Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Umowa agencyjna pol

1,677 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Umowa agencyjna pol

  1. 1. UMOWA AGENCYJNAAutorJulita Mortka- Prawnik, M & A ekspert, specjalista od prawa korporacyjnego i prawa umówinfo@consuldimo.com | www.consuldimo.com | skype: julitamortkaConsuldimo jest elastyczną i nowoczesną firmą, która zapewnia wszystkie niezbędne narzędzia,pozwalające na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Dzięki naszemu doświadczeniuw zakresie doradztwa i outsourcingu, możemy proces pełnej integracji naszych zasobówdostosować do waszych potrzeb biznesowych, w sposób łatwy i bezpieczny.Przed rozpoczęciem działalności duże znaczenie ma odpowiednie rozeznanie rynku, aby zrobićto w sposób prawidłowy i uniknąć prostych błędów. Oferujemy szeroki wachlarz prawnych ibiznesowych rozwiązań dla przedsiębiorców, aby zapewnić właściwe ramy funkcjonowaniabiznesu w Polsce. W zależności od tego jakiego typu działalność chcesz prowadzić, doradzamynaszym klientom założenie spółki w najbardziej dogodnej w formie prawnej lub przekształcimyjuż istniejącą w bardziej optymalną Uczestniczymy w transakcjach M & A, przygotowujemyumowy inwestycyjne itp.Oferujemy również pomoc prawną w zakresie przeniesienia praw autorskich i udzielenielicencji. Możemy zapewnić Państwu pełne wsparcie w zakresie umów autorskiego, prawakomputerowego, nowych technologii, ochrony danych osobowych i prawa reklamy, prawawłasności intelektualnej.Oferujemy usługi dotyczące przygotowywania pełnych dokumentów, jak i weryfikację imodyfikację już istniejących, tak aby klient miał pewność, iż wyszły one spod okaprofesjonalisty. Zapewniamy również szybki dostęp do większości formularzy, niezbędnych wpostępowaniu rejestrowym. Nawet, iż większość z nich jest bezpłatna, istotnym jest posiadaniewytycznych jak je wypełnić zgodnie z polskimi przepisami, następnie gdzie je wysłać oraz jakiezałączniki przygotować, celem sprawnego przeprowadzenia rejestracji. .Nie wahaj się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji.Uwaga:Należy pamiętać, że wszystkie szablony przygotowane przez nas są zgodne z polskim prawem.
  2. 2. Umowa agencyjnaZawarta w dniu pomiędzy:1. _________________, z siedzibą w___________, adres:___________, zarejestrowanejprzez sąd rejestrowy w______________ Wydziale__________________ KRS pod numeremKRS_____________, kapitał zakładowy ___________zł, NIP:, reprezentowana przez_____________________zwana dalej Zleceniodawcą,a2. ____________, dowód osobisty, zamieszkały w _________________zwany dalej Agentem,wspólnie zwane dalej w niniejszej umowie jako Strony. §11. Zleceniodawca powierza Agentowi negocjowanie i zawieranie umów z klientami w zakresiesprzedaży produktów będących własnością Zleceniodawcy. Lista produktów, zwanych dalejTowarami, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.2. Sprzedaż Towarów przez Agenta będzie wykonywana w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy,który udzieli w tym celu Agentowi pisemnego pełnomocnictwa. Agent będzie równieżupoważniony do wykonywania wszelkich czynności związanych ze sprzedażą Towarów, w tymustalenia ceny sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt.3 niniejszego paragrafu i warunków dostawy.Pełnomocnictwo, o którym mowa stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.3. Minimalna cena sprzedaży za Towar ustalana będzie przez Zleceniodawcę. Agentzobowiązuje się nie sprzedawać Towarów poniżej ceny minimalnej. Agent jest upoważniony dopodwyższenia ceny sprzedaży. § 2.1. Agent prowadzi działalność w zakresie______________, zwany dalej obszarem działania.2. Zleceniodawca zobowiązuje się w okresie, w którym niniejsza Umowa jest skuteczna doniezawierania żadnych innych umów agencyjnych dotyczących sprzedaży Towarów w zakresieobszaru działalności i stwierdza, że w dniu podpisania Umowy takie umowy nie istniały. § 3.Agent podejmie wszelkie działania, które mogą zwiększyć sprzedaż Towarów, w tym wszczególności zobowiązuje się do:a) prowadzenia reklamy i działań promocyjnych Towarówb) nadzorowania realizacji umów zawartych z jego udziałem, w szczególności monitorowanieterminowość płatności dokonywanych przez partnerów handlowych za zakupione Towary,c) informowania Zleceniodawcy o wszystkich wiadomych mu działaniach firm oferującychprodukty konkurujące z Towarami. § 4.Zleceniodawca jest zobowiązany do udostępnienia Agentowi bezpłatnie z materiałówreklamowych i promocyjnych dotyczących Towarów. Materiały te zostaną przedstawioneAgentowi nie rzadziej niż raz na dwa miesiące kalendarzowe. § 5.
  3. 3. 1. Agent nie może przekazać żadnych informacji na temat Zleceniodawcy partneromhandlowym. Nie odnosi się to do informacji, które są publicznie znane, zawarte w materiałachpromocyjnych i reklamowych lub informacji, do przekazania których został upoważniony przezZleceniodawcę.2. W czasie trwania niniejszej umowy Agent nie może prowadzić żadnej działalności związanejz reklamą, promocją lub sprzedażą towarów, które są identyczne lub podobne do Towarów. § 6.Agent zobowiązany jest do poinformowania Zleceniodawcy o wszystkich umowach zawieranychprzez niego z osobami trzecimi, na podstawie których powinien on uczestniczyć w reklamie,promocji lub sprzedaży towarów lub usług oferowanych przez nich. Realizacja tych umów przezAgenta w żaden sposób nie może naruszać interesów Zleceniodawcy lub mieć negatywnegowpływu na Agenta spełniającego swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy. § 7.Agent nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osóbtrzecich. Wszystkie działania przewidziane w Umowie powinny być wykonywane wyłącznieprzez Agenta, z wyjątkiem reklamy i działań promocyjnych, które mogą być powierzonewyspecjalizowanym firm świadczących usługi w tym zakresie. § 8.Zleceniodawca wydaje Towar na podstawie pisemnych zamówień Agenta. Koszty transportu sąpokrywane przez Agenta. § 9.Od momentu przekazania Towaru Agentowi, ponosi on pełną odpowiedzialność za ichzniszczenie, uszkodzenie lub utratę. Agent zobowiązany jest do składowania towarów wsposób, który ogranicza ryzyko powyższych zdarzeń. § 10.1. Agent otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości ______% ceny sprzedaży zaTowary na podstawie umów zawartych przez Agenta.2. Agent przekazuje Zleceniodawcy nr rachunku, na który ma być uiszczana prowizja wterminie _____________ dni od podpisania umowy.§ 11.1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przezkażdą ze Stron z zachowaniem _________miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiemna koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie powinno być sporządzone w formiepisemnej, pod rygorem nieważności.2. Zleceniodawca jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy wformie pisemnej bez wypowiedzenia, jeżeli Agent:a) przekaże nieprawdziwe informacje na temat ilości i cen sprzedawanych Towarów lubb) dopuścił się naruszenia postanowień § 5 i / lub § 7 niniejszej umowy3.W ciągu ______ dni od zakończenia niniejszej Umowy Strony wzajemnie się rozliczają,poprzez transfer do Zleceniodawcy kwot należnych mu z tytułu sprzedaży Towarów i zwrotuniesprzedanych Towarów, jak również wypłaty prowizji Agentowi w sposób określony w § 10pkt 1 niniejszej umowy.4.W terminie określonym w § 11 pkt 3 powyżej Agent przekazuje Zleceniodawcy wszystkiemateriały promocyjne i reklamowe otrzymane od niego. § 12.
  4. 4. Niniejsza Umowa uchyla wszelkie poprzednio dokonane uzgodnienia między stronami, zarównow formie pisemnej i ustnej, które ją naruszają lub są wbrew jej postanowieniom. § 13.1. Strony wskazują następujące adresy korespondencyjne:a) ,b) .2. W przypadku zmiany adresu do korespondencji, Strona jest zobowiązana niezwłoczniepowiadomić drugą Stronę na piśmie o tym fakcie. § 14.Każda ze Stron pokrywa wszelkie koszty własne poniesione w związku ze sporządzeniem izawarciem niniejszej Umowy. § 15.Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy powinny być dokonywane w formiepisemnej pod rygorem nieważności. § 16.Przepisy Kodeksu cywilnego stosuje się w sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową. § 17.Strony dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich sporów wynikłychw związku z niniejszą umową. Wszelkie spory, których strony nie mogą polubownie rozwiązaćw ciągu .........dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia go o drugą Stronę omożliwości przedstawienia sporu do rozstrzygnięcia przez sąd) są przedkładane dorozstrzygnięcia do Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie zgodnie z przepisamidotyczącymi tego Sądu. § 18.Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w polskiejwersji językowej i dwóch odpowiednikami w angielskiej wersji językowej, po jednymegzemplarzu z każdej wersji językowej dla każdej ze Stron. W przypadku jakichkolwiekrozbieżności między polską i angielską wersję językową następnie wiążąca wersja jest polskawersja.

×