Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mastercam 2017 cho người mới học

3,723 views

Published on

Bên dưới là nội dung giáo trình làm quen mastercam 2017

Giáo trình này trình bày chủ yếu các kiến thức về giao diện phần mềm Mastercam 2017, các tùy chỉnh liên quan tới thao tác trên phần mềm, hướng dẫn quản lý giao diện, màu sắc, xuất nhập file, nói chung là nắm toàn bộ về thao tác để áp dụng vào các công việc gia công cụ thể

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

Mastercam 2017 cho người mới học

 1. 1. BÀI H C S 7 7Làm vi c v i c a s đ ho C a s đ ho là không gian làm vi c trong giao di n c a Mastercam. Mastercam cung c p nhi u công c b n có th s d ng đ thay đ i hi n th c a s đ ho cho phù h p v i nhu c u. Ph n này gi i thi u m t s công c , và d y các k năng cơ b n b n c n đ qu n lý không gian làm vi c Mastercam. M c tiêu bài h c  Tu ch nh g i ý trên màn hình  Thay đ i cách xem chu n. Bài t p 7-1: Tu ch nh ch c năng Prompts Khi b n s d ng m t ch c năng đòi h i đ u vào c a b n, ch ng h n như ch n m t th c th , Mastercam cung c p hư ng d n ng n g n trong nh c nh . B n có th tùy ch nh nh ng nh c nh này đ thay đ i kích thư c, màu ch , màu n n và v trí trên màn hình. Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 2. 2. 82 MASTERCAM 2017 / Working With the Graphics Window INTRODUCTION TO MASTERCAM Trong bài h c đ u tiên, b n thay đ i kích c và s xu t hi n c a các l i nh c ch c năng. 1 Nh p File, New. 2 Trên th Wireframe ch n Point Position. B ng ch c năng Point Position m . Chú ý nh c nh hi n th góc trên bên trái c a c a s đ ho . 3 Kích chu t ph i vào nh c nh và ch n Small font. D u nh c bây gi hi n th nh hơn như th hi n trong minh ho bên ph i. 4 Nh p chu t ph i vào nh c nh và ch n Background color. H p tho i Colors m Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 3. 3. CHANGING STANDARD VIEWS 83 INTRODUCTION TO MASTERCAM 5 Nh p 167 vào h p Current color. 6 Nh p OK đ thay đ i màu n n và thoát kh i h p tho i Colors. D u nh c ch c năng hi n th v i n n màu xanh lam. Chú ý: N u b n c g ng làm cho màu nh c gi ng v i màu n n, c nh báo s hi n th . 7 Di chuy n nh c nh ch c năng b ng cách nh p và kéo nó vào m t v trí m i trên màn hình c a b n. 8 Tr l i d u nh c v thu c tính m c đ nh cho ph n còn l i c a hư ng d n này, b ng cách làm như sau: a Thi t l p kích c font thành Large font. b Thi t l p Background color thành 15. 9 Nh p Cancel đ đóng b ng ch n ch c năng Point Position. Bài t p 7-2: Thay đ i Standard Views Trong bài t p này, b n thay đ i ch đ xem đ ho (Gview) b ng ch đ xem tiêu chu n. 1 M ANGLEBLOCK-MM.mcam, đư c cung c p trong hư ng d n này. Chi ti t m ra ch đ xem Isometric (WCS). Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 4. 4. 84 MASTERCAM 2017 / Working With the Graphics Window INTRODUCTION TO MASTERCAM 2 Nh p danh sách th xu ng Show Axes trên th View và b ch n World, Cplane, và Tplane, đ m b o ch WCS đư c ch n. Các tr c t a đ ch ra ngu n g c và ph n đ nh hư ng đ giúp b n hình dung m t ph n trong không gian 3D. 3 Nh p Show Axes trên th View và nh n [F9] đ b t t t hi n th các tr c WCS 4 Nh p vào danh sách th xu ng Show Gnomons trên th View và b ch n Cplane vàTplane, đ m b o ch WCS đư c ch n 5 Nh p Show Gnomons ho c nh n [Alt+F9] đ b t t t hi n th tr c trên màn hình. Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 5. 5. CHANGING STANDARD VIEWS 85 INTRODUCTION TO MASTERCAM 6 Trên th View nh p Top trong nhóm Graphics View. 7 Nh p Unzoom 80% trên th View đ gi m kích c chi ti t trên màn hình. Bây gi b n đang xem chi ti t gi ng như nhìn t trên xu ng. 8 B n có th nh p chu t ph i vào b ng ch n đ thay đ i ch đ xem. Th c hành chuy n đ i chuy n qua ch đ xem khác b ng b ng ch n này. 9 Khi hoàn thành, b t chi ti t tr l i ch đ xem Isometric cho bài h c ti p theo 10 Nh p Show Gnomons đ t t hi n th c a tr c trên c a s đ ho . w w w .advancecad.edu.vn Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 6. 6. 86 MASTERCAM 2017 / Working With the Graphics Window INTRODUCTION TO MASTERCAM B n đã hoàn thành bài hư ng d n s 7 c a Introduction to Mastercam tutorial. bài h c ti p theo b n s h c thêm v xem chi ti t. Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 7. 7. Bài h c s 8 8Xem chi ti t Mastercam cung c p m t s công c và phương pháp đ thay đ i s xu t hi n c a hình h c và các đư ng ch y dao trong c a s đ ho . Trong bài h c này, b n h c nh ng cách khác nhau đ xem, n các ph n c a b n, đ t o và s d ng View- sheets. M c tiêu bài h c  Đi u ch nh cho v a các th c th trong c a s đ ho .  S d ng ch c năng phóng to đ phóng to các th c th mà bnaj ch n.  Xoay các th c th trong c a s đ ho .  T o m t trang xem .  Làm tr ng và n các th c th . Bài t p 8-1: Xem t t c các th c th bài t p này, b n thi t l p c a s đ ho đ xem t t c các th c th trong t p tin chi ti t Mastercam. 1 N u c n m chi ti t hư ng d n ANGLEBLOCK-MM.mcam. Thay ch đ nhìn thành Isometric, và nh n [F9] đ hi n th tr c 2 Ch n Fit trên th View và nh n [Alt +F1]. Fit và nhi u l nh Zoom cũng thích h p khi kích chu t ph i vào b ng ch n bên ph i Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 8. 8. 88 MASTERCAM 2017 / Viewing Your Part INTRODUCTION TO MASTERCAM Chi ti t bây gi s l p đ y c a s đ ho . 3 Ch n View, Unzoom 50% đ gi m kích c c a hi n th còn 50%. Đi u này t o ra vi n xung quanh chi ti t. Bài t p 8-2: Phóng to và thu nh bài t p này , b n s th c hành nhi u kĩ năng khác nhau đ xem chi ti t nh ng vùng c th c a chi ti t trong Mastercam. Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 9. 9. ZOOMING IN AND OUT 89 INTRODUCTION TO MASTERCAM Đ t con tr góc bên trái c a s đ ho 2 N u con chu t c a b n có m t thanh kéo gi a, xoay t i lui đ phóng to ho c thu nh nó. B n cũng có th nh n chìa khoá Page Up] và [Page Down] trên bàn phím đ phóng to và thu nh 3 Nh p Fit ho c nh n [Alt+F1] đ ch nh v a chi ti t trên màn hình 4 Ch n Window. 5 Nh p và kéo c a s chéo xung quanh ph n trên c a chi ti t như hi n th bên dư i. Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 10. 10. 90 MASTERCAM 2017 / Viewing Your Part INTRODUCTION TO MASTERCAM 6 Nh p đ thi t l p c a s zoom. Mastercam đo khu v c đư c ch n đ làm v a toàn b c a s đ ho . 7 Nh p chu t ph i vào c a s đ ho và ch n Fit. 8 Ch n đư ng tròn m t trư c c a góc m t ph ng như minh ho bên dư i 9 Ch n Selected t danh sách th xu ng Window trên th View . w w w .advancecad.edu.vn Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 11. 11. ROTATING YOUR PART VIEW 91 INTRODUCTION TO MASTERCAM Th c th đư c ch n đư c đo đ đi u ch nh đ v a c a s đ ho . 10 Nh p [Esc] đ hu ch n Exercise 8-3: Rotating Your Part View Bài t p này hư ng d n cách thi t l p l a ch n ưu tiên cho hành đ ng chu t gi a ho c nút xoay đư c th hi n trên c a s đ ho . B n cũng có th h c cách xoay th c th c a s đ ho do đó mà b n có th xem chúng b t kì góc đ nào. . 1Ch n File, Configuration đ m System Configuration. 2M r ng nhóm Screen và ch n View Settings. Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 12. 12. 92 MASTERCAM 2017 / Viewing Your Part INTRODUCTION TO MASTERCAM 3 N u c n ch n Middle button/ wheel thành Rotate. B ng cách b n Rotate, Mastercam Mastercam đ t xoay vòng đ ng như là ch c năng chính khi b n b m và gi nút chu t gi a ho c bánh xe chu t 4 Nh p OK đ đóng h p tho i System Configuration và sau đó nh p No, đ dùng cài đ t này cho riêng ph n này 5 Thi t l p chi ti t trong c a s đ ho , như sau:a Đ t Gview thành Front. b Nh p Unzoom 80%. 6 Nh p chu t gi a trong c a s đ h a đư c ch đ nh dư i đây và ti p t c gi nút chu t gi a ho c bánh xe khi b n di chuy n chu t t t trong chuy n đ ng tròn Hành đ ng này xoay ph n trong không gian v v trí đã ch n và cho phép b n xem nó t m i góc đ . 7 Hãy đ nút chu t gi a / bánh xe đ hoàn thành quay chi ti t . Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 13. 13. PANNING YOU PART 93 INTRODUCTION TO MASTERCAM Bi u tư ng tr c (c t to đ ) trong c a s đ h a thay đ i khi b n xoay ph n. Tên Gview trong c a s đ h a không còn hi n th vì b n không ch đ xem chu n. 8 Quay l i ch đ xem Isometric, và đi u ch nh chi ti t cho v a màn hình. M o: B n cũng có th ch n Dynamic Rotation t b ng ch n b ng cách nh p chu t ph i và làm theo các hư ng d n trên màn hình đ chi ti t. Bài t p 8-4: Kéo chi ti t Trong bài t p này, b n thay đ i giao di n c a mình trong c a s đ ho như th b n đang di chuy n ng kính camera sang trái ho c ph i, và lên và xu ng trên chi ti t. 1 Gi phím [Shift], nh p chu t gi a trong c a s đ h a đư c ch đ nh và ti p t c gi nút / bánh xe trong khi di chuy n con chu t lên, xu ng, sang m t bên và xung quanh. Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 14. 14. 94 MASTERCAM 2017 / Viewing Your Part INTRODUCTION TO MASTERCAM Có v như b n đã nh t ph n này và di chuy n nó theo hư ng c a con chu t. Tuy nhiên, các th c th không ph i là v t ch t di chuy n trong không gian, ch có hi n th thay đ i. Gview không thay đ i khi b n xoay các th c th . 2 Th phím [Shift] trong khi v n gi nút chu t gi a / bánh xe và b n có th xoay ph n. Nh n phím [Shift] m t l n n a đ quay tr l i ch đ kéo. 3 Khi k t thúc kéo, th phím [Shift] và nút gi a chu t / bánh xe cùng m t lúc đ thoát kh i ch c năng. Bài t p 8-5: S d ng Viewsheets Mastercam cho phép b n xem chi ti t trong các đ nh hư ng khác nhau b ng cách s d ng viewsheets. Viewsheets giúp b n xem chi ti t l n d dàng hơn vì b n có th thi t l p nhi u ch đ xem v i các ch đ xem khác nhau. Khi b n lưu t p chi ti t c a mình, Mastercam lưu các cài đ t ch đ xem cùng v i chi ti t. Trong bài t p này b n t o ra m t viewsheet. Dư i c a c a s đ ho , chú ý th Viewsheet #1. Đây là ch đ xem chính c a chi ti t và không th xoá. 1 N u c n thi t, đi u ch nh chi ti t cho v a v i c a s đ ho và thi t l p ch đ xem thành Isometric. .2 Ch n New nhómViewsheets trên th View. Hơn n a b n có th nh p chu t ph i vào Viewsheet #1 và ch n New Viewsheet t b ng ch n. 3 Nh n [Enter] đ ch p nh n tên m c đ nh Viewsheet #2 đư c t o ra và hi n th g n Viewsheet #1. Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 15. 15. USING VIEWSHEETS 95 INTRODUCTION TO MASTERCAM 4 Nh p chu t ph i vào c a s đ ho và ch n Right (WCS) đ xem m t bên ph i c a chi ti t. 5 Ch n l i Viewsheet #1. Chú ý là ch đ xem không thay đ i trên Viewsheet #1. M i viewsheet có th ch a nhi u ch đ xem và m t ph ng khác nhau.. 6 Nh p chu t ph i vào Viewsheet #1 và ch n Settings t b ng ch n w w w .advancecad.edu.vn Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 16. 16. 96 MASTERCAM 2017 / Viewing Your Part INTRODUCTION TO MASTERCAM H p tho i Viewsheet Settings m B n có th dùng h p tho i Viewsheet Settings đ ch ra cài đ t nào s lưu vào Viewsheet . Nh ng cài đ t này ch áp d ng cho th viewsheet đã ch n. 7 Nh p OK đ đóng h p tho i Viewsheet Settings mà không thay đ i gì. Bài t p 8-6: T y và n th c th nh ng chi ti t l n hơn và ph c t p hơn r t khó đ ch n hình cho đư ng ch y dao ho c các thao tác hình h c. Mastercam cho phép b n Blank th c th , đi u này lo i b các th c th đư c ch n đ gi m nh ng l n x n màn hình. Gi ng v i Blank là Hide. V i Hide, b n ch n các th c th s v n còn trong c a s đ h a; t t c các th c th không đư c ch n s b xóa. C hai ch c năng có l i ích c a chúng, nhưng hãy xem xét nh ng khác bi t này:  B n có th lưu th c th b t y; nhưng không th lưu th c th b n.  Ch n Hide/Unhide đ lo i b các th c th t hi n th , ho c nhanh chóng l y l i các th c th b n  Ch n Blank đ lo i b m t cách có ch n l c và khôi ph c l i m t s lư ng h n ch các th c th t màn hình hi n th . Ch n Unblank đ khôi ph c l i các th c th đã b b qua. Trong bài t p này, trư c tiên b n t y và b t yhình h c, và sau đó n và b n hình h c. 1 M BLANK_PART.mcam, đư c cung c p trong hư ng d n này. Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 17. 17. BLANKING AND HIDING ENTITIES 97 INTRODUCTION TO MASTERCAM N u đư c g i ý lưu ANGLEBLOCK-MM.mcam, ch n Don’t Save. 2 Trên th Home ch n Blank. Mastercam sau đó s g i ý b n ch n th c th đ t y 3 Ch n hình hi n th bên dư i: 4 Nh n [Enter] ho c ch n End Selection n m dư i Selection Bar đ ch p nh n s l a ch n Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 18. 18. 98 MASTERCAM 2017 / Viewing Your Part INTRODUCTION TO MASTERCAM Hình đã ch n không còn hi n th trong c a s đ ho Bây gi , b n s b t y hình h c đã ch n trong các bư c trư c. 5 Ch n Unblank t danh sách Blank th xu ng. C a s đ ho thay đ i đ hi n th các th c th đã b b đi, đ b n có th ch n nh ng m c nào đ t y và nh ng m c nào đ n. 6 Ch n t t c các th c th đã b t y và nh n [Enter]. Chi ti t s quay l i toàn b . Ti p đó b n s d ng ch c năng Hide/Unhide. Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 19. 19. BLANKING AND HIDING ENTITIES 99 INTRODUCTION TO MASTERCAM 7 Ch n Hide/Unhide. Mastercam g i ý b n ch n th c th đ gi l i 8 Ch n hình đư c hi n th bên dư i: 9 Nh p [Enter] ho c ch n End Selection đ ch p nh n. Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 20. 20. 100 MASTERCAM 2017 / Viewing Your Part INTRODUCTION TO MASTERCAM C a s hình h c n nh ng ph n hình không đư c ch n. Ti p đ n, b n b n hình b ng cách dùng Unhide Some. 10 Ch n Unhide Some. Mastercam g i ý b n ch n th c th đư c gi l i trên màn hình. w w w .advancecad.edu.vn Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 21. 21. BLANKING AND HIDING ENTITIES 101 INTRODUCTION TO MASTERCAM 11 Ch n hình đư c hi n th bên dư i 12 Nh n [Enter] đ ch p nh n s l a ch n. Mastercam b n nh ng hình đư c ch n. B t k hình h c nào đã đư c n và không đư c ch n v n b n. Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 22. 22. 102 MASTERCAM 2017 / Viewing Your Part INTRODUCTION TO MASTERCAM 13 Nh p Hide/Unhide đ hi n th t t c các th c th B n đã hoàn thành Bài h c 8 c a tài li u Introduction to Mastercam. bài ti p theo b n s đư c h c thêm v các level. Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 23. 23. BÀI H C S 9 9Làm vi c v i các Level T p tin Mastercam có th ch a các level riêng bi t cho wireframe, solids, surfaces, drafting entities, toolpaths, và các d li u khác. T ch c d li u t p tin c a b n theo c p đ cho phép b n ki m soát các khu v c c a b n v có th nhìn th y và các đ i tư ng b n có th ch n trong c a s đ h a. Ki m soát này làm cho nó d dàng hơn đ làm vi c v i các t p tin và giúp ngăn ch n nh hư ng đ n các khu v c b n v mà b n không mu n thay đ i. B n có th t o và đ t tên lên đ n 2 t level và thi t l p b t k level nào đ ho t đ ng , level làm vi c hi n t i. Đ i v i m i level mà b n t o ra, b n gán m t s duy nh t và tùy ý, m t cái tên. Levels Manager c a Mastercam cung c p m t v trí trung tâm t i đó b n có th xem và t o các level, và thi t l p các thu c tính c a chúng. M c tiêu bài h c  Khám phá Levels Manager.  Đi u ch nh các tùy ch n hi n th Levels Manager.  T t và m level hi n th . Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 24. 24. 104 MASTERCAM 2017 / Working With Levels INTRODUCTION TO MASTERCAM  Thay đ i level ho t đ ng.  T o m t level m i.  Di chuy n các đ i tư ng đư c ch n đ n m t level khác. Bài t p 9-1: Khám phá Levels Manager L n đ u tiên m m t t p tin Mastercam, b n không th nh n th y t t c các đ i tư ng trong m t chi ti t b i vì chúng có th t n t i trên các level mà nó không hi n th trong c a s đ h a. Nó là m t s th c hành t t đ l n đ u tiên ti p c n Levels Manager và xem t t c các level trong t p tin. Levels Manager có th di chuy n. B n có th đ t nó đ n m t v trí c đ nh trên giao di n, th n i nó b t c đâu trên không gian làm vi c, ho c di chuy n nó đ n màn hình. Các cài đ t này là phương th c, nó có nghĩa là Mastercam ghi nh các cài đ t ngay c khi b n đóng ng d ng. Trong bài t p này, b n khám phá Levels Manager và đi u ch nh các tùy ch n hi n th . 1 M LEVELS_PART.mcam, nó đư c cung c p cùng v i tài li u và lưu nó b ng m t cái tên m i. N u đư c nh c nh đ lưu BLANK_PART-MM.mcam, ch n Don’t Save. 2 Nh p vào th Levels và kéo và th nó b t c đâu trên không gian làm vi c. Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 25. 25. EXPLORING THE LEVELS MANAGER 105 INTRODUCTION TO MASTERCAM N u th Levels không hi n ra, ch n Levels itrong nhóm Managers c a th View. 3 Thay đ i kích thư c Levels Manager b ng cách nh p chu t và kéo các c nh c a nó. Levels Manager ch ra t t c các level mà nó t n t i trong t p tin chi ti t hi n t i, tr ng thái hi n th c a chúng, và s đ i tư ng trên m i level. Các thông s level ho t đ ng hi n th trong m c này. Dùng b t k tiêu đ c t nào đ s p x p các ô level. Đ s p x p, nh p vào tiêu đ c t. Đ thay đ i th t s p x p (tăng ho c gi m), nh p chu t l n n a. Dùng các tùy ch n này đ l c các ô level. D u tick trong c t Number ch ra level ho t đ ng hi n t i. w w w .advancecad.edu.vn Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 26. 26. 106 MASTERCAM 2017 / Working With Levels INTRODUCTION TO MASTERCAM 4 Nh p Hide level properties đ n các l nh đi u khi n thu c tính trong m c th p hơn c a Levels Manager và t i đa hóa không gian đư c phân b cho lư i level. 5 Nh p Hide level properties l n n a đ ch ra các l nh đi u khi n dư i Levels Manager. 6 Nh p Display options, Contrast rows đ kích ho t bóng đ n m i hàng đư c s d ng trong lư i. 7 Đ t Levels Manager trong m t v trí thu n l i. Trong bài h c t i, b n h c t t ho c m các m c hi n th . Bài t p 9-2: Hi n ho c n các Level Trong bài t p này, b n thay đ i hi n th c a s đ h a b ng cách t t và m m c hi n th . Đ ch n ho c n u làm vi c v i m t đ i tư ng trong c a s đ h a, level c a nó ph i đư c nhìn th y. 1 Trong c t Visible cho level 2:Solid, nh p m t l n đ t t hi n th c a level đó. Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 27. 27. SHOWING OR HIDING LEVELS 107 INTRODUCTION TO MASTERCAM Thay đ i l p t c trong c a s đ h a. N u c n thi t, kéo Levels Manager đ n m t v trí mà nó cho b n quan sát t t hơn trong c a s đ h a. 2 Nh p chu t l n n a c t Visible cho level 2:Solid đ m hi n th c a level. 3 Th t t hi n th c a level 1:Wireframe. Khi Active level is always visible đư c ch n trong Display options, b n không th t t hi n th c a m c đang kích ho t trong c a s đ h a. C NH BÁO: T t hi n th c a m c đang kích ho t trong khi b n đang làm vi c trong level đó là không đư c đ ngh . Tuy nhiên, đôi khi nó l i là c n thi t. 4 Nh p Display options và ch n l i Active level is always visible. !! Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 28. 28. 108 MASTERCAM 2017 / Working With Levels INTRODUCTION TO MASTERCAM 5 S d ng các tùy ch n Turn all levels off và Turn all levels on đ t t ho c m hi n th c a t t c các m c. 6 Ch n Active level is always visible l n n a. 7 Đ m b o t t c các m c có th nhìn th y đư c trư c khi ti p t c bài t p ti p theo. Bài t p 9-3: Thay đ i Level ho t đ ng B t c hình h c nào mà b n t o luôn đ t trên level ho t đ ng. Ch có m t level ho t đ ng t i m t th i đi m, nhưng b n có th thay đ i level ho t đ ng thư ng xuyên khi c n thi t đ làm vi c v i chi ti t. Trong bài t p này, b n thay đ i level ho t đ ng b ng cách s d ng vài phương pháp. 1 Trong Levels Manager, nh p chu t m t l n vào c t Number c a level 2:Solid đ thi t l p nó như level ho t đ ng. M t d u tick ch ra r ng bây gi nó là level ho t đ ng. Trư ng level đ t trong nhóm Organize trên th Home cũng ch ra r ng level 2:Solid là level ho t đ ng. 2 Ch n level number 1:Wireframe t nh ng level th xu ng đ ch n nó là level ho t đ ng. M t d u tick xu t hi n trong c t Number cho level 1. 3 Trong Levels Manager, t t s nhìn th y c a level 2:Solids. 4 Đ t con tr chu t b t c đâu trong hàng level 2:Solids, nh p chu t ph i và ch n Make active. M t d u tick xu t hi n trong c t Number cho level 2. Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 29. 29. CREATING A LEVEL AND ASSIGNING ENTITIES 109 INTRODUCTION TO MASTERCAM Level 2:Solids cũng có th nhìn th y đư c b i vì tùy ch n hi n th Levels Manager, Active level is always visible đư c ch n. Bài t p 9-4: T o m t Level và gán các đ i tư ng Trong bài t p này, b n t o và đ t tên m t level, và r i gán các đ i tư ng đ n level đó. 1 Trong Levels Manager, nh p Add a new level. Mastercam thêm m t level m i đ n ô trong Levels Manager và thi t l p nó như level ho t đ ng. 2 Trong trư ng Name, nh p Tutorial. Ô trong Levels Manager c p nh t đ ch ra tên m i. M c dù các tên level là tùy ch n, các tên mô t là có ích. 3 Làm cho level 1:Wireframe tr thành level ho t đ ng. Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 30. 30. 110 MASTERCAM 2017 / Working With Levels INTRODUCTION TO MASTERCAM 4 Dùng tu ch n Display dư i m c Levels Manager đ ki m soát m c đ hi n th . B n có th ch hi n th các m c đư c s d ng (các m c đư c ch đ nh cho các th c th ), các c p đ đư c đ t tên, (không phân bi t chúng đã đư c s d ng), m c đ đã s d ng ho c đư c đ t tên, ho c gi i h n hi n th đ n m t s c p đ . 5 Nh p Used và chú ý r ng m c 3:Tutorial không còn đư c hi n th vì không có th c th nào g n vào nó. 6 Nh p Used or named đ khôi ph c l i kh năng hi n th c a t t c các m c 7 Dùng 3:Tutorial là level ho t đ ng. 8 Ch n Point Position trên b ng ch n Wireframe . w w w .advancecad.edu.vn Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 31. 31. CREATING A LEVEL AND ASSIGNING ENTITIES 111 INTRODUCTION TO MASTERCAM 9 Nh p vài l n nh ng nơi khác nhau trong c a s đ h a đ t o ra m t s đi m. 10 Nh p OK trên b ng ch c năng Point Position đ đóng ch c năng. 11 Xác minh r ng hình h c m i đã đư c t o trên c p 3:Tutorial. Levels Manager s c a Entities không đư c là 0. Chú ý: S đi m c a b n có th khác v i nh ng gì đư c trình bày trong các minh h a trư c. 12 Th c hành chuy n m c đ hi n th b t và t t và thay đ i m c đ chính Khi b n đã s n sàng, b t tính năng hi n th cho t t c các m c và ti p t c v i bài t p ti p theo. Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 32. 32. 112 MASTERCAM 2017 / Working With Levels INTRODUCTION TO MASTERCAM Bài t p 9-5: Di chuy n th c th đ n m t m c khác Trong bài t p này, b n t o ra m t c p đ m i b ng cách s d ng m t phương pháp khác và di chuy n th c th t c p này sang c p khác. B n có th s d ng cùng m t th t c cơ b n đ sao chép các th c th đ n m t c p đ khác. 1 Levels Manager, nh p 4 trong trư ng Number và sau đó nh p Labels cho Name. M c đ m i, 4:Labels tr thành level ho t đ ng. 2 T o m c đ 1:Wireframe thành level ho t đ ng. 3 Trên th Home nh p Change Level. 4 Mastercam g i ý b n ch n th c th . S d ng các bư c sau đ ch n t t c nhãn n m trên c p 1:Wireframe. a Ch n Quick Mask, Select all advanced. H p tho i Select All hi n th . Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 33. 33. MOVING ENTITIES TO A DIFFERENT LEVEL 113 INTRODUCTION TO MASTERCAM b h p tho i Select All t o m t m t n l a ch n cho toàn b nhãn th c th M t n l a ch n là m t b tiêu chí đư c xác đ nh mà b n s d ng đ nhanh chóng ch n các th c th trong c a s đ ho .  Ch n h p Entities.  M r ng nút Drafting và ch n Labels trong danh sách.  Nh p OK. Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn
 34. 34. 114 MASTERCAM 2017 / Working With Levels INTRODUCTION TO MASTERCAM c a s đ ho Mastercam làm n i các chú ý, cho bi t r ng chúng đã đư c ch n 5 Nh n [Enter] ho c ch n End Selection n m dư i Selection Bar. 6 H p tho i Change Levels hi n th . M o: B n cũng có th s d ng các phương pháp l a ch n chung đ ch n trư c các th c th trư c khi ch n tùy ch n Change Level. Khi b n ch n trư c các th c th , Mastercam không nh c b n ch n các th c th b sung và b n chuy n tr c ti p vào h p tho i Change Levels. Copyright by www.cachdung.com - www.advancecad.edu.vn

×