Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Comunis : predstavitev projekta

372 views

Published on

Predstavitev projekta COMUNIS www.comunis.eu

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Comunis : predstavitev projekta

  1. 1. partnerstvo na kratko Marie-Françoise Perruchoud-Massy, Roland Schegg, Nicolas Délétroz, V Alpah je najobičajnejša strategija komercialnega razvoja na Nathalie Stumm občinski ravni kratkoročno odzivanje na posamezne zahteve. University of Applied Sciences Western Switzer- Kar manjka, je usklajena in dogovorjena strategija, ki bi izkori- land Valais, Institute Economics and Tourism stila regionalne in krajevne potenciale. www.hevs.ch Claire Delsuc, Marc Malotaux, COMUNIS si postavlja za cilj razviti dobro opredeljeno inte- Maud Convers, Florine Goncet grativno strategijo sodelovanja za komercialni krajevni razvoj Chamber of Commerce and Industry of Lyon www.lyon.cci.fr (CLD). S krepitvijo medobčinskega ali znotrajozemeljskega so- delovanja je program namenjen premagovanju individualistič- Thomas Streifeneder, Miriam L. Weiß, Christian Hoffmann, Kathrin Renner nih poskusov reševanja težav na ravni posamičnih občin. European Academy Bolzano/Bozen, Institute for Regional Development and Location Management COMUNIS bo zagotovil širokoprilagodljive smernice za apli- www.eurac.edu kacijo te strategije ter ponudil praktične instrumente za oceno Valentina Scioneri, Chiara Gesino krajevnih in regionalnih potreb po usmerjanju komercialnega Local Development Agency Langhe Monferrato razvoja. Posebno osredinjen bo na diverzifikacijo in učinkovi- Roero - European project department tost gospodarskih dejavnosti, okolijske in socialne zahteve pa www.lamoro.it tudi na človeški in kulturni kapital. Projekt bo imel za posle- Paolo Angelini, Corrado Clini dico nadnacionalno gospodarjenje z znanjem in vzpostavitev Ministry for the Environment, Land and Sea trajnostnih struktur za upravljanje CLD-ja na pilotnih območjih www.minambiente.it COMUNIS-a. Franz Ruef, Peter Steurer Regional development Vorarlberg Trajanje projekta: od julija 2009 do junija 2012 www.leader-vlbg.at Konstanze Schönthaler, Stefan v. Andrian-Werburg kontakt Bosch & Partner GmbH, with support of bosch & partner Andreas Raab, Regional planner www.boschpartner.de Nathalie Stumm, Nicolas Délétroz Medobčinsko sodelovanje za strate- University of Applied Sciences Western Switzerland Valais, Fritz Weidlich Institute Economics and Tourism ško usmerjanje krajevnega razvoja City of Sonthofen TechnoArk 3 v alpskem prostoru, naravnanega v www.sonthofen.de CH-3960 Sierre François Parvex, Philippe Chauvie Tel.: +41 27 60 69 00 3 mala in srednje velika podjetja (MSP) Swiss Association for Services to Regions and Email: nicolas.deletroz@hevs.ch Communes www.serec.ch www.comunis.eu Claire Delsuc Dominique Luyet Chamber of Commerce and Industry of Lyon Canton of Valais Economic Development Office Place de la Bourse www.vs.ch F-69289 Lyon Tel: +33 4 72 40 56 92 Helena Cvenkel, Barbara Sephar Email: delsuc@lyon.cci.fr Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj www.bsc-kranj.si
  2. 2. izziv naš pristop pilotna območjaV veliko alpskih regijah sosednje občine močno tekmujejo za Temeljni metodološki pristop COMUNIS-a sestavlja dobro COMUNIS bo začel postopek medobčinskega ali znotrajoze-komercialni razvoj. Ženejo se za obetavnimi pristopi h gospo- strukturirana razčlemba zapletenega vprašanja komercialnega meljskega sodelovanja in komercialnega krajevnega razvojadarskemu razvoju, da bi krepile svojo konkurenčnost, prema- krajevnega razvoja (CLD-ja). Pregledali bomo sestavne dele (CLD-ja) na pilotnih območjih. V najmanj treh izmed teh bo do-govale posledice demografskega gibanja in upočasnjevale ali strategije CLD-ja, ki so nastali ob proučitvi primerov najboljše sežena izčrpna raven sodelovanja, ki vključuje npr. dogovorjencelo zaustavile odseljevanje mladih in diplomiranih ljudi. Regi- prakse v vseh alpskih državah. Potem bomo te priredili razno- mehanizem deljenja stroškov in prihodkov ali skupno listino oonalno naravnani pogledi na gospodarstvo in trg delovne sile likim pogojem in možnostim različnih alpskih regij ter jih preiz- razvoju. Nekatera izmed pilotnih območij bodo dosegla visokso redki, tako kot so redki strateški pristopi k prizadevanju, da kusili na izbranih pilotnih območjih. V vseh partnerskih državah standard trženja blagovne znamke kraja in bodo dobro znanabi obdržali obstoječa podjetja v regiji, s tem da bi jim ponudili COMUNIS-a se bo o elementih CLD-ja razpravljalo sočasno, po svojih pobudah za CLD na nacionalni ali celo vsealpski rav-možnosti razvoja. tako da bomo lahko razvili skupno razumevanje ključnih dejav- ni ter bodo štela kot primer najboljše prakse. nikov CLD-ja in najboljše prakse. Proučitev ● Analiza regionalnega položaja DE ● Pregled obstoječih strategij in sredstev ● Proučitev splošnih zakonskih in administrativnih pogojev ● Proučevanje primerov najboljše prakse za medobčinsko sodelovanje in regionalen komercialni razvoj FR Leiblachtal Alpsee-Grünten AT Razvoj CH LI Großes Walsertal ● Razvoj usklajene strategije v povezavi s komercialnim Gorenjska Passeiertal krajevnim razvojem (CLD-jem), sestavljene iz vrste SI organizacijskih in strukturnih komponent Tarare Martigny-Sion-Sierre ● Analiza stroškov in koristi ter ekoloških ocen ● Smernice za CLD Asti-Alessandria IzvedbaVisokointenzivnostna raba tal v dolini Etsch, blizu Merana (Italija) ● Določanje konkretnih ciljev izvedbe s krajevnimi in ITTerraItaly™ 2006 © Compagnia Generale Ripreseaeree • Autonome z regionalnimi déležniki in nosilci odločanjaProvinz Bozen • Amt für überörtliche Raumordnung ● Izvajanje strategije CLD-ja na pilotnih območjih ● Razvijanje skupnega gospodarjenja z znanjem za širjenjePoleg tega se vrsta različnih interesov, kot so: kmetijstvo, pro- izkušenjmet, ohranjanje narave ali poplavna varnost, poteguje medseboj za rabo redkih razpoložljivih površin. Pogosto se z dra-gocenimi naravnimi viri razsipava, namesto da bi jih uporablja- COMUNIS bo okrepil ozaveščenost alpskih občin o nujnosti Ovrednotenje inli na trajnosten način. Nadalje je javna podoba številnih alp- medobčinskega ali znotrajozemeljskega sodelovanja za ko- prilagoditevskih regij danes še zmeraj osredinjena na turizem. Kakovost ● Načrtna analiza izkušenj s pilotnih območij mercialni krajevni razvoj.in potencial njihovih človeških virov ter malih in srednje velikih ● Podrobnejša opredelitev in prilagoditev usmerjevalnihpodjetij v javnosti do zdaj še nista bila zadostno opažena. Kar instrumentovmanjka, je usklajena in dogovorjena strategija, ki bi uporabila ● Ustvarjanje pogojev za preoblikovanje gospodarjenjaregionalne in krajevne potenciale za komercialni razvoj. z znanjem

×