Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Models tridimensionals i anàlisi de conques visuals: anar més enllà dels pendents superiors al 20% per quantificar l'impacte paisatgístic

118 views

Published on

Estem desenvolupant una metodologia per superar els límits que suposa la regulació urbanística sobre els pendents superiors al 20%.

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Models tridimensionals i anàlisi de conques visuals: anar més enllà dels pendents superiors al 20% per quantificar l'impacte paisatgístic

  1. 1. Models tridimensionals i anàlisi de conques visuals: anar més enllà dels pendents superiors al 20% per quantificar l'impacte paisatgístic L'orografia del sector, amb 4 orientacions diferents originades per tres petites valls. 6 m 4 grups de punts “observats” situats a 6 metres d'altura sobre el terreny: 3 grups de 10 punts vessants diferents i el darrer grup, amb 10 punts distribuïts al llarg de tot el sector. Pendent % 10-20% 20-30% 30-40% 40-50% 50-60% 60-70% 70-80% 80-90% >90% Sovint el mapa de pendents mostra una estructura relativament homogènia que no evidencia ni la magnitud de l'impacte paisatgístic ni les diferències d'aquest impacte en funció de la distribució espacial dels elements a analitzar. En aquest cas edificacions amb 6 m d'alçada i un sector de 14,6 ha i 439 habitatges previstos. 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8 8- 9 9 - 10 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8 8- 9 9 - 10 L'anàlisi de conca visual indica per a cada píxel del model quants d'aquests 10 punts es poden observar. Per tant, els valors varien entre 0 i 10. En aquest cas, hi ha diferències de fins 79 ha de superfície afectada; que correspon a una diferència del 31,3%. Conclusions: Ÿ Ÿ Els instruments SIG permeten quantificar i facilitar la presa de decisions amb objecte de minimitzar l'impacte paisatgístic. Ÿ La identificació de pendents superiors al 20% és una forma senzilla i segura d'assenyalar el risc d'impacte paisatgístic; tanmateix ni permet quantificar ni proporciona la informació necessària per adoptar mesures de mitigació. www.sgm.cat info@sgm.es 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 Vshed1 Vshed2 Vshed3 V shedTOT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

×