Thiết kế Catia V5-6 R2017 nâng cao

Ứng Dụng Máy Tính
Ứng Dụng Máy TínhỨng Dụng Máy Tính

Hướng dẫn thiết kế và mô hình hóa nâng cao trên Catia phiên bản mới, thiết kế tấm, thiết kế mặt

Sheet Metal Design 233
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
Chương 3: Thiết kế tấm
Bạn có thể tạo hình các sản phẩm kim loại tấm bằng cách uống và tạo hình những tấm
phẳng. Trong Catia V5, những chi tiết kim loại tấm sẽ được uốn và trải phẳng, và bạn
cũng sẽ nắm được các trình tự mà chúng được tạo hình, và các giai đoạn uốn, gập.
Có hai cách để thiết kế kim loại tấm trên Catia V5.
Thiết kế từ đầu bằng các công cụ thiết kế tấm trong môi trường thiết kế
Hoặc có thể tạo một khối rắn và sau đó chuyển chúng thành tấm.
Và thường dùng nhất, người ta thiết kế kim loại tấm trong công cụ Generative Sheet
metal Design Workbench
Trong chương này ta sẽ học thiết kế tấm bằng cả hai cách.
Nội dung của chương này gồm
Walls
Walls of edges
Extrusion
Flanges
Bend Allowance
Hems
Tear Drops
User Flanges
Bends
Conical bends
Sheet Metal Design 234
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
Walls
Walls of edges
Extrusion
Flanges
Bend Allowance
Hems
Tear Drops
User Flanges
Bends
Conical bends
Bend from flat
Unfolding
Folding
Fold/Unfold
Stamps
Cut outs
Convert to Sheet Metal
Export to DXF
Khởi tạo Sheet Metal part
Để tạo một chi tiết tấm mới, thực hiện các bước như dưới
1. Chọn Start > Mechanical Design > Generative Sheet Metal Design trên Menu
bar.
2. Ở hộp thoại New Part nhập tên chi tiết và rồi click OK.
Sheet Metal Design 235
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
Sheet Metal Parameters
Sheet Metal Parameters xác định chiều dày tấm, kích thước uốn, biên dạng uốn và khe
hở khi uốn
Bạn có thể khai báo các thông số này thông qua lệnh Sheet Metal Parameters.
1. Trên thanh công cụ Walls click Sheet Metal Parameters hoặc click Insert >
Sheet Metal Parameters trên thanh Menu.
2. Trên hộp thoại Sheet Metal Parameters nhập giá trị Thickness và Default Bend
Radius . Bạn cũng có thể sử dụng excel để khai báo giá trị này. Nhấp vào lệnh Sheet
Standard files và chọn file chứ giá trị thông số
3. Click Bend Extremities tab và chọn phần relief ( góc thoát) cho phần uốn, Tùy
chọn này có trên tab cho ở dưới.
Minimum with no relief: Tùy chọn này sẽ không có phần relief ở góc uốn.
Sheet Metal Design 236
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
Square relief: Phần hở biên dạng vuông sẽ được thêm ở góc uốn.
Round relief: Phần hở dạng bo tròn sẽ được thêm vào chỗ góc uốn.
Linear: Tùy chọn tuyến tính, sẽ tạo một miếng nối giữa 2 tấm với nhau theo kiểu
support
Tangent: Mặt nối sẽ tiếp xúc với 2 mặt của tấm
Sheet Metal Design 237
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
Maximum: Tùy chọn nào cho phép tạo phần thoát tối đa tại vị trí uốn.
Closed: Tùy chọn này sẽ tạo phần góc khép kín khi uốn 2 mặt
Sheet Metal Design 238
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
Flat joint: Tùy chọn này sẽ không tạo phần hở giữa 2 góc uốn.
4. Click Bend Allowance tab để xem hệ số K.
K Factor là hệ số thể hiện vị trí của mặt trung gian tính từ mặt bên trong với chiều dày
của tâm.
A : khe hở uốn
R: bán kính uốn
Neutral Factor xác định khoảng uốn cho phép
K = Neutral Factor = t/T
T = chiều dày vật liệu
t= Khoảng cách từ mặt bên trong tới mặt trung tâm
A = Góc uốn
Sheet Metal Design 239
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
Bạn cũng có thể xác định được khoảng uốn cho phép bằng cách sử dụng công thức
riêng. Để nhập công thức, chọn lệnh formula editor kế bên ô K factor. Trên hộp thoại
Formula Editor khai báo tham số mới.
5. Click OK.
Wall
Lệnh wall là lệnh cơ bản trong tạo tấm
1. Để tạo một thành, tạo một phác thảo kín
2. Trên thanh công cụ Walls, click Wall hoặc click Insert > Walls > Wall trên thanh
menu. Nhấp vào sketch.
4. Trên hộp thoại Wall Definition, click Sketch at middle position , nếu bạn
muốn phát này nằm chính giữa chiều dày
5. Nhập một giá trị ô Offset , nếu bạn muốn tạo một thành offset từ phác thảo ,
Sheet Metal Design 240
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
6. Click lệnh Invert Side để đổi hướng cho thành.
7. Click OK.
Wall on Edge
Đây là lệnh tạo thành thứ 2, bạn có thể tạo các đối tượng dọc theo cạnh của chi tiết tấm.
1. Trên thanh công cụ Walls, click Wall on Edge hoặc click Insert > Walls > Wall
on Edge trên thanh Menu.
2. Nhấp chọn một cạnh của tấm. Thành xem trước sẽ hiển thị trên tấm đã chọn.
3. Nhấp mũi tên màu xanh và kéo để thay đổi chiều cao của thành. Bạn cũng có thể
nhập giá trị
Sheet Metal Design 241
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
4. Thiết lập Length type. Các tùy chọn chiều dài được cho ở dưới.
Tùy chọn này đo chiều dài của thành tính từ mặt ngoài tới đỉnh của thành
mới.
Tùy chọn này đo chiều dài của thành tính từ mặt trong tới đỉnh của thành mới.
Tùy chọn này đo tư phần bắt đầu của thành mới.
Tùy chọn này đo từ phần giao của 2 mặt tới đỉnh của thành mới.
Phần này đo từ mặt cao nhất bên trong tới đỉnh của thành mới.
5. Nhập giá trị vào ô Angle.
Sheet Metal Design 242
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
Nếu bạn muốn mặt ngoài nối với một mặt khác thì Angle > Orientation plane và chọn
một mặt phẳng. Thành sẽ được định hướng tới mặt đó.
6. Chọn một tùy chọn từ Clearance mode drop- down. Những tùy chọn này được cho
như dưới.
No clearance: Tùy chọn này tạo thành không có phần hở.
Monodirectional: Tạo phần hở cho mặt và cạnh được chọn
Bidirectional: Thêm phần hở cho cả 2 bên của đối tượng uốn. Bạn cũng có thể nhập
giá trị hoặc sử dụng công thức tính.
Sheet Metal Design 243
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
Click lệnh Reverse Direction , nếu bạn muốn thay đổi hướng của thành.
Sử dụng lệnh Invert Material Side để đổi hướng vật liệu
Trên Extremities tab, click ô Left limit và chọn một mặt vuông góc với cạnh để xác định
giới hạn của thành. Bạn có thể nhập giá trị vào ô Left offset để offset phần giới hạn.
Tương tự xác định phần giới hạn bên phải, Dùng offset Right limit và Right offset.
7. Click OK.
Sketch Based Wall on Edge
Sheet Metal Design 244
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
1. Nhấp lệnh Wall on Edge và chọn Type > Sketch Based trên hộp thoại Wall On
Edge Definition.
2. Nhấp vào biểu tượng sketch trên hộp thoại và chọn mặt cuối của thành tấm
3. Vẽ biên dạng và thoát Sketecher workbench.
. Chọn cạnh kết nối với sketch.
Sheet Metal Design 245
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
5. Nhập một giá trị vào ô Rotation Angle nếu bạn muốn tạo một thành nghiêng.
6. Click OK để tạo thành.
Extrusion
Lệnh Extrusion để đùn một sketch hở.
1. Trên thanh công cụ Walls, click Extrusion hoặc click Insert > Walls > Extrusion
trên thanh Menu.
2. Trên hộp thoại Extrusion Definition, click biểu tượng sketch và chọn mặt
Sheet Metal Design 246
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
3. Vẽ một biên dạng hở và thoát sketch.
4. Chọn Limit 1 dimension từ Limit 1 drop- down, và nhập giá trị đùn
Bạn có thể chọn Limit 1 up to plane hoặc Limit 1 up to surface để xác định giới hạn
đùn
5. Tương tự, xác định khoảng cách đùn dọc theo hướng thứ 2 băng fcachs sử dụng
Limit 2 drop-down.
6. Tick tùy chọn Mirrored extent nếu bạn muốn đùn phác thảo theo cả hai hướng.
Tùy chọn Automatic bend tạo phần uốn tại vị trí giao giữa 2 cạnh
Exploded mode tạo từng thành phần đơn của sketch.
Sử dụng Invert material side và Invert direction để đổi hướng vật liệu hoặc hướng
đùn
7. Click lệnh More button để xem thêm các tùy chọn đùn.
Sheet Metal Design 247
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
8. Click OK hoàn tất quá trình đùn.
Bạn sẽ được nhắc nhở là không có phần uốn giữa đối tượng đùn và thành ban đầu. Bạn
có thể tạo thêm phần uốn cho nó bằng lệnh Bend.
Bend
Lệnh này được dùng để tạo góc uốn ( bo) giữa 2 mặt.
1. Trên Bending toolbar, click Bends drop-down> Bend hoặc click Insert > Bending >
Bend trên thanh Menu.
2. Chọn mặt support.
Sheet Metal Design 248
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
Bạn sẽ được nhắc nhở bởi các thông số màu xám trên hộp thoại bởi vì các thông số mặc
định được sử dụng
3. Click OK.
Conical Bend
Lệnh này để tạo phần uốn với bán kính thay đổi giữa hai mặt.
1. Trên Bending toolbar, click Bends drop-down > Conical Bend (hoặc) click Insert
> Bending > Conical Bend trên thanh Menu.
2. Chọn mặt support.
3. Trên hộp thoại Bend Definition, khai báo giá trị Left radius và Right radius.
4. Click OK.
Sheet Metal Design 249
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
Flange
Lệnh này được dùng để tạo phần bích bằng cách quét một biên dạng theo cạnh cho
trước
1. Trên Walls toolbar, click Swept Walls drop- down > Flange hoặc click Insert >
Walls > Swept Walls > Flange trên thanh Menu.
2. Chọn một cạnh trên tấm.
3. Click lệnh Propagate để chọn các cạnh tiếp tuyến nhau, phần xem trước của bích
sẽ xuất hiện.
4. Nhập giá trị vào ô Length và Angles.
5. Khai báo Length type bằng cách dùng ô Length.
6. tương tự, khai báo Angle type bằng cách dùng phần xổ xuống trong ô Angle.
7. Tick tùy chọn Trim Support nếu bạn muốn cắt bỏ thành support.
8. Tick tùy chọn Flange Plane và nhấp vào ô chọn gần đó.
9. Chọn một mặt phẳng. Mặt bích sẽ trùng với mặt đó.
Sheet Metal Design 250
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
10. Nếu bạn muốn tạo mặt bích giữa hai mặt phẳng, thì chọn tùy chọn Relimited từ
phần xổ xuống ở phía trên cùng của hộp thoại Chọn giới hạn thứ nhất và thứ hai ở
tùy chọn Limit1 và Limit2.
11. Click OK.
Sheet Metal Design 251
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
Hem
Lệnh Hem sẽ cuốn một cạnh của tấm.
1. Trên Walls toolbar, click Swept Walls drop- down > Hem hoặc click Insert > Walls
> Swept Walls > Hem trên thanh Menu.
2. Chọn cạnh mà bạn muốn gấp.
3. Nhập chiều dài của phần gấp.
4. Click lệnh Propagate nếu bạn muốn gấp tiếp xúc với cạnh nối của nó.
5. Click OK.
Sheet Metal Design 252
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
Tear Drop
Lệnh này dùng để gấp và cuộn kín một cạnh của tấm.
1. Trên Walls toolbar, click Swept Walls drop- down > Tear Drop hoặc click Insert
> Walls > Swept Walls > Tear Drop trên thanh Menu.
2. Chọn một cạnh mà bạn muốn uốn.
3. Xác định chiều dài của mặt nghiêng.
User Flange
Lệnh này được dùng để quét một biên dạng bất kỳ theo một cạnh cho trước. Bạn phải
đảm bảo là biên dạng này phải tiếp tuyến với cạnh được chọn
1. Trên Walls toolbar, click Swept Walls drop- down > User Flange hoặc click Insert
> Walls > Swept Walls > User Flange trên thanh Menu.
2. Nhấp vào cạnh trên tấm.
3. Click lệnh Propagate để chọn cạnh mà nó tiếp tuyến.
4. Trên hộp thoại, nhấp vào biểu tượng sketch và chọn mặt vuông góc với cạnh được
chọn
5. Vẽ một sketch, tiếp xúc với support. Thoát phác thảo
Sheet Metal Design 253
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
6. Click OK để tạo bích.
Bend From Flat
Cùng với việc tạo mặt bích và mặt bích theo biên dạng người dùng, bạn cũng có thể uốn
một tấm sử dụng lệnh Bend From Flat.
1. Trên Bending toolbar, click Bend From Flat hoặc click Insert > Bending > Bend
From Flat trên thanh Menu.
2. Trên hộp thoại, click biểu tượng sketch, và nhấp một mặt để uốn.
3. Vẽ một phát thảo trên mặt phẳng và click Exit workbench.
Sheet Metal Design 254
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
4. Click trong ô Fixed Point box và chọn một điểm để xác định phần cố định.
5. Nhấp vào mũi tên màu xanh xuất hiện trên tấm nếu bạn muốn đổi hướng uốn
6. Nhập một giá trị vào ô Angle để thay đổi góc gấp.
7. Chọn tùy chọn để xác định hướng của vật liệu và hướng uốn. Những tùy chọn này
như dưới
Tạo phần uốn tại vị trí tâm.
Sheet Metal Design 255
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
Tạo phần uốn tại cạnh bắt đầu.
Tạo phần uốn tại phần giao giữa 2 mặt hông
Tạo phần uốn tại vị trí giao của hai mặt ngoài.
Sheet Metal Design 256
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
Tạo phần uốn tại vị trí giao của hai đầu cạnh.
8. Click OK để hoàn tất lệnh uốn.
Sheet Metal Design 257
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
Demo phần tạo bản vẽ
Projection View
After you have created the first view in your drawing, a projection view is one of the
simplest views to create.
1. Trên Views toolbar, click Projections drop- down > Projection View hoặc click
Insert > Views > Projections > Projection trên thanh Menu.
2. After activating this command, move the pointer in the direction you wish to have the
view projected.
3. Next, click trên sheet to specify the location.
Auxiliary View
hầu hết các chi tiết được thể hiện thông qua các hình chiếu trục đo (hình chiếu bằng, hình
chiếu cạnh, hình chiếu đứng). Tuy nhiên nhiều hình học nằm trên các mặt phẳng nghiêng,
hoặc những mặt phẳng mà các hình chiếu thông dụng không thể hiện được, và lúc đó
người ta cần các hình chiếu phụ, ở đây là hình cắt, mặt cắt
1. Trên Views toolbar, click Projections drop- down > Auxiliary View hoặc click
Insert > Views > Projections > Auxiliary trên thanh Menu.
2. Giờ, bạn nhấp vào cạnh nghiêng của mô hình để tạo hướng chiếu phụ
Sheet Metal Design 258
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
3. Di chuyển vị trí và click.
4. Kéo thả chuột khi muốn đặt hình chiếu..
Sheet Metal Design 259
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
Isometric View
Lệnh này được dùng để tạo hình chiếu trục đo ba chiều cho chi tiết.
Sheet Metal Design 260
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
1. Trên Views toolbar, click Projections drop- down > Isometric View hoặc click
Insert > Views> Projections > Isometric trên thanh Menu.
2. Chuyển sang 3D model và chọn một mặt.
3. Click trên bản vẽ.
Section View
Một trong các hình chiếu thông dụng là hình cắt 2D. Để tạo hình cắt trên CATIA V5
rất đơn giản
1. Kích hoạt hình chiếu cần cắt. Để thực hiện, nhấp phải chuột trên hình chiếu đó và
chọn Activate View.
2. Trên Views toolbar, click Sections drop-down > Offset Section View hoặc click
Insert > Views > Sections > Offset Section View trên thanh Menu.
3. Vẽ một đường cắt trên hình chiếu đó bằng cách nối 2 điểm.
Sheet Metal Design 261
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
4. Nhấp đúp vào điểm thứ 2, đó là điểm cuối của đường chiếu
5. Di chuyển chuột và click để đặt vị trí hình cắt.
Offset Section View
Nếu bạn muốn tạo hình cắt phân đoạn để thể hiện nhiều vị trí cắt thì kích hoạt lệnh Offset
Section View.
1. Nhấp để chọn vị trí đầu tiên của đường cắt.
2. Di chuyển chuột và xác định vị trí thứ 2.
Sheet Metal Design 262
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
3. Di chuyển chuột theo hướng vuông góc với đường tiết diện và xác nhận điểm tiếp
theo. Bạn sẽ được nhắc khi multi section được tạo.
4. Tương tự, tạo tiếp các đường cắt khác
5. Nhấp đúp để kết thúc đường cắt.
Sheet Metal Design 263
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
6. Di chuyển chuột và nhấp chọn vị trí mặt cắt.
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
264
Cachdung.com – ungdungmaytinh.com
Demo phần thiết kế mặt
Extrude
1. Để tạo một mặt đùn thì trước tiên bạn phải tạo một sketch hở hoặc kín.
2. Trên Surfaces toolbar, click Extrude hoặc click Insert > Surfaces > Extrude trên
thanh Menu.
3. Chọn phác thảo và nhập giá trị vào ô Dimension cho ở dưới Type drop- down.
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
265
Cachdung.com – ungdungmaytinh.com
4. Click OK để tạo mặt đùn. Bạn sẽ được nhắc là mặt đùn không được bịt kín đầu.
Revolve
1. Để tạo một mặt xoay, đầu tiên tạo biên dạng hở và một trục xoay.
2. Trên Surfaces toolbar, click Extrude- Revolution drop-down > Revolve hoặc
click Insert > Surfaces > Revolve trên thanh Menu.
3. Chọn phác thảo.
4. Nhập góc xoay vào ô Angle 1 và click OK.
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
266
Cachdung.com – ungdungmaytinh.com
Sphere
1. Để tạo mặt cầu, trước tiên là tạo điểm để xác định vị trí của nó.
2. Trên thanh công cụ Surfaces, click Extrude- Revolution drop-down >
Revolve (hoặc) click Insert > Surfaces > Revolve trên thanh Menu bar.
3. Chọn điểm. bạn cũng có thể tạo điểm mới bừng cách nhấp phải tại ô Center trên
hộp thoại Sphere Surface Definition và chọn tùy chọn tạo điểm.
4. Nhập giá trị bán kính vào ô Sphere radius (hoặc) click và kéo thả núm bán kính
xem trước.
5. Nhập giá trị góc trên hộp thoại hoặc click và kéo thanh núm góc.
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
267
Cachdung.com – ungdungmaytinh.com
6. Nhấp biểu tượng khối cầu trên hộp thoại nếu bạn muốn tạo toàn bộ hình cầu.
7. Click OK để tạo hình cầu.
Cylinder
1. Để tạo mặt trụ, trước tiên tạo hoặc chọn điểm nhằm xác định vị trí.
2. Trên Surfaces toolbar, click Extrude-Revolution drop-down > Cylinder (hoặc)
click Insert > Surfaces > Cylinder trên thanh Menu.
3. Chọn điểm và rồi click vào một mặt hoặc trục. Giúp xác định vị trí và hướng của
mặt trụ
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
268
Cachdung.com – ungdungmaytinh.com
4. Trên hộp thoại, nhập giá trị vào ô Radius, Length 1, Length 2 hoặc sử dụng núm
để thay đổi giá trị
5. Click OK để hoàn tất việc tạo mặt trụ. Ngay cả khi tạo mặt kín, CATIA V5
Sẽ không nhận diện nó là một khối đặc. Bạn sẽ học cách chuyển từ mặt sang khối ở
các bài sau.
Sweep
Lệnh này tạo mặt bằng cách quét tiết diện dọc theo một biên dạng.
1. Tạo một biên dạng quét và một đường dẫn.
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
269
Cachdung.com – ungdungmaytinh.com
2. Trên Surfaces toolbar, click Sweeps drop- down > Sweep hoặc click Insert >
Surfaces > Sweep trên thanh Menu.
3. Click vào đường biên dạng, rồi click vào đường dẫn.
4. Click OK.
Quét theo 2 đường dẫn
Tùy chọn With two guide curves tạo mặt bằng cách quét một tiết diện theo 2 đường
dẫn.
1. Tạo một biên dạng và hai đường dẫn. Chúng nên là 2 phác thảo độc lập.
2. Kích hoạt lệnh Sweep .
3. Trên hộp thoại, chọn Subtype > With two guide curves.
4. Chọn biên dạng và hai đường dẫn.
5. Chọn Anchoring type > Two points.
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
270
Cachdung.com – ungdungmaytinh.com
6. Click ô Anchor point 1 và chọn điểm giao giữa biên dạng và đường dẫn thứ nhất.
7. Tương tự, chọn điểm giao thứ 2.
8. Click OK.
Two Limits
Tùy chọn Two Limits dùng để tạo mặt bằng cách sử dụng 2 đường dẫn.
1. Tạo hai đường dẫn.
2. Kích hoạt lệnh Sweep.
3. Trên hộp thoại, chọn lệnh Line .
4. Chọn Subtype > Two Limits.
5. Chọn hai đường dẫn. đường dẫn đầu tiên hoạt động như là spine.
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
271
Cachdung.com – ungdungmaytinh.com
6. Nhập giá trị vào ô Length 1 và Length 2 . Xác định chiều rộng của mặt quét tới 2
đường dẫn. Bạn cũng có thể nhấp lệnh Law để thêm thông số bằng cách dùng các loại
hàm ràng buộc (Constant, Linear, S type, và Advance).
7. Click OK.
Three Guides
1. Tùy chọn Three Guides để tạo các mặt hướng kính thông qua 3 đường dẫn.
2. Tạo 3 đường dẫn.
3. Kích hoạt lệnh Sweep.
4. Trên hộp thoại, chọn lệnh
5. Chọn Subtype > Three guides.
6. Chọn ba đường dẫn, đường đầu tiên sẽ hoạt động như là spine.
7. Click OK.
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
272
Cachdung.com – ungdungmaytinh.com
Multi-Sections Surface
Lệnh này sẽ tạo mặt thông qua nhiều tiết diện. Hình dạng của mặt sẽ tự động thay đổi
khi đi qua các tiết diện
1. Tạo các tiết diện trên những mặt phẳng phác thảo khác nhau. Tiết diện có thể là kín
hoặc hở, và chúng không cần phải nằm trên những mặt phẳng song song. Bạn cũng
có thể thêm đường dẫn hướng để nối các tiết diện này
2. Trên Surfaces toolbar, click lệnh Multi-Sections Surface hoặc click Insert >
Surfaces > Multi-Sections Surface trên thanh Menu.
3. Chọn hai hoặc nhiều đường tiết diện, đảm bảo mũi tên cùng chỉ về một hướng.
4. Click Guides tab, và chọn đường dẫn hướng.
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
273
Cachdung.com – ungdungmaytinh.com
5. Click OK.
Blend
Lệnh Blend tạo mặt nối giữa hai mặt có sẵn. Chúng có thể tiếp tuyến, có độ võng
1. Trên Surfaces toolbar, click Blend hoặc click Insert > Surfaces > Blend trên thanh
Menu.
2. Click đường đầu tiên và mặt support.
3. Click đường thứ 2 và mặt support.
4. Click Preview trên hộp thoại.
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
274
Cachdung.com – ungdungmaytinh.com
5. Thiết lập loại First Continuity and Second Continuity
6. Click OK để tạo mặt nối.
Fill
Lệnh Fill có thể được dùng để dán các lỗ trên mô hình hoặc tạo ra các mặt phức tạp, vì
là công cụ dán, nên Fill Surface nên nó mạnh hơn lệnh bịt lỗ và giúp kiểm soát hình
dạng mặt tốt hơn.
1. Trên Surfaces toolbar, click Fill hoặc click Insert > Surfaces > Fill trên thanh
Menu.
2. Click trên biên dạng ngoài của mặt bao.
3. Click Inner Boundaries tab và chọn biên dạng bên trong.
4. Click ô chọn Passing element(s) và rồi chọn đường cơ nối các biên dạng.
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
275
Cachdung.com – ungdungmaytinh.com
5. Click OK.
Offset Surface
Để tạo mặt offset, làm theo các hướng dẫn.
1. Trên thanhcôngcụ Surfaces, click Offsets drop-down > Offset hoặc click Insert >
Surfaces > Offset trên thanh Menu.
2. Chọn mặt để offset.
3. Nhập giá trị vào ô Offset.
4. Click Preview.
Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao
276
Cachdung.com – ungdungmaytinh.com
Nếu bạn muốn offset nhiều mặt, thì nhấp phải chuột vào mặt và chọn Create Join. Giờ
thì chọn các mặt nối giữa chúng. Click OK.
5. Click lệnh Reverse Direction nếu muốn đổi hướng offset.
6. Tick Both sides nếu muốn offset mặt theo cả 2 bên
7. Tick tùy chọn Repeat object after OK nếu bạn muốn thực hiện tiếp lệnh offset cho
đối tượng khác
Tùy chọn Smoothing và Regularization giúp bạn làm mượt các hình học phức tạp.

Recommended

Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo) by
Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)
Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)Trung tâm Advance Cad
75.4K views41 slides
Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo) by
Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)
Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)Trung tâm Advance Cad
42.1K views41 slides
Đồ Án Thiết Kế Hệ Thống Dẫn Động Xích Tải (Kèm File Autocad Full) by
Đồ Án Thiết Kế Hệ Thống Dẫn Động Xích Tải (Kèm File Autocad Full) Đồ Án Thiết Kế Hệ Thống Dẫn Động Xích Tải (Kèm File Autocad Full)
Đồ Án Thiết Kế Hệ Thống Dẫn Động Xích Tải (Kèm File Autocad Full) nataliej4
3.5K views24 slides
Hướng dẫn Catia V5-6R2017 cơ bản by
Hướng dẫn Catia V5-6R2017 cơ bảnHướng dẫn Catia V5-6R2017 cơ bản
Hướng dẫn Catia V5-6R2017 cơ bảnỨng Dụng Máy Tính
1.9K views25 slides
HƯỚNG DẪN TẠO MẶT CẮT TRONG BẢN VẼ SOLIDWORKS by
HƯỚNG DẪN TẠO MẶT CẮT TRONG BẢN VẼ SOLIDWORKSHƯỚNG DẪN TẠO MẶT CẮT TRONG BẢN VẼ SOLIDWORKS
HƯỚNG DẪN TẠO MẶT CẮT TRONG BẢN VẼ SOLIDWORKSdiendanks
4.3K views5 slides
Dung sai lap_ghep by
Dung sai lap_ghepDung sai lap_ghep
Dung sai lap_ghepxuanthi_bk
64.5K views36 slides

More Related Content

What's hot

Trinh bay ban ve chi tiet drawing tren creo by
Trinh bay ban ve chi tiet drawing tren creoTrinh bay ban ve chi tiet drawing tren creo
Trinh bay ban ve chi tiet drawing tren creoCửa Hàng Vật Tư
5.6K views15 slides
Thiết kế ngược Geomagic tập 1 by
Thiết kế ngược Geomagic tập 1Thiết kế ngược Geomagic tập 1
Thiết kế ngược Geomagic tập 1Trung tâm Advance Cad
6.1K views61 slides
Hướng dẫn sử dụng fx training by
Hướng dẫn sử dụng fx trainingHướng dẫn sử dụng fx training
Hướng dẫn sử dụng fx trainingquanglocbp
6.9K views163 slides
Quy trình công nghệ chế tạo bánh răng by
Quy trình công nghệ chế tạo bánh răngQuy trình công nghệ chế tạo bánh răng
Quy trình công nghệ chế tạo bánh răngjackjohn45
1.5K views27 slides
Hướng dẫn modul hàn kim loại Solidworks (Demo) by
Hướng dẫn modul hàn kim loại Solidworks (Demo)Hướng dẫn modul hàn kim loại Solidworks (Demo)
Hướng dẫn modul hàn kim loại Solidworks (Demo)Trung tâm Advance Cad
29.2K views51 slides
6 tính toán thiết kế bộ truyền bánh răng trụ by
6 tính toán thiết kế bộ truyền bánh răng trụ6 tính toán thiết kế bộ truyền bánh răng trụ
6 tính toán thiết kế bộ truyền bánh răng trụvienlep10cdt2
63.2K views9 slides

What's hot(20)

Hướng dẫn sử dụng fx training by quanglocbp
Hướng dẫn sử dụng fx trainingHướng dẫn sử dụng fx training
Hướng dẫn sử dụng fx training
quanglocbp6.9K views
Quy trình công nghệ chế tạo bánh răng by jackjohn45
Quy trình công nghệ chế tạo bánh răngQuy trình công nghệ chế tạo bánh răng
Quy trình công nghệ chế tạo bánh răng
jackjohn451.5K views
Hướng dẫn modul hàn kim loại Solidworks (Demo) by Trung tâm Advance Cad
Hướng dẫn modul hàn kim loại Solidworks (Demo)Hướng dẫn modul hàn kim loại Solidworks (Demo)
Hướng dẫn modul hàn kim loại Solidworks (Demo)
6 tính toán thiết kế bộ truyền bánh răng trụ by vienlep10cdt2
6 tính toán thiết kế bộ truyền bánh răng trụ6 tính toán thiết kế bộ truyền bánh răng trụ
6 tính toán thiết kế bộ truyền bánh răng trụ
vienlep10cdt263.2K views
Hướng dẫn thiết kế khuôn Solidworks by Cadcamcnc Học
Hướng dẫn thiết kế khuôn Solidworks Hướng dẫn thiết kế khuôn Solidworks
Hướng dẫn thiết kế khuôn Solidworks
Cadcamcnc Học4.2K views
BÀI GIẢNG SOLIDWORKS cơ bản đến nâng cao by CNC khac da
BÀI GIẢNG SOLIDWORKS cơ bản đến nâng caoBÀI GIẢNG SOLIDWORKS cơ bản đến nâng cao
BÀI GIẢNG SOLIDWORKS cơ bản đến nâng cao
CNC khac da53.2K views
Thiết kế mặt Solidworks 2017 (Surface) by Technical VN
Thiết kế mặt Solidworks 2017 (Surface)Thiết kế mặt Solidworks 2017 (Surface)
Thiết kế mặt Solidworks 2017 (Surface)
Technical VN9.2K views
Dung sai: độ hở và độ dôi trong lắp ghép trung gian by Kẹo Đắng
Dung sai: độ hở và độ dôi trong lắp ghép trung gianDung sai: độ hở và độ dôi trong lắp ghép trung gian
Dung sai: độ hở và độ dôi trong lắp ghép trung gian
Kẹo Đắng39.4K views
HGT BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG NGHIÊNG MỘT CẤP by DucMinh1396
HGT BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG NGHIÊNG MỘT CẤPHGT BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG NGHIÊNG MỘT CẤP
HGT BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG NGHIÊNG MỘT CẤP
DucMinh13964.3K views
Robot bám đường ứng dụng thuật toán PID - Line follow robot with PID . Chu Qu... by Chu Quang Thảo
Robot bám đường ứng dụng thuật toán PID - Line follow robot with PID . Chu Qu...Robot bám đường ứng dụng thuật toán PID - Line follow robot with PID . Chu Qu...
Robot bám đường ứng dụng thuật toán PID - Line follow robot with PID . Chu Qu...
Chu Quang Thảo25.4K views

Similar to Thiết kế Catia V5-6 R2017 nâng cao

Giáo trình thiết kế kim loại tấm Solidworks 2016 by
Giáo trình thiết kế kim loại tấm Solidworks 2016 Giáo trình thiết kế kim loại tấm Solidworks 2016
Giáo trình thiết kế kim loại tấm Solidworks 2016 Trung tâm Advance Cad
9.8K views11 slides
Kimloaitam solidworks 2017 (demo) by
Kimloaitam solidworks 2017 (demo)Kimloaitam solidworks 2017 (demo)
Kimloaitam solidworks 2017 (demo)Thien Ta
720 views32 slides
Giáo trình khuôn dập NX 11 cơ bản by
Giáo trình khuôn dập NX 11 cơ bảnGiáo trình khuôn dập NX 11 cơ bản
Giáo trình khuôn dập NX 11 cơ bảnTrung tâm Advance Cad
3K views50 slides
Use RapidForm by
Use RapidFormUse RapidForm
Use RapidFormVan Canh Nguyen
248 views66 slides
Thiết kế kim loại tấm Solidworks 2017 by
Thiết kế kim loại tấm Solidworks 2017Thiết kế kim loại tấm Solidworks 2017
Thiết kế kim loại tấm Solidworks 2017Technical VN
4.7K views33 slides
Thiet ke kim loai tam Solidworks 2017 by
Thiet ke kim loai tam Solidworks 2017Thiet ke kim loai tam Solidworks 2017
Thiet ke kim loai tam Solidworks 2017Ứng Dụng Máy Tính
3.7K views33 slides

Similar to Thiết kế Catia V5-6 R2017 nâng cao(20)

Giáo trình thiết kế kim loại tấm Solidworks 2016 by Trung tâm Advance Cad
Giáo trình thiết kế kim loại tấm Solidworks 2016 Giáo trình thiết kế kim loại tấm Solidworks 2016
Giáo trình thiết kế kim loại tấm Solidworks 2016
Kimloaitam solidworks 2017 (demo) by Thien Ta
Kimloaitam solidworks 2017 (demo)Kimloaitam solidworks 2017 (demo)
Kimloaitam solidworks 2017 (demo)
Thien Ta720 views
Thiết kế kim loại tấm Solidworks 2017 by Technical VN
Thiết kế kim loại tấm Solidworks 2017Thiết kế kim loại tấm Solidworks 2017
Thiết kế kim loại tấm Solidworks 2017
Technical VN4.7K views
Revit 2010 tam dan_giabao-p2_chuong5_6 by An Nam Education
Revit 2010 tam dan_giabao-p2_chuong5_6Revit 2010 tam dan_giabao-p2_chuong5_6
Revit 2010 tam dan_giabao-p2_chuong5_6
An Nam Education118 views
Revit kiến trúc P1 by Ha le Quang
Revit kiến trúc P1Revit kiến trúc P1
Revit kiến trúc P1
Ha le Quang441 views
Lớphọcrevit.com Part 5+6 by Lophocrevit
Lớphọcrevit.com Part 5+6 Lớphọcrevit.com Part 5+6
Lớphọcrevit.com Part 5+6
Lophocrevit3.8K views
Giáo trình tự học Creo Parametric cơ bản Demo by Trung tâm Advance Cad
Giáo trình tự học Creo Parametric cơ bản DemoGiáo trình tự học Creo Parametric cơ bản Demo
Giáo trình tự học Creo Parametric cơ bản Demo
Hướng dẫn sử dụng etabs by Nam Văn
Hướng dẫn sử dụng etabsHướng dẫn sử dụng etabs
Hướng dẫn sử dụng etabs
Nam Văn7.8K views
Phần mềm KTV - Kiểm tra thép vách by DaohathiepThiep
Phần mềm KTV - Kiểm tra thép váchPhần mềm KTV - Kiểm tra thép vách
Phần mềm KTV - Kiểm tra thép vách
DaohathiepThiep1.4K views

More from Ứng Dụng Máy Tính

Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC by
Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNCỨng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC
Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNCỨng Dụng Máy Tính
4.7K views38 slides
Mastercam 2017 cho người mới học by
Mastercam 2017 cho người mới họcMastercam 2017 cho người mới học
Mastercam 2017 cho người mới họcỨng Dụng Máy Tính
6.4K views34 slides
Sử dụng máy tiện OKUMA by
Sử dụng máy tiện OKUMASử dụng máy tiện OKUMA
Sử dụng máy tiện OKUMAỨng Dụng Máy Tính
25.7K views36 slides
Lập trình và sử dụng máy phay OKUMA (hệ OSP) by
Lập trình và sử dụng máy phay OKUMA (hệ OSP)Lập trình và sử dụng máy phay OKUMA (hệ OSP)
Lập trình và sử dụng máy phay OKUMA (hệ OSP)Ứng Dụng Máy Tính
23.9K views40 slides
Giao trinh lap trinh tien CNC mazak Mazatrol T2 by
Giao trinh lap trinh tien CNC mazak Mazatrol T2Giao trinh lap trinh tien CNC mazak Mazatrol T2
Giao trinh lap trinh tien CNC mazak Mazatrol T2Ứng Dụng Máy Tính
13.6K views15 slides
Giáo trình lập trình gia công cắt dây Mastercam X9 by
Giáo trình lập trình gia công cắt dây Mastercam X9Giáo trình lập trình gia công cắt dây Mastercam X9
Giáo trình lập trình gia công cắt dây Mastercam X9Ứng Dụng Máy Tính
2.3K views15 slides

More from Ứng Dụng Máy Tính(11)

Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC by Ứng Dụng Máy Tính
Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNCỨng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC
Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC
Giao trinh lam quen voi he toa do gia cong wcs tren Mastercam 2017 by Ứng Dụng Máy Tính
Giao trinh lam quen voi he toa do gia cong wcs tren Mastercam 2017Giao trinh lam quen voi he toa do gia cong wcs tren Mastercam 2017
Giao trinh lam quen voi he toa do gia cong wcs tren Mastercam 2017

Thiết kế Catia V5-6 R2017 nâng cao

 • 1. Sheet Metal Design 233 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Chương 3: Thiết kế tấm Bạn có thể tạo hình các sản phẩm kim loại tấm bằng cách uống và tạo hình những tấm phẳng. Trong Catia V5, những chi tiết kim loại tấm sẽ được uốn và trải phẳng, và bạn cũng sẽ nắm được các trình tự mà chúng được tạo hình, và các giai đoạn uốn, gập. Có hai cách để thiết kế kim loại tấm trên Catia V5. Thiết kế từ đầu bằng các công cụ thiết kế tấm trong môi trường thiết kế Hoặc có thể tạo một khối rắn và sau đó chuyển chúng thành tấm. Và thường dùng nhất, người ta thiết kế kim loại tấm trong công cụ Generative Sheet metal Design Workbench Trong chương này ta sẽ học thiết kế tấm bằng cả hai cách. Nội dung của chương này gồm Walls Walls of edges Extrusion Flanges Bend Allowance Hems Tear Drops User Flanges Bends Conical bends
 • 2. Sheet Metal Design 234 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Walls Walls of edges Extrusion Flanges Bend Allowance Hems Tear Drops User Flanges Bends Conical bends Bend from flat Unfolding Folding Fold/Unfold Stamps Cut outs Convert to Sheet Metal Export to DXF Khởi tạo Sheet Metal part Để tạo một chi tiết tấm mới, thực hiện các bước như dưới 1. Chọn Start > Mechanical Design > Generative Sheet Metal Design trên Menu bar. 2. Ở hộp thoại New Part nhập tên chi tiết và rồi click OK.
 • 3. Sheet Metal Design 235 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Sheet Metal Parameters Sheet Metal Parameters xác định chiều dày tấm, kích thước uốn, biên dạng uốn và khe hở khi uốn Bạn có thể khai báo các thông số này thông qua lệnh Sheet Metal Parameters. 1. Trên thanh công cụ Walls click Sheet Metal Parameters hoặc click Insert > Sheet Metal Parameters trên thanh Menu. 2. Trên hộp thoại Sheet Metal Parameters nhập giá trị Thickness và Default Bend Radius . Bạn cũng có thể sử dụng excel để khai báo giá trị này. Nhấp vào lệnh Sheet Standard files và chọn file chứ giá trị thông số 3. Click Bend Extremities tab và chọn phần relief ( góc thoát) cho phần uốn, Tùy chọn này có trên tab cho ở dưới. Minimum with no relief: Tùy chọn này sẽ không có phần relief ở góc uốn.
 • 4. Sheet Metal Design 236 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Square relief: Phần hở biên dạng vuông sẽ được thêm ở góc uốn. Round relief: Phần hở dạng bo tròn sẽ được thêm vào chỗ góc uốn. Linear: Tùy chọn tuyến tính, sẽ tạo một miếng nối giữa 2 tấm với nhau theo kiểu support Tangent: Mặt nối sẽ tiếp xúc với 2 mặt của tấm
 • 5. Sheet Metal Design 237 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Maximum: Tùy chọn nào cho phép tạo phần thoát tối đa tại vị trí uốn. Closed: Tùy chọn này sẽ tạo phần góc khép kín khi uốn 2 mặt
 • 6. Sheet Metal Design 238 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Flat joint: Tùy chọn này sẽ không tạo phần hở giữa 2 góc uốn. 4. Click Bend Allowance tab để xem hệ số K. K Factor là hệ số thể hiện vị trí của mặt trung gian tính từ mặt bên trong với chiều dày của tâm. A : khe hở uốn R: bán kính uốn Neutral Factor xác định khoảng uốn cho phép K = Neutral Factor = t/T T = chiều dày vật liệu t= Khoảng cách từ mặt bên trong tới mặt trung tâm A = Góc uốn
 • 7. Sheet Metal Design 239 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Bạn cũng có thể xác định được khoảng uốn cho phép bằng cách sử dụng công thức riêng. Để nhập công thức, chọn lệnh formula editor kế bên ô K factor. Trên hộp thoại Formula Editor khai báo tham số mới. 5. Click OK. Wall Lệnh wall là lệnh cơ bản trong tạo tấm 1. Để tạo một thành, tạo một phác thảo kín 2. Trên thanh công cụ Walls, click Wall hoặc click Insert > Walls > Wall trên thanh menu. Nhấp vào sketch. 4. Trên hộp thoại Wall Definition, click Sketch at middle position , nếu bạn muốn phát này nằm chính giữa chiều dày 5. Nhập một giá trị ô Offset , nếu bạn muốn tạo một thành offset từ phác thảo ,
 • 8. Sheet Metal Design 240 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 6. Click lệnh Invert Side để đổi hướng cho thành. 7. Click OK. Wall on Edge Đây là lệnh tạo thành thứ 2, bạn có thể tạo các đối tượng dọc theo cạnh của chi tiết tấm. 1. Trên thanh công cụ Walls, click Wall on Edge hoặc click Insert > Walls > Wall on Edge trên thanh Menu. 2. Nhấp chọn một cạnh của tấm. Thành xem trước sẽ hiển thị trên tấm đã chọn. 3. Nhấp mũi tên màu xanh và kéo để thay đổi chiều cao của thành. Bạn cũng có thể nhập giá trị
 • 9. Sheet Metal Design 241 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 4. Thiết lập Length type. Các tùy chọn chiều dài được cho ở dưới. Tùy chọn này đo chiều dài của thành tính từ mặt ngoài tới đỉnh của thành mới. Tùy chọn này đo chiều dài của thành tính từ mặt trong tới đỉnh của thành mới. Tùy chọn này đo tư phần bắt đầu của thành mới. Tùy chọn này đo từ phần giao của 2 mặt tới đỉnh của thành mới. Phần này đo từ mặt cao nhất bên trong tới đỉnh của thành mới. 5. Nhập giá trị vào ô Angle.
 • 10. Sheet Metal Design 242 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Nếu bạn muốn mặt ngoài nối với một mặt khác thì Angle > Orientation plane và chọn một mặt phẳng. Thành sẽ được định hướng tới mặt đó. 6. Chọn một tùy chọn từ Clearance mode drop- down. Những tùy chọn này được cho như dưới. No clearance: Tùy chọn này tạo thành không có phần hở. Monodirectional: Tạo phần hở cho mặt và cạnh được chọn Bidirectional: Thêm phần hở cho cả 2 bên của đối tượng uốn. Bạn cũng có thể nhập giá trị hoặc sử dụng công thức tính.
 • 11. Sheet Metal Design 243 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Click lệnh Reverse Direction , nếu bạn muốn thay đổi hướng của thành. Sử dụng lệnh Invert Material Side để đổi hướng vật liệu Trên Extremities tab, click ô Left limit và chọn một mặt vuông góc với cạnh để xác định giới hạn của thành. Bạn có thể nhập giá trị vào ô Left offset để offset phần giới hạn. Tương tự xác định phần giới hạn bên phải, Dùng offset Right limit và Right offset. 7. Click OK. Sketch Based Wall on Edge
 • 12. Sheet Metal Design 244 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 1. Nhấp lệnh Wall on Edge và chọn Type > Sketch Based trên hộp thoại Wall On Edge Definition. 2. Nhấp vào biểu tượng sketch trên hộp thoại và chọn mặt cuối của thành tấm 3. Vẽ biên dạng và thoát Sketecher workbench. . Chọn cạnh kết nối với sketch.
 • 13. Sheet Metal Design 245 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 5. Nhập một giá trị vào ô Rotation Angle nếu bạn muốn tạo một thành nghiêng. 6. Click OK để tạo thành. Extrusion Lệnh Extrusion để đùn một sketch hở. 1. Trên thanh công cụ Walls, click Extrusion hoặc click Insert > Walls > Extrusion trên thanh Menu. 2. Trên hộp thoại Extrusion Definition, click biểu tượng sketch và chọn mặt
 • 14. Sheet Metal Design 246 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 3. Vẽ một biên dạng hở và thoát sketch. 4. Chọn Limit 1 dimension từ Limit 1 drop- down, và nhập giá trị đùn Bạn có thể chọn Limit 1 up to plane hoặc Limit 1 up to surface để xác định giới hạn đùn 5. Tương tự, xác định khoảng cách đùn dọc theo hướng thứ 2 băng fcachs sử dụng Limit 2 drop-down. 6. Tick tùy chọn Mirrored extent nếu bạn muốn đùn phác thảo theo cả hai hướng. Tùy chọn Automatic bend tạo phần uốn tại vị trí giao giữa 2 cạnh Exploded mode tạo từng thành phần đơn của sketch. Sử dụng Invert material side và Invert direction để đổi hướng vật liệu hoặc hướng đùn 7. Click lệnh More button để xem thêm các tùy chọn đùn.
 • 15. Sheet Metal Design 247 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 8. Click OK hoàn tất quá trình đùn. Bạn sẽ được nhắc nhở là không có phần uốn giữa đối tượng đùn và thành ban đầu. Bạn có thể tạo thêm phần uốn cho nó bằng lệnh Bend. Bend Lệnh này được dùng để tạo góc uốn ( bo) giữa 2 mặt. 1. Trên Bending toolbar, click Bends drop-down> Bend hoặc click Insert > Bending > Bend trên thanh Menu. 2. Chọn mặt support.
 • 16. Sheet Metal Design 248 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Bạn sẽ được nhắc nhở bởi các thông số màu xám trên hộp thoại bởi vì các thông số mặc định được sử dụng 3. Click OK. Conical Bend Lệnh này để tạo phần uốn với bán kính thay đổi giữa hai mặt. 1. Trên Bending toolbar, click Bends drop-down > Conical Bend (hoặc) click Insert > Bending > Conical Bend trên thanh Menu. 2. Chọn mặt support. 3. Trên hộp thoại Bend Definition, khai báo giá trị Left radius và Right radius. 4. Click OK.
 • 17. Sheet Metal Design 249 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Flange Lệnh này được dùng để tạo phần bích bằng cách quét một biên dạng theo cạnh cho trước 1. Trên Walls toolbar, click Swept Walls drop- down > Flange hoặc click Insert > Walls > Swept Walls > Flange trên thanh Menu. 2. Chọn một cạnh trên tấm. 3. Click lệnh Propagate để chọn các cạnh tiếp tuyến nhau, phần xem trước của bích sẽ xuất hiện. 4. Nhập giá trị vào ô Length và Angles. 5. Khai báo Length type bằng cách dùng ô Length. 6. tương tự, khai báo Angle type bằng cách dùng phần xổ xuống trong ô Angle. 7. Tick tùy chọn Trim Support nếu bạn muốn cắt bỏ thành support. 8. Tick tùy chọn Flange Plane và nhấp vào ô chọn gần đó. 9. Chọn một mặt phẳng. Mặt bích sẽ trùng với mặt đó.
 • 18. Sheet Metal Design 250 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 10. Nếu bạn muốn tạo mặt bích giữa hai mặt phẳng, thì chọn tùy chọn Relimited từ phần xổ xuống ở phía trên cùng của hộp thoại Chọn giới hạn thứ nhất và thứ hai ở tùy chọn Limit1 và Limit2. 11. Click OK.
 • 19. Sheet Metal Design 251 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Hem Lệnh Hem sẽ cuốn một cạnh của tấm. 1. Trên Walls toolbar, click Swept Walls drop- down > Hem hoặc click Insert > Walls > Swept Walls > Hem trên thanh Menu. 2. Chọn cạnh mà bạn muốn gấp. 3. Nhập chiều dài của phần gấp. 4. Click lệnh Propagate nếu bạn muốn gấp tiếp xúc với cạnh nối của nó. 5. Click OK.
 • 20. Sheet Metal Design 252 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Tear Drop Lệnh này dùng để gấp và cuộn kín một cạnh của tấm. 1. Trên Walls toolbar, click Swept Walls drop- down > Tear Drop hoặc click Insert > Walls > Swept Walls > Tear Drop trên thanh Menu. 2. Chọn một cạnh mà bạn muốn uốn. 3. Xác định chiều dài của mặt nghiêng. User Flange Lệnh này được dùng để quét một biên dạng bất kỳ theo một cạnh cho trước. Bạn phải đảm bảo là biên dạng này phải tiếp tuyến với cạnh được chọn 1. Trên Walls toolbar, click Swept Walls drop- down > User Flange hoặc click Insert > Walls > Swept Walls > User Flange trên thanh Menu. 2. Nhấp vào cạnh trên tấm. 3. Click lệnh Propagate để chọn cạnh mà nó tiếp tuyến. 4. Trên hộp thoại, nhấp vào biểu tượng sketch và chọn mặt vuông góc với cạnh được chọn 5. Vẽ một sketch, tiếp xúc với support. Thoát phác thảo
 • 21. Sheet Metal Design 253 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 6. Click OK để tạo bích. Bend From Flat Cùng với việc tạo mặt bích và mặt bích theo biên dạng người dùng, bạn cũng có thể uốn một tấm sử dụng lệnh Bend From Flat. 1. Trên Bending toolbar, click Bend From Flat hoặc click Insert > Bending > Bend From Flat trên thanh Menu. 2. Trên hộp thoại, click biểu tượng sketch, và nhấp một mặt để uốn. 3. Vẽ một phát thảo trên mặt phẳng và click Exit workbench.
 • 22. Sheet Metal Design 254 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 4. Click trong ô Fixed Point box và chọn một điểm để xác định phần cố định. 5. Nhấp vào mũi tên màu xanh xuất hiện trên tấm nếu bạn muốn đổi hướng uốn 6. Nhập một giá trị vào ô Angle để thay đổi góc gấp. 7. Chọn tùy chọn để xác định hướng của vật liệu và hướng uốn. Những tùy chọn này như dưới Tạo phần uốn tại vị trí tâm.
 • 23. Sheet Metal Design 255 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Tạo phần uốn tại cạnh bắt đầu. Tạo phần uốn tại phần giao giữa 2 mặt hông Tạo phần uốn tại vị trí giao của hai mặt ngoài.
 • 24. Sheet Metal Design 256 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Tạo phần uốn tại vị trí giao của hai đầu cạnh. 8. Click OK để hoàn tất lệnh uốn.
 • 25. Sheet Metal Design 257 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Demo phần tạo bản vẽ Projection View After you have created the first view in your drawing, a projection view is one of the simplest views to create. 1. Trên Views toolbar, click Projections drop- down > Projection View hoặc click Insert > Views > Projections > Projection trên thanh Menu. 2. After activating this command, move the pointer in the direction you wish to have the view projected. 3. Next, click trên sheet to specify the location. Auxiliary View hầu hết các chi tiết được thể hiện thông qua các hình chiếu trục đo (hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh, hình chiếu đứng). Tuy nhiên nhiều hình học nằm trên các mặt phẳng nghiêng, hoặc những mặt phẳng mà các hình chiếu thông dụng không thể hiện được, và lúc đó người ta cần các hình chiếu phụ, ở đây là hình cắt, mặt cắt 1. Trên Views toolbar, click Projections drop- down > Auxiliary View hoặc click Insert > Views > Projections > Auxiliary trên thanh Menu. 2. Giờ, bạn nhấp vào cạnh nghiêng của mô hình để tạo hướng chiếu phụ
 • 26. Sheet Metal Design 258 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 3. Di chuyển vị trí và click. 4. Kéo thả chuột khi muốn đặt hình chiếu..
 • 27. Sheet Metal Design 259 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Isometric View Lệnh này được dùng để tạo hình chiếu trục đo ba chiều cho chi tiết.
 • 28. Sheet Metal Design 260 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 1. Trên Views toolbar, click Projections drop- down > Isometric View hoặc click Insert > Views> Projections > Isometric trên thanh Menu. 2. Chuyển sang 3D model và chọn một mặt. 3. Click trên bản vẽ. Section View Một trong các hình chiếu thông dụng là hình cắt 2D. Để tạo hình cắt trên CATIA V5 rất đơn giản 1. Kích hoạt hình chiếu cần cắt. Để thực hiện, nhấp phải chuột trên hình chiếu đó và chọn Activate View. 2. Trên Views toolbar, click Sections drop-down > Offset Section View hoặc click Insert > Views > Sections > Offset Section View trên thanh Menu. 3. Vẽ một đường cắt trên hình chiếu đó bằng cách nối 2 điểm.
 • 29. Sheet Metal Design 261 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 4. Nhấp đúp vào điểm thứ 2, đó là điểm cuối của đường chiếu 5. Di chuyển chuột và click để đặt vị trí hình cắt. Offset Section View Nếu bạn muốn tạo hình cắt phân đoạn để thể hiện nhiều vị trí cắt thì kích hoạt lệnh Offset Section View. 1. Nhấp để chọn vị trí đầu tiên của đường cắt. 2. Di chuyển chuột và xác định vị trí thứ 2.
 • 30. Sheet Metal Design 262 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 3. Di chuyển chuột theo hướng vuông góc với đường tiết diện và xác nhận điểm tiếp theo. Bạn sẽ được nhắc khi multi section được tạo. 4. Tương tự, tạo tiếp các đường cắt khác 5. Nhấp đúp để kết thúc đường cắt.
 • 31. Sheet Metal Design 263 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 6. Di chuyển chuột và nhấp chọn vị trí mặt cắt.
 • 32. Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 264 Cachdung.com – ungdungmaytinh.com Demo phần thiết kế mặt Extrude 1. Để tạo một mặt đùn thì trước tiên bạn phải tạo một sketch hở hoặc kín. 2. Trên Surfaces toolbar, click Extrude hoặc click Insert > Surfaces > Extrude trên thanh Menu. 3. Chọn phác thảo và nhập giá trị vào ô Dimension cho ở dưới Type drop- down.
 • 33. Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 265 Cachdung.com – ungdungmaytinh.com 4. Click OK để tạo mặt đùn. Bạn sẽ được nhắc là mặt đùn không được bịt kín đầu. Revolve 1. Để tạo một mặt xoay, đầu tiên tạo biên dạng hở và một trục xoay. 2. Trên Surfaces toolbar, click Extrude- Revolution drop-down > Revolve hoặc click Insert > Surfaces > Revolve trên thanh Menu. 3. Chọn phác thảo. 4. Nhập góc xoay vào ô Angle 1 và click OK.
 • 34. Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 266 Cachdung.com – ungdungmaytinh.com Sphere 1. Để tạo mặt cầu, trước tiên là tạo điểm để xác định vị trí của nó. 2. Trên thanh công cụ Surfaces, click Extrude- Revolution drop-down > Revolve (hoặc) click Insert > Surfaces > Revolve trên thanh Menu bar. 3. Chọn điểm. bạn cũng có thể tạo điểm mới bừng cách nhấp phải tại ô Center trên hộp thoại Sphere Surface Definition và chọn tùy chọn tạo điểm. 4. Nhập giá trị bán kính vào ô Sphere radius (hoặc) click và kéo thả núm bán kính xem trước. 5. Nhập giá trị góc trên hộp thoại hoặc click và kéo thanh núm góc.
 • 35. Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 267 Cachdung.com – ungdungmaytinh.com 6. Nhấp biểu tượng khối cầu trên hộp thoại nếu bạn muốn tạo toàn bộ hình cầu. 7. Click OK để tạo hình cầu. Cylinder 1. Để tạo mặt trụ, trước tiên tạo hoặc chọn điểm nhằm xác định vị trí. 2. Trên Surfaces toolbar, click Extrude-Revolution drop-down > Cylinder (hoặc) click Insert > Surfaces > Cylinder trên thanh Menu. 3. Chọn điểm và rồi click vào một mặt hoặc trục. Giúp xác định vị trí và hướng của mặt trụ
 • 36. Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 268 Cachdung.com – ungdungmaytinh.com 4. Trên hộp thoại, nhập giá trị vào ô Radius, Length 1, Length 2 hoặc sử dụng núm để thay đổi giá trị 5. Click OK để hoàn tất việc tạo mặt trụ. Ngay cả khi tạo mặt kín, CATIA V5 Sẽ không nhận diện nó là một khối đặc. Bạn sẽ học cách chuyển từ mặt sang khối ở các bài sau. Sweep Lệnh này tạo mặt bằng cách quét tiết diện dọc theo một biên dạng. 1. Tạo một biên dạng quét và một đường dẫn.
 • 37. Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 269 Cachdung.com – ungdungmaytinh.com 2. Trên Surfaces toolbar, click Sweeps drop- down > Sweep hoặc click Insert > Surfaces > Sweep trên thanh Menu. 3. Click vào đường biên dạng, rồi click vào đường dẫn. 4. Click OK. Quét theo 2 đường dẫn Tùy chọn With two guide curves tạo mặt bằng cách quét một tiết diện theo 2 đường dẫn. 1. Tạo một biên dạng và hai đường dẫn. Chúng nên là 2 phác thảo độc lập. 2. Kích hoạt lệnh Sweep . 3. Trên hộp thoại, chọn Subtype > With two guide curves. 4. Chọn biên dạng và hai đường dẫn. 5. Chọn Anchoring type > Two points.
 • 38. Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 270 Cachdung.com – ungdungmaytinh.com 6. Click ô Anchor point 1 và chọn điểm giao giữa biên dạng và đường dẫn thứ nhất. 7. Tương tự, chọn điểm giao thứ 2. 8. Click OK. Two Limits Tùy chọn Two Limits dùng để tạo mặt bằng cách sử dụng 2 đường dẫn. 1. Tạo hai đường dẫn. 2. Kích hoạt lệnh Sweep. 3. Trên hộp thoại, chọn lệnh Line . 4. Chọn Subtype > Two Limits. 5. Chọn hai đường dẫn. đường dẫn đầu tiên hoạt động như là spine.
 • 39. Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 271 Cachdung.com – ungdungmaytinh.com 6. Nhập giá trị vào ô Length 1 và Length 2 . Xác định chiều rộng của mặt quét tới 2 đường dẫn. Bạn cũng có thể nhấp lệnh Law để thêm thông số bằng cách dùng các loại hàm ràng buộc (Constant, Linear, S type, và Advance). 7. Click OK. Three Guides 1. Tùy chọn Three Guides để tạo các mặt hướng kính thông qua 3 đường dẫn. 2. Tạo 3 đường dẫn. 3. Kích hoạt lệnh Sweep. 4. Trên hộp thoại, chọn lệnh 5. Chọn Subtype > Three guides. 6. Chọn ba đường dẫn, đường đầu tiên sẽ hoạt động như là spine. 7. Click OK.
 • 40. Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 272 Cachdung.com – ungdungmaytinh.com Multi-Sections Surface Lệnh này sẽ tạo mặt thông qua nhiều tiết diện. Hình dạng của mặt sẽ tự động thay đổi khi đi qua các tiết diện 1. Tạo các tiết diện trên những mặt phẳng phác thảo khác nhau. Tiết diện có thể là kín hoặc hở, và chúng không cần phải nằm trên những mặt phẳng song song. Bạn cũng có thể thêm đường dẫn hướng để nối các tiết diện này 2. Trên Surfaces toolbar, click lệnh Multi-Sections Surface hoặc click Insert > Surfaces > Multi-Sections Surface trên thanh Menu. 3. Chọn hai hoặc nhiều đường tiết diện, đảm bảo mũi tên cùng chỉ về một hướng. 4. Click Guides tab, và chọn đường dẫn hướng.
 • 41. Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 273 Cachdung.com – ungdungmaytinh.com 5. Click OK. Blend Lệnh Blend tạo mặt nối giữa hai mặt có sẵn. Chúng có thể tiếp tuyến, có độ võng 1. Trên Surfaces toolbar, click Blend hoặc click Insert > Surfaces > Blend trên thanh Menu. 2. Click đường đầu tiên và mặt support. 3. Click đường thứ 2 và mặt support. 4. Click Preview trên hộp thoại.
 • 42. Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 274 Cachdung.com – ungdungmaytinh.com 5. Thiết lập loại First Continuity and Second Continuity 6. Click OK để tạo mặt nối. Fill Lệnh Fill có thể được dùng để dán các lỗ trên mô hình hoặc tạo ra các mặt phức tạp, vì là công cụ dán, nên Fill Surface nên nó mạnh hơn lệnh bịt lỗ và giúp kiểm soát hình dạng mặt tốt hơn. 1. Trên Surfaces toolbar, click Fill hoặc click Insert > Surfaces > Fill trên thanh Menu. 2. Click trên biên dạng ngoài của mặt bao. 3. Click Inner Boundaries tab và chọn biên dạng bên trong. 4. Click ô chọn Passing element(s) và rồi chọn đường cơ nối các biên dạng.
 • 43. Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 275 Cachdung.com – ungdungmaytinh.com 5. Click OK. Offset Surface Để tạo mặt offset, làm theo các hướng dẫn. 1. Trên thanhcôngcụ Surfaces, click Offsets drop-down > Offset hoặc click Insert > Surfaces > Offset trên thanh Menu. 2. Chọn mặt để offset. 3. Nhập giá trị vào ô Offset. 4. Click Preview.
 • 44. Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 276 Cachdung.com – ungdungmaytinh.com Nếu bạn muốn offset nhiều mặt, thì nhấp phải chuột vào mặt và chọn Create Join. Giờ thì chọn các mặt nối giữa chúng. Click OK. 5. Click lệnh Reverse Direction nếu muốn đổi hướng offset. 6. Tick Both sides nếu muốn offset mặt theo cả 2 bên 7. Tick tùy chọn Repeat object after OK nếu bạn muốn thực hiện tiếp lệnh offset cho đối tượng khác Tùy chọn Smoothing và Regularization giúp bạn làm mượt các hình học phức tạp.