Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Giáo trình lập trình gia công cắt dây Mastercam X9

1,065 views

Published on

Tài liệu gia công cắt dây Mastercam X9 này được viết cho người mới học lẫn đã biết, và hướng dẫn từ cắt biên dạng đơn giản 2D tới 4D phức tạp, và có thể đáp ứng được hầu hết các công việc liên quan tới cắt dây mà bạn gặp phải.
Link đặt mua: http://ungdungmaytinh.com/giao-trinh-lap-trinh-cat-day-mastercam-x9.html

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

Giáo trình lập trình gia công cắt dây Mastercam X9

 1. 1. 12 MASTERCAM X9/ Single Contour Toolpaths MASTERCAM WIRE 9 Ch n File, Save t menu đ lưu quá trình c a b n. Bài t p 5: Mô ph ng đư ng c t Backplot ch ra đư ng d n mà dây c t chi ti t theo đó. Hi n th này cho phép b n phát hi n các l i trong chương trình trư c khi gia công chi ti t. 1 Nh p Backplot selected operations đ nh c a Toolpaths Manager. Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
 2. 2. CHANGING TOOLPATH PARAMETERS 13 MASTERCAM WIRE 2 Nh p Display tool và Display holder trên h p tho i Backplot đ ch ra dây c t và đư ng c t trong su t quá trình mô ph ng. 3 Nh p Play trên thanh Backplot VCR trên c a s đ h a đ quay l i mô ph ng. Dây c t di chuy n quanh chi ti t đ th c hi n c t thô đơn. 4 Nh p OK trên h p tho i Backplot đ hoàn t t ch c năng. Bài t p 6: Thay đ i các thông s đư ng c t M c dù đư ng c t biên d ng đơn gi n b n v a t o s gia công chi ti t, s d ng các tùy ch n b sung trong Mastercam Wire có th làm cho gia công hi u qu hơn. B n có th thay đ i các thông s và c p nh t ho t đ ng đ đính kèm các cài đ t m i này. Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
 3. 3. 14 MASTERCAM X9/ Single Contour Toolpaths MASTERCAM WIRE 1 Nh p bi u tư ng Parameters trong Toolpaths Manager cho ho t đ ng Wire Contour. 2 Ch n Wire/Power t khung Tree View. 3 Pass 1, nh p 0.035 vào Wire Overburn. 4 Nh p vào mũi tên hư ng lên c nh Pass 1 đ nh p các giá tr cho Pass 2. 5 Nh p các giá tr sau đây cho Passes 2, 3, và 4:  Pass 2: Wire Diameter 0.2, Wire Overburn 0.02  Pass 3: Wire Diameter 0.2, Wire Overburn 0.01  Pass 4: Wire Diameter 0.2, Wire Overburn 0M O: Khi các l p c t g n hình d ng c a chi ti t cu i cùng, dây c t ít v t li u hơn và overburn gi m. 6 Ch n Cut Parameters t khung Tree View. 7 Thi t l p các thông s sau trên trang này:  Nh p 3 vào Additional skim cuts (before tab). Các l p c t thêm vào t o gia công tinh t t hơn trên chi ti t.  Ch n Tab và nh p 1.0 vào Tab Width. Vi c t o m t tab trên chi ti t gi nó g n li n vào phôi.  Ch n phương pháp c t là Reverse. Thay vì c t theo m t hư ng và x l i dây c t, tùy ch n này làm cho dây đi theo hư ng ngư c l i cu i m i l n c t. Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
 4. 4. CHANGING TOOLPATH PARAMETERS 15 MASTERCAM WIRE Chú ý thay đ i trong danh sách c t. D ch chuy n đư ng ch y dao bao g m 4 l n c t quanh chu i và m t d ch chuy n ng n đ c t tab. 8 Ch n Stops t khung Tree View. B i vì b n đã thêm m t tab cut v i m t stop trên trang Cut Parameters, vài tùy ch n trên trang Stops đã đư c ch n. 9 Ch n As glue stop cho mã l nh d ng xu t ra. Glue stop là m t stop tùy ch n (s d ng mã l nh M01) d ng gia công trư c khi tab cut, và cho phép ngư i v n hành đ m b o chi ti t tránh ng ng gi a ch ng sau khi tab cut. 10 Ch n Leads t khung Tree View. Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
 5. 5. 16 MASTERCAM X9/ Single Contour Toolpaths MASTERCAM WIRE 11 Ch n Line and arc cho đư ng vào dây và Arc and line cho đư ng ra dây. Đi m b t đ u và k t thúc đư ng ch y dây xa chi ti t gi m kh năng xót l i bavia trên chi ti t. 12 Nh p 0.125 cho arc radius và 60 vào ô arc sweep cho các d ch chuy n vào và ra dây. 13 Ch n Max lead out và thi t l p kho ng cách là 0.3. Tùy ch n này làm ng n d ch chuy n ra dao, thay vì b t bu c dây di chuy n t đi m cu i c a biên d ng đ n đi m c t. 14 Nh p OK đ hoàn t t các thay đ i thông s . 15 Nh p Regenerate all selected operations trong Toolpaths Manager đ c p nh t các thay đ i đư ng c t biên d ng. 16 Ch n File, Save đ lưu chi ti t. Bài t p 7: Mô ph ng đư ng c t đư c c p nh t S d ng Backplot đ xác nh n các thay đ i đư ng c t biên d ng. 1 Nh p Backplot selected operations. 2 Nh p Play đ ch y mô ph ng. Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
 6. 6. POSTING THE TOOLPATH 17 MASTERCAM WIRE Dây c t d ch chuy n đ n cu i biên d ng, đ t m t tab, di chuy n lùi và ti n quanh chi ti t trong su t quá trình c t thô, r i c t tab. 3 Nh p OK đ hoàn t t mô ph ng. Bài t p 8: Xu t đư ng c t Post processing, ho c posting, là quy trình mà các đư ng c t trong các t p tin chi ti t Mastercam đư c chuy n đ i sang m t đ nh d ng mà có th đư c hi u b i b đi u khi n công c gia công (ví d như, G-codes). M t chương trình đ c bi t đư c g i là post processor, ho c post, đ c t p tin Mastercam và vi t the mã NC phù h p. Thông thư ng, m i công c gia công ho c b đi u khi n s yêu c u b x lý c a riêng nó, đư c tùy bi n đ t o ra mã l nh đư c đ nh d ng đ đáp ng nhu c u chính xác. 1 Nh p Post selected operations trên Toolpaths Manager. Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
 7. 7. 18 MASTERCAM X9/ Single Contour Toolpaths MASTERCAM WIRE 2 Thi t l p các thông s x lý như hình dư i. Các thi t l p này s yêu c u n u b n mu n lưu t p tin NC và s hi n th t p tin k t qu trong trình so n th o m c đ nh. 3 Nh p OK. 4 Ch n m t v trí cho t p tin NC và nh p Save. Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
 8. 8. POSTING THE TOOLPATH 19 MASTERCAM WIRE 5 Mastercam Code Expert m trong ch đ Editor và hi n th mã l nh NC đư c xu t. Cu n qua h t mã l nh và xem n u nó đáp ng s mong ch c a b n. 6 Ch nh s a t p tin và lưu l i n u c n thi t. 7 Đóng c a s Code Expert. Chúc m ng b n đã hoàn thành đư ng c t dây đ u tiên! Bài h c ti p theo bao g m nhi u đư ng biên d ng. Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
 9. 9. 20 MASTERCAM X9/ Single Contour Toolpaths MASTERCAM WIRE Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
 10. 10. BÀI H C 2 2NHI U ĐƯ NG C T BIÊN D NG Bên c nh các đư ng c t biên d ng đơn, Mastercam Wire cho phép b n c t nhi u biên d ng t m t m nh phôi đơn trong m t ho t đ ng đơn. B n có th ch n các chi ti t như m t nhóm và r i s p x p các chu i đ t o d ch chuy n đư ng c t b n mu n. M c tiêu bài h c  Ch n nhi u biên d ng.  T o nhi u tabs và stops.  S d ng xác minh đ ki m tra đư ng c t. Bài t p 1: Chu n b chi ti t 1 Ch n File, Open và ch n t p tin chi ti t multiple_contours.MCX-9 đư c cung c p v i hư ng d n. Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
 11. 11. 22 MASTERCAM X9/ Multiple Contour Toolpaths MASTERCAM WIRE Chi ti t này g m có ba biên d ng, ba thread points (l đ x dây c t), và b n mounting holes (không đư c l p trình). Đ nh nghĩa máy c t dây m c đ nh đã đư c ch n. 2 Trong Toolpaths Manager, m r ng Properties dư i Machine Group và nh p Stock setup. 3 Nh p các giá tr sau đây đ thi t l p các đư ng bao phôi và hi n th chúng trong c a s đ h a:  Nh p Select corners và ch n các góc đ i di n c a hình ch nh t bao quanh biên d ng.  Nh p 10 cho kích thư c phôi Z.  Nh p m t giá tr Z là 10 cho g c phôi.  Ch n Display và Fit screen đ ch ra các đư ng bao phôi và bao g m các đư ng bao khi b n dùng ch c năng Fit to Screen. Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
 12. 12. SELECTING GEOMETRY 23 MASTERCAM WIRE 4 Nh p OK đ hoàn t t vi c thi t l p phôi. 5 Ch n File, Save As và lưu chi ti t b ng m t cái tên khác. Đi u này b o v t p tin hư ng d n g c không b ghi đè lên. Bài t p 2: Ch n hình h c Thay vì x p chu i m i biên d ng, b n có th nhanh chóng ch n nhi u chi ti t b ng cách s d ng chu i c a s . 1 Ch n Toolpaths, Contour t menu. 2 Nh p OK n u đư c nh c nh đ nh p m t tên t p tin NC m i. 3 Nh p ph i chu t vào c a s đ h a và ch n Top (WCS) đ quan sát chi ti t t bên trên. Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
 13. 13. 24 MASTERCAM X9/ Multiple Contour Toolpaths MASTERCAM WIRE 4 Nh p Window trên h p tho i Chaining. 5 Nh p chu t vào đi m đ u tiên r i kéo đ n đi m th hai đư c ch ra trong hình dư i đây đ v c a s quanh các chi ti t. 6 Nh p vào thread point trên chi ti t bên trái như đi m b t đ u. 7 Nh p OK trên h p tho i Chaining đ ti p t c đ n các thông s đư ng c t. Bài t p 3: Nh p các thông s đư ng c t The parameters for this toolpath are similar to the ones you entered in Lesson 1. 1 Ch n Cut Parameters trong khung Tree View. 2 Thi t l p các thông s sau đây trên trang này:  Ch n Tab và nh p 2.0 vào tab width. Vi c t o m t tab trên chi ti t gi nó không thoát ra kh i phôi.  Ch n Make tab cutoff move with skim cut đ t o d ch chuy n đư ng c t hi u qu hơn.  Ch n Skim cuts after tab đ thêm m t l p c t tinh sau khi c t tab. Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
 14. 14. ENTERING TOOLPATH PARAMETERS 25 MASTERCAM WIRE  Ch n phương pháp c t là Reverse. Bây gi d ch chuy n đư ng c t bao g m hai đư ng c t cho m i chu i, v i đư ng c t thô bao g m stop và tab cut. 3 Ch n Compensation khung Tree View. 4 Ch n Computer cho ki u bù tr và thi t l p hư ng bù tr là Left. Tùy ch n Left bù tr dây c t sang bên trái hình. 5 Ch n Stops t khung Tree View. 6 Ch n For each tab đ thêm m t mã l nh stop trư c khi tab cut trên m i chu i và As glue stop đ thêm chúng như tùy ch n stops. 7 Ch n Leads t khung Tree View. Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
 15. 15. 26 MASTERCAM X9/ Multiple Contour Toolpaths MASTERCAM WIRE 8 Thi t l p các thông s sau đây trên trang này:  Ch n Line and arc đư ng vào dây c t và Arc and line cho đư ng ra dây c t.  Nh p 0.5 cho arc radius và 90 cho arc sweep trên các d ch chuy n vào và ra dây c t.  Nh p 0.02 cho overlap. Tùy ch n này lo i b các bavia b ng cách ch ng đi m đ u và đi m cu i c a biên d ng b i lư ng đư c nh p. 9 Ch n Taper t khung Tree View và thi t l p Rapid height, UV trim plane, và UV height là 20.0. 10 Nh p OK đ hoàn thành vi c nh p các thông s . Bài t p 4: Đi u ch nh các chu i B i vì b n ch n các biên d ng v i c a s chaining, th t chu i có th không đúng ý c a b n v đư ng c t. Chain Manager hi n th sau khi b n nh p các thông s đư ng c t vì v y b n có th đi u ch nh các chu i và có d ch chuy n đư ng c t b n mu n. 1 Nh p vào m i đi m chu i và chain trong Chain Manager đ xem cách Mastercam x p chu i các biên d ng theo m c đ nh. Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com

×