Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energieneutraal bouwen met de natuur als catalogus: De Eik

253 views

Published on

Energieneutraal bouwen betekent bouwen met een zo laag mogelijke energiebehoefte. Hiervoor moeten verschillende toegepaste technieken samenwerken. In de natuur vindt men hiervoor talloze voorbeelden voor uitgekiende oplossingen. In deze blog: de eik.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Energieneutraal bouwen met de natuur als catalogus: De Eik

  1. 1. Energieneutraal bouwen met de natuur als catalogus: De EikLang hebben we gedacht dat onze moderne wereldmaakbaar is. Dat we met onze grote machines enchemicaliën kunnen creëren wat we maar willen. Datdoor de enorme energiebehoefte die daarmeegepaard gaat een tekort ontstaat aan fossielebrandstoffen, is een bedreiging die we pas sinds kortonderkennen. Met die wetenschap komt langz aamook de belangstelling voor duurzaamheid weer totleven. En tegelijkertijd het besef dat de natuur onsjaren vooruit is.Energieneutraal bouwen betekent bouwen met eenzo laag mogelijke energiebehoefte. Om ditdaadwerkelijk te bereiken, moeten de verschillendetechnieken die in een gebouw toegepast worden metelkaar samenwerken. Een samenwerking waar denatuur geen problemen mee heeft. In de natuur vindtmen talloze voorbeelden voor uitgekiendeoplossingen in de bouw en klimaattechniek. Neembijvoorbeeld de eikenboom.De Eik: een geheel van samenwerkende techniekenDe eikenboom is een biotoop op zichzelf. Hij zorgt voor zijn eigen energievoorziening, die natuurlijk‘groen’ is, transporteert voeding en water vanuit de wortels naar de kroon met een zuigkracht diewordt verkregen door de verdamping van water in de bladeren. Diezelfde verdamping z orgt in dezomermaanden voor extra verkoeling. Het bladerdak zorgt er bovendien voor dat de stam en wortelsbeschermd worden tegen de zonnestralen. Al deze systemen zijn nauw met elkaar verbonden enkunnen ook alleen samen, als één geheel, optimaal functioneren.De eik versus een modern gebouwWanneer we de eik vergelijken met een modern gebouw dan vallen veel overeenkomsten op. Willenwe de energiebehoefte van een gebouw verminderen dan zullen de gebruikte technieken in datgebouw samen moeten werken, in één concept geïntegreerd en waar mogelijk zelfvoorzienend watenergiebehoefte betreft. We houden van lichte en transparante gebouwen. Glaskappen en glasgevelskunnen ons die bezorgen. Ze zorgen voor een optimaal licht in de binnenruimtes en voor eennatuurlijke opwarming door de zon. Tegelijkertijd zal verblinding door teveel zonlicht en te hogeopwarming voorkomen moeten worden. Dat kan door de glasconstructies te voorzien van glas meteen bepaald ZTA waarde of door buitenzonwering, al dan niet aut omatische en regelbaar eneventueel zelfs voorzien van zonnecellen voor het opwekken van energie. Net als het bladerdak vande eik doet. © Colt International
  2. 2. Adiabatische koeling (koeling door verdamping van water) is een principe dat in de natuur veelvuldigvoorkomt, door de mens met de invoer van chemische koudemiddelen echt er uit het oog verloren is.Adiabatische koeling is echter een bijzonder effectieve manier van koelen. Hoe warmer het is hoeefficiënter de koeling werkt.Waar de eik via een watertransport voor zijn energievoorziening zorgt, zo kunnen wij de warmtepompinzetten, om met water als energiedrager een koelsysteem op een volgend moment ook te gebruikenvoor de verwarming. Wanneer we dan ook nog gebruik maken van hybride opslagmogelijkheden zoalswko, bodemopslag of PCM materiaal, dan zijn we een goed eind op weg om de technologie uit denatuur toe te passen in het energieneut rale gebouw van nu.Duurzame energie begrijpen in 10 minutenDe natuur kunnen we niet kopiëren. De natuur leert ons echter wel hoe we door zo weinig mogelijkenergie te verbruiken, energie op te slaan en gebruik te maken van duurzame bronnen het resultaateen energieneutraal gebouw kan zijn. Wilt u meer weten over al die duurzame bro nnen en techniek enzoals zon, wind, aardwarmte, warmtepompen, houtpellets en bio -energie die hierin een rol spelen?Download dan de whitepaper Duurz ame Energie Begrijpen in 10 minuten!Of bezoek het Duurzaam Gebouwd Congres op 15 oktober in Arnhem. © Colt International
  3. 3. Volg Colt op LinkedInVolg Colt op PinterestVolg Colt op Google+Volg Colt op TwitterVolg Colt op YouTubeVolg Colt op FacebookVolg Colt op Slideshare © Colt International

×