Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geur bestrijden met plasmafiltratie: een duurzame oplossing

190 views

Published on

Geuren in een industriële omgeving zijn niet alleen hinderlijk (stank) maar in veel gevallen kennen de stoffen die de geuren veroorzaken ook gezondheidsrisico’s. Om geuremissie en de overlast hiervan te beperken, zijn een aantal mogelijke technieken toepasbaar.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Geur bestrijden met plasmafiltratie: een duurzame oplossing

  1. 1. Geur bestrijden met plasmafiltratie: een duurzame oplossing Geuren in een industriële omgeving zijn niet alleen hinderlijk (stank) maar in veel gevallen kennen de stoffen die de geuren veroorzaken ook gezondheidsrisico’s. De geur heeft dan een alarmfunctie. Geuren zijn een gevolg van chemische of biologische reacties van bacteriën en stoffen, vaak een onvolledige bacteriologische oxidatie van koolhydraten en eiwitten. De vluchtig organische stoffen (VOC’s) die hieruit ontstaan, hebben als kenmerk dat ze gemakkelijk ‘verdampen’. De meeste VOC’s kennen een natuurlijke oorsprong, zoals de biologische afbraakprocessen in o.a. de waterzuivering, compostering of afvalverwerking. Maar ook bij andere industriële processen komen vluchtige organische verbindingen vrij of aan fijnstof gebonden geurstoffen. Tot slot kunnen ook door verhitting van materialen geuren ontstaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan metaalgiet erijen, aardappelverwerking of koffiebranderijen. Energiezuinige geurbestrijding Vrijwel alle gangbare oplossingen maken gebruik van nagesc hakelde technieken, die weliswaar de geuremissie reduceren maar niet bij de bron aanpakken. Veel nageschakelde technieken hebben dan ook een vorm van voorreiniging nodig om te voorkomen dat de apparatuur vervuilt en minder effectief werkt of een katalysator om de overgebleven stoffen alsnog te oxideren. De Best Beschikbare Techniek (BB T) kan alleen per specifieke situatie bepaald worden. Geurhinder Niet alle geuren leiden tot stankoverlast. Wanneer geur als hinderlijk wordt ervaren, hangt af van verschillende factoren zoals de aard, de duur en de frequentie van de geuremissie. Wie vaak of langdurig wordt blootgesteld aan een bepaalde geur kan hierdoor gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, misselijkheid of depressieve klachten krijgen. Om die reden is in de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) een beoordeling van geursituaties opgenomen die een leidraad vormt om te bepalen aan welke eisen een bedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen voor een milieuvergunning. © Colt International
  2. 2. Geurbestrijding Om geuremissie en de overlast hiervan te beperken, zijn een aantal mogelijke techniek en toepasbaar, zoals:       Aktieve Koolfiltratie : Het actieve koolfilter wordt gebruikt voor de adsorptie van schadelijke of ongewenste gas - of dampvormige verontreinigingen van lucht, zoals koolwaterstoffen en geurstoffen. Conc entratie: De concentratiet echniek wordt gebruikt om grote volumestromen lucht met relatief lage concentraties van een bepaalde verontreiniging -zoals VOS terug te brengen tot kleinere volumestromen met relatief hoge concent raties. Thermische of Katalytische naverbranding : Thermische naverbranding zet VOS om in kooldioxide en water door middel van verbranding (oxidatie) bij temperaturen van 600 -1200ºC. Katalytische naverbranding verschilt hiervan omdat door gebruik te maken van een katalysator veel lagere verbrandingstemperaturen mogelijk zijn (200 - 600ºC) Biotechnologie: een met hode waarbij biologisch afbreekbare gas vormige componenten uit een luchtstroom worden afgebroken door micro-organismen. Gaswassing: In een gaswasser wordt de gasstroom in intensief contact gebracht met een (was -) vloeistof. Plasmafiltratie: door zuurstofdeeltjes positief te laden gaan deze een reactie aan met geurmoleculen waardoor deze uiteen vallen in hun oorspronk elijke componenten en afgebroken worden. © Colt International
  3. 3. Rendement Algemeen kan gesteld worden dat het rendement van een techniek zoals plasmafiltratie (een niet nageschakelde techniek ) die geurmoleculen bij de bron afbreekt, bijzonder hoog is. Het rendement van plasmafiltratie bij de geurreductie van bijvoorbeeld organische afvalverwerking kan oplopen tot wel 95%. Bovendien is het energieverbruik van deze techniek zeer laag in vergelijking met naverbranding of gaswassing. Plasmafiltratie is nog relatief onbekend, maar verdient zeker een plaats in de top van duurzame oplossingen voor geurbestrijding in de industrie. Volg Colt op LinkedIn Volg Colt op Pinterest Volg Colt op Google+ Volg Colt op Twitter Volg Colt op YouTube Volg Colt op Facebook Volg Colt op Slideshare © Colt International

×