Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programa completo

512 views

Published on

Programa electoral de Luis Castedo, Candidato a rector en las elecciones al rectorado de la Universidad de A Coruña.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Programa completo

 1. 1. Programa Electoral Luis Castedo Candidato a reitor da UDC 2011 http://luiscastedo.com
 2. 2. Benqueridos amigos e amigas da Universidade da CoruñaAo longo dos últimos anos tiven a oportunidade dedesempeñar distintas tarefas de xestión nesta univer-sidade, tanto de carácter xeral, como representante doClaustro e membro do Consello de Goberno, como demaneira concreta na miña Facultade e no meu Departa-mento. Durante este tempo fostes varios os compañei-ros que me animastes a presentarme a reitor da UDC.A medida que estes ánimos se ían estendendo, e trasrecibir numerosos apoios de persoal docente e inves-tigador, estudantes e membros do persoal de admi-nistración e servizos, puiden ir estudando e analizadode forma pormenorizada as inquedanzas que me fa-ciades chegar e as carencias que todos detectabamosdentro da nosa Institución. Puiden descubrir que si éposible construír outra universidade máis aberta, máisinternacional, máis emprendedora e máis centrada na-queles que nunca deberon deixar de ser os auténticosprotagonistas: vós. A isto debo unir o apoio explícito
 3. 3. prestado polo grupo Alternativa Universitaria de Pro- novos tempos para que a UDC estea á altura dos retosgreso que decidiron elixirme, tamén eles, como o can- que se nos presentan. A UDC debe responder axeita-didato idóneo para representar a UDC ao máis alto ni- damente á esixencia que Galicia nos demanda de ter unvel, cousa que agradezo encarecidamente. Todos estes servizo público de educación superior de calidade, quefolgos fixeron que non dubidase á hora de asumir con lle permita proxectarse no futuro e lle axude a alcanzarilusión e convicción esta grandísima responsabilidade as súas aspiracións máis nobres de desenvolvementoque agora teño por diante. humano, científico e social. Preséntome para facer da UDC unha universidade Unha aperta afectuosamáis plural, máis eficaz e máis innovadora. Plural por-que cremos que é posible que estudantes, persoal deadministración e servizos, profesores e investigado-res, malia a súa diversidade, se identifiquen cun mes-mo proxecto, que ten como fin último a excelencia naformación dos nosos estudantes, o éxito académicodos nosos docentes, a solvencia da nosa xestión e o Luis Castedoprogreso da institución que nos acolle a todos. Eficazporque os tempos de crise en que nos atopamos nos http://luiscastedo.comobrigan a aproveitar ao máximo todos os nosos re-cursos humanos, materiais e financeiros. E innovadoraporque estamos certos de que os desafíos aos que nosimos enfrontar se poden superar se recorremos a novasfórmulas e solucións. Afrontamos tempos de cambio, epor iso apaixonantes, nos que non hai lugar para o pe-simismo nin a desilusión. Máis ben o contrario. Na Ga-licia do futuro coa que todos soñamos, o coñecementoe a súa transmisión á nosa xuventude van xogar unpapel decisivo. É responsabilidade nosa adaptarnos aos
 4. 4. Motivación As universidades teñen a responsabilidade de formar profesionais competentes e de liderar a investigación e a innovación, mediante a implantación de políticas orientadas a conseguir a calidade, a eficiencia e a ex- celencia docente e investigadora, de xeito que os seus titulados cumpran cos máximos niveis de esixencia de cualificacións académicas que a sociedade demande, e que os resultados dos seus grupos de investigación contribúan ao crecemento económico e á mellora da calidade de vida da súa contorna. Na actualidade, o sistema universitario español está a vivir un período cheo de cambios e incertezas, o que dificulta que unha universidade pública, como a UDC, alcance os seus obxectivos. A todo isto temos que engadir que nos últimos anos a nosa universidade foi perdendo prestixio dentro do Sistema Universitario Galego (SUG). De feito é a ins- titución universitaria de Galicia con menos grupos de investigación de referencia recoñecidos pola Xunta, con menos proxectos de investigación, a única sen campus
 5. 5. de excelencia e, entre outras cousas, a que acada me-nor financiamento por estudante. Ante esta realidade e tendo en conta que, tal comoestablece o recentemente aprobado Plan de Financia-mento do Sistema Universitario de Galicia 2011-2015,a competencia polos fondos públicos vai estar condi-cionada á consecución duns obxectivos específicos,medidos a través de indicadores auditados, cómpre fa-cer unha análise crítica das nosas debilidades. É o momento de promover un profundo cambio naUDC, asumindo as súas responsabilidades sociais erespondendo ás demandas derivadas da natureza dun-ha institución pública e de calidade.
 6. 6. A UDC que queremos ... Unha UDC da que nos sintamos orgullosos ✓ Ao servizo dos seus estudantes ✓ Que aprecie o labor do seu PAS ✓ Ilusionada coa docencia e a investigación ✓ Próxima, amable, que conte coa opinión de todos ✓ Que contribúa á proxección da cultura, a ciencia e a innovación galegas. Unha UDC que xestione eficazmente os seus recursos e loite por un mellor financiamento ✓ Capaz de negociar coas administracións públicas ✓ Que racionalice e priorice axeitadamente o gasto ✓ Imaxinativa á hora de explorar novas vías de finan- ciamento ✓ Áxil, sen confusos procedementos burocráticos ✓ Cunha eficiente estrutura organizativa do seu PAS
 7. 7. Unha UDC atractiva para os estudantes Unha UDC que aposte decididamente pola investigación e a innovación ✓ Cunha oferta académica de titulacións que sexa un referente en Galicia ✓ Que potencie os grupos de investigación ✓ Con residencias universitarias públicas nos Campus ✓ Cuns altos índices de produción científica da Coruña e Ferrol ✓ Que valore a captación de axudas á investigación ✓ Que impulse as actividades do Parque Tecnolóxico ✓ Que dispoña dunhas infraestruturas e un transpor- nos Campus da Coruña e Ferrol te colectivo axeitados ✓ Que sexa líder en transferencia de tecnoloxía ✓ Que se preocupe pola inserción laboral dos seus titulados. ✓ Cun Consello de Estudantes que represente a todo o estudantadoUnha UDC que aposte pola calidade da súadocencia ✓ Que motive os labores docentes dos seus profe- sores ✓ Que fomente o uso de metodoloxías docentes in- novadoras ✓ Que utilice linguas estranxeiras durante a apren- dizaxe ✓ Que organice racionalmente as súas actividades docentes ✓ Que promova sinerxías entre docencia e investiga- ción
 8. 8. Obxectivos O que co apoio de Alternativa Universitaria de Progreso queremos é unha universidade plural, eficiente, inno- vadora e integradora que desde unha posición aberta, independente e non aliñada politicamente, desenvol- va modelos de xestión democráticos, transparentes e participativos, orientados a lograr a calidade docente, a excelencia na investigación, e a proxección interna- cional da cultura, a ciencia e a innovación galegas, pois estes elementos son a base do desenvolvemento so- cial, compromiso ineludible que lle corresponde á UDC como universidade pública. Queremos liderar unha universidade que conte coa colaboración de todos os axentes implicados, que avance sen tutelaxes, nin herdanzas, nin sucesións im- postas, que teña como principal obxectivo converter- se nunha institución que estableza as condicións ne- cesarias para prestixiar a formación que imparte e a investigación que realiza, de xeito que, por un lado, o seu alumnado se poida incorporar ao mercado laboral o antes posible, nos postos para os que se prepararon e, por outro, para que a sociedade e a industria vexan na
 9. 9. UDC unha institución da que emana coñecemento e in-novación con grupos de investigación aos que recorrerna procura de solucións. Para afrontar este reto contamos cun equipo capaze ilusionado, con ganas de traballar con empeño por epara a nosa universidade, poñendo en práctica un es-tilo de goberno integrador, baseado no consenso e naliberdade de expresión que, xuntando os esforzos e asilusións da súa comunidade universitaria, logre reva-lorizar as potencialidades da UDC converténdoa nunhamarca de calidade prestixada. Propoñemos un programa electoral estruturado aoredor de cinco liñas de acción básicas, orientado a mo-dificar a situación actual, acadando maiores niveis decalidade docente e investigadora que permitan recu-perar o prestixio perdido nos últimos anos e mellorarsignificativamente nos indicadores que inciden na cap-tación de recursos do modelo de financiamento auto-nómico.
 10. 10. ProgramaAs liñas de acción que propoñemos actuarán de xeitoconxunto para que cheguemos a ter unha universida-de prestixiada, eficiente, integrada na nosa contorna,comprometida coas súas necesidades, cunha ofertaacadémica moderna e de calidade, capaz de formar osmellores profesionais, con grupos de investigación deexcelencia capacitados para realizar unha transferenciainnovadora e efectiva de tecnoloxía que contribúa aocrecemento económico e á mellora do nivel de vida danosa rexión.
 11. 11. Liña 1 Xestión económica Transparencia e eficiencia na Implantar medidas de eficacia, aforro e mode- xestión dos recursos ración do gastoA UDC precisa desenvolver un modelo de xestión eco- • Reordenar as políticas orzamentarias cara a mode-nómica eficiente, próximo a todos os usuarios, que ración do gasto, a racionalización dos consumos egaranta que a execución orzamentaria se adapte aos a captación de novos recursosobxectivos expostos e ás normas legais aplicables. • Reestruturar o equipo de goberno reducindo o nú-Unha xestión eficiente implica un uso sistemático e mero de vicerreitoríasaínda máis extenso das novas tecnoloxías, mais tamén • Impulsar a xestión e a administración electrónica,a simplificación e racionalización da burocracia. Pero, implantando progresivamente o acceso web a to-ademais, resulta imprescindible adoptar algunhas me- dos os servizos e adaptando o DNI electrónico adidas de aforro que permitan liberar recursos para fins todos os trámites administrativos, tales como auto-máis necesarios. rexistro de documentos, petición de documenta- ción, certificados, etc Por outra banda, a sustentabilidade da nosa univer- • Potenciar o papel do Consello Social na xestiónsidade non é posible sen unha xestión eficaz dos re- económica da universidadecursos humanos que inclúa medidas para mellorar as • Simplificar os procesos burocráticos da xestiónsúas condicións de traballo, a súa formación e o re- económica impulsando as modificacións normati-coñecemento e a incentivación no desempeño da súas vas pertinentesfuncións. • Promover que os postos de máxima responsabi- lidade administrativa dos servizos e dos centros A nosa proposta concrétase en medidas conducen- sexan ocupados por PAStes a aumentar a eficacia e a eficiencia na xestión dos • Desenvolver manuais de procedemento adminis-recursos económicos, humanos e materiais de que dis- trativo que sirvan como instrumento de apoio napón a nosa universidade. xestión
 12. 12. • Priorizar os investimentos Xestión dos recursos humanos• Racionalizar o horario de apertura e peche dos cen- tros en datas especiais de escasa actividade aca- Incrementar a eficacia na xestión dos recursos démica humanosInstaurar procedementos de transparencia, • Definir unha Relación de Postos de Traballo (RPT)comunicación e debate eficaz e ben dotada que responda ás necesidades actuais, fixando un calendario de execución• Implantar modelos de administración participativa, • Garantir orzamentariamente a carreira profesional impulsando o traballo en equipo do PDI e do PAS dotando prazas para o PDI acre-• Potenciar o debate democrático e integrador de ditado, estruturando a carreira profesional do PAS normativas e toma de decisións e establecendo un plan de promoción e estabiliza-• Desalentar a indeterminación de acordos e o apra- ción para os traballadores da UDC zamento da toma de decisións • Promover o consenso no plano de funcionarización• Aumentar o apoio institucional ao Defensor Uni- do PAS laboral versitario para o axeitado cumprimento das súas • Esclarecer os criterios para conceder a prolonga- funcións de garantía de dereitos para toda a comu- ción da permanencia no servizo activo dos PAS nidade universitaria • Garantir o cumprimento dos acordos existentes e• Maximizar o uso da Web da UDC para dar transpa- dos que se acaden no marco da negociación cos rencia a todos os procesos representantes dos traballadores • Negociar a elaboración dun catálogo de competen- cias e funcións dos PAS • Promover e defender a creación dun corpo de per- soal investigador para dotar de estabilidade laboral ao persoal do capítulo VI • Estudar a integración do persoal do capítulo VI que desempeña tarefas administrativas no colecivo do PAS laboral
 13. 13. Impulsar a formación e a mobilidade Promover activamente actos de convivencia da comunidade universitaria coa sociedade • Incentivar e promover a formación continua, a ac- tualización de coñecementos, e a formación espe- • Potenciar as asociacións de antigos alumnos cífica adaptada ás necesidades de cada posto de traballo Manter e, no posible, reforzar o plan de acción • Potenciar os cursos de formación on-line social • Propiciar o establecemento de convenios ou a co- laboración con outras universidades para compartir • Establecer vías de participación na vida da universi- os recursos formativos dos que, que pola súa es- dade despois da xubilación pecificidade ou a súa contía, resulte difícil a orga- • Revisar a normativa sobre profesores eméritos e nización honorarios para posibilitar a creación dun Colexio • Revisar o acordo de mobilidade entre as universi- de Profesores Eméritos e Honorarios dades galegas que permita xestionar o proceso de forma máis áxil e eficazFacilitar a conciliación da vida persoal, familiar Xestión das infrastructurase laboral Potenciar a xestión sostible e ambiental das • Establecer concertos e/ou convenios con centros instalacións da UDC especializados para facilitar que todo o persoal da UDC atenda aos seus familiares dependentes • Elaborar un plano medioambiental de reciclaxe e • Potenciar a organización de talleres e actividades uso de materiais ecolóxicos para os fillos de traballadores e do alumnado du- • Rematar as obras inacabadas e reparar e mellorar rante os períodos de vacacións escolares as actuais realizando, onde se precise, acondicio- • Facilitar a adaptación da xornada laboral e a flexi- namentos para persoas con minusvalidez bilidade horaria para persoas con cargas familiares • Adecuar e adecentar os accesos aos distintos cam- importantes
 14. 14. pus (xardíns, sinalización, pavimentos…) Liña 2 • Poñer en valor todas as instalacións da UDC con Calidade na docencia, na oferta especial atención ás deportivas académica e nos servizosAmpliar as infraestruturas do Campus de Ferrol• Promover conxuntamente co Concello de Ferrol O Plan de Financiamento do Sistema Universitario de unha solución aos problemas de aparcadoiro no Galicia 2011-2015 establece que parte dos fondos que campus de Esteiro se recibirán terán a súa orixe en obxectivos ligados aos• Impulsar a construción dun edificio que albergue resultados docentes polo que é ineludible tomar me- un Centro Politécnico no que se impartan todas as didas orientadas a mellorar a calidade da docencia, así titulacións de enxeñaría do Campus de Ferrol como a fomentar a actualización e a innovación. Estas medidas, xunto cunha ampla oferta de estudos con de- manda que faciliten a inserción laboral e a mellora da calidade dos servizos, sentarán as bases para propor- cionar un servizo educativo diferenciado que sexa refe- rente en Galicia e convrta a UDC nun polo de atracción de estudantes que contribuirá a incrementar a capta- ción de financiamento. As propostas que expoñemos para acadar unha me- llora da calidade na nosa universidade estrutúranse en medidas para mellorar a calidade na docencia, na oferta académica e nos nosos servizos.
 15. 15. Docencia de calidade • Simplificar a burocracia asociada á calidade docenteDesenvolver medidas para mellorar a calidade Mellorar e modernizar os medios materiais eda docencia e incentivala e avaliala axeitada- os recursos destinados á docenciamente • Elaborar un plan específico de medios e recursos• Impulsar un modelo de ensino centrado no estu- docentes dante, tal como se demanda na aplicación de Bo- • Mellorar o funcionamento do Campus Virtual faci- loña, fomentando a implicación do alumnado no litando o seu uso proceso formativo, na vida universitaria e especial- • Potenciar e incentivar a creación de contidos tanto mente nas decisións que lle afectan para a auto-aprendizaxe (coleccións de exercicios,• Flexibilizar a organización docente para adaptala ás materias para ensino virtual, etcétera) como para o necesidades de cada centro e titulación ensino non presencial• Aumentar a autonomía de Centros, Departamentos, Institutos de Investigación na xestión académica• Revisar o actual sistema de avaliación da actividade docente do profesorado Oferta académica de calidade• Implantar un sistema de incentivos, axudas e apoio técnico para proxectos de mellora docente, elabo- Reorientar a Unidade Técnica de Calidade cara ración de materiais, uso das TICs ou calquera outro a un servizo de asesoramento na acreditación das proxecto de innovación da formación novas titulacións• Fomentar a utilización da lingua estranxeira na en- sinanza e na aprendizaxe Dotar aos centros dos recursos humanos ne-• Recoñecer todas as actividades docentes do pro- cesarios para a xestión dos procesos de calidade fesorado: grao, proxectos, traballos fin de grao, das titulacións máster, traballos de fin de máster, teses de douto- ramento, etcétera
 16. 16. Mellorar e ampliar a oferta académica de grao • Estimular a participación do profesorado co plenoatendendo ás demandas da contorna recoñecemento da docencia no Máster como activi- dade docente regrada para todos os efectos • Consolidar a actual oferta académica de títulos de • Impulsar o desenvolvemento de mestrados e pro- Grao e facilitar a súa continua adaptación para co- gramas de doutorado conxuntos con outras univer- rrixir as deficiencias que se detecten sidades nacionais e estranxeiras • Implantar novas titulacións atractivas, adaptadas ás necesidades do noso mercado laboral e da nosa Impulsar o ciclo clínico compartido de Medici- contorna social, facendo un estudo do seu interese na coa Universidade de Santiago de Composte- e da súa viabilidade la ou con outra universidade do EEES • Fomentar e facilitar a creación de itinerarios que conduzan á obtención de dobres titulacións que Potenciar o Campus Sénior establecendo máis cur- atraian estudantes con interese nunha formación sos de interese diferenciada e menos convencional • Ofertar títulos conxuntos con outras universidades nacionais e estranxeiras Calidade nos servizosRealizar unha oferta atractiva de estudos demáster coordinados coa oferta de grao e coa Reorientar a Unidade Técnica de Calidade carainvestigación a un servizo de asesoramento na certificación dos di- ferentes servizos • Manter e fomentar a creación de estudos de Máster de calidade, adaptándoos ás necesidades de cada Deseñar unha nova páxina web da UDC centro • Elaborar unha normativa que estableza as condi- Mellorar os servizos de restauración e trans- cións que debe cumprir un Máster en termos de ca- porte lidade, nivel de esixencia e demanda social
 17. 17. • Negociar coas autoridades responsables un mellor • Mellorar a oferta de cursos de linguas estranxeiras servizo de transporte público axeitado aos nosos como complemento da formación horarios que ao tempo sexa eficaz e barato • Ofertar cursos de emprendemento para apoiar os • Promover un transporte colectivo eficaz entre os estudantes que queiran crear novas empresas distintos campus da UDC • Supervisar a calidade dos servizos de restauración e Promover a inserción laboral dos/as estudan- cafetería nos distintos campus tes e a súa preparación profesionalMellorar os servizos ao alumnado • Impulsar a firma de convenios a nivel institucional para que un número maior de estudantes poida • Reorganizar o Servizo de Asesoramento e Promo- realizar prácticas en empresas ción do Estudante (SAPE) mellorando o asesora- • Crear un servizo telemático de emprego da UDC mento sobre bolsas, itinerarios formativos e as po- que proporcione orientación e apoio á inserción la- sibilidades de mobilidade no EEES boral dos seus estudantes e egresados • Fundar a Páxina Web e a Revista Dixital do Estu- • Proporcionar asesoría gratuíta e incentivos ao dantado alumnado emprendedor que opte por desenvolver • Crear un Consello de Estudantes onde estean re- proxectos empresariais como medio de inserción presentadas as distintas facultades e cada unha das no mercado laboral Asociación de Estudantes • Potenciar e mellorar o Observatorio Ocupacional • Ampliar, na medida do posible, as bolsas e axudas • Realizar estudos sistemáticos da inserción laboral da UDC dos titulados da UDC • Promover a creación de residencias públicas e a si- • Promover a implicación do Consello social e da natura de convenios coas privadas tanto no campus Fundación da Universidad da Coruña (FUAC) na da Coruña como no de Ferrol orientación e na inserción laboral do estudantado • Mellorar as condicións de estudo (horarios, biblio- tecas, salas de estudo, etcétera) sen esquecer os campus periféricos
 18. 18. Mellorar a oferta deportiva da UDC • Maximizar a divulgación dos deportes que practica a comunidade académica da UDC facilitando a or- ganización de competicións e concursos, así como a participación nas competicións que xa existan a nivel autonómico ou nacional • Ampliar e difundir os convenios da UDC para o uso de instalacións deportivas externas co fin de lograr unha oferta de actividades deportivas o máis ampla posible • Ampliar o horario de apertura das instalacións de- portivas • Ampliar os descontos que se aplican ao persoal da UDC polo uso de instalacións deportivas aos seus familiares directos • Establecer un plan de mellora da calidade dos equi- pos deportivos universitarios
 19. 19. Liña 3 Impulsar a captación de recursos a través dasCaptación de máis financiamento actividades de transferencia de tecnoloxía publico e privado • Promover unha regulación máis sinxela e eficaz dos contratos de transferencia de tecnoloxía con em- presas e administraciónsA UDC atravesa un proceso de profunda reestrutura- • Facilitar a contratación de servizos de I+D+i dación motivado por diversas causas, entre as que des- UDC por parte de empresastaca a implantación do Espazo Europeo de Educación • Recoñecer o traballo de transferencia de tecnoloxíaSuperior, a crecente demanda por parte das empresas e realizado polo profesoradoda sociedade de coñecemento e innovación que contri- • Fomentar no PDI a cultura da innovación e a trans-búan ao desenvolvemento económico, social e huma- ferencia, apoiándoo na xestión e comercializaciónno, e o novo Plan de Financiamento das universidades de patentes e na formulación da súa oferta científi-galegas que establece fondos condicionados pola con- ca, tecnolóxica e humanísticasecución duns obxectivos específicos, medidos a tra- • Regular, reorganizar, valorar e impulsar as activi-vés de indicadores auditados. Como consecuencia de dades da OTRI e da Fundación da UDC garantindo atodo iso e co fin de garantir a súa sustentabilidade, a súa transparencia e eficacianosa universidade ten que diversificar os seus recursos, • Desenvolver unha normativa clara, sinxela e incen-captar fondos e aplicar distintas estratexias para invo- tivadora da xestión de patentes da UDClucrar aos seus contribuíntes no desempeño das súas • Regular as condicións para a creación de cátedrasfuncións. As medidas que propoñemos para diversificar de empresa e o desenvolvemento social e huma-recursos e ampliar a captación de fondos concrétanse nístico, establecendo convenios coas empresas enas seguintes: institucións en que se recollan as actividades que se desenvolverán e o procedemento de selección do director/a da cátedra en cuestión
 20. 20. Fortalecer o parque tecnolóxico da UDC para a directa coas axencias públicas de xestión da inves-promoción da transferencia de tecnoloxía tigación • Elaborar unha normativa para as Empresas de Base Desenvolver un plan de captación de recursos Tecnolóxica que explore novas vías de financiamento • Establecer marcos de colaboración entre as empre- sas do parque científico e grupos de I+D+i da UDC • Potenciar e ampliar a oferta de títulos propios e de • Fomentar, promover e incentivar a creación de em- formación permanente, e ofrecer cursos de reci- presas innovadoras Spin-off de Base Tecnolóxica claxe profesional das especialidades presentes na • Promocionar entre empresas, organizacións e ad- UDC a empresas e organizacións ministracións o catálogo de oferta tecnolóxica e de • Promover, a través do Consello Social, a colabora- servizos, tanto das empresas do parque tecnolóxi- ción da sociedade no financiamento da UDC co como dos diferentes grupos de investigación da • Organizar e promover cursos de español e galego UDC para estranxeiros • Ofertar cursos de calidade e idiomas para as em-Crear unha oficina de proxectos de I+D+i que presas e as organizacións externas impartidos po-apoie as solicitudes de axudas de investigación los expertos da nosa Unidade Técnica de Calidade e polos profesores e investigadores dos centros da • Crear a figura de promotor da investigación, des- UDC que traballan con linguas estranxeiras envolvemento e innovación • Planificar unha oferta atractiva de cursos de verán • Asesorar aos grupos de investigación de cara á súa • Promocionar os nosos equipos deportivos para participación en convocatorias de proxectos de conseguir patrocinadores I+D+i en xeral e en proxectos europeos en parti- • Alugar instalacións da UDC en horarios non lectivos cular • Crear unha rede comercial de merchandising da • Impulsar o lobby UDC procurando a máxima re- UDC presentación nos organismos de financiamento da • Ofertar servizos clínicos, de consultoría e a reali- investigación e establecendo unha interlocución zación de traballos profesionais relacionados cos
 21. 21. temas en que temos expertos, respectando sempre Liña 4 non incorrer en competencia desleal coas empresas Excelencia na investigación do ramo• Ofertar servizos de formación e ciclos de confe- rencias a diferentes colectivos (co mesmo esquema Unha universidade moderna xa non ten como princi- que o da Universidade Sénior) impartidos por pro- pal e case único obxectivo a docencia. Os labores de fesorado da UDC investigación e transferencia de tecnoloxía e coñece-• Fomentar a contratación dos servizos de I+D+i da mentos á sociedade e á industria toman cada vez máis UDC e das empresas do noso parque tecnolóxico importancia, até o punto de que son o eixe principal en que se basean os rankings das universidades. Non debemos esquecer que, ademais, a investigación e a transferencia constitúen unha importante fonte de fi- nanciamento. Así, para que a posición da UDC progrese nos rankings estatais e internacionais de universidades cómpre mellorar significativamente a cantidade e cali- dade dos seus resultados de investigación. As medidas que propoñemos para acadar a excelen- cia na investigación na UDC son: Recoñecer e incentivar o labor investigador do profesorado • Potenciar os descontos docentes por actividades de investigación • Incentivar e facilitar a consecución do grao de doutor/a
 22. 22. • Deseñar un plan de acción que axude a crear no- Simplificar os procedementos burocráticos de vos grupos de investigación naqueles centros onde xestión da investigación hoxe non existe unha suficiente actividade investi- gadora consolidada • Reestruturar e descentralizar o Servizo de Investi- • Facilitar que o profesorado que ten perfil eminen- gación temente docente e/ou profesional se incorpore a • Incentivar e promover a participación do PAS na liñas de investigación prometedoras e de interese xestión da investigación dándolle o apoio e a orientación que precise • Estudar as modificacións normativas para simpli- ficar a burocracia contable evitando a duplicidadeIncentivar aos grupos de investigación na elaboración dos documentos e flexibilizando os procedementos de control de gasto, garantindo • Incrementar a reversión dos custos indirectos nos sempre a súa correcta xustificación grupos de investigación que os xeran • Negociar con entidades bancarias o uso de tarxe- • Establecer programas de dotación de persoal do- tas de crédito de pagamento previo con cargo a cente e investigador e/ou persoal de administra- proxectos garantindo sempre a correcta execución ción e servizos ligados á calidade dos grupos de dos seus gastos investigación • Proporcionar soporte burocrático aos grupos de in- Elaborar un plan estratéxico para o servizo de vestigación bibliotecas • Establecer un plan de xestión de espazos para ga- rantir a transparencia na súa asignación en función • Optimizar o servizo de bibliotecas promovendo a dos resultados de investigación súa transformación en Centros de Recursos para a • Deseñar axudas dirixidas aos grupos emerxentes Aprendizaxe e a Investigación (CRAI) para que acaden niveis de excelencia • Adaptar a estrutura do persoal ás liñas estratéxicas de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias) for- mándoo nas novas competencias e tarefas • Potenciar e promover accións para o desenvolve-
 23. 23. mento e a implantación das habilidades de infor- Liña 5 mación como competencias transversais no novo Afianzamento dos lazos coa modelo académico do EEES• Promover, incrementar, explotar e mellorar o acce- sociedade e promoción da UDC so a contidos e servizos electrónicos da biblioteca A UDC é un servizo público que debe ter un impacto social non só polas súas actividades docentes e inves- tigadoras e de transferencia, senón tamén porque debe ter un compromiso co desenvolvemento social e cultu- ral da contorna. A nosa universidade debe participar e potenciar a vida cultural e deportiva da nosa contorna estreitando lazos coas organizacións sociais, as insti- tucións político-administrativas e coas outras universi- dades da nosa Comunidade Autónoma. Ademais, a UDC ten que manter e incrementar o seu compromiso coa promoción da lingua e a cultura galegas, contribuíndo ao seu prestixio e difusión. Así mesmo, a UDC terá que pór en coñecemento da sociedade en xeral e dos seus potenciais estudantes en particular a súa capacidade para formar axeitadamente profesionais competentes e ofrecer calidade nos servi- zos que ofrece. Neste ámbito consideramos que as medidas que te- mos que desenvolver son:
 24. 24. Establecer vínculos e acordos de colaboración aquelas publicacións suxeridas pola comunidadecon asociacións culturais, fundacións, museos, científica e poderá abrir liñas de publicación máisconcellos, deputacións, colexios profesionais xenéricas ou coleccións que recollan novas obras,e demais organizacións sociais e culturais da novas tendencias e novos campos de estudonosa contorna • Establecer lazos e asinar convenios con editoriais tanto nacionais como internacionais e cos Servizos • Organizar, conxuntamente coas devanditas orga- de Publicacións doutras universidades nizacións, conferencias, visitas e outras actividades de difusión cultural, científica e tecnolóxica Impulsar o interese pola ciencia, a tecnoloxía e • Estreitar a vinculación con todos os colexios pro- as humanidades fesionais • Promover actividades de difusión do coñecemen-Difundir a lingua, a cultura, a ciencia e a inno- to organizando conferencias, exposicións, días devación galegas portas abertas, concursos ou olimpíadas do coñe- cemento, entre outras • Promover o uso do galego desde a oficina de nor- malización lingüística Estreitar as relacións institucionais • Apoiar iniciativas de promoción da lingua, a cultu- ra, a ciencia e a innovación galegas fóra da comu- • Establecer o mellor marco posible para o desenvol- nidade vemento de infraestruturas con especial énfase no • Promover a difusión dos resultados científico-tec- que ten que ver coa regularización das obras non nolóxicos dos grupos de I+D+i da UDC na prensa concluídas en diversos campus escrita, nos medios de comunicación audiovisuais, • Fomentar e impulsar a participación nas comisións na web institucional, nos boletíns internos de no- e organismos da Xunta que concirnan a asuntos re- ticias etcétera levantes para a UDC • Crear un selo editorial denominado Edicións da • Impulsar a presenza do noso profesorado nas co- Universidade da Coruña (EUDC) que promoverá misións e postos de avaliación da actividade do-
 25. 25. cente e investigadora na Xunta e no Estado Promocionar a UDC entre os seus potenciais • Impulsar as relacións coas universidades de Santia- alumnos go e Vigo, coordinando accións conxuntas de cara a lograr financiamento e eficiencia, diversificando e • Realizar visitas de promoción da UDC aos centros especializando os campus de secundaria • Establecer un marco de colaboración coas univer- • Establecer vínculos de comunicación frecuente cos sidades de Santiago e Vigo para o uso conxunto de responsables de orientación dos centros de secun- recursos específicos evitando as duplicidades neste daria, facilitándolles materiais explicativos das ti- tipo de gastos tulacións e dos servizos que ofrecemos aos nosos • Promover a concesión de doutores Honoris Causa estudantes, garantindo así o coñecemento da nosa oferta académica e a valoración da nosa calidadePotenciar o compromiso coa igualdade, a co- • Organizar “días de portas abertas” para que os es-operación e a acción humanitaria tudantes dos últimos cursos de secundaria visiten laboratorios de investigación de diferentes centros • Promocionar o voluntariado universitario da UDC • Impulsar a formación especializada e a investiga- • Organizar “campamentos científicos de verán” ofer- ción en materias de cooperación ao desenvolve- tando cursos e obradorios eminentemente prácticos mento e acción humanitaria sobre diferentes temáticas científicas, tecnolóxicas • Incrementar as medidas potenciando o desenvol- e humanísticas (natureza, informática, enxeñaría, vemento de accións en materias de igualdade de deporte, humanidades, linguas, etcétera) xénero e de oportunidades • Participar en plans de cooperación e axuda ao des- envolvemento
 26. 26. Estructura de goberno As vicerreitorías propostas son transversais ás cinco liñas de acción do noso programa, de xeito que se fo- menta a integración do labor do goberno, garantindo aPara levar adiante o programa descrito, organizaremos eficacia na xestión e a orientación de todos os mediosa xestión da universidade segundo a seguinte estrutura ao logro dos obxectivos propostos. A Vicerreitoría dode goberno: Campus de Ferrol abarca todas as liñas de acción, pois encárgase de impulsar e coordinar todas as actividades • Reitor previstas no campus de Ferrol. • Secretariado xeral • Vicerreitorías ‣ Organización e Proxección do Campus de Ferrol ‣ Relacións Internacionais, Institucionais e Difusión Cultural ‣ Estudantes, Prácticas en Empresa e Orienta- ción Laboral ‣ Economía, Planificación e Novas Tecnoloxías ‣ Investigación, Innovación e Transferencia ‣ Ordenación Académica, Persoal Docente e Investigador e Calidade • Xerencia: un xerente e dous vicexerentes
 27. 27. O candidatoLuis Castedo Ribas é catedrático da Facultade de Infor-mática da Universidade da Coruña. Nacido en Santiagode Compostela en 1966, está casado e ten un fillo. Trassuperar o curso selectivo das Escolas Técnicas na Uni-versidade de Santiago, trasladouse a Madrid para es-tudar Enxeñaría de Telecomunicación na UniversidadePolitécnica de Madrid, superando os ditos estudos en1990 coas máis altas cualificacións. Recibiu unha bolsado entón Ministerio de Educación e Ciencia para reali-zar os seus estudos de doutoramento, que completouen 1993 baixo a dirección do profesor Aníbal FigueirasVidal, tamén na Universidade Politécnica de Madrid. Foiinvestigador visitante na University of Southern Califor-nia, EEUU, e na École Supérieure d’électricité, Francia. En 1994 incorpórase á Universidade da Coruña comoprofesor titular de Universidade e en 2001 accede poroposición á praza de catedrático. Desempeñou diversoscargos de xestión na Universidade da Coruña entre osque destaca director do Departamento de Electrónica eSistemas durante seis anos; membro da Comisión deDoutoramento durante outros seis; e coordinador doMestrado Interuniversitario en Tecnoloxías da Informa-ción e Comunicacións en Redes Móbiles.
 28. 28. Luis Castedo amósase especialmente compracido da versidade da Coruña máis de 4 millóns de euros, o quealta estima que os seus alumnos teñen del como do- o levou a ser recoñecido pola Consellería de Educacióncente, segundo o acreditan os resultados das enquisas como Unidade de Transferencia dentro do programa dedocentes que anualmente deben cubrir os estudantes consolidación e estruturación de unidades de investiga-da Universidade da Coruña. No que se refire á inves- ción competitivas do SUG para o ano 2007. Finalmente,tigación, é coautor de máis de 150 artigos en revis- é de salientar que do seu grupo xurdiu a empresa detas e congresos internacionais do máximo prestixio no base tecnolóxica Nomasystems S.L. que se dedica aoámbito da enxeñaría eléctrica. Dirixiu, até o momento, desenvolvemento de software de comunicacións para10 teses de doutoramento e moitos dos seus antigos contornas de telefonía móbil e fixa.alumnos son actualmente profesores na State Univer-sity of New York (EEUU), Universidade Carlos III de Ma- Ademais da súa familia e do mundo académico, tendrid, Universidade de Sevilla e na propia Universidade unha gran paixón: a música. Estudou nos conservato-da Coruña. rios de Santiago e “Padre Soler” de El Escorial, aínda que non chegou a rematar. Recoñece ter unha débeda É coordinador do grupo de investigación en Tecno- de gratitude con D. Atilano Pereira Barcia, o profesorloxía Electrónica e Comunicacións, grupo que fundou de primaria que lle ensinou a escoitar música, e con D.á súa chegada á Universidade da Coruña e que actual- Francisco Comesaña, o seu profesor de violín no Es-mente está integrado por nove profesores doutores e corial. Deles aprendeu as leccións máis importantes:doce investigadores contratados/bolseiros. Con este coñecer e amar a música como manifestación das as-grupo levou a cabo máis de 30 proxectos de investi- piracións máis nobres e elevadas do ser humano e, porgación financiados por organismos públicos de ámbito extensión, outras formas de expresión artística comogalego, estatal e europeo, sendo director da maioría a arquitectura, a pintura ou a literatura, con especialdeles. Tamén asinou máis de 20 contratos de transfe- énfase na novela histórica, outra das súas grandesrencia de tecnoloxía con importantes empresas do sec- paixóns.tor das Tecnoloxías da Información e Comunicacións(Indra, Telefónica I+D e ATOS Origin, entre outros). Entotal, o seu grupo de investigación captou para a Uni-

×