Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Веб – сервіси: ризики ІТ - юриста

614 views

Published on

Веб – сервіси: ризики ІТ - юриста.
Костянтин Зеров
Консультант Директора НДІ ІВ НАПрН України з інформаційних технологій
ІІІ Всеукраїнська школа з ІТ- та Інтернет-права
Одеса, 10 вересня, 2016 р.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Веб – сервіси: ризики ІТ - юриста

 1. 1. Веб – сервіси: ризики ІТ - юриста Костянтин Зеров Консультант Директора НДІ ІВ НАПрН України з інформаційних технологій ІІІ Всеукраїнська школа з ІТ- та Інтернет-права Одеса, 10 вересня, 2016 р.
 2. 2. 2 Згідно з попередньою програмою ІІІ Всеукраїнської школи з ІТ- та Інтернет-права мав виступати , тож автор вирішив не відступати від “тренду” і використати відповідний тематичний матеріал в якості супроводжуючих ілюстрацій. В цьому документі використані, зокрема, кадри /персонажі з анімаційного телесеріалу та відеоігор серії “Pokemon” (правоволоділець - The Pokemon Company International). Зазначені кадри /персонажі використані в некомерційних цілях, виключно як ілюстрації для навчання в обсязі, який відповідає зазначеній меті, відповідно до положень ст.23 Закону України “Про авторське право і суміжні права”. NB! Перелік питань, описаних в цьому документі ні за яких обставин не може розглядатись як вичерпний, а радше - як такий, що обумовлений часовими обмеженнями виступу. Описані ситуації ні за яких обставин не мають розглядатися як “істина в останній інстанції”, а радше – як запрошення автора до професійної дискусії. Автор залишає за собою право на зміну наукової позиції. K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 3. 3. 3 K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 4. 4. 4 K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 5. 5. 5 K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 6. 6. • Створення на замовлення і передача майнових прав ІВ на веб-сайт, його компоненти; • Наповнення сайту контентом; • Метатеги; • Доменні імена; • Непряме порушення авторських прав; • Відповідальність за “пасивний” хостинг; • Відповідальність за коментарі користувачів; • Персональні дані; • Реклама; • Електронна комерція; • SEO – договори; • проблеми ігрового простору та віртуальної власності; • Computer Generated works; • Підсудність; • … 6 K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 7. 7. 7 Website Copyright Html code, content, music, audiovisual works, fonts, computer programs, databases, UGC Trademark (optional) TM Vs domain name; UGC; sound TM; metatags Trade names (optional) Software patents (optional) Industrial designs (optional) GUI, buttons, elements Domain name (not necessary) K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016 Corporate recourses; Special zones IoT
 8. 8. Module. Domain names 8 K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 9. 9. Умови недобросовісності доменного імені за UDRP (п.4(а) Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy): (i) domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and доменне ім'я тотожне або схоже з торговельною маркою, на яку позивач має права; та (ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and Реєстрант доменного імені не має жодних прав чи законних інтересів стосовно доменного імені; (iii) domain name has been registered and is being used in bad faith. Доменне ім'я було зареєстровано і використовується недобросовісно In the administrative proceeding, the complainant must prove that each of these three elements are present. В адміністративному процесі заявник повинен довести наявність кожного з названих трьох елементів 9 See more: goo.gl/kAY01r K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 10. 10. The Right of Previous User to a Trade Mark Law on Protection of Rights to Marks for Goods and Services Article 16 6.The exclusive right of a proprietor of a certificate to prohibit the use of the registered mark by other persons without his permission does not extend to: exercising of any right acquired before the date of filing the application or, if the application priority was claimed, before the priority date; 6.Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; Civil Code of Ukraine. Article 500. 1. Any person who before the date of application submission for a trademark, or in case of priority declaration before the date of the application priority, for the sake of his operation used a trademark in good faith in Ukraine or made considerable and major preparation for such use, shall be entitled to continue such use at no cost or to use as was envisaged by the mentioned preparation (the previous user right). 1. Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності 1) добросовісно 2) використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). http://reyestr.court.gov.ua/Review/27547786 10 K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 11. 11. 11 Protection of rights to a well-known mark Article 25. 1. The protection of rights to a well-known mark is provided according to Article 6-bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property and the present Law and is based on the recognition of the mark as a well-known mark by the Appellate Chamber or the court. The mark can be recognized as well-known irrespective of its registration in Ukraine. 1. Охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні 4. The mark is protected in the same way as if the mark was filed for registration in Ukraine from the date, from which the mark is recognized as a well-known mark in Ukraine by the decision of the Appellate Chamber or the court… 4. З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні… K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 12. 12. 12http://reyestr.court.gov.ua/Review/43978955 Справа № 2-4760/14 Позивач 09.07.2014 року звернувся з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Хостинг-Україна», ОСОБА_2, Державної служби інтелектуальної власності України про визнання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомою в Україні та припинення порушення прав інтелектуальної власності на добре відому торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1». В обґрунтування позовних вимог позивач зазначав, що надані ним докази свідчать про те, що станом на 31.10.2011 року торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» вже була добре відомою в Україні для товарів 16 класу МКТП «канцелярські товари», тому реєстрація доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2, яке містить у своєму складі позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», здійснена із порушенням вимог чинного законодавства України. З урахуванням наявності підстав для визнання знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим в Україні станом на 31.10.2011 року для товарів 16 класу МКТП …. суд вважає такою, що підлягає задоволенню позовну вимогу про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України здійснити публікацію про визнання знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим в Україні станом на 31.10.2011 року для товарів 16 класу МКТП … Судом встановлено, що 26.02.2014 року відповідачем ТОВ «Хостинг-Україна» в українській зоні всесвітньої мережі Інтернет на ім'я відповідача ОСОБА_2 було зареєстроване доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_2. Висновком судової експертизи, який суд оцінює в якості належного та допустимого доказу у справі, позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», використане у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_2, визнане схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1», який позивач просить визнати добре відомим в Україні. … суд приходить до висновку про обґрунтованість вимог позивача в частині заборони використання відповідачу ОСОБА_2 позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» в доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_2, оскільки, як встановлено судом, вказане позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою торговельною маркою позивача. … суд визнає обґрунтованими позовні вимоги позивача про припинення делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2. з урахуванням того, що спірне доменне ім'я порушує права позивача на добре відому торговельну марку, реєстрація вказаного доменного імені відповідачем ТОВ «Хостинг-Україна», яке хоча і не мало обов'язку щодо перевірки правомірності використання відповідачем ОСОБА_2 при здійсненні реєстрації спірного доменного імені, призвела до порушення прав інтелектуальної власності позивача на добре відому торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1». K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 13. 13. 13 Module. META TAGS Meta elements are tags used in HTML and XHTML documents to provide structured metadata about a Web page. The meta element has two uses: either to emulate the use of an HTTP response header field, or to embed additional metadata within the HTML document. <meta name="Description" content="Рекомендации по поимке всех покемонов"> <meta name="Keywords" content="покемон, покемоны, pokemon, собери их всех"> Some websites may embed names of trademarks so search engines will list links to that urls K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 14. 14. 14 1) ТМ буде використано з метою ідентифікації товарів/послуг, які правомірно реалізуються на сайті, 2)некомерційне використання 3) новини Article 16.4. The following shall be considered to be the use of a mark: using the mark in business documentation or in advertising, and on the Internet network. Doesn't matter where: in the “visible” part of the website or in the meta tags 6. The exclusive right of a proprietor of a certificate to prohibit the use of the registered mark by other persons without his permission does not extend to: • the use of the mark for the goods introduced into the commercial turnover under this mark by the proprietor of the certificate or by his permission, provided that the proprietor of the certificate has no essential reasons to prohibit such a use in connection with the following selling of the goods, in particular in case when the condition of goods changed or the quality of the goods lowered after its introducing into the commercial turnover; • the non-commercial use of the mark; • all forms of broadcasting and commentaries in news; Судова практика по метатегам в США: BROOKFIELD COMMUNICATIONS, INC., v. WEST COAST ENTERTAINMENT CORPORATION. 174 F.3d 1036 Playboy v. Netscape, 354 F.3d 1020 (9th Cir. 2004) K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 15. 15. 15 a) ‘advertising’ means the making of a representation in any form in connection with a trade, business, craft or profession in order to promote the supply of goods or services, including immovable property, rights and obligations; "реклама" означає здійснення заяви в будь-якій формі, пов'язаної з торгівлею, підприємницькою діяльністю, ремеслом чи професійною діяльністю, з метою сприяння збільшенню постачання товарів або послуг, включаючи нерухоме майно, права та зобов'язання; DIRECTIVE 2006/114/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 December 2006 concerning misleading and comparative advertising European Court of Justice. Case C-657/11 Article 2(a) of Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 concerning misleading and comparative advertising, must be interpreted as meaning that the term ‘advertising’, as defined by those provisions, covers, in a situation such as that at issue in the main proceedings, the use of a domain name and that of metatags in a website’s metadata. By contrast, the registration of a domain name, as such, is not encompassed by that term. термін «реклама» охоплює … використання доменного імені та метатегів в метаданих вебсайту. Реєстрація доменного імені як така, не охоплюються цим терміном. Тобто, доменне ім'я та метатеги в країнах ЄС можуть бути визнані формою недобросовісної реклами. K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 16. 16. 16 Закон України “Про рекламу” реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь- який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару; Закон України “Про інформацію” інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді; Аналогічний підхід, на думку автора, можливий і в Україні, оскільки: K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 17. 17. Module. Creating / Buying a website 17 K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 18. 18. Customer - Contractor 1. Subject Matter of Agreement; 2. Subcontracting; 3. Parties’ Obligations; - Mechanism for change orders; - Testing; - Maintenance and Support; 4. Order of delivery-acceptance of the work; 5. Payment & terms; 6. Intellectual Property ownership; 7. Territory; 8. Duration; 9. Scope of IP rights: • reproduction of work; • versions, adaptations, arrangements and other similar alterations to work; • communication to the public of work in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them; * The possibility of using the materials, that are distributed based on free public licences; ** GUI + the right to submit applications and receive protection documents for industrial designs based on the work in Ukraine and worldwide; 10. Warranties & Representations; 11. Force majeure; 12. Confidentiality; 13. Dispute resolution process. 14. Domain name registration. 18 K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 19. 19. 19 Why GUI (graphical user interface) is so important? The object of an industrial design may be the shape, picture, or coloration, or their combination, which define the appearance of an industrial product and are intended to satisfy aesthetic and ergonomic demands. Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу й призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. The legal protection is granted to an industrial design that does not contradict the public order, principles of humanity and morals, and complies with the patentability conditions. Правова охорона надається промисловому зразку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі та відповідає умові патентоспроможності. An industrial design meets patentability conditions if it is new. Умовою патентоспроможності промислового зразка є новизна. An industrial design is considered new if the aggregate of its substantial features has not become universally accessible in the world before the date of filing the application with the Office or, if priority is claimed, before its priority date. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 20. 20. 20 During the examination: the application is checked for conformity with formal requirements… and rules determined on its basis by the Office; Під час проведення експертизи: заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам … та правилам… A product is considered manufactured with the use of a patented industrial design if all substantial features of the industrial design have been used in the manufacture. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка. territorial nature! K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 21. 21. 21 The Locarno Classification (LOC), established by the Locarno Agreement (1968), is an international classification used for the purposes of the registration of industrial designs. The tenth edition of the LOC came into force on January 1, 2014 Subclass 04 SCREEN DISPLAYS AND ICONS ДИСПЛЕЇ ТА ПІКТОГРАМИ G0176 Graphical user interfaces [computer screen layout] I007 3 I0023 Icons [for computers] I000 1 I0097 Interfaces (Graphical user —) [computer screen layout] Class 14 RECORDING, COMMUNICATION OR INFORMATION RETRIEVAL EQUIPMENT УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ЗАПИСУВАННЯ, ЗВ'ЯЗКУ ЧИ ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 22. 22. 22 K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 23. 23. 23 (19) Registration office code US Design number D717814 (21) Application number 29406862 (25) Application language code en (22) Application date 19-11-2011 (15) Registration date 18-11-2014 (57) Design description We claim the ornamental design for a display panel of a programmed computer system with a graphical user interface, as shown and described. The FIGURE is a front view of a display panel of a programmed computer system with a graphical user interface. The broken lines shown in the drawings illustrate portions of the graphical user interface that form no part of the claimed design. (51)Locarno classification 14.04 Domestic classification D14486 (71)/(73)/(78) Owner Organization name Facebook, Inc K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 24. 24. 24 Organization name The London Organising Commitee of the Olympic Games Limited and Paralympic Games Limited (51)Locarno classification 14.04 (19)Registration office code EM Design number 000894522-0005 (21)Application number 000894522 (25)Application language code en (22)Application date 27-02-2008 (15)Registration date 27-02-2008 Publication date 09-04-2008 K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 25. 25. Buying a website Additional attention to: 1. What are you going to buy? (Website only, domain name, trademark, company). 2. You can’t buy associated social media accounts. 3. Content of the website. IP issues. Make sure you know exactly what you’re buying. New license? 4. Warranties & Representations 25 K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 26. 26. Module. Copyright issues 26 K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 27. 27. Direct use of a work on the website 1. Is the work protected by copyright? 2. Is there a specific exception in the copyright law that covers your use?* (Art. 21-25 Law of Ukraine on Copyright and Related Rights without the consent of the author (or other copyright holder), and with mandatory indication of the author's name and of the source of borrowing ) 3. Is there a license that covers your use? 4. Do you need a permission from the copyright holder for your use? 5. Scope of rights & Territory *Art. 5 Directive 2001/29/EC Member States may provide for exceptions or limitations … * Is your use covered by fair use doctrine ? (Only in the USA ) / Fair dealing (UK) Checklist Just because a work is on the Internet, it doesn’t mean that the work is free to use! 27 K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 28. 28. Uploading to a server Internet copies on the user’s computer made by an end- user in the course of viewing a website / Downloading reproduction Communication to the public reproduction 28 Work placed on the Internet K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 29. 29. Is there a license that covers your use? 29 K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 30. 30. Is there a license that covers your use? 30 K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 31. 31. 31 Is there a license that covers your use? K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 32. 32. IMAGE LICENSES A STANDARD IMAGE LICENSE grants you the right to use Images: 1. As a digital reproduction, including on websites, in online advertising, in social media, in mobile advertising, mobile "apps", software, e-cards, e-publications (e-books, e-magazines, blogs, etc.), and in online media (including on video-sharing services such as YouTube, Dailymotion, Vimeo, etc., subject to the budget limitations set forth in sub-paragraph I.a.i.4 below); 2. Printed in physical form as part of product packaging and labeling, letterhead and business cards, point of sale advertising, billboards, CD and DVD cover art, or in the advertising and copy of tangible media, including magazines, newspapers, and books provided no Image is reproduced more than 500,000 times in the aggregate; 3. As part of an "Out-of-Home" advertising campaign, provided the intended audience for such campaign is less than 500,000 gross impressions. 4. Incorporated into film, video, television series, advertisement, or other multimedia productions for distribution in any medium now known or hereafter devised (each a "Production"), without regard to audience size, provided the budget for any such Production does not exceed USD $10,000; 5. For your own personal, non-commercial use (not for resale, download, distribution, or any commercial use of any kind). AN ENHANCED IMAGE LICENSE grants you the right to use Images: 1. In any manner permitted under a Standard Image License, without any limitation on the number of reproductions, impressions, or budget; 2. Incorporated into merchandise intended for sale or promotional distribution (collectively "Merchandise"), including, without limitation, textiles, artwork, magnets, wall-art, calendars, toys, stationery, greeting cards, and any other physical reproduction for resale or distribution, provided that such Merchandise incorporates material creative or functional elements apart from the Image(s). 3. In wall art (and without requiring further creative or functional elements) for decorative purposes in a commercial space owned by you or your client, and not for sale. 4. Incorporated as elements of digital templates for sale or distribution. http://www.shutterstock.com/en/license Is there a license that covers your use? 32 K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 33. 33. Is there a license that covers your use? ЛИЦЕНЗИИ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ СТАНДАРТНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ предоставляет вам право на использование Изображений: В качестве цифровой репродукции, в том числе на сайтах, в онлайн-рекламе, в социальных сетях, в мобильной рекламе, в мобильных «приложениях», программах, электронных открытках, электронных публикациях (электронных книгах, электронных журналах, блогах и т.д.), а также в электронных СМИ (в том числе в службах видеообмена, таких как YouTube, Dailymotion, Vimeo и т.д. с учетом ограничений бюджета, указанных в подпункте I.a.i.4 ниже); В печатном виде на упаковке или в маркировке товаров, на фирменном бланке и в визитных карточках, в рекламных материалах в торговых точках, на рекламных щитах, на обложках дисков CD и DVD либо в рекламе и копиях материальных носителей данных, включая журналы, газеты и книги, при условии что Изображение в общей сложности будет воспроизведено не более 500 000 раз; В наружной рекламе при условии, что ее целевая аудитория составляет менее 500 000 контактов (gross impressions). В фильмах, видео, телесериалах, рекламе и другой мультимедийной продукции (далее - «Видеопродукция») для распространения любыми средствами, которые известны в данный момент или которые будут разработаны в будущем, независимо от размера аудитории, при условии, что бюджет такой Видеопродукции не превышает 10 000 долл. США; Для вашего личного некоммерческого использования (не для перепродажи, загрузки, распространения или любого другого способа коммерческого использования). РАСШИРЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ предоставляет вам право на использование Изображений: Любым способом, разрешенным согласно Стандартной лицензии на изображение без каких-либо ограничений количества воспроизведений, перепечаток или бюджета; На товарах для продажи или распространения с целью рекламы (далее совместно именуемые «Товары»), включая, среди прочего, текстильные изделия, предметы искусства, магниты, наклейки на стену, календари, игрушки, канцелярские принадлежности, открытки и любое другое воспроизведение, предназначенное для перепродажи или распространения, при условии, что такие Товары помимо Изображения (Изображений) содержат материальные творческие или функциональные элементы. В наклейках на стену (без запроса дополнительных творческих или функциональных элементов), используемых для декоративных целей в коммерческих помещениях, принадлежащих вам или вашему клиенту, и не для продажи. В качестве элементов цифровых шаблонов для продажи или распространения. http://www.shutterstock.com/ru/license 33 K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 34. 34. Веб-шрифти Is there a license that covers your use? Специфіка правової охорони шрифтів авторським правом в сучасних умовах полягає у їх двоїстій природі: з одного боку шрифти є самостійними об’єктами авторського права і охороняються як графічні твори. Комп’ютерні растрові шрифти є цифровою формою вираження шрифтів, а відтак так само є графічними творами; з іншого боку, комп’ютерні контурні шрифти підлягають правової охороні як комп’ютерні програми K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016 34
 35. 35. A Dutch font foundry has sued the makers of Rick Santorum's website, alleging copyright infringement for the way the site used their font. The suit sought $2 million in damages. See more: http://techpresident.com/short-post/lawsuit-alleges-rick-santorums-website-built-counterfeit-font K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016 35
 36. 36. Fonts & Licensing Example from www.myfonts.com If you have only a Desktop license, you can’t use font on a website. It’ll be an infringement of copyright K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016 36
 37. 37. Webfont: for your website or web application A webfont license allows you to embed the font into your website, so that it can be displayed on any browser. You will be serving the webfont kit for your own site and linking it in the CSS. Webfonts can be used across multiple websites/domains as long as the websites/domains all belong to the single License Owner, and the pageviews are not exceeded. Agencies responsible for multiple clients’ websites, for example web design agencies or hosting providers, may not share a single webfont license across multiple clients’ websites. Every time the webpage using the webfont kit is loaded (i.e, the webfont kit CSS which holds the @font-face rule is called) the counting system counts a single pageview for each webfont within the webfont kit. If the font file itself won’t be embedded in the website (for example, when the font is used in a static graphic image such as a logo) you should purchase a Desktop license instead. You get a monthly pageview allowance for your webfonts. This license does not need to be renewed. For example, if you purchase a license that covers 10,000 monthly pageviews, you will remain within your license as long as you do not get more than 10,000 views per month. If the website starts getting more traffic, simply place a new purchase for the additional monthly pageviews you require, as Pay Once webfont purchases are cumulative. K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016 37
 38. 38. 38 Do you need a permission from the copyright holder for your use?
 39. 39. 39 Territory K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 40. 40. 40 Otherwise… K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 41. 41. 41 Linking, hotlinking, Framing, embeding Linking “go to” ----- > Framing <----------- K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 42. 42. 42 CJEU Case C-466/12 Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd v Retriever Sverige AB Article 3(1) of Directive 2001/29/EC … must be interpreted as meaning that the provision on a website of clickable links to works freely available on another website does not constitute an ‘act of communication to the public’, as referred to in that provision. Therefore, since there is no new public, the authorisation of the copyright holders is not required for a communication to the public such as that in the main proceedings. On the other hand, where a clickable link makes it possible for users of the site on which that link appears to circumvent restrictions put in place by the site on which the protected work appears in order to restrict public access to that work to the latter site’s subscribers only, and the link accordingly constitutes an intervention without which those users would not be able to access the works transmitted, all those users must be deemed to be a new public, which was not taken into account by the copyright holders when they authorised the initial communication, and accordingly the holders’ authorisation is required for such a communication to the public. This is the case, in particular, where the work is no longer available to the public on the site on which it was initially communicated or where it is henceforth available on that site only to a restricted public, while being accessible on another Internet site without the copyright holders’ authorisation. K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 43. 43. 43 CJEU Case C-348/13 BestWater International GmbH v Michael Mebes, Stefan Potsch The mere fact that a protected work, freely available on an internet site, is inserted into another internet site by means of a link using the ‘framing’ technique, such as that used in the case in the main proceedings, cannot classified as ‘communication to the public’ within the meaning of Article 3(1) of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society since the work at issue is not transmitted to a new public or communicated a specific technical method different from that of the original communication. K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 44. 44. 44 K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016 Uploading to a server Website w/o access restriction Website with framing/hotlinking copies on the user’s computer made by an end- user in the course of viewing a website / Downloading -''-''- with restrictions (for example subscribtion) Website with framing/hotlinking New public reproduction Communication to the public reproduction
 45. 45. 45 K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 46. 46. 46 Article 3(1) of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society must be interpreted as meaning that, in order to establish whether the fact of posting, on a website, hyperlinks to protected works, which are freely available on another website without the consent of the copyright holder, constitutes a ‘communication to the public’ within the meaning of that provision, it is to be determined whether those links are provided without the pursuit of financial gain by a person who did not know or could not reasonably have known the illegal nature of the publication of those works on that other website or whether, on the contrary, those links are provided for such a purpose, a situation in which that knowledge must be presumed. Case C-160/15
 47. 47. 47
 48. 48. 48 K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 49. 49. WEB 2.0 49 K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016 Web 2.0 is the network as platform, spanning all connected devices; Web 2.0 applications are those that make the most of the intrinsic advantages of that platform: delivering software as a continually-updated service that gets better the more people use it, consuming and remixing data from multiple sources, including individual users, while providing their own data and services in a form that allows remixing by others, creating network effects through an “architecture of participation,” and going beyond the page metaphor of Web 1.0 to deliver rich user experiences. - Tim O'Reilly See more: What Is Web 2.0Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software by Tim O'Reilly
 50. 50. Module. Indirect infringement & indirect liability 50 K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 51. 51. 51
 52. 52. 52 USA 1) contributory infringement : (1) that there has been a direct infringement; (2) that the accused contributory infringer has actual or constructive knowledge of the infringing activity; and (3) that the accused contributory infringer caused or materially contributed to the underlying direct infringement. 1) Вклад у порушення 1)мало місце пряме порушення авторських прав 2) знання про порушення авторського права 3) непрямий порушник сприяє, спричиняє та здійснює матеріальний внесок у правопорушення 2) vicarious infringement: (1) that there has been a direct infringement; (2) that the accused vicarious infringer had the right and ability to control or supervise the underlying direct infringement; and (3) that the accused vicarious infringer derived a direct financial benefit from the underlying direct infringement. 2) Посередницьке (субститутне) порушення - порушення, для настання якого має мати бути сукупність наступних умов: 1) мало місце пряме порушення авторських прав 2) непрямий порушник мав пряму фінансову вигоду від діяльності особи, що здійснила пряме порушення та 3) непрямий порушник мав можливість здійснювати нагляд та контролювати такі діяння 3) inducement infringement (Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Vs Grokster Ltd. 2005) - one who distributes a device with the object of promoting its use to infringe copyright, as shown by clear expression or other affirmative steps taken to foster infringement, is liable for the resulting acts of infringement by third parties. 3) Порушення внаслідок схиляння до неправомірного використання об'єкту: особа, що поширює пристрої/програмне забезпечення з метою сприяння їх використанню для порушення авторських прав, вчиняє інші позитивні дії для сприяння порушенню, несе відповідальність за порушення третіх осіб. K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 53. 53. 53 Copyright holder Producer Artist Public Event platform direct USA K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 54. 54. 54 Dual use technology cases Sony Corp. v. Universal City Studios 464 U.S. 417 (1984) [T]he sale of copying equipment, does not constitute contributory infringement if the product is widely used for legitimate, unobjectionable purposes, or, indeed, is merely capable of substantial non- infringing uses (COSNU) K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 55. 55. 55 A & M Records, Inc. v. Napster, Inc. 239 F.3d 1004 (9th Cir., 2001) Napster has actual knowledge that specific infringing material is available using its system, that it could block access to the system by suppliers of the infringing material, and that it failed to remove the material. The ability to block infringers' access to a particular environment for any reason whatsoever is evidence of the right and ability to supervise. Here, plaintiffs have demonstrated that Napster retains the right to control access to its system. Napster has an express reservation of rights policy, stating on its website that it expressly reserves the "right to refuse service and terminate accounts in [its] discretion, including, but not limited to, if Napster believes that user conduct violates applicable law ... or for any reason in Napster's sole discretion, with or without cause.” Napster had the right and ability to police its system and failed to exercise that right to prevent the exchange of copyrighted material. USA K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 56. 56. 56 In re Aimster Copyright Litigation, 334 F.3d 643 (7th Cir. 2003) […] noninfringing uses of Aimster's service are possibilities, but as should be evident from our earlier discussion the question is how probable they are. It is not enough, as we have said, that a product or service be physically capable, as it were, of a noninfringing use. Aimster has failed to produce any evidence that its service has ever been used for a noninfringing use, let alone evidence concerning the frequency of such uses. Even when there are noninfringing uses of an Internet file- sharing service, moreover, if the infringing uses are substantial then to avoid liability as a contributory infringer the provider of the service must show that it would have been disproportionately costly for him to eliminate or at least reduce substantially the infringing uses. Aimster failed to make that showing too… […] We also reject Aimster's argument that because the Court said in Sony that mere "constructive knowledge" of infringing uses is not enough for contributory infringement, 464 U.S. at 439, 104 S.Ct. 774,and the encryption feature of Aimster's service prevented Deep from knowing what songs were being copied by the users of his system, he lacked the knowledge of infringing uses that liability for contributory infringement requires. Willful blindness is knowledge, in copyright law USA K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 57. 57. 57 MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913 (2005) inducement infringement - one who distributes a device with the object of promoting its use to infringe copyright, as shown by clear expression or other affirmative steps taken to foster infringement, is liable for the resulting acts of infringement by third parties. Порушення внаслідок схиляння до неправомірного використання об'єкту: особа, що поширює пристрої/програмне забезпечення з метою сприяння їх використанню для порушення авторських прав, вчиняє інші позитивні дії для сприяння порушенню, несе відповідальність за порушення третіх осіб. USA * advertising an infringing use or instructing how to engage in an infringing use * neither respondent attempted to develop filtering tools or other mechanisms to diminish the infringing activity using their software. * respondents make money by selling advertising space, then by directing ads to the screens of computers employing their software. The more their software is used, the more ads are sent out and the greater the advertising revenue. Since the extent of the software's use determines the gain to the distributors, the commercial sense of their enterprise turns on high-volume use, which the record shows is infringing. This evidence alone would not justify an inference of unlawful intent K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 58. 58. 58 (a)ISPs (passive intermediaries) exempt (a) Звільнення для інтернет-провайдерів (пасивні посередники) (b)No liability for passive caching (b)Звільнення від відповідальності за пасивне кешування (c)OSPs (store information for mass distribution to others) exempt if comply with notice and takedown (c) OSPs (зберігання інформації для масового поширення третім особам) звільняються при дотриманні процедури notice and takedown (d) Search engines (information location tools) exempt if comply with notice and takedown (d) Пошукові системи (інструменти визначення інформації про місце знаходження) звільняються при дотриманні процедури notice and takedown (f) Penalties for abusive notice & takedowns (f) штрафи за перекручення інформації notice and takedown (i) Duty to terminate repeat infringers and to "accommodate ... standard technical measures" used by copyright owners (i) обов'язок припинити доступ неодноразовим порушникам АП та застосування ... стандартних технічних засобів, що використовуються правоволодільцями (m) No duty to monitor (М) відсутність зобов'язання щодо моніторингу DMCA Section 512 Якщо веб ресурс не доводить звільнення по 512 – судові теорії непрямої відповідальності K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 59. 59. 59 512 k 1 b (B)As used in this section, other than subsection (a), the term “service provider” means a provider of online services or network access, or the operator of facilities therefor, and includes an entity described in subparagraph (A). (B) Используемый в настоящем разделе, кроме значения в подразделе (a), термин ‘поставщик услуг’ означает поставщика интерактивных услуг или сетевого доступа, или оператора оборудования для данных целей, а также включает организацию, описанную в подпункте (A). K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 60. 60. 60 (i)CONDITIONS FOR ELIGIBILITY.—(1)ACCOMMODATION OF TECHNOLOGY.—The limitations on liability established by this section shall apply to a service provider only if the service provider—(A)has adopted and reasonably implemented, and informs subscribers and account holders of the service provider’s system or network of, a policy that provides for the termination in appropriate circumstances of subscribers and account holders of the service provider’s system or network who are repeat infringers; and (B)accommodates and does not interfere with standard technical measures. (i) УСЛОВИЯ ПРАВОМОЧНОСТИ.—(1)СОГЛАСОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ.—Ограничения ответственности, оговоренные в настоящем разделе, применимы к поставщику услуг, только если поставщик услуг—(A) принял и разумным образом осуществил, а также информирует абонентов и владельцев счетов в системе или сети поставщика услуг о политике, которая обеспечивает прекращение в соответствующих обстоятельствах работы с абонентами и владельцами счетов в системе или сети поставщика услуг, которые являются неоднократными нарушителями; и (B)согласовывает и не вмешивается в стандартные технические меры. K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 61. 61. 61 (c)INFORMATION RESIDING ON SYSTEMS OR NETWORKS AT DIRECTION OF USERS.— (1)IN GENERAL.—A service provider shall not be liable for monetary relief, or, except as provided in subsection (j), for injunctive or other equitable relief, for infringement of copyright by reason of the storage at the direction of a user of material that resides on a system or network controlled or operated by or for the service provider, if the service provider—(A)(i)does not have actual knowledge that the material or an activity using the material on the system or network is infringing; (ii)in the absence of such actual knowledge, is not aware of facts or circumstances from which infringing activity is apparent; or (iii)upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove, or disable access to, the material; (B) does not receive a financial benefit directly attributable to the infringing activity, in a case in which the service provider has the right and ability to control such activity; and (C)upon notification of claimed infringement as described in paragraph (3), responds expeditiously to remove, or disable access to, the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity. (2)DESIGNATED AGENT.—The limitations on liability established in this subsection apply to a service provider only if the service provider has designated an agent to receive notifications of claimed infringement described in paragraph (3), by making available through its service, including on its website in a location accessible to the public, and by providing to the Copyright Office, substantially the following information:(A)the name, address, phone number, and electronic mail address of the agent. (B)other contact information which the Register of Copyrights may deem appropriate. The Register of Copyrights shall maintain a current directory of agents available to the public for inspection, including through the Internet, and may require payment of a fee by service providers to cover the costs of maintaining the directory. K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 62. 62. 62 (c)ИНФОРМАЦИЯ, ПОСТОЯННО ХРАНЯЩАЯСЯ В СИСТЕМАХ ИЛИ СЕТЯХ ПО УКАЗАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.— (1)ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.— Поставщик услуг не отвечает за денежное удовлетворение или, кроме того, что предусмотрено в подразделе (j), за средство судебной защиты в виде судебного запрета или по иному праву справедливости, за нарушение авторских прав по причине хранения по указанию пользователя материала, который постоянно хранится в системе или сети, контролируемой или эксплуатируемой поставщиком услуг или от его имени, если поставщик услуг—(A)(i) фактически не осведомлён о том, что материал или деятельность по использованию материала из системы или сети составляет нарушение; (ii) При такой фактической неосведомлённости он не знал о фактах или обстоятельствах, при которых такие правонарушающие действия очевидны; Или (iii) при получении таких знаний или осведомлённости он совершает быстрые действия, чтобы удалить материал или блокировать доступ к нему; (B) Не получает материальной выгоды, непосредственно относимой на счёт правонарушающих действий, в случае, когда поставщик услуг имеет право и способность контролировать такую деятельность; и (C) при извещении о заявленном нарушении, как описывается в пункте (3), быстро реагирует с тем, чтобы удалить материал или заблокировать доступ к такому материалу, который заявлен как составляющий нарушение, или является объектом правонарушающих действий. (2)НАЗНАЧЕННЫЙ АГЕНТ.— Ограничения ответственности, оговоренные в настоящем подразделе, применимы к поставщику услуг, только если поставщик услуг назначил агента по получению извещений о заявленных нарушениях, описанных в пункте (3), посредством предоставления с помощью своих услуг, в том числе через веб-сайт с общедоступным местонахождением, а также в Ведомство по охране авторских прав, в основном, следующей информации: (A) имени, адреса, номера телефона и электронного адреса агента. (B)прочих контактных данных, которые считаются уместными Регистратором Ведомства по охране авторских прав. Регистратор Ведомства по охране авторских прав ведёт текущий перечень агентов, доступных для проверки общественностью, в том числе через Интернет, как в электронном, так и бумажном формате, а также может потребовать с поставщиков услуг уплаты сборов для покрытия затрат по ведению такого перечня. K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 63. 63. 63 (A)Whether, on the current record, YouTube had knowledge or awareness of any specific infringements (including any clips in suit not express noted in this opinion); (B) Whether, on the current record, YouTube willfully blinded itself to specific infringements; (C)Whether YouTube had the "right and ability to control" infringing activity within the meaning of § 512 (c) (1) (B); and (D)Whether any clips in- suit were syndicated (Apple, Sony, Panasonic – formats) to a third party and, if so, whether such syndication occurred "by reason of the storage at the direction of the user within the meaning of § 512 (c) (1), so that YouTube may claim the protection of the § 512(c) safe harbor. --- entails neither manual selection nor delivery of videos. Viacom v. YouTube (2013) No. 07 Civ. 2103 Youtube wins -à Appeal à settle K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 64. 64. 64 USA See more: https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/cx/CopyrightX_Lecture11_Illustrations.pdf
 65. 65. 65Image credit: http://junkee.com/britain-just-voted-the-leave-the-european-union-now-what/81249
 66. 66. 66 В основі положень Директиви 2000/31/ЄС та Угоди Про Асоціацію покладений принцип обмеження відповідальності не певних видів інтернет- посередників, а відповідальності за здійснення певного роду діяльності. (“горизонтальний” підхід) При цьому звільнення від відповідальності, що передбачені в Директиві 2000/31/ЄС (п.42 Преамбули) та Угоді (примітка до ст.244), поширюються лише на випадки, коли діяльність інтернет-посередників обмежена технічним процесом дії та наданням доступу до мережі передачі даних, за допомогою якої інформація, що стає доступною для третіх сторін, передається чи тимчасово зберігається з єдиною метою - зробити передачу більш ефективною; ця діяльність має просту технічну, автоматичну та пасивну сутність, яка передбачає, що постачальник інформаційних послуг не має ні знань, ні може контролювати інформацію, що передається чи зберігається K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 67. 67. 67 Директива не гармонізує саме "відповідальність", а лише "обмеження відповідальності” Обмеження відповідальності застосовуються до всіх видів незаконної діяльності (в тому числі порушень авторського права, торговельних марок; дифамації (Case C-291/13), недобросовісної реклами.) Стосується як цивільної та кримінальної відповідальності Різниця! УГОДА: Розділ 4. Глава 9. Частина 3 Захист прав інтелектуальної власності. Підрозділ 2 Відповідальність постачальників посередницьких послуг Немає фінансового критерію! (на відміну від США) Визначення порушення (в тому числі визначення прямого порушення) залишається за національним законодавством K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 68. 68. 68 Mere Conduit Art.12 Mere Conduit Art.245 Ст. 245 «Просто посередник» "Caching” Art. 13 "Caching” Art.246 Ст. 246 “Кешування” "Hosting” Art. 14 "Hosting” Art.247 Ст. 247 Хостинг No general obligation to monitor Art. 15 No general obligation to monitor Art.248 Ст. 248 Відсутність загального зобов’язання здійснювати моніторинг Тільки за такі види діяльності інтернет-посередники за певних умов можуть бути звільнені від відповідальності K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 69. 69. 69 HOSTING Article 14 1. Where an information society service is provided that consists of the storage of information provided by a recipient of the service, Member States shall ensure that the service provider is not liable for the information stored at the request of a recipient of the service, on condition that: (a) the provider does not have actual knowledge of illegal activity or information and, as regards claims for damages, is not aware of facts or circumstances from which the illegal activity or information is apparent; or (b) the provider, upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove or to disable access to the information. 2. Paragraph 1 shall not apply when the recipient of the service is acting under the authority or the control of the provider. 3. This Article shall not affect the possibility for a court or administrative authority, in accordance with Member States' legal systems, of requiring the service provider to terminate or prevent an infringement, nor does it affect the possibility for Member States of establishing procedures governing the removal or disabling of access to information. K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 70. 70. 70 Стаття 247 Відповідальність постачальників посередницьких послуг: «Хостинг» 1. Якщо надається послуга в інформаційному суспільстві, яка полягає у зберіганні інформації, яка надається одержувачем послуги, Сторони гарантують, що постачальник послуги не несе відповідальності за інформацію, яка зберігається за вимогою одержувача послуги, за умови, що: а) постачальнику фактично не відомо про незаконну діяльність або інформацію і, стосовно позову про відшкодування збитків, і не відомо про факти або обставини, з яких випливає незаконна діяльність або інформація; або b) постачальник, після одержання “таких відомостей,” діє оперативно, щоб зняти або зробити неможливим доступ до інформації. 2. Пункт 1 цієї статті не застосовується, коли одержувач послуг діє розпорядженням або під контролем постачальника. 3. Ця стаття не впливає на можливість для судового або адміністративного органу, відповідно до правових систем Сторін, вимагати від постачальник послуг припинити або попередити порушення, а також не впливає на можливість запровадження Сторонами процедури контролю за зняттям або блокуванням доступу до інформації. K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 71. 71. 71 Case C-324/09 L’Oréal SA and Others v eBay International AG and Others. Article 14(1) of Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (‘Directive on electronic commerce’) must be interpreted as applying to the operator of an online marketplace where that operator has not played an active role allowing it to have knowledge or control of the data stored. The operator plays such a role when it provides assistance which entails, in particular, optimising the presentation of the offers for sale in question or promoting them. Where the operator of the online marketplace has not played an active role within the meaning of the preceding paragraph and the service provided falls, as a consequence, within the scope of Article 14(1) of Directive 2000/31, the operator none the less cannot, in a case which may result in an order to pay damages, rely on the exemption from liability provided for in that provision if it was aware of facts or circumstances on the basis of which a diligent economic operator should have realised that the offers for sale in question were unlawful and, in the event of it being so aware, failed to act expeditiously in accordance with Article 14(1)(b) of Directive 2000/31. K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 72. 72. 72 Case C-324/09 L’Oréal SA and Others v eBay International AG and Others. пункт 1 статті 14 Директиви 2000/31/ЄС слід тлумачити як такий, що застосовується до оператора електронного торговельного майданчика, якщо цей оператор не відіграє активної ролі, завдяки якій дані, які він зберігає, були б йому відомі або контролювалися б ним. Таку роль оператор відіграє у випадку, коли допомагає, зокрема, оптимізувати презентацію відповідних пропозицій про продаж або сприяє їхньому просуванню. У випадках, коли оператор електронного торговельного майданчика не відіграє такої активної ролі і, відповідно, послуга, що надається, підпадає під дію пункту 1 статті 14 Директиви 2000/31/ЄС, він все-таки не зможе – у ситуації, що погрожує винесенням рішення про відшкодування збитків – послатися на виняток з відповідальності, передбачений цією статтею, якщо, незважаючи на те, що йому були відомі факти чи обставини, на підставі яких добросовісний суб’єкт господарської діяльності повинен був би зрозуміти, що відповідні пропозиції продажу є незаконними, він не вжив негайних заходів відповідно до підпункту «b» пункту 1 статті 14 Директиви 2000/31/ЄС. K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 73. 73. 73 Case C-324/09 L’Oréal SA and Others v eBay International AG and Others. 122 The situations thus covered include, in particular, that in which the operator of an online marketplace uncovers, as the result of an investigation undertaken on its own initiative, an illegal activity or illegal information, as well as a situation in which the operator is notified of the existence of such an activity or such information. In the second case, although such a notification admittedly cannot automatically preclude the exemption from liability provided for in Article 14 of Directive 2000/31, given that notifications of allegedly illegal activities or information may turn out to be insufficiently precise or inadequately substantiated, the fact remains that such notification represents, as a general rule, a factor of which the national court must take account when determining, in the light of the information so transmitted to the operator, whether the latter was actually aware of facts or circumstances on the basis of which a diligent economic operator should have identified the illegality. K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 74. 74. 74 Case C-324/09 L’Oréal SA and Others v eBay International AG and Others. 122 ... Коли таке знання виникає внаслідок власного розслідування чи ж повідомлень, в яких міститься досить точна і адекватно обґрунтована інформація.... Не будь-яке повідомлення на адресу інтернет - посередника свідчить про наявність у останнього знання, що виключає можливість звільнення від відповідальності, оскільки інформація, що міститься в такому повідомленні, може бути недостатньо конкретною або обґрунтованою. … Національний суд повинен проаналізувати, наскільки розумному господарюючому суб'єкту (diligent economic operator) повинен був стати очевидним факт незаконності розміщення спірної інформації K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 75. 75. 75 Awareness: awareness of facts or circumstances on the basis of which a diligent economic operator should have identified the illegality in question (CJEU in C-324/09 – L'Oreal / eBay) ü How can it be obtained? ü Through an investigation undertaken on an intermediary’s own initiative ü Through a notification, if it is sufficiently precise and adequately substantiated ü Through an active role; optimising the presentation of the offers for sale or promoting them Checklist K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 76. 76. 76 Article 11 of Directive 2004/48: Member States shall ensure that, where a judicial decision is taken finding an infringement of an intellectual property right, the judicial authorities may issue against the infringer an injunction aimed at prohibiting the continuation of the infringement. Where provided for by national law, non-compliance with an injunction shall, where appropriate, be subject to a recurring penalty payment, with a view to ensuring compliance. Member States shall also ensure that rightholders are in a position to apply for an injunction against intermediaries whose services are used by a third party to infringe an intellectual property right, without prejudice to Article 8(3) of Directive 2001/29/EC.’ Article 8(3) of Directive 2001/29, provides: ‘Member States shall ensure that rightholders are in a position to apply for an injunction against intermediaries whose services are used by a third party to infringe a copyright or related right.’ K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 77. 77. 77 EU –UA: Article 238 Injunctions The Parties shall ensure that, where a judicial decision is taken finding an infringement of an intellectual property right, the judicial authorities may issue against the infringer an injunction aimed at prohibiting the continuation of the infringement. Where provided for by domestic law, non-compliance with an injunction shall, where appropriate, be subject to a recurring penalty payment, with a view to ensuring compliance. The Parties shall also ensure that right holders are in a position to apply for an injunction against intermediaries whose services are used by a third party to infringe an intellectual property right. Стаття 238 Судові заборони Сторони гарантують, що якщо виноситься судове рішення, яке виявляє порушення права інтелектуальної власності, судові органи можуть видати проти порушника судову заборону, спрямовану на заборону продовження порушення. Якщо це передбачено національним законодавством, невиконання судової заборони має підпадати, якщо необхідно, під сплату регулярного штрафу з метою забезпечення виконання. Сторони також гарантують, що правовласники можуть подати заяву про судову заборону проти посередників, чиї послуги використовуються третьою стороною з метою порушення права інтелектуальної власності. K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 78. 78. 78 The third sentence of Article 11 of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights must be interpreted as requiring the Member States to ensure that the national courts with jurisdiction in relation to the protection of intellectual property rights are able to order the operator of an online marketplace to take measures which contribute, not only to bringing to an end infringements of those rights by users of that marketplace, but also to preventing further infringements of that kind. Those injunctions must be effective, proportionate, and dissuasive and must not create barriers to legitimate trade. […]Правоволодільці мають право вимагати від інформаційного посередника не тільки прийняти заходів щодо припинення порушення на їх онлайн – майданчику, але і попередження майбутніх порушень такого ж типу[…] CJEU in C-324/09 L’Oréal SA and Others v eBay International AG and Others. K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 79. 79. 79 Reti Televisive Italiane spa v Megavideo Ltd, decision 14279/2016, published 15/07/2016. • The files available on its platform could be streamed by an indeterminate and potentially high number of persons; • The contents available on its platform were organised in categories; • Megavideo engaged in an intensive advertising activity through banners of different types and formats, available within the home page and internal pages alike; • The advertising content varied depending on the geographic location of the user of the platform; • The platform allowed a limited viewing of the various contents: limitations could be however overcome by purchasing subscriptions advertised on the platform itself. The court concluded that Megavideo's activities could not be considered that of a passive host, but rather those of a "complex organisation of advertising and economic exploitation of [third-party] contents". EUR 12.1m
 80. 80. 80 On 28 January 2016, the Higher Regional Court Munich (OLG) decided that YouTube and its service cannot be called to account for any copyright infringements. Instead, the judges found that the sole responsibility lies with individual uploaders, even though YouTube generates substantial economic profits by making the videos available. Based on this decision, YouTube is presently not held financially accountable within the current legal framework when works protected by copyright are used on the platform See more: https://www.gema.de/uploads/media/pr_gema_court_ruling_youttube_01.pdf
 81. 81. 81 Ризик отримати блокування доступу до вашого веб-сайту в різних юрисдикціях K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 82. 82. 82 Directive 2001/29/EC, Recital, 59 In the digital environment, in particular, the services of intermediaries may increasingly be used by third parties for infringing activities. In many cases such intermediaries are best placed to bring such infringing activities to an end. Therefore, without prejudice to any other sanctions and remedies available, rightholders should have the possibility of applying for an injunction against an intermediary who carries a third party's infringement of a protected work or other subject-matter in a network. This possibility should be available even where the acts carried out by the intermediary are exempted under Article 5. The conditions and modalities relating to such injunctions should be left to the national law of the Member States.
 83. 83. 83 Case C-314/12 UPC Telekabel Wien 1. Article 8(3) of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society must be interpreted as meaning that a person who makes protected subject-matter available to the public on a website without the agreement of the rightholder, for the purpose of Article 3(2) of that directive, is using the services of the internet service provider of the persons accessing that subject-matter, which must be regarded as an intermediary within the meaning of Article 8(3) of Directive 2001/29. 2. The fundamental rights recognised by EU law must be interpreted as not precluding a court injunction prohibiting an internet service provider from allowing its customers access to a website placing protected subject-matter online without the agreement of the rightholders when that injunction does not specify the measures which that access provider must take and when that access provider can avoid incurring coercive penalties for breach of that injunction by showing that it has taken all reasonable measures, provided that (i) the measures taken do not unnecessarily deprive internet users of the possibility of lawfully accessing the information available and (ii) that those measures have the effect of preventing unauthorised access to the protected subject-matter or, at least, of making it difficult to achieve and of seriously discouraging internet users who are using the services of the addressee of that injunction from accessing the subject-matter that has been made available to them in breach of the intellectual property right, that being a matter for the national authorities and courts to establish. K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 84. 84. 84 EU –UA: Article 238 Injunctions The Parties shall ensure that, where a judicial decision is taken finding an infringement of an intellectual property right, the judicial authorities may issue against the infringer an injunction aimed at prohibiting the continuation of the infringement. Where provided for by domestic law, non-compliance with an injunction shall, where appropriate, be subject to a recurring penalty payment, with a view to ensuring compliance. The Parties shall also ensure that right holders are in a position to apply for an injunction against intermediaries whose services are used by a third party to infringe an intellectual property right. Стаття 238 Судові заборони Сторони гарантують, що якщо виноситься судове рішення, яке виявляє порушення права інтелектуальної власності, судові органи можуть видати проти порушника судову заборону, спрямовану на заборону продовження порушення. Якщо це передбачено національним законодавством, невиконання судової заборони має підпадати, якщо необхідно, під сплату регулярного штрафу з метою забезпечення виконання. Сторони також гарантують, що правовласники можуть подати заяву про судову заборону проти посередників, чиї послуги використовуються третьою стороною з метою порушення права інтелектуальної власності. K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 85. 85. 85 Якщо Ваш сайт орієнтований в т.ч. на користувачів з Російської Федерації слід враховувати: Федеральный закон N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Информация, распространение, которой в Российской Федерации запрещено (ст 15.1.) а) материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера; б) информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, о способах и местах культивирования наркосодержащих растений; в) информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства; г) информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), распространение которой запрещено федеральными законами; д) информации, нарушающей требования 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и 138-ФЗ "О лотереях" о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с использованием сети "Интернет" и иных средств связи; + объекты авторского права и смежных прав (ст. 15.2) + информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка (ст.15.3.) K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 86. 86. 86 Статья 15.7. Внесудебные меры по прекращению нарушения авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", принимаемые по заявлению правообладателя Требования к заявлению: 1) сведения о правообладателе или лице, уполномоченном правообладателем (если заявление направляется таким лицом) (далее - заявитель): а) для физического лица - фамилию, имя, отчество, паспортные данные (серия и номер, кем выдан, дата выдачи), контактную информацию (номера телефона и (или) факса, адрес электронной почты); б) для юридического лица - наименование, место нахождения и адрес, контактную информацию (номера телефона и (или) факса, адрес электронной почты); 2) информацию об объекте авторских и (или) смежных прав, размещенном на сайте в сети "Интернет" без разрешения правообладателя или иного законного основания; 3) указание на доменное имя и (или) сетевой адрес сайта в сети "Интернет", на котором без разрешения правообладателя или иного законного основания размещена информация, содержащая объект авторских и (или) смежных прав, или информация, необходимая для его получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"; 4) указание на наличие у правообладателя прав на объект авторских и (или) смежных прав, размещенный на сайте в сети "Интернет" без разрешения правообладателя или иного законного основания; 5) указание на отсутствие разрешения правообладателя на размещение на сайте в сети "Интернет" информации, содержащей объект авторских и (или) смежных прав, или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"; 6) согласие заявителя на обработку его персональных данных (для заявителя - физического лица). K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 87. 87. 87 Module. EU-Copyright reform-2017? Directive on Copyright in the Digital Single Market Article 13 Use of protected content by information society services storing and giving acces to large amounts of works and other subject- matter uploaded by their users 1. Information society services that store and provide to public access to large amounts of works or other subject-matter uploaded by their users shall, in cooperation with right holders, take appropriate and proportionate measures to ensure the functioning of agreements concluded with rightholders and to prevent the availability on their services of works or other subject-matter not covered by such agreements, including through the use of effective content identification technologies. The services shall provide rightholders with adequate information on the functioning and the deployment of the measures, as well as, when relevant, adequate reporting on the identification and use of the works and other subject-matter. 2. Member States shall ensure that the services referred to under paragraph 1 put in place complains and redress mechanisms that are available to users in case of disputes over the application of the measures referred to in paragraph 1 3. Member States shall facilitate where appropriate the cooperation between the information society services and rightholders through stakeholder dialogues to define best practices, such as appropriate and proportionate content identification technologies, taking into account, inter alia, the nature of the services, the availability of the technologies and their effectiveness in light of technological developments K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 88. 88. 88 Module. Defamation. Websites’ Liability for user Comments K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 89. 89. 89 Case C-291/13 Sotiris Papasavvas V. O Fileleftheros Dimosia Etairia Ltd, Takis Kounnafi, Giorgos Sertis. The limitations of civil liability specified in Articles 12 to 14 of Directive 2000/31 do not apply to the case of a newspaper publishing company which operates a website on which the online version of a newspaper is posted, that company being, moreover, remunerated by income generated by commercial advertisements posted on that website, since it has knowledge of the information posted and exercises control over that information, whether or not access to that website is free of charge. Положення статей 12-14 Директиви 2000/31/ЄС про обмеження цивільної відповідальності не застосовуються у справі газетного видавництва, котре є оператором веб-сайту, на якому розміщується електронна версія газети цього видавництва і котре, до того ж, отримує дохід від розміщення комерційної реклами на своєму веб-сайті, оскільки видавництву відома розміщена ним інформація та оскільки вона ним контролюються, і при цьому немає значення, чи є доступ до цього веб-сайту безоплатним, чи платним. K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 90. 90. 90 Якщо автор поширеної інформації невідомий або його особу та/чи місце проживання (місцезнаходження) неможливо встановити, а також коли інформація є анонімною і доступ до веб-сайта - вільним, належним відповідачем є власник веб-сайта, на якому розміщено зазначений інформаційний матеріал, оскільки саме він створив технологічну можливість та умови для поширення недостовірної інформації. Пункт 12 Постанови Пленуму ВСУ від 27.02.2009 р. № 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» Пункт 5 Оглядового листа ВГСУ від 12.06.2014 р. № 01-06/770/2014 «Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про інформацію» K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 91. 91. 91 Закон України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” Стаття 17. Застосування судами Конвенції та практики Суду 1. Суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права. Image credit: CherryX -CC BY-SA 3.0 K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016
 92. 92. 92 Діяльність ЄСПЛ не полягає в тому, щоб підміняти собою національні суди. Питання тлумачення національного законодавства мають вирішувати передусім національні органи влади, зокрема суди. До завдань ЄСПЛ не входить оцінка адекватності обраних законодавчим органом методів регулювання тієї чи іншої області відносин. Завдання ЄСПЛ зводиться до визначення відповідності обраних методів і наслідків їх застосування положень Конвенції. K.Зеров.IIIIT-&InternetLawAll-UkrainianSchool.September10,2016

×