Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sf.isaac sirul cuvinte despre nevointa

689 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sf.isaac sirul cuvinte despre nevointa

 1. 1. SFANTULISAACSIRUL+.jl.i-*$ lt:*,..,":l;i*iT;t.....iaia||, 1€::ti:-,....i-j*r,.J,€jt:.;:11,.lil ;ltrAf"&fl*tl?4..,"GUUI]ITEDE$PRE]IEUOIIITEDITURABUNAVESTIRE1997
 2. 2. SFANTUL tSA,qC SHKULf*ur(1;CTryINTEDESPKENEVOHF{T/IU",,.greWr-TipiritcubinecuvAntareaFreasfintituluiIUSTTNIANEpiscopulMararnure;uluisi SitmaruluiEdituraBUNAVESTIREBacdu,1997
 3. 3. CUVANTTNAII{TEdespret6cere si liniste si despreviata ceapasnici,la careputemajungeinaintedetoate,prininfrAnarealimbii giprin blAndeteainimii, intru caretrebuie si se aduc[ si putin[ laudi SfAntuluiPirintelui nostnuIsaacSiru!,ad6ugAndu-sesiscaracuvintelorlui, celordeDurnnezeuintelep{ite"Mari si greu de vindecatsunt acelepdcate,pe care le-aseminat tn sufletelesdrmaniloroamenitntrwtot viclbanulpizma;al rrtintuirii si al vietii acesteiasfinteqi nemuritoaregi aI cinstii.Care suntpdcatele?Suntaceleboli, pe carele-a tndrdgit ;i cwcare s-a obisnuit tnsusi diavolul: adicd pdrerea ;i trufia ;iindharea,slavarea ;i dupdea,blestemntamdndrieyi defdirutrealiti ceareasi minciuna.Cdci rdutd1ilevrdimn;ului celuiponivnicau pltstntru noi gi pldcereade sine;i cumpiitaiubire de sine,*poi nemilostivireasi nerusinareasi nenumdratamultime arciorlalte, cuanevoiede in;iruit. Pentrucd iubirea de sineceapairrasd, precumsi nerusinarea,tndeamndcu obrdzniciepe ceiiubitori de rele, nu numai sd grdiascd si sd {ucreze celenecuviincioasesi neauzite,ciartncdsdsetmpotriveascdoricdreialte dumnezeiestitnvdydturi;i sfatuiri ;i sdnu asculteniciodatd.Cdcifiind tmpresuratde acesteziduri, omulcel dintAi, celziditde Dumnezeu,si strdmosu!nosttu,n-a aflat chip de pocdintd,dupd cddereatn pdcat, ci dimpotrivd, aveape buzetnvinuirea.De aceeaa si osdnditsi a clevetitelpe Eva- si Eva pe sarpe.5
 4. 4. Bdutorul desangesi ucigdtoruldefrate, cain, prins fnaceleasicurse,tn cares-auprinsstrdmosiinostri,dupdiertfaceaneprimitd;i dupd sdvdrsireaomorului, se strdduia sd tdinuiascdfapta tnfala Domnului celui netdinuit, rostind cu nerLtsinarecuvintezadarnicesi mintindcdtreCel Prea-InaltTu tnsd,ascultdtorulecelprea cucernic,vezipre iubitorulde oameniDumnezeu,,carenu searatd iwbitordeoameninum.aiatunci,cknd noifacembinele,ci ;i tn rrenxeain care-Lamdrdmsi-l- maniem pe Ddnsul, cu cdtd fndelungd rdbdare suferdnelegiuirile noastre;i chiar dacdnepedepseste,tot cumilostivireoface.Deoarece,minlindcain tmpotrivaadevdrului,(Domnul)ticd suferd si se poartd cu bundtate,si nu-l arde pe ddnsultndatd, ci cu multd tnlelepciunetl tnvatd sd sepocdiascd,sd nuse fmpotriveascd,sd nu segrdbeascdla minciuni cu obrdznicieEisd nu se trufeascdDe aceeazice cdtredfrnsul:,,Aipdcdtuitt(tci".(Fac.4,6) Adicd: ,,ntt te mai obrdznici,nu mni turnauleipefoc, stai lini;tit ;i dd-yiseawutdece-aifdcwL$i dttpdceairecilnoscut-o,pocdiesteledegresalata.Vezi,iubitoruledelinisteascultdtor, ct,ons-aa.rdtatcuvdntullui Dumnezeuceldintdidascdldintre toti, cdlduzindu-nesprepacdinfd,pre cei cemai tnainteam pdcdtuit, si sprelinistepe cei ce am gresit Lui? Asa ne-apropovddwit noud si Fiul cel unwl Ndscut ;i cuvdntul siDumnezewlnostru,tnEv-anghelii:,,Focdili-vd" (MarcuI15)Si nu zice:,,Yatipocdit" ci zice:,,Purureavdpocdifi,oamenibwni!, Cdci voi pknd astdzi tn via{a aceasta,tn cortul si tnveaculacestapLtrureTvettpdcdtui, si p&.ndfn clipa mortii, tntoatdvretneasi tn tat ceasultrebuiesdvdpocdi{i (Ps.45,II), caunii cecu u,;urinfdati cdzut,fdcdndu-vdvinovati;i tnclinali sprerdu. De aceeatncetayifdrirdelegilevoastreceleprea relesi urdtelui Dumnezeu si cttnoasteti,cd Eu Dumnezeusunt, Cel cepropovdcluiesc.,,Eu suntFiul lui DwmnezeLt,Ett,suntLumina6
 5. 5. lumii" (IoanI , 12). ,,Eu ;i Tatdl suntemunatn veci,din veacurifdrd tnceput"(loan 10,30),,Eusuntcelcecercintmilecercetez"rdrunchii;icreierii (ler. 17, fi), cel ce socotesccaseleceleascunse,perii ;i nenumiratelestelecele stiupe nume(Ps1464). Eu suntFd.cdtorulcelorfdctfie,caream mdsuratdsi ldrdnatntreguluipdmknt, si nisipul mirii..EusuntJudecdtorulcare nu se lasd inselat,cel tare sidrept,cel ce nu iau mitd, care stiu cu de-aminuntul toateceleascunseale voastre ;i ale tuturor oantenilor m"aitnainte denastereasi facerea lor, carelesuntdator a rdspldtifiecdruiadupdfapieie sale.Acesteale-a zisMdntwitorulpropovdduind.foi numnezeusi Tatdt Lui i-a zislui Cain: nu te misca,staiIinistit,taci,si nu teapucasdMi tetmpotrivesti,cu minciund;icuobrdznicie;i nu temai sili,prin primelevorbesiprin incdlciteconfrazicerisdte tdinuiestidefala celwi netdinuit.cd, desila fn-ceputfrica deMine nu ti-a oprit mAnaceaucigasdcAndai fn-tins-o pizma;, neomenossi zavistic,asupralui Abel carenutildcusenici o strdmbdtate,si l-ai ucistnfa{a Mea, acum,micar-opre;te-filimba,tnceteazdcu viclesugulcel rdu ;i cu minciunapatr;tr-yt buzele,tnchide-9igura si ti pune u;d si stai linistitCutremurd-tesi suspind, si te cdieEtede tndrdzneala ta ceaneomeneascd.Nu rnni spunenici o vorbd, ci titcut sd phngimerett"cdci limba ceaslobodd,d.eobiceisefdlestesi zicecwvirttedesartesi mincinoase.Tu asadar taci si stai lini;tit. Pentru cd,ri ti*but nici cd.ndnu setndrepteazd,nici cel vorbdre!,oricdtdefrumosar grdi. Ci tu, in loc decuvdntdrilungi,foloseste-tedepiytna cuvdntare,pe careo tnsotestetnlelepciuneaceaas.cunsd-precumvorbdria estetnsatitddeprostiegide lipsa cletnvdtdturd-cdciestecuneputintdsdfugd d.epdcat,unul caretaie lapalavre,fiindcd setncumetdsdafirme cd suntrealitdli nu numaicelepecarele-avdzut;i auzit,ci ;i celepe carenu le-a vdzutnici le-a
 6. 6. auzit.si cumsdnu-ifie tdcereadefolos aceluia,caredinprianaIimbii, alunecdcu rea vointdsi cu nebdgarede seamd,cdzdndtn minciundcdteodatd,si alteori spreclevetiresetnclind,si spreocard, si spreprih.dnire,si spre cuvdntulaproapelui,si spretnvinuire,;i sprepdrd, si sprebatiocurdsi sprehuld adeseori?Nimic bun nu se nastedin toate astea,ci numai duminii sisopotelitmpotrita altora, cuvintetntortocheate;i rdutdli ascu.nse,prihdniri mni relesi mnimari dechtocdrile,;i ura ceanetmpdcatd,tinereatn mintederdu ceadesdvdrsitd(deplind)9idenevindecat,poatesi cu tatul nevindecatdfuiunii, careau o rdutatenecontenitittn inimd.Cdcioricebdrfitor,carenu-sipdzestelimba,prihdne;tesi cleveteste,moil,testegimdgulestetn multefelut"isi cuviclesug,si cu miiestrie, seschimbdde mii de ori pe ceassi sepreface.Iubesteadicdpe celfericit pentrufericirea lui lumeascd,si ru,ttnceteazdsd iscodeascd;i sd Cercetezeceledin viata acestuia,sisd Ieiscodeascdmult cu limba lui iscoditoare,ca sdaibd materietn vremeadrdcegtilorluiJ"l,ecdreli.Cel cenupoate sdstealinistit,nu poate nici sd se cdiascdgi nu ;tie ce estepocdinta, cdci eaeste ascultdtoare de Acela, care a zis: ,,Indeletnicili-vd sicunoasteli"(Ps.45, 11).$i nu cLdnoastenici asezlreacupacea inimii si nici darurile caresenascdin curdtiainimii.De va stacinevatn lini;te, va tn{elege. fn adevdr, tngereascaviatd estecea linigtitd ;i lind Bamai mult, ea estetntr-adevdro imitare (urmare)a chipuluiCeluiDumnezeiesc.Cdci numaiprin gesturi linistite sunt cdrmuiteostirile dumnezeiesti,celede sus.Omul cel linistit, chiar de artedeatntr-unloc tntunecbs,lumirutceadumnezeiascdar luminapurureTtn juru! Iui. Ba mai mult, ar sta ca a cetatetn vkrf derrlunte,aricdt ar cdutasdrdmAndascunscelor ce-lvdd.Si viayalui strdlucesteoamenitor;i din urrnd. Cel care;i-a agonisitsiesideasupracapuluipe ceI ce-lstrdluceftecu negrditdlumind,ca
 7. 7. unul, carecu linistepdzestetoatedumnezeiestileporunci, spreslavaAceluia,Care a dat poruncile ;i din pricina cdruia el atdcutsi stdlinistit.Netulburareanu eurutdinporuncileDomnului,ci e cuprinsulsi rezultatul lor, cdci ea le cuprinclepe toatecelelalte,cLttnareaputerea smerenieiceleiadevdrafe,prin carene asemindmcu Hristos,si cu care se gdsestetmpreundSidncdcinevarupe o oarecaretdcere,casd tnveteastfelcevaseva chem.amic tn adevdr.cine nu ;tie sdtacd,oare nu-ipornit sdstrige, si sd se mdnie, si sdfacd altele si mai rele, care sdlpdgubeascd;i pe cel careIeface, sipe cel care^lascultd?. Din netnfranarealiffbii nimenin{4s-asmerit,n-afost miscatsprelacrimi si spreumilintd,prin dumnezeiascamdngdiere.N-ardvnitfirea celorbldnzi,n-apdzit dreptatea,n-a suferit sd fienedreptdtit.N-aavutmild decelce-locdra siJchinuia,apucAndusesi el sd ocdrascagi sd chinuiascd.El nwva ajungecurat ctlinima,nici nu vaagonisipacea,caretmbrdtiseazdtoatamintea.cu limbasloboddnwva suferisdfie gonit.Nwva rdbda ocdrile,saucuvdntul,ntrmni vorbescdesprecelepe nedrepttndreptateimpotrivalui, ci nici mdcarpe celespusede cineva,tn chip tledreaptdmustrare.De vei cduta sare(ttntreguluipdmhnt, cu adevdratsareestecel netulburat,;i dreaptdcdlduzda tLturor celor ce cautdmkntuire; si nu atdt povdtuindu-i cu cuvdntulsi cdlduzindu-ispremdntuire,cdtprin viata lui, prin caracterullui linistit, celdr-escu adevdratasare a bld.ndetei.Cdci cu bldndeyealui iiprimeste;i tngdcluiepe toli. cdci ce altcevase cuvinqomuluicucernic,ntonahului,bdtrdnului;i tdndrului?trarnetulburarea;i btdndeleaseva numigifnlelepciune;i maicda tuturor virtutilor.si dncd cineva a aiuns cu gtiinld gi intr-adevdr tdcut"pentruDomnul, acela defapt va Ji un om cu rdbtJare,mult iertdtor,foarte priceput,viteazcu sufletulsi cu mintea,ca sd suferecu
 8. 8. bdrbdyie,si cu noblele,ispitesiprimeidii, adicdfoameasi setea,goliciuneasi bolile trupului,ndvalapatimilor, ocar(rsi necinstirea,sffAmtorareasi necazul, ranile, temnita,confiscareaaverilor,sila, neodihna,si oricealtd futhmphre,careseafla tnfelurimeaispitelor.Astfel,zdrobireainimii, cuptorulcel ldmuritorsi ardereadin cuptor; el vaprimi acestea,ca aurul tn topitoare,ca sd ru,tpiardd smereniaceatndlydtoare,carepoate da nevoitoruluiceluisArguitor curdtire depdcatesi cununaneve;teiitda rdbddrii pecarendddjduie;tes-oprimeascdcu vrednicie,ca ttnLtlcea vietuitrlupdaseminarealui H ristos.in adevdr,toatele vknturd limba netnfrdnatd.Iar cel tdcutniciodatd nu se va tmprieteni cu cei mult vorbitori, ci se vaasemdnacelor scwrtila vorbd, cdt vaputea mai mult; va trecetntotdeaunacu vedereamulta vorbdrie, lepddhndu-oca pe ootravd de moarte.Fiindcd obisnuiescsdsenascddin eagrdireatn desertceaputredd,totfelul de clevetirisi rdutdyi,nebuniile,ocdrile, tnvinuirile qi prihdnirile, nerusinata tnclrdznire,desfrdnarea ceanestdpdnitd, iutirnea, impott"ivirea I i dezbinarea.Cdci tntr-adevdr,nimeninu poateposti sau citi, sauprivegheasaLta seruga cumsecuvine,fdrd liniste;i fdrd tdcere-Cel tdcutsi netulburat,nLttremlrd tnfala lanturilor, nu sesperiede tnchisoare.EI estedeprinscu eleCeItitcutnu vreasdstrige, nici cdnd citestePsalwtii.Cu nimeni nu vorbesteaspru.Nu zicefratelui sdu: ,,nebunL+le". El nu va lwaparte la luptesila certuri, din careieseiulirea qi strigdtul, si mdnia si zavistiasiontorul chiar, qi Ia urmi iadul. Ci el serusineazdde toti si setndepdrteazd,avdndpe Hristospururea tnainteaochilor sdi-Celtdcutsi iubitor desingurdtate,nupoatetineminte,deare cinevacevafmpotriva lwi. Cdci cum sd vrea sd se tmpace-cuunulpecarenu l-a swpdratnici cu cuvdntul,nici cu lucrul?in adevdreln-are nici un vrdjmas,dela caresd cerseascdbundvointd.Nu se10
 9. 9. temedejudecdtori;i ctestujitoriilor (Mat.5,26), si scrisestecdnLrv(tlocui tn temnitd,nici nu vapldti cel din urmd bdnut.celIinistit nu jurd niciodatd, nu calcdiurdmdntul, nu cunoastejuriimantul twtre, nici mic. cdci caunulces-alepddntde cuvdnt,se sfiestesi sd spund ,.dQ", ;i se tnfrdneazdde la a spune,,ftH".EI nu seapucdsdsetmpotriveascdcuiva si,chiar ocdrilesi palmele leprintestetn tdcere.Ba nici haina lui nu si-o ceretnddrdt,clacdi-a luat-ooarecine,ardtindu-se;i mrtitnduratcuacela.cel tdcutsi netulburatdesildniciodntdnu seterne.Pentruprietenisipentruclu;mnnide-avalmnseroagdsi nu ia tn seamape cel ce-i estedusmnn.si fiind drag tuturor,se socoteste.pesine nevredniccledragoste.Cel tdcut si netulburat, cdnd seroagd,nu tnclidenumrtiusachiliei,ci tsipdze;te;i simyurilesiratiunea o pune portar, ca sd-i fie de pazd, ;i se sfie;te sddeschiddprea tare buzelesale.Iard lintba si-o miscdnum.aitnIiniste;i pe cat il std tn putintd rugdciunile le dd curate luiHri.stos.$tiinctcdCelNeadormitia amintela cererealui tdcutd,el nu lasd cugetul sdu sd primeascd multa vorbdrie ceapdgdneascd,urfrnd celepdmdntestitoate si socotindgrijrt ;itnvdluirealor ca o nimica,pdzind si fdcdnd,pe cdt sepoatenumni voia Domnului. cel tdcutsi netulburrttnu are vrdimn;cdruia sd-i iertegreselile.Cdci el apdrdpururea pe orice omcarei-a gresit sau l-a necdiit,prin simplitatea,prin tdcereasiprin bldncletealui. cel tdcut si netulburat,nlt se fncumetdsdprimeascddaruri, nu pdzestenicidecumcomori,fiindcd fnsusicelnetulburatestecomoaranedesertatdsi neiefuitd.Cel tdcutsiiubitor desingurdtate,nuprivestenimic cupatimi, si e cwtotultipsitcleviclesug,ca unul ces-aumplwtde lurninddumnezeiascd,si std tn afard de tntunericulcel drdcesc.cel ce-sitnfrdneazdlimba, nu poute sd sldveascdtn cdntdri pe doi domni peDuntnezeLradicd,si pe oameni,ci seridicd tntotdeaunaasupra11
 10. 10. liiingusitorilor,urdnd ldcomiamamonei,pe careo tine departedechilia sa.Cel ce iubestepustiti si linistea acela si-a pus toatdnddejdeaspreDumnezeLt,deCares-aapropiatcu sufletul;i cutrupit.Iubitorul de linistenusi-aagonisitsiesimosii,;i totdeaurutrdmdnesdrac.El nusecerd,nici nu adundsnopii El nu setngrijestede tmbrdcdminte,cdci si-a agonisit^siesisingurd,ia*yo tntreagd;i bunanddeidecdtreCelPrea-fnalt.OmuIcelnetulburaturdite dresurilemdncdrurilorcelorfelurite, cdutdndsprefiintd PdineaceacereascdCel netulburatsi prea btAndnuiudecdpe nimenipentrufaptele celerele,ci vedede-apururi numaipe ale salesi tn totveaculvarsdlacrimijierbinli. CeIiubitor deliniste;i debldndele,defel nu veclepaiul aproapelui,nici nwsesilestesdplacd.cuivatn cuvinte,ci iu gtastncel,curugdciunelinistitd,cupocdinld;iculacrimiseroagdnetncetatDontnuluisdfientilostivpdcatelorjecdruia, celoritiute si celornestiutepe cat"eca niste,oamenile sdvdrsimpururea mici ;i mari C-etrnetulburatsi blAnd nucuteazdnicimdcar sd priveascdcelesfinteSi acestacum sddea cele sfintecAinilotl,cdnd eI abia tnfieratsi tremurdndseapropie de mdrgdritare cu multd teamd? Cel ce cu adevdratiubestevialapustniceascd,dorestesd ia amirctela rugdciunilecele de ,errir, la psalmi ;i la cdntdrile cele de slctvdsi laumilintd ;i la lacrimile cele ce curg tn liniste gi tn pocdintdcwviin,cioasd.SinufacealtdceferecdtreCunoscdtorulceloascttnse;i lubitorut de oameni,ci sesilestesdfacd tn inima saswisurizilnicespreclragostealuiDumnezeLl,Curns-ascris(83,7)si sd sepdzeasci depdnda ceafeluritd a vrdimasuluiside toaie gdnclurilecele necLrrateCd numaipentru acesteaseroagdel.SipentruacesteabateIa u;d ;i se,roagd sdsep.dstrezenetitinatri duhul si cu vorba, cu sufletul,cu trupu!, si sd i seTZ
 11. 11. cleschiddlui usa milostivirii. Cel iubitor de liniste ;i de vialdpustniteascd,tndrdge;tecalea cea Srea si plind de necazuri,careducedegrabdcdtreviataceavesnicdCei mai multi,lipsiyifiind de minte,fug tnsdde e,a.Cel iubitot"de liniste,trececttvederea calea cea largd a pierzdrii, fiindcd este latd sinetmpiedicatdsi foarte pldcutd celor lenesi.Iubitorul de viatdpustniceascdsi lini;titd sesilestesddea,nu roaderele,ci roadebune,sifrumoase,spremdncarecufolos oricdrui tnlelept.Cdciel urd;teputreziciunect,fiindcd eaalimenteazdfoculCel ce voiestesd se asemenecu Domnul Cel blhnd sipasnictrebuiesd iubeascdnetulburareasi netncetatsdaibdpebuzePreaSfdntNumeleLwisipurureasd lucrezecusetedin totsufletul,poruncile Lui, Cel blLnd si netulburatnu fdrd folosascultdcuvintelecek mAntuitoare,silinduse,dupdputere,sdsilucrezeporuncile lui Hristos,ca o adevdratdslugd a Sa. Celnetulburat;i bldnd,;i-a clddit casape sthncd;i,fdcd.ndu-secLtadevdrattntelept,revdisdrile deploaie ;i sufldrile vhntuluiceluitare,nlt le ia tn seami. Cel netulburatEibldnd,din bldndelealuia gdtit acoperdmdntDornnuluisi locascwiincios fnlelepfe;tei-afdcut, ;i pe lisus^MdntuitorulL-a primit tn blhndelea;i simplitateasufletuluisdu.in bdrbatutcellinistit si careiubestepeDomnul,vulpile nL4vor afla vizuini;i pdsdrile celerele, cdzutedin cer,nu-si var face cuib. Cel netulburatsi bldnd dorestesdfie cuaclevdratucenical Mdniuitorului,el setntoarcede la gdndurileceletntinatesi moarte,oricdtde vechiar fi eletntt-tnsul.Cel tdcutsi netulburat,prime;te puteresi ctsupraduhurilarnecurate,si pe acesteaIegone;teDuhul Sfknt,Cel celocuiestetn acela;i grdie;teprin gura tui Cel netulburatsi bldnd,cdndar fi dat Ia moarte defrayi, depdrinti, deprieteni sau de rude,cdndar fi tn drum,ar mergecu bucurie,dorind sdpdtimeascdpentru Domnul. Iubitorul depustie si de pace,fiind gonit din13
 12. 12. tard, din sat saudin cetatepentruDomnul pornestecu veseliesprealtele.Cdci el sesupuneporunciiAceluiaCare a zissdsuferimpururea astfelde rele,pLnd Ia venirectLui dupd cum,ir, ,rri, (Mat 1A,22)Cel bthttdsi netulburatardtdndu-setngddwitorcu ceice-ifctcrdu sil necdiesccumplitsedovedesteirJ ,in, ucenical lui Hristos,si,ca btnclreptcarepe nedreptsuferd,seumplede veseliesi de har Cel cevieluie;tetn linistepinou Domiul, nu setemede moartede caresetnfioard si secutremurdtoti, ci el ;i pre aceia care tl ucid ti iubeste siiprimestecu bundvoinyd,cape nisteprietenibuni Cdci num"aide(JnulsecLrtremurd,dupd cum sesi cuvinede Cel cepoate sdpiardd tn gheendsi sufletultmpreundcu trupulCelbtdndsi netulburat,pururea einconjurat de primejdiisienecijitintotfelulrdarnusldbestenltsenecdiestesirabddhevoileii sebucurdtntruDomnulcel iubitor de oameni,cel cevedeceleascunse,ca un nebiruitCeltdcutsiiubitordepustiesideliniste,chiardacdarfisfd;iat de o.amenipentru Domnul nu tnceteazd sd-simrtrturiseascdcredinla, cu vorba gi cu fapta ;i sd se-aratemirturisitor preastrdiucital ei ca unul care aratd Ia lumind prinfaptele lui celebune,credintape carea cdstigatope careotineuir, tn addnculinimii saleCdci oricineare credinldfdrdfapte,nu-i tntdrit si nici linistit,caunul careestelipslt defaptedar are doar cuvinte,si carernirturisestecd credinlalui emoarta(Mat. 10,35).Cel tdcutsi ilAnd 9ilinistita luat^sa.b1aduhuluipe carei-aporuncits-oia lubitorluldeoamenicindS-apogothtpepdmdnt,ca sddespartdpefiu detatdpefiicd demamd;i penorddesoacrd.Cdci,clrlc(tn-arflprimitsabiaduhului,iubitorudelinistenus.arfilepddattotusideodihndsidevoiacdrniilunici n-arJi o*oiA, tnfel si chip simpurilelui. Cel netulburatsiblbnd,cu adevdrata itdrnit dusmdniefntre siesisi casniciisdi14
 13. 13. adicd pdrinti, prieteni, cunoscuti,rude, obisnuiyisi chiar fnsimturilelui, si tn obiceiurilevechide altfel.Cdcifiind cu totulpdtrunsde dragosteaDomnului, nu-si tngdduiesd iubeascdpetatdlsaupe ftnnmsa,pefiuI saupefiica sa,mninnultdecdtpeMdntuitorul sdu,ca nu cumvasd seafle trdddtor al lui Hristos,;i adundtoral celorcele-arisipit mai tnainteDar ca un ucenic,prea bun ;i desdvdrsitsi vrednic de ACELA, Care l-a chemat,nu serusineazdsd-siia crucea(Marcu6,34) si sd urmezepetnvdldtorul celbun,dupd cums-a scris,ca sd-siafle sufletulfnziuajudecdtii,pe caretn lumeaaceastal-a dntsprepierzaresimoartenfficdnd voilecdrnii.Cel tdcutsi netulburatl-a primit pe DumnezeuTatdl,sii Fiut Lui capre Dumnezeudin Dumnezetl,l-aprimit ;i pe SfdntulDuh, tn chipnedespdrtitdeDumnezeireaTreimii,;itntruaceastdTreimefiind pdzit va lun seatnn;i la proroc ;i la drept, si fncredintasa el nu seva uita de-i mic sau mare,ci pe toli ti vaprimi tn curatdinima sa, ca pe nisteuceniciai lui Hristos Sichiar deva addpa;i va hrdnipe un nedreptsal4un necLtratsauchiar un necredinctosel nu-si vapierde plata sa viitoare. Celtdcut;i netulburatsesupunedepltnCelui ceporunce;te:VenitiIa Mine toti cei obosiyisi tmpovdrati(Mat. 11,28),ca sd luatijugut Meu prea bun;i sarcinaMea ceausoardsi nedureroasd,spreodihnavoastrd.Si ca sd spunpe scurtunlucrufaarternnresi prea bun, iubitorul de singurdtate,de netulburaresi deblAndele,nu numniwcenic;i urmitor ti esteMkntuitorului nosttuCeluideobste,ci ;ifrate adevdratsi tmpreundcdldtorcuDdnsul,dupd cum s-a spus,cdci gi el tntocmaica ;i Domnul, Carelespune:,,fnvdya1i-vdde la Mine, cd suntblhndsi smeritcu inirna;i odihndveti afla sufletelorvoastre" (Mat. 11, 29), prirnestenu nwmniinchisoaresi lanluri, ci 9i pdlmuire si osdndire ;ilovituri cupumnul.SelasdsdJiebiciuitpe spinaresi scuipatpe15
 14. 14. fald. Ca un rob std tnainteaiudecdtorilor sdi, afldndu-se;t tnaceastdfaptd minunatd,urmdtorlui Hristos-Care esteacesta?Sd se tintuiascd de lemnwlCrucii, sd serdstigneascdtmpreundcu Hristos, ca tot fmpreundcu EI sd seprosldveascdBa cautdsd sestrdpungdcupiroanesi sdfie tmpunstn coastd,tmpreundcuDdnsul,si otetul;i fierea le gustdcape o hrandzilnicd,tntruamdrdciuneasufletuluisdw.Siprimesteocdri ;i batiocuri,si,-lucru de fttnrenevoiesi mdntuitorfoarte, seroagdpentru ceice-ifac rdu siprimestesdmoardfdrd cinstepentru eiVezidar, ascultdtorule,cu cdtd tdrie a primit celiubitor desingurdtate ;i de liniste si celprea NAnd fu brazdelesufletuluisdusdmdntaprea sfAnfiaprea bunului sdmindtor, a lui Hristos,Dumnezeuluinostru,;i cumse strdduiestesd aducdrod dupdcuviintd, cttspor,adicdmni tntdi un rod careseridicd la treizeci,pentru tncepdtori,apoi pentru ntijlocii, cel de ;aizeci,si apoi,pentru desdvAr;iti,rodul celtnsutit.Cu adevdratpreabunstiutorde carte se va numi cef netulbutat, cdci tn mare cuviintd atnvdlat si s-a deprins sd cdldtoreascdtn calea cea nerdtdCitd,careducela tmpdrdtiaCerurilor. Cu ade,-dratacestasa deprinssd arunce celenoi ;i celevechidin visteriasa.Asa s-a ardtat si s-a cunoscwtfericitul acestaIsaac,alcdnitor de ostenealdsi trudd,al sfinteisi prea cinstiteispremdntuirecdrtii acesteia,si care,cudumnezeiascdpornire a ardtatcalea netulburdrii,spreirebuinladoritorilor- De aceea,tnt1mpindndu-vd, vd rog ca niciunul din voi sd nu se leneveascd,aplecdndu-seasuprascrierilor tnlelepteale tnteleptuluiacestuiasi nici sd le citeascdfdrd luareaminte,cdci toatetnvdldturileluisuntizvordtoaredemiere;i mAnmftoare,pline deDumnezeiascdtn;elepciunesi deHar. Cuadevdratmultd tnlelepciunesipriceperea avut bdrbatul acestadumnezeiescsi minunatDe;i toatealelui, cum au fost dintru tnceput,suntascunse,dupd cum se si76
 15. 15. cuvine,tnfala unor nevrednicica noi.Dar cineesteacestIsaac?Un cetdteanal Cerurilor, tngerpdmdntesc,nufiu, ci strdnepotal aceluia,deDumnezeupreafericit si asemdndtorlui Dumnezel,Avraam.Al lui Avraamcel iubitor destrdinisi sttpustntru toateiubitorului de oameniDumnezeu.$i tl nl{mescpe acest{saac,strdnepotal lui Avraam c€lui mare,pentruchipul curnsetemedeDumnezeusi-L cinstestepe El, si cumii ascultdporuncile tncurdtenie;i desdvdrsire.Sepovesteste,cdIsaac acestaisi tragespitaneamuluidin Siria si afost crescutin EdessaMesopotamiei.Tot deacolosetrage,dupd cumafldm din SfinteleScripturi,ruaisuspomenitulAvraant,celiubitor destrdinisi rninunat.Cuviosul,asadnr,ndscutsi crescuttnMesopotamiapdndIa vArstubdrbdyiei,tot deacoloa scossi izvorul cel limpedesi nedesertatsipurureacurgdtor al sfintelor si prea inteleptelor Scripturi (dupd cumreiesedin scrierile sale);gi luptdndu-sein lupteasceticemari simnipresusdefire, din hotdrdreDumnezeiascdsiprin descoperire,a dobdndit Episcopia cetdlii Ninivei celede Hristos iubitoare,cdci eraprea tnvdtatsi iubitor defaptd bund,mult sporit, cwadAncdcunostintdsi dulce la cuvdnt.Cdci cine dintre cei dintara lui s-a ardtat vreodatd ca el, cw urd desdvdrsitirpentruactulpdcatului,cel ceestevrednicde ocard,plin de defdimareprin faptd apdcatului,;i vddinduJprin scrierilesale,le-aadustl{turortnfald cc sdfie biruit (pdcanl)? Si el n-a cdlcataceastdtnseldciune,spre sfd.rsitulvietii sale, nici la bdtri.nete,ci tnputerea tineret[i, in preafrumoasafloqre a vd.rstei,cu cinstitelesalepicioar€ o a cdlcatpe ea,a subtiat-osi a mdcinat-o,si lnfirhnd i-cfdcut sfArsitul.Apoi chiar fnfaya ceanerusinatda luiVeliar a aruncat-o,ca iardsi sd o lingd pe vicleana ticdloc.sdsiurdtd arnigeald.,fnsusiprea vicleanulsi necuratulsi afldtorul ei,blestem.atuldiavol, sarpelecel ce seftrd;te ;erpuind"Mare este,fratilor, acestprea sfinlit bdrbat, nu numaipentrwminteasi priceperealui, ci sipentruviata lui pilcluitoareC-da43coala2 17LI
 16. 16. si mdntuitoare.Cu toatecd a trdit tn vremurilecelemnidepe;;;," ;";";ul, tn u^o-cuviio; ilor Pdr.intilor no; ffi celor.mari ceide la tnceput:adicd tn i*i celorcliniurut Sf Antoniea toatdlumeasi Arsenie,AmmoniePalamon si Pahomiesi Pafnutie;cu toatecd tn tirnpa venitcumult duphacestiael n-afost.mnipreios de ei cufeli vieyiica-unulou"opdrtas cuvdntuluiceluilucrdtorsideDumnezeuluminat,sivietiiceleideDumnezochrmuitesi propovdcluitoareCdci cu totulasemeneatngerilors-aaflat,precuntadevdrwlaratd tntru totulpriceputsi tnteleptcunoscdtoral Sffip"iii vtechisi noi si a celeistrdineprecumlearatd celor tntregi la mintescrierilesi tnvdtdturilel-ui.pecatele-adesdvdrsiteI,pr:eatnpeteptu-lcuratul cLtviosuliubitoruldefrati, de strdini ;i de sdracicdlduzadesdvdtsitda tnfrdndrii;idascdlulnetulbwririr,Isaacceltntreitmnresi ve;nicfericit cdciera unfoarte nevoitorsihastruunpwtttic iubitor de lini;te si desingurdtate.St u-o t"iaipuno.uHri,stos de lumeatoatdqi deceledin h,tme,a"ii* aepdrinyi de rude cletrup de tnsd;iftrea si sinttireaimeneascdas{tcc{nimeni altut Cdci tn locultuturor acestorbunuritn sfdntsufletulsdu s-a sdldsluitacest"ri-nrtttlant al DuiuLtuiSfdniCel.dintreifire tmpletitferecatcumir gdritar si cttctur, Dwmnezeiasca fn{elepciuye,CuL:f*t::,putereuSi cu,cuvintepotrivitene-a"invdtatcufapta culucrur{si cu vorbe oAua-oiui9i toatdsublirim;a $inelea) gandurilotcelor asclrnsea atdunsiosi a dato la ivealdardtdnd ce estenegrw;i ,u u"o:;un gaduri adicd minciuna cea rea sitntwnecatd,,p" duoubirideaclevdrulcel luminosca soareleCatnstrdlwciredecuratdlumindsdcdldtoreascdaceiCeattmbrdpisatlucrarealinistitdceaspr"emdntuiresi sd nwcadddin"*"o;ir:n;r"oacelor nesiric(rciaasebundtdtifiindcd s-au supwsMdntuitoruhti,carea paruncitsdaleagdcei cwmintiparteaceabund,linistitd ;i fdrd degriii18
 17. 17. Deci repet, slr nu se apropie nimeni de luminatelesidumnezeiestilescrieri ale acesfuibdrbctt,avdndminterdtdcitit.Cdcicelpierdut chtdeputin fn celetrupesti,si tn,-dluittn cdderile,"ietiinu seapropiede cuvdntulviu;i puternical acestuia.Cdciunulcaacestatncrin-a scdpatdemdniaceaviifoare,nici nu s-a supusporuncii Domnului, carezicesd iubim pocd.intasi sddim roade bune tntru di.nsa. Si de vreme ce rut vrea sd sesupundCelui ce cu toatd tntelepciuneasi pricepereane mdndspremd.ntuitoareapdsune,pentrwceseatingeticdlosulfdrd degrijd deceleneatinse,si de cenusadepe ascunstn rdutdtilelui,avd,ndtn vistieriasa,dupd cumii e obiceiul,grdmaddmnreciepdcate,cumplite,cu rdutate?Cdcia pdcdnit prin zgomot,prinagonisealaceamultd,careselucreazdtn aceastdviald, tulbwratdsi necdjitd.,urAcioasdsi urdfd, spurcatd, plind de totfelul depdcate,care estepartea mirenilor,Jiindcd ei vor sd umble-departede calea cea strdmtd si grea - tn mij{ocul cdii celeilargi;i late"trnsdcel ce dorestesd scapede ucigasul diaval, ;i poftacea urdtd sd o lepedesi capul sd ;i-l scoatddin mdna ;i dinviclenelecurseale sffipAniilorcelordepdrtatesi tntunecate,si sd,-estejeascdcu iubirea de Dumnezeupoftcceaatdtdtoare,carebiruie to(ttesimturile din afard si dinlduntru, ca sdnu suspinesisdnu trdnddveascdla intrrtreafuc1mpulluptelor(arena)asceticesi ca sd nu se bdnwiascdpe sine-sicleneputintdtn lupte si intmpotrivire.Sdnu seabatddelapornirea lui, careestepornitdspre cele mni bunefapte. Sd nu facd din viata asceticdceaminunatd, a viald ca oricare alta. Sd nu prefacd viata cea inchipulCrucii, fntr-o viatd derdsfa!gi dedezmierdare,iubitoarede trup, din pricina sldbiciunii si a lenei sale.Ba rnai mult,oricAtar fi cinevade ne[scusitsi de nerdbddtorla ostenealdtnIume,el sd se sileascda se ardta foarte iscusitsi tndeluns19
 18. 18. irdbclitor,tnvremeccdndseridicdasuprd-iscdr.beleceletrttpestisi netrupesti,tn carnectlui si tn dwhcdndcuadevdratsescoa-ld i;:;;;;;:;l;;iarorut. Pentru cd toatd ispitape care diau.olutoiface asupranoasfia- oameniticdlo;i - ofacel!.:.:.:U-3::"rdbdarea, sau pentru pdcatele noastresau pentru mdndrianoastrd,saLIca sa spoiim si mci mult si sd lnvdtdms.mereniaprin recunoo;rrrroTrioprieinaastreneputinlesia puterii nebiruitea AceluiaCarene aiutd nouaMuttesunt, st"necuprinse,ordnduielileAceluictCaretoateale noastrele vede;i Ie pwnela caleprin negrditecuvintesichipuri siprin socotinyeliLui celebineorinduitoareDe aceea,ri ,, dar)stesdfie tncunun&ttn urmnluptelorsale sd Ltrntezedintre uceniciiMbntuitorului, nu pe aceiacareau drtt tnapoi- dupa cum arrl auzit tn Evanghelii ci pe aceia care L-auurmatcutndrdzneald,carenesmintitiaurdbclattoatesmintelilecdte s-aw apropiat de Domnul nostrtt cle la tnceputulpropovdduiriisate,pdnd IapatimaSaceadepe urrrdceadepeCruce,sipdnd la nioartertSaceaamarnicd;i sdurmezepe aceiucenici,caredupdSfdntasi luminatafnviereau tncortituatlumeatoatdsi oupropo,d,lwtt,;t n-aufug.itdeluptelede totfelul ;i tleocara pe car€o primeacu bwiuriefiecareprin toatelocurileprin cetdlisi sate si tdri, pknd ceau tntorspdmdntdluitdrdnaio, ;f duhul lorl-au ait tn ntdinitresfinteale DomnuluiDumnezewluisi Mdntuitoruluinostt"ulisusHristosDar binele stimccesteatoatesi multealtele,;i ceicevo[msdcitimscrierileclu*neei"tialecwviosuluiacestuiasdnesilimsd si lucrdmasa cum fte ildtuiesc celecitite Cdci neprefdcutade^sdrsearatd tn toateacesteprea tnteleptescrieri,cu,toatecdelecuprindo tnvdtdturd,o exercitaregio slatuiretn mwlte-feluriCdciprea binearatd cuviasultntreagafrumTsetea netu.lburdrii;i tn chip sidvit fericesteel stavl.ceamare a tdcerii si multdefaimnetlocurille;i felurite gipricinitepentrucarealunecdunii2A
 19. 19. din viata ceapustniceascd,;i defel nu ascundeadevdrul,vddindde undesi cumvin boalelecelesufletesti,cumprimesclecuiresicum setdmdduiescde tot.Dar cuviosulacestanu,numaiasteacu iscusintdsi prea binenetnu-atd,ci si altele,lucruri tainicesiascetice(sihdstresti),desprevedenii,foarte inalte si mari, demulti nevdz{lte,s-{t silitel sii ne descoperecelor ceciorimsd lefnvdtdrn,lucrdndcumetodenestiutesi cu cuvintetnlelepte..li sri nL(,nesocoteascdoarecine, cd acesta ;i-a scriscuvintele sale inteleptesi minunate, tmpotriva rdnduieliipustnicesti, cLtmeste ardtatd ea tn cuvintele marelui sidumnezeiesculuiPdrinteluinostruVasile.fn aclevdr,avbndcinevacunostintd.si priceperesi experientda scrierilor asceticealeacestui mare Pdrinte, va afla cartea de fatd tntru toateasemdndtoareale aceltia, nu numaila suprafayd.Si mai mult vacunoastecd estedefolos atAtcelor incepdtoricdt si celorsporiyi;i desdvdrsiti.Cdci Ia tnceputsi Prea Cuviosulacesta(ca ;iVasilecelMare) spunetnprefala sa,cdfrica deDumnezeuestecelmai bun tnceputal virtutii si cao temeliea ei, tn conformitatecu cel cea zis:,,fncepututtnyelepciuniie teamadeDumnezeu"(Pilde I , 7), si aceastdteamdsenostetlin credintd, care nLLseafld tntretoti oamenii,ci numaitntru ccela,carebineauprimitDumnezeiascasd.mdntda mareluiSemindtor,cel cea seminattn pdmdnt bun, tn pdmdnt care e si rodit si a fdcut roade,ftetreizeci,jie saizeci,fieo sutd.Iar cei cetntr-alt chipcu crezut,tnsdnu au fntelescuvdntulcredintii, de;i lor li separe cd ctstfelcred, si fdrd sd aducdroade.Si dinpricina aceastctc si intrat tn inimile lor vicleanwlsile-afwrat sdmA-ntuceatlumnezeiascd,;i cei lipsili de rod dinlipsd de team.d,s-aufdcut aserneneacdii, carea primit sdm6.ntacea dumnezeiascd,si stddescltisdtnainteapd.sdrilorcerului, sihrdnesteduhttrilecelemici si necurate;iar altii s-auasemdnat)1
 20. 20. cu locurile cele pietroase, tn care a pierit sdmdntaceadumnezeiascd,dinpricind cdpdm1ntullor estepufin;i rdddcinrtrdmdtzeslabd, si fiindcd nu vor sd-sirabde scarbe,necazLtri,suspinesi vdtdmrtrialepropriului lor trup.Iar ceilaltis-aufdcutorr*rneo locurilor celor spinoase,celor ce ott primit si elecuvdntulDumnezeuluisiMAnnitorului nostru,c6ndapropovdduitEI; darfiindcd aveagriia veaculuiacestuiaplin dedesertdciune;i erau"amdgilifoarte de bogdtia lui, tocttdsdmdnlasetneacdsirdm6neneroditoare,netrebnicdsi fdrd folos Si acestea,pdndaici sunt.lar titlurile cuvintelordin carteaaceasta,seLtrmeazd,precum le fnfafi;dmtn scard:AMIN22
 21. 21. AI,E CELUI INTR.USFINTIpAnrnrELUINosrR{lISAACSIRUI-nevoitorsi Pusuric,celce a fostePiscoPal iubitoarei-de-Dulnnezeucet[1i,NiniveCUVINTEDESPRENEVONTA
 22. 22. Cuvintedespnenevoin{ftscrisedeelin graiul siu sitilmdcitedecitre pirintii nostriiubitori deintelepciunesidelinistire,Ava PatrichiesiAvaAvramie,cares-aulinistitin Lavra celuilntre sfintipirintelui nostru,Sava.T"FENTK{JLEPADAREA DE STNE$TPENTKU RA"IqDIJXALA FTCINAHECEASCATeamade Dumnezeuesteinceputulvirtulii. Si sezice cdeaestemaicl acredinleisi vine ?nsuflet,cAndsedesparteminteade grija celor lumesti, ca sl-si adunedin risipile gindurile sale,indelef,ricindu-secu orAnduireaviefii deapoi.Cdcinimic nu estemai potrivit pentru a punetemelie virtulii, dec6tsXsteacinevadepartedelucrurile vielii, si s[ peffeaciin legealuminii cdrlrilorcelor drepte si sfinte, pe care 1e-ainsemnat si le-a numit cuDuhul, C6nt[retul Psairnilor.Abia de seafla (gi poatenu seaflade fel) om care si stie si poartecinstea(,siaceastase?ntAmpli25
 23. 23. pufiAri ar fi asemeneacu ingeriii.r.*putul ciii care duce la vraL este s[-!i indeletniceqtim.ereurnintea cu cuvintele trui Dumnezeu si si petreci intruneavere.Cici adipareacu acelea?!i ajut[ spreaceastaadicbadipdndu-te din cugetareaCuvintelor iui Durnnezeumai usorvei aiunge1aneavere.Iar ajungereala neavereiii va datierdgazsdajungi la eagetareacuvintelor lui DumnezeuSip-rinajutorulu."rrotu dou6,te ridici curandpdn[ la suisulsprezidirea atoat6virtutea.Nimeni nu sepoateapropiade Dumnezeudecit numaica.res-alepldat delume (s-aindeplrtat delume) Si zic lepn$ardelucrurilelumii,nuiesiredintrupIarlvirtuteinsemneazdslfie cineva cu mintea go1 de lume C[ inima nu poate s5 selinisteasci,sis[fielipsitddendluciri,atdtavremecitlucreazisimlurite, nici patimiie cele trupesti nu stautl nelucrare nicigAndurilecelerelenu lipsesc,dec0tnumai in pustieAtata vreme c8t sufletul nu se va imbita de credinll infiindci prea repedeprimeste omul schimbarea) chiar daci inDumnezeu,primind cu putere simlirea ei, el nici nu va puteatlmadui t"potiolt simlurilor, nici nu va puteas[ calcein picioaremateria ceavhzrtti,,care esteingr[dire a celor l[untrice !i nusimtec[ socotinlaestemaic[ a stapdniriide sinesi rodul acestordou[esteslobozireadinlanluri.Firiceadintainupoateficeade a doua;iar ceadeatreiamergedreptundeesteceade a douaca si cum ele ar fi legateintr-un singurfrduCandharulcuadev[rats-arinmu{iirrtr-unorn,atunciteamaciemoarte ar socoti-o un lucru de nimic din pricina setei deireptate si multe pricini at afia?n sufletul siu pentru care se;rr ine ca cinevasi rabdenevoiadin teamadeDurnnezeuSi elic€n:esreca1ucruridenirnic toate,cdteSeparec[ vatlmi trupuls. i-;: iiez:1 nrin urmare,ca s[ fie suferitedenoi, toatei separe ffi :: ,;c:* i-,11.in compalaliecu celepe carele nid[jduiestefiF
 24. 24. rie acum inainte. Si este cu neputinl5 ca noi sX cunoastemader.druifdrd ca ispitele s[ fie slcbozite asupranoastr[. Si ca oincredinlaredespreacestea,afl6cu de-adinsuldin g1nd,c[ pe deo parte,Dumnezeuaremultlpurtare degrijS spreom, pe dealta,canu existi om, caresdnu seafle subpufiareaSade grij[, si cdEl privestecu strilucire, ca si cum i-ar ar[ta cu degetul,mai a]escitre aceia,care au pomit s[-L cautepe El si suferl necazuripentruEl. Iar[ c0nd s-arinmulli lipsa harului ?ntr-unom, toater--elepomenites-araflaaproapepedos(contrarii),c[ci sicunostinfai.i.incercetarear fi mai mare decdtcredinta,si nu s-arint0lni inorice1ucrun[dejdeair Dumnezeu,si nu s-arpunela socoteailinasamisurd purtareadegriji alui Dumnezeu,si dimpotriv[, unulca acestaestemereu pOndit,de cei ce in intuneric pAndesc,sisloboadesigelile 1or.TeamadeDumnezeuesteinceputulvielii celei adevdtateaomului. Si teamadeDumnezeunu r6mAnein suflet, impreun[ curisipirea.C[ci slujind inima simfurilor, eanu mai simtedulcealalui Dumnezeu.Fiindcd cugetareacelor dinliunffu esteimpiedicatldea simli de organelecele simtitoarecare-i slujescei.tndoiala din iniml bag6"groazain suflet,iar credin{apoateintiri voinlaochiardacl ni s-artdiaun mddular.in misura in carepofta c[rnii st[pAneqte?ntmtine, tu nu vei puteasI fii cutezltorsi netemltor, din pricina multor irnpotriviri, careinconjoari pece1aprinsde doin!{.Cel ce umblI dupd cinste,nu pcate scdpade pricinilescirbirii. Cici orice om, in urma schimbirii unor lucruri, ?qivaschimtrasi g0ndu1,potivit cu acestelucruri. Dacdpofta, zice-se,esteodraslI a simturilor,si taci ceice suslinci-si plzescpaceainimii cu risipirea.Nu estecuratacela,carein ostenealagiin vremealuptei ;ia nevoinfelor zice, ch,inceteazigAndurileiui cele rusinoase,ci27
 25. 25. estecurattot cei ceintru adevdrulinimii sale,isi cru[1e91evedereaminlii sale,ca s[ nu priveasc[flrl deru;in9,tqtt g"T-*19::3desfrAnate.Si chiar daci seriozitatea;tiin1gi.|ui,-lTYi-t""?t"- 1tllucru sigur,"d""*"s-aincredinlat cu ochii sli el lasi totusrsfiala,ci o perdea,?nlocui celmai ascunsal inimii saie.Si fiindcurat,sefacefecioarlsicull{enialuiestepitzititdecredinlainnottoil*cnu este mai potrivit pentru gonirea din suflet aobignuinlelorcelorvechisiindepdrtareaamintirilorcareselrusgi sLridici in trup, aprinzand3vaSar.ede tulburare dec0testescufundareain seteade ?nv11[turi gi unn[rirea adancimii degdnduri ale Sfintelor Scripturi COndgdnduriles-arscufundain8"rc"4u gonirii dupb intplepciuneacea strAnsiin cuvhte caintr-o vistierie, cu putereacu carese adapl din ardtareaacestorcuvinte, omul ar llsain urml lumea 9itoatea1eei - ;i le-aruitasi ar stergedin suflettoateamintirile carepunin migcareimaginile;"ii^f?"f" lumii, qi ar stergeimaginile acestea;i dinnevoiaobirnuit lor ginduri,cucarerioi cercet5mnt"1!-.l:H::],:t"*tarpetrece?nixtaz (rapire),in iffalnid noi cu mareaTainelordinScripturi. . , _1^-Si iarlsi , dac| rnintea ar inota pe fala apelo1mdruOo*"Lt"i"Etiior Scripturisin-ar puleasd-siscutund:,919ttttin toat[ ad6ncimealoi, cas6priceapi toatecornoriledin adancul1or,i-ar fi de ajunss[ cugetala doiinla dup[ acestead6ncimi9i,rrrniai Oec6tgdnduritear? legatesff0nsintr-un singurgAnd- alminunli - ,i* fi opritesi alergesprefirea ceatrupeascidup6"o*u spusunul din purtltorii de Durnnezeu"Cici slabi esteinima 9indrnstareserabderlutiliie, gareointAmpin[ ?nrlzboaieleceiedfi afari si celedinliuntru 9i !q" $trtJc[ ean{u}3e]vicleanestesi greu.$i dacl nu va zlbovi inimain cunostintaeanu vaputeasnrabdbtulburareanlvalei trupestiSi precum greutatealucrului pe care-l punemla cAntarseirnpotrivegteprin inciinarealimbii furtunii vinturilor, tot asase28
 26. 26. impotrivestesi sfiaia prin inciinarea g$ndului. Si in rnisura in.-i liptti. di.t *ittt" sfiala si frica, i se dd pricini minlii slrlticeascamereu;si aici in m[sura in carefrica se depdrteazildesufletirnpreundcu stipfinireade sine,semisci incoace9iincolocumpinaminlii. Si precumcumpdnanu seclatinl usortn suflareavdntului, dacl taigerile suntingreunatede greutf1i,tot astfelnuse clatinl usor mintea, chiar dac[ ar incerca s-o clatineoarecine,- atuncicdndesteingreunat[ deteamadeDumnezeu;i de sfial1. Si cr-rcdt in minte se mlregte lipsa de te1ml d"Drrmnereu,tot pe atit seschimbdsi seclatini mintea.Fii inleleptsi-1ipunetemelie a calitoriei tale teamade Durnnezeu9i f[rbotot in cale,pestepu{inezile vei sedeain usaimpirdliei.in toate cite seintAmpl[ in Scriptur[, cerceteazl scopuicuvantului,ca si te adancestiin tine si intru male cunogtin![ s[?n1elegiadfincimeagandurilorsfinlilor, clci ei fiind cfl[uzili spreilurninare din Harul Dumnezeiesc, simt puterea ca o tazdingelegitoare,carelreceprin mijlocul versetelorscrisede ei si.carefacedeosebireaintre cuvintelegoalesi intre lucrurile Spusecu rnareluareamintesi inlelegeresufletebscf,.Cmul carecitestestihurimari,cuminteagoal[, i segolestesi inima si sestingein easffintaputere,careddinimii gustulpreadulcein minunarain{eiegerea sufletului.Fiecareobisnuiestesf,alergesprerudele saie.si sufleful,avandpdrtigiecu Duhul, dacSaudevreuncuvAnt,careareascunsiin el putereduhovniceascl,trececDtot focul de parleaDuhului.Nu insi pe tot omul ii trezeste la umilire un lucru spusduhovnicestesi careareascunsb?nn-insulputerernare"Cuvdntu.ldesprevirtutea;renevoiede o inim[, cares[ fie goall depdmAntgi de orice .rolbi plm0nteascl" 1ar6.gAndulunui om, a cIruiminte Seostenestein cugetareacelortrecltoare,lucrurile virtuiiinu-l trezesc,s[ doreascdsi sd cauteimplinirea aceior lucruri.Dezlipireade celetrupestine c[l].uzeste,adatdcu ivirea ei sprelipirea ceac[ft.eDumnezeu,desidemulteori, in economiaharului,29
 27. 27. legltura cu Dumnezeuafost inainte dedezlipireadelume p::t*JJri"r" ascundealti dorinll. RanduialaceaobiEnuitlaProvidenleiestealtq decfitrfinduiala ceadeobsteaoamenilorTu ins6pdzegterOnduiaiacea de obste latb dacd Harui o ia inainte astaetreabaLui (n-ai .uji fu.", daci ?nsbn-o ia inainte atunci tuc[lltoreste in caleatuturor oamenilor,pe careei mergdupi pildaprimirii ,sisuie-tela in[l1irneatumului duhovnicescTot ceeace selucreaz6,incontemplafie,si se_s6virEe$eprin porunci speciall,nu estev6zutcu ochii trupulu] Si tot ce selucreazdin fapt6, esteun iucru compus fiindcX si acealniclfo*rr"e, adici fapta, are nevoie de am6ndou[ elementeledeiontemplalie 9i defapti, deffup-esc,adlcl5i{enetru9;s:;f["t?mtrrinareacelor dou[, una esteLucrurile flcute crlgrija sl te tiicurat,nu te opres. s6l!i aduci amintedeplcatele c^eiedin trecutciridicidinnrintenumaidurereaamintiriiSisefacecldeaiciinainteamintirearrut"""prin minte,cu folos]Llcomia sufletuluiO"" 9i c0stigavirtuti, cor]irsestecu mrrlt pafieavilz:utldepoftan-oprrirrl,."1ii t" ia a""iagij"g itug" Mlsura impodobesteorisiceturr.r. Cdci cele firi dernisura, si cele socotitelucruri bune seschirnbdin lucruri striclcioase"Vrei s[ fii pirtaq cu Dumnezeu?nminteata ca s[ primestisimlireaaceleiOutceti,carenu esterobitddesimluri?Agonises-i.-1i 1i" milostenia,si cdndea seva afiaintrutrl-e,-l1q:::t"""rup,iiaceleisfinteftumusefi, cu caretu ai asemlnarea^ladeobstelucrulmilostenieicaremijlocestestrllucireaslaveiintecie,?mplrtlsestesufleiului DumnezeireaUnirea ceaduhovniceascdesteo a,rnintirenepecetluitl, siea se aprindecu dor aprinsin inirn6, ludndu-siputereade a selega de la phztteaporujncilor,si astanu dupXfire ci cu misurlCe in aceasta," uil[ materie de contemplalie,ca eas[ fie multintlrite de aceastaDin pricina aceasta,cadeinima in team[ 9inu-siinchide simlurile."1" it doit*, ceiesufletegti9icelelrupeEtiNu estealtl cirare c[tre dragosteaduhovniceascidecAtaceea30
 28. 28. carc?ncepecu mila, precurnDomnul nosffu azis spredes[v6r,sireaTat61ui.C[ aEaa poruncit celor ce-L asculti pe El sf, punitemeliemila.Una estes[ vorbesti din pllanie, si alta este-sdvorbe;tifnrmos.C[ci gtieinlelepciunea,chiarfiri s[ fie pus[ la incercareJ_rimnor"^ia"o*ir"agrlind despre3devdr,fdrl s[-1cwroascisividindceledesprevirtute,cutoatec[habarn-aredelucrareaei. Vorba din p[t,anieesteclmara de nldejde si inlelepciuneaf-aridefapte estezillog alrusineiCaun mester, carezugri"vesteo api pe perEi ;i apaacetanu poate si-i stingi setea,9i ci un-om care viseaz[ lucrurifrumoase,asa este si cuv0niul firl faptl Cel ce din-proprieexperienl[gilieste desprevirlute, ii facl pe cel ceascult[Pfou;.i ritt*1ii hii, casi"rntti* implrtlgi cdgtigultegl:t:riei1ui$ice1ce din cO$igul slu arunci s[mtn1a hv61lturii in urechiieascuititorilot iei"oindrlzneall, esteaserneneacubltrlnul tracovcaregrlia c6*e inleleptul trosif:,,Iat[ eu !i-am dat cuo p.artemaimult?ec0t fralilortli. si parteaaceastaamluat-o dela Amorrei,cu sabiasi cu arculmeu" (Facere48,22)Tot omill care petrece?n stricSciunesi cel lipsit decunostinfe,consideri via,taaceastawemelnici dreptun lucru deFel. ilin; azis oarecin*,"Afri.u demoartemdhnireaduceornuluipecare-lmusfflconstiinla,cineareirrslbunimlrrrrrieinlluntruisiu dorestemoarteacape o viat6S[^nu.socotestialevfuatinleleptpe acela,carendntea gi-o robeqtefricii si gtoy?iFentru via{aLeasta. Socotesteci visuri sunttoateclte seintAmpl6trupuiuibune saurele. c[ de toate acesteate vei dezlega,nu numai 1amoarte,ci <iemulte ori, inainte demoarte ele te lasi si seduc|afitdacbsufletul tau se?rnplrtisestedeunele din e1e,crede-mac[ pe acesteale vei aveaavuliein veacul acesta9ici seduc cutinein lumea cealalt|.si dac[ suntbunelucnrile tale,bucura-tesi mullumestelui Duninezeu?ncugetul 11" 9^rdacl suntreletttanttinO"-t"suspin[si cautds[ scapi de ele p6n[ cAndmai esti31
 29. 29. in trup. Sd iei aminte cu de-amXnuntul1aorice spor, care selucreazl in tine, fiela atiltare,fie tr ascuns.CL u demijiocitoribotezul si credinfa,?ntrucareai fost chematde Dornnui nostruIisus Hristos sprelucruriie salecelebune,impreun[ cu Tatdl sicu Duhui Sfdnt. C[ruia i se cuvine cinstea, mirirea siinchin[ciunea in vecii vecilor. AMIN.lI"NESFKE T,EPADAREA [}E LIJTIa SXDESPKA ENTNATqAKEADE E,Ax/offiffi[KEA CU $AFlANnCAnddoriin s[ fugim de lurne si s[ ne instriindm detoatecele trurnesti,nimic nu ne despartede lume si omoardpatimiledin noi, si nici nu ne ffezeste si nu ne inal!6 pe noi ia celeduhovnicesti,in asamdsurdcapiAnsulsi rnihnirea cu socotinli ainirnii. Clci chipul sfielii seaseamini cu smereniadragostei.$iiarlsi, nimic nu ne facesdpetrecemcu lurneasi cu celedin lumesi cu cei beli de ea si neasezalt,si nirnic nu ne indepdrteazl inasamlsuri de cornorile ?nielepcirlniisi de cunoastereatainelorlui Dumnezeu,curn o fac risul cu vorbdriesi neluareain seamSceacu indrbznire; si aceastaestemestesuguldracului curviei" Side vremeceam pus ia ineercareinlelepciuneata, o! preaiubite,cu dragostem[ rog tie, si te p[zegtideispitavrljmasului, canucurnvaglurnindcu vorbe,s6-1iriceasc[ sufletutrdin dragostealuiHristos, carea bXutfiere pentrutine pelemnui crucii, si tr locuidulcelii aceleicuget6ri,in iocul indriznelii citre Dumnezeu,siti-l umple cu mu$ime den1luci, chiar?nvrelneacdndestitreaz.,7L
 30. 30. Iari c0ndvei dormi, seii-l robeasc[ visurilor celor necurateaciror putoaren-o suflr ingerii cei sfin1iai 1uiDumnezeu,si astfelsi fii pentruailii pricind de sminteald,si pentru tine insufi, ac alplcatului. Sileste-teasadars[ urmezi smerenieilui Hristos, camai muit sl seaprind[ focui, aruncatde Dfinsul ?ntrutine, carescoatedin ridlcini toatemisc[rile lumii, c[ eleucid pe omul celnou si p6nglresc cur!ile Domnului celui Sfnnt si Atotputemic.Cici indriznescsi spundupl Sf. Pavel(1 Cor. 3, 76):,,Bisericla lui suntem".S[ curllim deci Biserica Sa,precum 9i El estecuratca si binevoiasc[ a sesi16s1uiintru Ddnsa.Si s-o sfinlim,precum Sfnntestegi81.$i s-oimpodobim cu toatefapteiecelebunesi de cinste.Si s-otimAiem cu timflia incetirii voinlei prinruglciunea cwatd din inim[ (a inimii pe care n-o poate facep[rta.sulmiscirilor celor deseale lumrl. $i astfel sufletul va fiumbrit de norul slavei lui Dumnezeu, si lumina mlririi Lui vastrlluci tnlluntrul inimii. Si sevor umplea deHar 9i defericiretoii locuitorii cortului iui Dumnezzu.Iar ceineruginalisineobriza!vor fi lipsili deflacdraDuhului Sfdnt.Asadar, frate, umple-tepe tine de oclri zic2nd: ,,Vai demine, sufletticdlos,ci s-aapropiatdespdrlireata detrup! Pentruce s[ te bucuri de nigtelucruri pe careie vei p5.r[sisi dea cdrorvederelipsit vei fi in veac?Ia arnintela celedinainte,si cerceteaz[iapteletale,cum si cefel sunt,si cu cine ai petrecutziiele vieliitale, qi cine a primit rodul muncii de pe ogorui idu si cu lupteletalepe cine ai veselit,pentruca acelas[-1iiasbin ?nt6mpinare,invremeaie;irii tale. Si pe cineai bucurat?nc[lltoria ta,pentrucas[ te poli odihni la limanul aceluiaSi pentru a cui bucwie te-ainevait cu osteneala,ca s[ vii la dAnsulcu bucurie, pe cine!i l-aii6cut prieten in veaculcel de apoi, ca acelasi te primeascl laiesireai4 in ce tarnlLatfostniimit, 9icine-1iva rdspliti muncalaapusulsoarelui,la plecareata.C-da43coala3 J-)
 31. 31. Tu cerceteazl,suflete,s[ vezi in ceplmfint estepafiea m si dacl ai ffecut prin ogorul carerodesteamlrlciune pentru ceiLru;;;;;i rli glassi-1istrisl cu suspinemdhnireasufletutrui,cici aceastuoiitttt"gtt p* Dt**"zeul i6u mai muitOr.ar:.t i"ie 9i arderilecietotDin gr-uis[-ii izvorasclcuvintedet6nguire,carebucurftpe Sfin1iiingeri.scatdhtalatacuplAnsulochilor tii, ca s[ seodi]rntu"h peite tine Duhul Sfdnt 9i s[ te;p;; pt tine detina r[ut[!ii taleatmblanzestecu lacrimiletalepeStlpinui tilu, cas6vie la tine Cheam[ pefuIaia si peMarla casi te?nvelecuvintetdnguitoareStrig[ cfltreDomnul:nu[[ciu ne: I) oarnneIi susel{ri stoaseDumnezeulnos&u,ure urup?uLuiLazis nplins 9i ]ac1r:{dejale si dernilostivire^ipit*", pesteel, primegte ;i iacrirnile nrele cele ar-nareCuf"ii*if* Tale vindecl eut#if* ine1e.Cu r[nile Taletimiduiesterinile mele Cu sdngeieTdu curdlestestngelemeu 9i amesteclin trupul **t *ou?uma TruputuiiIAu ceiui f[c[tor de via![Fiereacu careai tost aJapatd! vrijrnasi s[ ?ndulceasc[.sufletuiineu lu0nd de ia el amirdciunea, pe c&repotrivnicui mi-a dat-ou-oU"urr.Trupul T[u ce1?ntinsi:J lemnul Crucii s[ ridice citreTine minte ar"rtea,pecaredracii zu tras-ofu jos Capli T6u cznepe Cruces-aplecat,si inalle capulmeucel pe$uit devrbjmasiPreasfintelelVlf;iniietui*, t*1" ti*t*lt* peCrucedenecredinciosisi rn5.ririice pe rnine din pr[pastia pierzftii precurnpreasf5ntaGuraTaafag[duit.FalaTa,careaqt*it f""YYt,?i -?i3i.i;sI strlluceascbfala*"u"*upangailttcu flrldelegiie SufletulT6;, F carepe d.-* i-ai Oatiat[lui T[u s6m[ c[lLuzeasclffi{i"" cuharulTiu. Nu aduciniml zdrobit[in c[urareaTa,ri;i *" arnpocli4[, nici fringere,careamAndoui?ntorcpe fitla mastenirea1or.Nu am,Stifine, lacrimi demdngaiereC[ciil;"itu:u-u *inttu meadeceleiumesti9inupoate:1t*spr*fine cuzdrobire.R1cinr-s-ainimarnea?nmultelspites1nu,i *ul poate?ncalzi1alacrimiieiubirii cltre Tine.ci,DoamneriCiEI-l):]-/J+
 32. 32. lisuselkistoase, Dumnezeuisivistierul bunlt[,ti1or,dlruieste-mipoclin![ deplini si ilirn[ zdrobitb,ca s[ ies cu tot sufletui inie,rtareaTa- C6ci iAre deTine suntstrlin detot binele.Asa dar,Bunule,d5ruieste-miharulTdu.Tat61,Cel ceTe-ascospe Tinedin sdnulSiu rnaiinaintedeveci, si ?nnoiasclt[sdturile ChipuluiTiu intru Mine. Eu Te-am pirisit, Tu s[ nu ml pir[sesti Euamplecatdela Tine,Tu pleacl in c[utareamea,si f6-m[ s[ intru?nimaguiTiu gim[ socolestein numlrul oiior turmeiTale celeialese,ii me Huhnesteimpreunxcu ele din verdealadumnezeies-tilor Tale Taine.Cbciinima 1orcuratl itl esteTie s[lq 9i severlekr ea (se iveste) strilucirea descoperirilorTa1e.Si strllucireaaceastaeste mangiierea 9i odihna tuturor acelcra,carepentruTine s-aunevoit cu necazurisi cu chinuri de tot feiul. De carestrilucire sd ne invrednicim si noi, cu Harul si cu iubirea deoameniaMAntuitoruluinostrulisuslkistos ir vecii vecilor.AMIN.lil.PEITTKUTXNNTAKTAREA DE LUI9TESXCANU T$EBUTESA F{E?nSrAnprnnrAm $ISA NNTAPilDM,cr SA NN frXTAruruEF{TI}XACu ixpNAZNNALA SPRE D{;FTNBZEU"C[;NEiNDoITA cKEDmTA, cA {;NIEcA"nEAVEM PN DIJIITNFjZNUSTTi,AJA STFAZADac[ tevei aflarrednic si petrecitn singurltate,?nimpirl1iacireia sarcinile sunt usoare, si nu-ti dea ghies gAndul t[u cuteama,dupi cum ?i este obiceinl, cu multe feluri de gAndurischimbitoaresitrecitoare, ci s[ fii gimai muit incredintat, ci este35
 33. 33. Pdzitorul tiu impreun[ cutine si cu deadinsui?ncredinlAndu-teininlelepciuneata;cd,tu,cutoati zidire4 subaceiasiStepansunteti,Caretoatecu o miscare(gest)le misc[ si le clatinl, imblinzin-du-le si chivemisindu-le.Si c[ niciunul dintrerobii Lui nu poates[ vatemepeweun tovar[s derobie, fdri werea Stipdnului,Caretoate le ingrijeste si le ocdrmuie;te. Si indafi scoaii-te siindrlzneste.Si dacl vreunoradintrerobi li s-adat slobozenie,nirli s-a dat penffu orice lucru. C[ci nici dracii, nici fiarele celes[lbatice,nici oameniiceirii n-arputeas[-qiplineascivoia 1orstriclcioasl sipierzitoare, dac6,n-aringldui voinla OcArmuitomluisi nu ie-ar daEl chip ;i putinl[. Ci nu asta?nseamnlafi siobod,c0nd poli si lucrezi orice. CIci, dac6"ar fi fost asa,nici un trupn-ar fi viu. C[ nu las6Domnul zidireaSa,ca sI seapropiede eastdplnirea diavolilor si a oamenilor, si sdlucrezeintr-insa voia1or.De aceeamereusI zici cite sufletultdu: iat6,ampazniccarem[ pdzeqtepe mine si nici o zidire nu se poate ardtafoiainteamea,denu i s-ardaporuncl de sus.Asa darcrede,c6nu cuteazls[ faci v[zute ochilor tii infricos[rile 1or,si nici urechilor s[ lefac6.auzite.(llci dearfi avutArg[duin![ de susdela Cel Ceresc,n-ar mai fi fost nevoiedecuvdnt,nici de cuvinte,ci voinla si-arfi plinit-o cu fapta.Si iarisi, zi cdte tine: ,,deestevoia Stdpd.nuiuirneu,caceirli si stlp6neascl zidtrea,eu primesc bucuros aceasta,clci nuvreausI zldimicesc voia Domnului meu.$i astfelin ispiteletalete vei umplea de bucurie,cunoscOndsi cu adevlrat simlind, cbvoia Domnului te ocdrmuiestegi te cdlIuzeste.Deci intdregte-,tiinima ta cu nidejdea innu Domnul, gi si nu te temi, nici deingrozirile din vremeanoplii, nici de slgeata carc zboud ziua.C[ci credinladreptului- zice- ceain Dumnezeu,siitnblAnzestea*semeneaoilor fiarele celesdlbatice(Poatedin Evrei 11,33).Nu suntdrept,zice,cas[ pot nadijdui in Domnul. Ci tu cu36
 34. 34. adevLratpenftu lucrareadreptilii ai iesitin pustia ceaplinfi denevoin{e,si cu aceastate-ai flcut ascuititor voinlii lui Dumnezeu.Deci in zadarte nevoiesti, cnnd portj acestenevointe, cici nuvoiesteDumnezeunevointaoamenilordac[ nu-I vei aduceLui,ca o jertfi a dragostei,osteneaiata. Fiindc[ toli cei ce-L iubescpe Dumnezeu atatd aceeasisocoteal[ - nevoindu-sepentrudragosteaceaciltreDAnsul.C[ci cei carebinevoiescsi trliascicu frica deDumnezeu,in Hristos Iisus,iau asuprd-lenecazurisiprigoniresufbr;ci Domnul ii faces6ajung[in stipAnireacomorilorSaleceleascunse.Despresporirea,careyinedin ispite,cAndleribdimpeacesteacumulfumire si cu birbitie.A zis unul dintre Sfinli: ,,Eraun sihastruoarecare,bltrdncinstit, si m-am dusodati la dAnsul,ci eramscdrbitde ispite.SierabltrAnuibolnav si zdceapejos. fi eu,dupl ce l-am sirutat,m-am asezatlAngi dAnsulsi i-am zis: Roagl-te pentru mine,Plrinte, ci foartemultd supd.raream din ispitele dracilor. Iar el,deschizdndu-siochii, aprivit spremine si a zis: Fiule, esti preatdn6r, si Dumnezeunu sloboadeispiteasuprata. Si i-am zis lui:Desi sunttilndr,am ispite,caresecuvin b[rba1ilorin v0rsti. Si eliarisi a zis: A.sa dar voiesteDumnezeusdte inlelepleasci. Sii-am zis:Cum sI m[ in{elepleasc[?In fiecarezi gustmoartea-Elmi-a rispuns: Taci numai ci te iubestepe tine Dumnezeu.Sivrea s[-1i deaHarul siu. (Acesta erarlzboiul cu somnul). Siiarlsi a zis: Afl[, fiule, c5timp de treizecide ani am dusrlzboicu dracii;si trecdnddoulzeci deaninu primeamajutordefel. Iarcdndatrecutqi a1dou[zeci si cincilea an,abiaatunciaminceputs[-mi aflu odihni. $i in cursul anuhri s-a inmuilit odihna. Si5t
 35. 35. trectnd a1doulzeci si sapteieasi tncepAndal doudzecisi optulea,odihnaseimpiineasi mai mult. trarhecAndsi cei dea1treizecilea,si ajungAndspresfArsit,asas-aintdrit odihname4 inc6t nu-i rriaistiamnici mlcar m[sura,Ia carcsporise.Si aunnatvorba: C[ devoi vreasi mi scolla slujbamea,suntldsatsl slujesco singurlslavi si numai decdtsunt rdpit la Dumnezeusi, de as stachiartrer zlle,n-a; sirnli nici o oboseali.Iati cenesfdrsitbodihni s-aficut prin lucrareavremii celeiindelungate.Ca p[zirealimbii nu nurnaitrezesteminteac6€reDumnezeu,ci ajutl si la infr$nare.Era unul din p[rinli si mOncade doui ori pe s[ptlmdn6 gine-a spusnou[: in ziuain carevotbesccu cineva,nu pot s6-rrripizesc rdnduialapostului,ca de obicei,ci suntsilit sI dezieg.Siarninleles cL pilzkealirnbii, nu numai c[ trezestemintea cdtreDrurrnezeu,ci si lucmrilor ceiorvdzute,careseTucreazilcu truputr,eale d5 o mai mareputerein ascuns,ca s[ sesSvArseascd,si lelumineazl sprelucrareaceaascunsh,precurnau zis F6riniii: cipdzirea gurii trezesteconstiinla citre Dumnezeu, dac[ intrucunostinli tace oarecine.Sffintul acestaera foarte obisnuit sipriveghezenoaptea.Pentru cb"zice:tn noaptea aceea,in carestautreazp0ni dimineata,dup[ cAntareapsalrnilormXodihnesc,iari dupi cemi trezescdin somn,in ziua aceeam[ fac caun dusdin lume 9i gdndui plmAntesti de fel nu intrl in inima mea sinici nu am trebuin{d de pravilele cele rdnduite. Si toatl ziuaaceeao petrecin r[pire.tntr-una din zile s-aintdmplat de amrnOncat,ci trecuserlpatru zile, de c0ndnu gustasemnimic, si m-am sculat penffuslujba de searI,wAnd sdmlndnc apoi. Si m-arn oprit in curtea38
 36. 36. chiliei rne1e,cand era incd soareLemult, 9i incepand o singurls1avi,am fost r[pit de strujbarneasi de atunci amrimas fir[ sastir.lunde sunt si arn siat asapflni cein ziua unnltoare iarl;i arislrit soareleqi mi-am ?ncdlzitfa1a.$i atunci cdnd soareletotmaitare m[ suparasi-mi ardeafa!a,s-aintors spremine minteamea;giiati amv[zut c[ era iltAzi, sim-am bucuratin Dumnezeu,c[ Harul I-ui atfit dernuit serevarsdpesteom si de cfiti mirimeinvrednicegteE1 pe cei ce aleargl dupd Ddnsul. Ci Lui i secuvinecinsteasi mareacuviinidin vecii vecilor AMINlv"DESFKE FSF-TE LUFFHT Adev[rat esteeuv0irtulDomnului pe carel-a spusEl, clnu poateninieni si-si castigedragosteade Dumnezeuodatf cupofta delume, nici s[-si c0.;tigep6rt5rsiecu Dumnezeu,cit timpestep[itas ai lumii, nici s6 elbitgnJrLsi de lume 9i deDumnezeu.CAndcelede lui Dumnezeule plrdsim pentru slavadesarti,saude sila ffupuiui, ni:l,tidintle noi sepieacfi sprealtele:unii s-au?nvoitsi iucreze cele ale ?mpirifiei cerunior, firl s6-siaducbamintedeporuncaDornnuLui,carezice:Daci aveli toat6grija voastr"Scltre irnplralia cemrilor, Sunu v[ voi iipsi pevoi nici deceietrebuincioasefirii voastreceleivlzute, ci ioate sevor ad6ugavou[" CE nu vi voi lisa s[ vaingrijili de ele.De pxsSrilecelelipsite de suflet,carepentruvois,rjnt-zidite,s[ se ingrijeasci Durnnezeu,si de noi s[ nu aib[grij6? Nici de cum. Pentru cel ce sehgrijeste de lucruritreceleduhovnicesti,saumicar de vreunul din acestea,cele trupestifi39
 37. 37. staupregdtiteflr[ s[ aibi grijl ci elelin preapulin;i i se-daulavreme.Iarl ceicemaimuit decdtsecuvineseingrijestedeceletrupesti,flrl vrerealui, cadesi dela Dumnezeu Dac6?nsinesmmseducemgrijacelorcesuntf[cutepentrunumeleDomnuiuiEl insuEit" uuingtiii gidetrup9idesuflet,pernisuranevoinfeinoasre.insd noi s[ nu ciutlm s[ simlim pe Dumnezeu?nceletrupesti,in loc s[-L simlim in lucrurile sufletelornoastre,ci s[mAreitem toari lucrareanoastri spren[dejdeacelorviitoare Cicicine s-adedatodati, din dragostesufleteasclla virtute si dorestedeslvargits[ o lucrezeinffu sine,acelanu semaiingrijesteiarSside celetupesti, fie c6le are,fie c[ nu Si de*]1:? ori.inglduieDurnnezeus6fie ispitili cu acesteacei imbunatatttr,SrlasaSaSeridice asupralor reie din toate locurile, si ii lovegtein trupurile1or ca pe lov, ii sirlceste si ii indep[rteaz6de oameni 9i iiloveste-in toate ale1or;ci numai de sufletelelor nu se apropievltimare. C[ci dac[ vom c[lltori in caleadreptflii nu sepoates[ nu ne ?ntampinemAhnireasi trupul nostru s[ nu sechinuiascS?nboal[siindurere,ginuputemrim6neneschimbalidac6iubim viala in virtute. Iar[ cel cepetrececu pizml si cu pierzarede suflet, sau?norice chip sepigubeste, acelaare osfindi Iardacdumblandcinevaincaleadreptlliisif[cdndu-9idrumcltreDumnezeu,inconjurat de mul1i asemeneasiesi i se intimpllweo ispiti de acestea,nu secuvine s[ seintoarc[ din cale ci s5primeasci firi cercetaresi cu bucurie, 9i sbmullumeasci lui-D*"*u,ca i-a trimis un asifel de Har. Si pentru Ddnsul s-airrvrednicitsicadSinispit5qis[sefaclplrtaslasuferinleleProrocilor si aleApostoliior si aie celorla$ Sfinfl cargPgntrucaleaaceastaaurlbdat necazuri,fie dela oamenifie dela dracifie de la trup (cici firl voia lui Dumnezeunu estecu putinll siseintAmple si sdvin[ acestea),pentru caDumnezeusi i sefacl4AnYa
 38. 38. pricin[ de dreptateC[ nu poateDumnezeus[ foloseasci in alt"frlpp" cel ce dore;te si se apropie de DAnsui, decOtnumaidindu-l in ispita p"ntt t adev[r. Pentruc[ omul nu estevrednicdeo asamirime: s[ fie ispitit pentruceleDunmezeiesti,si s[ sebucuref6r6 Harul de la Hristos.Mlrturiseste despreaceastasf.Pavel. C[ lucrui acesta,- a fi cineva gata s[ sufere pentrunidejdeain Dumnezeu,- esteatdtdemare,incdt cu adevlratsenrmiste Har. C[ci zice:,Deia Dumnezeuni s-adat nu numais6credem?nHristos, dar s si suferimpentruEr (Fii. 1, i5). siprecumscrieSf. Petruin cartealui: ,,Cdndpitimiti pentru dreptateierici,ti sunteli, cici de patimile lui Hristos v-a1iimplrt{it" (1Petru3, 14).De aceeanuin r[sf[1 !i secuvine si te bucuri siinnecazurisI te posomoristi Lafati, si sl crezi c6 n-au ce ciutanecazurilein ealealui DumnezeuC[ din veac si din neaminneiun,cu Cruceasi cu moarteasecalci pe caleaLui Si!e ydei1rvin acestea?Ca s[ afli c[ din Caleaiui Dumnezeuiesi si o aiplrlsit pe ea. Cdtu nu vrei si mergi pe urma sfintjlor ci vreita-fi Se,"tti 1ieo alt[ cale,ata, si f[r[ p[timire vrei sl petreci?naceacale.CalealrriDumnezeuest,ecruceadefiecarezi.Chnimenu s-a suit la ceruri cu rlsflful. Ci gtim bine, unde ducecalearestelului.Pecel cedin toat[ inima s-adatlui DumnezeuniciodariDumnezeunu-1 scutestede grij6 Aceastaeste a suferi pentruadev[r. $i din {aptul c6-i trimiteDumnezeunecazuricunoasteomul c[ se?ngnje;teDurnnezeudeelPe cei carepetrecintru ispite,nu-i iasl Providenlas[ cadi?nmdinile vrljmasiior. Mai cu seaml, dac6s[rut[ ei picioarelefrafilor, daci acoperl vina ior si o ascund,cape CIr"ini proprieCei *e voieste si dorestes[ fie lipsit de griji in trumeaaceasta,siin aceiasitimp sepetreacaintru vif;ute, acelanuurrneaz[ carareaaceasta.Cici dreptii nu seinvoiesc sprefapte bune numai cu41
 39. 39. voia lor, ci si cu voia 1orajung?nlupternari din pricina ispitelor"u,a fi ," p,rrUrlbdarea lor ii ?ncercareCi un sufletcu fi-ic6deDumnezeunu sea**" a" nrci o pbgubiretrupeascbPentru c6un asemeneasuflet nidijduiegte inru Domnul de acum 9i pdnain veac."AMINv.DKPARTA"RnTa*n tu[Irxa,qgCAXN HN TUKBUK,a ffiFTgEADAStrKADn T$Agaffi6;#:;;;l;p;;" oerqmeL3vTaceafireasciclatidela lilr"ffi o*rl*l estecoirternplar*fAet*iry:,Y1*"I* legeaceaMuiti cinste abdtbzit"Dutnneeeucanenilor prin indoitai""agn.xpi"**t"-udat1*rs[deschi{tr[prefi]tindeneausaeeainchis6,cas[intret*tu*ogtintaceanrfintuitcareIardevrei*uttoiO"rprecele*pot*,fa-!gtng3qtng-otrsi.rruveiqied,Iara;;; ,a J"no*tiu"!*t*^ sidin af.atb.aialr?n-;a{dtor,altmartor,;;;- ;ad;;;dt* ?ncaleaadevxrului-*- --a*irrt*toru.riuia nu pcateschpacleuitare.si uneiacaaeeasr-atn!et*pnl***un*-;iJescniOeusi.t-Inulctileafost?nstare;;6 &t ui"*9ato1td.**,fuoe*"*1ili* :3,35"5"fi:f"1r.iiJalti-^ o^taomuluidupI i dlcareapon:ncilorCelce** u"*O*pAieuhdebun$voiede.picinilepatimiloru"*lu tlia-rrcie esteatrasdepdcatIar pricinilep[catului sunt:;;;1,^f";"iie, bog[1iasi sin8tateatmpuluiI{u doarci acesteasuntdintrlep*cate,ii"li Oi"pricinaioi, {ireaci;"9:t*11"t":l:iil;;;;tit"tiJea*toute Si iati deeeomu!fiebuies[ sepdzeasc6:deacesteacutot o*uOi"iuf Dac[rnereu{i aminteg-tideneputinlaii""i"i r"r* froi*"f srrljuirii. Ur2i5 esteslrlcia in falatj*""*"t; in fala iul Dumnezeue cu mult mai urlt un suflet+L
 40. 40. trufa; siominterisipftnLa oameniavuliaepreluiti;laDumnezeutnsi I un sufletsrnerit.C0nd pui inffit faptei celei trnbu.tllil::,mai int0ipregateste-tepenn-ufaptelec-evor veniasuprata 9inutelndoi deadevdr.Cl areouiceiirajrnasul,cdndvede-pe^cin3va.ceincepeobuni viet,ire,i"fi;entitJei ciedinli - sa-t?ntampingpeelcufift f;iffi,i rr*t*iaroare,cAdoarn- doarlinsp[imflntn-du-seel,sdseraceascSdinbunalui aleseresinici decumsi nuaib c[ldura, .u ,?-Jr-i""p"i;"t la iucrareaceapilcutl luio**"""u. sl nodoarc[ ari potrivniculvreoputefecaaeeasta,;#;;;; olmeniti" * *ui pttt"ulucrabineleci fiindc[ i sed6lui sLobozeniedela Dumnezeu,precumam aflatdela dreptuli;;. i"" ;t i- du,.; ;dd^e * etr:rtamptry-l-tf,.*i,t -t^"^.ud"tu.,rorufaptelor tale bune,si puneapoi inceputlucrlni acestorail, "##il;;;s t;* ; uii"i"gtiispitele,atuncideplrteaz-tedelucrareavirtulilor.Gnrul careseindoieqtedeajutorullui Dumnezeuinlucrareavirtulii, se frrfricose*A i,t de uirbra-sat.91rerryne fllmind tnvremeaslturlrii 9i "-t"td"f9"gerii,91^1nliiristea iui seumple defurtun5. Iar cel .""aOa:Oti[Gi"Dumneieu seintireste cuinima" si in fala tu-turorou*"tiiior searat6cinstealui si lauda1uiin fala vrijmasiior lui.Poruncilelui Dumnezeusuntmai presusdltoate conrorilelumii. Si dae61"-"i;a*ti;;;1[untrul tiilafli pe DumnezeuCe1;[,}; a;;a;ffi#;J" ii1--iarutpeDumnezeuvistiemic.$icela ce voile lui o"*""ti" le doresieva fi- clilu?lt3" Ingentdin Cer" Ce1ce i.G*" de plcate firl de piedjcl va,trece"ar*iu ".upiin[ J. tp"*ta, 9l?3vrerneintunecoasdluminl va"["i-:*"f si ffiAun;d s6uPdzegteDomnul pagiicelui ce seteme de plcate qi*ilu lui Dumnezeai1 lrne q cfif" p:tilTdl;Cine credecapa"atefesalesuntmici cadein alteleuraimart srinseptitl osdndl va luaSeam[nl cu smereniemilostenia si rnill vei culege lajudecatl. Acolo,"tJ"i-"! pierdi$ vei afli bineie Esti-datorcuun b[nu! lul ourn]iezeu, Elntt pflm.9*e de ia tine un m[rglritartu laceluitili Astfel,^dacbt1-upierdutcur[1enia,nu43
 41. 41. primesteDumnezeumilosteniata (dela tine) cdrtimp petreciincurvie. Pentruc[ sfinleniatrupului voiesteEi dela tine.Dupi ceu cillcatporunca si n-ai vrut sl pdrlsesti lumda, te lupfi pentrualtele? Ai ilsat in tine buruianarf,utl1ii, si pomesti rizboi cualtele?A zis Sfdntul Efrem, cd nu cu vesmAntde iaml vei luptaimpotriva argi,teidin vremeasecerisului.Si ce seamdnlfiecare,aceeavaculege.Si oriceboall sevindec[ cu leacuripotrivite cuea. Si ru, biruit poate de pizmi, cu somnul te silesti si balirdzboi? PAnl cAndgreqealata e micd si arenumai flori, smul-ge-o ca si nu mai creascdsi si nu mai coaci. Nu fii fdri griji,cand gresala!i se pare mii[: clci mai tirzru vei afla in Ja unstip6n neomenossi vei mergeinaintea ei, ca un rob in lanturi.Cel ce inc[ de la inceput selupti cu patima, degrabi o va biruipe ea.Cine poate sI rabdeo nedreptate,chiar dacl ii d[ mAnas-oinl5ture, aprimit m0ngdieredela Dumnezeu,penffucredin,talui intr-insul. Si cine smerit cu cugetul, rabdl prihlnire^aasu-pr6-si, s-aapropiatde desiv6rqiregi uimestepe Sfin1iiIngeri.Fiindcd nu estevirtute mai maresi mai greu deindeplinit, decAtaceasta.Nu te incredein putereata, pin[ ce,fiind pusla incercare,nu te vei afla neschimbat.In felul acestaincearcd-tein toate.Dob0ndeste-tio dreapti increderein tine, ca s[ calci ?npicioarepe wijmasii t6i, si concentreazd-1iminte4 si nu tebizui peputereata, ca nu cumva l[sat fiind in neputinla firii, s[-!i afli propria taneputin![. S[ nu te increzinici in cunostintata, canu cumvaprinmiJlocireaei sI te prind[ in cursdw6jnias.ul.Fii blind 1avorb[, sinicidecum nu vii fi necinstit (nu-!i vei pierde cinstea).Dobdndeste-ligraidulce,si petoli ti-i vei faceprieteni.Si.nu telauziniciodat[cu limbatapentrulucruriletale,canu cumvasIte faci de rusine. CXcide orice lucru s-arlXudaomul, ingd.duieDumnezeu, ia el s[ seschimbein privinta aceluilucru,pefitrucaastfel s[ sesmereasclsi si sedeprindi cu smerenia.Din pricinaaceastatrebuie s[ le la;i pe toate in searnaProvidentei luiDumnezeu, gi s[ crezi c6,nu este nimic neschimbatin viataaceasta.
 42. 42. Si devenindasa,line-1itotdeaunaprivirea alintiti asupralui Dirmnezeu. Pentru cd pe toli oamenii ii inconjoarlacoper[rndntulsi purtareade griji alui Dumnezeu.lnsi aceastasearati acelora,cares-aucur[1it deplcate si purureasegdndescla Dumnezeu.Si mai cu seamlatunciii searati acestoraputareadegrijl alui Dumnezeu,cind pentruD€nsu1suntsupusila grelemc6riari. C[ atunci ei simt grija lui Dumnezeu,ca si cum arvedea-ocu ochii ffupului, fiecaredupl asemlnareasi felul ispiteiin careseafll. Si, spreimb[rbitare, ungepe ceice serizboiesc,cum a ficut cuiacov, cu Isusal 1uiNavi, cu cei trei coconi,cuPetrusi cu ceilalli sfinli. Lor li-s-aarltat (p"ttr9t de griji a.luiDumnbzeu)intr-un oarecarechip omenescimbdrbitAndu-i. giint[rindu-i spre evlavie. Iar de zict, c[ acesteacu ordnduiredumnezeias.es-audatsfinlilor si ei seinwedniceaucu deosebirede astfelde vedenii, ia pildn de blrbi,tie de la sfinlii mu-cenici,carecateodatl singuri, ilt| datemai mui1i,in multe si feluritelocuri, pentruFkistos s-aurdzboit gr,prin puteryacgres:-ap-ogordtu.opruior, au suferitin trupud deiirt iu bdrbl1ie,tiieturile fieruluisi c^hinuride tot felul - faptd careestepestefire. C[ li searltauior Sfin1iiingeri in chip r[dit, ca sI afle fiecare,c6 din belgugvine asupra16rdumnezeeascaProvidenll, pentrucI ei suferi infel si chip, ispite ginecazuripentruDumnezeu, ca si fie vlditiuitqla 1or,gi vrajmagii rugina1isi fie, si cu cnt seimbdrbltaurn"l1il fti" veOeniidd acesifei, cy alat;i.go11iyniciisegrlbeaucu rdz6oiulsi-sipierdeduminlile in falaribdlrii acestoraSi ceire6uie s[ spunemdespreasceli,carestriini-e:au delume, ii d"rpt" anahorJli,carecetl1iaqzidil in pustie,.9i169at.aqficut.intrudansapenffu ingeri? C[ Ingerii ven?,au1a ei s6-;igiteasc[ lorusi s[lis, ;i seintalneauuni! cq a{ii, fiindc[ slujeauiceluiagi StXirangi b1teau acela,sirilzbo1 Iar ei au indr6g-itsingurliateu il i;iaveau silasul ior ?n Tunli,in pespri 9i increpiturilepeinantutui,din dralostecitre DumnezeuSi,precumei perasinOceieplmantesti, au ?ndrlgit celecerestisi au urmat5fifiili;e"i i* u*feldupldreptite, grinlilingerinusi-auascunJfahlor dedAnsiisivoiaacestoraauimplinit-otoat5.b-u"u""u.l sesiaritauingoii pustnicilor,iriv[{6ndu-icumtrebuie45
 43. 43. s[ tr-diasc6,si uneori?iilmureau in nedumeririie1or;iar alteori?i;enn,iiliit itqit" u""oii snniii?iintrebaup.tbegd.lcelrebuiesl faci, alteori,-ingeriiii c6l5uziaupeei,scolindu-idinratdcire.i*aui, c[lcdndu-iineo?ntdmplareiu primejdie,ii rlpeaupe eia;-;ijio;d primejdiiior,aplr?ndu--ide.sarpe,de.pieue,deffasulin ,"ura si aeiorrireu.r.,piuttu;aheoricumvrdj^maAllp9{a11ira* IarUoicusfiir1ii,in vdzulochilor1iseardtauIngerii,zic2nd"ar""t trirnisiin ajutorullor.,.;i multl in$in2elit 91Uafe19dandu-le1or.Cateodataingerii iavarseautirnSduiriprintr-in;ii,ii itleaute,eitlmlduiau pesfinli, daclintru ngputin{lci$9auSiuneodslabindtrupwilein"titoi demultposi,ingeriiledadeauiuteresitdrie,prinpunereamdinii;si aiteorilngerule a_d.uceau;;;;b, paini,.u.."ruucalde,sauilte felurideTqdsi le-au;;ir-fr;d;,unora diniresfinli,mutarea1or,si altorafelulli.tatii to"r.9i Oeceshpotnenryl6t9.utpte, c.arearatidrag.osteac[trenoi si irurtareadegni6a.Sfinliloringeri.ceac61redrepli?Caii"lseingriiescdendiia ni;tefrali maimarideceimairnici-5i t-uzis,ca"s-ostietotic[: ,,AproapeesieDumnezeudeceiceilro J"uar ?ictriama"(Ps.l+4,1.9).Si multdestepurtareaLi;;^t{t p"ntrucei""s-a,,}isat imv6ia Lui si-L urmeazidintoatiinima.Dacilcrezic[ poart[ Dumnezeugrij[-de.tine de ce teineriiorezipentrucelevrernelnicesipentrutrebuinleletrupului?l#O! nuciezica-iipoarrdDumnezeudegrij61ipe.nauaceeatetnsriiestisingurdetrebuinqelelale,atunciesticelmaitic[los;in;fiil.":?b; 54,isi $ilacetrliesti,sauve-itrai?Aruncf,grijata spreDornnulsiEl teva hrlni (Prov3 25);srnu teverilgtoui deingrozireaiat* vineasupr[-1iDaci clnevas-adlruit lui Dumnezeua:eminteaiinistiti.c5 fife neagoniseal5,nupoatesufletulsnseoesratideturburareaga"O".ii"t;";i firl pa.gi simlurilor,nu va simli.sufletulpaceaiii"lii Fdrdid,inrrein ispite,.nu-siva?nieleptiiiT"il 1*:finimeninu va cunoastesubtilitateagandurilor,tlrd: sx clteascaiie5istovire. Sinusevamiscaminteaspretaineleceleascunse,"d;;aJ"de iisuntrdvite; !i $te {: nfldeideaceadin?:?gTl[sufleirlnuare?ndrlzneal[in iipite; siinimanupoatenldljdui in46
 44. 44. Durnnezeu,farSsi cunoascbiimpede accperfunantuiSlu; ;i nuva aveasufletulpartedeHristos,decit &acdvagustadin patimaLui, intru cunostinle.Pecei mort, din miil in privinla treiruin]elorsa1e,socotes-te-l om al lui Duiqrnezeu.cI aregrij6 Duranezeude acela,caremiluiestepe un sirac.Si corncaraflr[ ftriid afi6acela,caieajungeslrac pen"nuDurnnezeu.l{u ateDurnnezeulrebuin!1de nirn-ic,dar sebucurl, daclvedeci-i odihnim lcoanasi I-o cinstim, din pricina Sa De vacerecinevaun lucn pe care-lai, si nu zici in inima ta: acellucruil voi l[sa sufletuluimeu, ca s[ mi bucur de ei, iar lui ?iva daDurnnezeude aiureacelece-ifactrebuinl|". C astfel_Cecuvintenu spundreplii, carecunoscpeDumnezeu;onruicel-dreptEibuncinsiealui nri o di altuia, si nu las1sl-i scapenefolosit pqllejulharului. c[ci grija acciorezrracigi iipsiti o are Dumnezeu(ciDornnuipeninlenitr1rp;ra.*st4 :fu tnsdie-ai?ntorsdela cinstea,pe cafe Do*ne"*o ti-; deruit-osi ai ?ndepirtatde ia line l{arulSeu,dac6nu rniiuieiti pe sdrac.CAnddai, a;a dar,veselegte-te9izi:..SlaviTie,Doarnne,ci m-aiinvrednicits[ a{lupecineva,pecares[-1ohihnes.. Iar[ denu ai ce d[rui, mai rnuit te bucuri sizi: muliumi.ndu-trlui Durnnezeu:,L4u{rxnescu-TiTie, Dumnezeulmeu,ci mi-ai drrtit mie cinsteasiHarul acesta.si cergescpentrunurneleTlu, si rn-ai kvrednicii s5,gust din necazulcel pus ?ncaleaporunciior Tale, dupl curnau gustatnecaeulsi sfiniii Tii,cei ce auurnblatftr eaieaaceastT.Si cind estibolnav, zi: ,,Fericitestecel invrednicit delaDumnbzeu,sl fie ispitit in acelelucruri, cu caemostenimYiala.Ci pentru s6nitatea suilefaiui, aduce Dumnezeu asupra-neboaGte" Peniru ci a ais unul dintre sfinli: (si eu mi-am insem-nat-o) c5 monahul care firi. iubire de Dumnezeu slujegteDoniliuir:i si fdrl sOrguin1lsenevoiestespremintuirea.sufletuluis6u,si f6ri, de grija petreceintru h:6rareavirtuliior, desigurc[esteldsatdeDumnezeusi cad[ in ispite,ca s[ nu r5m0n[ degert,si din multa trenevirea lui; si se abatl sprefapte rele. Fentruiceasta, asa dar, aruncl Dunmezeu ispite peste cei leneqi ;itrdndavi, ia si nu cugete cele desarte,ci s[ se gindeascl laAN+t
 45. 45. ispite; si rnereuface Dumnezeuasacu cei ce-L iubesc,ca sa-iOeprincie,si-i inleiepleasc6gl s6-iinvqe voia Lui. Si.c6ndei seroigltl-ui, nu-i u*.lritXpe ei cur6nd,pdni nu sl[besc9inu afli cdu.Jtt"u li s-aintdmplat1or din negrijasi din lenea1or.Penffuc[estescris:,,Cflndvili intinde spreMine mAinilevoastre,Eu irnivoi intoarceochii dela voi. Si c6ndrugavoastri spori-va,Eu nuv[ voi auzi,,(Is. 1,15).C[, desi pentruallii s-azis aceasta,sepotrivestesi pentrucei ce pdr[sesccalealui Dumnezeu^fjur de*eme cemlrnrrisim c[ Dumnezeuestemult milostiv,Denffuce, cOndsunlemin ispite,dacf,batemsi ne rugim nui.rnt"* ascultali, si El trecJ cu vederearug[ciunea noastrl?Rdspunslaaceastaned[ Prorocul,carezice:,]tlu mina Domnuluiestepreascurti, ca si ne miluiasc[, nici urecheaLui estepreagr"4"usi ne aud6;dn pdcatelengasqele-audepartat-{.9D6nsulIi nelegiuirilenoasrrel-au intors falaLui,ca sI nu audd!(Is., 59,i). eO""-ti pururea aminte de Dumnezeu,si-si va aduce si Elamintedetine, c0ndvei cildeain necaz.Firea ta e prirnitoare de patimi ;i multe sunt ispitele lumiiacesleiasi rdul n., lipsett" dela tine qiizvorlste dinldunrul tdu siffiu"f n*i;i; H;. s;;; i"qdii.logulund3.te-aiaeezat,qicandDumnezeuva voi, te vei slobozider6u. Si pe cdt suntdeaproapegeneleunele de altele,tot p9 atdtsuntispitele aproapeOboaineil. Acesteacu intelepciune1e-arAnduitDomnul, inffufolosul tdu,pentru ca s[ bali la usaLui cu rlbdare 9i prin fricanecazurilor,ia rtSarAin minieata fomenireaLui siprin rugiciunis[ te apropiideDansui,si inimata si sesfinqeas"i,pltt pomenireaI-ui toideauna.cand te vei ruga El te va auzi, si vei cunoasteclDumnezeuestece1cete scoatepe tine de la rdu, si vei simli caEl te-a zidtt,lipoafie de grij[, le pize.;te,si pentrulin111d3tindoita iume.una adicl, esteo scoatrldevremelnicalnvatatura,iar ceaiaiti estecasata pirinteisci si vesnicata mostenire.Nute-a zidtt pe tine Dumnezeuneprimitor de rele, ca nll cumvadorind Du-mnezeirea,s6 rnoqtenestitot pe acelea,pe care le-amostenitsatana,caremai int8i a fost luceafir. f i t9t a9anule-aiacut nici nemiscat,ca s[ nu fir ca firea cea neinsufle,tit[; si
 46. 46. frc0ndbinele,sdnu ai cAstigsi piatl cadobitoacele,cdndprirrrescbinefaceile cele firesti, careli secuvin. cf,ci lesnepot cunoastetoti, catfolos,cdtf,mullumire qi smerenie,senastedin apropiereaacestornecazuri.E iimpede asadat, c[ de noi atdrnil,s6ne nevoim pentruvirtuti qi sl ne intoarcemde la p[cate. $i in putereanoastri st6cinsteasinecinstea,carenevin peurma1or.Cdnoi netememdenecinsteca deun iucru derusine;cu cinsteainsi ii mullumim luiDumnezeusi tindem sprevirtute. Pe acesteaDumnqze-uti-le-arAnduit,ca sdte invele, ca nu cumva fiind tu slobodde ele, 9ineavAndpartedenecazuri,si inai presusCetoati teamafiind, sinu-ti uili pe Domnui Dumnezeultdu, qi dela DAnsulsl te *ai,si si caziin piginie (?nciiinarela mai mul,tiDumnezei),precummuili allii cu toatecl pitirneau la fei cu tine, si eraubituli cuaceleasinecazuri,pentru a wemelnicl 9i proast[ stdpAniresaupentrusinliate au cizut nu numai ?np6g0nie,darnebuneqteauindrEznitchiar si sefaci pe sineDumnezeiloru-si trtr-o clipiti.Deci din pricina aceastate lasi Dumnezeus[ fii in necazuri.latialteori te trasi?n necazuri,ca si nu-L mflnii pe Ei, prin vreoabatere;;i arrigdnd asupr6-1iweo pedeapsl,si pieri de la !9taLui. Clci h"ecpestenecinstrea de Dumnezeu si pestehulire,care-siiau inceputul intr-o via15mai fericitl 9ifir6 teamL,.datnici riricar despreceleponienitemai sussdnu indrlzneasc[ sivorbeascdcineva. De aceea iatb cL a inm.u11i.tDumnezeupomenireaLui ln rnirnaTa, prin suferinle si necazuri;iar prinieumadecelepctrivnice te-atrezhpetine la usamiiostivirii Sale.Si izbivindu-te din acestenecazuri,si de prieina lcr, a seminatintru tine dragosteacltre D6nsui.Dufi ce dragosteaa semdnat-oin tine, te-a1[sats[ te apropii ciecinstea?nfierii, arlt2nciu-1icAtesteHarul Siu debogat. C[ de undeai fi cunoscutProvideryafi grrja Lui, de n-ai fi ?ntampinatnici o potrivnicie? Cd de ceiemai multe ori dragosteadeDumnezeupoatespori?nsufletultiu,daci cugeli la Harurile Sale si dac[ pomenestipurtareaSa degrij6. Toareacestebunuri le clstigi din necazuri,ca sI te ?nvelis,imultumesti Dornnului cdnde;ti ?nfteczz.Adu-1i drept-aceeaarrintedeDumnezeu,casi El si-gi aducl amintepurureadetine49l-!5aaia4
 47. 47. si aducandu-siaminledetine si ddruindu-1imantuireapr.yurea,sd;ri*;JiJ" la DAnsultoatl fericirea.Nu-L uitapeEl, risipindu-tein A"r"tt""i"ni, canici El sl nu teuite, in wemealuptelor_tale"Lrf"ti"fu"u ta f6-te rob Lui, pentru ca s[ aibi indrlzneal6 cltreD1nsul,in necazuri,prin neincetatarugbciunea inimii- -inaintea Domnului fii totdeaunacufat, av6ndvie pomenireaLui ?ninima ta, canu cumva z[bovind fird s[-L pomenetti sAte afli f[r[ indr[zneal[, cdndvei intra la Dfinsul;clci indrizntreac5treDumnezeusenafte, din convorbireasufletuluicu Da.nsuiinndncetatasi multaruglciune. obignuinlacu oameniisi petrecereaimpreun[ iu ei estedupi trup; iar impreunareacu Dumnezeusefaceprin pomenireaLui in suflet,prin luareaaminte1arugiciune,i ori" *d"r"u de tot. Iar[ petrec6ndmereu in pomenir.ealuib*,,-*"r.u, sufletulcadein uimire, si capdt[ darul minunilor, ci,i" ui""reliinimaceiorce-Lcaui4peDo*nul" (Ps191,llVoi""iosdndi,ti,cdutalipeDoqnu.l;i le ilteri{ cu nldejdea"eutatipurur"uin p".di"1afalaLui, diin.sfinleniaLui v[ vetiiiiriiii"a reli curili dephcatelevoasffe.Alergalicltre Qoryru]ceivinovatidepicate,ciiciEl pulerearesi lertepacatele-slSa;"*nt n*lalele^;clci cuiurlmAntazisProrocul:,fe vialaMea;;;-D"il;ilt, n,,dorescriroarteap[c[tosului,ci sdseintoarc[.si5eii""i", (le2.33,i 1).Si iar[;i-:Toat[ziuaamintinsmdinileMelecitreunnorodneasbultitorsipotrivnic"(Is.65),;i iar{i:,Fl"* ces6muriticasdalui israel?"(lez33;11).4*gt"1t-nd.Att" Mine"si Ma voi intoarcecdtrevoi" (Mal"3, 6)"In,i"a irncarecelp[c[tos sevatntoargsdela caleaiui, ;:-s.eo1apropiadeDomnul,qivafacejudecatidreapti,Hiunu-rv-Llvol;fuil u*int* de f5rldelegilelui, ci viu va fi.si va n6iziceDomnul; si dacd cel drept se va abaie de la dreptatealul slneteeiuiievasf,v6rsi,Euhu-Mi voi aduceamintede dreptateai*,-Ji; *i puneinirinrepoti.cnirea1ui,si va muri in intunericullaptelorsali, dacl va stirui in ele" (lelz.33, 14-15)-sipenffu""fp.llt* ci pdcltosul nu seva ?mpiedicade picatul iui, dac[vreodati sevaintoarcespreDomnul.Si nici pecel dreptdreptatealui nu-l va izbdvi,in ziui in careva picdtui, dac6in pdcatuiacela"^rietoi. Cdci asaa grilitDumne,zeucu leremia: ,,Ia o faaie depiele gi scrie ce-ii vJr ziceEu: ,,Din zlleleltti Iosia, impfuanl50
 48. 48. Iudei, si p0n[ azi,toate relele pe car^eti-am zis b u:11*t"*"pi^"5i"0"r"iu""ti"iu,t" ^ootelil"i, p:1:1-:i^:.T"1im,Sicoqdndu-ses[p[rlseascavicleanaTIt^]:-:iTi?f:1?-*s[ sepoc[iasc1si"*t;i,E voi risipi plcatelelor" (Ier 362-il. i"ffi; itFl.p.i"n.u zice:,,Totc-elle-sit:t1l1.d,"li:.1:^lnu"ir""ititi i*etot celce-gimlrturisqteplcatulsi-lrecunoa;temil[ va dob1ndia. iu O"*nezeu" pitOeZa,13).Fi zice.Isaia:Ce"t"fr p" oo*nur ti{rpe *p-"1 gisit,chemali-L;aplopiindu-," gf, ii p[riseascap6.atos"lca]ei sa si blrbatul cel nedreptgtdu;G:at. siintoi.eg-va care$jneceEuv[ voi miluipre;l;i" (Ia. 55, 6). ,,6a.1-ga.to"tit"Mele nu suntca gandurile"ourti"ti"al"Vt"i" tt,"suntcaalevoastre"$i Tut,zice:"De*e"t"fi^"t.tfi.^^i"a"rpre Mine .mAnca-ve1ibunltSlileo[m6.ntu1ui"(Is1,iti. . fic[: ,,Veni1iIaMine-9iascultali-Miilffi;; ,i-;;iifiin d"n"t"levoastie.Iart* deveip[zicrileDomnului. sivei tucia voile Sale,atuncipoli s[ n[dijduie;ti-spreilffiI;i a_i^;;*, silachemareatiEtvarlspunde:,,Iat[-M[ suntaici"(is.55,3)- -- -ia"a vineispitaur,rpruceluinedrept,eln-are-nddejdecasi chemepeOumnereuca si-l mantuia;cefiindci in vremeaodihnei (in vreme de neispitire),-el s-a indeplrtat de laDumnezeiar"uuonfel Mai daintede a incepes[ ba1i.rdzboi.""ia-fi"fi*f., ;i *ai ioui"t" deateimbolnivi caut[-1iieaculMai ?naintedeatec5lcanecazurile,roagl-telui DumnezeuqiinvrerneanecazuluiIl;;i uflupt" DAnsuIsiEl te va auziinaintede poticnir","tt.u*li--;ii: roagil si inainte de ruglciunept"gei"t,r+ iAaO"i"pf", iu 4t" *itittti" fucaiui Noepreg[titiafostin timp O"p-"L, ;i cu osutf,{e.aniinaintecrestalemnulil;"" ;"- rar in vrerneaurgiei cei rdi aupierit iar cel dreptacoperitafost.Guranedreptuluiseastupl-p{lnrugiciuneCao constiin{ipdtatdtliacep" o*l"itiJti^tjt to-nu c-eabuniins[ facepeomU;;;; ffi;t oebucurieinrugiciuneCelpe$ru:T-elume1.amurit(ceicaresuntmortipentrulume)-cubucwierabdlnecazunIarceicetr[iescpentrulume,nupot s[ rabdenedreptatea;ei sauiata"O"-t" du;i be slavade;arth,cadin mdnie;si proste;tese51
 49. 49. turburi, sau cad pradr supdririi. CAt de greu de implinit estevirtutea ribdlrii si cdtdslavl areinaintealui Dumnezeu!Cel cedorestesdimplineascraceastrvirfute, si fie adic6nd.pistuitsi s[rispundd.la indelungr rlbdare, trebuie s[ se?ndepdrtezede ai luisi si se?nstrdineze.Fiindcr virtuteaaceastanu poatefi dobAndit[in patrie. Cd numai cei mari si putemici, careau rnurit pentrulumeaaceastasi aupierdutoricenrdejde demdngaierein veaculacesta,suntin staresr suferedurereaacesteivirnrti, ri.mAnf;.ndcuai lor.Precum Harul se apropie de smerenie,asasi durereaseapropiedetrufie. Ochii Domnului seapieacdsprecei smeriti,casi-i bucurepre dAnsii;dar seintoarcefala Lui impotrivacelortrufasi, ca s6-i smereascrpre ei. Smereniatotdeaunamilostivireafl6 La Dornnul, iar inima invArtosati si pulina credintd.cuinfricos[ri fi-vor intimpinate.Micsoreaza-tbpbtinein fatatufuroroarnenilor,si ridicatvei fi deasuprafruntasilordin veaculacesta.Ia-o tnainteatuturorprin dragostesi piecdciune,simai mult decdtcei ce aducin dar aurdin Ofir cinstitvei fi.DefiimeazLle pe tine si siavalui Dumnezeuvei vedea-ointru tine" CIci acolo,undecrestesmerenia,izvorIste slavaluiDumnezeu.Dacd pe fa![ te vei siii safii defdimarde oameni,Dumnezeuva face sdfii str5.vit.Si devei aveasmerenie?ninimata, in inim6-ii va arita Dumndzeu slava Lui. Nu fii mare ?nmicimea ta. ci las6-temicsoratin mirimea ta. sareuieste-tesi fiidefEimatsi deslavalui Dumnezeutevei umpiea-Nir c6uracinste4cAndpe dinl[untru estitot o ran[" Pdteazli-ticinstea,caparte sdai.de ea si nu o iubi pe ea,ca sI n-o pierzi. Ci fuge cinsteadinainteaaceluia,caregonestepe urmele ei. Si de i;ge cinevadup[ ea,pe aceiail unnlreste si crainic al smerenieiaceluiaseface tnainteaoamenilor.De te vei defdirnape tine insuii, .u rrucumva sd fii cinstit de cineva, Dumnezeu te va descoperinoroduiui, iar daci te lasi ocdr6t pentru adevlr, Dumnezeu?ngdduietuturor fipturilor Salesr te laude.si eleiti vor deschideusaslaveiZiditorului tiu si te vor pream5ri.perlrruc6atunciesticu adevdratdup[ chipul si aseminareaLui.<ts;Fst3ftTx5TIII{
 50. 50. Cine a v[zut un om care sI strdluceasclprin virtuli, darsimplu s[ parl inaintea oamenilor, s[ aibi via16 luminoas[,cunostinteinlelepte si duhul smerit?Fericit cel ce sesrnerestepesiireintru toite, fiioOraacelaseva inIl1a.Fiindcl cel cesesmerestepentruDunrnezeuin toatesi semicsoreazl.pesine,peacelail va preasilvi Dumnezeu.Iar pe ce1ce flimAnzeste siinseteaz[pentruDumnezeu,pe acelail va indestulaDumnezeucu bundti,tileSale.Si pe cel ce gol peffecede dragul S[u, ilimbracdDumnezeucu slivita haindanestriciciunii. Iar cel ce?nsiricie pentru Dnnsul se afl[, aflI m6ngdierein bog5lia ceaadevlratl a Lui. De te umpli de ocari pentru Dumnezeu,sevainmulli slava ta in ioatl vremea vietii tale, flrl ca tu sd gtii.Socoteste-tepe tine gresit, catoat|yiatata si afli indreptare.Inintelepciuneatafil-teprost,si prostfiind, vezi si nu pari inlelept.Iar dacl inalli si pe un om simpiu si neinvilat, cAtl cinste crezici aducesmereniacelormari si cu vaz[?Fugi de slavadegartX,si siIvit vei fi, teme-tede trufie simirit veifi. Cdnu e ditn oanienilorslavadesarti si nici trufia...Dacf,debuni voie te-ai lepidat de lucrurile vielii acesteia,nicidecumsi nu te cerli cu cineva,pentruun lucru denimic. Dac[ 1is-aurAtdeslavaceadesarti,fugi deaceioameni,careo v6neazd.Fugi de cei iubitori de agoniseall, precum gi de agoniseall.Depdrteaz[-tedecei ce sedesfiteazl ;i de desfltareinslsi. Fugideceinecurnpdtalisi denecumpetare.CIci dacl arnintireasubtii[acelorpomenite,punein g6ndurineorAnduiald,cu at6tmai multvedereasi pekecereain e1eva aduceturburare?Apropie-te decei drepti, si prin ei, de Dumnezeute vei apropia. Cauti s[miiestiimpreuni cu oamenismerili, ca sI te deprinzi s[ te po4ieaei, C5.cide estefolositoarevederea(deestefolositor s[ vezi)acestor4cu cdtrnai folositoareesteinvl1ltura gurii lor?Miluiegte pe cei s5.raci,ca printr-insii si dobdndestisi tumil[. pglsste-tede cei gAlcevitori,ca si nu fii silit sdiesi dinlinisteata.habdd flrn irigrelogaremirosul cel greual bolni,.vilorsi,mai cu seami al slracilor, c[ doarsi tu cu trup estiimbrlcat.Si nu infrunli pe cei cu inima mdhnit[, canu cumvabitut fiindcu acelasitoiag al mAhnirii, sdcaulim6ngdiereasi s[ n-o afli de53
 51. 51. fel. Nu batjocoripe cei schilozi,fiindcd to{i cu aceeasicinstevom mergein iad.Iubestepe ceiplcftosi, darurlste picateleior,ca nu cumva vreodatdsi tu sI cazi in isoit6. cum au clzut ei.Adu-1i aminte,c[ si tu pirn6nteanesti, si fe Umetutuor. Nu certape cei cetrebuinl5au deruglciune gi decuvintemoi (bldnde),demfingdierenu-i lipsi pe ei, canu cumvas[ piarl si sufletele1ors[fie cerute de la tine. Ci fI ca medicii. carevindecl ricelile cucilduri gifierbinlelile cu leacurireci.Sileste{es[ int6mpini pe aproapeletiu cu o cinste,careslintroducbmlswa cuvenit[ lui. Sdrut[-i mAinilesi picioarele,;i leline multl vremecu multl cinstesi mninile lui le punepe ochiitd.i,qi il laud[ pe el chiar de lucruri, pe carenu ie are.Iari c0ndpleacd de la tine, grlieste c5.tredAnsultoati vorba bunl si decinste.CIci cu acesteasi cu altele la fel, il silesti si seintoarcisprebundtate,gis[ sesfiasc6denumele,cucarel-ai numit pe el.$i snmdnfavirtufii o vei seminain el. Din acestobicei, dacl in-tr-adevir te obisnuiegtiasa,seintipdrestein tine chipul bunitilii,si multi smereniedobdndestiiltru tine, si fIrI denici o ostenealS,implinesti celemari. Nu numai atdt,darchiardacl areoarecaresclderi, fiind cinstit de tine, seva timddui de ele,rusindndu-sedin pricina cinsteipecarei-ai arltat-o iui. Asa si teporfi totdeaun4adici sf,fii binevoitor cutoti, cinstindu-i peto1i.Si nu cumva siintarali pecineva,s[ nu-l pomesti sprecearti, nici pentrucredinta,nici pentru faptelelui celerele; ci feregte-tede a dojeni si de amustrapecineva C[ doaravemin Ceruri Judecitor tiri partinire.Iari de vrei pe aproapeiesi-i intorci citre adevdr,intristeaz[-tepentru el si cu lacrimi de dragostegriiegte cblredAnsulun cuvflntdou6, si s5 nu te aprinzi de mAnie impotriva lui, c5 semn devrljmfsie seva vedeain tine. CI nu stiedreaptas[ semAnie,sausi se?ntIr0te,sausI semustrepecinevain chip p[timas. Ar6,areadragostei si a cunoasterii este smerenia,care se nagtedintr-oconstiinli buni, tn F{ristosDomnul nostu, a Ciruia esteSiavasiPut#ea,impreundcu Tatii si cu Duhui Sfant,acuffIsi purureaiiin vecii vecilor.Ah{IN.54
 52. 52. vx.DNSPKE FT}LOS{.JLPE CARE.E, AVEM"cAnn FUcIM DIN L{rFmhtr_adevlr mare si greasi anevoioasi estelupt4 caresefacecu fapta.Si oricnt ObneUiruitdetares-arfaceomul, cind se.^,aprople ce oansulpricinele de asupreali aIerdzhoaielor9ialetuptetor,simai aiesia ivirearlzboiului celui nevlzut al diavolului,fri"u * ilp";t" de om si-l faceiute ia cldere.Fiindci cu c6tnu searp*t"ia6mu1 de acelelucruri, de careseteme inima 1ui,ci.tatil vrljmagul are putinli si vind ?mg9trivaiui Si daci omulnumai pulin va *"fai, .*a"d-cur6nd il va p-ie1dl^peel Clciatunci,land sufletulva fi biruit in vitlm[toarele intampiniri alelumii, acesteintAmpindriin;ileiidauimbold sgreplcat ;i 1$9tute firesc s6fie biruii, c6ndeite intampinat deele.Asa dar,Pdringinostri cei de demult, cei umblali pe acestecar5ri, stiind ei ci*irrt"u nu etotdeaunaslnitoas[ 9i nu poatesI pdzeascl-aceea;iranduiali, flrb s6seabati dela ea,nici nu poates[ sefereasc[mereu, si vine o vreme cdnd nu poate s{ vad6, ce anumeovatan",ip""u,?ntrua 1or?nlelepciuneai: socotit,sl seimbraceinsiricie, catntr-o platosa,fiindc[ sdraciademulte lupte slobodSeste,precum s-a scris (pentruca omul fiind lipsit, s6 scapede**1t* p[cate). $i s-audus Pirinlii.in.pustie, ?n eare.1us,untlucruri, fiindc[ dle suntpricinelepatimitror.Fentrucaniermicartn .*ur"t neputinleio., iA tt t g[seascl pricind de cide.re,adic5.pri"i"a dema:rie,depoft1, dJpamenire a-$ul*.i qide 1aud1"CihimpotrivA,tcatea""it*a si ie fie usoare,din pricinl c[ s-audusin pustie. c5 s-auzidit ?npustie,^si.s-au?nt6ritca inff-un tumn"6i*lt, si fiecaredin ei aLpulyt ?1bun[ linigte s[-lisfargeasc[t"ptu, moo"e simq_rdlen-auglsit ajutor ca s[ seuneasclcuceleprir*i""i*r nou[, ia ivirea celorce ne vat6mbsufletui. Cdcimaitine si murim ?nluptl, rieclt sl trbirn in cldere AMIN55
 53. 53. vu.glEsFRamAnnEnAE,Ahcnr,{E$RIt$K_DESPAEA$EUA.KEArGK Sr nFSFKnCELA CE SA C[IE/EF{9.,$KAceasta este r3nduiala cea in{eleapti si piicutl 1uiDumnezeu:s[ nu rdtlcim cu ochiiincclo si iicoace, .i ,a ptioi*cu ochiimereuinainte;si nu gr6imin desert,ci numai celedetrebuinfi; si nenul,tumim cu haineslric{cioase spretrebuintatrupuiui nostru.Tot astfels5clutirn manc[rile ceiehrdnitoare,iinu pl6cereapAntecelui.SXne impS.rtisimdtn taatecAterutin, sinu disprefuimuneiernincfri, ial pealteies[ le alegem.CorinOsane indestulf,mnurnai cu eie. DreaptasocotealXe cearaai maredintrevirtuii. Iar[ vin nicidecum,afardnumai candesticu pneteniisi c0ndesti bolnav sau slibit. Dacd r-orbesiecineva. s[ nulintrerupi, contrazicdndu-lca un prost, ci ca un inteiept line-1i{y:". tioy:r :g lo"^,gvei afla, socoresre-repe rine mai mic, ilfd-te siugdfratilor. Si nu stai gol ?nfa{a cuiva, nici sd nu teapropii de trupul cuiva, decntnunaaic6nde neaplratb.(nevcie)119buin!n"Nici sdnu ingldui cuiva s[ se aprcpie de tmpul rlufdrl pricinl binecuvdntatL, precum arn zii. Fereste-te d.e?ndrlznea]i ca de ryoa-rte;f5-1i bun[ r6nduiali ?n ce privestesornnul,cas5nu sedepirtezedeia tineputereacarete pSzestesiori in celoc ai dormi, deestecu putin$id nu te vadi nirneni. S[nu scuipiin falI cuiva, iar[ dacdsezAndla mas[, teineci, intoar-ce-!ifafata si tuseste,si apoimdndncdsi beacu cumpdta-remaideparte,precurnsecuvine copiilcr lui Dumnezeu.Si nu-1iintinzi mdnaca s5.iei cevadinainteafralilor if,i, cunerusinare.Iar dac[ sti la masi cu tine un striin, pofteste-l slm[n6nce odati si incb odatl, si di la masdcu or?nduial5,iar nucu neorAnduiali.Sezicuviincios si strdnge-tihainape tine, canu,-cumva sa-!idesvelestitrupui. Candcasti,acopef,e-tigura ca s[nu sevaddsi !ine-{i rdsuflarea,ca si,treac[.56
 54. 54. a-*-De vei intrarnchilia mai mareluitlu sauaprietenuiui saua uceniculuitiu, punesftaji ochiior tei, ca si nu vadf,celecesunt?nchiiie, si daci gdnCultiu te zotestesi privesti,sdnu-iascuiti si si n; faci asa;clci unul carecu nerusinareface asa,striin estede ciripul nionahicescsi de F{ristos,Cel ce ne-a datacestchip. Sd nu caufi dr:pi locuriletn careseafl[ vaseledinchilia piietenuiui idu. Ci cu taati iinisiea d.eschidesi?nchideuqata si pe aceeaa prietenului tiu. Si nu intri pe neasteptatelanirneni,ci dupi ceai bitut, din afafi,si 1is-adatvoie,cu evia.riesdinh1"Si umbii ?ncet.afar[ denu estevreo nevoies[ te grdbesti.Fi-te citre toli ascuit[tor. in tot 1ucrul bun, numai de ceiagonisitori,de cei zgdrciltsi de mii:eni, s[ nu ascuiti,ca nucumvasl faci iucru dricesc.Cu bllndele vorbestetuturor si spretoli priveste cu cumpf,tare,ca nu cumva si-1i umpli o-chiidechipul cuiva. C0ndmergi pe drum, sXnu iei inainteacelor mairnari decdt tine; si dacl prietenul t[u r[mdne pu{in in urm[,a;teapti"-lpe e1.Clci celcenu faceaga,estenebunsi seaseam[nicu porcuf carenu aretrege.De va staprietenul tii de vorbd c-tcineva, cu care s-a?nt31nit,asteaptS-lpe el si nu-l fL ca sf, segribeascl. Cei slnStossh zicitmai cur0nCcelui bolnav, sl facdnevoiaior.Sl nu certipenimeni degresaialui, ci petine socoteste-tepricinuitor si vinovat de aceagresalS;si nu te feresti sd faciiucruri oricAtde smerite,cu smereniacugetului,darnici si nu leceri si 1efaci" De estisilit si rdzi,nu te feri - dars[ nu sevad6din{ii tli. De vei fi rievoitsi vorbesticu fenrei,intaa:ce-lifala dela privirea ior si astfelstaidevorbl cu ele.De cdlugirile fugi, cadefoc si ca de o cursi a draciior, si fereste-tesi teintilnesti cuele,sdvorbesticu elesi si Ieprive;ti,canu cumvasf,ser[ci:asc[in inima ta dragosteade Dumnezeu,s[-1i pAnglre;ti inima cunoroiui patimilor.chiardaci ii-ar fi suroridupl nup,fereste{edeeleca deniste strline. S[ nu ai nici un amesteccu ai t[i, pentnlcasi rruseilceasc[ ?ninima ta dragosteadeDumnezeu-Fugi de?ndrdznireacitre ceimai tineri si de?ntAlnireacu ei, cum ai fugideprieteniacu diavolul. Si nu aibi pe nimeni plrta; al tainelor57

×