Umowa agencyjna pol

1,372 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,372
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Umowa agencyjna pol

  1. 1. UMOWA AGENCYJNAAutorJulita Mortka- Prawnik, M & A ekspert, specjalista od prawa korporacyjnego i prawa umówinfo@consuldimo.com | www.consuldimo.com | skype: julitamortkaConsuldimo jest elastyczną i nowoczesną firmą, która zapewnia wszystkie niezbędne narzędzia,pozwalające na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Dzięki naszemu doświadczeniuw zakresie doradztwa i outsourcingu, możemy proces pełnej integracji naszych zasobówdostosować do waszych potrzeb biznesowych, w sposób łatwy i bezpieczny.Przed rozpoczęciem działalności duże znaczenie ma odpowiednie rozeznanie rynku, aby zrobićto w sposób prawidłowy i uniknąć prostych błędów. Oferujemy szeroki wachlarz prawnych ibiznesowych rozwiązań dla przedsiębiorców, aby zapewnić właściwe ramy funkcjonowaniabiznesu w Polsce. W zależności od tego jakiego typu działalność chcesz prowadzić, doradzamynaszym klientom założenie spółki w najbardziej dogodnej w formie prawnej lub przekształcimyjuż istniejącą w bardziej optymalną Uczestniczymy w transakcjach M & A, przygotowujemyumowy inwestycyjne itp.Oferujemy również pomoc prawną w zakresie przeniesienia praw autorskich i udzielenielicencji. Możemy zapewnić Państwu pełne wsparcie w zakresie umów autorskiego, prawakomputerowego, nowych technologii, ochrony danych osobowych i prawa reklamy, prawawłasności intelektualnej.Oferujemy usługi dotyczące przygotowywania pełnych dokumentów, jak i weryfikację imodyfikację już istniejących, tak aby klient miał pewność, iż wyszły one spod okaprofesjonalisty. Zapewniamy również szybki dostęp do większości formularzy, niezbędnych wpostępowaniu rejestrowym. Nawet, iż większość z nich jest bezpłatna, istotnym jest posiadaniewytycznych jak je wypełnić zgodnie z polskimi przepisami, następnie gdzie je wysłać oraz jakiezałączniki przygotować, celem sprawnego przeprowadzenia rejestracji. .Nie wahaj się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji.Uwaga:Należy pamiętać, że wszystkie szablony przygotowane przez nas są zgodne z polskim prawem.
  2. 2. Umowa agencyjnaZawarta w dniu pomiędzy:1. _________________, z siedzibą w___________, adres:___________, zarejestrowanejprzez sąd rejestrowy w______________ Wydziale__________________ KRS pod numeremKRS_____________, kapitał zakładowy ___________zł, NIP:, reprezentowana przez_____________________zwana dalej Zleceniodawcą,a2. ____________, dowód osobisty, zamieszkały w _________________zwany dalej Agentem,wspólnie zwane dalej w niniejszej umowie jako Strony. §11. Zleceniodawca powierza Agentowi negocjowanie i zawieranie umów z klientami w zakresiesprzedaży produktów będących własnością Zleceniodawcy. Lista produktów, zwanych dalejTowarami, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.2. Sprzedaż Towarów przez Agenta będzie wykonywana w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy,który udzieli w tym celu Agentowi pisemnego pełnomocnictwa. Agent będzie równieżupoważniony do wykonywania wszelkich czynności związanych ze sprzedażą Towarów, w tymustalenia ceny sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt.3 niniejszego paragrafu i warunków dostawy.Pełnomocnictwo, o którym mowa stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.3. Minimalna cena sprzedaży za Towar ustalana będzie przez Zleceniodawcę. Agentzobowiązuje się nie sprzedawać Towarów poniżej ceny minimalnej. Agent jest upoważniony dopodwyższenia ceny sprzedaży. § 2.1. Agent prowadzi działalność w zakresie______________, zwany dalej obszarem działania.2. Zleceniodawca zobowiązuje się w okresie, w którym niniejsza Umowa jest skuteczna doniezawierania żadnych innych umów agencyjnych dotyczących sprzedaży Towarów w zakresieobszaru działalności i stwierdza, że w dniu podpisania Umowy takie umowy nie istniały. § 3.Agent podejmie wszelkie działania, które mogą zwiększyć sprzedaż Towarów, w tym wszczególności zobowiązuje się do:a) prowadzenia reklamy i działań promocyjnych Towarówb) nadzorowania realizacji umów zawartych z jego udziałem, w szczególności monitorowanieterminowość płatności dokonywanych przez partnerów handlowych za zakupione Towary,c) informowania Zleceniodawcy o wszystkich wiadomych mu działaniach firm oferującychprodukty konkurujące z Towarami. § 4.Zleceniodawca jest zobowiązany do udostępnienia Agentowi bezpłatnie z materiałówreklamowych i promocyjnych dotyczących Towarów. Materiały te zostaną przedstawioneAgentowi nie rzadziej niż raz na dwa miesiące kalendarzowe. § 5.
  3. 3. 1. Agent nie może przekazać żadnych informacji na temat Zleceniodawcy partneromhandlowym. Nie odnosi się to do informacji, które są publicznie znane, zawarte w materiałachpromocyjnych i reklamowych lub informacji, do przekazania których został upoważniony przezZleceniodawcę.2. W czasie trwania niniejszej umowy Agent nie może prowadzić żadnej działalności związanejz reklamą, promocją lub sprzedażą towarów, które są identyczne lub podobne do Towarów. § 6.Agent zobowiązany jest do poinformowania Zleceniodawcy o wszystkich umowach zawieranychprzez niego z osobami trzecimi, na podstawie których powinien on uczestniczyć w reklamie,promocji lub sprzedaży towarów lub usług oferowanych przez nich. Realizacja tych umów przezAgenta w żaden sposób nie może naruszać interesów Zleceniodawcy lub mieć negatywnegowpływu na Agenta spełniającego swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy. § 7.Agent nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osóbtrzecich. Wszystkie działania przewidziane w Umowie powinny być wykonywane wyłącznieprzez Agenta, z wyjątkiem reklamy i działań promocyjnych, które mogą być powierzonewyspecjalizowanym firm świadczących usługi w tym zakresie. § 8.Zleceniodawca wydaje Towar na podstawie pisemnych zamówień Agenta. Koszty transportu sąpokrywane przez Agenta. § 9.Od momentu przekazania Towaru Agentowi, ponosi on pełną odpowiedzialność za ichzniszczenie, uszkodzenie lub utratę. Agent zobowiązany jest do składowania towarów wsposób, który ogranicza ryzyko powyższych zdarzeń. § 10.1. Agent otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości ______% ceny sprzedaży zaTowary na podstawie umów zawartych przez Agenta.2. Agent przekazuje Zleceniodawcy nr rachunku, na który ma być uiszczana prowizja wterminie _____________ dni od podpisania umowy.§ 11.1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przezkażdą ze Stron z zachowaniem _________miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiemna koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie powinno być sporządzone w formiepisemnej, pod rygorem nieważności.2. Zleceniodawca jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy wformie pisemnej bez wypowiedzenia, jeżeli Agent:a) przekaże nieprawdziwe informacje na temat ilości i cen sprzedawanych Towarów lubb) dopuścił się naruszenia postanowień § 5 i / lub § 7 niniejszej umowy3.W ciągu ______ dni od zakończenia niniejszej Umowy Strony wzajemnie się rozliczają,poprzez transfer do Zleceniodawcy kwot należnych mu z tytułu sprzedaży Towarów i zwrotuniesprzedanych Towarów, jak również wypłaty prowizji Agentowi w sposób określony w § 10pkt 1 niniejszej umowy.4.W terminie określonym w § 11 pkt 3 powyżej Agent przekazuje Zleceniodawcy wszystkiemateriały promocyjne i reklamowe otrzymane od niego. § 12.
  4. 4. Niniejsza Umowa uchyla wszelkie poprzednio dokonane uzgodnienia między stronami, zarównow formie pisemnej i ustnej, które ją naruszają lub są wbrew jej postanowieniom. § 13.1. Strony wskazują następujące adresy korespondencyjne:a) ,b) .2. W przypadku zmiany adresu do korespondencji, Strona jest zobowiązana niezwłoczniepowiadomić drugą Stronę na piśmie o tym fakcie. § 14.Każda ze Stron pokrywa wszelkie koszty własne poniesione w związku ze sporządzeniem izawarciem niniejszej Umowy. § 15.Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy powinny być dokonywane w formiepisemnej pod rygorem nieważności. § 16.Przepisy Kodeksu cywilnego stosuje się w sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową. § 17.Strony dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich sporów wynikłychw związku z niniejszą umową. Wszelkie spory, których strony nie mogą polubownie rozwiązaćw ciągu .........dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia go o drugą Stronę omożliwości przedstawienia sporu do rozstrzygnięcia przez sąd) są przedkładane dorozstrzygnięcia do Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie zgodnie z przepisamidotyczącymi tego Sądu. § 18.Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w polskiejwersji językowej i dwóch odpowiednikami w angielskiej wersji językowej, po jednymegzemplarzu z każdej wersji językowej dla każdej ze Stron. W przypadku jakichkolwiekrozbieżności między polską i angielską wersję językową następnie wiążąca wersja jest polskawersja.

×