Comunis newsletter 4 Slovenian

359 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
359
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Comunis newsletter 4 Slovenian

  1. 1. Newsletter 4 Pomlad 2011 Commercial area Zenonberg, Dorf Tirol © MW2011 Inter-municipal cooperation for strategic steering of SME-oriented location development in the AlpsP rojektni partnerji projekta COMU- NIS so se sestali v avstrijskem krajuLochau blizu Bregenza, kjer so pred- Vsebina Srečanje projektnih partnerjev v zasneženem Vorarlbergu 1stavili napredek projekta na pilotnihobmočjih. Franz Rüf in Peter Steurer “Politika dobrodošlice” v zahodnem delu province Lyonnais 2iz Telesis – Regionalne razvojne agen- Občine v Leiblachtalu sodelujejo pri skupnem lokacijskem razvojucije Voralberga (VLBG) sta sestanek Skupni razvoj industrijskih območij v regiji Alpsee-Grünten 3organizirala na dvorcu Hofen v kraju Konferenca: Grozdi kot nosilci regionalne konkurenčnostLochau. Prihajajoča dogodka 4Prvi dan so partnerji predstavili tre- Peto čezmejno projektno srečanjenutno stanje na njihovih pilotnihobmočjih, izzive in priložnosti, ciljev regiji, operativne strategije, ki jihnameravajo doseči in implementaci-jski model komercialnega krajevnegarazvoja (CLD). S predstavitvami soutrdili znanje o različnih regijah v pro-jektu, predstavitve pa so bile naslednjidan tudi osnova živahnih razprav nasrečanju “COMUNIS-World Café“.Drugi dan se je razpravljalo o 3 temahpo delovnih skupinah: 1. Oblikovanjetandemov, 2. upravljanje znanja v pro-jektu in 3. struktura smernic za CLD.Skupine so določile in pojasnile na-daljnje naloge. Helmut Blank, županSulzberga, je udeležencem delavnice Projektni partnerji COMUNIS v zasneženem St. Geroldu. © PS2010predstavil izvedbo medobčinskegalokacijskega razvoja v pokrajini Vorar- predvsem za manjše skupnosti sodelo- obeležje, posvečeno plazovom in sk-lberg. Tu je PSG, model upravljanja vanje izjemno pomembno, saj tako sk- upna alpska mlekarna v Sonntagu soza razvoj poslovnih con, vzpostav- upaj poskrbijo za delovanje potrebnih dokaz, da sodelovanje v praksi prinašaljen kot struktura za upravljanje v javnih služb. Projekt COMUNIS je za dobre rezultate.medobčinskem CLD-ju. Großwalsertal pomemben, saj ustvarjaEkipa COMUNIS se je tretji dan strukture, ki zagotavljajo in bodo zag- Peter Steurerudeležila ekskurzije po dolini Großw- otavljale privlačne pogoje za manjša in Regionalentwicklung Vorarlbergalsertal, kjer je Bruno Summer, župan srednje velika podjetja. Občinski cen-St. Gerolda, predstavil občinsko stav- ter v Blonsu (Biosphere Park), četrtnabo. Gospod Summer je povedal, da je skupnost občine Blons, spominskoAlpine Space Programme - European Territorial Cooperation 2007-2013 1
  2. 2. www.comunis.eu “Politika dobrodošlice” v zahodnem delu province Lyonnais: življenje in delo na območju“Politika dobrodošlice” je del ekonomske razvojne strategije, Koncept temelji na:ki želi ohraniti število prebivalcev na tem območju. Poleg • interaktivni spletni platformi za promocijo iintega namerava privabiti in podpreti novo, aktivno populacijo mreženje;(npr. delovno silo in podjetnike). Pri tem se zgleduje po • podpori gospodarskih projektov: predvsem sinovativnem in uspešnem projektu “Solo Soho” (Small Office podjetniškimi inkubatorji in poslovnimi hotelskimiSmall Home oziroma “majhna pisarna, majhen dom”), ki ga centri na daljavo;je ustanovila gospodarska zbornica v Gersu. • prostovoljnih občinah (t.i. “hospitality villages” oziroma gostoljubne vasi) z odborom za dobrodošlico v vsaki občini članici s pozdravnim odborom v vsaki občini članici; • komunikacijski strategiji, komunikacijskih pobudah in koordinaciji mreže (see left for excerpt of marketing brochure). Ciljna skupina so podjetniki, samostojni podjetniki (vključno s svobodnimi poklici, kot so odvetniki in zdravniki), in usposobljena, kvalificirana delovna sila, ki jo podjetja na tem območju potrebujejo. Da bi te ljudi privabili, jih je treba lepo sprejeti in ponuditi različne storitve (npr. trgovine in broadband). Te osebe iščejo prijetno okolje za bivanje in učinkovito infrastrukturo, kamor se lahko preselijo z družinami in kjer se lahko njihova podjetja razvijajo. Gospodarska zbornica mesta Lyon, s svojo delagacijo v mestu Tarare, sodeluje pri vodenju, izdelavi in izvrševanju iniciative v skladu s projektom COMUNIS. Številni partnerji projektu ponujajo tehnično in finančno podporo, npr. združenje občin (Communautés de Communes) Amplepuis/ Thizy, Tarare, Haut Beaujolais in Haute Vallée d’Azergue. © Aderly & Chamber of Commerce and Industry of Lyon, 2011. Florine Goncet Chamber of Commerce and Industry of Lyon Občine v Leiblachtalu sodelujejo pri skupnem lokacijskem razvojuObčina sprejme sodelovanje pri pro- integrativno strategijo, ki presega in- Izzivi in možnostijektu COMUNIS. terese posameznih občin, spodbu- Do jeseni 2011 bodo v pokrajini ja tamkajšnji gospodarski razvoj inObčina Hörbranz se je zadnja v Leiblachtal zbirali podatke o stanju, omogoča skrben in usmerjen lokacijskiLeiblachtalu odločila sodelovati pri preučili izzive in možnosti pokrajine, razvoj pod strokovnim spremstvom.projektu COMUNIS, želi pa si razviti oblikovali cilje in strategije ter definirali Tako naj bi okrepili sodelovanje v regijistrukture za skupni lokacijski razvoj. V ukrepe za uresničevanje strategij. “Na in bolje izkoristili možnosti za višjo za-Leiblachtalu želijo razviti usmerjeno, prvem delovnem srečanju županov poslenost v Leiblachtalu. in strokovnjakov prejšnji teden je bil določen delovni načrt za leto 2011, postavili pa smo tudi dodatne temelje za medobčinsko sodelovanje”, je pov- edal Peter Steurer iz združenja Region- alentwicklung Vorarlberg, ki je CO- MUNIS zastopal na zadnjem srečanju predstavnikov občin. Daniela Lais Vorarlberger Nachrichten HeimatSrečanje delovnih skupin z vsemi župani 03.02.2011 v kraju Lochau © PS2011Alpine Space Programme - European Territorial Cooperation 2007-2013 2
  3. 3. www.comunis.eu Skupni razvoj industrijskih območij v regiji Alpsee-GrüntenSkupaj z mestom Immenstadt in občinami se ne zdi pomembno, na ka- domačim obratom, ki se želijo npr.občinami Burgberg, Rettenberg in terem mestu se ponudi novo delovno razširiti, naj bi omogočili najboljšeBlaichach načrtuje mesto Sonthofen mesto; pomembno je, da bo zagotov- pogoje in čimbolj raznoliko ponudboskupno urejanje in trženje industri- ljena in razvita „regionalna“ ponudba na območju.jskih območij v okviru interesnega delovnih mest v regiji Alpsee-Grünten. Izvedba: vseh pet občin bo prispe-združenja občin. O tem načrtu so raz- valo ustrezna industrijska območja,pravljali na informativnem sestanku nato pa jih bodo skupaj razvijale inza občinske in mestne svete teh petih tržile. Pomembno naj bi bilo le ozem-občin v okrožju Oberallgäu. lje določene velikosti, na manjše deleKljub različnim pogojem se vseh pet razdeljeno že obstoječe ozemlje paobčin sooča s podobnimi težavami, naj bi še vedno bilo obveznost pos-kot so naravne prostorske omejitve, amezne občine. Nastale stroške, pri-dolgoročno omejena ponudba in vi- hodke, izkupičke in davek od dohodkasoke cene zemljišč. Zaradi omejenih Informativen sestanek za občinske in iz poslovanja si bodo delile na podlagimožnosti za prihodnji razvoj območja mestne svete v regiji Alpsee-Grünten točno določenega delitvenega ključa. © Mesto Sonthofen, 2011.je bil jeseni 2009 razvit projekt COMU- Za skupen razvoj industrijskih območijNIS, ki bi omogočil skupno upravljanje Strategija: Vseh pet občin želi skupno pridejo v poštev tudi npr. nekdanjeobmočja za vseh pet občin. upravljanje območij, kar bi omogočilo vojašnice v Sonthofnu. usmerjen in potrebam prilagojen raz-Na skupnem informativnem sestanku V naslednjih tednih bodo občinski in voj industrijskih con. To se lahko zgodi10.02.2011 v Sonthofnu so občinskim mestni sveti vseh petih občin razpravl- le, če se izognejo konkurenci za pri-in mestnim svetom predstavili trenut- jali o izdelanih predlogih in sprejeli os- dobitev površin in združijo sredstva.ne rezultate in razjasnili še vsa odprta novni sklep za konkretno pripravo sk- Z delitvijo dela naj bi se znižali stroškivprašanja. upnega interesnega združenja občin. in zmanjšalo tveganje, zajezili pa najCilj: osrednji cilj je vzpostavitev skup- bi tudi obsežnejše posege v pokra-nega gospodarskega področja. Zaradi jino. Podjetjem, predvsem obstoječim Sandra Feuersteinkratkih razdalj in povezanosti med temi Mesto Sonthofen© ewico gmbh 2011 Konferenca Grozdi kot nosilci regionalne konkurenčnostGrozdi so dober vir inovacij, transferja seboj povezanih podjetij in podpornih tudi možnost za mrežno delo ter vz-izkušenj in zviševanja produktivnosti. organizacij. postavitev bodočih sodelovanj. CO-Zato so za regije in podjetja, ki si želijo MUNIS je bil na konferenci zastopan s Šlo je za prvo tovrstno konferenco,inovacij in gospodarske blaginje, post- strani vodilnih projektnih partnerjev. organizirano v Švici. Referenti so biliali nujno potrebni. Konferenca se je odvijala v petek, 25. mednarodno priznani znanstveniki, marca 2011, na Univerzi v Freiburgu,Prav to je bila tema konference „Clus- izkušeni upravljavci grozdov ter politični Švica. Za več informacij: http://www.ters as Drivers of Regional Com- zastopniki, ki so pristojni za regionalno pst-fr.ch/cluster2011petitiveness: Strategic and Policy Is- pospeševanje gospodarstva. Ob tejsues“ („Grozdi kot nosilci regionalne priložnosti so bile predstavljene tudikonkurenčnosti: strateška in politična dobre prakse grozdov, in sicer glede Nathalie Stummvprašanja“), na kateri smo raziskovali na zgradbo in mobilizacijo regionalnih University of Applied Sciencesizzive geografske koncentracije med grozdov. Na ta dan so imeli udeleženci of Western SwitzerlandAlpine Space Programme - European Territorial Cooperation 2007-2013 3
  4. 4. www.comunis.eu PRIHAJAJOČA DOGODKA Peto COMUNIS projektno srečanje: 27. in 28. julij 2011, pokrajina Asti (IT) Alpine Space Mid Term Conference - Driving Cooperation for the Alps: 16. in 17. junij 2011, Grenoble (F) Asti: Peto čezmejno projektno srečanje Cilj projekta COMUNIS je razvitiPeto transnacionalno srečanje projek- pov obveščanja javnosti s strani lokal- dobro opredeljeno integrativnota COMUNIS bo potekalo v prostorih nih zainteresiranih nosilcev. strategijo sodelovanja za razvojagencije za lokalni razvoj Langhe Mon- poslovnih lokacij (CLD). S krep-ferrato Roero (LAMORO). OSREDOTOČENOST NA DELOVNI PA- itvijo medobčinskega ali region- KET 7 alnega sodelovanja je programNa srečanju bodo razpravljali onapredku rezultatov in dejavnosti v Delovni paket 7 »ocenjevanje in pri- namenjen premagovanju individu-obliki odprte konference, kamor bodo lagajanje« je sestavni del vitalnosti alnih poskusov reševanja težav napovabili glavne lokalne zainteresirane in trajnostnega razvoja projektnih re- ravni posamičnih občin. COMUNISskupine, ki so posredno in neposredno zultatov in instrumentov, po uradnem bo priskrbel prilagodljive smerniceprisotne v pilotnem načrtu. Ekonomska zaključku projekta leta 2012. za aplikacijo te strategije in ponudilfakulteta iz mesta Asti bo predstavila Vsak dober projekt, ki ga izvaja praktične instrumente za ocenje-njapomembnejše lokalne rezultate, določeno število partnerjev bi moral vanje lokalnih in regionalnih zahtevsvoje rezultate pa bodo lahko pred- predvidevati dejavnosti, posvečene po usmerjanju komercialnega raz-stavili tudi projektni partnerji. Konfer- nadzorovanju in ocenjevanju rezulta- voja. Projekt bo imel za posledicoenca bo odlična priložnost za zbiranje tov projekta ter donosnosti. transnacionalno gospodarjenje zvmesnih rezultatov projekta in prvo To ocenjevanje je zelo pomembno, ka- znanjem in vzpostavitev trajnost-oceno pridobljenih rezultatov. dar združujemo otpiljive in neotipljive nih struktur za upravljanje CLD-ja rezultate in moramo doseči visoke na pilotnih območjih COMUNIS-a.To je tudi glavna tema delovnega pak- cilje. Trajanje projekta: od julija 2009 doeta 7, ki ga vodi LAMORO, saj ocenjuje junija 2012.in primerja rezultate in dejanja znotraj Glavni namen WP7 je kritična ocenaprojekta kot celote, srečanje pa je or- razvoja projekta in njegovega izvajanja PARTNERSTVOganizirano znotraj tega delovnega pa- na pilotnih območjih, poleg tega paketa. tudi prilagoditev strategije CLD-ja in in- Vodilni partner:Prvi dan: predstavitve projektnih part- strumentov, ki temeljijo na izkušnjah, Fachhochschule Westschweiz/nerjev in povzetek outputov in de- pridobljenih na pilotnih območjih. Institut für Wirtschaft und Touris-javnosti z vidika vsebine in financ. mus (CH). Valentina Scioneri ESRR vodilni partner:Drugi dan: Predstavitev uradnih ukre- Langhe Monferrato Roero Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon (F). Drugi partnerji: Stadt Sonthofen (DE), Eurac-Re- search, Institut für Regionalent- wicklung und Standortmanage- ment (IT), Canton du Valais Service du développement économique (CH), Umweltmini-sterium (IT), Bosch & Partner GmbH (DE), Re- gionalentwicklung Vorarlberg (AT), Società Consortile Langhe Monferrato Roero, settore pro- getti europei (IT), BSC Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (SI), Association Suisse pour le Service Projekt je sestavljen iz sedmih medsebojno povezanih delovnih sk- aux Régions et Communes (CH). lopov oziroma naborov del (WP). Eurac 2009.Alpine Space Programme - European Territorial Cooperation 2007-2013 4

×