Comunis newsletter 3 Slovenian

371 views

Published on

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Comunis newsletter 3 Slovenian

  1. 1. Newsletter 3 Jesen 2010 Medobčinsko sodelovanje za strateško usmerjanje krajevnega razvoja v alpskem prostoru, naravnanega v mala in srednje velika podjetjaT retji COMUNIS projektni ses- tanek se je odvijal v mestuSonthofen. Projektni skupini je so potekale razprave o možnostih za izvajanje medobčinskih CLD-jev, pri čemer je bilo upoštevano trenutno Vsebinapoleg intenzivnega projektnega dela stanje in razvojni cilji v posameznih Projektni sestanek v mestu Sonthofen 1uspelo dobiti vpogled v posebne pilotnih regijah partnerjev projekta. Regionalna analiza: Tarare, FRrazmere v nemški COMUNIS pilotni Kar se tiče regije Alpsee-Grünten, Strateški osnutki za medobčinski razvoj 2regiji Alpsee-Grünten. pa je ekskurzija po različnih region- poslovnih lokacijMed 7. in 9. junijem so nemški part- alnih poslovnih lokacijah razkrila vse prednosti in slabosti tega pilot- Vorarlberg - PLA-model 3nerji projekta, torej mesto Sonthofen nega območja. Ta analiza poslovne Industrijska ekologija v kraju Sierre /CHin Bosch & Partner GmbH, sprejelipartnerstvo s COMUNIS-om v regiji lokacije je izpostavila velik pomen Začetek delovnega sklopa 7 4Oberallgäu. Kot opazovalca sta sta medobčinske strategije CLD-ja s COMUNIS na kongresu o regionalnempri projektu sodelovala kontaktna poudarkom na razvoju rabe zemljišč razvoju 2010oseba za program Območje Alp v in trženju za regijo Alpsee-Grünten. Prihajajoči dogodekNemčiji in strokovnjak iz bavarske V mestu Sonthofen so tudi uradnoagencije za okolje (Landesamt für začeli z delovnim sklopom (WP) 6.Umwelt). Trije dnevi sestankovanja WP 6 je zasnovan glede na rezultateso bili polni razprav in pospešenega uravnoteženega sistema kazalnikovpretoka informacij glede aktualnih (Balanced Scorecard - BSC) ter nanalog, ki zadevajo vse partnerje pro- podlagi splošnega razvoja strategijejekta. prejšnjih WP-jev 4 in 5 (Raziskava inOsrednji del sestanka je predstav- Razvoj). Ta delovni sklop teži k izva-ljala debata o različnih modelih janju ustreznih skupnih dejavnostirazvoja poslovnih lokacij (Commer- za CLD in njihovega testiranja znotrajcial Location Development - CLD). projektnih pilotnih regij.Na podlagi teoretičnih modelov in Sandra Feuersteinproučevanih primerov dobrih praks Mesto Sonthofen Partnerji projekta v mestu Sonthofen. © MW2010 Regionalna analiza francoske pilotne regije TarareUravnotežen sistem kazalnikov so spomladi 2010 izvedli po V skladu z odzivi partnerjev na njihove izkušnje z izva-vseh pilotnih regijah. Da bi pridobili ustrezne podatke o tre- janjem je bilo ta sistem ugotavljanja stanja možno opa-nutni situaciji znotraj pilotne regije in o njenih specifičnih ziti kot pomembnega pri izpostavljanju skupnih izzivov inrazvojnih potencialih so partnerji projekta opravili razgo- priložnosti, ki jih je potrebno obravnavati v prihodnjemvore z lokalnimi zainteresiranimi skupinami. razvoju strategije (WP 5) in izvedbeni fazi (WP 6) (glej sliko 1). Prilagodljivost pri uporabi metode – kar pomeni kombi- nacijo kvantitativnih in kvalitativnih podatkov – ali poljubno širjenje sistema z dodatnimi področji raziskovanja, so pred- stavljali še dodatno prednost pri izvajanju BSC-ja. Splošno gledano je BSC možno predstaviti kot zadovoljivo metodo za pridobivanje različnih vidikov zainteresiranih skupin in za primerjavo regij na regionalni ter transnacionalni ravni glede na gospodarski razvoj. Slika 1: Štirje koraki za analizo in ovrednotenje uravnoteženega sistema kazalnikov (BSC). Vendar pa se zdi pridobivanje primerljivih kazalnikov, ki biProgram Območje Alp - Evropsko teritorialno sodelovanje 2007-2013 1
  2. 2. www.comunis.eudali ustrezno primerjavo na mednarodni ravni, zaradi ra- skupno strategijo trženja za širitev partnerstva delegacijezlik v upravnih in pravnih okvirnih pogojih, med mejnimi mesta Tarare (CCIL Délégation de Tarare), treh združenjobmočji precej težko. Delegacija mesta Tarare (CCIL Délé- občin (Communautés de Communes) in ADERLY, agencijogation de Tarare) je BSC sistem izvedla v treh združenjih mesta Lyon za gospodarski razvoj.občin (Communautés de Communes), ki so odgovorne za Florine Goncetlokalni gospodarski razvoj. Raziskava je pokazala, da se je Industrija in trgovina, Lyonpotrebno osredotočiti na vprašanja v zvezi s poslovnim raz-vojem rabe zemljišč (slika 2). Priporočljivo je, da se Trenutno stanje Kratko-, srednje-, dolgoročna razpoložljivost• vzpostavi enoto (npr. agencijo) za gospodarski razvoj, Željene razmere zemljišč 100• izdela instrument za določanje kratko-, srednje- in Preglednost in Lastništvo 80 fleksibilnost dolgoročne razpoložljivosti poslovnih lokacij (npr. pros- postopka torska podatkovna zbirka). 60Zgoraj omenjeni instrumenti bi občinam omogočili, da 40 Kakovost zemljiščspremljajo razpoložljivost zemljišč, združujejo sredstva, Raven cene 20 in prostorovizpostavljajo regionalne značilnosti (t.j. edinstvena proda- 0jna ponudba) in da pritegnejo posebne vrste podjetij in/aligospodarskih dejavnosti. Specifikacije za RazpoložljivostSpodbujanje celotne regije, ki potrebuje poživitev in dina- instrumentov za CLD dokument višje ravni načrtovanjamiko, bo vedno bolj pomembno. Skupni pristopi so potreb-ni za sprejemanje skupnih izzivov, kot so razvoj novih Spori glede Pristojnosti & vpliviposlovnih parkov in inkubatorjev, ali pa gradnja nove av- rabe zemljiščtoceste (A89) v letu 2012, ki bo vplivala na celotno pilotnoregijo. Takšna dejavnost naj bi, poleg drugih, vključevala še Slika 2: BSC za regijo Tarare s področja »poslovnega razvoja rabe zemljišč«. Partnerji na ekskurziji v pilotni regiji Alpsee-Grünten. © MW2010 Strateški osnutki za medobčinski razvoj poslovnih lokacijCilj projekta COMUNIS je, da občinam na območju Alp specifičnih področij delovanja (med)občinskega razvojaposredujemo navodila za ravnanje in konkretna orodja, gospodarstva in lokacij.s pomočjo katerih bodo lahko razvile in v praksi upora- Določili smo tri modele delovanja (tabela 1):bile ustrezno strategijo za medobčinski razvoj poslovnihlokacij. Pri tem raznolike regionalne danosti in potrebe • Razvoj rabe prostora: obsega različne osnutke, s kat-zahtevajo strategije z različnimi poudarki. erimi se zemljišča ciljno in koordinirano pripravlja kot bistveni vir razvoja gospodarskih lokacij oz. omogočaPrvi korak delovnega paketa (WP) 5 je zato priprava in nov razvoj in optimalno upravljanje gospodarskerazlikovanje možnih strateških osnutkov. Podlaga zanje so namembnosti zemljišč.bili primeri iz prakse gospodarskega razvoja lokacij v WP 4,ki smo jih dopolnili z dognanji raziskav literature na temo • Promocija in komunikacija: poudarek je na skupnem trženju posameznih konkretnih gospodarskih površin Model delo- Gospodarski Razvoj rabe prostora Promocija in komunikacija vanja razvoj Politika raz- Marketing Individualna Kategorija Medobčinska Marketing iz- voja poslovnih Urbani razvoj poslovnih podpora pod- delovanja poslovna cona brane lokacije lokacij lokacij jetnikom Tab. 1: Strateški osnutki za medobčinski razvoj gospodarskih lokacijProgram Območje Alp - Evropsko teritorialno sodelovanje 2007-2013 2
  3. 3. www.comunis.eu (Commercial Site Marketing) ali pa na usklajenem raz- osnutkov, ki je lahko bolj smiselna kot koncentracija na voju profilov za samo lokacijo (Location Marketing). posamezne kategorije delovanja.• Gospodarski razvoj: ciljno, individualno spodbujanje Naloga posameznih pilotnih regij je preverjanje ustreznih lokalnih podjetij ali podjetij z željo po poselitvi, npr. s strategij in z njimi povezanih organizacijskih, finančnih, svetovanjem pri ustanavljanju podjetja, izbiri lokacije načrtovalnih in pravnih vprašanj, pri čemer se upoštevajo ali pri premagovanju administrativnih ovir. Pri tem regionalni cilji in potrebe. Na tej osnovi je nato mogoča pomembno vlogo igra podpora pri povezovanju pod- diskusija o konkretnih strukturah gospodarjenja. jetij, saj se na ta način uveljavijo oz. okrepijo regionalni Stefan v. Andrian-Werburg krogotok in verige ustvarjanja vrednosti. Bosch & Partner GmbHZa nekatera območja je mogoča tudi kombinacija različnih PLA-model kot struktura za aktivno zemljiško politiko v deželi VorarlbergAgencija za regionalni razvoj dežele zemljišč brez dodatne obremenitve • pojasnitve financ;Vorarlberg (Regional Development za občinski proračun. Zemljišča • posvetovanja v zvezi zVorarlberg) pri izdelavi strukture bodo kupili, jih razvijali (prostorsko načrtovanjem za razvoj zemljišč;za razvoj poslovne lokacije spobuja načrtovanje, projektiranje, poimeno-dve regiji. Z novoustanovljeno struk- vanja, razvoj) in nato dali naprodaj • sprejemanja odločitev o posebnihturo, znano kot Projektno in krajevno določenim podjetjem. pobudah (tržni ukrepi);združenje (Project and Location Asso- • organiziranja strokovnih 2010, ko bo ustanovljena PLA v regijiciation - PLA), bodo združenja občin načrtovalcev in organizacije pri Great Walser Valley, bo postopek insti-lahko izvajala strategije za poslovni samem vodenju združenja. tucionaliziran, kar bo omogočilo izved-lokalni razvoj in aktivne zemljiške poli- bo strategij CLD-ja na medobčinski Peter Steurertike. ravni. V postopek je vključeno tudi Regionalentwicklung VorarlbergKonkretno bo nova struktura svetovanje županom glede:omogočala strokovno pridobitev • pridobitve zemljišč; Industrijska ekologija v kantonu Central ValaisPo internem sestanku z lokalnimipartnerji in spremljevalci se je part-ner projekta, natančneje Univerzaaplikativnih znanosti Zahodna Švica/Inštitut za gospodarstvo in turizem(University of Applied Sciences West- Surovine in Končni izdelekern Switzerland/Institute for Economy energijaand Tourism), odločil, da bo nadaljnjenaloge projekta usmeril h glavnemuizzivu kraja Sierre v okviru sodelova- Valorizacijanja namenjenega celostnemu razvoju odpadkov in Odpadkiznotraj kantona Central Valais – indu- preostale energijestrijska ekologija: ECHO projekt.Skladno z načrtom ECHO projekta jepilotna regija »Sierre v medsebojnipovezavi z občinami (manjšimi mesti) Slika 3: Načela industrijske tehnologije.znotraj kantona Central Valais« z na-menom, da doseže dogovorjeno raz- Industrijska ekologija se ukvarja z da bi preprečila porast zaskrbljujočihpolaganje s sredstvi med občinami izmenjavo gospodarskih služb med vplivov na naravo. To načelo je prika-preko eko-industrijske simbioze. dvema ali več panogami ali podjetji, zano na sliki 3. Glede na to, da nara-Program Območje Alp - Evropsko teritorialno sodelovanje 2007-2013 3
  4. 4. www.comunis.euvni ekosistemi predstavljajo izhodišče zanačelo industrijske ekologije, bi le-to mor- KLJUČNA DEJSTVA: PRIHAJAJOČI DOGODEKalo šteti tokove snovi in energije za zaprte ECHO projekt izvaja institucijasisteme. Odpadki enega podjetja post- Antenne régionale du Valais ro- COMUNIS Projekt-Workshop,anejo surovine drugega - nastala toplota, mand. Odvisen je od kantonske 13.-15. decembra 2010,ki je produkt dejavnosti nekega podjetja, strategije izvajanja nove region-pa je lahko preoblikovana za dejavnosti v Vorarlbergu (AT) alne politike (New Regional Policydrugega podjetja. Cilj kraja Sierre v okviru - NRP It). S pomočjo NRP lahkotega sodelovanja je, da bi povečal okoljsko konfederacija podpira gorate pre- Cilj projekta COMUNIS je razvitiuspešnost podjetij, medtem ko krepi nji- dele Švice tako, da jim pomaga pri dobro opredeljeno integrativnohovo konkurenčnost gospodarstva. Na- nadzoru strukturnih sprememb. strategijo sodelovanja za razvojmen je, da bi vpeljali inovativno upravl- NRP mora omogočiti izboljšanje poslovnih lokacij (CLD). S krep-janje surovin in pretokov energije. okvirnih pogojev za gospodar- itvijo medobčinskega ali region- ske dejavnosti, podpirati inovaci- alnega sodelovanja je program je, ustvarjati dodano vrednost namenjen premagovanju individ- Nathalie Stumm ter spodbujati konkurenčnost ualnih poskusov reševanja težav University of Applied znotraj upravičenih območij. na ravni posamičnih občin. CO- Sciences Western Switzerland MUNIS bo priskrbel prilagodljive smernice za aplikacijo te strate- gije in ponudil praktične instru- Začetek delovnega sklopa 7: Ocena in prilagajanje mente za ocenjevanje lokalnih in regionalnih zahtev po usmerjanjuOktobra 2010 so se z usklajevanjem Partnerji projekta bodo sistematično komercialnega razvoja. Projektpodjetja Società Consortile Langhe analizirali izkušnje iz pilotnih regij, bo imel za posledico transnacio-Monferrato Roero začele dejavnosti naprej določili in prilagodili vodilne nalno gospodarjenje z znanjem indelovnega sklopa WP 7 »Ocena & instrumente, ter ustvarili pogoje za vzpostavitev trajnostnih strukturPrilagajanje«. preoblikovanje upravljanja z znanjem. za upravljanje CLD-ja na pilotnihWP 7 je logično nadaljevanje po razvoju Ta WP, ki služi kot osnova za kapitalizacijo območjih COMUNIS-a. Trajanje(WP 5) in izvedbi (WP 6) CLD strategij, rezultatov projekta in dodane vrednosti projekta: od julija 2009 do junijaki so jih določili posamezni partnerji nastale pri izvedbi projekta, je ključen 2012.znotraj pilotnih regij. Dejavnosti v tem element za sposobnost preživetjaokviru težijo h kritičnemu vrednotenju in obstoj rezultatov projekta ter PARTNERSTVOrazvoja projekta in njegove izvedbe instrumentov po uradnem zaključku Vodilni partner:v pilotnih regijah, prav tako kot tudi projekta v mesecu juniju 2012. Fachhochschule Westschweiz/k zaporednemu prilagajanju CLD Maria Crea Institut für Wirtschaft und Touris-strategije in instrumentov, ki temeljijo S. C. Langhe Monferrato Roero mus (CH).na doživetjih in izkušnjah pridobljenih ESRR vodilni partner:na terenu. Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon (F). COMUNIS @ Raziskovalni trg Drugi partnerji: “Regiosuisse” & kongres o regionalnem razvoju 2010 Stadt Sonthofen (DE), Eurac- Research, Institut für Region-Obsežnejši vpogled v interdisciplinarno O okvirnih pogojih medobčinskega raz- alentwicklung und Standort-prakso Nove švicarske regionalne poli- voja poslovnih lokacij na Južnem Tirol- management (IT), Canton dutike (NRP) in v njeno stopnjo razvoja je skem ter o prvih rezultatih raziskav pro- Valais Service du développement1. septembra v Luzernu omogočil razisk- jekta COMUNIS je poročala sodelavka économique (CH), Umweltmini-ovalni trg “Regiosuisse” & kongres o re- Eurac-a Miriam Weiß. sterium (IT), Bosch & Partnergionalnem razvoju 2010. GmbH (DE), Regionalentwicklung Poleg tega so udeleženci konference obRaziskovalci, učitelji in predstavniki iz petnajstih tematskih okroglih mizah raz- Vorarlberg (AT), Società Con-prakse so v svojih referatih in na pro- pravljali o različnih problematikah, ki so sortile Langhe Monferrato Roero,jektnih posterjih na temo ‘’Učinkovita pomembne za regionalni razvoj, ter tako settore progetti europei (IT), BSCprostorska politika: sinergije in konflik- skušali ugotoviti obstoječe deficite in Poslovno podporni center, d.o.o.,ti’’ predstavili interdisciplinarne ter na raziskovalne potrebe z vidika praktične Kranj (SI), Association Suisse pourprakso vezane osnutke za obvladovanje realizacije NRP. le Service aux Régions et Com-socialno-ekonomskih, gospodarskih in munes (CH). Miriam L. Weißkulturnih izzivov v perifernih in hribo- Eurac-Researchvitih območjih.Program Območje Alp - Evropsko teritorialno sodelovanje 2007-2013 4

×