Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E-filter: duurzame oplossing voor olienevel

149 views

Published on

In dit artikel lees je over luchtkwaliteit in de verspanende industrie. Binnenluchtverontreiniging staat hierbij centraal. Lees snel verder.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

E-filter: duurzame oplossing voor olienevel

  1. 1. E-filter: duurzame oplossing voor olienevelLuchtkwaliteit in de verspanende industrie is eenthema waar niet alleen de overheid maar ook desector zelf steeds meer op gefocust is. De overheidstelt de MAC waarde voor verontreinigingen vastom gezonde arbeidsomstandigheden te kunnenwaarborgen, de sector zelf is op zoek naarmogelijkheden om de binnenluchtverontreinigingop een duurzame manier aan te pakken. Maar overwat voor soort verontreiniging spreken we dan, watis gevaar en hoe kan aan de norm voldaan wordenzonder extreem hoge kosten?Gevaren olienevel/ oliedampHet zijn juist de technieken die in de verspanende industrie gebruikt worden voor het bewerken enverwerken van metaal, zoals draaien en frezen, die de oorzaak van de vervuiling zijn. Een oorzaak diedaarom dus ook niet weggenomen kan worden. Wat gebeurt er? Bij het verspanende proces en vooralwanneer dit bij hoge snelheden gebeurt, wordt het product warm. Om de wrijving tussen het producten de CNC- of conventionle machine te verminderen wordt koelsmeerstof (smeerolie) op hetoppervlak gebruikt. De belangrijkste functies van die koelsmeerstof, de naam zegt het al, zijn warmte-afvoer (koeling) en warmte-ontwikkeling tegengaan door wrijving te verminderen (smeren). Door hetgebruik van koelsmeerstof ontstaan echter olienevel, oliedamp en komen ontledingsproducten vrij.Oliedamp zijn hele kleine druppels olie (doorsnede minder dan 1 µm) die ontstaan door de wrijving endie verstuiven onder invloed van de druk. Olienevel ontstaat doordat oliepartikels wordenweggeslingerd. Die nevel kan dan minerale olie, water, chemicaliën, metaalslijpsel en microorganismen bevatten en deze kunnen worden ingeademd. Wordt de koelsmeerstof excessief heet,dan kan deze gaan ‘branden’ en uit elkaar vallen. De belangrijkste ontledingsproducten die vrijkomen,zijn koolmonoxide en kooldioxide. Soms zijn deze zichtbaar als rook.In de praktijk is het zo dat de koelsmeerstoffen complexe mengsels van een grote hoeveelheid stoffenzijn. Tussen deze stoffen kunnen weer chemische reacties ontstaan waardoor nieuwe stoffenontstaan. Het is niet wetenschappelijk onderzocht. Wel is bekend dat de stoffen allemaal een gevaarvoor de gezondheid van de personen die in de buurt werken opleveren en bovendien het eindproductof het functioneren van de machine nadelig kunnen beïnvloeden. De gezondheidsgevaren liggenvooral op het gebied van de ademhaling, huidirritatie (allergieën/eczeem) en oogirritatie. Degrenswaarde vastgesteld door de SER (Sociaal Economische Raad) is een TGG8 (Tijd GewogenGemiddelde over 8 uur) en bedraagt 5mg/m3 voor minerale olienevel. Maar hoe kunnen nu effectiefgezondheidsklachten voorkomen worden? © 2012 Colt International
  2. 2. Oplossingen: traditioneel vs duurzaamTraditioneel wordt het afvoeren van olienevel of -damp opgelost door het installeren van eenventilatiesysteem al dan niet in combinatie met filtratie. Een goed ventilatiesysteem voert de olienevelaf naar buiten. Om er echter voor een hoge luchtkwaliteit op de werkvloer te zorgen en te voldoen aanalle eisen, moet een enorme hoeveelheid lucht afgevoerd worden. Energetisch gezien is dat in dezetijd niet echt wenselijk. Bovendien krijgen we het al koud wanneer we denken aan de hogestookkosten die dit in de wintermaanden met zich meebrengt. Het kan anders. Het kan duurzaam enzonder extra stookkosten met de nieuwe generatie electrostatische filters.E-filterDe nieuwe generatie elektrostatische filter biedt een alternatief dat energie bespaart en daarmee decarbon footprint (CO2 productie) vermindert. Het elektrostatisch filter, kortweg E-Filter, maakt gebruikvan de oplading van deeltjes. De deeltjes worden eerst opgeladen door een sproei-elektrode methoge positieve lading (ioniseren) en vervolgens afgevangen met een geaarde verzamelelektrode.Ofwel het E-filter vangt de olienevel of - dampen en scheidt ze af op een neerslagelektrode. Dit kan opmachineniveau gebeuren, waar de olienevel en de ontledingsproducten (rook) worden afgevangenaan de bron. Afvangen aan de bron heeft voorkeur, is echter enkel mogelijk bij kleinere machines.Daar waar het niet mogelijk is aan de bron kan een E-filter op de achtergrond op ruimtelijk niveau deolienevel afvangen.De winst die behaald kan worden op energetisch gebied heeft te maken met de recirculatie van delucht. Traditioneel wordt gewerkt met onderdruk en ventilatie waarbij in de wintermaanden veelbijgestookt moet worden. Daarnaast biedt het decentraal filtreren een aantal bijkomende voordelen.Zo worden tocht en energieverlies door onderdruk voorkomen; zijn geen lange kanalen door hetgebouw, met risico op olielekkage, nodig; is het brandgevaar minder doordat geen ophoping van oliein kanalen plaatsvindt; en bieden decentrale systemen meer bedrijfszekerheid omdat ze onafhankelijkvan elkaar blijven functioneren.Het grootste voordeel echter van een E-filter ten opzichte van een conventioneel filter is dat een E-filter ook juist de ontledingsproducten afvangt, de kleine rookdeeltjes die te klein zijn voor deconventionele filters. Waardoor het E-filter extra effectief is in het voorkomen vangezondheidsklachten. © 2012 Colt International
  3. 3. Koeling verhoogt kwaliteitHet is bekend dat de luchtkwaliteit in een omgeving waar veel warmte vrijkomt sterk af neemt. Eenwarme omgeving is niet goed voor de mensen die er werken, maar ook niet voor de machines en hetproduct. Producten hebben een hoge tolerantie. Hoge temperaturen geven een afwijking. Is de luchtkoel dan blijft dit binnen de grenzen. Wordt de temperatuur te hoog dan kan de operator dit corrigeren.Een totaaloplossing waarbij de luchtkwaliteit gewaarborgd wordt, aangevuld met koeling biedt dan ookrust voor mens en machine.Of klik hier Volg Colt op LinkedIn Volg Colt op Pinterest Volg Colt op Google+ Volg Colt op Twitter Volg Colt op YouTube Volg Colt op Facebook Volg Colt op Slideshare © 2012 Colt International

×