Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Umowa najmu

3,855 views

Published on

Wzór umowy najmu

Published in: Business
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Umowa najmu

 1. 1. Umowa najmuAutorJulita Mortka- Prawnik, M & A ekspert, specjalista od prawa korporacyjnego i prawa umówinfo@consuldimo.com | www.consuldimo.com | skype: julitamortkaConsuldimo jest elastyczną i nowoczesną firmą, która zapewnia wszystkie niezbędne narzędzia,pozwalające na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Dzięki naszemu doświadczeniuw zakresie doradztwa i outsourcingu, możemy proces pełnej integracji naszych zasobówdostosować do waszych potrzeb biznesowych, w sposób łatwy i bezpieczny.Przed rozpoczęciem działalności duże znaczenie ma odpowiednie rozeznanie rynku, aby zrobićto w sposób prawidłowy i uniknąć prostych błędów. Oferujemy szeroki wachlarz prawnych ibiznesowych rozwiązań dla przedsiębiorców, aby zapewnić właściwe ramy funkcjonowaniabiznesu w Polsce. W zależności od tego jakiego typu działalność chcesz prowadzić, doradzamynaszym klientom założenie spółki w najbardziej dogodnej w formie prawnej lub przekształcimyjuż istniejącą w bardziej optymalną Uczestniczymy w transakcjach M & A, przygotowujemyumowy inwestycyjne itp.Oferujemy również pomoc prawną w zakresie przeniesienia praw autorskich i udzielenielicencji. Możemy zapewnić Państwu pełne wsparcie w zakresie umów autorskiego, prawakomputerowego, nowych technologii, ochrony danych osobowych i prawa reklamy, prawawłasności intelektualnej.Oferujemy usługi dotyczące przygotowywania pełnych dokumentów, jak i weryfikację imodyfikację już istniejących, tak aby klient miał pewność, iż wyszły one spod okaprofesjonalisty. Zapewniamy również szybki dostęp do większości formularzy, niezbędnych wpostępowaniu rejestrowym. Nawet, iż większość z nich jest bezpłatna, istotnym jest posiadaniewytycznych jak je wypełnić zgodnie z polskimi przepisami, następnie gdzie je wysłać oraz jakiezałączniki przygotować, celem sprawnego przeprowadzenia rejestracji. .Nie wahaj się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji.Uwaga:Należy pamiętać, że wszystkie szablony przygotowane przez nas są zgodne z polskim prawem.
 2. 2. UMOWA NAJMUzawarta dnia___________w ________________pomiędzy:1._____________________, legitymującym się dowodem osobistym seria inumer__________, zamieszkałym_________________,zwanym dalej „Wynajmującym”a2. _____________________, legitymującym się dowodem osobistym seria inumer__________, zamieszkałym_________________,zwanym dalej „Najemcą” §11.1 Wynajmujący oddaje Najemcy do używania lokal mieszkalny położony w______________, przy ulicy_______________, nr________, nr kw_____________________,(„Lokal”) a Najemca niniejszy lokal przyjmuje.1.2 Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z zachowaniem 6- miesięcznegookresu wypowiedzenia. §22.1 Wynajmujący oświadcza, iż posiada tytuł prawny do Lokalu.2.2 Wynajmujący oświadcza, iż stan prawny i stan techniczny Lokalu nie zawiera żadnychwad. Lokal składa się z ___________________ i jest wyposażony w sprzęty, stanowiącezałącznik numer 1 do niniejszej Umowy.2.3 Wynajmujący zobowiązuje się zgłosić odpowiednim organom niniejszą Umowę.2.4 Wynajmujący po wydaniu Lokalu nie jest uprawniony do korzystania z niego,wchodzenia do Lokalu podczas nieobecności Najemcy. §33.1 Najemca zobowiązuje się uiszczać miesięczny czynsz („Czynsz”) na konto bankowewskazane przez Wynajmującego w wysokości _____________zł (słownie____________) do 10dnia każdego miesiąca z góry.3.2 Najemca, oprócz Czynszu wymienionego w pkt. 1 powyżej, zobowiązuje się uiszczaćopłaty wynikające ze zużycia mediów (w tym woda, gaz, prąd), według wskazańposzczególnych liczników.3.3 Wynajmujący jest upoważniony do weryfikacji rachunków za ww. media oraz kontroliczy zostały one opłacone, a Najemca zobowiązuje się okazać potwierdzenie zapłaty nawezwanie Wynajmującego.3.4 W przypadku zalegania przez Najemcę z zapłatą czynszu przez okres 2 miesięcy,Wynajmujący jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym. §44.1 Wynajmujący zobowiązuje się pokryć koszty wynikające z napraw niezbędnych dokorzystania z mieszkania w sposób prawidłowy, m.in. wymiana instalacji elektrycznej,wymiana piecyka gazowego itp.4.2 Wszelkie pozostałe koszty wynikające z napraw dotyczących normalnego użyciamieszkania obciążają Najemcę, m.in. naprawa klamki, odblokowanie odpływu, pomalowanieścian itp.4.3 W przypadku wystąpienia wady, o której mowa w pkt. 1 paragrafu 4 Najemcazobowiązany jest wezwać z zachowaniem formy pisemnej Wynajmującego do jej usunięciawyznaczając odpowiedni termin. Po jego upływie, Najemca uprawniony jest do wypowiedzeniaUmowy w trybie natychmiastowym.
 3. 3. §55.1 Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu kaucję w wysokości jednegoCzynszu w dniu podpisania niniejszej Umowy, a Wynajmujący zobowiązuje się wydaćpotwierdzenie jej otrzymania.5.2 Kaucja będzie zwrócona Najemcy po zakończeniu trwania okresu najmu, podwarunkiem iż Lokal będzie zwrócony w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem zmianwynikających z normalnego użytku. §6Wynajmujący jest uprawniony do podwyższenia wysokości ustalonego przez Strony wniniejszej Umowie Czynszu, z zachowaniem 3miesięcznego okresu wypowiedzenia wysokościCzynszu. §7Najemca nie jest uprawniony, bez pisemnej zgody Wynajmującego, do podnajmu Lokaluosobom trzecim, pod rygorem wypowiedzenia Umowy przez Wynajmującego bez zachowaniaokresy okresy wypowiedzenia w trybie natychmiastowym. §88.1 Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygoremnieważności.8.2 Niniejsza Umowa została zawarta w języku polskim, w 2 jednobrzmiącychegzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.8.3 W przypadku wystąpienia sporu wynikającego z niniejszej Umowy, sądem właściwymjest sąd właściwy miejscowo dla Wynajmującego.______________________ ___________________

×