Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nieuwe EU verordening pakt F-gas aan

234 views

Published on

Met de nieuwe verordening voor F-gassen erkent Europa voor het eerst dat F-gassen zo schadelijk zijn voor mens en milieu dat wetgeving noodzakelijk is.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nieuwe EU verordening pakt F-gas aan

  1. 1. Nieuwe EU verordening pakt F-gas aanWe gaan naar de supermarkt voor vers voedsel,werken in kantoor met airconditioning, makenthuis gebruik van een warmtepomp in de vormvan een koelkast en/of andere vorm van koelenen verwarmen. Waar we ook gaan,koudemiddelen (F-gassen) vormen eenstandaard onderdeel van ons modernedagelijkse leven.Wereldwijd stoten we zo’n 80 a 90 Megatonkoudemiddel per jaar uit! Een enormehoeveelheid. Wanneer we dan ook nog wetendat de chemische industrie de synthetischekoudemiddelen zo stabiel produceert dat zeeeuwenlang (afbraak duurt vaak meer dan 1000jaar) in de atmosfeer aanwezig blijven, dan isduidelijk dat dit een van de belangrijkstebroeikasproblemen van deze tijd is. Met de nieuwe verordening voor F-gassen erkent Europa voor heteerst dat F-gassen zo schadelijk zijn voor mens en milieu dat wetgeving noodzakelijk is.Het F-gas effectHet probleem met F-gassen is tweeledig. Ze hebben een direct en een indirect effect. 1. De oudste F-gassen, CFK en HCFC (met Chloor) waren direct schadelijk voor de ozonlaag. Deze schadelijkheid, uitgedrukt in Ozone Depletion Potential (ODP), was tientallen jaren het hoofdprobleem. De gaten in de ozonlaag stonden in de belangstelling. In Nederland heeft dit er destijds toe geleid dat het gebruik van F-gassen in de STEK werd gereguleerd. Ook enkele andere landen binnen de EU hadden regels. In landen zoals Denemarken, Luxemburg en Noorwegen waren die zelfs strenger dan de Nederlandse STEK regels. 2. Het indirecte effect wordt uitgedrukt in de GWP (Greenhouse Warming Potential). Dit is het CO2potentieel effect van F-gassen op het broeikaseffect, wat het steeds dikker worden van de isolatiedeken van de dampkring inhoudt. Of anders gesteld: Hoeveel schadelijker is 1 kg F- gas ten opzichte van 1 kg CO2? Zo heeft bijvoorbeeld het middel R410A een GWP van 1710. Dat betekent dus een equivalent van 1710 kg CO2 per 1 kg R410A. © 2012 Colt International
  2. 2. LekkagesOoit dachten we dat zolang de koudemiddelen in de installaties bleven zitten en ze niet lekten dat erdan niets aan de hand was. Helaas leert de praktijd dat iedere installatie lekt, hoe minuscuul ook. Hoegroter en mobieler installaties zijn en hoe meer verbindingen en hoe hoger de druk van een installatie,hoe groter het lekkagerisico. Zo heeft bijvoorbeeld de transportsector (auto’s, schepen) veel meerlekkage dan de koelkast thuis. Commerciële koeling (zoals o.a. in supermarkten) gebruiken veelkoudemiddelen en veranderen bovendien vaak de logistiek. Dit werkt een hoge lekkage in de hand.Jaren geleden is door de EU al een F-gas regeling ingevoerd. De handhaving bleek op Europeesniveau echter een probleem en de beoogde reductie van emissies is daardoor niet gehaald. Dit incombinatie met een steeds verdere economische groei, waardoor ook de koudesector groeit, heeftgeleid tot de nieuwe verordening.Nieuwe F-gassen verordeningDe nieuwe F-gassen verordening, die ook automatisch wet wordt bij invoering, scherpt de voor ons albekende STEK/F-gas regeling aan. De verschillen zitten met name in de tijdsduur en aantal kilo’s. Metde nieuwe verordening wil Europa het broeikaseffect door F-gassen harder aanpakken. Van elkkoudemiddel is de GWP min of meer bekend en deze waarden zijn vastgelegd in een lijst. Per sectorwil Europa het gebruik van synthetische koudemiddelen uitbannen. In een aantal sectoren zal eenuitfaseringstermijn gehanteerd worden. In een paar sectoren blijft het gebruik toegestaan opvoorwaarde dat de GWP waarde kleiner is dan 2500. Zoals hierboven al uitgelegd betekent dit dat hettoegestaan is wanneer 1 kg niet meer dan 2500 x schadelijker is dan 1 kg CO 2 over een termijn van100 jaar.Het nagenoeg definitieve wetsontwerp is op 7 november 2012 voorgesteld aan de lidstaten. Naarverwachting zal de nieuwe verordening omstreeks 2014 van kracht worden.Natuurlijke koudemiddelenMet het afbrokkelen van het imago van de synthetische F-gassen –zo groen en onschadelijk alsgeclaimd door de producenten blijken ze in de praktijk niet te zijn- is er een trend in het gebruik vannatuurlijke koudemiddelen in gang gezet. In onze koelkasten zit al sinds twee decennia natuurlijkekoudemiddelen. Ook de wat kleinere commerciële koelinstallaties of in de nieuwste supermarktenwordt enkel nog gebruik gemaakt van natuurlijke koudemiddelen. De drie belangrijkst natuurlijkekoudemiddelen (naast water en lucht) zijn - Propaan(achtigen)/Koolwaterstof - Ammoniak - CO2Ieder natuurlijk koudemiddel heeft ook beperkingen. Het gebruik van natuurlijke koudemiddelen vraagtextra aandacht voor de veiligheid, vooral op het gebied van brandbaarheid, explosiviteit en giftigheid.De risico’s zijn echter relatief. Zo komt bijvoorbeeld de brandbaarheid van 100 ml propaan (dehoeveelheid die nodig is voor een koelkast) overeen met 6 spuitbussen haarlak en ruik je ammoniak albij de geringste, ongevaarlijke, concentratie. Iedere situatie vraagt om een zorgvuldige afweging opbasis van de toepassing. Installaties waar mensen bij in de buurt zitten, zoalsklimaatbeheersingsystemen, airconditioning en warmtepompen, moeten veilig zijn. Om dit tegaranderen worden samen met de F-gassen verordening nieuwe normen (NEN 7600 en 7601) voorhet gebruik van natuurlijke koudemiddelen van kracht dit jaar. © 2012 Colt International
  3. 3. Volg Colt op LinkedInVolg Colt op PinterestVolg Colt op Google+Volg Colt op TwitterVolg Colt op YouTubeVolg Colt op FacebookVolg Colt op Slideshare © 2012 Colt International

×