Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Giao trinh lam quen voi he toa do gia cong wcs tren Mastercam 2017

2,085 views

Published on

Sử dụng hệ tọa độ gia công Mastercam 2017 vào lập trình và gia công chi tiết

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Giao trinh lam quen voi he toa do gia cong wcs tren Mastercam 2017

 1. 1. BÀI H C 1 1 Thay đ i m t ph ng đư ng ch y dao (TPlane) và thay đ i h t a đ làm vi c (WCS) Trong bài h c này, b n t o m t đư ng ch y dao d ng xo n c đ c t m t rãnh nghiêng c a chi ti t. B n t o các đư ng ch y dao đ gia công nó theo 2 cách:  Th nh t, b n gia công chi ti t khi nó đã đư c g n trên bàn. B n s d ng m t máy gia công có tr c xoay đ tr c dao xoay theo hư ng đúng. Đ làm đi u này, b n ch n Tplane phù h p v i m t nghiêng.  Th hai, b n gia công chi ti t khi nó đã đư c g n c đ nh. B n t o m t đư ng ch y dao đ gia công chi ti t như là nó đã đư c n m trên m t ph ng ngang, mà không di chuy n ho c chuy n đ i hình h c. Đ làm đi u này, b n thay đ i WCS đ nó căn l v i m t nghiêng c a m t chi ti t. M c tiêu bài h c  T o đư ng ch y dao biên d ng xo n v i Tplane đư c ch n.  Thay đ i h t a đ làm vi c WCS trên đư ng ch y dao biên d ng xo n.  Xem l i c hai t p tin NC đ xem l i các l nh v trí xoay. Bài t p 1: Ch n m t ph ng đư ng ch y dao TPlane Tplane xác đ nh hư ng c a m t ph ng XY mà đư ng ch y dao trong đó đư c tính toán. Trong m t đư ng ch y dao 3 tr c đơn gi n, tr c dao thư ng vuông góc Tplane. Đ thi t l p Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
 2. 2. 12 MASTERCAM 2017 / Changing the TPlane vs Changing the WCS INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS) Tplane, b n ph i căn ch nh nó v i m t ch đ xem. B n cũng nên lưu ý nh ng đi u sau khi thi t l p ch đ xem:  M t ph ng XY c a đư ng ch y dao song song v i ch đ xem đư c ch n.  G c c a ch đ xem đư c ch n xác đ nh đi m zero c a chương trình chi ti t. N u Tplane không song song m t ph ng XY m c đ nh, ch n m t Tplane đi n hình d n đ n các mã l nh tr c A và/ho c tr c B khi b n post đư ng ch y dao. CHÚ Ý: Đ post các k t qu mã l nh tr c A và B, đ nh nghĩa máy ph i đư c c u hình v i các thành ph n tr c quay thích h p, và bài post c a b n ph i đư c c u hình đúng cho đ u ra. Trong bài t p này, b n căn ch nh Tplane v i m t nghiêng c a chi ti t. 1 B t đ u Mastercam dùng 1 trong 2 phương pháp sau:  Kích đôi chu t vào bi u tư ng Mastercam trên màn hình. ho c  Ch y Mastercam t Windows Start menu. 2 Ch n c u hình theo h mét m c đ nh file: a Nh n th File. Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
 3. 3. SELECTING THE TPLANE 13 INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS) b Ch n Configuration t Mastercam’s Backstage View đ m h p tho i System Configuration. c Ch n ...mcamxm.config <Metric> t danh sách x xu ng Current. d Nh p OK. 3 M t p tin chi ti t, BRACE W-VIEW, nó đư c cung c p v i hư ng d n. 4 N u c n thi t, g n hình h c đ n màn hình s d ng [Alt+F1]. Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
 4. 4. 14 MASTERCAM 2017 / Changing the TPlane vs Changing the WCS INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS) 5 Nh p th Planes bên trái phía dư i c a c a s Mastercam. (N u b n không nhìn th y th Planes, kích ho t nó t nhóm ch c năng Managers trong Mastercam’s View ribbon.) Planes Manager hi n ra. 6 Trong dòng FACE OF PART, nh p c t C. Do quy t c Tplane follows Cplane, Mastercam thi t l p c 2 m t ph ng Cplane và Tplane đ n m t ph ng FACE OF PART, nó ch a rãnh nghiêng. 7 Ch n File, Save As, và lưu t p tin chi ti t b ng m t cái tên khác. Đi u này b o v t p tin hư ng d n g c t vi c vi t đè lên. Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
 5. 5. CUTTING THE SLOT 15 INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS) Bài t p 2: C t rãnh Trong bài t p này, b n t o đư ng ch y dao biên d ng xo n đ c t rãnh trong b m t c a chi ti t. 1 Ch n Dynamic Contour t thư vi n 2D trên th Toolpaths. 2 Nh p OK n u đư c nh c nh đ nh p tên t p tin NC m i. H p tho i Chain Options m ra. 3 Nh p Select dư i Machining regions. H p tho i Chaining hi n ra. 4 Chu i biên d ng hi n ra bên ph i. Mũi tên chu i nên ch theo hư ng ngư c chi u kim đ ng h . w w w .advancecad.edu.vn Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
 6. 6. 16 MASTERCAM 2017 / Changing the TPlane vs Changing the WCS INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS) 5 Nh p OK trong h p tho i Chaining và trong h p tho i Chain Options. H p tho i 2D High Speed Toolpath - Dynamic Contour hi n ra. 6 Ch n trang Tool. 7 Ch n 10mm bullnose endmill ch ra trong danh sách dao c t. 8 Ch n trang Cut Parameters. 9 Xác minh các thi t l p phù h p v i nh ng gì ch ra bên ph i. 10 Ch n trang Linking Parameters. 11 Thi t l p các thông s sau:  Nh p 8.0 cho Retract.  Nh p 2.0 cho Feed plane.  Nh p 0.0 cho Top of stock.  Nh p-9.0 cho Depth.  Thi t l p t t c các thông s ngo i tr Top of stock đ n Incremental. Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
 7. 7. BACKPLOTTING THE TOOLPATH 17 INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS) 12 Nh p OK đ t o đư ng ch y dao biên d ng xo n. 13 Lưu t p tin. Bài t p 3: Mô ph ng đư ng ch y dao Trong bài t p này, b n mô ph ng đư ng ch y dao đ xem dao c t đư c đ nh hư ng như th nào liên quan đ n chi ti t. 1 Bên trái phía dư i c a s Mastercam, nh p th Toolpaths. Toolpaths Manager xu t hi n. 2 Ch n đư ng ch y dao 2D Dynamic Contour Mill trong Toolpaths Manager. Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
 8. 8. 18 MASTERCAM 2017 / Changing the TPlane vs Changing the WCS INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS) 3 Nh p Backplot selected operations Toolpaths Manager. H p tho i Backplot hi n ra. 4 N u c n thi t, ch n Display tool và Display holder. 5 Nh p Play đ xem dao gia công theo đư ng ch y dao. Dao c t đư c xoay và gi vuông góc m t nghiêng c a chi ti t. M t ph ng đó g i là Tplane FACE OF PART. 6 Nh p OK trong h p tho i Backplot khi b n đã xem xong chuy n đ ng c a dao c t. Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
 9. 9. REVIEWING THE NC CODE 19 INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS) Bài t p 4: Xem l i NC Code Khi m t ph ng đư ng ch y dao Tplane (và tr c dao c t) nghiêng v tr c X, b n nên xem code xoay tr c A khi b n post đư ng ch y dao này. 1 Ch n đư ng ch y dao 2D Dynamic Contour Mill trong Toolpaths Manager, và nh p Post selected operations. H p tho i Post processing hi n ra. 2 Thi t l p các tùy ch n như hình v , và nh p OK. 3 Nh p Save n u đư c nh c đ lưu t p tin NC. Mastercam Code Expert m ra. 4 Xem NC code khi nó xu t hi n. B n nên xem code xoay theo tr c A trư c khi dao c t vào chi ti t. 5 Đóng Mastercam Code Expert. Bài t p 5: Thay đ i WCS đ gia công rãnh n m ngang Trong bài t p này, b n gia công rãnh b ng m t cách ti p c n khác, như th nó n m ngang. Thay vì xoay dao, b n xoay h t a đ sao cho nó song song v i m t b n mong mu n c a chi ti t. Đ làm đi u này, b n đi u ch nh h t a đ làm vi c WCS v i m t ph ng FACE OF PART. Trong ví d này, chi ti t đư c g n c đ nh đ b n có th c t trên máy phay 3 tr c mà không có tr c xoay. Di chuy n h t a đ đ nó th ng hàng v i hình chi ti t đư c ch n, Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
 10. 10. 20 MASTERCAM 2017 / Changing the TPlane vs Changing the WCS INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS) nghĩa là b n không ph i bi n đ i chi ti t. Này là d dàng và hi u qu hơn. 1 Kích chu t ph i vào c a s đ h a, và ch n Right (WCS). Ch đ xem thay đ i sang bên ph i c a WCS. Chú ý c t t a đ và hư ng chi ti t trong c a s đ h a. 2 Hi n th Planes Manager. w w w .advancecad.edu.vn Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
 11. 11. USING THE NEW WCS FOR A TOOLPATH 21 INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS) 3 Trong dòng FACE OF PART, nh p chu t vào c t WCS. Bây gi h t a đ làm vi c WCS không th ng hàng v i Tplane và Cplane. 4 Nh p chu t ph i vào c a s đ h a, và ch n Right (WCS). B n có th th y r ng chi ti t gi ng như đã đư c xoay. Khi b n nhìn th y c t t a đ góc bên trái phía dư i, tuy nhiên, b n có th th y các tr c đã đư c xoay, nhưng không ph i chi ti t. Bài t p 6: S d ng WCS m i cho đư ng ch y dao Thông thư ng, đ t o m t đư ng ch y dao m i, b n s tuân theo nh ng bư c tương t như đư ng ch y dao cũ. V bài t p này, tuy nhiên, b n đi u ch nh đư ng ch y dao t n t i đ s d ng WCS m i và so sánh nh ng k t qu . 1 Nh p chu t ph i vào c a s đ h a, và ch n Isometric (WCS). Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
 12. 12. 22 MASTERCAM 2017 / Changing the TPlane vs Changing the WCS INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS) 2 Trong Toolpaths Manager, nh p Parameters dư i đư ng ch y dao 2D Dynamic Contour Mill. 3 Ch n trang Planes (WCS). 4 Nh n nút Select WCS plane trong m c Working coordinate system. H p tho i Plane Selection hi n ra. 5 Ch n FACE OF PART, và nh p OK đ quay l i h p tho i 2D High Speed Toolpath - Dynamic Contour. Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
 13. 13. USING THE NEW WCS FOR A TOOLPATH 23 INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS) 6 Xác minh trang Planes (WCS) phù h p v i nh ng giá tr đư c ch ra dư i đây: N u trang Planes (WCS) khác v i thông tin hi n th đây, đ m b o tùy ch n Display plane info relative to the WCS t t. B n có tìm th y tùy ch n này trong các tùy ch n Planes Manager’s Display, như hình dư i đây. 7 Nh p OK đ ch p nh n nh ng thông s thay đ i. 8 Nh p Regenerate all dirty operations trong Toolpaths Manager. 9 Mô ph ng đư ng ch y dao này gi ng như đư ng ch y dao trư c. Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
 14. 14. 24 MASTERCAM 2017 / Changing the TPlane vs Changing the WCS INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS) B n có th th y r ng tr c dao không xoay t t t t các hư ng. Đi u này có nghĩa là chi ti t đ t n m ngang khi gia công, vì v y dao c t không c n xoay quanh đ gia công m t nghiêng. Bài t p 7: Xem l i NC Code Sau khi post đư ng dao này, b n không tìm th y chương trình xoay nào trong NC Code. 1 Ch n đư ng ch y dao Dynamic Contour trong Toolpaths Manager và nh p Post selected operations. H p tho i Post processing hi n ra. 2 Thi t l p các tùy ch n như hình và nh p OK. 3 N u đư c nh c, nh p Save đ lưu t p tin NC. Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
 15. 15. REVIEWING THE NC CODE 25 INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS) 4 N u đư c nh c nh đ ghi đè lên t p tin t n t i, nh p Yes. Mastercam Code Expert m ra. 5 Xem l i NC code khi nó xu t hi n. B n nên xem code không xoay quanh tr c A. CHÚ Ý: Ch A0 xu t hi n b i vì b n post đư ng ch y dao này v i post tương t đư c dùng trong đư ng ch y dao trư c. B i vì b n s d ng WCS đ b xu t chương trình xoay, b n có th s d ng post 3 tr c và đ nh nghĩa máy. Bây gi b n đã thay đ i thành công Tplane và WCS c a m t đư ng ch y dao. Trong bài h c ti p theo, b n gia công hai chi ti t trên các gá c đ nh khác nhau. w w w .advancecad.edu.vn Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com
 16. 16. 26 MASTERCAM 2017 / Changing the TPlane vs Changing the WCS INTRODUCTION TO THE WORK COORDINATE SYSTEM (WCS) Copyright by www.cachdung.com - www.ungdungmaytinh.com

×