Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Концептуальні засади реформування сфери інтелектуальної власності та її роль в інноваційному розвитку України. О. Орлюк.

855 views

Published on

Концептуальні засади реформування сфери інтелектуальної власності та її роль в інноваційному розвитку України. О. Орлюк.

Міжнародний форум "Інтелектуальна власність та інновації". 16.11.2016.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Концептуальні засади реформування сфери інтелектуальної власності та її роль в інноваційному розвитку України. О. Орлюк.

 1. 1. Концептуальні засади реформування сфери інтелектуальної власності та її роль в інноваційному розвитку України Олена Орлюк, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
 2. 2. Підстави проведення реформи сфери інтелектуальної власності  Угода про Асоціацію України з ЄС  Стратегія Сталого розвитку Україна–2020  Рішення комітетських слухань з інтелектуальної власності та інноваційної діяльності 2014 та 2016 років  Програма діяльності КМУ України на 2016 рік  Концепція реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні  Закон України «Про судоустрій і статус суддів»
 3. 3. Глава 9 Інтелектуальна власність Цілі (стаття 157) а) спрощення створення і комерційного використання інноваційних продуктів та продуктів творчої діяльності на території Сторін; і b) досягнення належного та ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності. Угода про Асоціацію України з ЄС
 4. 4. Проект Закону «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності» Закон визначає правові та економічні засади підтримки та розвитку інноваційної діяльності, національної інноваційної системи та пріоритетних напрямів інноваційної діяльності і їх реалізації
 5. 5. Проект Закону «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності» 6) інноваційна продукція – нововведення, що реалізовано суб’єктом інноваційної діяльності у новій або значно вдосконаленій продукції або технології, новій послузі
 6. 6. Проект Закону «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності» нововведення – результат інтелектуальної творчої діяльності, який є нематеріальним активом, придатним для набуття прав інтелектуальної власності на нього у якості винаходу, корисної моделі, промислового зразка, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, сорту рослин, комерційної таємниці та має ознаки новизни порівняно з існуючими аналогами для певного сегмента ринку, практичної застосовності, здатний принести економічний ефект при створенні на його основі нової або значно вдосконаленої продукції або технології, нової послуги
 7. 7. Державна підтримка суб’єктів інноваційної діяльності відповідно до пріоритетних напрямів інноваційної діяльності здійснюється шляхом: залучення інвестицій для інноваційної діяльності; розвитку інновацій; стимулювання експорту інноваційної продукції; розвитку малого та середнього інноваційного бізнесу
 8. 8. Розвиток інновацій:  виконання проектів з виробництва нових видів конкурентоспроможної продукції (послуг), підвищення її технічного рівня, впровадження нових технологій та вдосконалення технологій, які застосовуються;  виконання проектів суб’єктів господарювання, які передбачають використання науково-технічних результатів, отриманих у вітчизняних наукових установах та вищих навчальних закладах;  підтримка діяльності технологічних парків, наукових парків, інноваційних кластерів, технологічних платформ, інноваційних бізнес-інкубаторів, центрів та мереж трансферу технологій та інших суб’єктів інноваційної інфраструктури;  отримання права на використання об’єктів права інтелектуальної власності, у тому числі на підставі ліцензійного договору,придбання нових технологій для виробництва конкурентоспроможної продукції (робіт, послуг), підвищення її технічного рівня;
 9. 9. Розвиток інновацій:  підтримка суб’єктів господарювання, що передбачають випуск імпортозаміщуючої конкурентоспроможної продукції, для організації виробництва якої потрібне освоєння нових технологій;  підтримка розробки техніко-економічного обґрунтування інноваційного проекту та підготовки інноваційного проекту;  сприяння патентуванню винаходів і селекційних досягнень в іноземних державах для забезпечення експорту продукції;  забезпечення безоплатного доступу суб’єктів інноваційної діяльності до баз даних технологій, створених за рахунок бюджетних коштів
 10. 10. Публічно-приватне партнерство Вищі навчальні заклади та науково-дослідні установи державної, комунальної форми власності спільно з приватним партнером Юридична особа виключний предмет діяльності: здійснення наукової, науково- технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій шляхом внесення як вкладу для формування її статутного капіталу право використання результатів інтелектуальної діяльності, в тому числі об’єктів права інтелектуальної власності, або право реалізації, застосування технології, виключні права на які належать ВНЗ і НУ
 11. 11. Угода про Асоціацію України з ЄС Стандарти, що стосуються прав ІВ Авторське право та суміжні права Сорти рослин Генетичні ресурси, традиційні знання та фольклор Торговельні марки Географічні зазначення Промислові зразки Патенти Топографії напівпровідникових продуктів
 12. 12. РЕАЛІЗАЦІЯ Розроблено зміни до Законів України “Про охорону прав на промислові зразки” “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” “Про охорону прав на зазначення походження товарів” “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” Проекти законів перебувають на погодженні міністерств та готуються до схвалення Кабінетом Міністрів України та подання до Верховної Ради України (відповідальний орган – Міністерство економіки і торгівлі України)
 13. 13. РЕАЛІЗАЦІЯ Розробляються зміни до законів України  “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (МЕРТ)  “Про лікарські засоби” (МОЗ)  “Про охорону прав на сорти рослин” (Мінагрополітики)  Цивільного кодексу України (книга IV, книга V – глава 75)
 14. 14. РЕАЛІЗАЦІЯ На стадії обговорення у Верховній Раді України проекти законів  № 1677 від 29.12.2014 Про внесення доповнень до Закону України "Про авторське право та суміжні права" (щодо свободи панорами) (НД)  № 3692 від 22.12.2015 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо авторського права та суміжних прав (НД)  № 4461 від 18.04.2016 Про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо діяльності організацій колективного управління (НД)
 15. 15. РЕАЛІЗАЦІЯ На стадії обговорення у Верховній Раді України проекти законів  № 4571 від 04.05.2016 Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" (щодо подолання піратства та поліпшення інвестиційного клімату) (КМУ)  № 4579 від 04.05.2016 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, розпорядження та охорони авторського права та суміжних прав (КМУ)  4629 від 10.05.2016 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет (КМУ) та інші (№№ 1765, 1812,1812-1,2157а,2352,3144,3368)
 16. 16. Реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні  Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні» від 01.06.2016 р. № 402-р  Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні» від 23.08.2016 р. № 632-р
 17. 17. Проект Закону «Про Національну систему охорони інтелектуальної власності в Україні» Закон регулює відносини, пов’язані з формуванням та реалізацією державної політики у сфері інтелектуальної власності, з організацією та функціонуванням Національної системи охорони інтелектуальної власності та її суб’єктів і спрямований на створення умов для розвитку інтелектуального, творчого, наукового й технологічного потенціалу держави, стимулювання використання об'єктів інтелектуальної власності у господарській та інноваційній діяльності, підвищення поваги до інтелектуальної власності, розвитку освіти, культури і науки у цій сфері та задоволення потреб суспільства і держави в розвиткові інноваційної економіки.
 18. 18. Проект Закону «Про Національну систему охорони інтелектуальної власності в Україні» Національна система охорони інтелектуальної власності – сукупність відносин, що регулюються цим Законом, суб’єктами яких є особи публічного та приватного права, які за допомогою притаманних їм засобів, способів і методів, із дотриманням установлених державою гарантій, забезпечують розвиток інтелектуальної, творчої діяльності та охорону і захист її результатів
 19. 19. Суб'єкти національної системи охорони інтелектуальної власності Творці (автори, виконавці, винахідники), виробники фонограм, виробники відеограм, організації мовлення, суб’єкти видавничої справи, суб’єкти сфери телебачення і радіомовлення, заявники, власники прав інтелектуальної власності, особи, що використовують об'єкти права інтелектуальної власності на законних підставах, представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені), професійні організації у сфері інтелектуальної власності, організації колективного управління, суб’єкти наукової і науково-технічної діяльності, вищі навчальні заклади, суб'єкти господарської діяльності, суб’єкти інноваційної діяльності, громадські організації, діяльність яких пов'язана зі сферою інтелектуальної власності тощо
 20. 20. Суб’єкти національної системи охорони інтелектуальної власності, що наділені владними повноваженнями  Верховна Рада України  Президент України  Кабінет Міністрів України  Національна рада України з питань інтелектуальної власності  Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;  Національний орган інтелектуальної власності  Інші центральні органи виконавчої влади, повноваження яких пов'язані з охороною та захистом прав інтелектуальної власності  Місцеві представницькі органи та органи виконавчої влади, повноваження яких пов'язані з охороною та захистом прав інтелектуальної власності
 21. 21. Елементи Національної системи охорони інтелектуальної власності Національна рада України з питань інтелектуальної власності постійно діючий консультативно- дорадчий орган, що утворюються Кабінетом Міністрів України
 22. 22. Елементи Національної системи охорони інтелектуальної власності Національна асоціація представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) України недержавна некомерційна професійна організація, яка об’єднує всіх представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), атестованих в Україні, та утворюється з метою забезпечення реалізації завдань їх самоврядування
 23. 23. Національний орган інтелектуальної власності  Державна організація, що виконує функції у сфері охорони інтелектуальної власності, визначені цим законом та іншими законами про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності  Юридична особа публічного права, утворена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, у порядку, передбаченому цим законом.  Основним завданням є забезпечення функціонування національної системи охорони інтелектуальної власності
 24. 24. Захист прав інтелектуальної власності Угода про Асоціацію України з ЄС Обов'язковість для сторін положень Угоди ТРІПС Заходи, процедури та засоби захисту мають бути добросовісними і справедливими та не повинні бути надмірно складними чи дорогими або спричиняти необґрунтовані строки чи невиправдані затримки Заходи та засоби захисту мають також бути ефективними, співрозмірними і стримуючими та мають застосовуватись таким чином, щоб уникнути створення перешкод законній торгівлі та забезпечити їх захист від зловживань
 25. 25. Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності та захисту цих прав” (МЕРТ) Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст. 51-2) Кримінальний кодекс України (ст.ст. 96-1, 96-2, 176, 177, 229) Митний кодекс України (ст. ст. 238, 239, 399, 401, 476, 497, 498) Закон України “Про виконавче провадження” (ст. 7)
 26. 26. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р. № 1402-VІІІ Вищий суд з питань інтелектуальної власності як суд першої інстанції
 27. 27. Вимоги щодо судді Вищого спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності (ст. 33)  Особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді  За результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Вищому суді з питань інтелектуальної власності
 28. 28. Вимоги щодо судді Вищого спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності (ст. 33) А також відповідає одній із наступних вимог: має стаж роботи на посаді судді не менше трьох років; має досвід професійної діяльності представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) щонайменше п’ять років; має досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності щонайменше п’ять років; має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених пунктами 1-3 цієї частини, щонайменше п’ять років.
 29. 29. Олена Орлюк, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України, директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, в.о. завідувача кафедри інтелектуальної власності Київського національного університету імені Тараса Шевченка e.orliyk@ndiiv.org.ua м. Київ, вул. Володимирська, 60, каб. 263 Дякую за увагу

×