Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energieneutraal bouwen met de natuur als catalogus: het lieveheersbeestje

147 views

Published on

Met het besef dat we met ons allen afstevenen op een enorm tekort aan fossiele brandstoffen en de wetenschap dat de gevolgen van de huidige overmatige CO2 uitstoot desastreus zijn, komt de belangstelling voor duurzame technieken in een stroomversnelling. Dieren en planten hebben reeds lang geleden uitgevonden wat werkt en wat op deze aarde kan voortbestaan. In deze blog: het lieveheersbeestje.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Energieneutraal bouwen met de natuur als catalogus: het lieveheersbeestje

  1. 1. Energieneutraal bouwen met de natuur als catalogus: hetlieveheersbeestjeMet het besef dat we met ons allen afstevenen opeen enorm tekort aan fossiele brandstoffen en dewetenschap dat de gevolgen van de huidigeovermatige CO2 uitstoot desastreus zijn, komt debelangstelling voor duurzame technieken in eenstroomversnelling. Dieren en planten hebbenreeds lang geleden uitgevonden wat werkt en watop deze aarde kan voortbestaan. We wordenomringd met voorbeelden die ons leren wat hetgeheim is om te overleven. Voorbeelden vooruitgekiende oplossingen die men zo kantoepassen in de gebouwde omgeving. Dat zo’nvoorbeeld niet altijd groot hoeft te zijn, bewijst hetlieveheersbeestje. Dit insect is koudbloedig ennagenoeg volledig afhankelijk van dezonnewarmte om de lichaamstemperatuuroptimaal te houden. Wanneer in het voorjaar dezon op het lichaam schijnt, ontwaakt hetlieveheersbeestje uit zijn winterslaap. Eenmaal op temperatuur gekomen begint deze meteen met hetzoeken van voedsel en het vinden van een partner. Het lieveheersbeestje kan dit doordat het opuiterst effectieve manier de energie kan benutten. Wanneer energieneutraal bouwen betekent‘bouwen met een zo laag mogelijke energiebehoeft e’ dan biedt de manier waarop hetlieveheersbeestje met energie omgaat een duidelijke inspiratiebron.Het lieveheersbeestje bestaat uit een kop, een grot er borststuk, een achterlijf, zes poten, tweevleugels en t wee dekschilden. Deze schilden bedekken en beschermen het lichaam en achterlijf alseen tweede huid. Tussen het gehele lijf en de gesloten dekschilden ontstaat een holle ruimt e met eenisolerende luchtlaag waarin de vleugels zijn opgevouwen. Op deze manier houdt het insect debenodigde warmte vast. De analogie tussen de dekschilden van het lieveheersbeestje en de tweedehuid gevel die in de moderne architectuur steeds vaker gebruikt wordt, is duidelijk. Het materiaa l vanhet schild is sterk en biedt bescherming voor de vitale binnendelen, zoals een tweede huid gevelbescherming biedt aan het gebouw binnenin. Een tweede huid gevel beschermt niet alleen, het biedtook comfort in de binnenruimte door een gelijkmatig klimaat, akoestiek en licht. Bovendien beperkteen tweede huid gevel de koellast in de zomer en de warmtelast in de zomer en levert daarmee eenenorme energiebesparing op. Voorzien van zonnecellen kan een tweede huid gevel zelfs energieopwekken. Reden voor architecten die zich bezig houden met het ontwerpen van energieneutralegebouwen om een tweede huid gevel in te zetten. Omdat de windbelasting op de gevel wordtgereduceerd ontstaat de mogelijkheid om ook op grot e hoogte gebruik te maken van natuurlijkeventilatie. © Colt International
  2. 2. Wanneer, bij intensieve zonnestraling, het lieveheersbeestje oververhit dreigt te raken opent deze dedekschilden. Frisse lucht stroomt nu over het lichaam. Door de opening te variëren wordt dehoeveelheid lucht en de luchtsnelheid geregeld. Deze elementaire vorm van ventileren is gebaseerdop de fysische eigenschappen van lucht en wordt regelmatig toegepast in de industrie enutiliteitsbouw. Door nauwkeurig de benodigde ventilatiecapaciteit, het aantal aan- en afvoereenhedente berekenen, in combinatie met een optimale positionering, ontstaat een effectief, energiez uinig ennagenoeg onderhouds vrij natuurlijk ventilatiesysteem.Het kleine lieveheersbeestje is een groots voorbeeld van oplossingen voor het doeltreffend omgaanmet energie. Deze kunnen nagenoeg direct vertaald worden naar systemen waarmee in een gebouwop effectieve wijze energie bespaardkanworden. We kunnen de natuur niet kopiëren, maar wel zoveelmogelijk evenaren.Wilt u meer weten over de innovatieve mogelijkheden van een tweede huid gevel? Download danhieronder het praktijkvoorbeeld van een wandelende tweede huid gevel. © Colt International
  3. 3. Volg Colt op LinkedInVolg Colt op PinterestVolg Colt op Google+Volg Colt op TwitterVolg Colt op YouTubeVolg Colt op FacebookVolg Colt op Slideshare © Colt International

×