Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Color Group AS Årsrapport 2010

3,430 views

Published on

 • Be the first to comment

Color Group AS Årsrapport 2010

 1. 1. Color Group AS Årsrapport 2010
 2. 2. Color Group AS Årsrapport 2010 Hovedtall og nøkkeltall Color Group AS REGNSKAPSSTANDARD IFRS KONSERN 2010 2009 2008 2007 2006 2010 TRAFIKKUTVIKLINGEN Passasjerer 4 129 119 4 212 974 4 093 761 4 294 691 4 279 868 Biler 958 671 984 695 890 407 879 458 828 284 Fraktenheter (12 m-ekvivalenter) 171 796 172 245 168 272 176 634 192 412 RESULTAT (i NOK mill.) 1) (i EUR mill.) Driftsinntekter 4 509 4 600 4 568 3 802 4 585 577 Driftskostnader -3 540 -3 538 -3 550 -3 137 -3 726 -453 Driftsresultat før avskrivninger, charterleie og leasingkostnader 969 1 062 1 018 665 859 124 Ordinære avskrivninger -299 -302 -305 -310 -397 -38 Charterleie, leasingkostnader -123 -133 -98 -65 -66 -16 Driftsresultat (EBIT) 547 627 616 290 396 70 Netto finansposter -81 256 -752 -88 -31 -10 Resultat før skatt 466 883 -136 203 365 60 Skattekostnader -129 -242 37 -59 -104 -17 Årsresultat før avviklet virksomhet 337 642 -99 144 43 Avviklet virksomhet -85 -22 Årsresultat 337 642 -184 121 261 43 BALANSE (i NOK mill.) Omløpsmidler 1 943 893 1 208 1 743 1 534 249 Anleggsmidler 7 706 7 913 7 999 6 877 5 073 987 Sum eiendeler 9 649 8 806 9 207 8 620 6 608 1 235 Kortsiktig gjeld 1 092 1 027 1 637 967 842 140 Langsiktig gjeld 5 230 4 767 5 287 4 863 2 928 670 Utsatt skatt 928 778 521 733 599 119 Egenkapital 2 398 2 234 1 762 2 057 2 074 307 Sum gjeld og egenkapital 9 649 8 806 9 207 8 620 6 608 1 235 LIKVIDITET (i NOK mill.) / SOLIDITET (%) Likvide midler per 31.12. 2) 1 740 670 694 1 307 1 463 223 Kontantstrøm fra driften 871 772 640 980 606 108 Egenkapitalandel prosent 25 25 19 24 31 Netto rentebærende gjeld 4 635 5 094 5 656 4 955 2 950 593 ANSATTE / DIVERSE KOSTNADER Årsverk 3) 2 446 2 445 2 739 3 967 3 821 Lønnskostnader 1 231 1 213 1 141 1 409 1 296 158 Havneavgifter 144 147 141 152 143 18 Definisjoner: 1) Beløp omregnet i EURO, valutakurs per 31.12.10 2) Inklusive uutnyttede trekkrettigheter 3) 2006 og 2007 viser antall ansatte 2 3
 3. 3. Color Group AS Årsrapport 2010 Beredt for en ny tid OM KONSERNET INVESTERINGER I ANSATTE OG ORGANISASJONEN Color Group AS er morselskap til Color Line AS. Color Line AS er Norges Color Lines visjon er å bli Europas beste rederi innen cruise og transport. største, og et av Europas ledende cruise- og transportrederier. Selskapets Color Line har hovedfokus på å sikre varige, gode resultater gjennom å flåte på seks skip transporterer mer enn 4 millioner passasjerer, nærmere styrke inntektsutviklingen og løpende tilpasse kostnadsbasen i selskapet. 990 000 personbiler og over 170 000 trailere (12 m ekvivalenter) hvert år. I 2010 har det vært en økt satsing på leder- og medarbeiderutvikling i Selskapet representerer ca 2 446 årsverk i fire land. Årsomsetningen er hele organisasjonen. Hele 440 ledere og teamledere har i løpet av året rundt NOK 4,5 milliarder. vært gjennom lederopplæringskurs. Selskapet trafikkerer fire internasjonale linjer mellom syv havner i Color Line er Norges største private opplæringsbedrift til sjøs. I Norge, Tyskland, Danmark og Sverige med kvalitetscruise på linjen til perioden 2003 til 2010 har rederiet tatt inn 561 lærlinger fordelt på Tyskland, og effektiv transport på linjene mellom Norge, Danmark og 117 innen hotellvirksomheten og 444 innen dekk/maskin og elektro- Sverige. faget. Selskapet er den største bidragsyteren til Stiftelsen Norsk Maritim Color Line representerer mer enn hundre års uavbrutt linjetrafikk Kompetanse. ■ mellom Norge og kontinentet. Selskapet markerte sitt 20 års jubileum i 2010, og vil i 2011 feire 25 års jubileum for linjen Sandefjord – Strømstad og 50 år for linjen Oslo – Kiel. FREMTIDSRETTEDE INVESTERINGER Color Line har fra 2004 investert mer enn 7,5 milliarder kroner i nye skip, konsepter, havner og annen infrastruktur. Investeringene omfatter blant annet verdens to største cruiseskip med bildekk M/S Color Fantasy og M/S Color Magic mellom Oslo – Kiel og det nye transportkonseptet med M/S SuperSpeed 1 og 2 mellom henholdsvis Kristiansand og Hirtshals og Larvik og Hirtshals. Som del av den europeiske ShortSea næringen, er Color Line i dag den eneste transport- og cruise-operatør med norskflagget flåte. Color Lines skip er registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) og selskapet er et norskregistrert aksjeselskap med hovedkontor i Oslo. Selskapet er under- lagt norske skattevilkår og Color Line tar ikke del i den norske rederi- skatteordningen. 4 5
 4. 4. Color Group AS Årsrapport 2010 Stabile rammevilkår Color Lines satsing under norsk flagg, med norske sjøfolk og med land- året. Interessen for Norgesreiser fra Tyskland har økt betydelig etter basert virksomhet i Norge, bygger på stabile rammevilkår. Color Lines at Color Lines cruiseskip Color Fantasy og Color Magic ble satt inn på ambisjon forutsetter likeverdige rammevilkår med konkurrentene innen linjen mellom Oslo og Kiel, og SuperSpeed har utvidet totalmarkedet fra cruise- og internasjonal passasjertrafikk som opererer under andre flagg Danmark til Norge. For å møte ytterligere vekst i trafikken er det i 2010 enn det norske. igangsatt utvidelse av kapasiteten på SuperSpeed1 mellom Kristiansand Regjeringens maritime strategi, også kalt «Stø kurs» ble lansert i 2007 og Hirtshals. Utbyggingen har økt skipets kapasitet med 450 passasjerer og er senere fulgt opp gjennom egne statusrapporter. Strategien byg- eller ca 20 prosent. Det betyr at nye SuperSpeed1 kan transportere en ger på tre hovedsøyler – kompetanseutvikling, rederiskatt og refusjons- halv million flere passasjerer i året, og vil få en daglig kapasitet på 9 000 ordningene for sysselsetting av sjøfolk. Color Line er særskilt nevnt i passasjerer mellom Kristiansand og Hirtshals ved normal drift. I tillegg regjeringens maritime strategi «Stø kurs» fra 2. oktober 2007; kommer kapasiteten til SuperSpeed2 mellom Larvik og Hirtshals med nærmere 7 500 passasjerer per dag. ‘‘ Color Line har utviklet seg til et av Europas ledende cruiseferge- rederier. Selskapet opererer i skjæringspunket mellom transport og reiseliv, og er en viktig aktør for å trekke utenlandske turister til Norge. NYE MARKEDSGREP I TYSKLAND Tyskland er Norges viktigste og største utenlandsmarked. Norges markedsandel av den tyske utenlandsturismen er under 1 prosent. Dagens refusjonsordning for sjøfolk har vært tilnærmet uforandret i Dette er bakgrunnen for den økte reiselivssatsingen i Tyskland. I 2010 2010 sammenlignet med fjoråret, og ordningen gir Color Line tilnærmet reiste nærmere 1,1 millioner gjester med Color Lines cruiseskip Color likeverdig konkurransesituasjon med rederier i Norden og øvrige Europa, Magic og Color Fantasy, noe som er historisk rekord på linjen mellom selv om ordningen siden innføringen er svekket i forhold til selskapets Norge og Tyskland. To av tre nye gjester kommer fra Tyskland og internasjonale konkurrenter. Nederland. Color Line møter konkurranse både fra nordiske rederier som går i Denne veksten skyldes hovedsakelig effekten av Color Lines nye internasjonal rutetrafikk med passasjerer og gods, og fra cruiserederier markedsgrep i Tyskland sammen med økt satsing fra Innovasjon Norge under internasjonale flagg med mannskap på lokale vilkår. Av sikkerhets- og VisitOslo på Oslo-pakker med cruise, hotellopphold og kulturopp- grunner er Color Line pålagt å benytte skandinavisk-talende mannskap i levelser. Utviklingen av temacruise for det norske markedet antas å ha et alle beredskapsstillinger ombord. Samtidig er Color Line avskåret fra å økt potensial. Økningen i Color Line for dette segmentet var 65 prosent flytte til Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), ettersom rederiet trafik- fra 2009 til 2010. På linjen Oslo-Kiel har antallet tyske gjester i 2010 økt kerer faste ruter til og fra norske havner. med nesten 7 prosent og utgjør nå 84 prosent av de utenlandske gjestene ombord. ■ SPILL OG CASINO OM BORD Alle deler av regelverket som tillater spill om bord på Color Lines skip er vedtatt i 2010 gjeldende fra 1. januar 2011, herunder prosedyrer for kon- troll og rapportering. Regelverket og håndteringen av dette sikrer langt på vei likeverdighet for Color Line med passasjerskipsrederier under andre flagg som går fra og til norske havner. Tillatelse til spill om bord gis bare på vilkår av at 20 prosent av over- skuddet (omsetning minus fradrag for utbetalte gevinster) tilfaller en organisasjon som er godkjent som lotteriverdig. Denne avsetningen utgjør årlig rundt 20 millioner kroner. Color Line utarbeider forslag til formål som skal motta spillemidler fra Color Line. Listen over årets til- delinger skal godkjennes av Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalt- ningsenhet for spill i Norge. SETTER NORGE PÅ TURISTKARTET Trafikken mellom Sandefjord og Strømstad viser stabil, god trafikk hele 6 7
 5. 5. Color Group AS Årsrapport 2010 Styrets beretning med regnskap Color Group Årsrapport 2010 Miljø og sikkerhet Styrets årsberetning 2010 Color Group AS SIKKERHET Selskapets mål er å redusere klimagassutslipp med 10 prosent innen 2015 OM KONSERNET millioner som konsernbidrag. Det resterende overskuddet overføres til Color Line bestreber seg til enhver tid å forebygge situasjoner som kan målt i forhold til selskapets utslipp i 2009. Color Group AS er morselskap til Color Line AS. Color Line AS er Norges annen egenkapital. Fri egenkapital i morselskapet var per 31.12.2010 NOK medføre skade på liv, helse og miljø. Color Line arbeider med tilpasning Color Line ble i 2010 partner med Oslo kommune i deres arbeid for største og blant Europas ledende selskap innen europeisk nærskipsfart 384 millioner. til nye krav i forbindelse med MLC 2006 og STCW 2010. Dette er nye inter- et bedre klima i hovedstaden. Partnerskapet er definert i en klimapakt (Short Sea Shipping) med ca 2 446 årsverk i fire land. Rederiet har i dag nasjonale standarder for sikkerhetsarbeid til sjøs som kommer i tillegg «Næring for klima». Avtalen ble underskrevet i Oslo rådhus 29. november en flåte på seks skip, og opererer fire internasjonale linjer mellom FINANSIELLE FORHOLD til blant annet ISM-koden. Arbeidet skjer gjennom deltagelse i en egen i 2010 sammen med 20 andre bedrifter og institusjoner. Color Line har en syv havner i Norge, Tyskland, Danmark og Sverige. Norge er en halvøy Balanse og finansiering arbeidsgruppe i Norges Rederiforbund. Color Line har også gjennomført langsiktig samarbeidsavtale med Miljøstiftelsen Bellona om å sikre tiltak i Europa der effektiv sjøtransport er viktig blant annet for norsk Color Group AS har fokus på diversifisert langsiktig finansiering og for- opplæring og kursing i sikkerhetsarbeide og forståelse av ISM-koden. for å redusere miljøskadelige utslipp til luft og vann. I en egen avtale med industri og norsk reiseliv. Color Line har valgt å satse med en tydelig utsigbarhet. Selskapet utstedte to nye obligasjonslån i 2010 notert på Dette opplæringsarbeidet gjelder for både sjø- og landansatte gjennom Verdens Villmarksfond (WWF), knyttet til deres Baltic Sea Initiative, har differensieringsstrategi – kvalitetscruise på linjen mellom Oslo og Kiel i Oslo Børs ABN; Det første obligasjonslånet (COLG07) ble ustedt i april, hele året. Color Line frivillig forpliktet seg til å unngå å lense avløpsvann i Østersjø- Tyskland og effektiv transport på de korte linjene mellom Kristiansand var på totalt NOK 500 millioner, og med forfall august 2014. Det andre Color Line er representert i internasjonale, EU-finansierte prosjekter området. og Larvik i Norge og Hirtshals i Danmark, samt linjen Sandefjord-Strøm- obligasjonslånet (COLG08) ble utstedt i november, var på totalt NOK 900 og nasjonale prosjekter og organer som arbeider med sikkerhet og miljø. I 2010 har Color Line satt i gang flere konkrete tiltak for å redusere sel- stad. millioner, og med forfall november 2015. I forbindelse med utstedelse av Det inntraff ingen større uhell i 2010 som medførte alvorlig person- skapets miljøbelastning. Den viktigste er avtalen om å etablere landstrøm Color Line har en moderne og kostnadseffektiv tonnasje med stor obligasjonslånet COLG08 kjøpte selskapet tilbake fra eksisterende ute- skade eller miljøforurensing. til skipene som daglig ligger i Oslo. Landstrømprosjektet i Oslo er det grad av produktstandardisering. Totalt antall reisende var 4 129 119 (2009: stående (med kortere løpetid) obligasjonslån totalt NOK 205 millioner i første i Norge og vil bidra til å unngå utslipp til luft av klimagasser, SOx, 4 212 974). Dette gir en reduksjon i antall passasjerer på ca 2 prosent COLG04 (forfall 2012), NOK 124 millioner i COLG05 (forfall 2012), og NOK 118 MILJØ NOx, og PM mens skipene ligger til kai. ■ fra januar til desember i forhold til 2009. Nedgangen i antall passasjerer millioner i COLG06 (forfall 2011). Color Line har i 2010 arbeidet videre med miljøspørsmål i tråd med sel- skyldes primært lavere produksjon med 45 flere kanselleringer enn året Color Group har videre i 2010 inngått avtale om en ny Reducing skapets miljøstrategi fra 2009 ved å etablere KPIer for utslipp til luft. før grunnet isforholdene i Ytre Oslofjord, og 18 flere dager med planlagte Revolving Credit Facility på NOK 350 millioner, med hovedforfall i oktober dokkinger for samtlige skip. Konkurransesituasjonen er endret fra 2009 2014. Denne refinansierte eksisterende NOK 150 millioners fasilitet med til 2010 med en ny aktør på linjen Kristiansand-Hirtshals og nye tilbud forfall i 2012. fra internasjonale cruiserederier med kortcruise direkte fra Kiel og Oslo. Konsernets totalbalanse var på NOK 9 649 millioner per 31.12.10 en Godsmengden (12m equivalenter) var 171 796 i 2010 fra 172 245 i 2009. økning på NOK 843 millioner fra 2009, primært grunnet utstedelse av obligasjonslånene COLG07 og COLG08 som gav en kontanteffekt (ca NOK RESULTATREGNSKAPET 1 100 millioner i bankinnskudd, kontanter per årsskifte). Regnskapsprinsipper Egenkapitalen per 31.12.10 var på NOK 2 398 millioner, mot NOK 2 234 Color Group AS er et norsk aksjeselskap med hovedkontor i Oslo. Konsern- millioner i 2009. Egenkapitalprosenten var på ca 25 prosent, omtrent lik regnskapet presenteres i samsvar med IFRS (International Financial 2009. Reporting Standards). Langsiktig pantegjeld på skip/terminaler/hotell har en nedbetalings- profil på 12-15 år. Totalt utestående pantegjeld på skip/terminaler/hotell Konsernets- og morselskapets resultat per 31.12.10 er NOK 5 678 millioner. Netto utestående gjeld etter bank- Driftsinntekter ble på NOK 4 509 millioner i 2010 mot NOK 4 600 millioner innskudd og kontanter er per 31.12.10 NOK 4 635 millioner, mot NOK 5 094 i 2009. Driftsresultat før avskrivninger og charterleie ble NOK 969 mil- millioner i 2009. Obligasjonslån notert på Oslo Børs forfaller i perioden lioner mot NOK 1 062 millioner i 2009. Den underliggende driften har vært 2011-2015. Totalt utestående netto obligasjonslån per 31.12.10 er NOK 1 948 tilfredsstillende og representerer i tillegg til elementene nevnt ovenfor millioner. Det ble i forbindelse med levering av skipet M/S SuperSpeed2 i en høyere bunkerskostnad enn året før. Driftsresultatet i 2010 ble på NOK 2008 inngått en 12 års operasjonell leasingavtale mellom Oslo Line AS og 547 millioner sammenlignet med NOK 627 millioner i 2009. Konsernets Color Line Transport AS, med garanti fra Color Group AS. Selskapet har i netto finanskostnader viser en økning fra NOK 256 millioner i 2009 til sine låneavtaler forpliktelser knyttet til likviditet, egenkapital og gjelds- -NOK 81 millioner i 2010. Netto finansposter i 2010 inkluderte ca NOK betjeningsgrad. Alle forpliktelser er oppfylt per 31.12.10. 85 millioner i realiserte og urealiserte verdier for valutalån, fastrente- kontrakter, rentederivater, valutasikring og aksjegevinster, mot ca NOK Kontantstrøm 470 millioner i 2009. Årsresultat etter skatt viser et overskudd på NOK Konsernet hadde i 2010 en kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på 337 millioner mot NOK 642 millioner for 2009. Morselskapet Color Group NOK 871 millioner. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var AS viser et resultat før skatt på NOK 182 millioner mot NOK 391 mil- NOK 395 millioner, og netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter lioner i 2010. Etter skatt fremkommer resultatet på NOK 134 millioner i utgjorde –NOK 229 millioner, hvor deler av beløpet relateres til ut- 2010 mot NOK 290 millioner i 2009. Styret foreslår at det utdeles NOK 43 viklingskostnader i forbindelse med ny booking- og internettplattform. 8 9
 6. 6. Styrets beretning med regnskap Color Group Årsrapport 2010 Konsernets totale likviditetsreserve inklusive bevilgede trekkrettigheter SIKKERHET STYRET OG AKSJONÆRFORHOLD Likeverdige konkurransevilkår og likvide verdipapirer var per 31.12.10 ca NOK 1 740 millioner. Ordinære Color Line bestreber seg til enhver tid å forebygge situasjoner som kan O.N. Sunde AS eier indirekte 100 prosent av selskapets 71 800 000 aksjer. Color Line er i dag eneste større rederi med norsk eierskap, norsk planlagte avdrag i 2011 for konsernets rentebærende gjeld til kreditt- medføre skade på liv, helse og miljø. O.N. Sunde AS eies 100 prosent av styremedlem og konsernsjef Olav Nils hovedkontor og norskflagget flåte som opererer i fast, helårlig rute- institusjoner og obligasjonsgjeld er ca NOK 466 millioner. I 2010 har selskapet videreført arbeidet med utviklingen av selskapets Sunde med familie. trafikk mellom Norge og kontinentet med gods og passasjerer. Stabile elektroniske sikkerhetsstyringssystem. Videre har selskapet i 2010 ut- og internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår har vært og er en Finansielle risikoforhold arbeidet nye beredskapsplaner for selskapet. FREMTIDSUTSIKTER / HENDELSER ETTER BALANSEDAG forutsetning for betydelige investeringer Color Line foretar fra et norsk Konsernet er utsatt for valutarisiko på grunn av fluktuasjoner i NOK Selskapet jobber også med tilpasning til nye krav i forbindelse med MLC Endrede markedsvilkår ståsted. Color Line arbeider for like betingelser for norske sjøfolk på linje mot andre valutaer, særlig mot USD, EUR og DKK. I tillegg er konsernet 2006 og STCW 2010 som er nye internasjonale standarder for sikkerhets- Cruise- og sjøtransportnæringen er kapitalkrevende og stiller store krav med selskapets konkurrenter i Norden og EU. Dette gjøres i samarbeid utsatt for renterisiko, og endringer i pris på bunkersprodukter. Konser- arbeid til sjøs som kommer i tillegg til blant annet ISM-koden. Dette arbeidet til kostnadsstyring og inntjeningsnivå. Flere av fergerutene mellom med Color Lines sjøansatte og deres organisasjoner, Norges Rederi- net benytter seg av finansielle instrumenter for å avdempe risikoen for gjør Color Line gjennom deltagelse i arbeidsgruppe i Norges Rederiforbund. Norge og det øvrige Europa har blitt lagt ned de siste årene, primært forbund, Maritimt Forum og norske myndigheter. svingninger i konsernets kontantstrøm. På balansedagen var henholds- Selskapet har også drevet utstrakt opplæring og kursing i sikkerhets- grunnet for kostnadstunge driftskonsepter, lav kapasitetsutnyttelse og vis ca 20 prosent av konsernets rentebærende gjeld sikret gjennom arbeide og ISM-kode forståelse for både sjø- og landansatte gjennom hele konkurranse fra alternative transportformer. Sterk miljøfokus fra myn- Ombygging M/S SuperSpeed1 fastrenteavtaler og ca 45 prosent av selskapets estimerte bunkerskost- året. dighetene i EU og i Norge med en uttrykt målsetting om overføring av M/S SuperSpeed1 ble ferdig ombygget i januar 2011. Ombyggingen i nader for 2011 sikret gjennom bunkersderivatkontrakter. I tillegg hadde sel- Selskapet er representert i internasjonale (EU-finansierte prosjekter) trafikk fra vei til sjø og bane har bidratt til å gi stabile og langsiktige størrelsesorden ca EUR 15 millioner omfatter blant annet en større pizza- skapet ulike valutaderivatkontrakter relatert til budsjettert drift for 2011. og nasjonale prosjekter og organer som arbeider med sikkerhet og miljø. rammebetingelser for rederiene. Det er forventet ytterligere, positive restaurant som har økt skipets kapasitet med vel 400 passasjerer eller Konsernets markedsrisiko er begrenset, da virksomheten henvender Det inntraff ingen større uhell i 2010 som medførte alvorlig person- nærings- og transportpolitiske tiltak for å styrke konkurranseevnen til 20 prosent. Ombyggingen fant sted på STX Yards i Finland, og vil bli seg til et stort antall kunder. skade eller miljøforurensing. sjøtransport, med særlig vekt på intermodalitet i havnene. finansiert via garanti fra Finnvera Plc i Finland. Fortsatt drift MILJØ ESA Utsikter for 2011 Basert på ovenstående redegjørelse for konsernets resultat og finan- Color Line Marine A/S har i 2010 arbeidet videre med miljøspørsmål i ESA, EFTAs kontrollorgan, hadde per desember 2009 besluttet å starte Konsernets hovedmålsetting er å sikre lønnsomhet og å opprettholde sielle stilling, bekrefter styret at årsregnskapet er utarbeidet under tråd med selskapets miljøstrategi fra 2009, ved å etablere KPI for utslipp konkurranserettslig etterforskning av Color Line og selskapets havne- kostnadseffektiv drift. Konsernet forventer et tilfredsstillende resultat forutsetning av fortsatt drift og gir et rettvisende bilde av morselskapets til luft. Selskapets mål er å redusere klimagassutslipp med 10 prosent avtaler i tilknytning til linjen Sandefjord-Strømstad. Det var konkurrenter for 2011. Styret er av den oppfatning at selskapet er godt rustet til å møte og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. innen 2015 målt i forhold til nivået i 2009. Color Line Marine har engasjert av Color Line som klaget saken inn til det norske Konkurransetilsynet i utfordringene i 2011. firmaet CO2focus AS til å føre klimagassutslipp-regnskap for rederiet. 2006. Siden saken også omfatter Sverige, ble den overført til ESA. Det ARBEIDSMILJØ OG PERSONAL CO2focus, som er et autorisert revisjonsfirma på dette området, benyt- er selskapets vurdering at Color Line hele tiden har handlet i tråd med Ved utgangen av 2010 var antall årsverk i konsernet ca 2 446. I 2010 ter FN’s anbefalte metode (ut fra Greenhouse Gas Protocol Initiative gjeldende konkurranserettslig regelverk. utgjorde det gjennomsnittlige sykefraværet i konsernet ca 5,2 prosent (GHG protokollen)), som også er den vanligste regnskapsstandard for for landansatte (6,8 prosent i 2009) og ca 9,8 prosent for sjøansatte (10,5 klimagassutslipp. prosent i 2009). Color Line har i 2010 også engasjert seg som partner i Oslo kommunes Styret vurderer arbeidsmiljøet i konsernet som godt og vil fortsatt ha arbeid for et bedre klima i hovedstaden gjennom å signere klimaavtalen Oslo, 27. april 2011 høy fokus på miljø og sykefravær både for land- og sjøansatte i tråd med «Næring for klima» i Oslo Rådhus 29. november 2010 sammen med ca selskapets policy og samfunnets trender. 20 andre bedrifter og institusjoner. Denne avtalen kommer i tillegg til andre goodwill-avtaler som i 2010 også omfatter avtale med Miljø- LIKESTILLING/DISKRIMINERING stiftelsen Bellona, samt WWF for deres Baltic Sea Initiative der selskapet Morten Garman Olav Nils Sunde Alexander Sunde Bjørn Paulsen Color Group AS har som mål å være en arbeidsplass der det råder full frivillig unngår å lense avløpsvann i Østersjøområdet. Styreformann Styremedlem / Konsernsjef Styremedlem Styremedlem likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet tilstreber videre å legge I 2010 har Color Line også satt i gang flere konkrete tiltak for å redu- til rette for å tilfredsstille formålet i diskriminerings- og tilgjengelighets- sere miljøbelastningen. De viktigste er å starte arbeidet med å besørge loven. Dette gjøres både for ansatte og ved nyrekruttering. landstrøm til skipene som daglig ligger i Oslo for slik å unngå utslipp Av konsernets ansatte om bord på skipene er 953 kvinner. Av totalt til luft (av klimagasser, SOx, NOx, og PM) under landligge i hovedstaden. 224 ledere er 24 kvinner. Andelen kvinner i ledende stillinger om bord er Andre tiltak som kan nevnes er igangsetting av flere forsøksprosjekter relativt lav da tekniske/maritime stillinger tradisjonelt har vært preget av som har som mål å redusere utslippene av klimagasser (samt redusere menn og tilgangen på kvinner med nødvendige sertifikater er liten. energiforbruket) med flere prosent. Selskapet har også i 2010 redusert Av konsernets 691 årsverk for landansatte er 410 kvinner. I Color Line AS’ el-forbruk til lys om bord på flere skip ved å skifte ut lyskilder med nye konsernledergruppe er det 1 kvinne. Andelen kvinner i ledende stillinger lavenergi lyskilder, samt styringssystemer og rutiner for lys om bord. på land utgjør ca 45 prosent. 10 11
 7. 7. Styrets beretning med regnskap Color Group Årsrapport 2010 Resultatregnskap Color Group AS MORSELSKAP (NRS) Beløp i NOK tusen KONSERN (IFRS) 2010 2009 Note 2010 2009 133 761 136 702 Salgsinntekter 3, 7 4 508 912 4 599 127 0 0 Andre driftsinntekter 7 0 582 133 761 136 702 Sum driftsinntekter 4 508 912 4 599 709 0 0 Varekost -1 539 917 -1 524 970 -7 717 -10 769 Lønnskostnader 4, 18, 19, 20 -1 230 750 -1 212 789 -4 952 -11 945 Andre driftskostnader 7, 15 -769 133 -799 913 -12 669 -22 714 Sum driftskostnader -3 539 800 -3 537 672 121 092 113 988 Driftsresultat før avskrivninger og charterleie, leasingkostnader 969 112 1 062 037 -22 034 -22 034 Av- og nedskrivninger 4, 8, 9, 10 -299 337 -302 294 0 0 Charterleie, leasingkostnader 15 -122 568 -132 621 99 058 91 954 Driftsresultat 547 207 627 122 82 925 299 313 Netto finansinntekter/-kostnader 16, 17 -81 279 256 173 181 983 391 267 Resultat før skattekostnader 465 928 883 295 -47 947 -101 158 Skattekostnader 24 -128 724 -241 517 134 036 290 109 Årsresultat før avviklet virksomhet 337 204 641 778 Oppstilling over totalresultatet Årsresultat 337 204 641 778 Andre inntekter og kostnader Omregningsdifferanser valuta -1 359 -7 691 Netto gevinst/tap bunkerssikring -992 13 334 Totale andre inntekter og kostnader netto etter skatt -2 351 5 643 Totalresultat 334 853 647 421 Majoritetsandel av årets totalresultat 334 853 647 421 12 13
 8. 8. Styrets beretning med regnskap Color Group Årsrapport 2010 Balanse Kontantstrømoppstilling Color Group AS Color Group AS MORSELSKAP (NRS) Beløp i NOK tusen KONSERN (IFRS) MORSELSKAP (NRS) Beløp i NOK tusen KONSERN (IFRS) 2010 2009 EIENDELER Note 2010 2009 2010 2009 PERIODEN 1. JANUAR-31. DESEMBER Note 2010 2009 Anleggsmidler 181 983 391 267 Resultat før skattekostnader 465 928 883 295 Immaterielle eiendeler 22 034 22 034 Av- og nedskrivninger 299 337 302 294 130 761 152 795 Goodwill og andre immaterielle eiendeler 4, 9, 10 671 301 671 301 Tap/gevinst ved avgang anleggsmidler 153 130 761 152 795 Sum immaterielle eiendeler 671 301 671 301 -22 891 Endring i verdi finansielle eiendeler -4 372 -18 519 Varige driftsmidler 2 996 15 482 Endring i verdi finansiell langsiktig gjeld 2 996 -13 280 0 0 Anlegg under oppførelse 2, 4, 8 378 112 273 454 -1 827 -228 183 Endring valuta finansielle forpliktelser -1 827 -228 183 0 0 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4, 8 653 538 698 509 Nedskrivning finansielle anleggsmidler 12 450 0 0 Inventar, utstyr 4, 8, 10 49 363 59 125 Pensjonskostnad utover innbetalt premie 20 12 690 -4 354 0 0 Skip 2, 4, 8 5 526 463 5 733 712 -57 955 -182 488 Urealisert agio/disagio valutalån 16 -58 406 -182 488 0 0 Sum varige driftsmidler 6 607 476 6 764 800 Urealisert agio/disagio langsiktig fordring 16 1 026 2 362 Finansielle anleggsmidler Omregningsdifferanser varige driftsmidler 8 13 679 39 621 2 792 511 2 739 225 Investeringer i datterselskap 5, 6 0 0 Endring i rentekontrakter CIRR 27 633 16 117 3 698 977 3 936 909 Langsiktige fordringer og investeringer 6, 11, 17, 20 427 134 476 868 Omregningsdifferanser utenlandske datterselskaper -1 359 -7 691 6 491 488 6 676 134 Sum finansielle anleggsmidler 427 134 476 868 Endring bunkerskontrakter på EK -992 13 334 6 622 249 6 828 929 Sum anleggsmidler 7 705 911 7 912 969 Omløpsmidler Endring arbeidskapital 0 0 Varebeholdning 12 150 121 155 393 276 753 409 195 Kundefordringer og andre fordringer 17 596 464 523 104 Endring varebeholdning 5 272 22 039 22 891 0 Andre finansielle eiendeler 17 22 891 18 519 3 644 17 131 Endring kundefordringer og andre fordringer 10 252 218 493 35 257 95 239 Markedsbaserte aksjer 35 257 95 239 59 982 -95 239 Endring markedsbaserte aksjer 59 982 -95 239 1 113 524 69 815 Bankinnskudd, kontanter 17 1 138 648 101 150 283 432 -43 886 Endring leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 38 761 -188 096 1 448 425 574 249 Sum omløpsmidler 1 943 381 893 405 8 070 674 7 403 178 SUM EIENDELER 9 649 292 8 806 374 347 058 -121 994 Sum endring arbeidskapital 114 267 -42 803 471 398 -103 882 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 870 753 772 155 2010 2009 EGENKAPITAL OG GJELD Note 2010 2009 Innskutt egenkapital Utbetalinger ved kjøp av investeringer skip -34 166 -15 322 143 600 143 600 Aksjekapital (71 800 000 aksjer á NOK 2,-) 6, 22 143 600 143 600 Forskuddsbetaling investering skip -72 682 1 478 436 1 478 436 Overkursfond 22 1 478 436 1 478 436 Utbetalinger ved kjøp av inventar, utstyr -7 531 -5 736 1 622 036 1 622 036 Sum innskutt egenkapital 1 622 036 1 622 036 Utbetalinger ved kjøp av tomt, bygg og annen fast eiendom -9 490 -5 127 515 025 652 008 Annen egenkapital 22 776 459 612 018 Utbetalinger ved kjøp av anlegg under utførelse -104 658 -142 923 2 137 061 2 274 044 Sum egenkapital 2 398 495 2 234 054 GJELD Innbetalinger ved salg av inventar, utstyr 2 698 Forpliktelser -53 286 -192 587 Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer 57 441 42 558 Utsatt skatt 23 928 492 777 663 57 441 42 558 Sum forpliktelser 928 492 777 663 -53 286 -192 587 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -228 527 -166 410 Langsiktig gjeld 3 610 553 3 970 791 Gjeld til kredittinstitusjoner 13, 17 3 360 544 3 757 516 49 048 90 000 Innbetalinger ved opptak av ny gjeld til kredittinstitusjoner 49 048 90 000 1 927 733 1 062 500 Obligasjonslån 13. 17 1 851 233 994 500 1 380 233 194 500 Innbetalinger ved opptak av ny obligasjonsgjeld 1 380 233 194 500 18 478 15 482 Annen langsiktig gjeld 17 18 478 15 482 -351 331 -218 776 Utbetalinger ved nedbetaling av gjeld til kredittinstitusjoner -373 114 -258 513 5 556 764 5 048 773 Sum langsiktig gjeld 5 230 255 4 767 498 -515 000 -543 500 Utbetalinger ved nedbetaling av obligasjonsgjeld -515 000 -543 500 Kortsiktig gjeld 0 0 Utbetalinger rentebærende fordring -115 685 319 408 35 976 Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 14, 17 626 050 582 332 290 825 949 993 Innbetalinger langsiktig fordring 8 385 0 0 Kortsiktig andel av langsiktig gjeld 13, 17 466 000 443 000 -356 976 -359 843 Ydet, mottat utbytte/konsernbidrag -143 350 -165 900 0 1 827 Andre finansielle forpliktelser 0 1 827 128 798 -20 859 Endring mellomværende eier -10 930 55 691 319 408 37 803 Sum kortsiktig gjeld 1 092 050 1 027 159 625 597 91 515 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 395 272 -743 407 8 070 674 7 403 178 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 9 649 292 8 806 374 1 043 709 -204 954 Netto endring likviditet 1 037 498 -137 662 69 815 274 769 Likviditetsbeholdning 01.01. 101 150 238 812 1 113 524 69 815 Likviditetsbeholdning 31.12. 1 138 648 101 150 Morten Garman Olav Nils Sunde Alexander Sunde Bjørn Paulsen Styreformann Styremedlem / Konsernsjef Styremedlem Styremedlem Kontantstrømoppstilling er endret for 2010. Tallene for 2009 er endret tilsvarende. 14 15
 9. 9. Styrets beretning med regnskap Color Group Årsrapport 2010 Oppstilling av endring i egenkapital Noter 2010 Color Group AS Color Group AS Beløp i NOK tusen NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Transaksjoner og balanseposter Aksje- Overkurs- Omregnings- Sikrings- Tilbakeholdt Pengeposter (eiendeler og gjeld) i utenlandsk valuta er omregnet til kapital fond differanser reserve resultat Sum Generell informasjon Egenkapital 01.01.2009 143 600 1 478 436 11 017 0 129 028 1 762 081 Color Group konsernet består av Color Group AS og datterselskaper. balansedagens kurs. Valutagevinst og tap ved omregning av pengeposter i Årets resultat 641 778 641 778 Color Group AS er et aksjeselskap registrert i Norge med hovedkontor i utenlandsk valuta ved årets slutt resultatføres. Resultatposter er omregnet Andre inntekter og kostnader -7 691 13 334 0 5 643 Oslo. Konsernet er i hovedsak konsentrert om to kjerneområder. Disse er etter kursen på transaksjonstidspunktet. Valutagevinst og tap som oppstår Samlede inntekter og kostnader for perioden 0 0 -7 691 13 334 641 778 647 421 Cruise og Transport. Virksomhetsområdene er beskrevet i note 3 Segment ved betaling av slike transaksjoner resultatføres. Avgitt konsernbidrag/utbytte eier -175 448 -175 448 Informasjon. Konsolideringsprinsipper Egenkapital 31.12.2009 143 600 1 478 436 3 326 13 334 595 358 2 234 054 Rammeverk for utarbeidelse av årsregnskapet Datterselskaper er alle enheter der konsernet har bestemmende inn- Konsern flytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt gjennom Color Group AS har opptatt obligasjonslån som er notert på Oslo Børs. eie av mer enn halvparten av stemmeberettiget kapital. Ved fastsettelse Egenkapital 01.01.2010 143 600 1 478 436 3 326 13 334 595 358 2 234 054 Som følge av børsreglene plikter konsernet å rapportere i henhold til av om det foreligger bestemmende innflytelse inkluderes effekten av Årets resultat 337 204 337 204 International Financial Reporting Standards (IFRS) og fortolkninger gitt av potensielle stemmerettigheter som kan utøves eller konverteres på balanse- Andre inntekter og kostnader -1 359 -992 -2 351 International Financial Reporting Interpretations Commitee (IFRIC). dagen. Samlede inntekter og kostnader for perioden 0 0 -1 359 -992 334 853 Avgitt konsernbidrag/utbytte eier -170 412 -170 412 Alle nye og endrede standarder og fortolkninger, som er relevant for Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført til Color Group konsernet, og som er trådt i kraft med virkning fra regn- konsernet og blir utelatt fra konsolidering når kontroll opphører. Egenkapital 31.12.2010 143 600 1 478 436 1 967 12 342 762 150 2 398 495 skapsperioden som starter 1. januar 2010, er anvendt ved utarbeidelse av Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datter- årsregnskapet. På tidspunkt for avleggelse av dette årsregnskapet, er noen selskaper. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av eien- nye og endrede standarder og endrede fortolkninger ennå ikke trådt i kraft deler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som og hvor konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse. Det er ledelsens vurde- utstedes, pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll og direkte kost- ring at disse standarder og fortolkninger ikke vil få vesentlig innvirkning nader forbundet med selve oppkjøpet. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler, på årsregnskapet. overtatt gjeld og betingede forpliktelser er regnskapsført til virkelig verdi Utarbeidelse av regnskap i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. på oppkjøpstidspunktet, uavhengig av eventuelle minoritetsinteresser. Videre krever anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper at ledelsen Anskaffelseskost som overstiger andel av virkelig verdi av identifiserbare må utøve skjønn. Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige netto eiendeler i datterselskapet, balanseføres som goodwill. Hvis anskaf- vurderinger, stor grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger felseskost er lavere enn virkelig verdi av netto eiendeler i datterselskapet, og estimater er vesentlige for konsernregnskapet, er beskrevet i noteverket. resultatføres differansen på oppkjøpstidspunktet. Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost prinsipp, med Konserninterne transaksjoner, mellomværende og urealisert fortje- justeringer for finansielle instrumenter målt til virkelig verdi. neste mellom konsernselskaper er eliminert. Urealiserte tap elimineres, men vurderes som indikator på verdifall i forhold til nedskrivning av den Morselskap overførte eiendelen. Regnskapet for morselskapet, Color Group AS, er satt opp i samsvar med Regnskapsprinsipper i datterselskaper endres når dette er nødvendig Regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk NRS (Norsk Regnskaps for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. Standard). Dersom ikke annet er angitt i prinsippbeskrivelsen, er det konsernets Prinsipper ved inntektsføring regnskapsprinsipp som beskrives. Beskrivelse av regnskapsprinsipp som Inntekter ved salg av varer og tjenester regnskapsføres til virkelig verdi, kun gjelder morselskapets regnskap avgitt etter NRS, er angitt særskilt. netto etter fradrag for merverdiavgift, rabatter og avslag. Inntekter fra salg av varer og tjenester innregnes på det tidspunkt vesentlig risiko og Omregning av utenlandsk valuta rettighet er overført til kjøper, konsernet ikke lenger har eierskap eller Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles i den valuta som i kontroll over varen, inntektsbeløpet kan måles pålitelig, det er sannsynlig hovedsak benyttes i det økonomiske området der enheten opererer (funk- at de økonomiske fordeler knyttet til salget tilfaller konsernet og at kost- sjonell valuta). Konsernets presentasjonsvaluta er NOK, som også er både naden som påløper ved salget kan måles pålitelig. morselskapets presentasjons- og funksjonelle valuta. Datterselskap med annen funksjonell valuta blir omregnet til NOK. Balanseposter blir omregnet Inntekter innregnes som følger til kursen ved årsslutt, mens resultatposter omregnes basert på gjennom- Salg av tjenester (reiser) snittskurs. Omregningsdifferanser føres mot egenkapitalen og spesifiseres Salg av tjenester innregnes ved reisens begynnelse, da dette vil være tids- separat. punkt for risikoovergang. 16 17
 10. 10. Noter Color Group Årsrapport 2010 Salg av varer utsatt skattefordel i den grad selskapet ikke lenger anser det som sann- til konsernets kontantgenererende enheter som forventes å ha fordel av dagens rente på statsobligasjoner med særlig høy kredittverdighet og med Salg av varer i konsernet innregnes når levering av varen finner sted, da synlig at det kan nyttiggjøre seg av den utsatte skattefordelen. virksomhetssammenslutningen. Overtatte eiendeler og gjeld ved virksom- tilnærmet samme løpetid som konsernets forpliktelser. Ordningene er basert dette vil være tidspunkt for risikoovergang. Betaling ved detaljsalg skjer Utsatt skatt og utsatt skattefordel er målt basert på forventet fremtidig hetssammenslutninger balanseføres til virkelig verdi i åpningsbalansen i på linenær opptjeningsmodell. Når ytelsene i en ordning endres, innregnes oftest i form av kontanter eller ved bruk av kredittkort. Inntekten resultat- skattesats til de selskapene i konsernet hvor det har oppstått midlertidige konsernet. den andel av økningen i ytelsen, som den ansatte har opparbeidet rettighet føres inklusive kredittkortgebyrer som påløper ved transaksjonen. forskjeller. til, som kostnad i resultatregnskapet lineært over gjenværende opptjenings- Gebyrene regnskapsføres som salgskostnader. Utsatt skatt og utsatt skattefordel føres opp til nominell verdi i Leasing, innleide driftsmidler tid. Kostnadene innregnes umiddelbart i resultatregnskapet dersom den balansen. Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap ansatte allerede ved tildeling har fått en ubetinget rett til økt ytelse. Renteinntekter fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Sel- Ikke balanseført estimatavvik ved tidspunktet for overgang til IFRS, Renteinntekter inntektsføres i samsvar med effektiv rentemetode. Varige driftsmidler skapet har i all hovedsak operasjonelle leieavtaler, der leiebetaling er en er nullstilt og ført direkte mot egenkapitalen. Estimatavvik oppstått etter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er oppført som driftsmidler. driftskostnad som fordeles over leieperioden. 1. januar 2006 innregnes i resultatregnskapet og fordeles over antatt Utbytteinntekter Varige driftsmidler består i hovedsak av skip, kaianlegg, tomter og gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid i den grad disse overstiger ti Utbytte fra investeringer innregnes når konsernet har en ubetinget rett til bygninger og maskiner/inventar. Varige driftsmidler innregnes til Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet prosent av det høyeste av nåverdien av ytelsesbasert pensjonsforpliktelse å motta utbyttet. anskaffelseskost inkludert kostnader knyttet til anskaffelsen, med fradrag Anleggsmidler og grupper av anleggsmidler og gjeld er klassifisert som og virkelig verdi av pensjonsmidlene. for avskrivninger og nedskrivninger for verdifall. Påfølgende større på- holdt for salg hvis deres bokførte verdi vil bli gjenvunnet gjennom en salgs- Det beregnes forpliktelse for de som har gått av med pensjon, og som Offentlige tilskudd kostninger legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres transaksjon i stedet for via fortsatt bruk. Dette er ansett oppfylt bare når er med i AFP-ordning. Offentlige tilskudd regnskapsføres når det foreligger rimelig sikkerhet for separat når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet salg er høyst sannsynlig og anleggsmidlet er tilgjengelig for umiddelbart at selskapet vil oppfylle vilkårene knyttet til tilskuddene, og tilskuddene utgiften vil tilflyte konsernet, og utgiften kan måles pålitelig. Øvrige repa- salg i dets nåværende form. Ledelsen må ha forpliktet seg til et salg og Avsetninger vil bli mottatt. Offentlige tilskudd som kompenserer virksomheten for kost- rasjons-, klassifikasjons- og vedlikeholdskostnader, inklusive kostnader til salget må være forventet gjennomført innen ett år fra dato for klassifise- En avsetning regnskapsføres når konsernet har en forpliktelse (legal eller nader inntektsføres etter hvert som kostnadene påløper. Tilskuddet føres dokking av skip, resultatføres i den perioden utgiften pådras. Tomter av- ringen. selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse, det er sannsynlig at det til fradrag i den kostnad tilskuddet er ment å dekke. skrives ikke. Andre driftsmidler avskrives etter den lineære metode, slik Anleggsmidler og grupper av anleggsmidler og gjeld som holdt for salg vil skje et økonomisk oppgjør som følge av denne forpliktelsen og beløpets at anleggsmidlenes anskaffelseskost avskrives til restverdi over forventet måles til den laveste verdien av tidligere bokført verdi og virkelig verdi størrelse kan måles pålitelig. Når en regnskapsmessig avsetning måles ved Valuta utnyttbar levetid, som er: fratrukket salgskostnader. Avskrivning av eiendeler klassifisert for salg å benytte kontantstrømmer nødvendig for å gjøre opp forpliktelsen, er Valutakontrakter i EURO, USD og DKK er i stor grad knyttet til løpende inn- Skip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-35 år opphører fra dato for klassifisering. balanseført beløp nåverdien av disse kontantstrømmene. tekter og kostnader i konsernet. Agio/disagio ved oppgjør er fra og med Bygninger/kaianlegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-30 år Virksomhet som er besluttet avviklet rapporteres særskilt i resultat- Restruktureringsavsetninger innregnes når konsernet har godkjent en 2010 henført til relevante resultatposter i regnskapet. Se note 7. Verdi på Maskiner og inventar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10 år regnskapet. Fjorårstall omarbeides slik at det blir sammenlignbare tall. detaljert og formell restruktureringsplan, og restruktureringen enten har løpende kontrakter er medtatt under finansposter i regnskapet. startet eller har blitt offentliggjort. Avsetningen til restrukturering inne- Driftsmidlenes utnyttbare levetid, samt restverdi, revurderes på hver Varebeholdning holder kun direkte kostnader som følger av restruktureringen, og er de Lånekostnader balansedag og endres hvis nødvendig. For konsernets skip foretas en Varebeholdningen som består av handelsvare, forbruksvarer og bunkers, beløpene som er både nødvendige for restruktureringen og ikke en del av Lånekostnader som er direkte henførbare til anskaffelse av en kvalifise- dekomponering av driftsmidlet – komponenter med høy slitasje og er vurdert til den laveste av kostpris og netto salgsverdi med fratrekk for den ordinære virksomheten til enheten. rende eiendel, kapitaliseres som en del av den aktuelle eiendelens utgifter komponenter med lav slitasje. Komponenter med høy slitasje avskri- salgskostnader. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO-metoden. inntil anleggsmiddelet er ferdigstilt til sin tiltenkte bruk. Slike låneutgifter ves uten restverdi. Utrangeringsverdi estimeres ved hver årsavslutning, Betingede forpliktelser og eiendeler kapitaliseres som en del av eiendelens anskaffelseskost når det er sann- endringer i estimat på utrangeringsverdi regnskapsføres som estimat- Kontanter og kontantekvivalenter Betingede forpliktelser er ikke regnskapsført i årsregnskapet. Det er synlig at de vil føre til fremtidige økonomiske fordeler for konsernet, og endring. Ved utskiftninger blir det foretatt en vurdering av restverdi på Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. opplyst om vesentlige betingede forpliktelser med unntak betingede utgiftene kan måles på en pålitelig måte. utskiftet del. Restverdien blir kostnadsført ved utskiftning. forpliktelser hvor sannsynligheten for forpliktelsen er lav. En betinget Lånekostnader som er henførbare til opptak av ny gjeld føres mot Gevinst og tap ved avgang resultatføres og utgjør forskjellen mellom Egenkapital eiendel er ikke regnskapsført i årsregnskapet, men opplyst om dersom det gjelden i balansen, og amortiseres over lånets løpetid. salgspris og balanseført verdi. Ordinære aksjer klassifiseres som aksjekapital. Utgifter som knyttes direkte foreligger en viss sannsynlighet for at en fordel vil tilflyte konsernet. Andre lånekostnader innregnes i resultatregnskapet i den perioden de Anlegg under utførelse er klassifisert som anleggsmidler og er oppført til utstedelse av nye aksjer med fradrag av skatt, føres som reduksjon av har påløpt. til kost inntil tilvirkning eller utvikling er ferdigstilt. Anlegg under utførelse mottatt vederlag i egenkapitalen. Hendelser etter balansedagen blir ikke avskrevet før anleggsmiddelet blir tatt i bruk. Omregningsdifferanser oppstår i forbindelse med valutaforskjeller ved Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på Skatt konsolidering av utenlandske enheter. balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt Immaterielle eiendeler som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig Immaterielle eiendeler som anskaffes separat balanseføres til virkelig Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld med unntak av: verdi på anskaffelsestidspunktet. Immaterielle eiendeler avskrives lineært Selskapene i konsernet har ulike pensjonsordninger. Pensjonsordningene dette er vesentlig. over forventet levetid. Dersom eiendelens levetid ikke er tidsbegrenset og er generelt finansiert gjennom innbetalinger til livforsikringsselskaper. ● Midlertidig forskjell knyttet til goodwill som ikke er skattemessig en økonomisk brukstid ikke kan estimeres, avskrives eiendelen ikke, men De landansatte gikk i løpet av 2008 i hovedsak over fra ytelsesbasert Finansielle instrumenter fradragsberettiget. testes for årlig verdifall. ordning til innskuddsbasert. Kostnaden vil i denne ordningen være i over- Finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser innregnes i konsernets ● Midlertidige forskjeller relatert til investeringer i datterselskaper ensstemmelse med innbetalt premie. balanse når konsernet blir part i de kontraktsmessige vilkårene til konsernet kontrollerer når de midlertidige forskjellene vil bli reversert Goodwill For de sjøansatte er pensjonsordningen ytelsesbasert. Pensjonsmidler instrumentet. Konsernets finansielle instrumenter klassifiseres i følgende og det ikke er antatt å skje i overskuelig fremtid. Forskjellen mellom anskaffelseskost ved oppkjøp og virkelig verdi av vurderes til virkelig verdi. Netto forpliktelser knyttet til ytelsesbaserte 3 kategorier: virkelig verdi over resultatet, utlån og fordringer og finansielle Utsatt skattefordel er regnskapsført når det er sannsynlig at selskapet vil netto identifiserbare eiendeler på oppkjøpstidspunktet klassifiseres som pensjonsordninger beregnes separat for hver ordning ved å estimere forpliktelser til amortisert kost. Finansielle instrumenter som er av langsik- ha tilstrekkelige skattemessige overskudd i senere perioder til å nyttig- goodwill. størrelsen på fremtidige ytelser som den ansatte har opptjent gjennom sin tig karakter er tatt inn under finansielle anleggsmidler og langsiktig gjeld. gjøre skattefordelen. Selskapene regnskapsfører tidligere ikke-regnskaps- Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle arbeidsinnsats i inneværende og tidligere perioder. Disse fremtidige ytelsene ført utsatt skattefordel i den grad det har blitt sannsynlig at selskapet kan akkumulerte nedskrivninger. Goodwill avskrives ikke, men testes årlig diskonteres for å beregne nåverdien, og virkelig verdi av pensjonsmidler Finansielle eiendeler benytte seg av den utsatte skattefordelen. Likeledes vil selskapet redusere for eventuelt verdifall. Test for verdifall foretas ved at goodwill allokeres trekkes fra for å finne netto forpliktelser. Diskonteringsrenten er lik balanse- Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet innregnes ved første- 18 19

×