Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TIV Venray - Duurzaam oplossen olienevel: de utopie voorbij

145 views

Published on

Olienevel. Wie in de verspanende industrie werkt, weet dat het niet voorkomen kan worden.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

TIV Venray - Duurzaam oplossen olienevel: de utopie voorbij

  1. 1. TIV Venray - Duurzaam oplossen olienevel: de utopie voorbijOlienevel. Wie in de verspanende industrie werkt, weet dat het nietvoorkomen kan worden. Bij het proces wordt gewerkt met koelsmeerstof ophet oppervlak en het is juist deze smeerolie waardoor olienevel, oliedamp enandere ontledingsproducten vrijkomen. Koelsmeerstoffen zijn complexemengsels van een grote hoeveelheid stoffen zijn. Tussen deze stoffenkunnen weer chemische reacties ontstaan waardoor nieuwe stoffenontstaan. Het is bekend dat de stoffen allemaal een gevaar voor degezondheid van de personen die in de buurt werken opleveren en bovendienhet eindproduct of het functioneren van de machine nadelig kunnenbeïnvloeden. De gezondheidsgevaren liggen vooral op het gebied van deademhaling, huidirritatie (allergieën/eczeem) en oogirritatie. De grenswaardevastgesteld door de SER (Sociaal Economische Raad) is een TGG8 (TijdGewogen Gemiddelde over 8 uur) en bedraagt 5mg/m3 voor mineraleolienevel. Maar hoe kunnen nu effectief gezondheidsklachten voorkomen worden?Oplossingen: traditioneel vs duurzaamTraditioneel wordt het afvoeren van olienevel of -damp opgelost door het installeren van eenventilatiesysteem al dan niet in combinatie met filtratie. Een goed ventilatiesysteem voert de olienevelaf naar buiten. Om er echter voor een hoge luchtkwaliteit op de werkvloer te zorgen en te voldoen aanalle eisen, moet een enorme hoeveelheid lucht afgevoerd worden. Energetisch gezien is dat in dezetijd niet echt wenselijk. Bovendien krijgen we het al koud wanneer we denken aan de hogestookkosten die dit in de wintermaanden met zich meebrengt. Het kan anders. Het kan duurzaam enzonder extra stookkosten met de nieuwe generatie electrostatische filters.E-filterDe nieuwe generatie elektrostatische filter biedt een alternatief dat energie bespaart en daarmee decarbon footprint (CO2 productie) vermindert. Het elektrostatisch filter, kortweg E-Filter, maakt gebruikvan de oplading van deeltjes. De deeltjes worden eerst opgeladen door een sproei-elektrode methoge positieve lading (ioniseren) en vervolgens afgevangen met een geaarde verzamelelektrode.Ofwel het E-filter vangt de olienevel of - dampen en scheidt ze af op een neerslagelektrode. Dit kan opmachineniveau gebeuren, waar de olienevel en de ontledingsproducten (rook) worden afgevangenaan de bron. Afvangen aan de bron heeft voorkeur, is echter enkel mogelijk bij kleinere machines.Daar waar het niet mogelijk is aan de bron kan een E-filter op de achtergrond op ruimtelijk niveau deolienevel afvangen.De winst die behaald kan worden op energetisch gebied heeft te maken met de recirculatie van delucht. Traditioneel wordt gewerkt met onderdruk en ventilatie waarbij in de wintermaanden veelbijgestookt moet worden. Daarnaast biedt het decentraal filtreren een aantal bijkomende voordelen.Zo worden tocht en energieverlies door onderdruk voorkomen; zijn geen lange kanalen door hetgebouw, met risico op olielekkage, nodig; is het brandgevaar minder doordat geen ophoping van oliein kanalen plaatsvindt; en bieden decentrale systemen meer bedrijfszekerheid omdat ze onafhankelijkvan elkaar blijven functioneren. © Colt International
  2. 2. Het grootste voordeel echter van een E-filter ten opzichte van een conventioneel filter is dat een E-filter ook juist de ontledingsproducten afvangt, de kleine rookdeeltjes die te klein zijn voor deconventionele filters. Waardoor het E-filter extra effectief is in het voorkomen vangezondheidsklachten.“Het oplossen van olienevel kan effectief op een duurzame manier”Wij nodigen u van harte uit voor een discussie over dit onderwerp op onze stand nr. 256 op de TIV(Technisch Industriële Vakbeurs).Staat een bezoek al in uw agenda? Heeft u nog uitnodigingskaarten nodig, dan kun u deze aanvragendoor op het TIV logo op de Colt website te klikken. © Colt International
  3. 3. Volg Colt op LinkedInVolg Colt op PinterestVolg Colt op Google+Volg Colt op TwitterVolg Colt op YouTubeVolg Colt op FacebookVolg Colt op Slideshare © Colt International

×