Giáo trình lập trình gia công cắt dây Mastercam X9

Ứng Dụng Máy Tính
Ứng Dụng Máy TínhỨng Dụng Máy Tính

Tài liệu gia công cắt dây Mastercam X9 này được viết cho người mới học lẫn đã biết, và hướng dẫn từ cắt biên dạng đơn giản 2D tới 4D phức tạp, và có thể đáp ứng được hầu hết các công việc liên quan tới cắt dây mà bạn gặp phải. Link đặt mua: http://ungdungmaytinh.com/giao-trinh-lap-trinh-cat-day-mastercam-x9.html

12 MASTERCAM X9/ Single Contour Toolpaths
MASTERCAM WIRE
9 Ch n File, Save t menu đ lưu quá trình c a b n.
Bài t p 5: Mô ph ng đư ng c t
Backplot ch ra đư ng d n mà dây c t chi ti t theo đó. Hi n th này cho phép b n
phát hi n các l i trong chương trình trư c khi gia công chi ti t.
1 Nh p Backplot selected
operations đ nh c a Toolpaths
Manager.
Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
CHANGING TOOLPATH PARAMETERS 13
MASTERCAM WIRE
2 Nh p Display tool và Display
holder trên h p tho i Backplot đ
ch ra dây c t và đư ng c t trong
su t quá trình mô ph ng.
3 Nh p Play trên thanh Backplot VCR
trên c a s đ h a đ quay l i mô
ph ng.
Dây c t di chuy n quanh chi ti t đ th c hi n c t thô
đơn.
4 Nh p OK trên h p tho i Backplot đ hoàn t t ch c năng.
Bài t p 6: Thay đ i các thông s đư ng c t
M c dù đư ng c t biên d ng đơn gi n b n v a t o s gia công chi ti t, s d ng
các tùy ch n b sung trong Mastercam Wire có th làm cho gia công hi u qu
hơn. B n có th thay đ i các thông s và c p nh t ho t đ ng đ đính kèm các cài
đ t m i này.
Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
14 MASTERCAM X9/ Single Contour Toolpaths
MASTERCAM WIRE
1 Nh p bi u tư ng Parameters
trong Toolpaths Manager cho
ho t đ ng Wire Contour.
2 Ch n Wire/Power t khung Tree View.
3 Pass 1, nh p 0.035 vào Wire Overburn. 4
Nh p vào mũi tên hư ng lên c nh
Pass 1 đ nh p các giá tr cho Pass 2.
5 Nh p các giá tr sau đây cho Passes 2, 3, và 4:
 Pass 2: Wire Diameter 0.2, Wire Overburn
0.02
 Pass 3: Wire Diameter 0.2, Wire Overburn
0.01
 Pass 4: Wire Diameter 0.2, Wire Overburn 0M O: Khi các l p c t g n hình d ng c a chi ti t cu i cùng, dây c t ít
v t li u hơn và overburn gi m.
6 Ch n Cut Parameters t khung Tree View.
7 Thi t l p các thông s sau trên trang này:
 Nh p 3 vào Additional skim cuts (before tab). Các l p c t thêm vào
t o gia công tinh t t hơn trên chi ti t.
 Ch n Tab và nh p 1.0 vào Tab Width. Vi c t o m t tab trên chi ti t
gi nó g n li n vào phôi.
 Ch n phương pháp c t là Reverse. Thay vì c t theo m t hư ng và x l i
dây c t, tùy ch n này làm cho dây đi theo hư ng ngư c l i cu i m i
l n c t.
Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
CHANGING TOOLPATH PARAMETERS 15
MASTERCAM WIRE
Chú ý thay đ i trong danh sách c t. D ch chuy n đư ng ch y dao bao
g m 4 l n c t quanh chu i và m t d ch chuy n ng n đ c t tab.
8 Ch n Stops t khung Tree View.
B i vì b n đã thêm m t tab cut v i m t stop trên trang Cut Parameters, vài
tùy ch n trên trang Stops đã đư c ch n.
9 Ch n As glue stop cho mã l nh
d ng xu t ra.
Glue stop là m t stop tùy ch n (s
d ng mã l nh M01) d ng gia công
trư c khi tab cut, và cho phép
ngư i v n hành đ m b o chi ti t
tránh ng ng gi a ch ng sau khi tab
cut.
10 Ch n Leads t khung Tree View.
Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
16 MASTERCAM X9/ Single Contour Toolpaths
MASTERCAM WIRE
11 Ch n Line and arc cho đư ng
vào dây và Arc and line cho
đư ng ra dây.
Đi m b t đ u và k t thúc đư ng
ch y dây xa chi ti t gi m kh
năng xót l i bavia trên chi ti t.
12 Nh p 0.125 cho arc radius và 60 vào
ô arc sweep cho các d ch chuy n
vào và ra dây.
13 Ch n Max lead out và thi t l p
kho ng cách là 0.3.
Tùy ch n này làm ng n d ch
chuy n ra dao, thay vì b t bu c dây
di chuy n t đi m cu i c a biên
d ng đ n đi m c t.
14 Nh p OK đ hoàn t t các thay đ i thông s .
15 Nh p Regenerate all selected
operations trong Toolpaths
Manager đ c p nh t các thay
đ i đư ng c t biên d ng.
16 Ch n File, Save đ lưu chi ti t.
Bài t p 7: Mô ph ng đư ng c t đư c c p nh t
S d ng Backplot đ xác nh n các thay đ i đư ng c t biên d ng.
1 Nh p Backplot selected operations.
2 Nh p Play đ ch y mô ph ng.
Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
POSTING THE TOOLPATH 17
MASTERCAM WIRE
Dây c t d ch chuy n đ n cu i biên d ng, đ t m t tab, di chuy n lùi và ti n
quanh chi ti t trong su t quá trình c t thô, r i c t tab.
3 Nh p OK đ hoàn t t mô ph ng.
Bài t p 8: Xu t đư ng c t
Post processing, ho c posting, là quy trình mà các đư ng c t trong các t p tin
chi ti t Mastercam đư c chuy n đ i sang m t đ nh d ng mà có th đư c hi u
b i b đi u khi n công c gia công (ví d như, G-codes). M t chương trình đ c
bi t đư c g i là post processor, ho c post, đ c t p tin Mastercam và vi t the
mã NC phù h p. Thông thư ng, m i công c gia công ho c b đi u khi n s
yêu c u b x lý c a riêng nó, đư c tùy bi n đ t o ra mã l nh đư c đ nh
d ng đ đáp ng nhu c u chính xác.
1 Nh p Post selected operations
trên Toolpaths Manager.
Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
18 MASTERCAM X9/ Single Contour Toolpaths
MASTERCAM WIRE
2 Thi t l p các thông s x lý như hình dư i. Các thi t l p này s yêu c u
n u b n mu n lưu t p tin NC và s hi n th t p tin k t qu trong trình so n
th o m c đ nh.
3 Nh p OK.
4 Ch n m t v trí cho t p tin NC và nh p Save.
Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
POSTING THE TOOLPATH 19
MASTERCAM WIRE
5 Mastercam Code Expert m trong ch đ Editor và hi n th mã l nh NC
đư c xu t. Cu n qua h t mã l nh và xem n u nó đáp ng s mong ch
c a b n.
6 Ch nh s a t p tin và lưu l i n u c n thi t.
7 Đóng c a s Code Expert.
Chúc m ng b n đã hoàn thành đư ng c t dây đ u tiên! Bài h c ti p theo bao
g m nhi u đư ng biên d ng.
Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
20 MASTERCAM X9/ Single Contour Toolpaths
MASTERCAM WIRE
Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
BÀI H C 2
2NHI U ĐƯ NG C T BIÊN D NG
Bên c nh các đư ng c t biên d ng đơn, Mastercam Wire cho phép b n c t nhi u biên
d ng t m t m nh phôi đơn trong m t ho t đ ng đơn. B n có th ch n các chi ti t
như m t nhóm và r i s p x p các chu i đ t o d ch chuy n đư ng c t b n mu n.
M c tiêu bài h c
 Ch n nhi u biên d ng.
 T o nhi u tabs và stops.
 S d ng xác minh đ ki m tra đư ng c t.
Bài t p 1: Chu n b chi ti t
1 Ch n File, Open và ch n t p tin chi ti t multiple_contours.MCX-9 đư c
cung c p v i hư ng d n.
Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
22 MASTERCAM X9/ Multiple Contour Toolpaths
MASTERCAM WIRE
Chi ti t này g m có ba biên d ng, ba thread points (l đ x dây c t), và
b n mounting holes (không đư c l p trình). Đ nh nghĩa máy c t dây
m c đ nh đã đư c ch n.
2 Trong Toolpaths Manager, m r ng Properties dư i Machine Group và
nh p Stock setup.
3 Nh p các giá tr sau đây đ thi t l p các đư ng bao phôi và hi n th chúng
trong c a s đ h a:
 Nh p Select corners và ch n các góc đ i di n c a hình ch
nh t bao quanh biên d ng.
 Nh p 10 cho kích thư c phôi Z.
 Nh p m t giá tr Z là 10 cho g c phôi.
 Ch n Display và Fit screen đ ch ra các đư ng bao phôi và bao g m
các đư ng bao khi b n dùng ch c năng Fit to Screen.
Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
SELECTING GEOMETRY 23
MASTERCAM WIRE
4 Nh p OK đ hoàn t t vi c thi t l p phôi.
5 Ch n File, Save As và lưu chi ti t b ng m t cái tên khác. Đi u này b o
v t p tin hư ng d n g c không b ghi đè lên.
Bài t p 2: Ch n hình h c
Thay vì x p chu i m i biên d ng, b n có th nhanh chóng ch n nhi u chi ti t b ng
cách s d ng chu i c a s .
1 Ch n Toolpaths, Contour t menu. 2
Nh p OK n u đư c nh c nh đ nh p m t
tên t p tin NC m i.
3 Nh p ph i chu t vào c a s đ h a và ch n Top (WCS) đ quan sát chi
ti t t bên trên.
Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
24 MASTERCAM X9/ Multiple Contour Toolpaths
MASTERCAM WIRE
4 Nh p Window trên h p tho i
Chaining.
5 Nh p chu t vào đi m đ u tiên r i kéo đ n đi m th hai đư c ch ra
trong hình dư i đây đ v c a s quanh các chi ti t.
6 Nh p vào thread point trên chi ti t bên trái như đi m b t đ u.
7 Nh p OK trên h p tho i Chaining đ ti p t c đ n các thông s đư ng c t.
Bài t p 3: Nh p các thông s đư ng c t
The parameters for this toolpath are similar to the ones you entered in Lesson 1.
1 Ch n Cut Parameters trong khung Tree View.
2 Thi t l p các thông s sau đây trên trang này:
 Ch n Tab và nh p 2.0 vào tab width. Vi c t o m t tab trên chi ti t
gi nó không thoát ra kh i phôi.
 Ch n Make tab cutoff move with skim cut đ t o d ch chuy n đư ng
c t hi u qu hơn.
 Ch n Skim cuts after tab đ thêm m t l p c t tinh sau khi c t tab.
Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
ENTERING TOOLPATH PARAMETERS 25
MASTERCAM WIRE
 Ch n phương pháp c t là Reverse.
Bây gi d ch chuy n đư ng c t bao g m hai đư ng c t cho m i chu i, v i
đư ng c t thô bao g m stop và tab cut.
3 Ch n Compensation khung Tree View.
4 Ch n Computer cho ki u bù tr và thi t l p hư ng bù tr là Left.
Tùy ch n Left bù tr dây c t sang bên trái hình.
5 Ch n Stops t khung Tree View.
6 Ch n For each tab đ thêm m t mã
l nh stop trư c khi tab cut trên m i chu i
và As glue stop đ thêm chúng như tùy
ch n stops.
7 Ch n Leads t khung Tree View.
Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
26 MASTERCAM X9/ Multiple Contour Toolpaths
MASTERCAM WIRE
8 Thi t l p các thông s sau đây trên
trang này:
 Ch n Line and arc đư ng vào
dây c t và Arc and line cho
đư ng ra dây c t.
 Nh p 0.5 cho arc radius và 90
cho arc sweep trên các d ch
chuy n vào và ra dây c t.
 Nh p 0.02 cho overlap.
Tùy ch n này lo i b các bavia
b ng cách ch ng đi m đ u và
đi m cu i c a biên d ng b i
lư ng đư c nh p.
9 Ch n Taper t khung Tree View và thi t l p Rapid height, UV trim plane,
và UV height là 20.0.
10 Nh p OK đ hoàn thành vi c nh p các thông s .
Bài t p 4: Đi u ch nh các chu i
B i vì b n ch n các biên d ng v i c a s chaining, th t chu i có th không đúng ý
c a b n v đư ng c t. Chain Manager hi n th sau khi b n nh p các thông s
đư ng c t vì v y b n có th đi u ch nh các chu i và có d ch chuy n đư ng c t b n
mu n.
1 Nh p vào m i đi m chu i và chain
trong Chain Manager đ xem cách
Mastercam x p chu i các biên
d ng theo m c đ nh.
Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com

Recommended

Giao trinh gia cong nhieu truc Mastercam X9 by
Giao trinh gia cong nhieu truc Mastercam X9Giao trinh gia cong nhieu truc Mastercam X9
Giao trinh gia cong nhieu truc Mastercam X9Ứng Dụng Máy Tính
26.3K views20 slides
Cắt dây Mastercam X6 by
Cắt dây Mastercam X6Cắt dây Mastercam X6
Cắt dây Mastercam X6Cửa Hàng Vật Tư
1.3K views11 slides
Giao trinh lap trinh tien CNC mazak Mazatrol T2 by
Giao trinh lap trinh tien CNC mazak Mazatrol T2Giao trinh lap trinh tien CNC mazak Mazatrol T2
Giao trinh lap trinh tien CNC mazak Mazatrol T2Ứng Dụng Máy Tính
13.6K views15 slides
Sử dụng máy tiện OKUMA by
Sử dụng máy tiện OKUMASử dụng máy tiện OKUMA
Sử dụng máy tiện OKUMAỨng Dụng Máy Tính
25.7K views36 slides
Huong dan su dung he dieu hanh HEIDENHAIN TNC by
Huong dan su dung he dieu hanh HEIDENHAIN TNCHuong dan su dung he dieu hanh HEIDENHAIN TNC
Huong dan su dung he dieu hanh HEIDENHAIN TNCTrung tâm Advance Cad
9.3K views21 slides
Đề Thi mẫu Soldiworks quốc tế chuyên nghiệp_CSWP full 3 phần tại Advance CAD by
Đề Thi mẫu Soldiworks quốc tế chuyên nghiệp_CSWP full 3 phần tại Advance CADĐề Thi mẫu Soldiworks quốc tế chuyên nghiệp_CSWP full 3 phần tại Advance CAD
Đề Thi mẫu Soldiworks quốc tế chuyên nghiệp_CSWP full 3 phần tại Advance CADTrung tâm Advance Cad
3.4K views31 slides

More Related Content

What's hot

Bài giảng Master CAM - Ths Phạm Ngọc Duy by
Bài giảng Master CAM - Ths Phạm Ngọc DuyBài giảng Master CAM - Ths Phạm Ngọc Duy
Bài giảng Master CAM - Ths Phạm Ngọc DuyTrung Thanh Nguyen
5.5K views100 slides
Giao trinh lam quen voi he toa do gia cong wcs tren Mastercam 2017 by
Giao trinh lam quen voi he toa do gia cong wcs tren Mastercam 2017Giao trinh lam quen voi he toa do gia cong wcs tren Mastercam 2017
Giao trinh lam quen voi he toa do gia cong wcs tren Mastercam 2017Ứng Dụng Máy Tính
3.1K views16 slides
Giao trinh gia cong nhieu truc Mastercam X7 by
Giao trinh gia cong nhieu truc Mastercam X7Giao trinh gia cong nhieu truc Mastercam X7
Giao trinh gia cong nhieu truc Mastercam X7Trung tâm Advance Cad
6.4K views57 slides
Giáo trình lập trình cắt dây EDM Mastercam X6 by
Giáo trình lập trình cắt dây EDM Mastercam X6Giáo trình lập trình cắt dây EDM Mastercam X6
Giáo trình lập trình cắt dây EDM Mastercam X6Trung tâm Advance Cad
5.3K views30 slides
Lập trình và sử dụng máy phay OKUMA (hệ OSP) by
Lập trình và sử dụng máy phay OKUMA (hệ OSP)Lập trình và sử dụng máy phay OKUMA (hệ OSP)
Lập trình và sử dụng máy phay OKUMA (hệ OSP)Ứng Dụng Máy Tính
23.9K views40 slides
Giáo trình tiện CNC ( demo) by
Giáo trình tiện CNC ( demo)Giáo trình tiện CNC ( demo)
Giáo trình tiện CNC ( demo)Trung tâm Advance Cad
6.3K views43 slides

What's hot(17)

Bài giảng Master CAM - Ths Phạm Ngọc Duy by Trung Thanh Nguyen
Bài giảng Master CAM - Ths Phạm Ngọc DuyBài giảng Master CAM - Ths Phạm Ngọc Duy
Bài giảng Master CAM - Ths Phạm Ngọc Duy
Trung Thanh Nguyen5.5K views
Giao trinh lam quen voi he toa do gia cong wcs tren Mastercam 2017 by Ứng Dụng Máy Tính
Giao trinh lam quen voi he toa do gia cong wcs tren Mastercam 2017Giao trinh lam quen voi he toa do gia cong wcs tren Mastercam 2017
Giao trinh lam quen voi he toa do gia cong wcs tren Mastercam 2017
Hướng dẫn vẽ bánh răng trên phần mềm Catia by Cửa Hàng Vật Tư
Hướng dẫn vẽ bánh răng trên phần mềm Catia Hướng dẫn vẽ bánh răng trên phần mềm Catia
Hướng dẫn vẽ bánh răng trên phần mềm Catia

Similar to Giáo trình lập trình gia công cắt dây Mastercam X9

Lập trình tiện MASTERCAM x9 by
Lập trình tiện MASTERCAM x9Lập trình tiện MASTERCAM x9
Lập trình tiện MASTERCAM x9Technical VN
1.4K views40 slides
Tọa độ lập trình MASTERCAM 2017 by
Tọa độ lập trình MASTERCAM 2017Tọa độ lập trình MASTERCAM 2017
Tọa độ lập trình MASTERCAM 2017Technical VN
1K views16 slides
[Hoccokhi.vn] giao trinh master cam 2017 by
[Hoccokhi.vn] giao trinh master cam 2017[Hoccokhi.vn] giao trinh master cam 2017
[Hoccokhi.vn] giao trinh master cam 2017Học Cơ Khí
81 views56 slides
[hoccokhi.vn] Lập trình cắt dây MasterCAM X8 by
[hoccokhi.vn] Lập trình cắt dây MasterCAM X8[hoccokhi.vn] Lập trình cắt dây MasterCAM X8
[hoccokhi.vn] Lập trình cắt dây MasterCAM X8Học Cơ Khí
192 views39 slides
Khai niem ve mang lan by
Khai niem ve mang lanKhai niem ve mang lan
Khai niem ve mang lanHate To Love
272 views7 slides
Làm quen MASTERCAM 2017 by
Làm quen MASTERCAM 2017Làm quen MASTERCAM 2017
Làm quen MASTERCAM 2017Technical VN
1.4K views34 slides

Similar to Giáo trình lập trình gia công cắt dây Mastercam X9(20)

Lập trình tiện MASTERCAM x9 by Technical VN
Lập trình tiện MASTERCAM x9Lập trình tiện MASTERCAM x9
Lập trình tiện MASTERCAM x9
Technical VN1.4K views
Tọa độ lập trình MASTERCAM 2017 by Technical VN
Tọa độ lập trình MASTERCAM 2017Tọa độ lập trình MASTERCAM 2017
Tọa độ lập trình MASTERCAM 2017
Technical VN1K views
[Hoccokhi.vn] giao trinh master cam 2017 by Học Cơ Khí
[Hoccokhi.vn] giao trinh master cam 2017[Hoccokhi.vn] giao trinh master cam 2017
[Hoccokhi.vn] giao trinh master cam 2017
Học Cơ Khí81 views
[hoccokhi.vn] Lập trình cắt dây MasterCAM X8 by Học Cơ Khí
[hoccokhi.vn] Lập trình cắt dây MasterCAM X8[hoccokhi.vn] Lập trình cắt dây MasterCAM X8
[hoccokhi.vn] Lập trình cắt dây MasterCAM X8
Học Cơ Khí192 views
Khai niem ve mang lan by Hate To Love
Khai niem ve mang lanKhai niem ve mang lan
Khai niem ve mang lan
Hate To Love272 views
Làm quen MASTERCAM 2017 by Technical VN
Làm quen MASTERCAM 2017Làm quen MASTERCAM 2017
Làm quen MASTERCAM 2017
Technical VN1.4K views
He thong tu_dong_do_dao_5152 by Tuan Nguyen
He thong tu_dong_do_dao_5152He thong tu_dong_do_dao_5152
He thong tu_dong_do_dao_5152
Tuan Nguyen322 views
Giacong by tlgaucon
GiacongGiacong
Giacong
tlgaucon294 views
Auto cad nang cao part 1 by Nguyễn Cung
Auto cad nang cao part 1Auto cad nang cao part 1
Auto cad nang cao part 1
Nguyễn Cung879 views
Mang truyen thong siemen by newmon1
Mang truyen thong siemenMang truyen thong siemen
Mang truyen thong siemen
newmon14.3K views
Huong dan su dung or card by dinhcongthe
Huong dan su dung or cardHuong dan su dung or card
Huong dan su dung or card
dinhcongthe395 views
Ket noi adsl cho mang may tinh by Hate To Love
Ket noi adsl cho mang may tinhKet noi adsl cho mang may tinh
Ket noi adsl cho mang may tinh
Hate To Love275 views
Nghiên cứu ảnh hưởng của dao động mô men động cơ đến độ bền lâu của trục các ... by Man_Book
Nghiên cứu ảnh hưởng của dao động mô men động cơ đến độ bền lâu của trục các ...Nghiên cứu ảnh hưởng của dao động mô men động cơ đến độ bền lâu của trục các ...
Nghiên cứu ảnh hưởng của dao động mô men động cơ đến độ bền lâu của trục các ...
Man_Book73 views
5 tham so gia cong nc - cnckhacda.com by CNC khac da
5 tham so gia cong nc - cnckhacda.com5 tham so gia cong nc - cnckhacda.com
5 tham so gia cong nc - cnckhacda.com
CNC khac da10.1K views
vi du gia cong nc - cnckhacda.com by CNC khac da
vi du gia cong nc - cnckhacda.comvi du gia cong nc - cnckhacda.com
vi du gia cong nc - cnckhacda.com
CNC khac da9.9K views
Phương phap gia cong tien trong MasterCAM X6 by Học Cơ Khí
Phương phap gia cong tien trong MasterCAM X6Phương phap gia cong tien trong MasterCAM X6
Phương phap gia cong tien trong MasterCAM X6
Học Cơ Khí104 views
Ky thuat vi dieu khien ----- Thiet ke he thong voi vi dieu khien by tiểu minh
Ky thuat vi dieu khien ----- Thiet ke he thong voi vi dieu khien Ky thuat vi dieu khien ----- Thiet ke he thong voi vi dieu khien
Ky thuat vi dieu khien ----- Thiet ke he thong voi vi dieu khien
tiểu minh4.5K views
Autocad(dhxd) by lekytho
Autocad(dhxd)Autocad(dhxd)
Autocad(dhxd)
lekytho591 views

More from Ứng Dụng Máy Tính

Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC by
Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNCỨng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC
Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNCỨng Dụng Máy Tính
4.7K views38 slides
Thiết kế Catia V5-6 R2017 nâng cao by
Thiết kế Catia V5-6 R2017 nâng caoThiết kế Catia V5-6 R2017 nâng cao
Thiết kế Catia V5-6 R2017 nâng caoỨng Dụng Máy Tính
2.5K views44 slides
Hướng dẫn Catia V5-6R2017 cơ bản by
Hướng dẫn Catia V5-6R2017 cơ bảnHướng dẫn Catia V5-6R2017 cơ bản
Hướng dẫn Catia V5-6R2017 cơ bảnỨng Dụng Máy Tính
1.9K views25 slides
Thiet ke kim loai tam Solidworks 2017 by
Thiet ke kim loai tam Solidworks 2017Thiet ke kim loai tam Solidworks 2017
Thiet ke kim loai tam Solidworks 2017Ứng Dụng Máy Tính
3.7K views33 slides
Giáo trình Powermill 2018 cho người mới học by
Giáo trình Powermill 2018 cho người mới họcGiáo trình Powermill 2018 cho người mới học
Giáo trình Powermill 2018 cho người mới họcỨng Dụng Máy Tính
9.4K views31 slides
Thiet ke mat solidworks 2017 by
Thiet ke mat solidworks 2017Thiet ke mat solidworks 2017
Thiet ke mat solidworks 2017Ứng Dụng Máy Tính
3.9K views45 slides

Giáo trình lập trình gia công cắt dây Mastercam X9

 • 1. 12 MASTERCAM X9/ Single Contour Toolpaths MASTERCAM WIRE 9 Ch n File, Save t menu đ lưu quá trình c a b n. Bài t p 5: Mô ph ng đư ng c t Backplot ch ra đư ng d n mà dây c t chi ti t theo đó. Hi n th này cho phép b n phát hi n các l i trong chương trình trư c khi gia công chi ti t. 1 Nh p Backplot selected operations đ nh c a Toolpaths Manager. Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
 • 2. CHANGING TOOLPATH PARAMETERS 13 MASTERCAM WIRE 2 Nh p Display tool và Display holder trên h p tho i Backplot đ ch ra dây c t và đư ng c t trong su t quá trình mô ph ng. 3 Nh p Play trên thanh Backplot VCR trên c a s đ h a đ quay l i mô ph ng. Dây c t di chuy n quanh chi ti t đ th c hi n c t thô đơn. 4 Nh p OK trên h p tho i Backplot đ hoàn t t ch c năng. Bài t p 6: Thay đ i các thông s đư ng c t M c dù đư ng c t biên d ng đơn gi n b n v a t o s gia công chi ti t, s d ng các tùy ch n b sung trong Mastercam Wire có th làm cho gia công hi u qu hơn. B n có th thay đ i các thông s và c p nh t ho t đ ng đ đính kèm các cài đ t m i này. Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
 • 3. 14 MASTERCAM X9/ Single Contour Toolpaths MASTERCAM WIRE 1 Nh p bi u tư ng Parameters trong Toolpaths Manager cho ho t đ ng Wire Contour. 2 Ch n Wire/Power t khung Tree View. 3 Pass 1, nh p 0.035 vào Wire Overburn. 4 Nh p vào mũi tên hư ng lên c nh Pass 1 đ nh p các giá tr cho Pass 2. 5 Nh p các giá tr sau đây cho Passes 2, 3, và 4:  Pass 2: Wire Diameter 0.2, Wire Overburn 0.02  Pass 3: Wire Diameter 0.2, Wire Overburn 0.01  Pass 4: Wire Diameter 0.2, Wire Overburn 0M O: Khi các l p c t g n hình d ng c a chi ti t cu i cùng, dây c t ít v t li u hơn và overburn gi m. 6 Ch n Cut Parameters t khung Tree View. 7 Thi t l p các thông s sau trên trang này:  Nh p 3 vào Additional skim cuts (before tab). Các l p c t thêm vào t o gia công tinh t t hơn trên chi ti t.  Ch n Tab và nh p 1.0 vào Tab Width. Vi c t o m t tab trên chi ti t gi nó g n li n vào phôi.  Ch n phương pháp c t là Reverse. Thay vì c t theo m t hư ng và x l i dây c t, tùy ch n này làm cho dây đi theo hư ng ngư c l i cu i m i l n c t. Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
 • 4. CHANGING TOOLPATH PARAMETERS 15 MASTERCAM WIRE Chú ý thay đ i trong danh sách c t. D ch chuy n đư ng ch y dao bao g m 4 l n c t quanh chu i và m t d ch chuy n ng n đ c t tab. 8 Ch n Stops t khung Tree View. B i vì b n đã thêm m t tab cut v i m t stop trên trang Cut Parameters, vài tùy ch n trên trang Stops đã đư c ch n. 9 Ch n As glue stop cho mã l nh d ng xu t ra. Glue stop là m t stop tùy ch n (s d ng mã l nh M01) d ng gia công trư c khi tab cut, và cho phép ngư i v n hành đ m b o chi ti t tránh ng ng gi a ch ng sau khi tab cut. 10 Ch n Leads t khung Tree View. Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
 • 5. 16 MASTERCAM X9/ Single Contour Toolpaths MASTERCAM WIRE 11 Ch n Line and arc cho đư ng vào dây và Arc and line cho đư ng ra dây. Đi m b t đ u và k t thúc đư ng ch y dây xa chi ti t gi m kh năng xót l i bavia trên chi ti t. 12 Nh p 0.125 cho arc radius và 60 vào ô arc sweep cho các d ch chuy n vào và ra dây. 13 Ch n Max lead out và thi t l p kho ng cách là 0.3. Tùy ch n này làm ng n d ch chuy n ra dao, thay vì b t bu c dây di chuy n t đi m cu i c a biên d ng đ n đi m c t. 14 Nh p OK đ hoàn t t các thay đ i thông s . 15 Nh p Regenerate all selected operations trong Toolpaths Manager đ c p nh t các thay đ i đư ng c t biên d ng. 16 Ch n File, Save đ lưu chi ti t. Bài t p 7: Mô ph ng đư ng c t đư c c p nh t S d ng Backplot đ xác nh n các thay đ i đư ng c t biên d ng. 1 Nh p Backplot selected operations. 2 Nh p Play đ ch y mô ph ng. Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
 • 6. POSTING THE TOOLPATH 17 MASTERCAM WIRE Dây c t d ch chuy n đ n cu i biên d ng, đ t m t tab, di chuy n lùi và ti n quanh chi ti t trong su t quá trình c t thô, r i c t tab. 3 Nh p OK đ hoàn t t mô ph ng. Bài t p 8: Xu t đư ng c t Post processing, ho c posting, là quy trình mà các đư ng c t trong các t p tin chi ti t Mastercam đư c chuy n đ i sang m t đ nh d ng mà có th đư c hi u b i b đi u khi n công c gia công (ví d như, G-codes). M t chương trình đ c bi t đư c g i là post processor, ho c post, đ c t p tin Mastercam và vi t the mã NC phù h p. Thông thư ng, m i công c gia công ho c b đi u khi n s yêu c u b x lý c a riêng nó, đư c tùy bi n đ t o ra mã l nh đư c đ nh d ng đ đáp ng nhu c u chính xác. 1 Nh p Post selected operations trên Toolpaths Manager. Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
 • 7. 18 MASTERCAM X9/ Single Contour Toolpaths MASTERCAM WIRE 2 Thi t l p các thông s x lý như hình dư i. Các thi t l p này s yêu c u n u b n mu n lưu t p tin NC và s hi n th t p tin k t qu trong trình so n th o m c đ nh. 3 Nh p OK. 4 Ch n m t v trí cho t p tin NC và nh p Save. Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
 • 8. POSTING THE TOOLPATH 19 MASTERCAM WIRE 5 Mastercam Code Expert m trong ch đ Editor và hi n th mã l nh NC đư c xu t. Cu n qua h t mã l nh và xem n u nó đáp ng s mong ch c a b n. 6 Ch nh s a t p tin và lưu l i n u c n thi t. 7 Đóng c a s Code Expert. Chúc m ng b n đã hoàn thành đư ng c t dây đ u tiên! Bài h c ti p theo bao g m nhi u đư ng biên d ng. Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
 • 9. 20 MASTERCAM X9/ Single Contour Toolpaths MASTERCAM WIRE Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
 • 10. BÀI H C 2 2NHI U ĐƯ NG C T BIÊN D NG Bên c nh các đư ng c t biên d ng đơn, Mastercam Wire cho phép b n c t nhi u biên d ng t m t m nh phôi đơn trong m t ho t đ ng đơn. B n có th ch n các chi ti t như m t nhóm và r i s p x p các chu i đ t o d ch chuy n đư ng c t b n mu n. M c tiêu bài h c  Ch n nhi u biên d ng.  T o nhi u tabs và stops.  S d ng xác minh đ ki m tra đư ng c t. Bài t p 1: Chu n b chi ti t 1 Ch n File, Open và ch n t p tin chi ti t multiple_contours.MCX-9 đư c cung c p v i hư ng d n. Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
 • 11. 22 MASTERCAM X9/ Multiple Contour Toolpaths MASTERCAM WIRE Chi ti t này g m có ba biên d ng, ba thread points (l đ x dây c t), và b n mounting holes (không đư c l p trình). Đ nh nghĩa máy c t dây m c đ nh đã đư c ch n. 2 Trong Toolpaths Manager, m r ng Properties dư i Machine Group và nh p Stock setup. 3 Nh p các giá tr sau đây đ thi t l p các đư ng bao phôi và hi n th chúng trong c a s đ h a:  Nh p Select corners và ch n các góc đ i di n c a hình ch nh t bao quanh biên d ng.  Nh p 10 cho kích thư c phôi Z.  Nh p m t giá tr Z là 10 cho g c phôi.  Ch n Display và Fit screen đ ch ra các đư ng bao phôi và bao g m các đư ng bao khi b n dùng ch c năng Fit to Screen. Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
 • 12. SELECTING GEOMETRY 23 MASTERCAM WIRE 4 Nh p OK đ hoàn t t vi c thi t l p phôi. 5 Ch n File, Save As và lưu chi ti t b ng m t cái tên khác. Đi u này b o v t p tin hư ng d n g c không b ghi đè lên. Bài t p 2: Ch n hình h c Thay vì x p chu i m i biên d ng, b n có th nhanh chóng ch n nhi u chi ti t b ng cách s d ng chu i c a s . 1 Ch n Toolpaths, Contour t menu. 2 Nh p OK n u đư c nh c nh đ nh p m t tên t p tin NC m i. 3 Nh p ph i chu t vào c a s đ h a và ch n Top (WCS) đ quan sát chi ti t t bên trên. Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
 • 13. 24 MASTERCAM X9/ Multiple Contour Toolpaths MASTERCAM WIRE 4 Nh p Window trên h p tho i Chaining. 5 Nh p chu t vào đi m đ u tiên r i kéo đ n đi m th hai đư c ch ra trong hình dư i đây đ v c a s quanh các chi ti t. 6 Nh p vào thread point trên chi ti t bên trái như đi m b t đ u. 7 Nh p OK trên h p tho i Chaining đ ti p t c đ n các thông s đư ng c t. Bài t p 3: Nh p các thông s đư ng c t The parameters for this toolpath are similar to the ones you entered in Lesson 1. 1 Ch n Cut Parameters trong khung Tree View. 2 Thi t l p các thông s sau đây trên trang này:  Ch n Tab và nh p 2.0 vào tab width. Vi c t o m t tab trên chi ti t gi nó không thoát ra kh i phôi.  Ch n Make tab cutoff move with skim cut đ t o d ch chuy n đư ng c t hi u qu hơn.  Ch n Skim cuts after tab đ thêm m t l p c t tinh sau khi c t tab. Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
 • 14. ENTERING TOOLPATH PARAMETERS 25 MASTERCAM WIRE  Ch n phương pháp c t là Reverse. Bây gi d ch chuy n đư ng c t bao g m hai đư ng c t cho m i chu i, v i đư ng c t thô bao g m stop và tab cut. 3 Ch n Compensation khung Tree View. 4 Ch n Computer cho ki u bù tr và thi t l p hư ng bù tr là Left. Tùy ch n Left bù tr dây c t sang bên trái hình. 5 Ch n Stops t khung Tree View. 6 Ch n For each tab đ thêm m t mã l nh stop trư c khi tab cut trên m i chu i và As glue stop đ thêm chúng như tùy ch n stops. 7 Ch n Leads t khung Tree View. Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com
 • 15. 26 MASTERCAM X9/ Multiple Contour Toolpaths MASTERCAM WIRE 8 Thi t l p các thông s sau đây trên trang này:  Ch n Line and arc đư ng vào dây c t và Arc and line cho đư ng ra dây c t.  Nh p 0.5 cho arc radius và 90 cho arc sweep trên các d ch chuy n vào và ra dây c t.  Nh p 0.02 cho overlap. Tùy ch n này lo i b các bavia b ng cách ch ng đi m đ u và đi m cu i c a biên d ng b i lư ng đư c nh p. 9 Ch n Taper t khung Tree View và thi t l p Rapid height, UV trim plane, và UV height là 20.0. 10 Nh p OK đ hoàn thành vi c nh p các thông s . Bài t p 4: Đi u ch nh các chu i B i vì b n ch n các biên d ng v i c a s chaining, th t chu i có th không đúng ý c a b n v đư ng c t. Chain Manager hi n th sau khi b n nh p các thông s đư ng c t vì v y b n có th đi u ch nh các chu i và có d ch chuy n đư ng c t b n mu n. 1 Nh p vào m i đi m chu i và chain trong Chain Manager đ xem cách Mastercam x p chu i các biên d ng theo m c đ nh. Copyright by www.ungdungmaytinh.com - www.cachdung.com