Comunis newsletter 5 Slovenian

347 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
347
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Comunis newsletter 5 Slovenian

  1. 1. Newsletter 5Jesen 2011 Medobčinsko sodelovanje za strateško usmerjanje UM! krajevnega razvoja v alpskem prostoru, TE SI DAT naravnanega v mala in srednje velika podjetja ZAP OMNI 12 0 arec 2 enca 8 .-9. m čna konfer zaklju COMUNIS Foto: Heinz Widmann27. in 28. julija, je lokalna razvojna agen-cija Langhe Monferrato Roero (LAMORO) VSEBINAv kraju As• v Italiji gos•la peto čezmejno Čezmejno projektno srečanje v As• (Italija) 1projektno srečanje. Na zbornico za trgo- Regija Alpsee-Grünten 2vino, industrijo, obrt in kme•jstvo so COMUNIS zaključna konferencabili partnerji v projektu povabljeni k COMUNIS na konferenci o alpskem prostoru (ASP)poslušanju o napredku, prvih rezulta•h Upravljanje znanja 3in naslednjih korakih testnega projektaagencije LAMORO ter k izmenjavi izkušenj Medobčinsko sodelovanje v smeri gospodarskegas svojimi lastnimi testnimi projek•. razvoja v Bangladešu lokacij (CLD). Skupina je intenzivno razpravljala o strukturi priročnika o smernicah za razvoj medobčinskih poslovnih lokacij (CLD) in poskušala na novo opredeli• in posredova- • pisne prispevke med partnerji.Konferenčna dvorana na zbornici za trgovino© SL2011 Projektno srečanje © SL2011Lokalna ekonomska fakulteta je pred- Drugi dan so partnerji razpravl-stavila analize izvedene v industrijskih jali o projektnih ak•vnos•h, ki za-območjih Nizza Monferrato, Canelli in devajo ocenjevanje projekta inCalamandrana (občine na področju kra- prilagajanje metode, glavne deja-ja As•). Zatem so strokovnjaki iz občine vnos• in končne rezultate glede naMoncalieri (območje Torina) pripravili preostale mesece projekta. Sledečipredstavitev o svojih krajevnih izkušnjah Konferenčna dvorana © SL2011 ukrepi bodo namenjeni predvsemin strategijo za razvoj policentričnega dokončanju publikacij COMUNIS z Projektna skupina se je natozaselka v industrijski coni Vadò, z načrtovanjem zadnje konference, osredotočila na razširjanje znanja teroblikovanjem konzorcija podje•j. ki bo potekala v kraju Bolzano ter ocenila delo in strategije, ki stremijoOba dneva sta nudila priložnos• za k zagotovitvi trajnostnih projektov. začetku ocenjevanja projekta, ki za-pregled rezultatov projektov in ak- Prvi delovni dan se je zaključil s pred- gotavlja kapitalizacijo in prenosljivost•vnos•, ter načrtovanje naslednjih ko- stavitvijo projektnega promocijskega rezultatov z uporabo osnov upravl-rakov do zaključne konference marca gradiva, razpravo o zaključni konfer- janja znanja COMUNIS (glej članek,2012. Prva polovica prvega dne je bila enci in izmenjavo mnenj o vsebini ki ga je napisal François Parvex).namenjena predstavitvi stanja izvajanja in tehničnih vidikih dveh publikacij:poskusnega projekta, druga polovica pa Project Synthesis Booklet in Popu- Silvia Lodatoocenjevanju različnih vidikov in njihovih lar Scien•fic Final Publica•on, ki Società Consor•le Langhevplivov na medobčinski razvoj poslovnih bosta izdani v prvi polovici leta 2012. Monferrato Roero (LAMORO)Alpine Space program - Evropsko teritoralno sodlovanje 2007-2013 1
  2. 2. www.comunis.eu Regija Alpsee-Grünten kljub COMUNIS izstopu Immenstadta nadaljuje zaključna konferencaMestni svet Immenstadta je večinsko so samo pogojno razumljivi, saj ravno 8.-9. marec 2012glasoval pro" nadaljnji udeležbi mesta skupni menedžment za gospodarski razvojpri vzpostavitvi skupnega menedžmenta območja vključuje čim bolj ciljno usmer- Kako se lahko spodbu-gospodarskih površin v okviru jen razvoj na regionalnem nivoju, torej s ja medobčinsko sode-COMUNISA. Vendarle pa druge občine prihranki na času, stroških in na uporabi lovanje za razvoj CLD-menedžment gospodarskih površin na območnih virov. ja? Kako lahko občinepodročju Alpsee-Grünten hočejo še analizirajo svoje prednos",naprej pospeševa". slabos", priložnos" in ne-Potem ko so bili mestni ter občinski svet- varnos" v zvezi z njihovimniki na skupnem informa"vnem sestanku medobčinskim projektomobveščeni o načrtovani interesni skup- CLD? Kako lahko povečajonos", je bilo sprejemanje sklepov s strani svoje prednos" in zmanjšajomestnih in občinskih svetnikov o sestavi svoje slabos", ter se lo"jo Delavnica v Alpsee-Grünten © KS2011osnutka statuta naslednji predvideni kor- trajnostne rabe zemljišč zaak k razvoju skupnega menedžmenta gos- Župani nemških mest Blaichach, Burgberg, poslovni razvoj? Katero vr-podarskih površin v regiji Alpsee-Grünt- Re#enberg in Sonthofen so na odločitev sto medobčinskega razvo-en. Mesto Immenstadt pa je z osmimi Immenstadta sicer pristali, a s projek- jnega pristopa CLD-ja naj iz-glasovi za ter š"rinajs"mi pro" zavrnilo tom želijo nadaljevali. Še vedno se strin- berejo za dosego teh ciljev?načrtovani skupni menedžment gospo- jajo, da je skupni razvoj poslovnih območijdarskih površin. Razlogi za to odločitev pravilni odgovor glede na sedanje izzive. Partnerji projekta COMUNISmestnega sveta Immenstadt so bili med V prihodnos" bi moral medobčinski razvoj so razvili metodologijo zadrugim »op"malna« izraba površinskih poslovnih lokacij temelji" bolj na kvalite", analiziranje medobčinskihpotencialov pri prenosu kompetenc ter kot na kvan"te", trajnostno zagotavljanje lokacij in organizacijskihv povezavi z nezaupanjem v skupno in- delovnih mest v regiji pa je moč doseči struktur, kot tudi znotrajteresno skupnost. Ti izraženi pomisleki samo s skupnim in usklajenim delovan- teritorialnih okvirnih pogo- jem. jev za skupen razvoj. Ob- likovali so smernice za raz- Udeleženci so mnenja, da bi sodelovanje voj in uporabo CLD strategij, pri skupnem razvoju poslovnih lokacij prirejenih izzivom, pogojem uresničili za celotni južni Oberallgäu. Zato in potencialom gorskih regij. v tem obdobju do jeseni s posameznimi župani že potekajo pripravljalni pogovo- Doseženi rezulta" projekta ri. Do konca leta naj bi sprejeli temeljne bodo predstavljeni in ob- sklepe za izdelavo statuta. ravnavani na zaključni kon- ferenci, ki bo 8. in 9. marca Sandra Feuerstein 2012 na Evropski akademijiŽupan regije Alpsee-Grünten © KS2011 Mesto Sonthofen Bolzano (Italija). COMUNIS na konferenci o alpskem prostoru (ASP)Od 16. do 17. junija je v svetovnem in napredku v programu od leta 2008 DELAVNICA 3: Upravljanje v smeritrgovinskem centru (WTC) v Greno- do 2011. Drugi dan pa je bil posvečen makroregionalne strategije: Kakoblu v Franciji potekala konferenca trem delavnicam (WS), s pros"m vsto- zače" s partnerskim pristopom, kiprograma Alpine Space (ASP). Projekt pom: zajema vse vrste udeležencev državCOMUNIS je bil na tem forumu pred- DELAVNICA 1: Teme in prednostne in regij in kako razvršča" problem izstavljen s strani francoskega partnerja naloge za naslednjo generacijo projek- določenega področja?Gospodarske zbornice v Lyonu - Dé- tov: Iden"fikacija evropskih in alpskih Projekt COMUNIS bo objavljen vléga"on de Tarare. Več kot 250 part- izzivov in sprememba le-teh v parame- kmalu izdani brošuri o dogodku Al-nerjev, si je izmenjalo izkušnje o 25 tre za ukrepe. Razlika, je narejena med pine Space Programme. Za več in-potekajočih projek"h. rezulta"/izidi in izročki. formacij si oglejte spletno stran Pro-Prvi dan so se osredotočali na oceno/ DELAVNICA 2: Upravljanje z dobavnimi grama Alpine Space Programme:izide in perspek"vnost programa ter pogoji: Predstavljene so bile ključne www.alpine-space.euna vprašanja, povezana z evrops- točke, kot na primer uskladitev in poe-kimi poli"kami v alpskem prostoru. nostavitev postopkov v okviru pro- Florine GoncetPredstavniki šes"h projektov so imeli grama Alpine Space in večja sinergija Zbornica za gospodarstvpriložnost poroča" o prvih dosežkih med projek". in industrijo LyonAlpine Space program - Evropsko teritoralno sodlovanje 2007-2013 2
  3. 3. www.comunis.eu Upravljanje znanjaCOMUNIS trenutno izvaja trajen sistem orodji, kot je prikazano na priloženi privabi" številne obiskovalce, tako zaza upravljanje znanja, ki je bil razvit v sliki. Ta sistem vključuje orodja v ok- projektno, kot tudi za spletne strani Al-okviru projekta. Najprej je bil narejen viru programa Alpine Space, osnove za pine Space.popis razpoložljivih orodij, ta so bila upravljanje znanja v švicarski region- Sistem bo vodil COMUNIS h vzpostavit-nato razvrščena glede na njihov pose- alni poli"ki regiosuisse ter tri svetovne vi dinamičnega procesa, ki se bo nad-ben prispevek k širjenju znanja. Post- spletne 2.0 strani. Spletne 2.0. strani aljeval tudi po izteku trajanja projekta.opoma se je razvil sistem z različnimi so zelo obiskane in bodo pomagale Vsakega partnerja se tako spodbuja, www.comunis.eu da razvije lastno mrežo odnosov s stro- kovnjaki v pomembnih državah. Ta www.alpine-space.eu mreža, ki združuje predstavnike iz ja- Comunis Comunis Vodenje projektov vnega sektorja, združenj, svetovalnih projektni dokument o na podje"j in raziskovalnih inš"tutov, Wikipediji regiosuisse Alpine Space ne le da podpira razširjanje rezulta- na Linkedin tov projekta, temveč tudi dvig vred- nos" le tega. Zaradi tega bo posebna www.regiosuisse.ch pozornost posvečena omrežnim ak- regiosuisse "vnos"m, ki bodo koordininene s baza dokumentov strani menedžerjev in medobčinskega Comunis sodelovanja ter z nazvojem poslovnih na Slideshare lokacij. Regiosuisse na Linkedin Comunis na Linkedin François Parvex Švicarsko združenje za COMUNIS sistem za upravljanje znanja © FP2011 storitve za regije in skupnos" Medobčinsko sodelovanje v smeri gospodarskega razvoja v BangladešuMedobčinsko sodelovanje je dogov- Vendar pa občine nimajo posredne ali Vendar pa je za napredek lokalne-or o soočanju z različnimi vprašanji, neposredne poli"ke o problema"kah ga območja bolje, če državni organiki zadevajo več kot eno občino. gospodarskega razvoja, razen snovne ter druge lokalne javne in zasebneMnoge razvite države, kot na primer podpore. Kot posledica, skušajo bi" v organizacije dobro sodelujejo. VNemčija, Avstrija in Italija sodelu- kontaktu z drugimi javnimi ali zaseb- Bangladešu tudi vzdržujejo različnejejo v tem dogovoru, saj so spoznale nimi organizacijami, ki so vključene v ravni sodelovanja na različnih nivojih,njegove koris". To pa ne velja za vse gospodarske dejavnos". v različnih sektorjih. Bolj učinkovitodele sveta, na primer za Bangladeš, Na primer mini in mikro podjetništva pa bi bilo, če bi nadaljevali ta procesjužnoazijsko državo v razvoju. Tam so so pogosto uporabljena oblika po- z določeno poli"ko ali uredbo, ki bilokalnim mestnim vladnim organom sla, npr. v sektorju perutnine, ribo- vključevala pravila o odgovornos". Po-(Pourashavas) in lokalnim organom lova, obr" itd. Po končanem zahteva- leg tega pa bi več avtonomne moči, ak-za razvoj podeželja (sindikat Pari- nem usposabljanju lokalni podjetniki "vna vključenost lokalnih zainteresira-shad) zaupane številne funkcije in prejmejo določeno količino pogojno nih strani in opera"vno sodelovanje zodgovornos". Občine so vključene v nepovratnih sredstev s strani vlad- različnimi ins"tucijami na mednarodnirazlične medobčinske dejavnos", ki nih in nevladnih organizacij. Pogosto ravni pomagalo, da bi sprejeli pobudoso namenjene za dobrobit skupnos", občinski funkcionarji nadzirajo take za gospodarski razvoj, upoštevajoč re-kot so vzdrževanje cest, odlaganje vrste projektov in sodelujejo s prej gionalne vire in potenciale.odpadkov, ozaveščanje o boljšem pri- omenjenimi organizacijami, kot del Farha Zakariamarnem zdravstvenem varstvu itd. občinskih razvojnih dejavnos". Eurac Research (Pripravnik) Cilj projekta COMUNIS je razvi" dobro opredeljeno integra"vno strategijo sodelovanja za razvoj poslovnih lokacij (CLD). S krepitvijo medobčinskega ali regionalnega sodelovanja je program namenjen premagovanju indi- vidualnih poskusov reševanja težav na ravni posamičnih občin. COMUNIS bo priskrbel prilagodljive smernice za aplikacijo te strategije in ponudil prak"čne instrumente za ocenjevanje lokalnih in regionalnih zahtev po us- merjanju komercialnega razvoja. Projekt bo imel za posledico transnacionalno gospodarjenje z znanjem in vzpostavitev trajnostnih struktur za upravljanje CLD-ja na pilotnih območjih COMUNIS-a. Trajanje projekta: od 07/2009 do 06/2012.Alpine Space program - Evropsko teritoralno sodlovanje 2007-2013 3

×