Lập trình và sử dụng máy phay OKUMA (hệ OSP)

Ứng Dụng Máy Tính
Ứng Dụng Máy TínhỨng Dụng Máy Tính

Số trang: 170 trang Giá: 200.000 đ Cấp độ: từ cơ bản tới nâng cao Mục lục: Chương 1: Giới thiệu Chương 2: Hệ tọa độ và lệnh thiết lập tọa độ ...12 Chương 3: Công thức tính và lệnh di chuyển trục ... 30 Chương 4: Chức năng mã lệnh .....50 Chương 5: Chu trình gia công ... 78 Chương 6: Chức năng tính toán tọa độ ...105 Chương 7: Chức năng gia công vùng ( Area) ... 117 Chương 8: Mã lệnh phụ T, S và M .....133 Chương 9: Chương trình con .... 145

Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
6
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
Phần 2 : Tọa độ và các lệnh điều khiển tọa độ
1. Trục điều khiển
1) Bảng dưới đây lên danh sách các hướng cần thiết cho việc điều kiển trục
Hướng Nội dung
Trục cơ bản X,Y,Z Hướng tương ứng của ba
trục vuông góc với nhau
Trục song song U,V,W Hướng của 3 trục vuông
góc song song với 3 trục
cơ bản
Trục quay A,B,C Hướng của 3 trục quay
trong một mặt phẳng
vuông góc với trục chính
Tham số nội suy đường
tròn
I,J,K Hướng xác định khoảng
cách, song song với một
trục riêng lẻ, từ điểm bắt
đầu tới tâm đường tròn
R Hướng xác định bán kính
đường tròn
2) Để di chuyển một trục, cần phải xác định một vị trí trục, dấu hiệu chỉ hướng
dịch chuyển của trục, và một giá trị số dùng để mô tả dịch chuyển. Tham
khảo phần 6, “ Các điều khiển tuyệt đối và tương đối” cho giá trị số.
3) Trong hướng dẫn này, để đơn giản việc giải thích ký hiệu các trục,
“Xp”,”Yp” và “Zp” được dùng thay thế cho các hướng trục hiện thời. Chúng
đại diện cho các trục như bên dưới
Xp …. trục X và trục song song với trục X ( trục U)
Yp …. trục Y và trục song song với trục Y ( trục V)
Zp …. trục Z và trục song song với trục Z ( trục W)
4) Số trục tối đa có thể điều khiển là 6. Khả năng điều khiển số lượng trục tùy
thuộc vào loại máy NC
5) Bảng dưới đây lên danh sách số lượng các trục có thể điều khiển đồng thời
của các chế độ dịch chuyển trục
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
7
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
Số lượng trục có thể
điều khiển đồng thời
Chế độ dịch chuyể trục
“n” là số trục của máy tiện
Định vị n
Nội suy tuyến tính n
Nọi suy đường tròn 2
Tiện răng xoắn 3
Điều khiển dao bằng tay 1
Bộ tạo xung bằng tay điều khiển dao 1
Bộ tạo xung bằng tay là một tùy chọn có thể điểu khiển được 3 trục
6) Chiều dương của các trục thẳng và các trục xoay được mô tả như bên dưới
2. Hệ thống đơn vị
1) Đơn vị đầu vào tối thiểu
Đơn vị đầu vào tối thiểu là đơn vị nhỏ nhất có thể nhập vào chương trình.
Với một trục tuyến tính, đơn vị tối thiểu là 0.001mm hoặc 0.0001 inch
Lựa chọn đầu vào giữa hệ mét và inch là một chức năng tùy ý bằng cách
cài đặt bit 0 của tùy chọn kích thước của máy NC (bit) Số.3
Với trục quay, đơn vị tối thiểu là 0.001 độ hoặc hoặc 0.0001 độ bất kể hệ
đơn vị nào ( mét hoặc inch ) được chọn. 0.001 độ hoặc 0.0001 độ có thể
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
8
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
được chọn bằng cách thay đổi dữ liệu ở bit 0 của tùy chọn kích thước
(bit) Số.3 và Số.4, bit 0
2) Đơn vị đầu vào trung bình
Đơn vị đầu vào cho hệ mét có thể được thay đổi thành 0.01 mm bằng
cách cài đặt bit 1 và bit 2 của tùy chọn kích thước của máy NC (bit) Số.3
thành “1”. (Tất cả các đơn vị khác còn lại không thay đổi)
3) Đơn vị đầu vào cơ sở
Đơn vị đầu vào có thể được thay đổi thành đơn vị “cơ sở” bằng cách cài
đặt bit 1 của tùy chọn kích thước của máy NC (bit) Số.3 bằng “1”. Các
đơn vị căn bản sau đó là 1mm, 1 inch, 1 độ, 1 giây
4) Hệ thống đơn vị cho thiết lập dữ liệu
Hệ đơn vị cho dữ liệu chương trình và hệ đơn vị cho cài đặt dữ liệu (như
là gốc tọa độ, dữ liệu dao, dữ liệu kích thước) độc lập với nhau
Cài đặt đơn vị cho cài đặt dữ liệu được đặt bằng cách cài đặt bit 0, bit
1,bit 2 ,bit 3 và bit 6 của tùy chọn kích thước (bit) Số.9
3. Các hệ tọa độ và các giá trị
1) Mô tả
Để di chuyển dao tới một vị trí , một hệ tọa độ phải được thiết lập để xác
định vị trí bằng cách sử dụng các giá trị tọa độ trong hệ tọa độ
Ba hệ tọa độ khác nhau được sử dụng
a) Hệ tọa độ máy (Nơi chế tạo thiết lâp.)
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
9
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
Hệ này có thể thay đổi từ thiết lập máy , tuy nhiên dữ liệu bù lỗi
biên dạng, các giá trị di chuyển giới hạn, vv.. cũng bị thay đổi theo
nếu thay đổi thiết lập được đượ thực hiện
b) Hệ tọa độ phôi (Đặt bởi người vận hành)
c) Hệ tọa độ tương đối ( Được đặt tạm thời bởi chương trình của máy
NC)
Người dùng có thể chọn hệ tọa độ để dùng khi cần thiết
Giá trị tọa độ được xác định bởi các thành phần của các trục hợp
thành hệ tọa độ
Một giá trị toa độ được xác định bởi các thành phần của tối đa 6
trục ( số lượng trục khác nhau tùy vào thiết bị)
Ví dụ : X_Y_Z_W_A_C
Số lượng các trục có thể lập trình được , đó là số lượng các thành
phần của trúc dùng để xác định một giá trị tọa độ biến đổi tùy theo
các tiêu chuẩn bị máy tiện. Do vậy trong hướng dẫn này, sử dụng
“IP_” để xác định giá trị tọa độ
2) Gốc máy và hệ tọa độ máy
Điểm đối chiếu trên máy được coi như là gốc máy và hệ tọa độ có điểm
gốc máy xem là hệ tọa độ máy
Gốc máy được thiết lập cho mỗi máy độc lập sử dụng hệ thống các thông
số. Khi các giới hạn dịch chuyển và vị trí gốc được thiết lập trên hệ tọa
độ máy, người vận hành không nên thay đổi vị trí của gốc máy một cách
tùy ý
3) Hệ tọa độ phôi
Hệ tọa độ dùng để gia công phôi được xem là hệ tọa độ phôi
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
10
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
a) Các hệ tọa độ phôi được thiết lập và lưu trữ với số hiệu trong bộ
nhớ trước khi bắt đầu hoạt động. Hệ tọa độ phôi mong muốn được
gọi ra từ quá trình gia công
b) Các hệ tọa độ phôi được đặt bằng cách sử dụng các giá trị của gốc
tọa độ phôi từ gốc tọa độ máy
c) Để biết chi tiết, xem Phần 4, 1-6. “Lựa chọn hệ tọa độ phôi” và
Phần 4,1-7. “Thay đổi hệ tọa độ phôi”
4) Hệ tọa độ tương đối
Chỉ sử dụng hệ tọa độ phôi để lập trình toàn bộ phôi có thể dẫn đến các
khó khăn trên một số phần của phôi. Trong trường hợp đó, một hệ tọa độ
mới có thể cho phép lập trình một cách dễ dàng
Hệ tọa độ mới này được xem như là hệ tọa độ tương đối
a) Gốc tọa độ của hệ tọa độ tương đối được tham chiếu với gốc tọa độ
của hệ tọa độ phôi hiện thời được chọn. Giá trị tọa độ này ,cùng
với góc quay từ hệ tọa độ phôi sang hệ tọa độ tương đối được lập
trình với mã G11 để thiết lập hệ tọa độ tương đối. Tất cả các kích
thước được lập trình sau khi thiết lập điều chỉnh này sẽ được chấp
nhận trên hệ tọa độ tương đối mới được đặt
b) Để xác định giá trị tọa độ trên hệ tọa độ phôi, hủy bỏ hệ tọa độ
tương đối với mã G10
c) Để biết chi tiết, xem Phần 4, 3-1. “Dịch chuyển song song và Phép
quay hệ tọa độ”
w
w
w
.advancecad.edu.vn
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
11
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
Zero output position of position feedback encoder: Vị trí gốc tọa độ từ phản hồi
vị trí của bộ mã hóa
Offset amount of machine zero (system parameter set): Giá trị offset của gốc
máy (đặt bởi thông số hệ thống)
Machine zero: Gốc máy
Offset amount of work zero (zero set): Giá trị offset của gốc phôi ( đặt bởi gốc
máy)
Origin of work coordinate system: Gốc tọa độ của hệ tọa độ phôi
Shift amount of coordinate system (specified in program): Lượng dịch chuyển
cảu hệ tọa độ ( xác định bởi chương trình)
Origin of local coordinate system: Gốc tọa độ của hệ tọa độ tương đối
Local coordinate system rotating angle: Góc quay hệ tọa độ tương đối
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
12
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
4. Các lệnh điều khiển giới hạn hành trình (G22,G23) (Tùy chọn)
Máy NC được trang bị bộ mã hóa vị trí tuyệt đối, có khả năng thiết lập vị trí
giới hạn hành trình như một giá trị tuyệt đối bằng cách sử dụng phần mềm thay
vì một công tắc phần cứng
Vị trí giới hạn hành trình có thể được thay đổi ( người dùng thiết lập) bằng cách
thay đổi giá trị được thiết lập, việc này được thay đổi bằng một chương trình
Giới hạn hành trình thiết lập bởi người dùng có thể coi như một giới hạn có thể
lập trình được
Hai loại giới hạn hành trình dưới đây có thể là do nhà sản xuất đặt hoặc do
người dùng đặt
1) Giới hạn hành trình do nhà sản xuất đặt (soft-limit)
a) Giới hạn hành trình được thiết lập phụ hợp với khoảng cách hành
trình tối đa từ gốc máy của mỗi trục. Thiết lập các giới hạn hành
trình ở cả chiều âm (P) và chiều dương (N) được thực hiện bởi các
thông số hệ thống.
b) Vùng diện tích nằm bên trong các giá trị được thiết lập (từ chiều
âm đến chiều dương giới hạn hành trình) sẵn sàng để gia công.
Vùng nằm ngoài được gọi là vùng ngoài và nó không sẵn sàng để
gia công.
c) Phần đường chạy một cung tròn được lập trình không được đi vào
vùng ngoài cho dù điểm kết thúc chương trình nằm bên trong vùng
cho phép gia công
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
13
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
Starting point: Điểm bắt đầu
End point: Điểm kết thúc
Inhibit area: Vùng ngoài
2) Giới hạn hành trình do người dùng thiết lập (Giới hạn có thể lập trình
được) (Tùy chọn)
Giới hạn hành trình có thể được thiết lập bởi người dùng với các thông số
người dùng và các chương trình. Từ lúc cả 2 cài đặt (thông số người dùng
và các câu lệnh chương trình) thiết lập nên vùng diện tích đồng nhất và từ
lúc dữ liệu được lưu trữ trong cùng vùng diện tích thì dữ liệu được nhập
cuối cùng trở thành dữ liệu có hiệu lực. Ví dụ,dữ liệu được nhâp vào
vùng diện tích được thiết lập với dữ liệu của thông số người dùng bị thay
đổi khi dữ liệu cài đặt cảu vùng diện tích được tạo bởi các câu lệnh
chương trình. Cả dữ liệu theo chiều âm và chiều dương phải được đưa
vào. Vùng diện tích nằm giữa giới hạn hành trình theo chiều âm và chiều
dương sẵn sàng để gia công, và vùng nằm ngoài là vùng ngoài
3) Thiết lập trình tự
Thiết lập trình tự bằng cách sử dụng các hương trình được giới thiệu bên
dưới
Dạng chương trình :
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
14
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
G22 X_Y_Z_𝛼_𝛽_𝛾_I_J_K_P_Q_R_
X … Giới hạn có thể lập trình theo chiều âm của trục X
Y … Giới hạn có thể lập trình theo chiều âm của trục Y
Z … Giới hạn có thể lập trình theo chiều âm của trục Z
𝛼 … Giới hạn có thể lập trình theo chiều âm của trục thứ 4
𝛽 … Giới hạn có thể lập trình theo chiều âm của trục thứ 5
𝛾 … Giới hạn có thể lập trình theo chiều âm của trục thứ 6
I … Giới hạn có thể lập trình theo chiều âm của trục X
J … Giới hạn có thể lập trình theo chiều âm của trục Y
K … Giới hạn có thể lập trình theo chiều âm của trục Z
P … Giới hạn có thể lập trình theo chiều âm của trục thứ 4
Q … Giới hạn có thể lập trình theo chiều âm của trục thứ 5
R … Giới hạn có thể lập trình theo chiều âm của trục thứ 6
Các giá trị số nhập vào sẽ tương ứng với các giá trị tọa độ trên hệ tọa độ
phôi
“𝛼”, “𝛽”, và “𝛾” không phải là hướng. Các tên trục tương ứng với trục
thứ 4 đến trục thứ 6 được chỉ định như là hướng (A,B,C,U,V và W)
a) Dạng chương trình này không có hiệu lực với tiêu chuẩn kỹ thuật
đa góc quay, một đèn báo sẽ được kích hoạt
b) Dữ liệu thiết lập sử dụng lệnh G22 được sao lưu và do vậy vẫn có
hiệu lực ngay cả sau khi tắt nguồn điện
c) Khi dữ liệu thiết lập nằm ngoài các giới hạn soft limit được đặt bởi
nhà sản xuất, một đèn báo được kích hoạt
d) Các lệnh được lập trình được sử dụng để xác định giới hạn hành
trình nào sẵn sàng để đưa vào gia công: Các thiết lập giới hạn soft
limit sử dụng các thông số hệ thống HOẶC các thiết lập giới hạn
có thể lập trình do người dùng thiết lập sử dụng các thông số người
dùng hoặc Lệnh G22
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
15
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
G22 …. Các giới hạn hành trình do người dùng thiết lập được dùng
để kiểm tra dữ liệu
G23 … Lệnh g22 bị hủy và các giới hạn hành trình do nhà sản xuất
đặt được dùng để kiểm tra dữ liệu
Nếu chỉ có lệnh G22 được xác nhận, giới hạn người dùng
được sử dụng
e) Để thiết lập các giới hạn sort limit với thông số người dùng, xem
Hướng dẫn Vận hành, IV, PARAMETERS, Phần 4,2. “ Các thông
số người dùng”.
f) Đường chạy dao đã được lập trình được kiểm tra với vùng diện
tích ngoài khi điểm kết thúc chương trình nằm bên trong vùng diện
tích cho phép gia công
g) Cả G22 và G23 đều là các tùy chọn
5. Lệnh đưa dao trở về gốc máy (G30)
Gốc máy tham chiếu tới một vị trí cụ thể đặt sẵn trên mọi máy tiện. Nó được
dùng như vị trí đổi dao tiện và tấm đỡ pallet. Gốc máy được xác định bằng cách
sử dụng một giá trị tọa độ trên hệ thống tọa độ của máy, và có thể thiết lập bằng
cách sử dụng thông số hệ thống
Lệnh đưa dao về gốc máy cho phép các trục ngay lập tức được tiến đến vị trí đó
Dạng chương trình: G30 P_
P: Mã số lệnh đưa dao về gốc máy. Số lượng lệnh đưa dao về gốc máy được
thiết lập lên tới 32
w
w
w
.advancecad.edu.vn
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
16
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
Đường chạy dao được xác định bởi bit 2 của tùy chọn thông số của
máy NC (bit) Số.46 cho dù có hay không việc đặt vị trí được thực hiện
trong chế độ nội suy tuyến tính
6. Các lệnh đặt hệ tọa độ tuyệt đối và tương đối
Các lệnh ghi kích thước tuyệt đối và tương đối được dùng để xác định chế độ
dịch chuyển của trục.
1) Lệnh tuyệt đối, G90
Lệnh G90 xác định chế độ ghi kích thước tuyệt đối. Trong chế độ này,
cần lập trình các giá trị tọa đồ trên hệ thống tọa độ đã được chọn
2) Lệnh đặt hệ tọa độ tương đối, G91
Lệnh G91 xác định chế độ ghi kích thước tương đối. Trong chế độ này,
cầ lâp trình số chuyển động của trục từ vị trí ban đầu đến vị trí mục tiêu
[Bổ sung]
Trình tự hoạt động và vị trí của gôc máy của mỗi trục được quy
định bởi người vận hành và khác nhau tùy thuộc vào từng loại
máy. Hãy quen thuộc hoàn toàn với trình vận hành của mỗi trục
và vị trí của gốc máy tương ứng vói mỗi số gốc máy trước khi sử
dụng chúng
Để biết thêm chi tiết, xem Hướng dẫn vận hành, IV THÔNG SỐ,
Phần 4.2 “ Các thông số người dùng”
Tuân theo các đặc điểm kỹ thuật của lệnh di đưa dao về
gốc máy, một lệnh G90 (tuyệt đối) phải được xác định đối
với vị trí của mỗi trục
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
17
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
1. Các lệnh G90 và G91 không thể dùng đồng thời trong một khối
2. Sau khi nguồn điện được bật, hoặc G90 hoặc G91 có hiệu lực
3. Sự ưu tiên giữa 2 lệnh này có thể được xác định bằng cách sử dụng các
thông số (bit 4 của tùy chọn thông số của máy NC (bit) Số.18). Thiết lập ưu
tiên sẽ xác định chế độ nào có hiệu lực khi bật nguồn
4. Khi một lệnh đặt hệ tọa độ tương đối cần được chỉ định ngay sau khi hoàn
thành một đường tròn cố định, các lệnh trục trong đường tròn phải được chỉ
định bằng cách sử dụng các giá trị tuyệ đối.
G81 X_Y_Z_R_F_
X_Y_
:
X_Y_
G80
G00 Z
G91 X_Y_Z_
:
5. Sau khi hoàn thành lệnh thay đổi hệ thống tọa độ (G15, G16, G92, vv…),
việc xác định vị trí phải được thực hiện cho tất cả các trục trong chế độ G90
(tuyệt đối)
Phần 3: Các chức năng tính toán và các lệnh dịch chuyển trục
1. Định vị (G00)
Mỗi trục dịch chuyển độc lập từ vị trí ban đầu của nó tới vị trí mục tiêu với
tốc độ tiến dao nhanh của nó. Khi một trục dịch chuyển, nó được tự động
tăng tốc và giảm tốc
Dạng chương trình: G00 IP_
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
18
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
Lệnh định vị G00 thực hiện kiểm tra vị trí và sau đó dịch chuyển bộ điều
khiển sang khối tiếp theo. Kiểm tra vị trí xác định điểm kết thúc gia công
nằm ở đâu đó trong vùng yêu cầu gia công bằng cách so sánh các giá trị xác
định tọa độ với vị trí hiện thời
Chú ý rằng chiều rộng đường chạy dao được thiết lập bằng cách sử dụng
thông số hệ thống
1) Đường chạy dao được xác định bằng bit 2 của tùy chọn thông số của máy
NC (bit) Số.46 dù có hay không việc định vị được thực hiện trong chế độ
nội suy tuyến tính
a) Chế độ nội suy tuyến tính
Đường chạy dao được tạo ra với một đường thẳng từ điểm hiện tại
tới điểm mục tiêu. Các tốc độ tiến dao của trục được chọn gần với
tốc độ tiến dao nhanh của mỗi trục , do vạy thời gian định vị được
giảm thiểu
Actual point: Điểm hiện thời
Target point: Điểm mục tiêu
b) Chế độ nội suy phi tuyến tính
Các trục dịch chuyển độc lập với nhau ở một tốc độ tiến dao
nhanh. Do đó, đường chạy dao không phải lúc nào cũng là đường
thẳng
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
19
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
[Bổ sung]
1. Tốc độ tiến dao nhanh của mỗi trục được thiết lập bằng người
vận hành và khách hàng không thể thay đổi giá trị đã thiết lập
2. Dải “đường chạy dao ” có thể được thiết lập cho mỗi trục bằng
cách sử dụng thông số hệ thống
2. Nội suy tuyến tính (G01)
Lệnh G01 xác định các trục để dịch chuyển trực tiếp từ điểm hiện thời tới
giá trị tọa độ được xác định ở một tốc độ tiến dao xác định
Dạng chương trình: G01 IP_F_
IP: Điểm mục tiêu (điểm cuối)
F: Tốc độ tiến dao. Lệnh vẫn còn hiệu lực cho đến khi được cập nhật
bằng giá trị khác
[Bổ sung]
1. Tốc độ tiến dao bằng 0 khi máy NC được khởi động lại, trừ khi nó
được lưu lại với tiêu chuẩn hằng số F1
2. Tốc độ tiến dao của mỗi trục được chỉ ra bên dưới. (Tính toán tốc
độ tiến dao cho trục X,Y,Z trong giá trị tương đối)
G01 ZxYyZzFf
Tính toán các tốc độ tiến dao:
Tốc độ tiến dao trục X: FX = (x/L)f
Tốc độ tiến dao trục Y: FY = (y/L)f
Tốc độ tiến dao trục Z: FZ = (z/L)f
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
20
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
Với L =√𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2
Tốc độ tiến dao của trục quay được xử lý như bên dưới
1mm/phút = 1độ/phút
1inch/phút = 1độ/phút
Các công thức bên trên cũng có hiệu lực với phép nội suy tuyến tính ở
chỗ lệnh cho trục xoay được chỉ định
Ví dụ:
G91 G01 X10 C20 F30.0
Theo hệ mét
Tốc độ tiến dao trục X: FX = 10/√102 + 202 × 30 = 13.41
mm/phút
Tốc độ tiến dao trục Y: FY = 20/√102 + 202 × 30 = 26.83
mm/phút
Theo hệ inch
Tốc độ tiến dao trục X: FX = 10/√102 + 202 × 30 = 13.41
inch/phút
Tốc độ tiến dao trục Y: FY = 10/√102 + 202 × 30 = 26.83
inch/phút
3. Trong hệ inch, có thể xác định cách mà giá trị F (F=1) được hiểu,
như 1 độ/phút hay 25.4 độ/phút, bằng thiết lập bit 7 của tùy chọn
thông số (bit) của máy NC (bit) Số.15
3. Nội suy cung tròn (G02,G03)
Nội suy cung tròn có thể dùng để tạo đường tiện theo một cung tròn
Dạng chương trình:
Cung tròn trên mặt phẳng Xp-Yp
G17 {
𝐺02
𝐺03
}Xp_Yp_{
𝑅_
𝐼 _ 𝐽_
}F_
w
w
w
.advancecad.edu.vn
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
21
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
Cung tròn trên mặt phẳng Zp-Xp
G18 {
𝐺02
𝐺03
}Zp_Xp_{
𝑅_
𝐾 _ 𝐽_
}F_
Cung tròn trên mặt phẳng Yp-Zp
G19 {
𝐺02
𝐺03
}Yp_Zp_{
𝑅_
𝐽 _ 𝐾_
}F_
Xp = Trục X hoặc trục U
Yp = Trục Y hoặc trục V
Zp = Trục Z hoặc trục W
1) Các mã G và hướng
Bảng dưới đây giới thiệu tổng hợp các mã G và hướng cần thiết cho
nội suy đường tròn
Đối tượng cần xác định Lệnh Mô tả
Lựa chọn mặt phẳng G17 Cung tròn trong mặt phẳng Xp-Yp
G18 Cung tròn trong mặt phẳng Zp-Xp
G19 Cung tròn trong mặt phẳng Yp-Zp
G02 Theo chiều kim đồng hồ
G03 Ngược chiều kim đồng hồ
Điểm kết
thúc
G90 Xác định 2 điểm
[Xp,Yp], [Xp, Zp], hoặc
[Yp, Zp]
Điểm kết thúc trong hệ tọa độ phôi
G91 Xác định 2 điểm
[Xp,Yp], [Xp, Zp], hoặc
[Yp, Zp]
Điểm kết thúc tham chiếu với điểm
bắt đầu
Các giá trị bao gồm cả dấu
Tâm cung tròn tham
chiếu tối điểm bắt đầu
Xác định 2 giá trị [I, J],
[I, K], hoặc [j, K]
Tâm cung tròn tham chiếu với điểm
bắt đầu bao gồm cả dấu
Bán kính cung tròn R Bán kính cung tròn
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
22
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
2) Các chiều quay
Hai chiều quay cùng chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim được xác
định khi quan sát mặt phẳng từ chiều âm của trục thứ 3 trên mặt phẳng
Xp-Yp ( hoặc Zp-Xp, Yp-Zp) được chỉ ra như giả đồ bên dưới
3) Điểm kết thúc
Điểm cuối của cung tròn được chạm tới tùy thược vào lựa chọn G90
hay G91
4) Điểm tâm
Tâm cung tròn được xác định bằng các giá trị I, J, K với trình tự tương
ứng với Xp, Yp, Zp. Các giá trị tọa độ của chúng luôn tăng dần bất kể
với G90 hay G91
Center: Tâm
Starting point: Điểm bắt đầu
End point: Điểm kết thúc
5) Xác định điểm kết thúc cung tròn
Có thể chỉ ra điểm kết thúc của một cung tròn bằng cách xác định giá
trị tọa độ trên một trong 2 trục
Có hai cách để xác định cung tròn
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
23
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
a) Giá trị lệnh trước đó được dùng như là giá trị tọa độ điểm
kết thúc
Giá trị tọa độ điểm cuối không được xác định trong lệnh có
thể được dùng như giá trị lệnh trước đó
Cách này có thể được chọn bằng cách thiết lập bit 1 của tùy
chọn thông số (bit) của máy NC Số.20 bằng “0”
Starting point: Điểm bắt đầu
End point: Điểm kết thúc
Horizontal axis: Trục ngang
Vertical axis: Trục dọc
Khi lập trình một đường tròn như bên trên, điểm kết thúc
của cung tròn có thể được xác định chỉ với giá trị tọa độ của
trục nằm ngang, khi giá trị tọa độ của trục dọc trùng giống
với điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Một đèn báo sẽ xuất hiện
nếu điểm kết thúc không nằm trên một cung tròn
Ví dụ
X-70.711 Y-70.711 F200
G02 X70.711 I70.711 J70.711
Công thức trên xác định một cung tròn theo chiều kim
đồng hồ với đường kính là 100, tâm ở (0,0), điểm bắt đầu
ở (-70.711,-70.711) và điểm kết thúc ở (70.711,-70.711)
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
24
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
X-70.711 Y-70.711 F200
G02 X10 I70.711 J70.711
Công thức trên sẽ kích hoạt đèn báo do điểm cuối (10,-
70.711) không nằm trên cung tròn
b) Gía trị tọa độ điểm kết thúc thứ hai được tính toán từ điểm
thứ nhất
Giá trị tọa độ điểm kết thúc thứ 2 không được xác định bằng
lệnh có thể được tính toán thông qua xác định giá trị
Phương pháp này có thể được chọn bằng thiết lập bit 1 của
tùy chọn thông số của máy NC (bit) Số.20 bằng “1”
Khi viết chương trình cho một đường tròn như bên trên,
điểm kết thúc của cung tròn có thể được xác định chỉ với giá
trị tọa độ của trục nằm ngang. Gái trị tọa độ trục dọc được
tính toán dựa vào giá trị tọa độ trục ngang
Nếu có nhiều hơn một điểm kết thúc, điểm được chạm đầu
tiên theo chiều xác định đường tròn sẽ được chọn
Ví dụ:
X-70.711 Y—70.711 F200
G02 X10 I70.711 J70.711
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
25
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
Công thức bên trên xác định một cung tròn theo chiều
kim đồng hồ với bán kính là 100, tâm ở (0, 0), điểm bắt
đầu ở (-70.711, -70.711) và điểm kết thúc ở (10, 99.499)
Các thao tác được giải thích trong phần này có thể được
thực hiện cho cả các trục ngang và trục dọc
6) Loại cung tròn
Tâm cung tròn có thể được xác định bằng cách sử dụng các giá trị I, J,
K hoặc bằng cách xác định bán kính (R) cung tròn. Khi cung tròn
được xác định bằng bán kính, sẽ có 4 loại cung tròn khác nhau
a) Cung tròn theo chiều kim đồng hồ (G02)
Một cung tròn có góc ôm cung nhỏ hơn hoặc bằng 180 độ: Bán
kính R>0
Một cung tròn có góc ôm cung lớn hơn 180 độ: Bán kính R<0
b) Cung tròn ngược chiều kim đồng hồ (G03)
Một cung tròn có góc ôm cung nhỏ hơn hoặc bằng 180 độ: Bán
kính R>0
Một cung tròn có góc ôm cung lớn hơn 180 độ: Bán kính R<0
7) Tốc độ chạy dao
Tốc độ chạy dao trong suốt quá trình nội suy đường tròn là thành phần
tiếp tuyến cảu tốc độ chạy dao với đường tròn
w
w
w
.advancecad.edu.vn
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
26
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
[Bổ sung]
1. Để bỏ qua các giá trị I, J hoặc K, nhập zero “ 0”
2. Không thể xác định được một đường tròn với bán kính bằng 0
3. Nếu các giá trị cho Xp, Yp và Zp bị bỏ qua, sẽ có thể có 2 loại
đường tròn:
1) Một đường tròn 360 độ, với tâm được xác định bởi các
giá trị I, J, K
2) Một đường tròn 0 độ, với bán kính được xác định bằng
giá trị R
4. Không thể xác định giá trị của R và I, J, K cùng một thời điểm
5. Không thể xác định một trục song song với các trục mà thuộc mặt
phẳng được chọn. Viêc chỉ định trục W là không được phép trong khi
mặt phẳng Z-X đang được chọn
6. Một đèn báo sẽ được kích hoạt nếu sự khác nhau trong bán kính
giữa điểm bắt đầu và điểm kết thúc của đường tròn lớn hơn hoặc bằng
giá trị được thiết lập trong tùy chọn thông số của máy NC Số.3
4. Tạo răng xoắn ốc (G02, G03) (Tùy chọn)
Tạo răng xoắn ốc hay nội suy xoắn ốc có thể được thực hiện bằng cách đồng
bộ nội suy đường tròn và nội suy tuyến tính trên một trục giao cắt với mặt
phẳng cung tròn ở các góc vuông
Dạng chương trình:
Mặt phẳng XpYp
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
27
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
G17 {
𝐺02
𝐺03
}Xp_Yp_{
𝑅_
𝐼 _ 𝐽_
} 𝛼_F_
𝛼: Góc giữa chiều dịch chuyển của xoắn ốc và mặt phẳng mà
trên đó nội suy cung tròn được xác định
Tạo răng xoắn ốc cũng có thể được lập trình trên các mặt phẳng Zp-Xp
(G18) và Yp-Zp (G19) bằng cách sử dụng dạng công thức giống như trên
Để lập trình tạo răng xoắn ốc, tất cả những điều cần làm là thêm một câu
lệnh điều khiển trục bổ sung vào trục mà giao cắt với mặt phẳng cung tròn
để nội suy cung tròn vào câu lệnh điều khiển nội suy cung tròn đã được mô
tả trong Phần 3,3. Tạo răng xoắn ốc có thể thực hiện được với bất kỳ cung
tròn nào có góc nhỏ hơn hoặc bằng 360 độ
[Bổ sung]
1. Lệnh điều khiển tốc độ chạy dao F có hiệu lực với nội suy cung tròn. Vì
vậy, tốc độ chạy dao theo chiều của trục tuyến tính được đưa ra bởi hàm
dưới đây:
ℎà𝑛ℎ 𝑡𝑟ì𝑛ℎ 𝑐ủ𝑎 𝑡𝑟ụ𝑐 𝑡𝑢𝑦ế𝑛 𝑡í𝑛ℎ
độ 𝑑à𝑖 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑟ò𝑛
× 𝐹
2. Bù chiều dài dao có hiệu lực có hiệu lực với lệnh điều khiển trục góc
vuông của cung tròn
3. Bù bán kính dao cắt có hiệu lực chỉ với các lệnh nội suy cung tròn
5. Các chức năng dao cắt
5-1 Tiến dao nhanh
Trong suốt chế độ tiến dao nhanh , mỗi trục có một tốc độ tiến dao nhanh
nhất định, độc lập với tốc độ tiến dao của các trục khác.( Sự khác biệt của
tốc đô tiến dao nhanh phụ thược vào các thông số kỹ thuật của máy). Do đó,
các trục khác nhau chạy tới điểm mục tiêu ở những thời điểm khác nhau
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
28
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
Với tốc độ tiến dao nhanh này, các đường tiến dao có thể chồng lên nhau
5-2 Tốc độ tiến dao
5-2-1. Đặt tốc độ tiến dao/phút (G94)
1) Dao nên tiến nhanh như nào được xác định bằng hướng “F” và
các chữ số đằng sau nó
2) Tùy thuộc và thiết lập của tùy chọn thông số của máy NC (bit)
Số.3, hệ thống đơn vị có thể là một trong năm lựa chọn:
1mm/phút, 0.1mm/phút, 0.1 inch/phút hoặc 0.01 inch/phút
3) Giá trị của lệnh có thể nằm trong khoảng 0.1 đến 24000.0
mm/phút hoặc từ 0.01 đến 2400.00 inch/phút
4) Khi một trục được lập trình để tiến đến khoảng vượt quá giá trị
giới hạn, tốc độ tiến dao sẽ bị “chặn” lại ở điểm giá trị giới hạn
trước đó và một hộp thoại cảnh báo được hiển thị trên màn
hình:
4204 ALARM-D Lệnh vượt quá giới hạn tốc độ tiến dao
( thay thế)
5) Tốc độ hãm, để thay thế tốc độ tiến dao vượt quá, được thiết lập
bởi tùy chọn thông số của máy NC ( long word) Số.10
6) Với tốc độ tiến dao này, có thể vượt quá tốc độ tiến dao. Chức
năng hãm được áp dụng với tốc độ tiến dao hiện thời, sau khi
thực hiện vượt quá tốc độ tiến dao.
5-2-2. Đặt tốc độ tiến dao/vòng (G95)
1) Lệnh G95 được dùng để xác định tốc độ quay vòng của trục
chính
2) Dựa cào thiết lập của tùy chọn thông số cảu máy NC (bit) Số.3,
hệ thống đơn vị có thể là một trong sáu lựa chọn: 1 mm/vòng,
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
29
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
0.001 mm/vòng, 1 inch/vòng, 0.001 inch/vòng hoặc 0.0001
inch/vòng
3) Giá trị của lệnh nằm trong khoảng 0.001 đến 500.000 mm/vòng
hoặc từ 0.0001 đến 50.000 inch/vòng
4) Giá trị vận tốc hãm được định dạng bằng cách sử dụng công
thức dưới đây:
Fm= fr × N
Trong đó :
N: Vận tốc trục chính (rpm)
fm: Vận tốc tiến dao (mm/ phút)
fr: Vận tốc tiến dao (mm/vòng)
5-2-3. Chức năng ăn dao F1 (Tùy chọn)
Chức năng ăn dao F1 có 2 loại điều khiển:
Điều khiển bằng công tắc:
Trong một chương trình điều khiển tốc độ tiến dao được viết bằng F1
đến F8 và tốc độ tiến dao hiện thời được thiết lập bởi các công tắc
thiết lập tương ứng ( có đến 8 thiết lập) được cung cấp trong bảng
chọn vận hành của máy
Điều khiển bằng thông số:
Các lệnh điều khiển tốc độ tiến dao được viết trong chương trình với
cùng cách thức như với điều khiển bằng thông số. Tốc độ tiến dao
hiện thời được thiết lập với 9 bộ thông số từ F1 đến F9
Để biết chi tiết về cách thức thiết lập vận tốc tiến dao bằng điều khiển
thông só, xem HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG ĐẶC BIỆT (Số.2), Phần
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
30
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
12 “ F1- CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN TIẾN DAO (BĂNG THÔNG
SỐ)
1) Hàm F1 có thể được phân biệt với các lệnh điều khiển tốc độ
tiến dao chuẩn (F4) bằng những cách sau:
a) Máy NC nhận diện được lệnh điều khiển tốc độ tiến dao
được đưa ra trong hàm F1 nếu một lệnh điều khiển được
viết trong chương trình theo cách thức dưới đây:
Một số nguyên trong khoảng từ 1 đến 8: Với điều
khiển bằng công tắ
Một số nguyen trong khoảng từ 1 đến 9: Với điều
khiển bằng thông số
b) Nếu một số thực theo hướng (ví dụ F1) hoặc một biến
theo hướng F, nó được coi như lệnh điều khiển tốc độ
dao chuẩn. Do vậy, với hàm tốc độ F1 một giá trị một
biến không thể dùng để xác định 1 đến 8 ( với điều khiển
bằng công tắc) hoặc 1 đến 9 ( với điều khiển bằng thông
số)
Ví dụ:
F1 …. Tốc độ tiến dao được xác định
bằng thiết lập trên công tắc xoay F1
F200 ... Tốc độ tiến dao = 200 mm/phút
F5 … Tốc độ tiến dao = 5 mm/phút
LA1 =8
Tốc độ tiến dao = 8 mm/phút
F = LA1
2) Mã điều khiển tốc độ tiến sao được chọn (F1 đến F8 với điều
khiển bằng công tắc, F1 đến F9 với điều khiển bằng thông số)
w
w
w
.advancecad.edu.vn
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
31
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
không bị xóa khi hệ thống khởi động lại. Chúng bị xóa khi một
lệnh điều khiển tốc độ F tiêu chuẩn (F4) đươc đưa vào và khi
tắt nguồn
3) Một thiết lập vươt quá tốc độ tiến dao có hiệu lực trong khi
một lệnh F1 được lập trình
4) Nếu một lệnh F1 được đưa vào trong chế độ G95 ( ăn dao
vòng), một đèn báo sẽ xuất hiện
6. Tự động tăng tốc độ và giảm tốc độ
Tăng tốc ở thời điểm bắt đầu di chuyển trục và giảm tốc khi kết thúc di
chuyển được tự động phối hợp trong các dịch chuyển của trục
1) Chế độ định vị và Chế độ điều khiển đường tiến dao bằng tay
Trong chế độ định vị và điều khiển đường tiến dao bằng tay, tự động
tăng giảm tốc độ là quá trình tuyến tính được minh họa ở hình dưới
2) Chế độ cắt (G01, G02, G03)
Trong chế độ tiện, tự động tăng giảm tốc độ có hiệu lực, được minh
họa ở hình dưới
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
32
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
3) Kiểm tra xử lí giữa Các khối lệnh – Vị trí
Loại khối lệnh
cũ
Loại khối
lệnh mới
Định vị Lượng ăn dao Không dịch
chuyển trục
Định vị O O O
Lượng ăn dao O X O
Không dịch chuyển
trục
O O O
O: Vị trí được kiểm tra
X: Không có vị trí kiểm tra
Thông thường , khi lệnh điều khiển chuyển từ một khối sang khối kế
tiếp , một vị trí kiểm tra được thực hiện để xác nhận rằng vị trí gia
công nằm trong khoảng cho phép bằng cách so sánh các giá trị tọa độ
tiêu chuẩn với giá trị tọa độ hiện thời. Vùng “ đường tiến dao” có thể
được thiết lập bằng thông số hệ thống
Bảng trên có thể dùng để xác định xem một vị trí kiểm tra có được
thực hiện hay không khi chuyển từ một khối lệnh sang khối lệnh khác
4) Lệnh dừng chính xác (G61 và G09)
Như đã được chỉ ra trong bảng trên, không có vị trí kiểm tra được thực
hiện khi chuyển từ khối lệnh lượng ăn dao sang một khối lệnh lượng
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
33
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
ăn dao khác. Điều này có thể khiến chỗ nối giữa 2 khối lệnh bị cắt mờ
đi hoặc bo tròn. Vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách sử dụng
lệnh dừng chính xác, G61 và G09. Để biết chi tiết, xem Phần 4, 1-3 .
“Lệnh dừng chính xác”
7. Kiểm tra sai số
Sai số được xác định như là sự sai khác giữa giá trị lệnh từ máy NC và giá
trị vị trí được phát hiện
Đèn báo DIFF-over sẽ được kích hoạt nếu sai số (ODIFF) chạm tới một giá
trị tốc độ tiến dao hoặc lượng tiến dao nào đó của trục
8. Lệnh dừng tạm thời (G04)
Lệnh dừng tạm thời có thể được lập trình ở cuối khối lệnh. Trong quá trình
dừng tạm thời, hệ thống điều khiển thực hiệc các hành động sau: Kiểm tra vị
trí, đứng yên trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó chuyển sang khối
tiếp theo
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
34
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
Có thể có 2 định dạng của lệnh dừng tạm thời
1) G04 F_
F: Thời gian dừng tạm thời
Hệ thống đơn vị cho thời gian dừng tạm thời được xác định với tùy
chọn thông số (bit) của máy NC Số.3, có thể được chọn từ 4 loại sau:
1, 0.1 , 0.01 và 0.0001 giây
Giá trị tối đa có thể chọn cho thời gian dừng tạm thời là 99999.99 giây
2) G04 P_
P: Thời gian dừng tạm thời
Hệ thống đơn vị cho thời gian dừng tạm thời giống với F ở bên trên
9. Chức năng điều khiển góc
Chức năng điều khiển góc có thể được dùng để dịch chuyển các trục tới
điểm mong muốn được xác định bởi một giá trị tọa độ và một góc. Giá trị
tọa độ trục phải nằm trên mặt phẳng được chọn và góc được đo từ trục nằm
ngang tới đường thẳng được vẽ từ vị trí hiện thời đến vị trí mong muốn
1) Lệnh điều khiển góc được xác định bằng cách sử dụng “ AG=” như
một địa chỉ biến, được gán bằng giá trị số
2) Góc có thể được tính bằng độ hoặc bằng đơn vị nào đó bằng cách thay
đổi thiết lập tùy chọn thông số (bit) của máy NC Số.3 hoặc Số.4. Các
giá trị âm được chấp nhận
Ví dụ:
Trên mặt phẳng XY
N1 G00 X100 Y100
N2 G01 X200 AG=30
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
35
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
Cũng có thể được lập trình theo cách:
N2 G01 X200 Y157.735
[Bổ sung]
Nếu tất cả hoặc không có điểm tọa độ nào được xác định trong một dòng
lệnh AG, một đèn báo sẽ được kích hoạt
10. Lệnh hủy bỏ giá trị điều khiển thay đổi vị trí bằng tay
Chức năng này có thể được dùng để hủy bỏ tất cả các điều khiển xung trùng
lặp nhau hoặc các hoạt động can thiệp bằng tay. Chức năng này được thực
hiện bằng cách kết hợp một lệnh điều khiển trong chương trình, không có
yêu cầu nào về hoạt động điều khiển trục bằng tay.
Chức năng hủy bỏ các lệnh bằng tay liên quan tới đường di chuyển hiện thời
của trục, nó chỉ liên quan tới việc thay đổi dữ liệu vị trí hiện thời
1) Định dạng chương trình
MITCAN
Có 2 loại định dạng lệnh. Khối bỏ qua lệnh cũng có thể được hợp nhất
w
w
w
.advancecad.edu.vn
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
36
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
a) Không có số thứ tự (nhãn)
MITCAN
b) Có số thứ tự (nhãn)
N***MITCAN
2) Hoạt động
a) Khi lệnh hủy điều khiển vị trí bằng tay (MITCAN command) được
xác nhận, điều khiển dao bằng tay bị hủy và dữ liệu về vị trí hiện
thời được lấy bằng gái trị tính toán. Điều này không ảnh hưởng đến
chuyển động của trục
Ví dụ 1:
1) Trước khi xác nhận lệnh hủy điều khiển vị trí bằng tay
100.0 + 500.0 = 600.0
(Điều khiển vị trí bằng tay) (giá trị tính toán) (dữ liệu vị trí hiện thời)
2) Sau khi xác nhận lệnh hủy điều khiển vị trí bằng tay
0.0 + 600.0 = 600.0
(Điều khiển vị trí bằng tay) (giá trị tính toán) (dữ liệu vị trí hiện thời)
b) Lệnh đặt hệ tọa độ tương đối được xác nhận ngay sau khi điều
khiển vị trí bằng tay bị hủy bắt đầu một vị trí tương đối mới từ giá trị
lệnh đưa ra trước đó
Ví dụ 2:
Giả sử giá trị điều khiển vị trí bằng tay ở các chiều của trục X,
Y và Z theo thứ tự là 50, 50 và 0
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
37
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
N100 G90 G0 X400 Y300 Z0
N101 MITCAN
N102 G91 X20
N103 Y10
1) Dịch chuyển trục
N100/N101 (X, Y, Z) = (450, 350, 0)
N102 (X, Y, Z) = (420, 350, 0)
N103 (X, Y, Z) = (420, 310, 0)
2) Chi tiết dịch chuyển trục
N100 Các trục được định vị tại “X = 450, Y = 350 và Z = 0”
trong hệ tọa độ phôi. Các giá trị lệnh điều khiển và tindh
toán đều là “X = 400, Y = 300, Z = 0”
N101 “X = 450, Y = 350, Z = 0” được lấy như các giá trị tính
toán
N102 Các trục được định vị tại “X = 420, Y = 300, Z = 0”
trong hệ tọa độ phôi
Các giá trị lệnh điều khiển là “X = 420, Y = 300, Z = 0”
Các giá trị tính toán là “X = 420, Y – 350, Z = 0”
N103 Các trục được định vị tại “X = 420, Y = 310, Z = 0”
trong hệ tọa độ phôi
Các giá trị lệnh điều khiển là “X = 420, Y = 310, Z = 0”
Các giá trị tính toán là “X = 420, Y = 310, Z = 0”
Các trục được định vị tại vị trí có được do thêm giá trị
điều khiển vị trí bằng tay vào giá trị tính toán. ( Các trục
di chuyển từ vị trí có giá trị tính toán trước đó đến vị trí
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
38
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
có được do thêm giá trị điều khiển vị trí bằng tay vào giá
trị lệnh điều khiển)
Ví dụ 3:
Giả sử giá trị điều khiển vị trí bằng tay ở các chiều của trục X,
Y và Z theo thứ tự là 50, 50 và 0. Và giả sử các tọa độ X, Y, Z
của dao thay đổi vị trí theo thứ tự là 700, 0 và 0
N100 G90 G0 X400 Y300 Z0
N101 M06
N102 MITCAN
N103 G91 X20 Y10
1) Dịch chuyển trục
N100 (X, Y, Z) = (450, 350, 0)
N101/N102 (X, Y, Z) = (700, 0, 0)
N103 (X, Y, Z) = (420, 310, 0)
2) Chi tiết dịch chuyển trục
N100 Các trục được định vị tại “X = 450, Y = 350 và Z = 0”
trong hệ tọa độ phôi. Các giá trị lệnh điều khiển và tindh
toán đều là “X = 400, Y = 300, Z = 0”
N101 Các trục được định vị tại nơi dao thay đổi vị trí với các
giá trị tọa độ là “X = 700, Y = 0, Z = 0”
Các giá trị lệnh điều khiển là “X = 400, Y = 300, Z = 0”
Các giá trị tính toán là “X = 650, Y = -50, Z = 0”
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
39
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
N102 Các giá trị tính toán là “X = 700, Y = 0, Z = 0”
N103 Các trục được định vị tại “X = 420, Y = 310, Z = 0”
trong hệ tọa độ phôi
Các giá trị lệnh điều khiển là “X = 420, Y = 310, Z = 0”
Các giá trị tính toán là “X = 420, Y = 310, Z = 0”
[Bổ sung]
1. Một đèn báo được kích hoạt nếu lệnh MITCAN được thực thi trong quá trình bù
bán kính dao cắt hoặc chế độ bù dao 3-D
2. Lệnh MTCAN chỉ có thể được thực hiện trước, và không thể thực hiện trong khi
khởi động lại quá trình hoạt động
Lệnh điều khiển vị trí bằng tay sẽ không bị hủy nếu lệnh MITCAN được đưa
vào trong khi khởi động lại quá trình hoạt động hoặc lệnh MITCAN được xác nhận
trong khối lệnh bao gồm lệnh khởi động lại quá trình
3. Không có lệnh nào khác có thể được xác nhận trong khối lệnh với lệnh
MITCAN, trừ lệnh bỏ qua khối
Chỉ có một số thứ tự (nhãn) và một lệnh bỏ qua khối có thể đứng trước mã lệnh
MTCAN
Ví dụ: N100 MITCAN X100 Y0
Các lệnh này được bỏ qua
Phần 4: Các chức năng chuẩn bị
Mã lệnh G được dùng để xác định các chức năng cụ thể được thực thi trong
các khối lệnh riêng biệt. Mỗi mã lệnh G bao gồm địa chỉ “G” cộng thêm mã
số gồm 3 chữ số (00 đến 399), mặc dù một số mã lệnh G sử dụng thuật ghi
nhớ* (câu lệnh bằng chữ cái)
Thuật ghi nhớ*: Sự kết hợp các ký tự từ A đến Z, bao gồm tối đa 8 kí tự
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
40
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
1) Phạm vi hiệu quả của mã lệnh G
Sử dụng một lần: Một mã lệnh G dùng một lần có hiệu lực chỉ trong
một khối lệnh xác định và tự động bị hủy bỏ khi chuyển sang khối
lệnh tiếp theo
Phương thức: Một mã lệnh G có hiệu lực cho đến khi nó được chuyển
sang mã lệnh G khác trong cùng một khối lệnh
2) Các mã lệnh lệnh G đặc biệt
Các mã lghi nhớ của chương trình con ( ví dụ G101 đến GI 10) và các
nhánh hướng dẫn được gọi là các mã lệnh G đặc biệt. Mỗi mã lệnh G
đặc biết phải được xác định ở đầu của khối lệnh, không được ở giữa
khối lệnh. Chú ý: tuy nhiên dấu “/” (tùy chọn bỏ qu khối lệnh) và tên
trình tự có thể được đặt trước một mã lệnh G đặc biệt
1. Các chức năng chuẩn bị
1-1 Lựa chọn mặt phẳng (G17, G18, G19)
1) Lựa chọn một mặt phẳng là cần thiết để thực hiện các
chức năng dưới đây:
Nội suy cung tròn (Ăn dao vòng)
Lệnh điều khiển góc (AG)
Bù bán kính dao cắt
Tọa độ xoay (Hệ tọa độ tương đối)
Đường tròn cố định
Tính toán tọa độ
Vùng diện tích gia công
2) Bất kì mặt phẳng nào dưới đây đều có thể được chọn
G17: Mặt phẳng Xp -Yp Xp là trục X hoặc trục U
G18: Mặt phẳng Zp -Xp Yp là trục Y hoặc trục V
G19: Mặt phẳng Yp -Zp Zp là trục Z hoặc trục W
w
w
w
.advancecad.edu.vn
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
41
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
3) Định dạng chương trình
G17 Xp_Yp_
G18 Zp_Xp_
G19 Yp_Zp_
4) Hoặc hệ thống trục chính (X, Y, Z) hoặc hệ thống trục
song song (U, V, W) đưowjc chọn bằng cách xác định cụ
thể hướng trục trong khối lệnh bao gồm các mã lệnh
G17, G18, G19
Ví dụ:
G17X_Y_ Mặt phẳng XY
G17U_Y_ Mặt phẳng UY
G18Z_X_ Mặt phẳng ZX
G18W_X_ Mặt phẳng WX
G17Y_Z_ Mặt phẳng YZ
G17Y_W_ Mặt phẳng YW
5) Một khối lệnh chọn mặt phẳng phải bao gồm một trong
số các mã lệnh G17, G18 hoặc G19. Chỉ xác định hướng
trục sẽ không chọn được mặt phẳng
6) Mặc định hướng trục bị thiếu sẽ là hướng trục cơ sở
Ví dụ:
G17 mặt phẳng XY
G17X_ mặt phẳng XY
G17U_ mặt phẳng UY
G18 mặt phẳng ZX
G18W_ mặt phẳng WX
7) Nếu một lệnh dịch chuyển trục được xác định trên một
mặt phẳng không đươc chọn trước, câu lệnh lập trình sẽ
vẫn được thực thi, và mặt phẳng được chọn sẽ bị hoàn
toàn bỏ qua.
[Bổ sung]
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
42
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
1. Có thể chọn mặt phẳng đã được tự động chọn sau khi
nguồn được bật hoặc sau khi máy NC khởi động lại với
một bộ thông số. Thiết lập bit 1 và bit 2 của tùy chọn
thông số(bit) của máy NC Số.18
2. Một đèn báo sẽ được kích hoạt khi cả trục chính và
trục song song của nó đều được xác định trong cùng một
khối lệnh được chọn trên mặt phẳng
1-2 Định vị chính xác
1) Lệnh định vị thồng thường, G00, cho phép một số lượng khe hở
trong hệ thống máy móc xảy ra xung quanh vị trí mục tiêu do
sự sai khác giữa 2 hướng định vị , âm và dương. Khe hở có thể
được loại bỏ nếu trục luôn được định vị từ cùng một hướng, do
đó đảm bảo tính chuẩn xác. Chức năng này gọi là định vị chính
xác được xác định bởi mã lệnh G60
2) Chiều âm (P) được xác định bởi thiết lập từ bit 0 đến bit 5 của
tùy chọn thông số(bit) của máy NC Số.19
Định vị chính xác từ chiều dương (N) được thực hiện bằng cách
đi qua trục vượt quá điểm mục tiêu, sau đó tiếp cận điểm mong
muốn lần nữa từ chiều âm. Số lượng trục vượt qua điểm mục
tiêu có thể được xác định bởi thông số người dung Số.5
Dạng chương trình: G60 IP_
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
43
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
P (positive) direction: Chiều âm
N(negative) direction: Chiều dương
Target position: Vị trí mục tiêu
Amount of by-pass: Lượng vượt quá
3) Khi việc xác định định vị trong chế độ nội suy tuyến tính được
chọn, đường tiến dao được xác định bằng bit 2 của tùy chọn
thông số (bit) của máy NC Số.46 dù có hay không việc định vị
được thực hiện trong chế độ nội suy tuyến tính
[Bổ sung]
1. Định vị được thực hiện trong chiều “âm” khi chiều định vị
trong lệnh trùng với chiều định vị xác định bởi các thiết lập từ
bit 0 đến bit 5 của tùy chọn thông số (bit) của máy NC Số.19
2. Mã lệnh G60 là một lệnh phương thức. (Vẫn có hiệu lực cho
tới khi một lệnh định vị khác được đưa vào)
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
44
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
3. Định vị chính xác không có hiệu lực với đường tròn cố định,
trục xoay và đổi chiều dịch chuyển
4. Định vị chính xác không có hiệu lực trên một trục không
được thiết lập lượng vượt quá
5. Không có đường chạy dao đối xứng nào có trong định vị
chính xác
1-3 Chức năng kiểm tra dừng chính xác (G09, G61, G64)
1) Trong quá trình điều khiển đường tiến dao của trục, thao tác
máy NC có khả năng xử lí một khối lệnh nhanh hơn thực hiện
các dịch chuyển trục hiện thời. Nếu khối lệnh tiếp theo được
thực thi trước khi giá trị hiện thời đạt tới điểm mục tiêu đầu
tiên, chuyển động trục buộc phải hướng tới điểm mục tiêu thứ
hai quá sớm , dẫn đến các góc tròn giữa các điểm nối.
2) Vấn đề này có thể được giải quyết với sự trợ giúp của chức
năng kiểm tra dừng chính xác. Với chức năng này, khối lệnh
tiếp theo không bắt đầu hoạt động cho đến khi giá trị hiện thời
đạt đến điểm mục tiêu (cho dù thao tác máy NC được hoàn
thành sớm hơn), nên dịch chuyển hiện thời sẽ đi theo đường
chạy được lập trình một cách chính xác. Khi giá trị hiện thời
chạm tới điểm mục tiêu, nó được coi là sẵn sàng. Chức năng
này cho phép một số gờ xoắn, được xác định bởi thông số hệ
thống
3) Chế độ kiểm tra dừng chính xác có thể là dùng một lần (có hiệu
lực với chỉ một khối chương trình) hoặc phương thức, như đã
đươc giải thích ở phần trên. Chú ý rằng trong quá trình định vị
(G00, G60), các kiểm tra dừng chính xác được thực hiện tự
động độc lập trong lệnh này.
a. Lệnh kiểm tra dừng chính xác dùng một lần có lực chỉ
với một khối lệnh lập trình xác định
Định dạng chương trình: G09 P_
Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA
45
Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com
b. Khi chế độ kiểm tra dừng chính xác phương thức được
xác định, mọi khối lệnh được thực thi với một lệnh kiểm
tra dừng chính xác cho tới khi chế độ cắt (G64) được xác
định
Định dạng chương trình: G61 P_
c. Lệnh G64 được dùng để hủy chế độ kiểm tra dừng chính
xác phương thức (lệnh G61)
Định dạng chương trình: G64 P_
Lệnh G64 cũng có thể được thêm vào các khối bao gồm
một lệnh định vị (G00, G60) hoặc lệnh kiểm tra dừng
chính xác dùng một lần (G09). Lệnh này cũng áp dụng
với các khối lệnh liên quan đến chức năng cắt khối không
liên tục
1-4 Bỏ qua mã lệnh (G31) (Tùy chọn)
Chức năng này có thể được dùng để làm gián đoạn chuyển
động của trục và khiến hệ thống điều khiển “bỏ qua” để tới khối
lệnh tiếp theo. Chức năng bỏ qua mã lệnh được kích hoạt bởi
một tín hiệu bỏ qua từ bên ngoài được đưa vào từ một công tắc
giới hạn, công tắc gần hoặc một thiết bị khác trong quá trình
dịch chuyển trục. Chức năng này có tác dụng trong việc tự động
hiệu chỉnh gia công, tự động hiệu chỉnh công cụ và các chức
năng tương đồng khác
Định dạng chương trình: G31 IP_F_
1) Một lệnh điều khiển trục phải được xác định để chỉ ra vị
trí vượt quá giá trị mục tiêu, được dùng như vị trí mà tín
hiệu bỏ qua sẽ được bật
w
w
w
.advancecad.edu.vn

Recommended

Sử dụng máy tiện OKUMA by
Sử dụng máy tiện OKUMASử dụng máy tiện OKUMA
Sử dụng máy tiện OKUMAỨng Dụng Máy Tính
25.7K views36 slides
lập trình máy tiện OKUMA by
lập trình máy tiện OKUMAlập trình máy tiện OKUMA
lập trình máy tiện OKUMATechnical VN
10.9K views36 slides
Giáo trình thiết kế kim loại tấm Inventor by
Giáo trình thiết kế kim loại tấm InventorGiáo trình thiết kế kim loại tấm Inventor
Giáo trình thiết kế kim loại tấm InventorTrung tâm Advance Cad
18.5K views38 slides
Hướng dẫn gia công trên Creo by
Hướng dẫn gia công trên CreoHướng dẫn gia công trên Creo
Hướng dẫn gia công trên CreoCadcamcnc Học
8.5K views49 slides
Giáo trình NX Unigraphics [Tiếng Việt] by
Giáo trình NX Unigraphics [Tiếng Việt]Giáo trình NX Unigraphics [Tiếng Việt]
Giáo trình NX Unigraphics [Tiếng Việt]4CTECH Việt Nam
6.3K views173 slides
Lắp ráp (Inventor) by
Lắp ráp (Inventor)Lắp ráp (Inventor)
Lắp ráp (Inventor)Nguyen Van Phuong
17.8K views30 slides

More Related Content

What's hot

Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo) by
Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)
Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)Trung tâm Advance Cad
75.4K views41 slides
Giáo trình cad cam cnc căn bản by
Giáo trình cad cam cnc căn bảnGiáo trình cad cam cnc căn bản
Giáo trình cad cam cnc căn bảnTÀI LIỆU NGÀNH MAY
3.9K views111 slides
Lập trình phay cnc by
Lập trình phay cncLập trình phay cnc
Lập trình phay cncCửa Hàng Vật Tư
28.7K views52 slides
Tai lieu Thiết kế Khuôn .PDF by
Tai lieu Thiết kế Khuôn .PDFTai lieu Thiết kế Khuôn .PDF
Tai lieu Thiết kế Khuôn .PDFTinLengoc
139 views62 slides
Giáo trình tự học Creo Parametric cơ bản Demo by
Giáo trình tự học Creo Parametric cơ bản DemoGiáo trình tự học Creo Parametric cơ bản Demo
Giáo trình tự học Creo Parametric cơ bản DemoTrung tâm Advance Cad
12.9K views47 slides
Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo) by
Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)
Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)Trung tâm Advance Cad
42.1K views41 slides

What's hot(20)

Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo) by Trung tâm Advance Cad
Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)
Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)
Tai lieu Thiết kế Khuôn .PDF by TinLengoc
Tai lieu Thiết kế Khuôn .PDFTai lieu Thiết kế Khuôn .PDF
Tai lieu Thiết kế Khuôn .PDF
TinLengoc139 views
Giáo trình tự học Creo Parametric cơ bản Demo by Trung tâm Advance Cad
Giáo trình tự học Creo Parametric cơ bản DemoGiáo trình tự học Creo Parametric cơ bản Demo
Giáo trình tự học Creo Parametric cơ bản Demo
Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo) by Trung tâm Advance Cad
Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)
Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)
Một số lệnh tắt trong auto cad và những lệnh hay trong autocad by Trung Lưu
Một số lệnh tắt trong auto cad và những lệnh hay trong autocadMột số lệnh tắt trong auto cad và những lệnh hay trong autocad
Một số lệnh tắt trong auto cad và những lệnh hay trong autocad
Trung Lưu352.6K views
Tài liệu hướng dẫn lập trình trên Artcam pro by Cadcamcnc Học
Tài liệu hướng dẫn lập trình trên Artcam proTài liệu hướng dẫn lập trình trên Artcam pro
Tài liệu hướng dẫn lập trình trên Artcam pro
Cadcamcnc Học8.6K views
Hướng dẫn thiết kế khuôn Solidworks by Cadcamcnc Học
Hướng dẫn thiết kế khuôn Solidworks Hướng dẫn thiết kế khuôn Solidworks
Hướng dẫn thiết kế khuôn Solidworks
Cadcamcnc Học4.2K views
9. Phay chia điều khoảng, bài giảng công nghệ, công ty Sotech, http://sotech.vn by Sotech.,ltd
9. Phay chia điều khoảng, bài giảng công nghệ, công ty Sotech, http://sotech.vn9. Phay chia điều khoảng, bài giảng công nghệ, công ty Sotech, http://sotech.vn
9. Phay chia điều khoảng, bài giảng công nghệ, công ty Sotech, http://sotech.vn
Sotech.,ltd14.2K views
Các phần tử trong hệ thống điều khiển khí nén by jackjohn45
Các phần tử trong hệ thống điều khiển khí nénCác phần tử trong hệ thống điều khiển khí nén
Các phần tử trong hệ thống điều khiển khí nén
jackjohn451.4K views
Giao trinh do_ga by Kỳ Kỳ
Giao trinh do_gaGiao trinh do_ga
Giao trinh do_ga
Kỳ Kỳ19.5K views
Giáo trình đào tạo thiết kế Creo parametrics 2.0 cơ bản by Trung tâm Advance Cad
Giáo trình đào tạo thiết kế Creo parametrics 2.0 cơ bảnGiáo trình đào tạo thiết kế Creo parametrics 2.0 cơ bản
Giáo trình đào tạo thiết kế Creo parametrics 2.0 cơ bản
Dung sai lap_ghep by xuanthi_bk
Dung sai lap_ghepDung sai lap_ghep
Dung sai lap_ghep
xuanthi_bk64.5K views
Bai 1 by ckm2001
Bai 1Bai 1
Bai 1
ckm20015.3K views

Similar to Lập trình và sử dụng máy phay OKUMA (hệ OSP)

Đề tài: Mô hình toán học của động cơ đồng bộ kích thích, HAY by
Đề tài: Mô hình toán học của động cơ đồng bộ kích thích, HAYĐề tài: Mô hình toán học của động cơ đồng bộ kích thích, HAY
Đề tài: Mô hình toán học của động cơ đồng bộ kích thích, HAYDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
814 views25 slides
Ung dung noron by
Ung dung noronUng dung noron
Ung dung noronTrần Khoa
40 views13 slides
Đồ án chi tiết máy trục vít bánh vít-BKHN by
Đồ án chi tiết máy trục vít bánh vít-BKHNĐồ án chi tiết máy trục vít bánh vít-BKHN
Đồ án chi tiết máy trục vít bánh vít-BKHNCực Mạnh Chung
52.2K views54 slides
Đề tài: Hệ thống xác định chính xác vị trí của động cơ tuyến tính by
Đề tài: Hệ thống xác định chính xác vị trí của động cơ tuyến tínhĐề tài: Hệ thống xác định chính xác vị trí của động cơ tuyến tính
Đề tài: Hệ thống xác định chính xác vị trí của động cơ tuyến tínhDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
119 views26 slides
Giới thiệu công nghệ cnc by
Giới thiệu công nghệ cncGiới thiệu công nghệ cnc
Giới thiệu công nghệ cncCửa Hàng Vật Tư
4.8K views86 slides
1385102 by
13851021385102
1385102Phi Phi
74 views160 slides

Similar to Lập trình và sử dụng máy phay OKUMA (hệ OSP)(20)

Đồ án chi tiết máy trục vít bánh vít-BKHN by Cực Mạnh Chung
Đồ án chi tiết máy trục vít bánh vít-BKHNĐồ án chi tiết máy trục vít bánh vít-BKHN
Đồ án chi tiết máy trục vít bánh vít-BKHN
Cực Mạnh Chung52.2K views
1385102 by Phi Phi
13851021385102
1385102
Phi Phi74 views
Phân tích so sánh cơ cấu nâng hạ hàng ở cần trục sử dụng động cơ không đồng b... by Man_Book
Phân tích so sánh cơ cấu nâng hạ hàng ở cần trục sử dụng động cơ không đồng b...Phân tích so sánh cơ cấu nâng hạ hàng ở cần trục sử dụng động cơ không đồng b...
Phân tích so sánh cơ cấu nâng hạ hàng ở cần trục sử dụng động cơ không đồng b...
Man_Book227 views
dieu khien dong co khong dong bo by Trần Thân
dieu khien dong co khong dong bodieu khien dong co khong dong bo
dieu khien dong co khong dong bo
Trần Thân622 views
TÌM HIỂU ROBOT CÔNG NGHIỆP TRONG HỆ THỐNG FMS by huongcdt
TÌM HIỂU ROBOT CÔNG NGHIỆP TRONG HỆ THỐNG FMSTÌM HIỂU ROBOT CÔNG NGHIỆP TRONG HỆ THỐNG FMS
TÌM HIỂU ROBOT CÔNG NGHIỆP TRONG HỆ THỐNG FMS
huongcdt20.7K views
Thiết kế hệ thống dẫn động băng tải (kèm bản vẽ autocad) by nataliej4
Thiết kế hệ thống dẫn động băng tải (kèm bản vẽ autocad)Thiết kế hệ thống dẫn động băng tải (kèm bản vẽ autocad)
Thiết kế hệ thống dẫn động băng tải (kèm bản vẽ autocad)
nataliej4896 views
Tai lieu sap_2000_v10 by Quang Nguyen
Tai lieu sap_2000_v10Tai lieu sap_2000_v10
Tai lieu sap_2000_v10
Quang Nguyen1.1K views
Robot scara by Trung Le
Robot scaraRobot scara
Robot scara
Trung Le414 views
Giới thiệu các_máy_điều_khiển_số by Duy Tân
Giới thiệu các_máy_điều_khiển_sốGiới thiệu các_máy_điều_khiển_số
Giới thiệu các_máy_điều_khiển_số
Duy Tân651 views
Bao cao servo by luckylak126
Bao cao servoBao cao servo
Bao cao servo
luckylak1264.6K views
Nmlt C07 Mang1 Chieu by Cuong
Nmlt C07 Mang1 ChieuNmlt C07 Mang1 Chieu
Nmlt C07 Mang1 Chieu
Cuong1.5K views
Baigiangsap ung dung trong ket cau1 by Dooanh79
Baigiangsap ung dung trong ket cau1Baigiangsap ung dung trong ket cau1
Baigiangsap ung dung trong ket cau1
Dooanh792.3K views
E540 brochure vn by Tai Nguyen
E540 brochure vnE540 brochure vn
E540 brochure vn
Tai Nguyen108 views
DO_AN_TOT_NGHIEP-1 (1).pptx by KhiVu2
DO_AN_TOT_NGHIEP-1 (1).pptxDO_AN_TOT_NGHIEP-1 (1).pptx
DO_AN_TOT_NGHIEP-1 (1).pptx
KhiVu251 views

More from Ứng Dụng Máy Tính

Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC by
Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNCỨng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC
Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNCỨng Dụng Máy Tính
4.7K views38 slides
Thiết kế Catia V5-6 R2017 nâng cao by
Thiết kế Catia V5-6 R2017 nâng caoThiết kế Catia V5-6 R2017 nâng cao
Thiết kế Catia V5-6 R2017 nâng caoỨng Dụng Máy Tính
2.5K views44 slides
Hướng dẫn Catia V5-6R2017 cơ bản by
Hướng dẫn Catia V5-6R2017 cơ bảnHướng dẫn Catia V5-6R2017 cơ bản
Hướng dẫn Catia V5-6R2017 cơ bảnỨng Dụng Máy Tính
1.9K views25 slides
Thiet ke kim loai tam Solidworks 2017 by
Thiet ke kim loai tam Solidworks 2017Thiet ke kim loai tam Solidworks 2017
Thiet ke kim loai tam Solidworks 2017Ứng Dụng Máy Tính
3.7K views33 slides
Mastercam 2017 cho người mới học by
Mastercam 2017 cho người mới họcMastercam 2017 cho người mới học
Mastercam 2017 cho người mới họcỨng Dụng Máy Tính
6.4K views34 slides
Giáo trình Powermill 2018 cho người mới học by
Giáo trình Powermill 2018 cho người mới họcGiáo trình Powermill 2018 cho người mới học
Giáo trình Powermill 2018 cho người mới họcỨng Dụng Máy Tính
9.4K views31 slides

More from Ứng Dụng Máy Tính(12)

Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC by Ứng Dụng Máy Tính
Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNCỨng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC
Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC
Giao trinh lam quen voi he toa do gia cong wcs tren Mastercam 2017 by Ứng Dụng Máy Tính
Giao trinh lam quen voi he toa do gia cong wcs tren Mastercam 2017Giao trinh lam quen voi he toa do gia cong wcs tren Mastercam 2017
Giao trinh lam quen voi he toa do gia cong wcs tren Mastercam 2017

Lập trình và sử dụng máy phay OKUMA (hệ OSP)

 • 1. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 6 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com Phần 2 : Tọa độ và các lệnh điều khiển tọa độ 1. Trục điều khiển 1) Bảng dưới đây lên danh sách các hướng cần thiết cho việc điều kiển trục Hướng Nội dung Trục cơ bản X,Y,Z Hướng tương ứng của ba trục vuông góc với nhau Trục song song U,V,W Hướng của 3 trục vuông góc song song với 3 trục cơ bản Trục quay A,B,C Hướng của 3 trục quay trong một mặt phẳng vuông góc với trục chính Tham số nội suy đường tròn I,J,K Hướng xác định khoảng cách, song song với một trục riêng lẻ, từ điểm bắt đầu tới tâm đường tròn R Hướng xác định bán kính đường tròn 2) Để di chuyển một trục, cần phải xác định một vị trí trục, dấu hiệu chỉ hướng dịch chuyển của trục, và một giá trị số dùng để mô tả dịch chuyển. Tham khảo phần 6, “ Các điều khiển tuyệt đối và tương đối” cho giá trị số. 3) Trong hướng dẫn này, để đơn giản việc giải thích ký hiệu các trục, “Xp”,”Yp” và “Zp” được dùng thay thế cho các hướng trục hiện thời. Chúng đại diện cho các trục như bên dưới Xp …. trục X và trục song song với trục X ( trục U) Yp …. trục Y và trục song song với trục Y ( trục V) Zp …. trục Z và trục song song với trục Z ( trục W) 4) Số trục tối đa có thể điều khiển là 6. Khả năng điều khiển số lượng trục tùy thuộc vào loại máy NC 5) Bảng dưới đây lên danh sách số lượng các trục có thể điều khiển đồng thời của các chế độ dịch chuyển trục
 • 2. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 7 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com Số lượng trục có thể điều khiển đồng thời Chế độ dịch chuyể trục “n” là số trục của máy tiện Định vị n Nội suy tuyến tính n Nọi suy đường tròn 2 Tiện răng xoắn 3 Điều khiển dao bằng tay 1 Bộ tạo xung bằng tay điều khiển dao 1 Bộ tạo xung bằng tay là một tùy chọn có thể điểu khiển được 3 trục 6) Chiều dương của các trục thẳng và các trục xoay được mô tả như bên dưới 2. Hệ thống đơn vị 1) Đơn vị đầu vào tối thiểu Đơn vị đầu vào tối thiểu là đơn vị nhỏ nhất có thể nhập vào chương trình. Với một trục tuyến tính, đơn vị tối thiểu là 0.001mm hoặc 0.0001 inch Lựa chọn đầu vào giữa hệ mét và inch là một chức năng tùy ý bằng cách cài đặt bit 0 của tùy chọn kích thước của máy NC (bit) Số.3 Với trục quay, đơn vị tối thiểu là 0.001 độ hoặc hoặc 0.0001 độ bất kể hệ đơn vị nào ( mét hoặc inch ) được chọn. 0.001 độ hoặc 0.0001 độ có thể
 • 3. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 8 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com được chọn bằng cách thay đổi dữ liệu ở bit 0 của tùy chọn kích thước (bit) Số.3 và Số.4, bit 0 2) Đơn vị đầu vào trung bình Đơn vị đầu vào cho hệ mét có thể được thay đổi thành 0.01 mm bằng cách cài đặt bit 1 và bit 2 của tùy chọn kích thước của máy NC (bit) Số.3 thành “1”. (Tất cả các đơn vị khác còn lại không thay đổi) 3) Đơn vị đầu vào cơ sở Đơn vị đầu vào có thể được thay đổi thành đơn vị “cơ sở” bằng cách cài đặt bit 1 của tùy chọn kích thước của máy NC (bit) Số.3 bằng “1”. Các đơn vị căn bản sau đó là 1mm, 1 inch, 1 độ, 1 giây 4) Hệ thống đơn vị cho thiết lập dữ liệu Hệ đơn vị cho dữ liệu chương trình và hệ đơn vị cho cài đặt dữ liệu (như là gốc tọa độ, dữ liệu dao, dữ liệu kích thước) độc lập với nhau Cài đặt đơn vị cho cài đặt dữ liệu được đặt bằng cách cài đặt bit 0, bit 1,bit 2 ,bit 3 và bit 6 của tùy chọn kích thước (bit) Số.9 3. Các hệ tọa độ và các giá trị 1) Mô tả Để di chuyển dao tới một vị trí , một hệ tọa độ phải được thiết lập để xác định vị trí bằng cách sử dụng các giá trị tọa độ trong hệ tọa độ Ba hệ tọa độ khác nhau được sử dụng a) Hệ tọa độ máy (Nơi chế tạo thiết lâp.)
 • 4. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 9 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com Hệ này có thể thay đổi từ thiết lập máy , tuy nhiên dữ liệu bù lỗi biên dạng, các giá trị di chuyển giới hạn, vv.. cũng bị thay đổi theo nếu thay đổi thiết lập được đượ thực hiện b) Hệ tọa độ phôi (Đặt bởi người vận hành) c) Hệ tọa độ tương đối ( Được đặt tạm thời bởi chương trình của máy NC) Người dùng có thể chọn hệ tọa độ để dùng khi cần thiết Giá trị tọa độ được xác định bởi các thành phần của các trục hợp thành hệ tọa độ Một giá trị toa độ được xác định bởi các thành phần của tối đa 6 trục ( số lượng trục khác nhau tùy vào thiết bị) Ví dụ : X_Y_Z_W_A_C Số lượng các trục có thể lập trình được , đó là số lượng các thành phần của trúc dùng để xác định một giá trị tọa độ biến đổi tùy theo các tiêu chuẩn bị máy tiện. Do vậy trong hướng dẫn này, sử dụng “IP_” để xác định giá trị tọa độ 2) Gốc máy và hệ tọa độ máy Điểm đối chiếu trên máy được coi như là gốc máy và hệ tọa độ có điểm gốc máy xem là hệ tọa độ máy Gốc máy được thiết lập cho mỗi máy độc lập sử dụng hệ thống các thông số. Khi các giới hạn dịch chuyển và vị trí gốc được thiết lập trên hệ tọa độ máy, người vận hành không nên thay đổi vị trí của gốc máy một cách tùy ý 3) Hệ tọa độ phôi Hệ tọa độ dùng để gia công phôi được xem là hệ tọa độ phôi
 • 5. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 10 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com a) Các hệ tọa độ phôi được thiết lập và lưu trữ với số hiệu trong bộ nhớ trước khi bắt đầu hoạt động. Hệ tọa độ phôi mong muốn được gọi ra từ quá trình gia công b) Các hệ tọa độ phôi được đặt bằng cách sử dụng các giá trị của gốc tọa độ phôi từ gốc tọa độ máy c) Để biết chi tiết, xem Phần 4, 1-6. “Lựa chọn hệ tọa độ phôi” và Phần 4,1-7. “Thay đổi hệ tọa độ phôi” 4) Hệ tọa độ tương đối Chỉ sử dụng hệ tọa độ phôi để lập trình toàn bộ phôi có thể dẫn đến các khó khăn trên một số phần của phôi. Trong trường hợp đó, một hệ tọa độ mới có thể cho phép lập trình một cách dễ dàng Hệ tọa độ mới này được xem như là hệ tọa độ tương đối a) Gốc tọa độ của hệ tọa độ tương đối được tham chiếu với gốc tọa độ của hệ tọa độ phôi hiện thời được chọn. Giá trị tọa độ này ,cùng với góc quay từ hệ tọa độ phôi sang hệ tọa độ tương đối được lập trình với mã G11 để thiết lập hệ tọa độ tương đối. Tất cả các kích thước được lập trình sau khi thiết lập điều chỉnh này sẽ được chấp nhận trên hệ tọa độ tương đối mới được đặt b) Để xác định giá trị tọa độ trên hệ tọa độ phôi, hủy bỏ hệ tọa độ tương đối với mã G10 c) Để biết chi tiết, xem Phần 4, 3-1. “Dịch chuyển song song và Phép quay hệ tọa độ” w w w .advancecad.edu.vn
 • 6. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 11 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com Zero output position of position feedback encoder: Vị trí gốc tọa độ từ phản hồi vị trí của bộ mã hóa Offset amount of machine zero (system parameter set): Giá trị offset của gốc máy (đặt bởi thông số hệ thống) Machine zero: Gốc máy Offset amount of work zero (zero set): Giá trị offset của gốc phôi ( đặt bởi gốc máy) Origin of work coordinate system: Gốc tọa độ của hệ tọa độ phôi Shift amount of coordinate system (specified in program): Lượng dịch chuyển cảu hệ tọa độ ( xác định bởi chương trình) Origin of local coordinate system: Gốc tọa độ của hệ tọa độ tương đối Local coordinate system rotating angle: Góc quay hệ tọa độ tương đối
 • 7. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 12 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com 4. Các lệnh điều khiển giới hạn hành trình (G22,G23) (Tùy chọn) Máy NC được trang bị bộ mã hóa vị trí tuyệt đối, có khả năng thiết lập vị trí giới hạn hành trình như một giá trị tuyệt đối bằng cách sử dụng phần mềm thay vì một công tắc phần cứng Vị trí giới hạn hành trình có thể được thay đổi ( người dùng thiết lập) bằng cách thay đổi giá trị được thiết lập, việc này được thay đổi bằng một chương trình Giới hạn hành trình thiết lập bởi người dùng có thể coi như một giới hạn có thể lập trình được Hai loại giới hạn hành trình dưới đây có thể là do nhà sản xuất đặt hoặc do người dùng đặt 1) Giới hạn hành trình do nhà sản xuất đặt (soft-limit) a) Giới hạn hành trình được thiết lập phụ hợp với khoảng cách hành trình tối đa từ gốc máy của mỗi trục. Thiết lập các giới hạn hành trình ở cả chiều âm (P) và chiều dương (N) được thực hiện bởi các thông số hệ thống. b) Vùng diện tích nằm bên trong các giá trị được thiết lập (từ chiều âm đến chiều dương giới hạn hành trình) sẵn sàng để gia công. Vùng nằm ngoài được gọi là vùng ngoài và nó không sẵn sàng để gia công. c) Phần đường chạy một cung tròn được lập trình không được đi vào vùng ngoài cho dù điểm kết thúc chương trình nằm bên trong vùng cho phép gia công
 • 8. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 13 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com Starting point: Điểm bắt đầu End point: Điểm kết thúc Inhibit area: Vùng ngoài 2) Giới hạn hành trình do người dùng thiết lập (Giới hạn có thể lập trình được) (Tùy chọn) Giới hạn hành trình có thể được thiết lập bởi người dùng với các thông số người dùng và các chương trình. Từ lúc cả 2 cài đặt (thông số người dùng và các câu lệnh chương trình) thiết lập nên vùng diện tích đồng nhất và từ lúc dữ liệu được lưu trữ trong cùng vùng diện tích thì dữ liệu được nhập cuối cùng trở thành dữ liệu có hiệu lực. Ví dụ,dữ liệu được nhâp vào vùng diện tích được thiết lập với dữ liệu của thông số người dùng bị thay đổi khi dữ liệu cài đặt cảu vùng diện tích được tạo bởi các câu lệnh chương trình. Cả dữ liệu theo chiều âm và chiều dương phải được đưa vào. Vùng diện tích nằm giữa giới hạn hành trình theo chiều âm và chiều dương sẵn sàng để gia công, và vùng nằm ngoài là vùng ngoài 3) Thiết lập trình tự Thiết lập trình tự bằng cách sử dụng các hương trình được giới thiệu bên dưới Dạng chương trình :
 • 9. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 14 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com G22 X_Y_Z_𝛼_𝛽_𝛾_I_J_K_P_Q_R_ X … Giới hạn có thể lập trình theo chiều âm của trục X Y … Giới hạn có thể lập trình theo chiều âm của trục Y Z … Giới hạn có thể lập trình theo chiều âm của trục Z 𝛼 … Giới hạn có thể lập trình theo chiều âm của trục thứ 4 𝛽 … Giới hạn có thể lập trình theo chiều âm của trục thứ 5 𝛾 … Giới hạn có thể lập trình theo chiều âm của trục thứ 6 I … Giới hạn có thể lập trình theo chiều âm của trục X J … Giới hạn có thể lập trình theo chiều âm của trục Y K … Giới hạn có thể lập trình theo chiều âm của trục Z P … Giới hạn có thể lập trình theo chiều âm của trục thứ 4 Q … Giới hạn có thể lập trình theo chiều âm của trục thứ 5 R … Giới hạn có thể lập trình theo chiều âm của trục thứ 6 Các giá trị số nhập vào sẽ tương ứng với các giá trị tọa độ trên hệ tọa độ phôi “𝛼”, “𝛽”, và “𝛾” không phải là hướng. Các tên trục tương ứng với trục thứ 4 đến trục thứ 6 được chỉ định như là hướng (A,B,C,U,V và W) a) Dạng chương trình này không có hiệu lực với tiêu chuẩn kỹ thuật đa góc quay, một đèn báo sẽ được kích hoạt b) Dữ liệu thiết lập sử dụng lệnh G22 được sao lưu và do vậy vẫn có hiệu lực ngay cả sau khi tắt nguồn điện c) Khi dữ liệu thiết lập nằm ngoài các giới hạn soft limit được đặt bởi nhà sản xuất, một đèn báo được kích hoạt d) Các lệnh được lập trình được sử dụng để xác định giới hạn hành trình nào sẵn sàng để đưa vào gia công: Các thiết lập giới hạn soft limit sử dụng các thông số hệ thống HOẶC các thiết lập giới hạn có thể lập trình do người dùng thiết lập sử dụng các thông số người dùng hoặc Lệnh G22
 • 10. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 15 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com G22 …. Các giới hạn hành trình do người dùng thiết lập được dùng để kiểm tra dữ liệu G23 … Lệnh g22 bị hủy và các giới hạn hành trình do nhà sản xuất đặt được dùng để kiểm tra dữ liệu Nếu chỉ có lệnh G22 được xác nhận, giới hạn người dùng được sử dụng e) Để thiết lập các giới hạn sort limit với thông số người dùng, xem Hướng dẫn Vận hành, IV, PARAMETERS, Phần 4,2. “ Các thông số người dùng”. f) Đường chạy dao đã được lập trình được kiểm tra với vùng diện tích ngoài khi điểm kết thúc chương trình nằm bên trong vùng diện tích cho phép gia công g) Cả G22 và G23 đều là các tùy chọn 5. Lệnh đưa dao trở về gốc máy (G30) Gốc máy tham chiếu tới một vị trí cụ thể đặt sẵn trên mọi máy tiện. Nó được dùng như vị trí đổi dao tiện và tấm đỡ pallet. Gốc máy được xác định bằng cách sử dụng một giá trị tọa độ trên hệ thống tọa độ của máy, và có thể thiết lập bằng cách sử dụng thông số hệ thống Lệnh đưa dao về gốc máy cho phép các trục ngay lập tức được tiến đến vị trí đó Dạng chương trình: G30 P_ P: Mã số lệnh đưa dao về gốc máy. Số lượng lệnh đưa dao về gốc máy được thiết lập lên tới 32 w w w .advancecad.edu.vn
 • 11. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 16 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com Đường chạy dao được xác định bởi bit 2 của tùy chọn thông số của máy NC (bit) Số.46 cho dù có hay không việc đặt vị trí được thực hiện trong chế độ nội suy tuyến tính 6. Các lệnh đặt hệ tọa độ tuyệt đối và tương đối Các lệnh ghi kích thước tuyệt đối và tương đối được dùng để xác định chế độ dịch chuyển của trục. 1) Lệnh tuyệt đối, G90 Lệnh G90 xác định chế độ ghi kích thước tuyệt đối. Trong chế độ này, cần lập trình các giá trị tọa đồ trên hệ thống tọa độ đã được chọn 2) Lệnh đặt hệ tọa độ tương đối, G91 Lệnh G91 xác định chế độ ghi kích thước tương đối. Trong chế độ này, cầ lâp trình số chuyển động của trục từ vị trí ban đầu đến vị trí mục tiêu [Bổ sung] Trình tự hoạt động và vị trí của gôc máy của mỗi trục được quy định bởi người vận hành và khác nhau tùy thuộc vào từng loại máy. Hãy quen thuộc hoàn toàn với trình vận hành của mỗi trục và vị trí của gốc máy tương ứng vói mỗi số gốc máy trước khi sử dụng chúng Để biết thêm chi tiết, xem Hướng dẫn vận hành, IV THÔNG SỐ, Phần 4.2 “ Các thông số người dùng” Tuân theo các đặc điểm kỹ thuật của lệnh di đưa dao về gốc máy, một lệnh G90 (tuyệt đối) phải được xác định đối với vị trí của mỗi trục
 • 12. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 17 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com 1. Các lệnh G90 và G91 không thể dùng đồng thời trong một khối 2. Sau khi nguồn điện được bật, hoặc G90 hoặc G91 có hiệu lực 3. Sự ưu tiên giữa 2 lệnh này có thể được xác định bằng cách sử dụng các thông số (bit 4 của tùy chọn thông số của máy NC (bit) Số.18). Thiết lập ưu tiên sẽ xác định chế độ nào có hiệu lực khi bật nguồn 4. Khi một lệnh đặt hệ tọa độ tương đối cần được chỉ định ngay sau khi hoàn thành một đường tròn cố định, các lệnh trục trong đường tròn phải được chỉ định bằng cách sử dụng các giá trị tuyệ đối. G81 X_Y_Z_R_F_ X_Y_ : X_Y_ G80 G00 Z G91 X_Y_Z_ : 5. Sau khi hoàn thành lệnh thay đổi hệ thống tọa độ (G15, G16, G92, vv…), việc xác định vị trí phải được thực hiện cho tất cả các trục trong chế độ G90 (tuyệt đối) Phần 3: Các chức năng tính toán và các lệnh dịch chuyển trục 1. Định vị (G00) Mỗi trục dịch chuyển độc lập từ vị trí ban đầu của nó tới vị trí mục tiêu với tốc độ tiến dao nhanh của nó. Khi một trục dịch chuyển, nó được tự động tăng tốc và giảm tốc Dạng chương trình: G00 IP_
 • 13. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 18 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com Lệnh định vị G00 thực hiện kiểm tra vị trí và sau đó dịch chuyển bộ điều khiển sang khối tiếp theo. Kiểm tra vị trí xác định điểm kết thúc gia công nằm ở đâu đó trong vùng yêu cầu gia công bằng cách so sánh các giá trị xác định tọa độ với vị trí hiện thời Chú ý rằng chiều rộng đường chạy dao được thiết lập bằng cách sử dụng thông số hệ thống 1) Đường chạy dao được xác định bằng bit 2 của tùy chọn thông số của máy NC (bit) Số.46 dù có hay không việc định vị được thực hiện trong chế độ nội suy tuyến tính a) Chế độ nội suy tuyến tính Đường chạy dao được tạo ra với một đường thẳng từ điểm hiện tại tới điểm mục tiêu. Các tốc độ tiến dao của trục được chọn gần với tốc độ tiến dao nhanh của mỗi trục , do vạy thời gian định vị được giảm thiểu Actual point: Điểm hiện thời Target point: Điểm mục tiêu b) Chế độ nội suy phi tuyến tính Các trục dịch chuyển độc lập với nhau ở một tốc độ tiến dao nhanh. Do đó, đường chạy dao không phải lúc nào cũng là đường thẳng
 • 14. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 19 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com [Bổ sung] 1. Tốc độ tiến dao nhanh của mỗi trục được thiết lập bằng người vận hành và khách hàng không thể thay đổi giá trị đã thiết lập 2. Dải “đường chạy dao ” có thể được thiết lập cho mỗi trục bằng cách sử dụng thông số hệ thống 2. Nội suy tuyến tính (G01) Lệnh G01 xác định các trục để dịch chuyển trực tiếp từ điểm hiện thời tới giá trị tọa độ được xác định ở một tốc độ tiến dao xác định Dạng chương trình: G01 IP_F_ IP: Điểm mục tiêu (điểm cuối) F: Tốc độ tiến dao. Lệnh vẫn còn hiệu lực cho đến khi được cập nhật bằng giá trị khác [Bổ sung] 1. Tốc độ tiến dao bằng 0 khi máy NC được khởi động lại, trừ khi nó được lưu lại với tiêu chuẩn hằng số F1 2. Tốc độ tiến dao của mỗi trục được chỉ ra bên dưới. (Tính toán tốc độ tiến dao cho trục X,Y,Z trong giá trị tương đối) G01 ZxYyZzFf Tính toán các tốc độ tiến dao: Tốc độ tiến dao trục X: FX = (x/L)f Tốc độ tiến dao trục Y: FY = (y/L)f Tốc độ tiến dao trục Z: FZ = (z/L)f
 • 15. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 20 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com Với L =√𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 Tốc độ tiến dao của trục quay được xử lý như bên dưới 1mm/phút = 1độ/phút 1inch/phút = 1độ/phút Các công thức bên trên cũng có hiệu lực với phép nội suy tuyến tính ở chỗ lệnh cho trục xoay được chỉ định Ví dụ: G91 G01 X10 C20 F30.0 Theo hệ mét Tốc độ tiến dao trục X: FX = 10/√102 + 202 × 30 = 13.41 mm/phút Tốc độ tiến dao trục Y: FY = 20/√102 + 202 × 30 = 26.83 mm/phút Theo hệ inch Tốc độ tiến dao trục X: FX = 10/√102 + 202 × 30 = 13.41 inch/phút Tốc độ tiến dao trục Y: FY = 10/√102 + 202 × 30 = 26.83 inch/phút 3. Trong hệ inch, có thể xác định cách mà giá trị F (F=1) được hiểu, như 1 độ/phút hay 25.4 độ/phút, bằng thiết lập bit 7 của tùy chọn thông số (bit) của máy NC (bit) Số.15 3. Nội suy cung tròn (G02,G03) Nội suy cung tròn có thể dùng để tạo đường tiện theo một cung tròn Dạng chương trình: Cung tròn trên mặt phẳng Xp-Yp G17 { 𝐺02 𝐺03 }Xp_Yp_{ 𝑅_ 𝐼 _ 𝐽_ }F_ w w w .advancecad.edu.vn
 • 16. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 21 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com Cung tròn trên mặt phẳng Zp-Xp G18 { 𝐺02 𝐺03 }Zp_Xp_{ 𝑅_ 𝐾 _ 𝐽_ }F_ Cung tròn trên mặt phẳng Yp-Zp G19 { 𝐺02 𝐺03 }Yp_Zp_{ 𝑅_ 𝐽 _ 𝐾_ }F_ Xp = Trục X hoặc trục U Yp = Trục Y hoặc trục V Zp = Trục Z hoặc trục W 1) Các mã G và hướng Bảng dưới đây giới thiệu tổng hợp các mã G và hướng cần thiết cho nội suy đường tròn Đối tượng cần xác định Lệnh Mô tả Lựa chọn mặt phẳng G17 Cung tròn trong mặt phẳng Xp-Yp G18 Cung tròn trong mặt phẳng Zp-Xp G19 Cung tròn trong mặt phẳng Yp-Zp G02 Theo chiều kim đồng hồ G03 Ngược chiều kim đồng hồ Điểm kết thúc G90 Xác định 2 điểm [Xp,Yp], [Xp, Zp], hoặc [Yp, Zp] Điểm kết thúc trong hệ tọa độ phôi G91 Xác định 2 điểm [Xp,Yp], [Xp, Zp], hoặc [Yp, Zp] Điểm kết thúc tham chiếu với điểm bắt đầu Các giá trị bao gồm cả dấu Tâm cung tròn tham chiếu tối điểm bắt đầu Xác định 2 giá trị [I, J], [I, K], hoặc [j, K] Tâm cung tròn tham chiếu với điểm bắt đầu bao gồm cả dấu Bán kính cung tròn R Bán kính cung tròn
 • 17. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 22 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com 2) Các chiều quay Hai chiều quay cùng chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim được xác định khi quan sát mặt phẳng từ chiều âm của trục thứ 3 trên mặt phẳng Xp-Yp ( hoặc Zp-Xp, Yp-Zp) được chỉ ra như giả đồ bên dưới 3) Điểm kết thúc Điểm cuối của cung tròn được chạm tới tùy thược vào lựa chọn G90 hay G91 4) Điểm tâm Tâm cung tròn được xác định bằng các giá trị I, J, K với trình tự tương ứng với Xp, Yp, Zp. Các giá trị tọa độ của chúng luôn tăng dần bất kể với G90 hay G91 Center: Tâm Starting point: Điểm bắt đầu End point: Điểm kết thúc 5) Xác định điểm kết thúc cung tròn Có thể chỉ ra điểm kết thúc của một cung tròn bằng cách xác định giá trị tọa độ trên một trong 2 trục Có hai cách để xác định cung tròn
 • 18. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 23 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com a) Giá trị lệnh trước đó được dùng như là giá trị tọa độ điểm kết thúc Giá trị tọa độ điểm cuối không được xác định trong lệnh có thể được dùng như giá trị lệnh trước đó Cách này có thể được chọn bằng cách thiết lập bit 1 của tùy chọn thông số (bit) của máy NC Số.20 bằng “0” Starting point: Điểm bắt đầu End point: Điểm kết thúc Horizontal axis: Trục ngang Vertical axis: Trục dọc Khi lập trình một đường tròn như bên trên, điểm kết thúc của cung tròn có thể được xác định chỉ với giá trị tọa độ của trục nằm ngang, khi giá trị tọa độ của trục dọc trùng giống với điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Một đèn báo sẽ xuất hiện nếu điểm kết thúc không nằm trên một cung tròn Ví dụ X-70.711 Y-70.711 F200 G02 X70.711 I70.711 J70.711 Công thức trên xác định một cung tròn theo chiều kim đồng hồ với đường kính là 100, tâm ở (0,0), điểm bắt đầu ở (-70.711,-70.711) và điểm kết thúc ở (70.711,-70.711)
 • 19. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 24 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com X-70.711 Y-70.711 F200 G02 X10 I70.711 J70.711 Công thức trên sẽ kích hoạt đèn báo do điểm cuối (10,- 70.711) không nằm trên cung tròn b) Gía trị tọa độ điểm kết thúc thứ hai được tính toán từ điểm thứ nhất Giá trị tọa độ điểm kết thúc thứ 2 không được xác định bằng lệnh có thể được tính toán thông qua xác định giá trị Phương pháp này có thể được chọn bằng thiết lập bit 1 của tùy chọn thông số của máy NC (bit) Số.20 bằng “1” Khi viết chương trình cho một đường tròn như bên trên, điểm kết thúc của cung tròn có thể được xác định chỉ với giá trị tọa độ của trục nằm ngang. Gái trị tọa độ trục dọc được tính toán dựa vào giá trị tọa độ trục ngang Nếu có nhiều hơn một điểm kết thúc, điểm được chạm đầu tiên theo chiều xác định đường tròn sẽ được chọn Ví dụ: X-70.711 Y—70.711 F200 G02 X10 I70.711 J70.711
 • 20. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 25 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com Công thức bên trên xác định một cung tròn theo chiều kim đồng hồ với bán kính là 100, tâm ở (0, 0), điểm bắt đầu ở (-70.711, -70.711) và điểm kết thúc ở (10, 99.499) Các thao tác được giải thích trong phần này có thể được thực hiện cho cả các trục ngang và trục dọc 6) Loại cung tròn Tâm cung tròn có thể được xác định bằng cách sử dụng các giá trị I, J, K hoặc bằng cách xác định bán kính (R) cung tròn. Khi cung tròn được xác định bằng bán kính, sẽ có 4 loại cung tròn khác nhau a) Cung tròn theo chiều kim đồng hồ (G02) Một cung tròn có góc ôm cung nhỏ hơn hoặc bằng 180 độ: Bán kính R>0 Một cung tròn có góc ôm cung lớn hơn 180 độ: Bán kính R<0 b) Cung tròn ngược chiều kim đồng hồ (G03) Một cung tròn có góc ôm cung nhỏ hơn hoặc bằng 180 độ: Bán kính R>0 Một cung tròn có góc ôm cung lớn hơn 180 độ: Bán kính R<0 7) Tốc độ chạy dao Tốc độ chạy dao trong suốt quá trình nội suy đường tròn là thành phần tiếp tuyến cảu tốc độ chạy dao với đường tròn w w w .advancecad.edu.vn
 • 21. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 26 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com [Bổ sung] 1. Để bỏ qua các giá trị I, J hoặc K, nhập zero “ 0” 2. Không thể xác định được một đường tròn với bán kính bằng 0 3. Nếu các giá trị cho Xp, Yp và Zp bị bỏ qua, sẽ có thể có 2 loại đường tròn: 1) Một đường tròn 360 độ, với tâm được xác định bởi các giá trị I, J, K 2) Một đường tròn 0 độ, với bán kính được xác định bằng giá trị R 4. Không thể xác định giá trị của R và I, J, K cùng một thời điểm 5. Không thể xác định một trục song song với các trục mà thuộc mặt phẳng được chọn. Viêc chỉ định trục W là không được phép trong khi mặt phẳng Z-X đang được chọn 6. Một đèn báo sẽ được kích hoạt nếu sự khác nhau trong bán kính giữa điểm bắt đầu và điểm kết thúc của đường tròn lớn hơn hoặc bằng giá trị được thiết lập trong tùy chọn thông số của máy NC Số.3 4. Tạo răng xoắn ốc (G02, G03) (Tùy chọn) Tạo răng xoắn ốc hay nội suy xoắn ốc có thể được thực hiện bằng cách đồng bộ nội suy đường tròn và nội suy tuyến tính trên một trục giao cắt với mặt phẳng cung tròn ở các góc vuông Dạng chương trình: Mặt phẳng XpYp
 • 22. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 27 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com G17 { 𝐺02 𝐺03 }Xp_Yp_{ 𝑅_ 𝐼 _ 𝐽_ } 𝛼_F_ 𝛼: Góc giữa chiều dịch chuyển của xoắn ốc và mặt phẳng mà trên đó nội suy cung tròn được xác định Tạo răng xoắn ốc cũng có thể được lập trình trên các mặt phẳng Zp-Xp (G18) và Yp-Zp (G19) bằng cách sử dụng dạng công thức giống như trên Để lập trình tạo răng xoắn ốc, tất cả những điều cần làm là thêm một câu lệnh điều khiển trục bổ sung vào trục mà giao cắt với mặt phẳng cung tròn để nội suy cung tròn vào câu lệnh điều khiển nội suy cung tròn đã được mô tả trong Phần 3,3. Tạo răng xoắn ốc có thể thực hiện được với bất kỳ cung tròn nào có góc nhỏ hơn hoặc bằng 360 độ [Bổ sung] 1. Lệnh điều khiển tốc độ chạy dao F có hiệu lực với nội suy cung tròn. Vì vậy, tốc độ chạy dao theo chiều của trục tuyến tính được đưa ra bởi hàm dưới đây: ℎà𝑛ℎ 𝑡𝑟ì𝑛ℎ 𝑐ủ𝑎 𝑡𝑟ụ𝑐 𝑡𝑢𝑦ế𝑛 𝑡í𝑛ℎ độ 𝑑à𝑖 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑟ò𝑛 × 𝐹 2. Bù chiều dài dao có hiệu lực có hiệu lực với lệnh điều khiển trục góc vuông của cung tròn 3. Bù bán kính dao cắt có hiệu lực chỉ với các lệnh nội suy cung tròn 5. Các chức năng dao cắt 5-1 Tiến dao nhanh Trong suốt chế độ tiến dao nhanh , mỗi trục có một tốc độ tiến dao nhanh nhất định, độc lập với tốc độ tiến dao của các trục khác.( Sự khác biệt của tốc đô tiến dao nhanh phụ thược vào các thông số kỹ thuật của máy). Do đó, các trục khác nhau chạy tới điểm mục tiêu ở những thời điểm khác nhau
 • 23. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 28 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com Với tốc độ tiến dao nhanh này, các đường tiến dao có thể chồng lên nhau 5-2 Tốc độ tiến dao 5-2-1. Đặt tốc độ tiến dao/phút (G94) 1) Dao nên tiến nhanh như nào được xác định bằng hướng “F” và các chữ số đằng sau nó 2) Tùy thuộc và thiết lập của tùy chọn thông số của máy NC (bit) Số.3, hệ thống đơn vị có thể là một trong năm lựa chọn: 1mm/phút, 0.1mm/phút, 0.1 inch/phút hoặc 0.01 inch/phút 3) Giá trị của lệnh có thể nằm trong khoảng 0.1 đến 24000.0 mm/phút hoặc từ 0.01 đến 2400.00 inch/phút 4) Khi một trục được lập trình để tiến đến khoảng vượt quá giá trị giới hạn, tốc độ tiến dao sẽ bị “chặn” lại ở điểm giá trị giới hạn trước đó và một hộp thoại cảnh báo được hiển thị trên màn hình: 4204 ALARM-D Lệnh vượt quá giới hạn tốc độ tiến dao ( thay thế) 5) Tốc độ hãm, để thay thế tốc độ tiến dao vượt quá, được thiết lập bởi tùy chọn thông số của máy NC ( long word) Số.10 6) Với tốc độ tiến dao này, có thể vượt quá tốc độ tiến dao. Chức năng hãm được áp dụng với tốc độ tiến dao hiện thời, sau khi thực hiện vượt quá tốc độ tiến dao. 5-2-2. Đặt tốc độ tiến dao/vòng (G95) 1) Lệnh G95 được dùng để xác định tốc độ quay vòng của trục chính 2) Dựa cào thiết lập của tùy chọn thông số cảu máy NC (bit) Số.3, hệ thống đơn vị có thể là một trong sáu lựa chọn: 1 mm/vòng,
 • 24. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 29 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com 0.001 mm/vòng, 1 inch/vòng, 0.001 inch/vòng hoặc 0.0001 inch/vòng 3) Giá trị của lệnh nằm trong khoảng 0.001 đến 500.000 mm/vòng hoặc từ 0.0001 đến 50.000 inch/vòng 4) Giá trị vận tốc hãm được định dạng bằng cách sử dụng công thức dưới đây: Fm= fr × N Trong đó : N: Vận tốc trục chính (rpm) fm: Vận tốc tiến dao (mm/ phút) fr: Vận tốc tiến dao (mm/vòng) 5-2-3. Chức năng ăn dao F1 (Tùy chọn) Chức năng ăn dao F1 có 2 loại điều khiển: Điều khiển bằng công tắc: Trong một chương trình điều khiển tốc độ tiến dao được viết bằng F1 đến F8 và tốc độ tiến dao hiện thời được thiết lập bởi các công tắc thiết lập tương ứng ( có đến 8 thiết lập) được cung cấp trong bảng chọn vận hành của máy Điều khiển bằng thông số: Các lệnh điều khiển tốc độ tiến dao được viết trong chương trình với cùng cách thức như với điều khiển bằng thông số. Tốc độ tiến dao hiện thời được thiết lập với 9 bộ thông số từ F1 đến F9 Để biết chi tiết về cách thức thiết lập vận tốc tiến dao bằng điều khiển thông só, xem HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG ĐẶC BIỆT (Số.2), Phần
 • 25. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 30 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com 12 “ F1- CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN TIẾN DAO (BĂNG THÔNG SỐ) 1) Hàm F1 có thể được phân biệt với các lệnh điều khiển tốc độ tiến dao chuẩn (F4) bằng những cách sau: a) Máy NC nhận diện được lệnh điều khiển tốc độ tiến dao được đưa ra trong hàm F1 nếu một lệnh điều khiển được viết trong chương trình theo cách thức dưới đây: Một số nguyên trong khoảng từ 1 đến 8: Với điều khiển bằng công tắ Một số nguyen trong khoảng từ 1 đến 9: Với điều khiển bằng thông số b) Nếu một số thực theo hướng (ví dụ F1) hoặc một biến theo hướng F, nó được coi như lệnh điều khiển tốc độ dao chuẩn. Do vậy, với hàm tốc độ F1 một giá trị một biến không thể dùng để xác định 1 đến 8 ( với điều khiển bằng công tắc) hoặc 1 đến 9 ( với điều khiển bằng thông số) Ví dụ: F1 …. Tốc độ tiến dao được xác định bằng thiết lập trên công tắc xoay F1 F200 ... Tốc độ tiến dao = 200 mm/phút F5 … Tốc độ tiến dao = 5 mm/phút LA1 =8 Tốc độ tiến dao = 8 mm/phút F = LA1 2) Mã điều khiển tốc độ tiến sao được chọn (F1 đến F8 với điều khiển bằng công tắc, F1 đến F9 với điều khiển bằng thông số) w w w .advancecad.edu.vn
 • 26. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 31 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com không bị xóa khi hệ thống khởi động lại. Chúng bị xóa khi một lệnh điều khiển tốc độ F tiêu chuẩn (F4) đươc đưa vào và khi tắt nguồn 3) Một thiết lập vươt quá tốc độ tiến dao có hiệu lực trong khi một lệnh F1 được lập trình 4) Nếu một lệnh F1 được đưa vào trong chế độ G95 ( ăn dao vòng), một đèn báo sẽ xuất hiện 6. Tự động tăng tốc độ và giảm tốc độ Tăng tốc ở thời điểm bắt đầu di chuyển trục và giảm tốc khi kết thúc di chuyển được tự động phối hợp trong các dịch chuyển của trục 1) Chế độ định vị và Chế độ điều khiển đường tiến dao bằng tay Trong chế độ định vị và điều khiển đường tiến dao bằng tay, tự động tăng giảm tốc độ là quá trình tuyến tính được minh họa ở hình dưới 2) Chế độ cắt (G01, G02, G03) Trong chế độ tiện, tự động tăng giảm tốc độ có hiệu lực, được minh họa ở hình dưới
 • 27. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 32 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com 3) Kiểm tra xử lí giữa Các khối lệnh – Vị trí Loại khối lệnh cũ Loại khối lệnh mới Định vị Lượng ăn dao Không dịch chuyển trục Định vị O O O Lượng ăn dao O X O Không dịch chuyển trục O O O O: Vị trí được kiểm tra X: Không có vị trí kiểm tra Thông thường , khi lệnh điều khiển chuyển từ một khối sang khối kế tiếp , một vị trí kiểm tra được thực hiện để xác nhận rằng vị trí gia công nằm trong khoảng cho phép bằng cách so sánh các giá trị tọa độ tiêu chuẩn với giá trị tọa độ hiện thời. Vùng “ đường tiến dao” có thể được thiết lập bằng thông số hệ thống Bảng trên có thể dùng để xác định xem một vị trí kiểm tra có được thực hiện hay không khi chuyển từ một khối lệnh sang khối lệnh khác 4) Lệnh dừng chính xác (G61 và G09) Như đã được chỉ ra trong bảng trên, không có vị trí kiểm tra được thực hiện khi chuyển từ khối lệnh lượng ăn dao sang một khối lệnh lượng
 • 28. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 33 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com ăn dao khác. Điều này có thể khiến chỗ nối giữa 2 khối lệnh bị cắt mờ đi hoặc bo tròn. Vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách sử dụng lệnh dừng chính xác, G61 và G09. Để biết chi tiết, xem Phần 4, 1-3 . “Lệnh dừng chính xác” 7. Kiểm tra sai số Sai số được xác định như là sự sai khác giữa giá trị lệnh từ máy NC và giá trị vị trí được phát hiện Đèn báo DIFF-over sẽ được kích hoạt nếu sai số (ODIFF) chạm tới một giá trị tốc độ tiến dao hoặc lượng tiến dao nào đó của trục 8. Lệnh dừng tạm thời (G04) Lệnh dừng tạm thời có thể được lập trình ở cuối khối lệnh. Trong quá trình dừng tạm thời, hệ thống điều khiển thực hiệc các hành động sau: Kiểm tra vị trí, đứng yên trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó chuyển sang khối tiếp theo
 • 29. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 34 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com Có thể có 2 định dạng của lệnh dừng tạm thời 1) G04 F_ F: Thời gian dừng tạm thời Hệ thống đơn vị cho thời gian dừng tạm thời được xác định với tùy chọn thông số (bit) của máy NC Số.3, có thể được chọn từ 4 loại sau: 1, 0.1 , 0.01 và 0.0001 giây Giá trị tối đa có thể chọn cho thời gian dừng tạm thời là 99999.99 giây 2) G04 P_ P: Thời gian dừng tạm thời Hệ thống đơn vị cho thời gian dừng tạm thời giống với F ở bên trên 9. Chức năng điều khiển góc Chức năng điều khiển góc có thể được dùng để dịch chuyển các trục tới điểm mong muốn được xác định bởi một giá trị tọa độ và một góc. Giá trị tọa độ trục phải nằm trên mặt phẳng được chọn và góc được đo từ trục nằm ngang tới đường thẳng được vẽ từ vị trí hiện thời đến vị trí mong muốn 1) Lệnh điều khiển góc được xác định bằng cách sử dụng “ AG=” như một địa chỉ biến, được gán bằng giá trị số 2) Góc có thể được tính bằng độ hoặc bằng đơn vị nào đó bằng cách thay đổi thiết lập tùy chọn thông số (bit) của máy NC Số.3 hoặc Số.4. Các giá trị âm được chấp nhận Ví dụ: Trên mặt phẳng XY N1 G00 X100 Y100 N2 G01 X200 AG=30
 • 30. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 35 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com Cũng có thể được lập trình theo cách: N2 G01 X200 Y157.735 [Bổ sung] Nếu tất cả hoặc không có điểm tọa độ nào được xác định trong một dòng lệnh AG, một đèn báo sẽ được kích hoạt 10. Lệnh hủy bỏ giá trị điều khiển thay đổi vị trí bằng tay Chức năng này có thể được dùng để hủy bỏ tất cả các điều khiển xung trùng lặp nhau hoặc các hoạt động can thiệp bằng tay. Chức năng này được thực hiện bằng cách kết hợp một lệnh điều khiển trong chương trình, không có yêu cầu nào về hoạt động điều khiển trục bằng tay. Chức năng hủy bỏ các lệnh bằng tay liên quan tới đường di chuyển hiện thời của trục, nó chỉ liên quan tới việc thay đổi dữ liệu vị trí hiện thời 1) Định dạng chương trình MITCAN Có 2 loại định dạng lệnh. Khối bỏ qua lệnh cũng có thể được hợp nhất w w w .advancecad.edu.vn
 • 31. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 36 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com a) Không có số thứ tự (nhãn) MITCAN b) Có số thứ tự (nhãn) N***MITCAN 2) Hoạt động a) Khi lệnh hủy điều khiển vị trí bằng tay (MITCAN command) được xác nhận, điều khiển dao bằng tay bị hủy và dữ liệu về vị trí hiện thời được lấy bằng gái trị tính toán. Điều này không ảnh hưởng đến chuyển động của trục Ví dụ 1: 1) Trước khi xác nhận lệnh hủy điều khiển vị trí bằng tay 100.0 + 500.0 = 600.0 (Điều khiển vị trí bằng tay) (giá trị tính toán) (dữ liệu vị trí hiện thời) 2) Sau khi xác nhận lệnh hủy điều khiển vị trí bằng tay 0.0 + 600.0 = 600.0 (Điều khiển vị trí bằng tay) (giá trị tính toán) (dữ liệu vị trí hiện thời) b) Lệnh đặt hệ tọa độ tương đối được xác nhận ngay sau khi điều khiển vị trí bằng tay bị hủy bắt đầu một vị trí tương đối mới từ giá trị lệnh đưa ra trước đó Ví dụ 2: Giả sử giá trị điều khiển vị trí bằng tay ở các chiều của trục X, Y và Z theo thứ tự là 50, 50 và 0
 • 32. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 37 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com N100 G90 G0 X400 Y300 Z0 N101 MITCAN N102 G91 X20 N103 Y10 1) Dịch chuyển trục N100/N101 (X, Y, Z) = (450, 350, 0) N102 (X, Y, Z) = (420, 350, 0) N103 (X, Y, Z) = (420, 310, 0) 2) Chi tiết dịch chuyển trục N100 Các trục được định vị tại “X = 450, Y = 350 và Z = 0” trong hệ tọa độ phôi. Các giá trị lệnh điều khiển và tindh toán đều là “X = 400, Y = 300, Z = 0” N101 “X = 450, Y = 350, Z = 0” được lấy như các giá trị tính toán N102 Các trục được định vị tại “X = 420, Y = 300, Z = 0” trong hệ tọa độ phôi Các giá trị lệnh điều khiển là “X = 420, Y = 300, Z = 0” Các giá trị tính toán là “X = 420, Y – 350, Z = 0” N103 Các trục được định vị tại “X = 420, Y = 310, Z = 0” trong hệ tọa độ phôi Các giá trị lệnh điều khiển là “X = 420, Y = 310, Z = 0” Các giá trị tính toán là “X = 420, Y = 310, Z = 0” Các trục được định vị tại vị trí có được do thêm giá trị điều khiển vị trí bằng tay vào giá trị tính toán. ( Các trục di chuyển từ vị trí có giá trị tính toán trước đó đến vị trí
 • 33. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 38 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com có được do thêm giá trị điều khiển vị trí bằng tay vào giá trị lệnh điều khiển) Ví dụ 3: Giả sử giá trị điều khiển vị trí bằng tay ở các chiều của trục X, Y và Z theo thứ tự là 50, 50 và 0. Và giả sử các tọa độ X, Y, Z của dao thay đổi vị trí theo thứ tự là 700, 0 và 0 N100 G90 G0 X400 Y300 Z0 N101 M06 N102 MITCAN N103 G91 X20 Y10 1) Dịch chuyển trục N100 (X, Y, Z) = (450, 350, 0) N101/N102 (X, Y, Z) = (700, 0, 0) N103 (X, Y, Z) = (420, 310, 0) 2) Chi tiết dịch chuyển trục N100 Các trục được định vị tại “X = 450, Y = 350 và Z = 0” trong hệ tọa độ phôi. Các giá trị lệnh điều khiển và tindh toán đều là “X = 400, Y = 300, Z = 0” N101 Các trục được định vị tại nơi dao thay đổi vị trí với các giá trị tọa độ là “X = 700, Y = 0, Z = 0” Các giá trị lệnh điều khiển là “X = 400, Y = 300, Z = 0” Các giá trị tính toán là “X = 650, Y = -50, Z = 0”
 • 34. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 39 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com N102 Các giá trị tính toán là “X = 700, Y = 0, Z = 0” N103 Các trục được định vị tại “X = 420, Y = 310, Z = 0” trong hệ tọa độ phôi Các giá trị lệnh điều khiển là “X = 420, Y = 310, Z = 0” Các giá trị tính toán là “X = 420, Y = 310, Z = 0” [Bổ sung] 1. Một đèn báo được kích hoạt nếu lệnh MITCAN được thực thi trong quá trình bù bán kính dao cắt hoặc chế độ bù dao 3-D 2. Lệnh MTCAN chỉ có thể được thực hiện trước, và không thể thực hiện trong khi khởi động lại quá trình hoạt động Lệnh điều khiển vị trí bằng tay sẽ không bị hủy nếu lệnh MITCAN được đưa vào trong khi khởi động lại quá trình hoạt động hoặc lệnh MITCAN được xác nhận trong khối lệnh bao gồm lệnh khởi động lại quá trình 3. Không có lệnh nào khác có thể được xác nhận trong khối lệnh với lệnh MITCAN, trừ lệnh bỏ qua khối Chỉ có một số thứ tự (nhãn) và một lệnh bỏ qua khối có thể đứng trước mã lệnh MTCAN Ví dụ: N100 MITCAN X100 Y0 Các lệnh này được bỏ qua Phần 4: Các chức năng chuẩn bị Mã lệnh G được dùng để xác định các chức năng cụ thể được thực thi trong các khối lệnh riêng biệt. Mỗi mã lệnh G bao gồm địa chỉ “G” cộng thêm mã số gồm 3 chữ số (00 đến 399), mặc dù một số mã lệnh G sử dụng thuật ghi nhớ* (câu lệnh bằng chữ cái) Thuật ghi nhớ*: Sự kết hợp các ký tự từ A đến Z, bao gồm tối đa 8 kí tự
 • 35. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 40 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com 1) Phạm vi hiệu quả của mã lệnh G Sử dụng một lần: Một mã lệnh G dùng một lần có hiệu lực chỉ trong một khối lệnh xác định và tự động bị hủy bỏ khi chuyển sang khối lệnh tiếp theo Phương thức: Một mã lệnh G có hiệu lực cho đến khi nó được chuyển sang mã lệnh G khác trong cùng một khối lệnh 2) Các mã lệnh lệnh G đặc biệt Các mã lghi nhớ của chương trình con ( ví dụ G101 đến GI 10) và các nhánh hướng dẫn được gọi là các mã lệnh G đặc biệt. Mỗi mã lệnh G đặc biết phải được xác định ở đầu của khối lệnh, không được ở giữa khối lệnh. Chú ý: tuy nhiên dấu “/” (tùy chọn bỏ qu khối lệnh) và tên trình tự có thể được đặt trước một mã lệnh G đặc biệt 1. Các chức năng chuẩn bị 1-1 Lựa chọn mặt phẳng (G17, G18, G19) 1) Lựa chọn một mặt phẳng là cần thiết để thực hiện các chức năng dưới đây: Nội suy cung tròn (Ăn dao vòng) Lệnh điều khiển góc (AG) Bù bán kính dao cắt Tọa độ xoay (Hệ tọa độ tương đối) Đường tròn cố định Tính toán tọa độ Vùng diện tích gia công 2) Bất kì mặt phẳng nào dưới đây đều có thể được chọn G17: Mặt phẳng Xp -Yp Xp là trục X hoặc trục U G18: Mặt phẳng Zp -Xp Yp là trục Y hoặc trục V G19: Mặt phẳng Yp -Zp Zp là trục Z hoặc trục W w w w .advancecad.edu.vn
 • 36. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 41 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com 3) Định dạng chương trình G17 Xp_Yp_ G18 Zp_Xp_ G19 Yp_Zp_ 4) Hoặc hệ thống trục chính (X, Y, Z) hoặc hệ thống trục song song (U, V, W) đưowjc chọn bằng cách xác định cụ thể hướng trục trong khối lệnh bao gồm các mã lệnh G17, G18, G19 Ví dụ: G17X_Y_ Mặt phẳng XY G17U_Y_ Mặt phẳng UY G18Z_X_ Mặt phẳng ZX G18W_X_ Mặt phẳng WX G17Y_Z_ Mặt phẳng YZ G17Y_W_ Mặt phẳng YW 5) Một khối lệnh chọn mặt phẳng phải bao gồm một trong số các mã lệnh G17, G18 hoặc G19. Chỉ xác định hướng trục sẽ không chọn được mặt phẳng 6) Mặc định hướng trục bị thiếu sẽ là hướng trục cơ sở Ví dụ: G17 mặt phẳng XY G17X_ mặt phẳng XY G17U_ mặt phẳng UY G18 mặt phẳng ZX G18W_ mặt phẳng WX 7) Nếu một lệnh dịch chuyển trục được xác định trên một mặt phẳng không đươc chọn trước, câu lệnh lập trình sẽ vẫn được thực thi, và mặt phẳng được chọn sẽ bị hoàn toàn bỏ qua. [Bổ sung]
 • 37. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 42 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com 1. Có thể chọn mặt phẳng đã được tự động chọn sau khi nguồn được bật hoặc sau khi máy NC khởi động lại với một bộ thông số. Thiết lập bit 1 và bit 2 của tùy chọn thông số(bit) của máy NC Số.18 2. Một đèn báo sẽ được kích hoạt khi cả trục chính và trục song song của nó đều được xác định trong cùng một khối lệnh được chọn trên mặt phẳng 1-2 Định vị chính xác 1) Lệnh định vị thồng thường, G00, cho phép một số lượng khe hở trong hệ thống máy móc xảy ra xung quanh vị trí mục tiêu do sự sai khác giữa 2 hướng định vị , âm và dương. Khe hở có thể được loại bỏ nếu trục luôn được định vị từ cùng một hướng, do đó đảm bảo tính chuẩn xác. Chức năng này gọi là định vị chính xác được xác định bởi mã lệnh G60 2) Chiều âm (P) được xác định bởi thiết lập từ bit 0 đến bit 5 của tùy chọn thông số(bit) của máy NC Số.19 Định vị chính xác từ chiều dương (N) được thực hiện bằng cách đi qua trục vượt quá điểm mục tiêu, sau đó tiếp cận điểm mong muốn lần nữa từ chiều âm. Số lượng trục vượt qua điểm mục tiêu có thể được xác định bởi thông số người dung Số.5 Dạng chương trình: G60 IP_
 • 38. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 43 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com P (positive) direction: Chiều âm N(negative) direction: Chiều dương Target position: Vị trí mục tiêu Amount of by-pass: Lượng vượt quá 3) Khi việc xác định định vị trong chế độ nội suy tuyến tính được chọn, đường tiến dao được xác định bằng bit 2 của tùy chọn thông số (bit) của máy NC Số.46 dù có hay không việc định vị được thực hiện trong chế độ nội suy tuyến tính [Bổ sung] 1. Định vị được thực hiện trong chiều “âm” khi chiều định vị trong lệnh trùng với chiều định vị xác định bởi các thiết lập từ bit 0 đến bit 5 của tùy chọn thông số (bit) của máy NC Số.19 2. Mã lệnh G60 là một lệnh phương thức. (Vẫn có hiệu lực cho tới khi một lệnh định vị khác được đưa vào)
 • 39. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 44 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com 3. Định vị chính xác không có hiệu lực với đường tròn cố định, trục xoay và đổi chiều dịch chuyển 4. Định vị chính xác không có hiệu lực trên một trục không được thiết lập lượng vượt quá 5. Không có đường chạy dao đối xứng nào có trong định vị chính xác 1-3 Chức năng kiểm tra dừng chính xác (G09, G61, G64) 1) Trong quá trình điều khiển đường tiến dao của trục, thao tác máy NC có khả năng xử lí một khối lệnh nhanh hơn thực hiện các dịch chuyển trục hiện thời. Nếu khối lệnh tiếp theo được thực thi trước khi giá trị hiện thời đạt tới điểm mục tiêu đầu tiên, chuyển động trục buộc phải hướng tới điểm mục tiêu thứ hai quá sớm , dẫn đến các góc tròn giữa các điểm nối. 2) Vấn đề này có thể được giải quyết với sự trợ giúp của chức năng kiểm tra dừng chính xác. Với chức năng này, khối lệnh tiếp theo không bắt đầu hoạt động cho đến khi giá trị hiện thời đạt đến điểm mục tiêu (cho dù thao tác máy NC được hoàn thành sớm hơn), nên dịch chuyển hiện thời sẽ đi theo đường chạy được lập trình một cách chính xác. Khi giá trị hiện thời chạm tới điểm mục tiêu, nó được coi là sẵn sàng. Chức năng này cho phép một số gờ xoắn, được xác định bởi thông số hệ thống 3) Chế độ kiểm tra dừng chính xác có thể là dùng một lần (có hiệu lực với chỉ một khối chương trình) hoặc phương thức, như đã đươc giải thích ở phần trên. Chú ý rằng trong quá trình định vị (G00, G60), các kiểm tra dừng chính xác được thực hiện tự động độc lập trong lệnh này. a. Lệnh kiểm tra dừng chính xác dùng một lần có lực chỉ với một khối lệnh lập trình xác định Định dạng chương trình: G09 P_
 • 40. Laptrinhcnc.com Hướng dẫn lập trình vận hành phay OKUMA 45 Ungdungmaytinh.com - Cachdung.com b. Khi chế độ kiểm tra dừng chính xác phương thức được xác định, mọi khối lệnh được thực thi với một lệnh kiểm tra dừng chính xác cho tới khi chế độ cắt (G64) được xác định Định dạng chương trình: G61 P_ c. Lệnh G64 được dùng để hủy chế độ kiểm tra dừng chính xác phương thức (lệnh G61) Định dạng chương trình: G64 P_ Lệnh G64 cũng có thể được thêm vào các khối bao gồm một lệnh định vị (G00, G60) hoặc lệnh kiểm tra dừng chính xác dùng một lần (G09). Lệnh này cũng áp dụng với các khối lệnh liên quan đến chức năng cắt khối không liên tục 1-4 Bỏ qua mã lệnh (G31) (Tùy chọn) Chức năng này có thể được dùng để làm gián đoạn chuyển động của trục và khiến hệ thống điều khiển “bỏ qua” để tới khối lệnh tiếp theo. Chức năng bỏ qua mã lệnh được kích hoạt bởi một tín hiệu bỏ qua từ bên ngoài được đưa vào từ một công tắc giới hạn, công tắc gần hoặc một thiết bị khác trong quá trình dịch chuyển trục. Chức năng này có tác dụng trong việc tự động hiệu chỉnh gia công, tự động hiệu chỉnh công cụ và các chức năng tương đồng khác Định dạng chương trình: G31 IP_F_ 1) Một lệnh điều khiển trục phải được xác định để chỉ ra vị trí vượt quá giá trị mục tiêu, được dùng như vị trí mà tín hiệu bỏ qua sẽ được bật w w w .advancecad.edu.vn