Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estudiantes

341 views

Published on

Programa electoral reducido para estudiantes por Luis Castedo. Candidato a rector en la Universidad de A Coruña.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Estudiantes

  1. 1. Programa Electoral Luis Castedo Candidato a reitor da UDC 2011 http://luiscastedo.com
  2. 2. Benqueridos amigos e amigas da Universidade da Coruña Para vós reivindicamosPresénto a miña candidatura a Reitor para facer da UDC unha universidade Calidade docente e de aprendizaxemáis plural, máis eficaz e máis innovadora. Plural porque cremos que é • Impulsar un modelo de ensino centrado no estudante, tal como seposible que estudantes, persoal de administración e servizos, profeso- demanda na aplicación de Boloña, fomentando a implicación do alum-res e investigadores, malia a súa diversidade, se identifiquen cun mesmo nado no proceso formativo, na vida universitaria e especialmente nasproxecto, que ten como fin último a excelencia na formación dos nosos decisións que lle afectanestudantes, o éxito académico dos nosos docentes, a solvencia da nosa • Fomentar e facilitar a creación de itinerarios que conduzan á obten-xestión e o progreso da institución que nos acolle a todos. Eficaz por- ción de dobres titulacións que atraian estudantes con interese nunhaque os tempos de crise en que nos atopamos nos obrigan a aproveitar formación diferenciada e menos convencionalao máximo todos os nosos recursos humanos, materiais e financeiros. • Ofertar títulos conxuntos con outras universidades nacionais e es-E innovadora porque estamos certos de que os desafíos a que nos imos tranxeirasenfrontar se poden superar se recorremos a novas fórmulas e solucións. • Asegurar a vosa participación na avaliación de Centros e TitulaciónsAfrontamos tempos de cambio, e por iso apaixonantes, nos que non hai • Optimizar o servizo de bibliotecas promovendo a súa transformaciónlugar para o pesimismo nin a desilusión. Máis ben o contrario. Na Galicia en Centros de Recursos para a Aprendizaxe e a Investigación (CRAI)do futuro coa que todos soñamos, o coñecemento e a súa transmisión • Promover, incrementar, explotar e mellorar o acceso a contidos e ser-á nosa xuventude van xogar un papel decisivo. É responsabilidade nosa vizos electrónicos da bibliotecaadaptarnos aos novos tempos para que a UDC estea á altura dos retos • Organizar “campamentos científicos de verán”, ofertando cursos eque se nos presentan. A UDC debe responder axeitadamente á esixencia obradoiros eminentemente prácticos sobre diferentes temáticas cien-que Galicia nos demanda de ter un servizo público de educación superior tíficas, tecnolóxicas e humanísticas (natureza, informática, enxeñaría,de calidade, que lle permita proxectarse no futuro e lle axude a alcanzar deporte, humanidade, linguas estranxeiras, etc.)as súas aspiracións máis nobres de desenvolvemento humano, científicoe social. Mellorar os servizos • Reorganizar o Servizo de Asesoramento e Promoción do Estudante Unha aperta afectuosa (SAPE) mellorando o asesoramento sobre bolsas, itinerarios formati- vos e as posibilidades de mobilidade no EEES • Fundar a Páxina Web e a Revista Dixital do Estudantado Luis Castedo htttp://luiscastedo.com
  3. 3. • Crear un Consello de Estudantes onde estean representadas as distin- • Proporcionar asesoría gratuíta e incentivos ao alumnado emprendedor tas facultades e cada unha das Asociación de Estudantes que opte por desenvolver proxectos empresariais como medio de in- • Ampliar, na medida do posible, as bolsas e axudas da UDC serción no mercado laboral • Promover a creación de residencias públicas e a sinatura de convenios • Potenciar e mellorar o Observatorio Ocupacional coas privadas tanto no campus da Coruña como no de Ferrol • Realizar estudos sistemáticos da inserción laboral dos titulados da • Mellorar as condicións de estudo (horarios, bibliotecas, salas de estu- UDC do, reprografías, etc.) sen esquecer os campus periféricos • Promover a implicación do Consello social e da Fundación da Uni- • Negociar coas autoridades responsables un mellor servizo de trans- versidad da Coruña (FUAC) na orientación e na inserción laboral do porte público axeitado aos nosos horarios que ao tempo sexa eficaz estudantado e barato • Promover un transporte colectivo eficaz entre os distintos campus da Optimizar a oferta deportiva da UDC UDC • Maximizar a divulgación dos deportes que practica a comunidade • Supervisar a calidade dos servizos de restauración e cafetería nos dis- académica da UDC facilitando a organización de competicións e con- tintos campus cursos, así como a participación nas competicións que xa existan a • Xestionar axudas indirectas (bonos de comida, transporte, viaxes, fo- nivel autonómico ou nacional tocopias, etc.) • Ampliar e difundir os convenios da UDC para o uso de instalacións • Mellorar a oferta de cursos de linguas estranxeiras como complemen- deportivas externas co fin de lograr unha oferta de actividades depor- to da formación tivas o máis ampla posible • Ofertar cursos de emprendemento para apoiar os estudantes que • Ampliar o horario de apertura das instalacións deportivas queiran crear novas empresas • Ampliar os descontos que se aplican ao persoal da UDC polo uso de instalacións deportivas aos seus familiares directosPromover a vosa inserción laboral e a vosa preparación pro- • Establecer un plan de mellora da calidade dos equipos deportivos uni-fesional versitarios • Impulsar a firma de convenios a nivel institucional para que un núme- • Abrir a oferta de deportes da universidade a proposta de aqueles que ro maior de estudantes poida realizar prácticas en empresas os practican • Crear un servizo telemático de emprego da UDC que proporcione • Promocionar aos nosos equipos deportivos para conseguir patroci- orientación e apoio á inserción laboral dos seus estudantes e egre- nadores sados
  4. 4. A UDC que queremos ...Unha UDC da que nos sintamos orgullosos Unha UDC que aposte pola calidade da súa docencia ✓ Ao servizo dos seus estudantes ✓ Que motive os labores docentes dos seus profesores ✓ Que aprecie o labor do seu PAS ✓ Que fomente o uso de metodoloxías docentes innovadoras ✓ Ilusionada coa docencia e a investigación ✓ Que utilice linguas estranxeiras durante a aprendizaxe ✓ Próxima, amable, que conte coa opinión de todos ✓ Que organice racionalmente as súas actividades docentes ✓ Que contribúa á proxección da cultura, a ciencia e a innovación ga- ✓ Que promova sinerxías entre docencia e investigación legasUnha UDC que xestione eficazmente os seus recursos e loite Unha UDC que aposte decididamente pola investigación epor un mellor financiamento a innovación ✓ Capaz de negociar coas administracións públicas ✓ Que potencie os grupos de investigación ✓ Que racionalice e priorice axeitadamente o gasto ✓ Cuns altos índices de produción científica ✓ Imaxinativa á hora de explorar novas vías de financiamento ✓ Que valore a captación de axudas á investigación ✓ Áxil, sen confusos procedementos burocráticos ✓ Que impulse as actividades do Parque Tecnolóxico nos Campus da ✓ Cunha eficiente estrutura organizativa do seu PAS Coruña e Ferrol ✓ Que sexa líder en transferencia de tecnoloxíaUnha UDC atractiva para os estudantes ✓ Cunha oferta académica de titulacións que sexa un referente en Ga- licia ✓ Con residencias universitarias públicas nos Campus da Coruña e Fe- rrol ✓ Que dispoña dunhas infraestruturas e un transporte colectivo axei- tados ✓ Que se preocupe pola inserción laboral dos seus titulados. ✓ Cun Consello de Estudantes que represente a todo o estudantado

×