Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
3Giao di n Mastercam và quy trình gia công
Giao di n đư ng ch y dao nhi u tr c c a Mastercam theo cách b trí d ng cây quen...
14 MASTERCAM X9/ Mastercam Interface and Workflow
INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS
Multiaxis toolpaths đư c chia thành ...
TOOL AXIS CONTROL PAGE 15
INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS
Tool Axis Control Page (Đi u khi n tr c dao)
Trang Tool Axis...
16 MASTERCAM X9/ Mastercam Interface and Workflow
INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS
Collision Control Page (Ki m soát va...
COLLISION CONTROL PAGE 17
INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS
Hoàn thành trang còn l i trong cây n u c n thi t. Các thông ...
18 MASTERCAM X9/ Mastercam Interface and Workflow
INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS
BÀI H C 4
4Đư ng ch y dao nhi u tr c
Kinh nghi m trong thi t k và t o đư ng ch y dao đư c gi đ nh t i đi m này c a
hư ng d...
20 MASTERCAM X9/ Multiaxis Curve Toolpath
INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS
b Ch n ...mcamxm.config <Metric> t danh sách...
CREATE A MULTIAXIS CURVE TOOLPATH 21
INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS
8 Ch n File, Save As, và lưu chi ti t b ng m t cá...
22 MASTERCAM X9/ Multiaxis Curve Toolpath
INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS
6 Ch n dao phay ngón 8mm và nh p OK.
7 Ch n ...
CREATE A MULTIAXIS CURVE TOOLPATH 23
INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS
11 Nh p OK trong h p tho i Chaining đ quay l i tr...
24 MASTERCAM X9/ Multiaxis Curve Toolpath
INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS
15 Nh n nút Select đ quay l i c a s đ h a ch...
CREATE A MULTIAXIS CURVE TOOLPATH 25
INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS
19 Thi t l p Vector depth thành -10.0. Gía tr cho...
26 MASTERCAM X9/ Multiaxis Curve Toolpath
INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS
22 Nh p OK đ t o đư ng ch y dao nhi u tr c t...
MACHINE SIMULATION 27
INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS
2 Trong h p tho i Backplot, ch n các
nút Display tool và Display...
28 MASTERCAM X9/ Multiaxis Curve Toolpath
INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS
1 Nh p chu t ph i vào khu v c
thanh công c c...
MACHINE SIMULATION 29
INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS
5 Ch n 6_5AXGEN_VMCHTAC t
danh sách x xu ng c a máy.
L a ch n má...
30 MASTERCAM X9/ Multiaxis Curve Toolpath
INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS
BÀI H C 5
5Các tùy ch n đi u khi n tr c dao
Đi u khi n tr c dao là nh ng gì ngăn cách các đư ng ch y dao nhi u tr c v i cá...
32 MASTERCAM X9/ Tool Axis Control Options
INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS
4 Ch n thao tác 1 và t t hi n th
đư ng ch y...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Giao trinh gia cong nhieu truc Mastercam X9

8,305 views

Published on

Xem chi tiết nội dung tài liệu tại link: https://goo.gl/sjEgJ5

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

Giao trinh gia cong nhieu truc Mastercam X9

 1. 1. 3Giao di n Mastercam và quy trình gia công Giao di n đư ng ch y dao nhi u tr c c a Mastercam theo cách b trí d ng cây quen thu c. B n ti n hành thông qua các trang c a cây, th c hi n các l a ch n c n thi t, nh p các thông s thích h p, và t o ra đư ng ch y dao. Xem quá trình b ng các thu t ng đơn gi n giúp gi m b t s ph c t p c a vi c t o ra m t đư ng ch y dao nhi u tr c. B t đ u quá trình t o đư ng ch y dao b ng cách ch n m t đ nh nghĩa máy thích h p. Đi u này áp d ng cho t t c các lo i đư ng ch y dao trong Mastercam. Sau khi ch n m t đ nh nghĩa máy mà nó h tr chuy n đ ng nhi u tr c, hãy ch n tùy ch n Multiaxis t Toolpaths menu. Hình dư i đây cho bi t đi m b t đ u cho đư ng ch y dao Curve, đư c tìm th y trong h đư ng ch y dao Classic. 1) L a ch n trang Toolpath Type 2) L a ch n h đư ng ch y dao Classic 3) L a ch n ki u đư ng ch y dao Curve Bài 3
 2. 2. 14 MASTERCAM X9/ Mastercam Interface and Workflow INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS Multiaxis toolpaths đư c chia thành 6 h đư ng ch y dao. M i h đư ng ch y dao ch a các ki u đư ng ch y dao khác nhau. Vi c l a ch n ki u đư ng ch y dao hi u qu s d a vào kinh nghi m và cách s d ng thông thư ng. Và bây gi , b n t p trung vào quy trình gia công t ng quát hơn là nh ng ng d ng c th . C u trúc cây cung c p l trình cơ b n đ t o ra m t đư ng ch y dao. M c dù b n có th ch n các trang n u c n thi t, con đư ng hi u qu nh t là t trên xu ng dư i. Nh p chu t vào + trư c khi b t k trang nào hi n th các trang b sung cho đ u vào. Các trang trong c u trúc cây thay đ i thao ki u đư ng ch y dao. Quy trình v n gi nguyên b t k cây trông như như nào. N u b n có th tr l i các câu h i dư i đây, b n đang trên đư ng t o ra đư ng ch y dao nhi u tr c:  B n mu n dao ch y theo cái gì?  B n mu n tr c dao ch y như th nào?  Cái gì đi u khi n đ sâu c t d c theo tr c dao? Cut Pattern Page (Ki u c t) Các trang th o lu n trong bài h c trư c là các trang quan tr ng cho gia công nhi u tr c. Trang cut pattern mà đó b n ch n hình đi u khi n, thi t l p các thông s bù dao, và thi t l p các tùy ch n khác. Dư i đây là m t ví d v trang cut pattern cho đư ng ch y dao nhi u tr c Curve.
 3. 3. TOOL AXIS CONTROL PAGE 15 INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS Tool Axis Control Page (Đi u khi n tr c dao) Trang Tool Axis Control xác đ nh chuy n đ ng nghiêng c a tr c dao khi nó chuy n đ ng d c theo m u c t. Các tùy ch n có s n thay đ i theo ki u đư ng ch y dao, gi ng như c u trúc cây và các trang khác thay đ i. Ki m soát tr c dao là nh ng gì đ t các đư ng ch y dao nhi u tr c ngoài đư ng ch y dao 2 và 3 tr c. Kh năng đ đi u khi n tr c dao cho phép đi u khi n ph c t p và m nh m . Dư i đây là m t ví d v trang Tool Axis Control cho đư ng ch y dao nhi u tr c Curve.
 4. 4. 16 MASTERCAM X9/ Mastercam Interface and Workflow INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS Collision Control Page (Ki m soát va ch m) Tool tip control không có trang riêng gi ng như hai đi u khi n kia. Nó có th đư c tìm th y trên trang Collision Control. S d ng các thông s đ hư ng d n Mastercam cách th c mà đ u dao nên đư c đ t liên quan đ n m u c t. Dư i đây là m t ví d v trang Collision Control cho đư ng ch y dao nhi u tr c Curve.
 5. 5. COLLISION CONTROL PAGE 17 INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS Hoàn thành trang còn l i trong cây n u c n thi t. Các thông s b sung bao g m thông tin liên k t (cách dao di chuy n khi không ti p xúc v i v t li u) và các tùy ch n gia công thô. Nhánh Additional Settings cung c p các trang thư ng không c n đ c p đ n cho chương trình gia công nhi u tr c. Xem l i và nh n Help n u b n mu n bi t chi ti t v các trang này. Ti p t c đ n bài h c 4 đ b t đ u t o đư ng ch y dao nhi u tr c Curve.
 6. 6. 18 MASTERCAM X9/ Mastercam Interface and Workflow INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS
 7. 7. BÀI H C 4 4Đư ng ch y dao nhi u tr c Kinh nghi m trong thi t k và t o đư ng ch y dao đư c gi đ nh t i đi m này c a hư ng d n. Các bư c chi ti t v các hành đ ng như ch n m t đ nh nghĩa máy, thay đ i giao di n đ ho ho c m t ph ng xây d ng, ho c làm cho các m c hi n th rõ ràng, s không đư c cung c p. Vui lòng xem l i tài li u hư ng d n Introduction to Mastercam trư c khi ti p t c n u b n không quen nh ng khái ni m này. M c tiêu bài h c  M m t t p tin chi ti t và gán m t đ nh nghĩa máy gia công.  T o đư ng ch y dao Multiaxis Curve.  Mô ph ng đư ng ch y dao. Bài t p 1: B t đ u t o đư ng ch y dao Vi c gán m t đ nh nghĩa máy là bư c c n thi t đ u tiên trong vi c t o đư ng ch y dao. Thi t l p giao di n đ h a đ cho phép l a ch n hình h c d nh t góp m t ph n nh trong vi c hình dung công vi c c a b n. Bài t p này hư ng d n b n thông qua các bư c đ u tiên liên quan đ n t o đư ng ch y dao. 1 Kh i đ ng Mastercam b ng 2 phương pháp sau:  Nh p đôi chu t vào bi u tư ng Mastercam trên màn hình. ho c  Ch y Mastercam t Windows Start menu. 2 Ch n t p tin c u hình theo h mét m c đ nh: a Ch n Settings, Configuration t Mastercam’s menu.
 8. 8. 20 MASTERCAM X9/ Multiaxis Curve Toolpath INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS b Ch n ...mcamxm.config <Metric> t danh sách x xu ng Current. c Nh p OK. 3 M t p tin chi ti t Curve_Toolpath, nó đư c cung c p v i hư ng d n. 4 N u chưa đư c t i, hãy ch n đ nh nghĩa máy Mill h mét m c đ nh. CHÚ Ý: Đ nh nghĩa máy m c đ nh có tr c quay đư c xác đ nh cho phép nhi u đư ng ch y dao nhi u tr c. T i đ nh nghĩa máy b n l a ch n mi n là nó h tr chuy n đ ng 5 tr c. 5 Thi t l p giao di n đ h a đ n Isometric. 6 Kích ho t che bóng n u c n thi t. 7 G n hình h c đ n màn hình dùng [Alt+F1] ho c nút Fit.
 9. 9. CREATE A MULTIAXIS CURVE TOOLPATH 21 INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS 8 Ch n File, Save As, và lưu chi ti t b ng m t cái tên khác. Đi u này đ b o v t p tin hư ng d n g c ch ng b ghi đè lên. Bài t p 2: T o đư ng ch y dao nhi u tr c T o m t đư ng ch y dao liên quan đ n vi c l a ch n ki u đư ng ch y dao, dao c t, và hình h c, cũng như vi c hoàn thành các trang thông s . Hoàn thành quy trình này s t o m t chương trình có kh năng c t chi ti t trên máy. 1 T Mastercam menu, ch n Toolpaths, Multiaxis. 2 Nh p OK n u đư c nh c nh p tên t p tin NC m i. 3 Ch n Classic và Curve trên trang Toolpath Type. 4 Ch n Tool t khung Tree View. 5 Nh n nút Select library tool. Thư vi n dao đư c đ nh nghĩa trong đ nh nghĩa máy m ra.
 10. 10. 22 MASTERCAM X9/ Multiaxis Curve Toolpath INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS 6 Ch n dao phay ngón 8mm và nh p OK. 7 Ch n Cut Pattern t khung Tree View. 8 Ch n 3D Curves t l a ch n x xu ng Curve type. 9 Nh n nút Select sát 3D Curves đ quay l i màn hình đ h a cho vi c l a ch n đư ng cong. H p tho i Chaining hi n ra. 10 Ch n chu i trên c nh c a chi ti t đư c ch ra. V trí b t đ u không quan tr ng v i m c đích c a hư ng d n này. Chu i nên đi theo chi u kim đ ng h , b t k đi m vào dao.
 11. 11. CREATE A MULTIAXIS CURVE TOOLPATH 23 INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS 11 Nh p OK trong h p tho i Chaining đ quay l i trang Cut Pattern. 12 Thi t l p các thông s còn l i như hình v . M O: Gía tr radial offset cho thao tác c th này nên b ng bán kính dao. S d ng trư ng này theo cách tương t như lư ng dư gia công. M t giá tr b ng bán kính dao là tương đương v i lư ng dư b ng zero. T n d ng ch c năng này cho các thao tác c t b . 13 Ch n Tool Axis Control t khung Tree View. 14 Ch n To point t l a ch n x xu ng Tool axis control.
 12. 12. 24 MASTERCAM X9/ Multiaxis Curve Toolpath INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS 15 Nh n nút Select đ quay l i c a s đ h a cho vi c l a ch n đi m. 16 Ch n đi m như đư c ch ra. B n quay l i trang Tool Axis Control. 17 Thi t l p các thông s còn l i như hình dư i. M O: Nh p vào m t trư ng đ xem m t hình nh ti n hành bên ph i trang. Hình nh mô t nh ng gì trư ng đi u khi n. Nh p Help đ bi t thêm thông tin chi ti t c a m i trư ng. 18 Ch n Collision Control t khung Tree View.
 13. 13. CREATE A MULTIAXIS CURVE TOOLPATH 25 INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS 19 Thi t l p Vector depth thành -10.0. Gía tr cho phép thao tác v đư ng cong đ c t chi ti t b ng m t bên c a dao, tránh ph n bóng đ u dao. Nh ng hình nh dư i đây ch ra khác bi t gi a các giá tr vector depth nh hư ng đ n đư ng ch y dao. 20 Ch n Roughing t khung Tree View. 21 Đ m b o Multi Passes đã h y ch n. Các thao tác c t v t li u s d ng Curve toolpath thư ng s d ng m t bư c c t đơn. Vector depth = 0.0 Vector depth = negative
 14. 14. 26 MASTERCAM X9/ Multiaxis Curve Toolpath INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS 22 Nh p OK đ t o đư ng ch y dao nhi u tr c trên hình đư c ch n. 23 Lưu t p tin. Bài t p 3: Mô ph ng ho t đ ng Mô ph ng ho t đ ng cho phép b n xem l i chuy n đ ng c a dao trư c khi c t trên máy th c t . Mô ph ng là bư c đ u tiên trong vi c công nh n đư ng ch y dao c a b n. 1 Nh p Backplot selected operations Toolpaths Manager.
 15. 15. MACHINE SIMULATION 27 INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS 2 Trong h p tho i Backplot, ch n các nút Display tool và Display rapid moves. 3 Nh p Options trong h p tho i Backplot. 4 H y ch n các tùy ch n đư c ch ra và nh p OK. Đi u này tránh chi ti t c a b n xoay tròn và di chuy n ra kh i t m nhìn. 5 Nh p Play đ b t đ u mô ph ng đư ng ch y dao c a b n. 6 Nh p OK trong h p tho i Backplot khi b n hoàn t t vi c xem chuy n đ ng c a dao c t. Bài t p 4: Mô ph ng máy Mô ph ng máy là bư c ti p theo đ xác nh n các ho t đ ng c a b n. Chuy n đ ng c a dao đư c hi n th trên chi ti t khi nó đư c đ t trên máy c a b n. S va ch m gi a các b ph n máy khác nhau và chi ti t là rõ ràng tr c quan, cũng như đư c báo cáo trong văn b n trên màn hình. Sau đây là m t ho t đ ng nhanh chóng c a máy mô ph ng. Đ có gi i thích chi ti t hơn, xem l i Help cũng như hư ng d n Machine Simulation.
 16. 16. 28 MASTERCAM X9/ Multiaxis Curve Toolpath INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS 1 Nh p chu t ph i vào khu v c thanh công c c a Mastercam và ch n Customize. 2 Ch n Machine Simulation t danh sách c a thanh công c trong h p tho i Customize. Thanh công c Machine Simulation không đư c b t m c đ nh. 3 Nh p OK đ đóng h p tho i Customize. 4 Nh p Simulation startup settings đ ch n m t máy đ hi n th chuy n đ ng trên nó.
 17. 17. MACHINE SIMULATION 29 INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS 5 Ch n 6_5AXGEN_VMCHTAC t danh sách x xu ng c a máy. L a ch n máy đư c lưu v i t p tin chi ti t. Ch y mô ph ng trên cùng m t t p tin ph n s t i l i máy đã ch n. 6 Nh p Simulate đ b t đ u mô ph ng các ho t đ ng đư c ch n. 7 S d ng các nút phát l i mô ph ng đ xem l i chuy n đ ng c a dao có trong ho t đ ng c a b n. (N u b n không nhìn th y chi ti t, hãy nh p vào nút Workpiece.) 8 Thoát mô ph ng máy đ quay l i giao di n Mastercam. 9 Lưu t p tin. T p tin này s đư c s d ng trong các bài h c ti p theo. Bây gi b n đã hoàn thành m t đư ng ch y dao nhi u tr c cơ b n. Đư ng cong thư ng đư c s d ng cho các ho t đ ng c t xén. Chuy n đ ng thư ng đơn gi n, làm cho nó tr thành m t đư ng ch y dao lý tư ng đ ch ng minh m t s chu trình gia công đi u khi n tr c dao khác nhau và các tác đ ng mà chúng có th t o ra trên dao. Ti p t c đ n Bài h c 5 đ khám phá các chu trình gia công này.
 18. 18. 30 MASTERCAM X9/ Multiaxis Curve Toolpath INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS
 19. 19. BÀI H C 5 5Các tùy ch n đi u khi n tr c dao Đi u khi n tr c dao là nh ng gì ngăn cách các đư ng ch y dao nhi u tr c v i các đư ng ch y dao b m t, chu i, và đi m. Kh năng đi u khi n góc dao, liên quan đ n m u c t, vi c đi u khi n ph thu c nhi u b n. T c đ c t, ch t lư ng gia công tinh, và tu i th dao có th b nh hư ng b i vi c đi u khi n tr c dao. Hoàn thành bài h c này đ bi t đư c hai tùy ch n đi u khi n tr c dao b sung cho m t đư ng ch y dao nhi u tr c Curve. M c tiêu bài h c  M chi ti t đư c lưu trư c đó .  Hi u ch nh các thông s ho t đ ng, đ c bi t là đi u khi n tr c dao.  T o đư ng ch y dao và giám sát chuy n đ ng c a dao. Bài t p 1: Chu n b chi ti t 1 Dùng File, Open đ m t p tin chi ti t Curve_Toolpath_Lesson_5, nó đư c cung c p v i hư ng d n. 2 Thi t l p ch đ xem đ h a đ n Isometric. 3 Kích ho t bóng n u c n thi t. 4 G n hình h c đ n màn hình dùng [Alt+F1] ho c nút Fit. 5 Ch n File, Save As, và lưu chi ti t b ng m t tên khác . Đi u này b o v t p tin hư ng d n g c không b ghi đè lên. Bài t p 2: Sao chép và hi u ch nh thao tác 1 Nh p chu t ph i vào thao tác đ u tiên và gi chu t. 2 Kéo thao tác đ n v trí dư i Toolpaths Manager. 3 Nh chu t ph i và ch n Copy after.
 20. 20. 32 MASTERCAM X9/ Tool Axis Control Options INTRODUCTION TO MULTIAXIS TOOLPATHS 4 Ch n thao tác 1 và t t hi n th đư ng ch y dao. n [T] ho c nh p Toggle display on selected operations. Đư ng ch y dao nhìn th y đư c thu c v thao tác 2. 5 S d ng Level Manager làm cho level 7:Chain d nhìn th y đư c. Hình trên level 7 đư c s d ng đ đi u khi n tr c dao trong bài t p này. 6 Nh p Parameters dư i thao tác 2. H p tho i Multiaxis Toolpath - Curve m ra. 7 Ch n Tool t khung Tree View. 8 Nh p Chain trong ô Comment. M t chú thích giúp phân bi t các ho t đ ng cùng ki u đư ng ch y dao. 9 Ch n Tool Axis Control t khung Tree View. 10 Ch n Chain t danh m c ch n x xu ng Tool axis control. 11 Nh p Select đ m h p tho i Chaining.

×