘l ¿e ¡did dc una gran inversion micia . sin di-pendcr de los inteririodizirios. (m, ¡hugsnramiento minimo gun‘ ¿EN M? “ gun; du resultidos». ma run-iso Serrano One-gti en uii Illiflllflfl . . . _ ‘ p v to de NJ ponencia Es lo mas P-lIOK M‘ 11 comercio electronic! ) P0” “Fm” Co il w-c tor primario ‘rea-iologíüs . K/ ígnuci Serrano dc: no roda una t «cu. » of’ pon-bind n}. r-scnolouix‘ is n. n ¿mm ¿e a; ‘ilqlllel producto (cala OrfïflpÏiisll ¡etc iliinzánfïïn" y . , . . -. ta ocon ext ri - h)” l xptïnmen r 1L timo en Esi‘ ¡mi como en cnc-s p. . v (-0,79% pccihilidid de ¡ceirzu las “¿n45 _¡ los clientes, con imilleïïe‘ ¿n los Prfiuctcgqur‘ ¿. ._ expendenen ellas y Ídtliltal’ asi’ los pedidos que el l- _ ll que se hziii tiaslidstlc» al mi ro o aplicacionts para riiovil o peritiizen est: y otras po ‘i: . Tcnio Io anterior se q ‘A CORO <0" nuenii ¿»rperienctis que tamben es- un en el rnercnlo. tomo HUÍÜÏFSÏÏÏÉ‘ tica «alimentacion pu: conmbufl a l. i belleza de las personas . 195 P10‘ ductos ¡xrnscilos exclusivamente p deportistas o incluso la recepczori cn gi hcAJJI dc paquetes alimenrario; para elaboraron plato concreto «alïxpe- nciicias nuevzi» sin olvida apuestas tradicionales». dilo ‘emm’ 1337359‘ ‘ raconiinu bei-Wii“ ¿ü J produc mc ¿galo-SNC «van a s-syuir con un ziiimento de demand i cn los proxi mos‘ 11m“ I ¡n ¿. _-cïrutp. :i_ el ¡ion-ante recorren- do que ol sector utilice B. ) unan us ¡amd - ïo‘ que Wflñ! le con San «para garantizar asi su futuro". k GRANADA Completo. ¿ig- ataedi; i. - , . 11

×