Giao trinh lam quen voi he toa do gia cong wcs tren Mastercam 2017

Ứng Dụng Máy Tính
Ứng Dụng Máy TínhỨng Dụng Máy Tính

Sử dụng hệ tọa độ gia công Mastercam 2017 vào lập trình và gia công chi tiết

BÀI H C 1
1
Thay đ i m t ph ng đư ng ch y dao
(TPlane) và thay đ i h t a đ làm
vi c (WCS)
Trong bài h c này, b n t o m t đư ng ch y dao d ng xo n c đ c t m t rãnh
nghiêng c a chi ti t. B n t o các đư ng ch y dao đ gia công nó theo 2 cách:
 Th nh t, b n gia công chi ti t khi nó đã đư c g n trên bàn. B n s
d ng m t máy gia công có tr c xoay đ tr c dao xoay theo hư ng đúng.
Đ làm đi u này, b n ch n Tplane phù h p v i m t nghiêng.
 Th hai, b n gia công chi ti t khi nó đã đư c g n c đ nh. B n t o m t
đư ng ch y dao đ gia công chi ti t như là nó đã đư c n m trên m t ph ng
ngang, mà không di chuy n ho c chuy n đ i hình h c. Đ làm đi u này,
b n thay đ i WCS đ nó căn l v i m t nghiêng c a m t chi ti t.
M c tiêu bài h c
 T o đư ng ch y dao biên d ng xo n v i Tplane đư c ch n.
 Thay đ i h t a đ làm vi c WCS trên đư ng ch y dao biên d ng xo n.
 Xem l i c hai t p tin NC đ xem l i các l nh v trí xoay.
Bài t p 1: Ch n m t ph ng đư ng ch y dao TPlane
Tplane xác đ nh hư ng c a m t ph ng XY mà đư ng ch y dao trong đó đư c tính
toán. Trong m t đư ng ch y dao 3 tr c đơn gi n, tr c dao thư ng vuông góc Tplane.
Đ thi t l p
Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
12 MASTERCAM 2017 / Changing the TPlane vs Changing the WCS
INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS)
Tplane, b n ph i căn ch nh nó v i m t ch đ xem. B n cũng nên lưu ý nh ng
đi u sau khi thi t l p ch đ xem:
 M t ph ng XY c a đư ng ch y dao song song v i ch đ xem đư c ch n.
 G c c a ch đ xem đư c ch n xác đ nh đi m zero c a chương trình
chi ti t.
N u Tplane không song song m t ph ng XY m c đ nh, ch n m t Tplane đi n hình
d n đ n các mã l nh tr c A và/ho c tr c B khi b n post đư ng ch y dao.
CHÚ Ý: Đ post các k t qu mã l nh tr c A và B, đ nh nghĩa máy ph i
đư c c u hình v i các thành ph n tr c quay thích h p, và bài post c a
b n ph i đư c c u hình đúng cho đ u ra.
Trong bài t p này, b n căn ch nh Tplane v i m t nghiêng c a chi
ti t.
1 B t đ u Mastercam dùng 1
trong 2 phương pháp sau:
 Kích đôi chu t vào bi u
tư ng Mastercam trên
màn hình.
ho c
 Ch y Mastercam t
Windows Start menu.
2 Ch n c u hình theo h mét m c đ nh file:
a Nh n th File.
Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
SELECTING THE TPLANE 13
INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS)
b Ch n Configuration t
Mastercam’s Backstage View
đ m h p tho i System
Configuration.
c Ch n ...mcamxm.config <Metric> t danh sách x xu ng Current.
d Nh p OK.
3 M t p tin chi ti t, BRACE W-VIEW, nó đư c cung c p v i hư ng d n.
4 N u c n thi t, g n hình h c đ n màn hình s d ng [Alt+F1].
Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
14 MASTERCAM 2017 / Changing the TPlane vs Changing the WCS
INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS)
5 Nh p th Planes bên trái phía
dư i c a c a s Mastercam. (N u
b n không nhìn th y th Planes,
kích ho t nó t nhóm ch c năng
Managers trong Mastercam’s View
ribbon.)
Planes Manager hi n ra.
6 Trong dòng FACE OF PART,
nh p c t C.
Do quy t c Tplane follows
Cplane, Mastercam thi t l p c 2
m t ph ng Cplane và Tplane đ n
m t ph ng FACE OF PART, nó
ch a rãnh nghiêng.
7 Ch n File, Save As, và lưu t p tin chi ti t b ng m t cái tên khác. Đi u này
b o v t p tin hư ng d n g c t vi c vi t đè lên.
Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
CUTTING THE SLOT 15
INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS)
Bài t p 2: C t rãnh
Trong bài t p này, b n t o đư ng ch y dao biên d ng xo n đ c t rãnh trong b
m t c a chi ti t.
1 Ch n Dynamic Contour t thư
vi n 2D trên th Toolpaths.
2 Nh p OK n u đư c nh c nh đ
nh p tên t p tin NC m i.
H p tho i Chain Options m
ra.
3 Nh p Select dư i
Machining regions.
H p tho i Chaining hi n ra.
4 Chu i biên d ng hi n ra bên
ph i. Mũi tên chu i nên ch theo
hư ng ngư c chi u kim đ ng
h .
w
w
w
.advancecad.edu.vn
Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
16 MASTERCAM 2017 / Changing the TPlane vs Changing the WCS
INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS)
5 Nh p OK trong h p tho i Chaining và trong h p tho i Chain Options.
H p tho i 2D High Speed Toolpath - Dynamic Contour hi n ra.
6 Ch n trang Tool.
7 Ch n 10mm bullnose endmill
ch ra trong danh sách dao c t.
8 Ch n trang Cut Parameters.
9 Xác minh các thi t l p phù h p
v i nh ng gì ch ra bên ph i.
10 Ch n trang Linking
Parameters.
11 Thi t l p các thông s sau:
 Nh p 8.0 cho Retract.
 Nh p 2.0 cho Feed plane.
 Nh p 0.0 cho Top of
stock.
 Nh p-9.0 cho Depth.
 Thi t l p t t c các thông s
ngo i tr Top of stock đ n
Incremental.
Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
BACKPLOTTING THE TOOLPATH 17
INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS)
12 Nh p OK đ t o đư ng ch y dao biên d ng xo n.
13 Lưu t p tin.
Bài t p 3: Mô ph ng đư ng ch y dao
Trong bài t p này, b n mô ph ng đư ng ch y dao đ xem dao c t đư c đ nh
hư ng như th nào liên quan đ n chi ti t.
1 Bên trái phía dư i c a s Mastercam, nh p th Toolpaths.
Toolpaths Manager xu t hi n.
2 Ch n đư ng ch y dao 2D
Dynamic Contour Mill trong
Toolpaths Manager.
Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
18 MASTERCAM 2017 / Changing the TPlane vs Changing the WCS
INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS)
3 Nh p Backplot selected
operations Toolpaths Manager.
H p tho i Backplot hi n ra.
4 N u c n thi t, ch n Display tool và
Display holder.
5 Nh p Play đ xem dao gia công
theo đư ng ch y dao.
Dao c t đư c xoay và gi vuông góc m t nghiêng c a chi ti t. M t
ph ng đó g i là Tplane FACE OF PART.
6 Nh p OK trong h p tho i Backplot khi b n đã xem xong chuy n đ ng c a
dao c t.
Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
REVIEWING THE NC CODE 19
INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS)
Bài t p 4: Xem l i NC Code
Khi m t ph ng đư ng ch y dao Tplane (và tr c dao c t) nghiêng v tr c X, b n nên
xem code xoay tr c A khi b n post đư ng ch y dao này.
1 Ch n đư ng ch y dao 2D Dynamic Contour
Mill trong Toolpaths
Manager, và nh p Post selected
operations.
H p tho i Post processing
hi n ra.
2 Thi t l p các tùy ch n như hình v ,
và nh p OK.
3 Nh p Save n u đư c nh c đ lưu t p tin NC. Mastercam Code Expert m ra.
4 Xem NC code khi nó xu t hi n.
B n nên xem code xoay theo tr c A
trư c khi dao c t vào chi ti t.
5 Đóng Mastercam Code Expert.
Bài t p 5: Thay đ i WCS đ gia công rãnh n m ngang
Trong bài t p này, b n gia công rãnh b ng m t cách ti p c n khác, như th nó n m
ngang. Thay vì xoay dao, b n xoay h t a đ sao cho nó song song v i m t b n
mong mu n c a chi ti t. Đ làm đi u này, b n đi u ch nh h t a đ làm vi c WCS v i
m t ph ng FACE OF PART.
Trong ví d này, chi ti t đư c g n c đ nh đ b n có th c t trên máy phay 3 tr c mà
không có tr c xoay. Di chuy n h t a đ đ nó th ng hàng v i hình chi ti t đư c
ch n,
Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
20 MASTERCAM 2017 / Changing the TPlane vs Changing the WCS
INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS)
nghĩa là b n không ph i bi n đ i chi ti t. Này là d dàng và hi u qu hơn.
1 Kích chu t ph i vào c a s đ
h a, và ch n Right (WCS).
Ch đ xem thay đ i sang bên ph i c a WCS. Chú ý c t t a đ và hư ng
chi ti t trong c a s đ h a.
2 Hi n th Planes Manager.
w
w
w
.advancecad.edu.vn
Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
USING THE NEW WCS FOR A TOOLPATH 21
INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS)
3 Trong dòng FACE OF PART, nh p
chu t vào c t WCS.
Bây gi h t a đ làm vi c WCS
không th ng hàng v i Tplane và
Cplane.
4 Nh p chu t ph i vào c a s đ h a, và ch n Right (WCS).
B n có th th y r ng chi ti t gi ng như đã đư c xoay. Khi b n nhìn th y c t
t a đ góc bên trái phía dư i, tuy nhiên, b n có th th y các tr c đã đư c
xoay, nhưng không ph i chi ti t.
Bài t p 6: S d ng WCS m i cho đư ng ch y dao
Thông thư ng, đ t o m t đư ng ch y dao m i, b n s tuân theo nh ng bư c
tương t như đư ng ch y dao cũ. V bài t p này, tuy nhiên, b n đi u ch nh đư ng
ch y dao t n t i đ s d ng WCS m i và so sánh nh ng k t qu .
1 Nh p chu t ph i vào c a s đ
h a, và ch n Isometric (WCS).
Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
22 MASTERCAM 2017 / Changing the TPlane vs Changing the WCS
INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS)
2 Trong Toolpaths Manager, nh p
Parameters dư i đư ng ch y dao
2D Dynamic Contour Mill.
3 Ch n trang Planes (WCS).
4 Nh n nút Select WCS plane trong
m c Working coordinate system.
H p tho i Plane Selection
hi n ra.
5 Ch n FACE OF PART, và nh p OK
đ quay l i h p tho i 2D High
Speed Toolpath - Dynamic
Contour.
Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
USING THE NEW WCS FOR A TOOLPATH 23
INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS)
6 Xác minh trang Planes (WCS) phù h p v i nh ng giá tr đư c ch ra dư i đây:
N u trang Planes (WCS) khác v i thông tin hi n th đây, đ m b o tùy ch n
Display plane info relative to the WCS t t. B n có tìm th y tùy ch n này
trong các tùy ch n Planes Manager’s Display, như hình dư i đây.
7 Nh p OK đ ch p nh n nh ng thông s
thay đ i.
8 Nh p Regenerate all dirty
operations trong Toolpaths
Manager.
9 Mô ph ng đư ng ch y dao này gi ng như
đư ng ch y dao trư c.
Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
24 MASTERCAM 2017 / Changing the TPlane vs Changing the WCS
INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS)
B n có th th y r ng tr c dao không xoay t t t t các hư ng. Đi u này có
nghĩa là chi ti t đ t n m ngang khi gia công, vì v y dao c t không c n xoay
quanh đ gia công m t nghiêng.
Bài t p 7: Xem l i NC Code
Sau khi post đư ng dao này, b n không tìm th y chương trình xoay nào
trong NC Code.
1 Ch n đư ng ch y dao Dynamic
Contour trong Toolpaths Manager
và nh p Post selected operations.
H p tho i Post processing
hi n ra.
2 Thi t l p các tùy ch n như hình
và nh p OK.
3 N u đư c nh c, nh p Save đ lưu t p tin NC.
Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
REVIEWING THE NC CODE 25
INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS)
4 N u đư c nh c nh đ ghi đè lên t p tin t n t i, nh p Yes. Mastercam
Code Expert m ra.
5 Xem l i NC code khi nó
xu t hi n.
B n nên xem code không xoay
quanh tr c A.
CHÚ Ý: Ch A0 xu t hi n b i vì b n post đư ng ch y dao này v i post
tương t đư c dùng trong đư ng ch y dao trư c. B i vì b n s d ng
WCS đ b xu t chương trình xoay, b n có th s d ng post 3 tr c và
đ nh nghĩa máy.
Bây gi b n đã thay đ i thành công Tplane và WCS c a m t đư ng ch y dao. Trong
bài h c ti p theo, b n gia công hai chi ti t trên các gá c đ nh khác nhau.
w
w
w
.advancecad.edu.vn
Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
26 MASTERCAM 2017 / Changing the TPlane vs Changing the WCS
INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS)
Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com

Recommended

Giao trinh gia cong nhieu truc Mastercam X9 by
Giao trinh gia cong nhieu truc Mastercam X9Giao trinh gia cong nhieu truc Mastercam X9
Giao trinh gia cong nhieu truc Mastercam X9Ứng Dụng Máy Tính
26.3K views20 slides
Giao trinh lap trinh tien CNC mazak Mazatrol T2 by
Giao trinh lap trinh tien CNC mazak Mazatrol T2Giao trinh lap trinh tien CNC mazak Mazatrol T2
Giao trinh lap trinh tien CNC mazak Mazatrol T2Ứng Dụng Máy Tính
13.6K views15 slides
Giao trinh lap trinh tien mastercam x9 by
Giao trinh lap trinh tien mastercam x9Giao trinh lap trinh tien mastercam x9
Giao trinh lap trinh tien mastercam x9Trung tâm Advance Cad
3.6K views40 slides
Giáo trình lập trình gia công cắt dây Mastercam X9 by
Giáo trình lập trình gia công cắt dây Mastercam X9Giáo trình lập trình gia công cắt dây Mastercam X9
Giáo trình lập trình gia công cắt dây Mastercam X9Ứng Dụng Máy Tính
2.3K views15 slides
Mastercam 2017 cho người mới học by
Mastercam 2017 cho người mới họcMastercam 2017 cho người mới học
Mastercam 2017 cho người mới họcỨng Dụng Máy Tính
6.4K views34 slides
Cắt dây Mastercam X6 by
Cắt dây Mastercam X6Cắt dây Mastercam X6
Cắt dây Mastercam X6Cửa Hàng Vật Tư
1.3K views11 slides

More Related Content

What's hot

Giáo trình Powermill 2018 cho người mới học by
Giáo trình Powermill 2018 cho người mới họcGiáo trình Powermill 2018 cho người mới học
Giáo trình Powermill 2018 cho người mới họcỨng Dụng Máy Tính
9.4K views31 slides
Bài giảng MasterCAM by
Bài giảng MasterCAMBài giảng MasterCAM
Bài giảng MasterCAMTrung Thanh Nguyen
15.7K views119 slides
Master cam x by
Master cam xMaster cam x
Master cam xTien Nguyen Van
541 views148 slides
Huong dan su dung he dieu hanh HEIDENHAIN TNC by
Huong dan su dung he dieu hanh HEIDENHAIN TNCHuong dan su dung he dieu hanh HEIDENHAIN TNC
Huong dan su dung he dieu hanh HEIDENHAIN TNCTrung tâm Advance Cad
9.3K views21 slides
Giáo trình lập trình cắt dây EDM Mastercam X6 by
Giáo trình lập trình cắt dây EDM Mastercam X6Giáo trình lập trình cắt dây EDM Mastercam X6
Giáo trình lập trình cắt dây EDM Mastercam X6Trung tâm Advance Cad
5.3K views30 slides
Sách vận hành Phay CNC Fanuc ( demo) by
Sách vận hành Phay CNC Fanuc ( demo)Sách vận hành Phay CNC Fanuc ( demo)
Sách vận hành Phay CNC Fanuc ( demo)Trung tâm Advance Cad
8.2K views31 slides

What's hot(16)

Đề Thi mẫu Soldiworks quốc tế chuyên nghiệp_CSWP full 3 phần tại Advance CAD by Trung tâm Advance Cad
Đề Thi mẫu Soldiworks quốc tế chuyên nghiệp_CSWP full 3 phần tại Advance CADĐề Thi mẫu Soldiworks quốc tế chuyên nghiệp_CSWP full 3 phần tại Advance CAD
Đề Thi mẫu Soldiworks quốc tế chuyên nghiệp_CSWP full 3 phần tại Advance CAD
[Hoccokhi.vn] lap trinh gia cong mastercam 2d by Học Cơ Khí
[Hoccokhi.vn] lap trinh gia cong mastercam 2d[Hoccokhi.vn] lap trinh gia cong mastercam 2d
[Hoccokhi.vn] lap trinh gia cong mastercam 2d
Học Cơ Khí284 views
Autocad(dhxd) by lekytho
Autocad(dhxd)Autocad(dhxd)
Autocad(dhxd)
lekytho591 views
Bài giảng Master CAM - Ths Phạm Ngọc Duy by Trung Thanh Nguyen
Bài giảng Master CAM - Ths Phạm Ngọc DuyBài giảng Master CAM - Ths Phạm Ngọc Duy
Bài giảng Master CAM - Ths Phạm Ngọc Duy
Trung Thanh Nguyen5.5K views
Tự học Autocad 2007 full by Hades Nguyễn
Tự học Autocad 2007 fullTự học Autocad 2007 full
Tự học Autocad 2007 full
Hades Nguyễn24.8K views

Similar to Giao trinh lam quen voi he toa do gia cong wcs tren Mastercam 2017

Làm quen MASTERCAM 2017 by
Làm quen MASTERCAM 2017Làm quen MASTERCAM 2017
Làm quen MASTERCAM 2017Technical VN
1.4K views34 slides
Cắt dây MASTERCAM x9 by
Cắt dây MASTERCAM x9Cắt dây MASTERCAM x9
Cắt dây MASTERCAM x9Technical VN
665 views15 slides
Lập trình tiện MASTERCAM x9 by
Lập trình tiện MASTERCAM x9Lập trình tiện MASTERCAM x9
Lập trình tiện MASTERCAM x9Technical VN
1.4K views40 slides
He thong tu_dong_do_dao_5152 by
He thong tu_dong_do_dao_5152He thong tu_dong_do_dao_5152
He thong tu_dong_do_dao_5152Tuan Nguyen
322 views8 slides
Huong dan su dung or card by
Huong dan su dung or cardHuong dan su dung or card
Huong dan su dung or carddinhcongthe
395 views62 slides
Tutorial. dao chi lang by
Tutorial. dao chi langTutorial. dao chi lang
Tutorial. dao chi langQUY VĂN
53 views234 slides

Similar to Giao trinh lam quen voi he toa do gia cong wcs tren Mastercam 2017(20)

Làm quen MASTERCAM 2017 by Technical VN
Làm quen MASTERCAM 2017Làm quen MASTERCAM 2017
Làm quen MASTERCAM 2017
Technical VN1.4K views
Cắt dây MASTERCAM x9 by Technical VN
Cắt dây MASTERCAM x9Cắt dây MASTERCAM x9
Cắt dây MASTERCAM x9
Technical VN665 views
Lập trình tiện MASTERCAM x9 by Technical VN
Lập trình tiện MASTERCAM x9Lập trình tiện MASTERCAM x9
Lập trình tiện MASTERCAM x9
Technical VN1.4K views
He thong tu_dong_do_dao_5152 by Tuan Nguyen
He thong tu_dong_do_dao_5152He thong tu_dong_do_dao_5152
He thong tu_dong_do_dao_5152
Tuan Nguyen322 views
Huong dan su dung or card by dinhcongthe
Huong dan su dung or cardHuong dan su dung or card
Huong dan su dung or card
dinhcongthe395 views
Tutorial. dao chi lang by QUY VĂN
Tutorial. dao chi langTutorial. dao chi lang
Tutorial. dao chi lang
QUY VĂN53 views
vi du gia cong nc - cnckhacda.com by CNC khac da
vi du gia cong nc - cnckhacda.comvi du gia cong nc - cnckhacda.com
vi du gia cong nc - cnckhacda.com
CNC khac da9.9K views
Sổ tay Robot Structural Analysis Profesional - Trần Quốc Cường by Huytraining
Sổ tay Robot Structural Analysis Profesional - Trần Quốc CườngSổ tay Robot Structural Analysis Profesional - Trần Quốc Cường
Sổ tay Robot Structural Analysis Profesional - Trần Quốc Cường
Huytraining3.9K views
lap trinh cat day tren mastercam x6 by Học Cơ Khí
lap trinh cat day tren mastercam x6lap trinh cat day tren mastercam x6
lap trinh cat day tren mastercam x6
Học Cơ Khí193 views
Nghiên cứu ảnh hưởng của dao động mô men động cơ đến độ bền lâu của trục các ... by Man_Book
Nghiên cứu ảnh hưởng của dao động mô men động cơ đến độ bền lâu của trục các ...Nghiên cứu ảnh hưởng của dao động mô men động cơ đến độ bền lâu của trục các ...
Nghiên cứu ảnh hưởng của dao động mô men động cơ đến độ bền lâu của trục các ...
Man_Book73 views
Tutorial hướng dẫn mô phỏng Solidworks by Trung Thanh Nguyen
Tutorial hướng dẫn mô phỏng Solidworks Tutorial hướng dẫn mô phỏng Solidworks
Tutorial hướng dẫn mô phỏng Solidworks
Trung Thanh Nguyen18.1K views
[Hoccokhi.vn] lap trinh gia cong bang pp chieu hinh mastercam by Học Cơ Khí
[Hoccokhi.vn] lap trinh gia cong bang pp chieu hinh mastercam[Hoccokhi.vn] lap trinh gia cong bang pp chieu hinh mastercam
[Hoccokhi.vn] lap trinh gia cong bang pp chieu hinh mastercam
Học Cơ Khí167 views
Gia công cam trên máy cnc by 892489
Gia công cam trên máy cncGia công cam trên máy cnc
Gia công cam trên máy cnc
892489368 views

More from Ứng Dụng Máy Tính

Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC by
Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNCỨng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC
Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNCỨng Dụng Máy Tính
4.7K views38 slides
Thiết kế Catia V5-6 R2017 nâng cao by
Thiết kế Catia V5-6 R2017 nâng caoThiết kế Catia V5-6 R2017 nâng cao
Thiết kế Catia V5-6 R2017 nâng caoỨng Dụng Máy Tính
2.5K views44 slides
Hướng dẫn Catia V5-6R2017 cơ bản by
Hướng dẫn Catia V5-6R2017 cơ bảnHướng dẫn Catia V5-6R2017 cơ bản
Hướng dẫn Catia V5-6R2017 cơ bảnỨng Dụng Máy Tính
1.9K views25 slides
Thiet ke kim loai tam Solidworks 2017 by
Thiet ke kim loai tam Solidworks 2017Thiet ke kim loai tam Solidworks 2017
Thiet ke kim loai tam Solidworks 2017Ứng Dụng Máy Tính
3.7K views33 slides
Lập trình và sử dụng máy phay OKUMA (hệ OSP) by
Lập trình và sử dụng máy phay OKUMA (hệ OSP)Lập trình và sử dụng máy phay OKUMA (hệ OSP)
Lập trình và sử dụng máy phay OKUMA (hệ OSP)Ứng Dụng Máy Tính
23.9K views40 slides
Thiet ke mat solidworks 2017 by
Thiet ke mat solidworks 2017Thiet ke mat solidworks 2017
Thiet ke mat solidworks 2017Ứng Dụng Máy Tính
3.9K views45 slides

Giao trinh lam quen voi he toa do gia cong wcs tren Mastercam 2017

 • 1. BÀI H C 1 1 Thay đ i m t ph ng đư ng ch y dao (TPlane) và thay đ i h t a đ làm vi c (WCS) Trong bài h c này, b n t o m t đư ng ch y dao d ng xo n c đ c t m t rãnh nghiêng c a chi ti t. B n t o các đư ng ch y dao đ gia công nó theo 2 cách:  Th nh t, b n gia công chi ti t khi nó đã đư c g n trên bàn. B n s d ng m t máy gia công có tr c xoay đ tr c dao xoay theo hư ng đúng. Đ làm đi u này, b n ch n Tplane phù h p v i m t nghiêng.  Th hai, b n gia công chi ti t khi nó đã đư c g n c đ nh. B n t o m t đư ng ch y dao đ gia công chi ti t như là nó đã đư c n m trên m t ph ng ngang, mà không di chuy n ho c chuy n đ i hình h c. Đ làm đi u này, b n thay đ i WCS đ nó căn l v i m t nghiêng c a m t chi ti t. M c tiêu bài h c  T o đư ng ch y dao biên d ng xo n v i Tplane đư c ch n.  Thay đ i h t a đ làm vi c WCS trên đư ng ch y dao biên d ng xo n.  Xem l i c hai t p tin NC đ xem l i các l nh v trí xoay. Bài t p 1: Ch n m t ph ng đư ng ch y dao TPlane Tplane xác đ nh hư ng c a m t ph ng XY mà đư ng ch y dao trong đó đư c tính toán. Trong m t đư ng ch y dao 3 tr c đơn gi n, tr c dao thư ng vuông góc Tplane. Đ thi t l p Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
 • 2. 12 MASTERCAM 2017 / Changing the TPlane vs Changing the WCS INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS) Tplane, b n ph i căn ch nh nó v i m t ch đ xem. B n cũng nên lưu ý nh ng đi u sau khi thi t l p ch đ xem:  M t ph ng XY c a đư ng ch y dao song song v i ch đ xem đư c ch n.  G c c a ch đ xem đư c ch n xác đ nh đi m zero c a chương trình chi ti t. N u Tplane không song song m t ph ng XY m c đ nh, ch n m t Tplane đi n hình d n đ n các mã l nh tr c A và/ho c tr c B khi b n post đư ng ch y dao. CHÚ Ý: Đ post các k t qu mã l nh tr c A và B, đ nh nghĩa máy ph i đư c c u hình v i các thành ph n tr c quay thích h p, và bài post c a b n ph i đư c c u hình đúng cho đ u ra. Trong bài t p này, b n căn ch nh Tplane v i m t nghiêng c a chi ti t. 1 B t đ u Mastercam dùng 1 trong 2 phương pháp sau:  Kích đôi chu t vào bi u tư ng Mastercam trên màn hình. ho c  Ch y Mastercam t Windows Start menu. 2 Ch n c u hình theo h mét m c đ nh file: a Nh n th File. Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
 • 3. SELECTING THE TPLANE 13 INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS) b Ch n Configuration t Mastercam’s Backstage View đ m h p tho i System Configuration. c Ch n ...mcamxm.config <Metric> t danh sách x xu ng Current. d Nh p OK. 3 M t p tin chi ti t, BRACE W-VIEW, nó đư c cung c p v i hư ng d n. 4 N u c n thi t, g n hình h c đ n màn hình s d ng [Alt+F1]. Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
 • 4. 14 MASTERCAM 2017 / Changing the TPlane vs Changing the WCS INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS) 5 Nh p th Planes bên trái phía dư i c a c a s Mastercam. (N u b n không nhìn th y th Planes, kích ho t nó t nhóm ch c năng Managers trong Mastercam’s View ribbon.) Planes Manager hi n ra. 6 Trong dòng FACE OF PART, nh p c t C. Do quy t c Tplane follows Cplane, Mastercam thi t l p c 2 m t ph ng Cplane và Tplane đ n m t ph ng FACE OF PART, nó ch a rãnh nghiêng. 7 Ch n File, Save As, và lưu t p tin chi ti t b ng m t cái tên khác. Đi u này b o v t p tin hư ng d n g c t vi c vi t đè lên. Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
 • 5. CUTTING THE SLOT 15 INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS) Bài t p 2: C t rãnh Trong bài t p này, b n t o đư ng ch y dao biên d ng xo n đ c t rãnh trong b m t c a chi ti t. 1 Ch n Dynamic Contour t thư vi n 2D trên th Toolpaths. 2 Nh p OK n u đư c nh c nh đ nh p tên t p tin NC m i. H p tho i Chain Options m ra. 3 Nh p Select dư i Machining regions. H p tho i Chaining hi n ra. 4 Chu i biên d ng hi n ra bên ph i. Mũi tên chu i nên ch theo hư ng ngư c chi u kim đ ng h . w w w .advancecad.edu.vn Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
 • 6. 16 MASTERCAM 2017 / Changing the TPlane vs Changing the WCS INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS) 5 Nh p OK trong h p tho i Chaining và trong h p tho i Chain Options. H p tho i 2D High Speed Toolpath - Dynamic Contour hi n ra. 6 Ch n trang Tool. 7 Ch n 10mm bullnose endmill ch ra trong danh sách dao c t. 8 Ch n trang Cut Parameters. 9 Xác minh các thi t l p phù h p v i nh ng gì ch ra bên ph i. 10 Ch n trang Linking Parameters. 11 Thi t l p các thông s sau:  Nh p 8.0 cho Retract.  Nh p 2.0 cho Feed plane.  Nh p 0.0 cho Top of stock.  Nh p-9.0 cho Depth.  Thi t l p t t c các thông s ngo i tr Top of stock đ n Incremental. Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
 • 7. BACKPLOTTING THE TOOLPATH 17 INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS) 12 Nh p OK đ t o đư ng ch y dao biên d ng xo n. 13 Lưu t p tin. Bài t p 3: Mô ph ng đư ng ch y dao Trong bài t p này, b n mô ph ng đư ng ch y dao đ xem dao c t đư c đ nh hư ng như th nào liên quan đ n chi ti t. 1 Bên trái phía dư i c a s Mastercam, nh p th Toolpaths. Toolpaths Manager xu t hi n. 2 Ch n đư ng ch y dao 2D Dynamic Contour Mill trong Toolpaths Manager. Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
 • 8. 18 MASTERCAM 2017 / Changing the TPlane vs Changing the WCS INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS) 3 Nh p Backplot selected operations Toolpaths Manager. H p tho i Backplot hi n ra. 4 N u c n thi t, ch n Display tool và Display holder. 5 Nh p Play đ xem dao gia công theo đư ng ch y dao. Dao c t đư c xoay và gi vuông góc m t nghiêng c a chi ti t. M t ph ng đó g i là Tplane FACE OF PART. 6 Nh p OK trong h p tho i Backplot khi b n đã xem xong chuy n đ ng c a dao c t. Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
 • 9. REVIEWING THE NC CODE 19 INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS) Bài t p 4: Xem l i NC Code Khi m t ph ng đư ng ch y dao Tplane (và tr c dao c t) nghiêng v tr c X, b n nên xem code xoay tr c A khi b n post đư ng ch y dao này. 1 Ch n đư ng ch y dao 2D Dynamic Contour Mill trong Toolpaths Manager, và nh p Post selected operations. H p tho i Post processing hi n ra. 2 Thi t l p các tùy ch n như hình v , và nh p OK. 3 Nh p Save n u đư c nh c đ lưu t p tin NC. Mastercam Code Expert m ra. 4 Xem NC code khi nó xu t hi n. B n nên xem code xoay theo tr c A trư c khi dao c t vào chi ti t. 5 Đóng Mastercam Code Expert. Bài t p 5: Thay đ i WCS đ gia công rãnh n m ngang Trong bài t p này, b n gia công rãnh b ng m t cách ti p c n khác, như th nó n m ngang. Thay vì xoay dao, b n xoay h t a đ sao cho nó song song v i m t b n mong mu n c a chi ti t. Đ làm đi u này, b n đi u ch nh h t a đ làm vi c WCS v i m t ph ng FACE OF PART. Trong ví d này, chi ti t đư c g n c đ nh đ b n có th c t trên máy phay 3 tr c mà không có tr c xoay. Di chuy n h t a đ đ nó th ng hàng v i hình chi ti t đư c ch n, Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
 • 10. 20 MASTERCAM 2017 / Changing the TPlane vs Changing the WCS INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS) nghĩa là b n không ph i bi n đ i chi ti t. Này là d dàng và hi u qu hơn. 1 Kích chu t ph i vào c a s đ h a, và ch n Right (WCS). Ch đ xem thay đ i sang bên ph i c a WCS. Chú ý c t t a đ và hư ng chi ti t trong c a s đ h a. 2 Hi n th Planes Manager. w w w .advancecad.edu.vn Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
 • 11. USING THE NEW WCS FOR A TOOLPATH 21 INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS) 3 Trong dòng FACE OF PART, nh p chu t vào c t WCS. Bây gi h t a đ làm vi c WCS không th ng hàng v i Tplane và Cplane. 4 Nh p chu t ph i vào c a s đ h a, và ch n Right (WCS). B n có th th y r ng chi ti t gi ng như đã đư c xoay. Khi b n nhìn th y c t t a đ góc bên trái phía dư i, tuy nhiên, b n có th th y các tr c đã đư c xoay, nhưng không ph i chi ti t. Bài t p 6: S d ng WCS m i cho đư ng ch y dao Thông thư ng, đ t o m t đư ng ch y dao m i, b n s tuân theo nh ng bư c tương t như đư ng ch y dao cũ. V bài t p này, tuy nhiên, b n đi u ch nh đư ng ch y dao t n t i đ s d ng WCS m i và so sánh nh ng k t qu . 1 Nh p chu t ph i vào c a s đ h a, và ch n Isometric (WCS). Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
 • 12. 22 MASTERCAM 2017 / Changing the TPlane vs Changing the WCS INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS) 2 Trong Toolpaths Manager, nh p Parameters dư i đư ng ch y dao 2D Dynamic Contour Mill. 3 Ch n trang Planes (WCS). 4 Nh n nút Select WCS plane trong m c Working coordinate system. H p tho i Plane Selection hi n ra. 5 Ch n FACE OF PART, và nh p OK đ quay l i h p tho i 2D High Speed Toolpath - Dynamic Contour. Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
 • 13. USING THE NEW WCS FOR A TOOLPATH 23 INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS) 6 Xác minh trang Planes (WCS) phù h p v i nh ng giá tr đư c ch ra dư i đây: N u trang Planes (WCS) khác v i thông tin hi n th đây, đ m b o tùy ch n Display plane info relative to the WCS t t. B n có tìm th y tùy ch n này trong các tùy ch n Planes Manager’s Display, như hình dư i đây. 7 Nh p OK đ ch p nh n nh ng thông s thay đ i. 8 Nh p Regenerate all dirty operations trong Toolpaths Manager. 9 Mô ph ng đư ng ch y dao này gi ng như đư ng ch y dao trư c. Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
 • 14. 24 MASTERCAM 2017 / Changing the TPlane vs Changing the WCS INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS) B n có th th y r ng tr c dao không xoay t t t t các hư ng. Đi u này có nghĩa là chi ti t đ t n m ngang khi gia công, vì v y dao c t không c n xoay quanh đ gia công m t nghiêng. Bài t p 7: Xem l i NC Code Sau khi post đư ng dao này, b n không tìm th y chương trình xoay nào trong NC Code. 1 Ch n đư ng ch y dao Dynamic Contour trong Toolpaths Manager và nh p Post selected operations. H p tho i Post processing hi n ra. 2 Thi t l p các tùy ch n như hình và nh p OK. 3 N u đư c nh c, nh p Save đ lưu t p tin NC. Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
 • 15. REVIEWING THE NC CODE 25 INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS) 4 N u đư c nh c nh đ ghi đè lên t p tin t n t i, nh p Yes. Mastercam Code Expert m ra. 5 Xem l i NC code khi nó xu t hi n. B n nên xem code không xoay quanh tr c A. CHÚ Ý: Ch A0 xu t hi n b i vì b n post đư ng ch y dao này v i post tương t đư c dùng trong đư ng ch y dao trư c. B i vì b n s d ng WCS đ b xu t chương trình xoay, b n có th s d ng post 3 tr c và đ nh nghĩa máy. Bây gi b n đã thay đ i thành công Tplane và WCS c a m t đư ng ch y dao. Trong bài h c ti p theo, b n gia công hai chi ti t trên các gá c đ nh khác nhau. w w w .advancecad.edu.vn Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
 • 16. 26 MASTERCAM 2017 / Changing the TPlane vs Changing the WCS INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS) Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com