Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מצגת ליום האישה 2016

5,180 views

Published on

המצגת הוכנה על ידי ירדן אלון וסער אלון-ברקת.
כל הזכויות לעתיד ורוד שמורות לאביה זוהר שאקי:
http://bit.ly/1TZwCHK

לאתר מכנה משותף:
http://bit.ly/1R37lw9

Published in: Education
  • Login to see the comments

מצגת ליום האישה 2016

  1. 1. ‫האלון‬ ‫תיכון‬ ‫ע‬"‫ש‬‫גינסבורג‬
  2. 2. ‫לנו‬ ‫מורים‬ ‫אלו‬ ‫צעצועים‬ ‫התנהגותיות‬ ‫וציפיות‬ ‫אופי‬ ‫תכונות‬ ‫אילו‬?
  3. 3. ‫של‬ ‫רשימה‬ ‫פרסמה‬ ‫תוכנה‬ ‫מהנדסת‬19‫ציטוטים‬(‫אמיתיים‬)! ‫לעבודה‬ ‫גברים‬ ‫מעמיתים‬ ‫ששמעה‬.‫מהם‬ ‫כמה‬ ‫של‬ ‫תרגום‬ ‫הנה‬: •"‫בת‬ ‫את‬,‫בת‬ ‫לא‬ ‫את‬ ‫אבל‬-‫בת‬..‫הבנת‬?" •"‫מצחיק‬,‫המזכירה‬ ‫שאת‬ ‫חשב‬ ‫הזה‬ ‫הבחור‬" •"‫זה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫למדת‬ ‫איך‬?"! •"‫פוליטיקלי‬ ‫לא‬ ‫זה‬-‫קורקט‬‫לאמר‬‫זה‬ ‫את‬..‫אבל‬" •"‫וואו‬,‫חזקה‬ ‫דיי‬ ‫את‬"!! •"‫עובד‬ ‫זה‬ ‫איך‬ ‫לך‬ ‫אכפת‬ ‫למה‬?‫ללבוש‬ ‫צריכה‬ ‫רק‬ ‫את‬ •‫לתקן‬ ‫לך‬ ‫שיעזור‬ ‫לבחור‬ ‫ולקרא‬ ‫קצרה‬ ‫שמלה‬" •"‫במחשבים‬ ‫מבינה‬ ‫את‬ ‫כאילו‬ ‫עושה‬ ‫אותך‬ ‫תראי‬" •‫תיבהלי‬ ‫״אל‬,‫קוד‬ ‫זה‬,‫מורכב‬ ‫קצת‬ ‫נראה‬ ‫זה‬,‫אסביר‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ‫להבין״‬ ‫תוכלי‬ ‫ואז‬ ‫קצת‬ ‫לך‬. •"‫זה‬ ‫מה‬,‫ש‬ ‫ידעתי‬ ‫לא‬-X‫קטנות‬ ‫ילדות‬ ‫להעסיק‬ ‫התחילו‬" (‫גדולה‬ ‫תוכנה‬ ‫בחברת‬ ‫מדובר‬)
  4. 4. ‫על‬ ‫יודעים‬ ‫תשע‬ ‫בני‬ ‫ילדים‬ ‫מה‬"‫הגבריות‬ ‫של‬ ‫והאסור‬ ‫המותר‬"?‫זו‬ ‫קצרה‬ ‫ברשימה‬,‫ילדותית‬ ‫בשפה‬,‫לא‬ ‫אם‬ ‫רבים‬ ‫סטריאוטיפים‬ ‫להם‬ ‫מסתתרים‬"‫קופסת‬ ‫הגבריות‬"‫כולה‬. ‫לומדים‬ ‫ילדים‬ ‫ומה‬?‫אלימות‬ ‫לאהוב‬ ‫אבל‬ ‫רגשות‬ ‫לדכא‬ ‫אמורים‬ ‫שבנים‬,‫להיות‬ ‫אפשר‬ ‫שאי‬‫אמא‬(‫שבעיניהם‬ ‫ונראה‬,‫כיום‬' ,‫אבא‬'‫שקול‬ ‫מושג‬ ‫לא‬ ‫זה‬,‫מהווה‬ ‫ואינו‬ ‫תחליף‬.)‫כמו‬ ‫כנשית‬ ‫הנתפסת‬ ‫בצורה‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ‫פוטבול‬ ‫כמו‬ ‫ספורט‬ ‫לאהוב‬ ‫שצריך‬"‫מעודדת‬ ‫להיות‬."‫בנוסף‬,‫עליהם‬ ‫נופל‬ ‫הפרנסה‬ ‫שעול‬ ‫צעיר‬ ‫מגיל‬ ‫יודעים‬ ‫בנים‬ "‫לצייד‬ ‫כיאה‬." --- ‫של‬ ‫סדנה‬ ‫במסגרת‬ ‫נכתבה‬ ‫הרשימה‬‫ג‬'‫ף‬‫פררה‬,‫בארגון‬"‫קנדה‬ ‫לבן‬ ‫סרט‬",‫וגברים‬ ‫לבנים‬ ‫והסברה‬ ‫חינוך‬ ‫באמצעות‬ ‫נשים‬ ‫נגד‬ ‫האלימות‬ ‫להפסקת‬ ‫הפועל‬.
  5. 5. ‫איננה‬ ‫נשים‬ ‫כלפי‬ ‫אלימות‬"‫יחידים‬ ‫של‬ ‫טרור‬",‫חברתי‬ ‫הקשר‬ ‫מכל‬ ‫מנותקת‬.‫היטב‬ ‫מושרשים‬ ‫דפוסים‬ ‫על‬ ‫נשענת‬ ‫היא‬,‫ל‬ ‫טענה‬ ‫אותה‬ ‫כמו‬"‫התנהלות‬ ‫עצמאית‬"‫מדי‬,‫השונות‬ ‫בגרסותיה‬.‫במלה‬ ‫להשתמש‬ ‫קשה‬"‫בעל‬"‫הנוכחי‬ ‫בהקשר‬.‫שריכז‬ ‫מהנתונים‬"‫הארץ‬",‫כמעט‬ ‫כי‬ ‫עולה‬70%‫בני‬ ‫היו‬ ‫מהרוצחים‬ ‫זוג‬,‫בעבר‬ ‫או‬ ‫הרצח‬ ‫בזמן‬.‫טרי‬ ‫עניין‬ ‫הוא‬ ‫אחר‬ ‫על‬ ‫לשלוט‬ ‫יכול‬ ‫אחד‬ ‫אדם‬ ‫לפיה‬ ‫התפיסה‬ ‫שינוי‬,‫הראשונים‬ ‫צעדיו‬ ‫את‬ ‫לצעוד‬ ‫מתחיל‬ ‫רק‬ ‫אשר‬.
  6. 6. ‫ברשימת‬16‫ולו‬ ‫אין‬ ‫לסרט‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוהה‬ ‫ההכנסה‬ ‫בעלי‬ ‫השחקנים‬ ‫אחת‬ ‫שחקנית‬

×