Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vive ares 2018

161 views

Published on

Publicación con toda a información sobre a xestión municipal do Concello de Ares nos últimos tres anos.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vive ares 2018

 1. 1. 1
 2. 2. 2 3
 3. 3. 4 5
 4. 4. 6 7 Adquisición do solo para o aparcadoiro en Chanteiro Despois de levar servizos básicos a Chanteiro (auga e saneamento), este goberno ten interese na posta en valor desta zona (apostamos firmemente polo turismo e creemos que conta cun suficiente potencial para iso, por ende apoiamos o seu des- A intervención que se fixo na parcela, foi a colo- cación de bancos e mesas, unha fonte, árbores para dar sombras e un camiño perimetral; por un importe envolvemento con varios investimentos na parro- quia. Compra dos terreos para a construción dun aparcadoiro. É unha parcela situada no entorno da Ermida de Chanteiro cunha superficie de 4.726 m2, adquiriuse por un importe de 51.002,28 €. Dotación para zona verde no entorno da Ermida de Chanteiro Adquisición de terreo para zona verde Adquisición do terreo para zona verde en Chan- teiro.Trátase dunha parcela situada no entorno da de 28.161,46 €. Servirá como zona de esparcimento durante o verán e acollerá aos veciños nas romarías do Voto de Chanteiro e da Mercé. Ermida de Chanteiro cunha superficie de 5.357 m2, adquirido por un importe de 23.802,26 €.
 5. 5. 8 9 Esta obra é outra intervención na extratexia da posta en valor de Chanteiro. O acceso fíxose cómodo e armonioso co entorno do areal. Nestas escaleiras peatonais á praia inves- tíronse 33.891,11 €. Adquisición do Pazo de Chanteiro Adquisición do Pazo e terreo anexo, trátase dun terreo de 11.566 m2 cunha casa de 415 m2 cons- truidos, adquiriuse por un importe de 230.000 €. Preténdese levar a cabo a súa rehabilitación. Rampa de baixada á praia de Chanteiro Esta obra é outra intervención na extratexia da posta en valor da parroquia de Chanteiro. A rampa á praia é imprescindible para dar boa accesibilidade en condicións óptimas a to- dos aqueles que queiran desfrutar deste areal tan singular da península Ártabra. Neste acce- so peatonal á praia investíronse 31.020,29 €. Escaleira de acceso á praia de Chanteiro
 6. 6. 10 11 Esta obra consiste na renovación de pavimentos, así como na recollida de pluviais. Trátase dunha praza que da acceso á praia de Chanteiro, moi fre- cuentada durante o verán; o camiño das Salgueiras atopábase co pavimen- to moi deteriorado, polo que se mello- rou con triple rego asfáltico. É o cami- ño que da acceso á praia pequena de Chanteiro. Investíronse 44.156,65 €. Recuperación da Praza Ramón García Camiño de Salgueiras Pavimentación do camiño de baixada á praia Nos accesos desta zona, pavimentouse o camiño de baixada á praia. Con esta actuación logrouse me- Arranxo do camiño Porta do Río As actuacións impulsadas polo goberno local in- clúen tanto melloras no núcleo rural, en servizos e camiños, como a dotación e recuperación de espazos públicos. Adecuación e mellora do camiño Porta do Río: Este Outra obra rematada. Pola orografía de Chanteiro, é outro camiño con múltiples problemas de pluviais. Con esta obra, non só se renovou o firme, senón que se solucionou o problema das pluviais en gran medi- da. Ademais rehabilitouse a fonte que se atopa nas inmediacións. Importe 40.879,50 €. camiño que se atopa na parte baixa da estrada da Deputación recolle moitas augas pluviais, polo que se procedeu a renovar este vial colocando canaliza- cións novas, facendo cunetas, así como o pavimento en triple rego. Destinouse a esta obra a cantidade de 43.826,09 €. Arranxo do camiño de A Fontenova llorar o firme no entorno da Ermida e da praia de Chanteiro. Investíronse nesta acción 21.416,86 €.
 7. 7. 12 13 Na Praza de Rega, na parroquia de Chan- teiro, o Concello de Ares instalou unha bate- ría de colectores soterrados, coa finalidade de fomentar o índice de salubridade na zona. Outra razón desta actuación era acadar unha mellora Contedores soterrados na Praza da Rega Outro lugar que nos preocupou é Cucheiro. Este ca- miño que se atopa en pleno núcleo recolle gran par- te das pluviais da estrada da Deputación. Asfaltouse e mellorouse a recollida de pluviais. Investimento: 15.986,22 €. na zona da parada do bus e así logrouse a integración estéticaparaunhadasprazasdereferenciadonúcleo. O investimento deste sistema de colectores foi de 60.678,45 €. Pavimentación do camiño de Cucheiro Escaleiras de acceso á praia pequena Desde hai tempo este acceso era unha reivindica- ción dos veciños e turistas. Agora cumpriuse cunha mellora , a colocación dunha baranda de madeira tratada para que dure tempo en bo estado. Inves- tíronse 4.528 €. Proxecto A rehabilitación do Pazo para edificio polivalente A curto prazo vaise rehabilitar o Pazo de Chantei- ro e convertilo nun edificio polivalente poñéndoo a disposición da parroquia de Chanteiro. Para esta obra destinaranse 485.747,04 € en dúas fases.
 8. 8. 14 15 Proxecto Acondicionamento do camiño de Pedrachá Camiño de Pedrachá: Tense encarga- do un proxecto para a reparación dun cami- ño vertebrador da parte alta de Chanteiro. O importe ascende a 166.885,21 €, por tra- tarse dun camiño de gran lonxitude. Ao igual que nos demais, existen moitos problemas de- rivados da auga da choiva. É intención do go- berno local acometer esta obra en tres fases. Camiño de O Curro: Redactouse este proxecto para tratar de arranxalo, xa que conta con tramos moi Proxecto Acondicionamento do camiño de O Curro estreitos e sen cunetas. Farase de aglomerado cun importe de 35.317,96 €. Proxecto Construción do aparcadoiro Na parcela adquirida polo Concello vaise construir o apar- cadoiro en losa céspede e dota- rase de alumeado por un impor- te de 149.933,35 €. Executarase en dúas fases por tratarse dun- ha obra moi costosa; por unha banda faranse os viais e por outra as prazas do aparcadoiro.
 9. 9. 16 17
 10. 10. 18 19 Abastecemento de auga a Cervás Despois de levar a auga a Cervás e construir uns depósitos con capacidade de dar auga a todo o pe- rímetro de Cervás, Chanteiro e parte de Lubre por un importe de 626.813,40 € e logo adquirir a “Ga- nadera”, o goberno local leva varios anos destinan- do o POS a Cervás. O goberno socialista do Conce- llo de Ares, continúa investindo nesta zona e, por ende, na parroquia enteira. Nesta fase I investíronse 67.738,80 € Como se pode observar no mapa de Cervás, fíxose unha intervención de ampliación noutra zona do lu- gar no que se investiron 30.286,23 €, alcanzando así a satisfacción dos veciños aos que se lles cubriu unha necesidade imperiosa e que, con este servizo que agora está municipalizado, achega aos propietarios solucións tanxibles para todos. As traídas de auga son intervencións e inves- timentos moi importantes para o Concello de Ares e moitos veciños non as ven, quizais por ir soterradas, pero dan os servizos que cada per- soa necesita a diario para vivir nunha zona como Cervás con calidade de vida e con instalacións dun- ha eficiente salubridade. Nesta fase investíronse 76.846 €. oConcello de Ares, despois de adquirir o solar e o edificio da que foi noutra hora a Cooperativa Gan- deira de Cervás, comeza coas obras. O proxecto consta da rehabilitación da gandeira como centro sociocomunitario de apoio ao CIRS. As obras consistiron na rehabilitación do edificio adquirido por este Goberno na primeira lexisla- tura, renovando cuberta, fachadas, carpinterías, solados, instalación eléctrica, fontanería e baños. Preténdese que este local sirva aos veciños de Cervás como punto de encontro para reunións e desenvolvemento de actividades que ata o de agora se facían no CIRS, interferindo no uso da cantina. Rehabilitación da Gandeira de Cervás como centro sociocomunitario e apoio ao CIRS Fase I - Auga a Cervás Fase II - Auga a Cervás Fase III - Auga a Cervás
 11. 11. 20 21 Pavimentación do camiño a Leiro Pavimentación do camiño a Leiro: trátase do cami- ño de acceso á parte alta de Cervás e ao Mosteiro de Sta. Catalina. Esta vía de comunicación ten moito desgaste pola O Concello de Ares, como responsable do mante- mento do Mosteiro de Sta. Catalina, vén poñendo en valor desde o inicio das lexislaturas do partido socia- lista o entorno e os inmobles do mosteiro. Este ano desbrozouse a parte traseira da horta e o perímetro do mosteiro. orografía, coas augas de escorrentía e o tráfico pesa- do, que ás veces ten que pasar imperativamente por este camiño e o deterioran. O importe do triple rego asfáltico foi de 13.000 €. Desde 2008 o Concello vén de intervir con axudas de distintas adiministracións, acadándose entre todos que este patrimonio tan extenso e rico da comarca de Ares non esmoleza e desexando que pronto se poida rehabilitar, acadando así unha infraestuctura potente para o turimo de Ares. Na actualidade o Con- cello dinamizou as inicia- tivas cara ao turismo ac- tivo que ven a Ares e por isto é que se empezaron a facer visitas guiadas ao Mosteiro, conducidas pola Asociación de Ami- gos do cenobio. Á fronte da proposta estivo Roge- lio Pérez Varela. O Concello segue a poñer en valor Sta. Catalina
 12. 12. 22 23 Nas Baterías fíxose o mantemento e recuperación a través de tres Talleres de Emprego. Para este goberno, ten moita importancia o patrimo- nio, neste caso o de Montefaro, onde existen nume- rosos restos militares da época contemporánea. A Batería da Bailadora onde se observa unha magní- fica panorámica da Ría de Ferrol, está acondiciona- da e rehabilitada para usos turísticos, agardando darlle máis forma e poñéndoa en valor en breve para o turismo. Investíronse 139.210 €. Proxecto Nova cuberta da cociña do Mosteiro A Cuberta do Mosteiro necesita mello- ras, por iso faise o proxecto de execución da cuberta da cociña do Mosteiro. O Im- porte desta obra ascende a 131.000,02 €. Por todos é sabido que o mosteiro é un lugar onde nos últimos tempos se cele- bran vodas e diferentes eventos, polo que cremos necesario rehabilitar a cuberta nesta zona para evitar a entrada de auga e poder salvar o interior. Reparación urxente da fachada do Mosteiro de Sta. Catalina O goberno municipal como xestor do Mosteiro de Sta. Catalina está obrigado a manter o edifico e a par- cela en condicións óptimas, cousa que non fixeron os gobernos do PP anteriores, que ademais sumiu no caos as instalacións do cenobio. Realizáronse reparacións urxentes na fachada do Mosteiro, tal como vemos na foto. Investíronse 60.495,96 €. Tratouse de recuperar partes da fachada, aleiros e ventás, onde o deterioro provoca unha entrada im- portante de auga co consecuente dano no edificio. Este proxecto está en fase de execución. Día a día sumamos melloras e continuamos a poñer en valor este ben do patrimonio cultural de Ares, do cal se pode disfrutar turísticamente e facendo even- tos como xa saben moitos aresáns, pois é un patrimo- nio referente do municipio. Nesta zona de Ares pensamos na mellora e reparación do camiño des- de a Louseira dirección O Baño (Mu- gardos). O desembolso neste investi- mento será de 71.559,19 €. Preténdese reparar este vial conxun- tamente con Mugardos, pois é un dos principais accesos ao Mosteiro e ás Baterías desde o Castelo da Palma para facilitar a comunicación aos tu- ristas que veñen ao Mosteiro de Sta Catalina e á praia de Chanteiro. Recuperación das Baterías da costa Proxecto Acondicionamento do Cabildo para sala de intrepretación do Mosteiro Proxecto Reparación do camiño desde Louseira a O Baño O acondicionamento do Cabildo do Mosteiro de Santa Catalina de Montefaro, declarado Ben de In- terese Cultural, pretende recuperar a súa configu- ración orixinal onde os usos como cuartel militar alteraron os espazos. Ademais crearase un espazo expositivo de pezas escultóricas e arquitectónicas que forman parte da construción gótica e actuarase sobre as propias pezas a expoñer. Esta intervención está valorada en 109.000 €. Proxecto Eficiencia enerxética en Cervás e Estrada da Queira Nas distintas parroquias do Conce- llo investiuse en eficiencia enerxé- tica. Trátase de obras custosas pero amortizables a curto prazo no custo do consumo eléctrico. Neste tramo da Estrada da Queira investiranse 119.954,58 €.
 13. 13. 24 25
 14. 14. 26 27 OConcello vén de mellorar a contorna de Maiobre e Lubre favorencendo as boas prácticas sanitarias e a salubridade do conxunto dos veciños. Primeiro coa implementación de taxeas, reacon- dicionando os pozos de saneamento e ampliando a rede de abastecemento de auga potable e, despois, o camiño que comunica os núcleos de Maiobre e Lubre cun tratamento superficial con triple rego asfáltico. O investimento foi de 37.710,88 €. Abastecemento de auga a Santa Eulalia de Lubre Do mesmo xeito que no resto dos núcleos do muni- cipio, en Santa Eulalia de Lubre tamén se ampliou o abastecemento de auga na zona de Loureiros. Investimento: 37.754,06 €. Ampliación da rede de abastecemento de auga en Lubre Esta obra tivo un investimento de 39.875,76 € e acada unha mellora importante nesta zona de Ares. Con esta intervención dase mellor servizo no en- Reparacións puntuais en camiños de Bullei- ros-Maiobre. Con esta intervención melloráronse os viais. Investimento: 9.939,52 €. Reparación do camiño desde Celso Emilio Ferreiro a Outeiro Reparacións puntuais nos camiños de Bulleiros - Loureiros a Maiobre torno do pavillón de deportes e do colexio público “As Mirandas”.
 15. 15. 28 29 Neste lugar eran necesarias as melloras de acce- sos ás explotacións agrarias e gandeiras en Rega da Fraga e Vigo. Fíxose unha intervención con res- A reparación do camiño de Maio- bre a Lubre (Igrexa) cun investi- mento de 38.937,68 €. A mellora da pavimentación nas pistas e camiños nas nosas parroquias fomenta unha imaxe positiva dos accesos aos dis- tintos lugares do Concello, neste caso para os veciños de Maiobre e Lubre. O Concello de Ares do goberno so- cialista resolveu unha necesidade, aportando esta solución que se está a ver nas fotos no camiño que comu- nica os dous núcleos. A intervención consistiu en realizar un tratamento superficial con triple rego asfáltico, así como a elaboración de taxeas e reacondicionado dos pozos de sa- neamento. peto ó medio ambiente e dando solucións ás viven- das desta zona rural de Lubre e evitando po e barro neste itinerario. O investimento foi de 53.744,57 €. Reparacións do camiño de Maiobre a Lubre (Igrexa) Melloras dos accesos ás explotacións agrarias na Rega e Vigo Era un desexo do Alcalde, Julio Iglesias Redondo, que as novas xeracións tiveran un local para ensaiar as disciplinas artísticas que xurdan nos nosos mo- zos e mozas. Rehabilitouse o antigo edifico da escola pública de Lubre e equipouse con medios e tecnoloxía para que poidan traballar alí os nosos artistas do futuro de Ares. Investíronse 134.134,99 €. O Concello de Ares, a través da concellaría de Cul- tura, homenaxeou a Gildo Illobre dándolle o nome da casa de ensaios de Lubre ( na pax. seguinte vese o descubrimento da praca pola viúva de Illobre, Con- cha Saavedra e as autoridades). A homenaxe foi en sinal do recoñecemento á súa labor no eido da mú- sica e da cultura e como agradecemento de todos os seus veciños. No mesmo día instituíuse o Certame de Rondallas Gildo Illobre, que se celebrou o 25 de xuño do 2016. O acto de presentación estivo presidido polo entón concelleiro de Cultura, Eugenio Fernández, xunto coa viúva do homenaxeado, ademais de represen- tantes da Rondalla Trovadores de Ares e da empresa aresá colaboradora neste homenaxe, Bodegas y Vi- nos Ares. Na praza da Igrexa concentráronse as Rondallas, de onde partiron para realizar un pasarrúas polo paseo marítimo con parada no Concello. (fotos na pax. se- guinte) No salón de plenos do Concello fíxose entrega de pracas ás rondallas que participaron, á familia Illo- bre e aos colaboradores. Pola tarde no parque Rosalía de Castro celebrou- se o concerto das rondallas: Rondalla Añoranzas, Agrupación Artística Bohemios, Rondalla do Club de Campo, Rondalla Lucero del Alba, Rondalla Mugar- desa, Rondalla Sonido del Alba e Rondalla Trovado- res de Ares. Local de ensaio Gildo Illobre en Lubre
 16. 16. 30 31 Parque infantil e biosaudable de Lubre OConcello de Ares pen- sa e intervén na medida do posible na calidade de vida e saúde dos aresáns. Neste caso, ao igual que en todas as parroquias do Concello, construiu parques infantís e bio- saudables, como vemos nas fotos en Lubre, anexo ao local de ensaio. Inves- tíronse 24.700, 02 €.
 17. 17. 32 33 Proxecto Acondicionamento do camiño desde O Carballo ao Alto de Simou O goberno do Conce- llo de Ares ten fixado para esta zona un proxecto para mellorar o camiño forestal desde O Carballo ao Alto de Simou, co que se vertebrará mellor as comunicacións na parroquia de Lubre. O investimento será de 53.560,43 €. Aos aresáns había que darlles unha solución física á saturación do cemiterio de Ares, por iso o Concello ten pensado adquirir uns terreos na parroquia de Lubre para ubicar o novo cemiterio de Ares para todas as confesións relixio- sas. Ditos terreos xa levan a califi- cación de equipamentos no PXOM. Investimento de 1.601.238 €. Infografías Proxecto Camiño de Gaspalleira a Maiobre Acondicionamento do camiño de Porta de Seixas a Barallados Proxecto Construción do novo cemiterio na Rega da Fraga Desde Porta de Seixas a Barallados vai un camiño estratéxico que une a entrada de Chanteiro e a zona de Lubre e chega ata a estrada autonómica na zona de Barallados. Estase a acondicionar con tratamento en triple rego asfáltico. Investíronse 35.317,96 €. Como vén sendo habitual, des- de a Concellería de Infraestrutu- ras, na procura da mellora dos viais do municipio, vaise acon- dicionar este camiño con triple rego asfáltico cun investimento- de 43.965,24 €.
 18. 18. 34 35 Proxecto: Ampliación do camiño de Besoxo O acondicionamento do camiño do Pombal. Unha vez rematado o proceso expropiatorio, procederase a acondicio- nalo, vertebrando así o núcleo e pechan- do o anel coa estrada autonómica. O investimento na obra será de 67.619,92 €. Logo dun traballo de recollida de sinatu- ras e cesións por parte dos veciños, redac- touse un proxecto para a ampliación da sección do vial existente. Investimento: 107.650,77 €. Proxecto: Acondicionamento do camiño do Pombal Proxecto: Expropiacións Trátase dunha demanda histórica dos veciños de Besoxo, debido ó deficiente e estreito aceso ao núcleo. Por isto, o Con- cello púxose a traballar nos tres proxec- tos que se describen a continuación. O Concello prepara os trámites de expro- piación no camiño do Pombal logo dun- ha infructuosa negociación con algúns dos propietarios. Investimento: 29.542,44 €.
 19. 19. 36 37
 20. 20. 38 39 Recuperación do Humidal da Xunqueira Entre a Consellería de Medio Ambiente do goberno bipartito da Xunta de Galicia e o Concello de Ares puxeron en valor definitivamente e con garantías a recuperación e protección do humidal que discorre ao longo do cauce do río Xunqueira. Isto fíxose en varias fases cun investimento total de 444.959,99 €. Desde o ano 2009 o Concello de Ares recuperou o espazo que todos os aresáns querían e que os ante- riores gobernos do PP non tiveron en mente outor- garlles aos veciños desta lagoa. Pero nós, o goberno socialista, tiñámolo no primero programa de gober- no e así se foi aumentando e dotando a zona como espazo natural do que disfrutamos todos. Ao goberno socialista de Ares sempre lle preo- cupou dotar de servizos para o lecer e o deporte a todos os aresáns, promovendo innovadoras insta- lacións para a práctica dos distintos deportes, de maneira que os aresáns dispoñan de infraestruturas in situ. No ano 2007 iniciouse a primeira fase da cidade de- portiva de Pedrós cunha inversión de 231.175 € e ano tras ano fóronse ampliando as inversións e ins- talacións. Agora, dentro duns parámetros sostibles no marco do plan xeral de urbanismo, amplíase a oferta de es- pazos cunha parcela situada na “Cidade deportiva de Pedrós”, onde xa existen máis instalacións depor- tivas (pistas de pádel, pista polideportiva, aparca- doiro e vestiarios). O Concello continúa dotando de equipamentos a zona cunha pista polideportiva des- cuberta de 968 m2 con formigón pulido, dotada de alumeado con farolas leds. Equipada con canastras de baloncesto, porterías de balonmán e fútbol sala. Investimento: 96.755,84 €. Pista polideportiva en Pedrós Camiño en Pedrós En Pedrós o goberno municipal nos úl- timos 8 anos puxo en valor os espazos, os entornos e a natureza. Quíxose mellorar o firme desde a parte que vai desde o centro urbano (Avda. Fe- derico García Expósito) ata o núcleo de Pedrós, pavimentando con triple rego asfáltico. Investimento: 31.764,19 €.
 21. 21. 40 41 OGoberno socialista do Concello de Ares nas dúas lexislaturas anteriores dotou aos centros culturais e ás parroquias con parques infantís e biosaudables na procura de aumentar os beneficios lúdicos dos aresáns. A concellaría de Infraestruturas iniciou a nova lexislatura coa dotación de servizos á parro- quia de Pedrós cun investimento de 27.939,82 €, no solar anexo ó lavadoiro xa existente. Trátase dunha parcela cunha topografía abrupta polo que se fixe- ron muretes, escaleiras e barandas que protexerán de caídas desde os distintos niveis. Paviméntase en formigón o camiño de acceso e dótase de alumeado. “Pensando nos nenos e maiores” Parque infantil e biosaudable en Pedrós Comeza a construírse a senda que se inicia na Avda. Federico García Expósito e remata na Cidade Deportiva de Pedrós, para mellorar o acceso peonil ás instalacións construídas nas dúas lexislaturas anteriores en Pedrós. O mencionado camiño xa se asfaltou na lexislatura pasada. A obra vai mellorar a sección de paso no encontro do cauce do río Besoxo co vial de Pedrós, xa que as choivas dos últimos anos fixeron que o caudal se desbordase creando unha capa de auga sobre a estrada que supón un perigo para a circulación. As obras tamén inclúen a canalización do alumeado público nun tramo. Esta senda estratéxica para unir o centro urbano co humidal da Xunqueira ata a cidade deportiva terá unha dotación económica de 122.554,49 €. Senda peonil desde Avda. Federico García Expósito á cidade deportiva Fase I Proxecto Senda peonil desde a Cidade Deportiva ata Pedrós Fase II Con esta fase culminarase a mellora da seguridade vial na zona cun investimento de 135.658,38 €.
 22. 22. 42 43 Despois de décadas reclamando un novo traza- do desta infraestrutura tan necesaria e despois de dúas lexislaturas socialistas esforzándose en acadar os acordos cos distintos gobernos da Deputación provincial da Coruña, vense de acadar o resultado: un novo trazado desta estrada tan vital para todos. O goberno municipal quere agradecer a paciencia dos veciños con esta obra, pero as molestias que pode causar a súa execución, redundarán defini- tivamente nunha vía con moita máis seguridade vial para todos os veciños da parroquia de Cervás. O investimento é de 832.000 €. Mellora da Estrada da Deputación Ares-Chanteiro
 23. 23. 44 45
 24. 24. 46 47 A intervención nos Castros foi unha obra longa no tempo pola súa dimensión. Nesta renovación da rede de abastecemento investíronse 33.754,06 € e acadouse re- solver certas incidencias que había nesta infraestrutura so- terrada nos Castros. Renovación do abastecemento de auga nos Castros É un camiño de saída da praia de Seselle cun gran tránsito no período estival. Desde o Concello vense de dar unha solución a esta vía co fin de desconxes- Renovación do Camiño de As Regueiras tionar a entrada e saída do areal de Seselle e facilitar a convivencia aos veciños deste lugar. O investimen- to foi de 36.061,34 €. Pavimentación no Raso - Estrada da Deputación OCamiño de saída da praia do Raso e Reguei- ras á Estrada da Deputación (Ares-Redes) é a saída da praia de Seselle polas Regueiras. Son dous camiños que estaban en zahorra con moi- tas fochancas que eran un risco para a seguri- dade vial. Para eliminalas definitivamente pa- vimentáronse con triple rego. Estes camiños serven de desafogo en ámbalas dúas praias e melloran a conxestión de vehículos á hora da saída dos areais. Investíronse 35.061,34 €. Agora estes accesos ás praias de Caamouco son máis doados e cómodos para todos os aresáns. A competencia municipal en materia de vías pú- blicas alcanza tanto as vías urbanas como as rurais e a obligación dos Concellos é mantelas en bo esta- do de conservación. As vías públicas rurais consti- túen en canto á súa utilización un suposto de “uso común xeral”. Unha máxima que este Concello es- mérase en cumprir para os veciños e así o estamos a ver nestas fotos, promovendo unha intervención que consistiu en facer un triple rego, abrir cunetas e rebachear. Todos estes camiños completan os ac- cesos desde a Rúa Nova, Club de Remo con Mazaí- do e Sabadelle. O investimento foi de 39.030,31 €. Reparación do camiño desde Mazaído ata Rúa Nova (Redes) e Sabadelle
 25. 25. 48 49 Oacondicionamento desde A Seara ata o Calexón cun investimento de 15.000 €. O Concello de Ares, dentro da actuación integral da fachada marítima de Redes que iniciou coa Demarcación de Costas no ano 2008 co tanque de tormetas da Praza do Pedregal, o alcantarillado e o empredado das rúas Outro esforzo inversor do Concello de Ares. O man- temento e implantación de novas marquesiñas nas paradas dos buses de Marina do Pombal, alto de Si- mou e Praza de Ramón García. Fíxose un investimen- to de 10.000 €. Marquesiñas na Marina do Pombal Acondicionamento desde A Seara ata o Calexón Acondicionamento do acceso a Sabadelle Mellórase o acceso á praia de Sabadelle. Unha so- lución urbanística axeitada aos nosos tempos cun- has novas escaleiras. Investimento de 8.943,21 €. de Redes, agora ven de mellorar a senda que vai- desde a Seara ata o Calexón . Dado o uso frecuente de peóns polas inmediacións, os técnicos munici- pais optaron por darlle unha lousa dura ó pavimen- to do sendeiro, desta maneira mantense en condi- cións de tránsito todo o ano. Cesión do local da AAVV para centro sociocultural Logo de levar anos abandoadas, a Asociación de Veciños cedeu estas instalacións infrautilizadas ao Concello de Ares para poñelas en valor e a disposi- ción de todos os veciños.
 26. 26. 50 51 Este local acábano de ceder ao Concello a AAVV de Seselle. Preténdese rehabilitar o edificio para aulas de formación e lugar de reunión dos veciños, Na mente deste goberno municipal estivo sempre acadar a adquisición desta pista co fin de prepara- la para usos deportivos e o disfrute dos veciños do lugar. Tamén se proxecta, ademais de renovar a pista, construir un parque infantil. A iniciativa vén a valorizar esta infraestrutura. O investimento vai ser de 52.656,95 €. Cesión da pista anexa ao edificio da AAVV Proxecto Mellora da accesibilidade á praia de Seselle Proxecto Rehabilitación do local social en Seselle como aula de formación Proxecto Recuperación da pista polideportiva Trátase do principal acceso a esta zona e á praia de Seselle. A estrada ten moito desgaste no verán e agora imos arranxar as beirarrúas e amplialas nal- gúns tramos por non contar con suficiente anchura para cumplir coa normas de acesibilidade vixentes. Tamén imos pavimentar a calzada. O investimento reservado é de 59.931,71 €. O Concello de Ares, coa súa boa xestión, e a Aso- ciación de Veciños de Seselle acadaron vai un tem- po un acordo polo que ésta cedía ao Concello a pista anexa ao inmoble que levaba anos en desuso. inexistentes na actualidade. O investimento será de 237.384,29 €.
 27. 27. 52 53
 28. 28. 54 55 Nesta zona de Ares, o Con- cello, sabendo a inquietude dos veciños por mellorar a rede de abastecemento de auga, tomou cartas neste tema e investiu 110.371 € acadando así unha mellora importante para os veciños destes lugares. Reparación de camiños en Barracido Cun investimento de 31.224,30 € reparáronse os camiños de Barracido, aportándonlle aos veciños unha mellora na seguridade vial, un acceso ós terreos forestais e un camiño amplo onde poder estacionar. As intervencións na dotación de abastece- mento da auga potable para consumo huma- no fíxose realidade na dotación orzamentaria do Concello cun investimento de 34.949,22 € acadando así satisfacer a demanda dos veci- ños destes lugares da parroquia de Caamouco. Dotación da rede de abastecemento de auga na Malata, Chao do Monte, Ixobre e Pallizo Dotación da rede de abastecemento de auga na Solaina O feito nas pistas de Ba- rracido, Pallizo, Chao do Monte e Ixobre, vén a re- solver unhas necesidades destes lugares cun investi- mento de 50.124,23 €, que acada unha significante mellora nos accesos para todos os veciños. En Ixobre e A Solaina o Concello investiu 27.969,83€ na reparación e mellora dos seus cami- ños, dándolle solución aos veciños na rede de comunicación terrestre. Na reparación dos camiños en Ixobre, A Malata e Pezoas, o Concello investiu 32.938,00 € conseguindo así unha mellora sustancial dos camiños da zona. A política do goberno de Julio Iglesias Redondo é ac- tivista en canto á reparación e mellora dos viais de toda e extensión do Concello de Ares. Reparación de camiños en Barracido - Pallizo Chao do Monte e Ixobre Reparación do camiño desde Ixobre á Solaina Reparación de camiños en Ixobre, A Malata e Pezoas Proxecto Novos depósitos de auga na Malata OConcello de Ares está xestionando a compra dun terreo situado na Malata, co fin de construír uns novos depósitos de auga para lograr a mello- ra da presión de auga en todo Caamouco e parte de Ares. O investimento no solar e na construción dos mesmos será de 370.450,20 €.
 29. 29. 56 57
 30. 30. 58 59 Rampa de acceso a Area Morta Varias xeracións de aresáns, especialmente os ve- ciños de Redes estaban a esperar unha solución, un acceso cómodo á praia de Area Morta desde o casco vello de Redes. O goberno municipal socialista alcanzou ese soño para todos nós. Fíxose unha intervención na antiga “Bodega de A Casca” sumamente estética e práctica A interven- ción consistiu na construción dunha rampa-pasarela entre a cota de 7,85 m. da Rúa Ribera e a cota 4,83 m. do camiño de pedra existente. O pavimento é lou- sa de granito e madeira, a instalación dunha baranda con distintos puntos de luz para dotar a zona de alu- meado público. Investíronse 200.000 €. O Concello realizou un esforzo para dotar de chan e equipar un novo parque infantil e biosaudable en Redes. Sitúase ao lado do aparcadoiro público que xa se fixera no 2010, mellorando as necesidades de esta- cionamento dos veciños de Redes e dos turistas que visitan o lugar. A Tirolina é o elemento máis utilizado polos nen@s O investimento no parque infantil e biosaudable foi de 49.553,20 €. Mellora do acceso ao Club de Remo de Redes O Concello de Ares, dentro da actuación integral da fachada marítima de Redes, que iniciou coa Demarcación de Costas no ano 2008 co tanque de tormetas da praza do Pedregal, o alcantarillado e o empredado das rúas de Redes, agora vén de me- llorar a senda que vai desde a Rúa Nova á zona da antiga fortificación medieval - batería de Modias e ao Club marítimo de Redes que está integrado no terreo natural. Dado o uso frecuente de peóns para as inmedia- cións, os técnicos municipais optaron por darlle unha losa dura ó pavimento do sendeiro, deste xei- to mantense en condicións de tránsito todo o ano. Un parque infantil e biosaudable para tod@s
 31. 31. 60 61 O Concello de Ares, a través da súa área de Ur- banismo, rematou os traballos para a reparación do pavimento na Praza do Emigrante. As actua- cións débense ao estado de deterioro do pavimen- to existente, dado os levantamentos provocados polas raíces das árbores, ocasionando resaltes nas xuntas do firme que supoñían un evidente pe- rigo para a seguridade dos usuarios do espazo. Agora Un centro urbano tan emblemático como o de Re- des, esixe un control e un mantemento permanente. Por unha banda reparouse o pavimento na Rúa de Abaixo, moi transitada por tratarse do vial de saída Rúa de Abaixo Acceso ó Calexón Rúa Nova Acceso ó Calexón do aparcadoiro. Por outra, amañouse a Rúa Nova que da acceso ó Club de Remo e mellorouse o acceso ó Calexón. Reparación e mellora das rúas no casco de RedesReforma da Praza do Emigrante Deste xeito, levouse a cabo a demolición do firme e a nova pavimentación mediante formigón impreso, así como o pintado para a sinalización dos estacio- namentos, a colocación de novos elementos de mo- biliario urbano, neste caso bancos, e a plantación de novas árbores de sombra e menos raíz, adaptadas ás condicións do emprazamento. O orzamento de exe- cución das obras foi de 12.459,44 €. En canto ás intervencións no entorno da Praza do Campo, coa mesma situación de partida que no caso anterior, consisten na pavimentación median- Antes te formigón impreso e a colocación dunha pérgola para proporcionar sombra e resgardo aos ususa- rios. O presuposto das obras ascende a 10.307,95 €. Reforma do entorno da Praza do Campo
 32. 32. 62 63 Ao Concello sempre lle preocupou poñer en valor os espazos e inmo- bles que configuraban a nosa histo- ria, este é o caso do Alboio de Redes. Despois dunha longa tramitación o Concello conseguiu a concesión do inmoble, sito na Area Morta para a súa pronta rehabilitación como lo- cal polivalente e de servizos á praia. Proxecto O alboio de Redes Proxecto Pavimentación e reposición de canalizacións no acceso ao Calexón e na Praza do Centeno O goberno socialista de Ju- lio Iglesias Redondo dende a primeira lexislatura investiu na posta en valor de Redes, un lugar emblemático, e logo de resolver vellas necesida- des dos veciños, falta este rincón onde próximamente proxectamos unhas melloras imperativas. No proxecto que imos facer está a renovación das cana- lizacións e a reposición do pavimento na Praza do Cen- teno e no calexón de Redes.
 33. 33. 64 65 Orgullosos do exemplo de urbanismo en Redes Redes foi escollida pola Xunta para presentar a guía urbanística de cores autonómica pola súa sin- gularidade e sinalouna como un exemplo de conser- vación en Galicia. O esforzo que fixemos en Redes nos últimos dez anos deu sen ningunha dúbida os seus froitos. Temos un exemplo de conservación e de harmonía no ámbito dunha paisaxe moi pintoresca. É unha contorna moi bonita pero tamén moi coidada. Que o propio pre- sidente da Xunta, cando presenta unha iniciativa na que levaba moitos anos traballando co colexio de ar- quitectos para tentar fixar as áreas paisaxísticas da nosa comunidade autónoma, decida chamar ao Con- cello de Ares porque entendía que Redes é un exem- plo que merece a presentación dese proxecto é un orgullo e un recoñecemento a un esforzo colectivo. A protección e a conservación do patrimonio é froito, en primeiro lugar, do esforzo dos veciños que duran- te anos foron coñecedores da realidade singular na que viven e cóidano. E logo das administracións que destinaron recursos para a humanización. En Redes eliminouse o feísmo con aquel club de Remo que estaba construído encima dunha batería de costa, e hoxe está liberada e ten un club totalmen- te integrado, os accesos a Area Morta, a conservación da praia, e as rúas onde se buscou un equilibrio que agora é recoñecido pola súa singularidade. Quéda- nos o Calexón, nese conxunto temos o compromiso de urbanizalo conforme á contorna. No Plan Xeral, ten todos os informes sectoriais fa- vorables. Foi unha loita constante con todas as ad- ministracións e está xa aprobado no pleno do 1 de decembro de 2017. Exemplo de Urbanismo en Redes
 34. 34. 66 67 Proxecto SendapeonilnaEstradada DeputaciónAres-Redes Esta é unha obra imprescindible, xa que mellora a seguridade vial da Estrada da Deputación Ares-Re- des e , aínda máis, a seguridade dos peóns, moi pre- sentes neste tramo, sobre todo no verán, por ser o acceso a numerosas praias na zona. Terá 2 m. de ancho e discorrirá polo marxe dereito da estrada, dirección Redes. O investimento será de 610.425,50 €.
 35. 35. 68 69
 36. 36. 70 71 Fase I-Avda. de Redes: logo de detectar un proble- ma de inundacións pola gran cantidade de fecais que recollía a tubería na Avda. Federico García Expósito, executouse unha tubería de descarga directa ao tan- que de tormentas situado no Parque Rosalía, dende o cruce da Avda. Federico García Expósito con Avda. de Redes. Acadouse aliviar a rede e reducir o circuíto que percorren as augas fecais que baixan dende Lu- bre, Pedrós, etc... O investimento foi de 18.204,21 €. Fase II- Calle Mártires. É outro dos cruces necesa- rios para evitar que o bombeo existente tivera ver- tidos constantes e directos ao mar, das augas fecais, co que se executou unha conexión directa dende o antigo bombeo á nova tubería de saneamento. O cus- te destas melloras foi de 13.038,29 €. Mellora do saneamento ao novo colector Fase I Melloras do saneamento ao novo colector Fase II Xunto coa compra e a reforma da Casa da Xuventude, así como a rehabilitación do Centro de Saúde provi- sional ( antigo Concello), levouse a cabo a reforma da praza, convertindo este espazo nun lugar de referencia para o pobo. Coa humanización de dita praza poten- ciouse a convivencia de mozos(pista de minibasket), nenos e persoas maiores (pérgola e bancos). A mellora do chan foi aplicar un pavimento anti-des- lizante con características de resistencia, durabilidade e unha textura agradable á parte central da Praza da Constitución, así facilítase a accesibilidade a este es- pazo no centro da Vila, alcanzándose maiores presta- cións para os aresáns. O investimento foi de 216.192,16 €. Renovación integral da Praza da Constitución
 37. 37. 72 73 Coa inversión de 39.852,57 € mellorouse o dese- ño da Porta do Sol. Esta praza é un punto neurálxi- co no centro urbano de Ares, é por onde accede a maior parte da xente, ademais, cumpre a función de terminal de autobuses e nela concorren comercios, supermercados e bares. Por todo isto, renovouse o pavimento e o alumeado, tamén se reordenou o tráfico coa redución das isletas, facendo unha pra- za máis segura para vehículos e peóns. O investimento foi de 39.852,57 €. Mellora da accesibilidade e alumeado na Porta do Sol Esta obra executouse en dúas fases. Planta baixa do edificio para centro de maiores ( 52.133,60 €) e planta primeira e segunda para centro sociocomu- Reforma do centro de saúde provisional nitario e asociacións (105.846,73 €). Actualmente úsase como centro de saúde, recuperará a súa fun- ción cando se rematen as obras do Centro de Saúde.
 38. 38. 74 75 A actuación pretende a ampliación das ins- talacións que duplicarán o seu espazo e au- mentarán os seus servizos. Para iso non somentes se aproveitou a parcela na que anterior- mente se asentaba o inmoble no que se prestaba atención sanitaria aos veciños, senón que se incor- porará unha parcela de outros 600 metros situa- da na parte traseira cedida polo Concello á Xunta. Así, na planta baixa se habilitarán seis consultas, dúas salas de espera, outra para as historias clíni- cas, toma de mostras e varios despachos. No pri- meiro andar se situarán outras tres consultas, dúas salas de enfermería, outro espazo para educación para a saúde, un almacén e a consulta da matro- na. En total, a superficie construida ascenderá a 1.354 metros cadrados dos que 1.174 serán útiles. A inversión é de 1,7 millons de euros e estará rema- tado en maio do 2018. Construción do novo centro de saúde de Ares
 39. 39. 76 77 Sendo competencia da Xunta e vendo a inacción ante o problema da entrada de auga en ditas aulas, o Concello levou a cabo a construción dunha nova cuberta para os módulos de infantil. Os custos da renovación foron de 10.520,15 €. Este goberno ten construído novos parques in- fantís por todo o territorio de Ares, tal como vemos na foto, aquí referímonos ao construído na Avda. de Mugardos (Cortiñas Gil) cun investimento de 19.745,18 €. Renovación de cuberta nos módulos do colexio Construción do parque infantil en Cortiñas Gil
 40. 40. 78 79 Este parque é o máis usado de todo o municipio, sobre todo na época estival, por isto sofre desgas- tes continuos, co que hai que repoñer pavimento e pezas. Renováronse uns elementos e restauráronse outros, así como o pavimento, pasando de ser de lo- setas a pavimento de caucho continuo. Renovación do parque infantil Rosalía de Castro O investimento foi de 30.683,35 €. Nun futuro moi inmediato dotaremos ao parque dun columpio para nen@s con mobilidade reduci- da, así como a renovación do peche perimetral cun investimento de 30.490,20 €. Nesta obra acondicionouse todo o interior do edificio, renováronse pavimentos, aseos, creouse outro posto enfocado a local de hostalería, tamén se renovaron os mesados e colocáronse fregadei- ros, dando unha imaxe máis moderna e engadindo hixiene ao Mercado de Abastos do municipio. In- vestíronse 145.804, 96 €. Plan de xestión do Mercado de Abastos
 41. 41. 80 81 Mellora dos accesos á Praia do Xuncal O entorno da praia do Xun- cal situado no centro urbano de Ares, acondicionouse intengran- doo na contorna. Desbrozouse e limpiouse o talude actual dende a rúa de Os Castros, demoléron- se as escaleiras de formigón que acceden ao areal e construíronse outras de madeira que cumpren a normativa e son máis acordes co entorno. Realizouse unha bei- rarrúa de formigón limitada por unha baranda de madeira. Todo o percorrido do areal será protexi- do por unha bancada de granito. O talud con gran desnivel conten- se mediante perpiaño de granito. Instaláronse 5 novas luminarias de led. O investimento foi de 60.000 €. O Concello está a deseñar melloras moi importantes no barrio do Porto, que nos próximos anos redundarán nunha maior humanización da zona. Para iso vaise aco- meter un soterramento do cableado eléctrico, priorida- de inmediata para este Go- berno, polo que temos come- zado cambiando luminarias para continuar renovando os servizos e pavimentos por fases. A primeira fase de execución será neste 2018, na Rúa Cis- ne, con cargo ao POS. En total serán 6 fases a exe- cutar cun investimetno total de 1.181.445,48 €. Queremos recuperar esta zona emblemática de Ares e poñela en valor (O Porto 2020). Proxecto Plan estratéxico no Porto
 42. 42. 82 83 Convenio Casa Reitoral «Salvar unha peza fundamental do patrimonio de Ares». Ese é, segundo o rexedor municipal, Julio Iglesias, o obxectivo do convenio que subscribiu o Concello co Arcebispado de Santiago de Compostela para a cesión da Casa Reitoral da vila. En virtude do acordo, a Igrexa cede ao Concello o inmoble, de 495 metros cadrados, por un prazo de cincuenta anos prorrogables-caduca nada menos que en xaneiro do 2068-e a administración local comprométese a acometer e sufragar os traballos de rehabilitación do mesmo. Ademais, deberá asumir os gastos de mantemento do edificio e da súa leira, cunha superficie de 3.142 metros. A Casa Reitoral, que se atopa nun estado semirui- noso e está situada nas proximidades da oficina de Correos, data do século XVII. E é, segundo apunta o alcalde, un dos tres inmobles con patín existentes na localidade. Os outros dous son o xulgado e a Casa da Xuventude, esta última recuperada tamén, grazas á intervención municipal. O convenio asinado establece que o uso da reitoral de Ares será «a promoción da mellora da calidade de vida social e cultural dos veciños en xeral e dos residentes na parroquia, en particular». En princi- pio, segundo se anota desde o consistorio, serán fins sociocomunitarios. En caso contrario, o Arcebispado recuperaría a propiedade. Situación que tamén se produciría se o goberno local non executase as obras nun prazo de 5 anos. Detalla Julio Iglesias que xa se está redactando o proxecto «para poñer a casa en condicións de segu- ridade». Unha vez garantida a seguridade, avanzara- se no proxecto integral de rehabilitación. Por tanto, descoñécese o investimento preciso para renovar e poñer en servizo o edificio. En calquera caso, o goberno local aspira a conseguir financiamento doutras administracións para reali- zar este proxecto de recuperación. Coa firma do acordo cristaliza un traballo no que, como sinala o alcalde, Concello e párroco de Ares levaban moito tempo traballando. O edificio do século XVII pasará durante medio sécu- lo a mans do Concello. Proxecto Rehabilitación das Escolas de Lago para auditorio A maiores, o Concello vén de adquirir a finca anexa a este inmoble (foto inferior), para mellorar o acceso á parcela situada na parte posterior da reitoral (foto superior) e poder acondicionala para aparcadoiro. Sabemos que temos esta tarefa pendente, por iso xa temos redactado o proxecto de rehabilitación das antigas escolas de Lago. Polo elevado importe, farase en 3 fases ( 2 módulos + cubrición do patio para auditorio). Investimento: 579.382,74 €.
 43. 43. 84 85 PlanxeraldeordenaciónmunicipaldeAres (PXOM) O PXOM de Ares“O PXOM, froito de oito anos de traballo, cinco de planimetría e estudos técnicos, tres anos de informes sectoriais, en to- tal 22. Ó proceso presentáronse 647 alegacións das cales foron estimadas 178, parcialmente es- timadas 387 e o resto rexeitadas” O documento procurou dar continuidade ao plan xeral do ano 1999, que aínda que foi anulado polo Tribunal Supremo, serviu para sentar as bases do crecemento urbanístico do municipio nos últimos anos. Desde entón o plan polo que se rexía o muni- cipio son unhas Normas Subsidiarias do ano 1978, totalmente obsoletas, polo que a aprobación do novo plan atopábase entre os principais obxectivos do go- berno municipal. O novo plan xeral, no marco da lexislación urbanísti- ca en vigor, a lei 2/2016 do chan de Galicia, clasifica todo o termo municipal, distinguindo os seguintes tipos de solos: - Solo urbano - Solo de núcleo rural (histórico e común) - Solo urbanizable - Solo rústico En comparación co plan do 99 e con respecto ao solo urbano, mantéñense os núcleos urbans de Ares e Re- des, ao que hai que sumar un terceiro núcleo, a urba- nización Mariña do Pombal, promovida por Fadesa. En relación cos núcleos rurais, mantéñense igual- mente os resultantes do plan do 99, que son: - Parroquia de Ares: Alto de Simou, Besoxo, Lubre, Maiobre, Pedrós e O Penedo. - Parroquia de Caamouco: Carballas, Curmá-Mazaí- do-As Pezoas-Raso, Ixobre, A Malata, O Pallizo, Ou- teiro de Barracido, Seselle e A Solaina. - Parroquia de Cervás: Cervás e Chanteiro. E ademais delimítanse seis novos núcleos: San Ro- que, Camiño de Pedrós e Loureiros, na parroquia de Aprobado o 1 de decembro do 2017 Proxecto Senda peonil desde Ares a Mugardos O Concello, na súa teima en mellorar a segurida- de vial dos peóns e aumentar a tranquilidade dos condutores, comeza a construción da senda peonil desde Ares a Mugardos, que discorrerá pola estra- da AC-130 e unirá os dous municipios. Trátase dun proxecto promovido pola Xunta, a través da Conse- llería de Infraestruturas e Vivenda, que conta cunha inversión de 1,5 millóns de euros, cofinanciados con fondos europeos. A senda que enlazará ambos muni- cipios ten un percorrido de 3,7 kilómetros e o prazo previsto para a execución das obras é de oito meses. Os traballos permitirán a circulación polo tramo que terá na súa maior parte un ancho de 2,5 metros li- bres para o tránsito de peóns ou ciclistas. No tramo ata a entrada de Ares continuarase o tra- zado cun pavimento de area estabilizado con cemen- to. Xa na parte urbana, o proxecto contempla unha zona con beirarrúas de tres metros de ancho, tamén con firme de formigón e a mesma separación vexetal. Ademais, o proxecto incorpora dúas novas paradas de autobús, unha en Ares e outra en Mugardos; pasos peatonais cerca das zonas escolares, a implantación dunha nova rotonda na entrada da zona urbana de Ares ou a mellora da seguridade en varios puntos do trazado, entre outras actuacións que permitirán mellorar a funcionalidade da estrada e a calidade de vida dos veciños e veciñas.
 44. 44. 86 87 Ares; A Rúa e Rodelas, na parroquia de Caamouco; e Carballo, na parroquia de Cervás. En canto ao solo urbanizable, o plan xeral incorpora dúas actuacións, unha de carácter residencial ao No- roeste do núcleo urbán de Ares, entre este e o núcleo rural de Lubre, que servirá para garantir o futuro crecemento da capital municipal, e outra de carácter industrial ao Norte do Castro de Ares, coa intención de favorecer a implantación no termo municipal de pequenas industrias, talleres e actividades de uso terciario. Por último, e en relación co solo rústico, o plan xe- ral considera como de especial protección aqueles terreos que o merecen de conformidade co estable- cido na lexislación sectorial de aplicación (costas, augas, patrimonio, estradas, etc), clasificando o res- to do termo municipal como solo rústico de protec- ción ordinaria. Neste sentido é importante sinalar, en comparación co plan do 99, que desaparecen os solos rústicos de protección agropecuaria e forestal. Ademais de facer unha breve descrición das distin- tas clasificacións de solo, non podemos esquecer as novas propostas que se incorporan ao plan en rela- ción coas infraestruturas, equipamentos e zonas ver- des. As principais son as seguintes: INFRAESTRUTURAS: - Variante de Ares (Conexión estradas AC.123- AC.130). Incluída no Plan Move da Xunta. - Conexión estradas DP.0401-AC.123, a través do par- que empresarial, completando desta forma a varian- te de Ares. -Viario de acceso ao aparcadoiro localizado ao Oeste de Redes, que servirá para desconxestionar o tráfico no interior do núcleo urbán, ao que só poderán acce- der os residentes nel. Desta forma todo o tráfico ro- dado que na actualidade, e sobre todo en momentos puntuais, ocasiona importantes molestias de ruído, estacionamento, etc, desviarase por este viario alter- nativo, proxectándose unha ampliación do aparca- doiro existente, cunha función disuasoria que favo- reza a mobilidade peonil, mellorando a calidade de vida no interior do centro urbán, que presenta unha singularidade que é necesario preservar. - Viario que discorre polo solo urbanizable residen- cial. Ademais de servir de eixo vertebrador desta ac- tuación servirá para mellorar a permeabilidade do solo urbán, ofrecendo novas alternativas tanto de entrada como de saída do núcleo urbán. - Aparcadoiros de servizo ás praias en Chanterio, Se- selle, ou Raso. - Aparcadoiro de servizo ao cemiterio de Caamouco EQUIPAMENTOS: - Novo cemiterio municipal - Ampliación Colexio As Mirandas - Campo dá Festa de Ares - Complexo deportivo de Pedrós - Instalacións deportivas xunto ao campo de fútbol de Ares - Centro de interpretación do patrimonio militar - Mosteiro de Santa Catalina de Montefaro - Picadoiro ZONAS VERDES: - Mellora do bordo costeiro da praia de Chanteiro e da contorna da Ermida de Nosa Señora da Mercé. - Espazo natural A Xunqueira - Parque urbán de Redes - Parque Castro de Lubre - Parque Castro de Ares - Área recreativa Ameneiral, na praia de Seselle - Zona verde na praia de Raso - Zona verde en batería de Redes RPT do Concello de Ares A RPT, é definida pola lexislación como “o instru- mento técnico a través do cal se realiza a ordena- ción do personal, de acordo coas necesidades dos servizos e si se precisan os requisitos para o desem- peño de cada posto de traballo”. Art. 15.1 da LRFP. Constitúe o principal elemento orgnizativo das Enti- dades Locais, pois se deseña o modelo organizativo a nivel de estrutura interna ordenando e clasifican- do o persoal en orde á relación concreta do traballo a desenvolver. Mediante a RPT se razionaliza e ordena a función pública e é un instrumento esencial da política xeral de persoal a incluír na mesma a dimensión económica ou orzamentaria. En canto ás características da RPT deben facerse as seguintes apreciacións: Naturaleza Xurídica: A RPT ten vocación de permanencia; non se esgota co seu cumprimento senón que se perfecciona, gozando inicialmente da natureza de disposición de carácter xeral. Configúrase como auténtica regulamentación orga- nizativa da Corporación. Entre as características esenciais dos postos e os requisitos esixidos para o seu desempeño, deberá figurar necesariamente: - O tipo de posto - O sistema de provisión - Os Grupos, Corpos e Escalas a que están adscritos - No seu caso, a titulación académica e formación específica necesarias para o correcto desempeño do posto. -Igualmente podrán especificarse aquelas condi- cións particulares que se consideren relevantes no contido do posto ou no seu desempeño Caracteres: Da análise da RPT, podéndose deducir os seguintes: -É un instrumento de ordenación dos postos de traballo da corporación -Contén unha descrición obxetiva de cada posto de traballo -Implica a existencia de posotos xerarquizados -Ten nota de permanencia, se ben é susceptible de modificación -É obrigatoria -É pública -Controlada polas Administracións do Estado e da Comuninade Autónoma -Conexionada á Plantilla -Obriga a provisión dos postos de traballo Contido: a RPT, deberá incluír en todo caso a deno- minación, tipo e sistema de provisión dos postos, as retribucións complementarias que lles correspon- dan, e os requisitos esixidos para o seu desempeño. A finalidade da elaboración no Concello de Ares é a fixación e configuración dunha estrutura organiza- tiva e administrativa ordenada, xeraquizada, áxil e eficaz. Esta RPT afecta a 40 traballadores/as: -25 homes -15 mulleres
 45. 45. 88 89 Obras e Servizos O Concello dedica os medios mecánicos e hu- manos a manter limpas as distintas zonas do mu- nicipio chegando a efica- cia das brigadas munici- pais aos cidadáns. Desde a sensibilidade do Concello de Ares cara os percorridos das sendas que hai por todo o perí- metro do municipio, vén a poñer en valor todas elas, preocupándose de que estean sempre no mellor estado para os paseantes e deportistas, en especial as sendas de madeira. Renovación do alumeado público O Concello promovendo o aforro coa súa extra- texia enerxética cambiou e mellorou o alumeado público no centro urbano de Ares cun investimen- to de 48.396,97 € en farolas de tecnoloxía LED nas rúas Sta. Bárbara, Vivendas de Cortiñas Gil e Avda. Federico García Expósito. O retorno dos car- tos é inmediato e prodúcese nos meses seguintes aos da execución dos Led, aforrrando ata un 80% no consumo e con menos custos de mantemento. As melloras do alumeado da Avda. da Paz e da Ur- banización Granxares foi de 23.100 €. Na instalación dos leds do Paseo marítimo inves- tíronse 32.759,61 €. A aplicación deste sistema de eficiencia enerxética no Porto supuxo un investimento de 39.905,80 €. Tamén houbo que reforzar o sistema e o centro de transformación no edificio do Concello, investindo 45.262,59€. Como Concello preocupado polo cambio climático aposta polos led, que contribúen a reducir as emi- sións de dióxido de carbono (CO2) á atmósfera, contribuíndo a facer unha vila e o seu entorno máis sustentable. Mellora e mantemento das sendas
 46. 46. 90 91 OConcello durante todo o ano vén de reparar os destrozos e roturas que se xeneran nas rúas de Ares. A xeración de residuos aban- donados no medio ambiente é unha constante que degrada os espazos naturais de Ares. Aínda que estas verteduras es- tán reguladas continúan a ver- se, por iso o Concello coa súa brigada de limpeza resolve re- tirando os vertidos e acondicio- nando os espazos degradados. Reparacións nas rúas de Ares Retirada de vertidos incontrolados Proxectos Alumeado na Estrada de Chanteiro, Estrada de Mugardos e na Urb. Marina do Pombal As melloras no traza- do na estrada de Chan- teiro ó seu paso polas parroquias de Lubre e Cervás conleva unha renovación no alumea- do, na sinalización ex- terior e en todo o tra- mo da estrada . Para todo isto faráse un investimento de 114.605,01 €. Na estrada de Ares-Mugardos a Xun- ta de Galicia está a fa- cer unha senda para peóns e bicicletas, co correspondente ensan- chamento da mesma. Para esta obra é pre- ciso renovar todo o alumeado dacordo ao novo trazado da estra- da. O investimento será de 117.363,66 €. O Concello de Ares, preocupado por redu- cir o custo do consumo enerxético, vai intervir no tramo da estrada Ares-Redes á altura de Marina do Pombal, renovando as lumina- rias existentes, susti- tuíndoas por leds de baixo consumo e máis respetuosas co medio ambiente. O investimento será de 111.752,14 €.
 47. 47. 92 93 Renovación do parque infantil de A Galiña Azul Neste centro educativo o desgaste dos xogos infantís é grande dado o seu uso por todos os nenos e nenas da escola. O Concello sensible a estas necesidades intervén sempre que é necesario. Tal como se ve nas fotos a brigada municipal arranxou e repuxo pezas de todos os xo- gos , deixándoas como novas para o uso e disfrute dos nen@s aresáns. Campaña de sensibilización á reciclaxe Trala campaña de reciclaxe “Separemos ben, re- ciclemos mellor” celebrada o pasado 11 de abril na praza da Constitución, o Concello de Ares prosegue coas iniciativas de concienciación ambiental, que promoven a Consellería de Medio Ambiente, Sogama e Ecoembes e na que colabora o propio Concello. Nesta ocasión trátase dunha aula móbil informativa e un inchable para os máis pequenos que se ubicou no Parque Rosalía o 14 de Agosto pasado. A iniciativa, dirixida a todos os públicos, está enfo- cada en fomentar os hábitos de reciclaxe entre o ve- cindario e os visitantes do municipio, incidindo na correcta separación dos residuos en recipientes di- ferentes e contou con monitores especializados que realizaron actividades de sensibilización, facilitando aos interesados material divulgativo e promocional da campaña.
 48. 48. 94 95 Nesta lexislatura estamos a facer un es- forzo no Concello de Ares para implemen- tar nova sinalética en todas as parroquias co fin de que queden identificados todos os lu- gares e así se facilite a información topononí- mica con máis rigor para todos os visitantes. Na sinalización viaria horizontal estamos a cubrir as demandas dos veciños, sempre que sexa posible. Nova sinalética nas parroquias de Ares OConcello de Ares vén de gañar a batalla xudicial a Viaqua, a empresa concesionaria da xestión do sumi- nistro de auga e rede de sumidoiros no municipio ata 2013, momento no que o Concello asumiu a xestión directa do servizo. O Xulgado Contencioso-Administrativo desestimou íntegramente o recurso interposto pola empresa, que reclamaba ao Concello 615.205 €. Esta sentenza vén a darlle a razón ao Concello e de- mostra o bo facer do goberno de Ares. Dende que se produxo a remunicipalización do ser- vizo de augas vense as melloras en todo o municipio, cunha atención máis cercana ao cidadán. A brigada de augas está actuando en todas aquelas demandas que se xeneran por parte dos veciños, dando solu- cións e demostrando a súa profesionalidade. Servizo municipal de augas O Concello gaña o xuízo de Viaqua pola remunicipalización da auga
 49. 49. 96 97 O Concello de Ares preocúpase da seguridade dos inmobles e solares abandonados, facendo as tarefas Édifícil controlar o vandalismo, por nacer dun pro- blema de educación, estes actos vandálicos que amo- samos nas fotos, veñen de costar moitos cartos dos nosos impostos ao reparalos. O Concello mellora istas situacións desexando que vaian a menos no tempo e nas accións. Seguridade e vandalismo de mantemento de limpeza nas zonas comúns co fin de evitar males maiores. Para o Concello de Ares foi un esforzo importante nestes anos a limpeza das praias de todo o municipio. Investíronse medios e moitas horas de traballo para dar unha calidade de servizo ós veciños e turistas. Limpeza de praias
 50. 50. 98 99 Os espazos lúdicos son vitais para o desenvolve- mento dun municipio e fomenta a calidade de vida dos veciños. Así o entendemos dende o Concello de Ares e estamos en permanente esforzo para adecua- los e telos en óptimas condicións de uso e disfrute de todos os aresáns. O exemplo da foto é a mellora dos xardíns de Corti- ñas Gil, na parroquia de Ares, Casas Baratas e Praza da Constitución. O Concello adquiriu unha trituradora para facilitar as podas e os traballos de mantenemento das árbo- res por parte da brigada de obras. Mellora dos xardíns Desde xullo do 2015 os técnicos do Concello de Ares xa retiraron máis de 160 niños de vespas asiá- ticas ou velutinas. Varios deles foron compricados de retirar pola altura á que se atopaban. Os niños son do tamaño dunha bombona de butano e poden aloxar a unhas 3.000 vespas. Esta clase de vespas invasoras, procedentes do continente asiá- tico, atacan ás abellas autóctonas e en consecuen- cia diezman de maneira notable a súa poboación. Ademais, a picadura desta vespa asiática pode che- gar a ser perigosa para os seres humanos. “Si se descubre un niño, chame ó Concello de Ares, para que se active o protocolo de actuación contra as vespas”. ADQUISICIÓN DE PÉRTIGA PARA VESPA ASIÁTICA E TRITURADORA. Sempre foi unha prioridade para nós coidar do me- dio ambiente. Desde que apareceu a “Vespa Veluti- na” estivemos en contacto cos Apicultores de Ga- licia (AGA) para loitar contra esta praga. Por isto temos adquirido un traxe e unha pértiga. Respecto da trituradora, serviranos para baixar o volume do material de poda, desbroces, etc, e facilitar así o acopio deste material para adicar a compost. Ante a inoperatividade da Xunta de Galicia, pois é da súa competencia, nós o Concello resolvemos a praga da vespa asiática ou velutina. Control da avespa asiática ou velutina
 51. 51. 100 101 Campaña de sensibilización No noso Concello hai un censo alto de cans de compañía. Ante esta realidade xa prestamos es- pecial atención dando un espazo concreto para eles coa praia para cans. Na conciencia dalgúns veciños non está a deferencia e respon- sabilidade para reritar as defeca- cións dos cans, por isto, o Conce- llo viuse na obriga de facer unha campaña de sensibilización polas rúas, plazas e xardíns, esperando que todos nos comportemos cí- vicamente, axudando aos nosos cans e facer por eles o que eles non poden facer. Emerxencias Son numerosas e variadas as intervencións da unidade de emerxencias do Concello de Ares Servizos Sociais As melloras na Galiña azul nesta ocasión foron a colocación de toldos para protexer aos nen@s do sol, ademais de instalar pro- teccións nas portas co fin de aumentar a seguridade de + de 50 cativ@s de entre cero e tres anos da gardería aresá. A Concellería de Servizos Sociais, que dirixe a socialista Victoria Montenegro, organizou un obradoiro de relaxación e pilates, risoterapia e musicoterapia. Esta iniciativa, que se enmarca dentro do programa de Envellecemento en Ares, conta coa axuda económica da Depu- tación a través da subvención anual de Proxectos de Envellecemento Activo. Os obxectivos deste curso pasan por mellorar a calidade de vida dos nosos maiores mediante as diferentes discipli- nas que se imparten, potenciar o sistema auditivo e a orientación espazo-tempo dos usuarios como medida preventiva, e ofrecer actividades lúdicas para a tercei- ra idade. Unha iniciativa que se enmarca dentro do programa Envellecemen- to Activo e pensada para maiores de 55 anos na biblioteca Aresana. A actividade desenvolveuse en se- sións semanais de 90 minutos para 15 persoas . Un 42% da poboación actual do mu- nicipo supera a idade de referencia para tomar parte no curso (2.400 persoas). Ademais, todos os anos facemos obradoiros de alzheimer nas parro- quias. Taller de risoterapia e musicoterapia Obradoiro da memoria Toldos na Galiña azul
 52. 52. 102 103 O alcalde de Ares, Julio Iglesias, e a concelleira de Servizos Sociais, Victoria Montenegro, foron os en- cargados de entregar os trofeos do Campionato de Tute do Centro de Maiores do ano 2016, unha ini- ciativa que se desenvolve todos os anos neste local municipal dirixido á terceira idade. Nesta ocasión, das parellas que participaron nesta especie de li- guiña, resultou gañadora a formada por Fernando Torrente e Juan Permuy. En segundo lugar queda- ron Luciano Candal e Pepe Peña, sendo as tercei- ras clasificadas Fina Ogando e Maruchi Martínez Barreiro. As tres parellas recibiron de mans do alcalde e da edil de Servizos Sociais uns trofeos, para que que- de constancia dos seus bos resultados no campio- nato de tute. Na edición do 2017 os gañadores resultaron a parella formada por Juan Manuel Martínez Porto e Daniel Cheda López. En segundo lugar quedaron Lu- ciano Candal e Pepe Peña Martínez, sendo o terceiro posto para Joaquín Barcia Bartida e Cándido. O Concello de Ares, a través da área de Servi- zos Sociais, organizou unha excursión a Portu- gal. Tamén co motivo da ce- lebración do San Froilán organizou unha viaxe a Lugo para persoas maio- res de 55 anos. Ámbalas dúas viaxes foron todo un éxito. A lei de dependencia fomentada por un goberno socialista é unha lei española que creou o actual Sistema para a Autonomía e Atención á Dependen- cia, que é un conxunto de servizos e prestacións destinados á promoción da autonomía persoal, así como á protección e atención ás persoas, a través de servizos públicos e privados concertados debi- damente acreditados. O Concello de Ares, a través da Concellaría de Servi- zos Sociais, que dirixe Victoria Montenegro, axuda e asesora aos dependentes e ós seus familiares, na tramitación das solicitudes de dependencia. A Concellaría da Muller, que dirixe a socialista Victoria Monte- negro, a través do Centro de Información á Muller do Concello de Ares (CIM) e, en colaboración coa Deputación da Coruña, organi- zou as oitavas Xornadas sobre a Violencia de Xénero, o 5 de xuño no mosteiro de Santa Catalina. A inauguración foi a cargo do alcalde de Ares, Julio Iglesias. A primeira das conferencias, de título “As raíces da violencia de xénero” impartiuna Concepción Rodríguez Pérez, psicóloga e coordinadora da Comisión Intersectorial de Xénero do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia e foi moderada por Lucía Regueira Martínez, educadora familiar do Concello de Ares. O segundo dos coloquios, foi “O Centro de Recuperación Integral: un modelo pioneiro de atención ás vítimas de violencia de xénero”. Dolores Molins Suárez, directora e psicóloga do CIM de Ares, foi a moderadora desta charla que impartiu Begoña Riveira Barros, directora do Centro de Recuperación Integral da muller vítima da violencia de xénero. “O amor e a violencia: unha relación perigosa nos/as adolescentes” foi o título da conferencia na que interviu Yolanda Rodríguez Castro, doutora en psicopedagoxía e profesora da Facultade de Ciencias da Comunicación do Campus de Ourense. Ángel Montene- gro, da Casa da Xuventude do Concello de Ares, moderou a charla. Pablo Raúl Bonorino Ramírez, profesor titular de Filosofía do De- reito na Universidade de Vigo, falou sobre “A violencia sexual nas pantallas”. Neste caso a moderadora foi Dolores Castro González, abogada do CIM do Concello de Ares. A derradeira actividade das xornadas, foi a conferencia sobre “A violencia de xénero entre as persoas maiores” impartida por Cán- dida Rodríguez Ferro, psicóloga do CIM de Coirós e experta en me- diación, intermediación e violencia de xénero. A moderadora foi Victoria Montenegro, concelleira da Muller do Concello de Ares. Tras o coloquio, ás 20.30 horas, as xornadas clausuráronse e en- tregáronse diplomas aos + de 60 asistentes. Torneo anual de tute Excursión a Portugal e ao San Froilán Axuda á Dependencia Xornadas de violencia de xénero
 53. 53. 104 105 O alcalde de Ares, Julio Iglesias, xunto co conce- lleiro de Comercio e Turismo, Gustavo Pita, fixeron a entrega de premios da Ruta dos Pinchos “Andar de bAres”. O acto celebrouse no salón de actos da Alian- za Aresana, lugar onde se reuniron profesionais da hostalería do municipio e clientes que participaron na iniciativa. A ruta, que comezou o 13 de maio e se prolongou durante os sábados e domingos ata o 11 de xuño, contou coa participación de 15 establecementos, que amosaron o seu bo facer ofrecendo as súas propos- tas culinarias no concurso. Os establecementos que formaron parte desta ini- ciativa foron: Café Bar El Gaitero, el Casino Aresán, Pizzería El Bodegón, Café Bar El Yambú, Restauran- te El Pescador, Restaurante A Tarrrafa, Bar Playares, Cervexaría Prados Viejos, Mesón Las Mirandas, Cer- vexaría Tepuy, Café Bar Él Puente, CIRS de Cervás, Casa Carmelita, Centro Cultural Outeiro e Vinoteca Las Barricas. Os gañadores resultaron en primeiro lugar o Café Bar el Puente, con “Cousas peores metiches na boca”, o segundo para o Restaurante A Tarrafa con “Pastel de lacón con grelos estilo Tarrafa” e o terceiro posto foi para Cafetería Casino de Ares polo seu “Pincho Aresán”. Ademais da entrega dos premios aos establecemen- tos gañadores houbo sorteo de agasallos para todos aqueles que completaron a degustación de pinchos. O Concello de Ares acolleu a segunda edición do festival de música “Rock in Ares”, que se celebrou no Parque municipal Rosalía de Castro o 24 de xuño. A iniciativa, promovida pola concellaría de Turis- mo e Xuventude, contou coa presencia de recoñeci- dos grupos de rock, sendo as formacións participan- tes: Riff Raff, La Oveja Ne- gra, Windon Pane e Black Jack. Cada un destes grupos ofreceron os concertos ao público asistente, amosan- do a súa profesionalidade e calidade polo que dis- frutan dun gran prestixio na comarca. O Concello de Ares, na súa teima por poñer en valor o noso pobo e o noso mar, puxo en marcha unha ruta marítima que se levou a cabo entre o 15 de Xuño e o 15 de Setembro. “O Presas” é un buque que foi doado no 2008 por un armador aresán ao Concello, que o rehabilitou no 2010 cunha axuda da Consellería do Mar. No 2013 usouse para facer un obradoiro de emprego sobre pesca dos concellos de Ares e Fene. A patires do 2015 empezáronse a facer rutas turísticas no verán, para poñer en valor a riqueza paisaxística da zona e para achegar a cultura do mar e da pesca aos aresáns e aos numerosos visitantes de Ares. Turismo, Xuventude e Mercados Ruta dos pinchos Festival Rock in Ares Rutas turísticas
 54. 54. 106 107 Na procura de mellorar a vi- sión que os veciños e veciñas teñen do seu mercado , orga- nizouse unha campaña para incrementar as ventas dos es- tablecementos sitos no mer- cado municipal, que ofrecían unha papeleta por cada euro de compra para entrar no sor- teo dunha cesta de produtos. Para tal fin, fixéronse carteis coa convocatoria, así como pa- peletas para poder participar. A campaña acadou unha gran participación e satisfacción dos comerciantes e dos comprado- res en xeral. Acaseta de turismo, sita no Parque Rosalía volveu a funcionar no ano 2016 desde o 15 de xullo ao 15 de setembro, encargándose de informar e asistir aos visitantes de Ares, asesorándolles e dándo- lles ampla información, guias, flayers, folletos, etc. para que teñan unha ampla e boa presenza no mu- nicipio e que poidan disfrutar de todo o que este pobo lles pode brindar, desde a paixaxe, ás praias, O Mosteiro de Sta. Catalina, Redes, a aula do mar a flote, actividades ao aire libre; sendeirismo, etc. Os días de maior demanda de información son os do fin de semana, durante os meses de xullo, agosto e setembro. Frecuentaron a oficina de turismo unha media de 12 visitantes diarios e a maior parte so- licitaron información polas mañás. Na derradeira quincena de xullo dupricouse o número de visitas. Oficina de información turística Desde esta ocicina, se lles informou do amplio patri- monio cultural de Ares: As diferentes igrexas e ermidas da zona de Lubre, a de Cervás, a de Chanteiro e tamén de diferentes zonas costeiras de interese turístico: Estacas, As Mi- randas, Chanteiro, Fortificacións de Punta Segaño e o Miradoiro de Punta Bailadora. Se lles informou tamén das Rutas en barco pola ría e o amplo programa de actividades do verán, tanto as socioculturais como as deportivas que se poden realizar no municipio de Ares. Os que nos visitan na súa maioria son de Galicia, pero existe un gran número de viaxeiros de Madrid, País Vasco e Andalucía. Tamén tivemos visitas de países europeos: Reino Unido, Francia, Suíza e Alemaña. A concellaría de Cultura continúa facendo + Ares co concurso de pintura “ Manuel Rebón-Concello de Ares”. Na novena edición do concurso seguiu a au- mentar o número de artistas participantes, de dis- tintos puntos de España. No Concello de Ares prímase a plástica e o “Manuel Rebón-Concello de Ares” vense a situar no panora- ma Galego como un evento importante e significati- vo. No 2015 aumentou a súa dotación no apartado de mellor pintor local, pasando de 300 a 500 euros. A cuantía do primeiro premio mantívose nos 1.200 euros. O centro neurálxico do concurso é todo un referente a nivel autonómico e está localizado no local social da parroquia de Cervás, que estaba moi vinculado ó pintor que da nome ó concurso. Os premiados no 2016 foron: Carlos Barcón Collazo como gañador absoluto e como millor pintor local: Victor Rguez Espiñeira. Os accésit: Jesús Costa Beiro e Eva Silva Suárez. Nunha xornada chea de dificultade para outorgar os premios, dada a calidade das numerosas obras presentadas, entregáron- se os seguintes premios: O primero recaeu nunha obra de Eduardo Baamonde, de Cam- bados, mellor pintor local para Josefina Va- les, e os accésit: Pío Costa Beiro de Noia e Manuel Carballeira Rivas de Valdoviño. Campaña “Compra no teu Mercado” Cultura, Educación e Deportes Concurso de pintura Manuel Rebón
 55. 55. 108 109 Opintor Manuel Serantes Morán proclamouse ven- cedor da undécima edición do premio de pintura Manuel Rebón convocado polo Concello de Ares no 2017. A obra “Ría” valeulle a Manuel Serantes o primeiro posto no certame cun premio de 1.200 €. Na Alianza Aresana estreouse o documental “Cris- tales”, que ten ao deportista Álvaro Illobre como pro- tagonista. A obra está realizada por Tania Iñíguez, Julián Juan Ramos, Daniel Pereiro e Natalia Rodríguez, alumnos de Comunicación Audiovisual da UDC, quen expoñen a través da historia de Álvaro Illobre as dificultades implícitas do deporte adaptado a persoas con disca- pacidade. Acudiu moito público interesado pola figura de Illo- bre, que agradeceu aos realizadores que o elixiron para este documental. A decisión do xurado fallouse tras unha complexa de- liberación, posto que as obras presentadas, segundo resaltaron, foron dunha altísima calidade. O xurado estivo composto por Amelia Seoane, Paula Aneiros e Jaime Sotelo; que contan cunha ampla e contrastada experiencia no mundo do arte e a pintura. Unha das actividades máis exitosas do programa de festas de Nadal do Concello de Ares é o Certame de Panxoliñas Concello de Ares. Esta iniciativa, na súa V Edición, obtivo un notable éxito de partici- pación e público e desenvolveuse na igrexa de San Xosé o 19 de decembro do 2015. Na súa sexta edicción, foi na xornada do sábado 19 de Decembro do 2016 e como cada ano obtivo un grande éxito de participación e público. Nesta ocasión fíxose unha homenaxe ó párroco D. Antonio García, que ano tras ano presta a sua cola- boración nesta iniciativa na que participan distintos grupos de nenos e maiores. Documental sobre Álvaro Illobre Certame de Panxoliñas
 56. 56. 110 111 No 2017 celebrou a súa sétima edición, coa colabora- ción da parroquia de San Xosé. Nesta ocasión actuaron as Cantareiras Tarabeliñas da Banda de gaitas Ría de Ares; o Coro Parroquial de Adultos de Ares; a Escola de Música Laura Morgade; a Banda de Música da Asociación Cultural Xábrega e a Rondalla Trovadores de Ares. O repertorio destas formacións incluiu tanto cancións antigas de sempre como temas inéditos compostos polos seus integran- tes, todos eles coa temática propia das panxoliñas do Nadal. Conchi Ramil foi a encargada de presentar o evento. Alma Barrón, concelleira de Cultura, agradece a par- ticipación nesta iniciativa que xa se ten convertido nun referente e que cada ano congrega a máis públi- co, cuxo obxectivo principal é o de manter as tradi- cións do Nadal e, neste caso, o de cantar Panxoliñas. O Concello de Ares, a través da área de Cultura, organiza como tódolos anos unha serie de activida- des para celebrar as festas do Entroido. As actividades do domingo comezan sempre cunha festa na Praza da Consitución que conta con actua- cións musicais, seguida do sorteo de agasallos me- diante rifas para todos os que participan. En canto ao mércores (Mércores de Cinza, festivo local en Ares) o programa de actividades iníciase co desfile das carrozas da Asociación Cultural O Tilo que percorre as rúas da vila cara a praza da Constitución. Unha vez chegados a este lugar, segue cunha actuación musical e logo comeza o reparto de chocolate quente e orellas ao prezo popular dun euro. Sobre as 20.30 horas, e como todos os anos, prodúcese a queima dos entroidos na praia de Ares. Entroido
 57. 57. 112 113 Avila de Ares volveu a recrear as tradicións vence- lladas ao mar coa celebración da oitava Feira Mari- ñeira os días 18, 19 e 20 de agosto. O sábado 19 contou coa actuación musical, do Grupo de Gaitas Aresán, celebrouse un Concerto de Fin de Verán na Igrexa de San Xosé, da man da agrupación vocal Sondenos. O domingo 20 houbo un pasarrúas a cargo da Ronda- lla Trovadores de Ares. Ademais esta edición contou con animación nas rúas durante os tres días, houbo espectáculos de animación, unha exposición fotográ- fica baixo o título de “Ares mariñeiro” e diversas de- mostracións vencelladas ás artes de pesca, como un obradoiro de nudos e redes. A cita contou coa orna- mentación tradicional mariñeira grazas á colabora- ción da Confradía e dos seus integrantes coa cesión de elementos pesqueiros para a celebración . Todos aqueles que acudiron á cita con vestimentas ao uso dos antigos mariñeiros participaron no sor- teo de varios agasallos aportados por establecemen- tos colaboradores da vila: Ferretería Sar, Bodegas e Viños Ares, Urband Trend estilismo, Ramil Gamma, Taberna del Puerto, Restaurante el Pescador e Hotel Restaurante Villa de Ares. As características de Ares e o seu pasado ligado ao mar converten a vila nun lugar idóneo para cele- brar a Feira Mariñeira, que se desenvolve sempre no mes de Agosto. A Feira conta con diversos espectáculos en vivo de música e animación que amenizan as xornadas fes- tivas. Deste xeito, tódolos anos colabora a Banda de Gaitas “Ría de Ares”, así como o Grupo de Baile Areas do Mar, o Grupo de Gaitas Aresán, a Rondalla Trovadores, etc. Feira Mariñeira Ademais, durante os tres días, os visitantes poden disfrutar das distintas demostracións en vivo de traballos de artesanía vencellados ao mar, grazas á colaboración da Asociación Cultural O Tilo, xunto con outros artesáns que levan as tradicións mari- ñeiras a Ares durante toda a fin de semana. Un ano máis o público responde a esta iniciativa que se está a converter nun clásico imprescindible no verán aresá.
 58. 58. 114 115 O programa de actividades comezou o venres, día 12 de maio, cun espectáculo pensado para os máis pequenos; pequenísimo musical “Lúa en Vila dos Li- bros”, actividade que promoveu o Concello dentro da campaña de animación á lectura da Xunta de Galicia “Ler conta moito”, para nenos e nenas de 2 a 8 anos e que se desenvolveou na Alianza Aresana. O martes 16 de maio tivo lugar o acto de entrega de premios do IV Concurso de Relato Curto Concello de Ares. Este exitoso certame vai dirixido a nenos e nenas da ESO e cada ano conta cun maior número de participantes así como con obras dunha grande calidade. Na categoría de 1º e 2º de ESO, a gañadora foi Blan- ca Gago Suárez co conto: Unha panda na procura. En 2º lugar quedou Bruno Suárez Cuervo, co conto: Unha viaxe en globo. Recibiu unha mención especial Iker Beceiro Torres co conto: En contra do mundo. Na categoría de 3º e 4º de ESO, a gañadora foi Veróni- ca Rodríguez Martínez co conto: Ben sabe Rosa que con felicidade non se escribe. O acto contou coa presenza da Concelleira Olimpia Marcos, xunto coa Concelleira responsable da área de Cultura, Alma Barrón. Oentorno da ermida da Mercé protagonizou a tra- dicional romaría do Voto de Chanteiro. Organizada polos veciños de Ares e Mugardos e apoiados por ámbolos dous concellos . A tradición remóntase ao comezo do século XV, cando unha gran peste afectou a Ferrol e a súa co- marca. Á mediación da Virxe da Mercé, cuxa ermida está situada en Chanteiro, atribúese o final da epide- mia e desde entón réndeselle tributo a través dun voto que se renova cada ano. A cerimonia relixiosa, acompañouse dun reparto gratuito de empanadas e bebidas, amenizados polo Grupo de Gaitas de Ares. Na romaría participaron varios centos de persoas. O venres 19 de maio celebrouse unha xincana lite- raria centrada na figura de Carlos Casares, autor ao que no 2017 se lle adicou o 17 de maio. O seu título é “Xogamos con Carlos Casares” e tivo lugar na Biblio- teca Municipal. Tamén se realizaron actos conmemorativos nas dis- tintas sociedades culturais: Casino Aresano, Agru- pación Instructiva de Caamouco, CIRS de Cervás e Centro Cultural Outeiro de Chanteiro. Festa da Xiba OParque Rosalía de Castro de Ares acolle a Festa da Xiba. É un evento gastronómico que se ten con- vertido nun referente do verán na comarca ó que asisten varios centos de comensais. No 2017 por noveno ano consecutivo o Conce- llo aresano ofreceu unha xornada para a degus- tación de Xiba en Salsa. A carpa instalada no par- que municipal Rosalía de Castro acolleu o evento que foi amenizado pola Banda de Gaitas de Ares. As racións tiveron un prezo de 10 euros e disfru- tou moita xente dunha nova festa da Xiba en Ares. Voto de Chanteiro Día das Letras Galegas
 59. 59. 116 117 OConcello de Ares na mellora da sinalética muni- cipal vén de cambiar o nome a unha rúa e rendirlle merecido homenaxe á comunidade evanxélica aresa- na coa imposición do nome de Arturo e Eloísa Gin- nings. O acto de descubrimento da praca ubicada na fachada da Igrexa Evanxélica, presidido polo alcalde, tivo lugar o 25 de Xullo e nel participaron un gran número de fieles tras a celebración do culto relixioso. Estes misioneiros evanxélicos, os Ginnings, chegaron a Ares a principios do século XX, inaugurando no ano 1916 a Capela Evanxélica. A día de hoxe o templo continúa celebrando o culto tódalas semanas e conta cunha comunidade de oitenta feligreses. O pasado ano cumpriuse o centenario do asentamen- to da comunidade evanxélica no municipio e para conmemoralo leváronse a cabo unha serie de actos tales como unha exposición na Casa da Xuventude de Ares ou unha mesa redonda na Alianza Aresá. Aos devanditos actos, sumouse a dedicatoria do tramo da rúa dos Anxos onde está ubicada a capela evanxélica –dende o mercado ata a Praza da Igrexa– enrecoñecementoáchegadadosprimeirosmisionei- ros e a unha comunidade tan ligada á historia de Ares. O alcalde, Julio Iglesias, xunto coa concelleira de Cultura, Alma Barrón, e as integrantes da renovada directiva da Asociación de Alfombras, presidida por María Teresa Muíños, presentaron o 16 de maio do 2017 a edición da festa que se celebrou o 18 de xuño. Esta mostra do patrimonio inmaterial foi declarada Festa de Interés Turístico Rexional pola Xunta de Ga- licia no ano 2011. A confección das Alfombras comezou semanas an- tes coa recollida das follas e flores que decoraron as rúas e prazas de Ares o domingo de Corpus Christi nunha profusión de colorido, creatividade e beleza que atraen cada ano a propios e visitantes. Miles de flores e outros elementos vexetais, cuidadosamente cortados e combinados, dan lugar a unha auténtica obra de arte efímera, produto do traballo e a colabo- ración veciñal, persoas de tódalas idades, que reali- zan as tarefas de recollida dos materiais que se em- plean a noite antes da celebración para confeccionar estas alfombras. Tradicionalmente a asociación se divide en seis gru- pos que decoran os seus respectivos tramos, cunha superficie total de máis dun quilómetro ao longo de rúas e prazoletas, que supón a utilización dunhas quince toneladas de material vexetal. No 2017 implementáronse novidades na busca de impulsar esta celebración que conta con milleiros de visitantes e conseguir a máxima implicación da xente para colaborar nunha tradición tan arraigada desde vai máis de vinte anos. Con esta finalidade e tamén para axudar á súa finan- ciación, venderonse rifas e chuvasqueiros para sa- car fondos, que se sumaron ás axudas que cada ano reciben tanto da Xunta como do Concello. As rifas destináronse ao sorteo dunha cesta aportada polo Concello e os chuvasqueiros froito dunha iniciativa con Abanca e o Concello. Ademais a asociación foi solidaria, tódolos tramos tive- ron unha mención especial para o pequeno Adri, que padece o síndorme de Hunter. As Alfombras Florais de Ares Rúa Arturo e Eloísa Ginnings
 60. 60. 118 119 Verónica Rodríguez Martínez, alumna do CPI As Mirandas de Ares, gañou a 56.ª edi- ción do concurso “Coca-Cola Jóvenes Ta- lentos” de relato curto. O conto foi elixido como vencedor de entre máis de 12.000 participantes de toda España por un xu- rado formado por periodistas, escritores, docentes e académicos da RAE. No relato, narrado en primeira persoa, Verónica Rodríguez ponse na pel dunha rapaza que acude á praia para ver cómo baila o vento, as ondas e as gaivotas, men- tres que o seu cabelo ó final tamén bai- la, «buscando a beleza e a creatividade a través duha canción que non pode deixar de repetir», segundo os organizadores do certame: «Un mechón de pelo escapa del recogido y, sin pedir permiso, se une a la danza; y yo me suelto el pelo. Me lo suelto y agito la cabeza para apartármelo de la cara con un movimiento casi bonito», des- cribe o relato. Nas Alianzas Aresás fíxoselle entrega do galardón a Verónica. Homenaxe a Verónica Rodríguez Martínez Recepción no Concello á Banda de música de Basilea O Concello de Ares no pasado mes de agosto do 2017 recibiu á banda de música del E.E Zunft Zu Weinleuten de Basilea. A agrupación musical realizou un pasarrúas polo pa- seo marítimo xunto á Rondalla Trovadores de Ares A Banda de Música procedente de Basilea visitou o Concello de Ares e foi recibida polo alcalde xunto cos membros da Rondalla Trovadores de Ares. Tras isto, fixeron un pasarrúas as dúas agrupacións desde a Praza da Igrexa . A Rondalla Tovadores inter- pretou unha canción en alemán en sinal de benvida e agradecemento pola visita realizada. A Banda de Música de E.E Zunft Zu Weinleuten de Basilea foi fundada en 1233 polo gremio de produto- res e comerciantes do viño, alianza que na súa orixe contou con cerca de 400 membros. Trátase dunha entidade con ánimo de conservar as tradicións da rexión do Alto Rhin que doa parte dos seus ingresos a actividades de mellora e promoción da zona. A Banda de Música está composta por 11 membros (4 tambores, 1 major de tambores e 6 flautas trave- seiras).
 61. 61. 120 121 O 29 e 30 de xullo celebrouse en Ares a copa de España de ‘Fórmula Windsurf 2017’ na que partici- paron 30 regatistas. Histórica regata, con sete probas e unhas esixentes condicións de navegación permitiron que se dispu- tase unha das Copas de España con maior competiti- vidade e dureza dos últimos anos. A Ría de Ares foi, sen dúbida, un marco perfecto para a disputa desta proba de windsurf, cuxa organización estivo a cargo do Club Náutico de Ares, que por primeira vez alber- gaba unha regata de windsurf. O primero día de competición, disputáronse 4 man- gas, as dúas primeiras con vento medio e as probas terceira e cuarta con vento moi forte. No segundo día de competición, realizáronse 3 probas, todas elas con vento medio e mar con onda tendida que plantexou menos problemas aos regatistas. O campeonato foi seguido por moitos aresáns e tu- ristas. En Ares celebrouse a copa de España clase Fórmula de Windsurf O pasado 3 de xuño presentouse a tempada ACT 2017 do club de Remo de Ares na praza da Constitu- ción. Un club orgulloso dos 600 socios que ten. Durante a mañá venderon roupa e entregaron aga- sallos aos socios. Houbo unha exposición de bandei- ras, ergómetros para os nenos e embarcacións. Ó xantar venderon bolas da sartén e liscos a prezos populares para recadar fondos para o club. Pola tarde presentouse a plantilla e fixeron fotos dos remeiros cos patrocinadores Xa pola noite fixeron unha cea na Taberna do Porto. Toda a xornada foi un éxito de público que colaborou coa entidade, ao tempo que estiveron arroupados polo Alcalde, Julio Iglesias, e pola concelleira de Cul- tura, Alma Barrón. Nas Alianzas Aresás, dous días antes, estivo a Ra- dio Galega facendo un programa en donde entre- vistaron á directiva e á distintos rapaces, facén- dose un programa moi participativo e divertido para todos os asistentes como se ve nas dúas fotos ao pé. Presentación da tempada ACT 17 do Club de Remo de Ares
 62. 62. 122 123 Copa de España de Vela Lixeira clase Snipe son multitude as probas de BTT que se desenvolven na zona de Montefaro, a través dunha asociación que promocionamos e po- tenciamos como é “Pulpeiros BTT”, entrando en modalidades que van desde as carreiras de montaña, os XC, os Enduros ou as rutas cicloturísticas como a coñecida “Entre dúas Rías”. En Montefaro, probas BTT tódolos anos Deporte escolar intermunicipal Unha proposta do Concello de Ares no eido da Educación, da actividade física e dos hábitos de vida saudables AConcellaría de Deportes do Concello de Ares leva uns anos promovendo e fomentando o deporte e a práctica da actividade física entre a súa poboación escolar e por extensión tamén entre os iguais do ve- ciño Concello de Mugardos. Trátase dun extenso programa, coordinando cos centros educativos de Ares e de Mugardos, a través dos departamentos de ED. Física, así como as instala- cións deportivas municipais, os espazos naturais e o movemento asociativo non só de ambas vilas, senón que tamén da comarca. Por iso, coincidindo co comezo de cada curso es- colar, reúnense con todos os centros educativos e formulan unha proposta que ten por epicentro ós escolares de Primaria e Secundaria. En dito pro- grama, presentan unha morea de experiencias a desenvolver entre os escolares, tratando de intro- ducilos a novas prácticas deportivas que en moi- tos casos non existen na realidade asociativa dos municipios e que, por tanto, de non ser desta for- ma difícilmente poderían darse entre a poboación escolar. Deste xeito acceden a actividades como as carreiras de orientación, a esgrima, tenis de mesa, etc. Con esta idea, “a posteriori”, algunhas destas actividades quedan logo incorporadas ás Escolas Deportivas Municipais de Ares, permitindo ampliar e diversificar as propostas deportivas á veciñanza. Igualmente, desenvólvese un programa de ache- gamento aos deportes náuticos con propostas tan interesantes como padelsurf, windsurf, vela lixeira, kaiak, así como deportes de area nes- te caso o volei praia. No ano 2017 o Concello de Ares realizou neste senso un intercambio esco- lar deportivo co Concello de Monfero, a través do cal escolares dese municipio achegáronse a Ares a participar nas xornadas de deporte naútico e os escolares aresanos transladáronse a Monfe- ro a participar nuns roteiros pola zona das Fragas. Estamos a falar dun programa deportivo escolar que move a case un milleiro de alumnas e alumnos de Ares e Mugardos, de idades comprendidas entre os 8 e os 18 anos de idade. Nos meses de abril e maio do 2015 celebrouse en Ares a COPA DE ESPAÑA DA CLASE SNIPE, que se dis- putou na propia ría aresana. Participaron tripulacións chegadas de distintos puntos da xeografía española e tamén procedentes de Francia e outra de Bélxica. É esta unha proba cunha reglamentación moi esixen- te, coidase de que as embarcacións sexan moi simila- res e prime a pericia dos navegantes.
 63. 63. 124 125 Premio estudo deporte O Instituto de Mugardos participa no noso pro- grama deportivo escolar e co que colaboramos acti- vamente, entre outras cousas cun programa de refor- zo deportivo e educativo, que consiste en promover e animar a que os escolares fagan deporte e estuden buscando compaxinar ambas cuestións con éxito e que se denomina ESTUDO E DEPORTE. Foi premiado pola Xunta de Galicia co premio “Galicia Saudable” como exemplo de traballo no ámbito da Educación e o Deporte. Algo do que nos sentimos orgullosos de ter colaborado. somos unha referencia nas actividades no medio natural, pois prestamos colaboración en eventos como os Raids de aventura que tiveron lugar nestes dous últimos anos por parte do Club de Montaña Ferrol ou o Raid Internacional Gallaecia Expedition Race, organizado polo Club Galiorient Sports, dentro das probas da Copa do Mundo de Carreiras de Aventura. Durante seis xornadas do mes de maio, máis dun centenar de de- portistas de 18 nacionalidades diferentes, repartidos en 34 equi- pos, participaron nesta proba, a cuarta das oito que compoñen as series mundiais do Raid de Aventura, que xa pasou por Nueva Ze- landa, Paraguay e Ecuador e que recalou na provincia da Coruña para continuar despois en Francia, a segunda parada europea do mundial. O itinerario partiu de As Pontes o domingo día 7 e percorreu os concellos de A Capela, As Somozas, Ortigueira, Mañón, Cariño, Ce- deira, Valdoviño, Ferrol, Narón, Neda, Fene, Pontedume, Cabanas e Ares. Os primeiros equipos chegaron á meta arredor do mediodía do xoves 11 tras percorrer centos de quilómetros atravesando en- claves de referencia da comarca como as Fragas do Eume, Estaca de Bares, a costa Ártabra ou a ría de Ares. O sábado 13, tivo lugar o peche de meta e a entrega de premios aos gañadores da proba. O Concello de Ares, referencia de acitividades deportivas no medio natural A escola municipal de ximnasia rítmica, posta en marcha en colaboración co Club Esquío de Ferrol, foi o xerme dos éxitos que na actualidade están acadan- do as ximnastas aresáns Lidia Martínez (actual- mente no club Acordes) e Carla Vilasánchez ( actual- mente no club Ritmo León). Ámbalas dúas participaron no Campionato de Espa- ña no que Carla acadaou a medalla de ouro na ca- tegoría infantil, na modalidade de cinta e mazas, e parellas. As dúas ximnastas foron recibidas pola corporación municipal no salón de plenos nun acto de homenaxe á súa traxectoria. Ares foi un dos primeros Concellos en aplicar esta iniciativa, as andainas populares. Para exemplo, unha ruta pola costa Ártabra desde a vila ata Chan- teiro. Unha ruta con alto éxito de participación, abar- ca un percorrido de dificultade baixa duns dez qui- lómetros de distancia. Os sendeiros que poideron ser utilizados grazas aos traballos de desbroce e limpeza levados a cabo por operarios municipais, fundamen- tais para recuperar algunhas das sendas do contorno do litoral. Xa desde principios do 2016 lévanse re- cuperado moitas novas rutas, como por exemplo na zona do Segaño. Andainas A vangarda da ximnasia rítmica A progresión xeométrica de Carla, que inclúe o seu traslado durante a tempada a León, conlevou que o Concello fose sensible a esta realidade e a axudase económicamente.
 64. 64. 126 127 O esforzo inversor do Conce- llo en mellorar as instalacións deportivas municipais refléxase, por exemplo, no caso da me- llora e renovación do ximnasio deportivo municipal, situado no pavillón , coa adquisición nos derradeiros 2 anos de numero- sas máquinas de musculación e cardiovasculares. Renovación do ximnasio deportivo municipal Actividades deportivas municipais do verán O Concello de Ares, a través da súa Concellería de Deportes, realizou os campamentos e campus deportivos durante os meses de xullo e agosto, dentro da programación de verán 2017, no que destacan os denominados Campamentos deporti- vos urbanos, para rapaces e rapazas de entre 7 e 11 anos de idade, así como o novedoso programa denominado -Xuventude Activa- para nov@s de 12 anos en diante. Ademais do sinalado anteriormen- te, contouse con cursos de iniciación ao pádel en Pedrós, coa XXII edición da Travesía a nado da Ría de Ares celebrada o 22 de xullo, coa XXVI edi- ción da Milla Urbana celebrada o 5 de agosto, así como a IX edición do CHIQUIBASQUET, en agosto.
 65. 65. 128 129 O Concello de Ares, a través da súa Concellería de Deportes, desenvolveu a V edición deste Campus. Es- tivo dirixido un ano máis polo porteiro Diego Rivas, cunha traxectoria en equipos profesionais españois comooLugo,Deportivo,Elxe,Albacete,Tenerife,Eibar, Murcia e mesmo internacionais como o do Auckland City F.C., e que é na actualidade gardamallas profe- sional no Lleida. É ademáis Diplomado en Maxisterio coa especialidade de E.Física, e coordina un grupo de traballo composto por porteiros de fútbol e adestra- dores de porteiros cunha contrastada experiencia. Este campus deportivo, adicado de forma es- pecífica aos porteir@s de fútbol, dirixido á ra- pazada de 6 a 16 anos, dividíndoos á súa vez dunha forma didáctica e pedagóxica en tres gru- pos: iniciación (de 6 a 9 anos), formación (de 10 a 13 anos) e consolidación (de 14 a 16 anos). A calidade foi o elemento diferenciador no desenvol- vemento do Campus, con 42 prazas, que se cubriron por rigurosa orde de inscrición. Nos tres días poideron mellorar as súas habilidades como gardamallas a través de adestramentos especí- ficos e adaptados a cada nivel e idade. Todas as persoas participantes recibiron Diploma acreditativo e sorteáronse diferentes agasallos do- nados polos patrocinadores. VCampusparaporteirosDiegoRivas-ConcellodeAres
 66. 66. 130 131 IX Edición Memorial Pedro García Vilar de Fútbol-8 OAlcalde de Ares, a Concelleira de Deportes, así como xogadores e Presidente dos equipos de base do Numancia ADR, club organizador do torneo en lembranza do Presidente do Nu- mancia de Ares ADR, Pedro García, finado hai nove anos a quen vai adicado este Memorial. O torneo de fútbol 8, nas categorías de pre- benxamín, benxamín e alevín tivo lugar os días 8 e 9 de setembro no campo municipal de Prados Vellos de Ares, con moita aceptación por parte dos participantes, o que vén demos- trar que hai unha gran demanda por esta dis- ciplina deportiva. Ares no verán é o centro deportivo da comarca de Ferrolterra. Albergamos multitude de probas de todo tipo, desde Tenis a Vela, pasan- do por concentracións deportivas, campamentos, campus como o de Porteiro Diego Rivas, que foi unha iniciativa pioneira do noso concello, ou o Campus da Fundación Celta de Vigo, no que participaron máis de 50 nenos, o que nos coloca na vangarda deportiva galega a nivel dos munici- pios máis grandes polos servizos de- portivos que ofertamos. Campus Fundación Celta de Vigo

×