Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Globe exploration heb

1,794 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Globe exploration heb

 1. 1. ‫הפרם‬ ‫שכבת‬ ‫פוטנציאל‬ ‫על‬ ‫סקירה‬
 2. 2. ‫סקירה‬‫היסטורית‬ ‫מודל‬‫גיאולוגי‬ ‫המרצת‬‫מאגרים‬ ‫פיננסית‬ ‫סקירה‬ ‫נקודות‬
 3. 3. ‫בשנת‬ ‫שהוקמה‬ ‫ונפט‬ ‫גז‬ ‫חיפושי‬ ‫חברת‬ ‫היא‬ ‫גלוב‬2009. ‫הארץ‬ ‫ברחבי‬ ‫רשיונות‬ ‫בשלושה‬ ‫מחזיקה‬ ‫החברה‬. ‫הפקה‬ ‫שהוכיחו‬ ‫עתיקים‬ ‫ומבנים‬ ‫לשכבות‬ ‫קידוחים‬ ‫על‬ ‫מתבסס‬ ‫גלוב‬ ‫של‬ ‫הגיאולוגי‬ ‫המודל‬ ‫כולו‬ ‫ובאזור‬ ‫בארץ‬. ‫אופק‬ ‫קידוח‬-2‫דוד‬ ‫הקידוח‬ ‫לבור‬ ‫מעקף‬ ‫קידוח‬ ‫הוא‬ ‫גלוב‬ ‫של‬-1‫לעומקים‬ ‫בזמנו‬ ‫שנקדח‬ 5998‫ו‬5954‫ערקוב‬ ‫לתצורת‬ ‫עד‬ ‫מטרים‬(‫הפרם‬ ‫שכתב‬)‫בשעתו‬ ‫הפקה‬ ‫במבחני‬ ‫נבדק‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫טכניות‬ ‫בעיות‬ ‫בשל‬. ‫היסטורית‬ ‫סקירה‬
 4. 4. ‫מודל‬‫גיאולוגי‬:
 5. 5. ‫מודל‬‫גיאולוגי‬: ‫המקור‬ ‫סלע‬ ‫להמצא‬ ‫צפוי‬ ‫בו‬ ‫האזור‬ ‫הסלור‬ ‫מתקופת‬‫בישראל‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הנפט‬ ‫גיאולוגיית‬ ‫סיכום‬ ‫מתקופת‬ ‫הנפט‬ ‫מערכת‬ ‫הפליאוזואיקון‬‫באזור‬
 6. 6. ‫מודל‬‫גיאולוגי‬: ‫מערכת‬‫במזרח‬ ‫המוכחת‬ ‫הנפט‬ ‫לישראל‬ ‫גם‬ ‫מגיעה‬ ‫אשר‬ ‫התיכון‬ ‫הפרם‬ ‫שכבת‬ ‫של‬ ‫עומק‬ ‫מפת‬ ‫באזור‬.
 7. 7. ‫מודל‬‫גיאולוגי‬: ‫הפרם‬ ‫שכבת‬ ‫מורכבת‬ ‫מהן‬ ‫הסלעים‬ ‫סוגי‬ ‫את‬ ‫מציג‬ ‫זה‬ ‫איור‬ ‫התיכון‬ ‫המזרח‬ ‫באזור‬,‫גם‬ ‫הפרסי‬ ‫במפרץ‬ ‫שכמו‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫קרבוניט‬ ‫מסלעי‬ ‫מורכבת‬ ‫הפרם‬ ‫שכבת‬ ‫בישראל‬(‫גיר‬ ‫אבני‬.)
 8. 8. ‫מודל‬‫גיאולוגי‬: :‫לישראל‬ ‫הגיאולוגי‬ ‫המכון‬ ‫של‬ ‫המחקר‬ ‫מתוך‬ ‫ציטוט‬ ‫תרגום‬: ‫הערקוב‬ ‫מתצורת‬ ‫מורכבת‬ ‫העליונה‬ ‫הפרם‬ ‫שכבת‬.‫ובאזור‬ ‫בנגב‬ ‫בקידוחים‬ ‫נמצאה‬ ‫זו‬ ‫שכבה‬ ‫החוף‬ ‫מישור‬,‫בין‬ ‫נע‬ ‫עוביה‬110‫לבין‬250‫הרדוד‬ ‫בים‬ ‫שקעו‬ ‫אשר‬ ‫קרבוניט‬ ‫סלעי‬ ‫של‬ ‫מטרים‬, ‫מקור‬ ‫סלע‬ ‫של‬ ‫פוטנציאל‬ ‫יש‬ ‫לשכבה‬,‫כיסוי‬ ‫וסלע‬ ‫מאגר‬ ‫סלע‬.‫הדמיון‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫ראוי‬ ‫ה‬ ‫חשכבות‬ ‫ביחס‬ ‫זו‬ ‫שכבה‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫הפטרוגרפי‬Khuff‫הפרסי‬ ‫המפרץ‬ ‫באזור‬ ‫גז‬ ‫המפיקות‬.
 9. 9. ‫בשנת‬1993‫ע‬ ‫נקדח‬"‫אנרגיה‬ ‫מודיעין‬ ‫חברת‬ ‫י‬‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫חיפושי‬ ‫נפטא‬,‫דוד‬ ‫בשם‬ ‫קידוח‬-1, ‫של‬ ‫סופי‬ ‫לעומק‬ ‫הגיע‬ ‫הקידוח‬5998‫כאשר‬ ‫והפרם‬ ‫הטריאס‬ ‫שכבות‬ ‫את‬ ‫וחצה‬ ‫מטרים‬ ‫דרך‬ ‫בקידוח‬ ‫משמעותיים‬ ‫גז‬ ‫סימני‬ ‫נצפו‬ ‫הפרם‬ ‫בשכבת‬450‫שכבה‬ ‫של‬ ‫מטרים‬. ‫הפרם‬ ‫שכבת‬ ‫את‬ ‫חסמו‬ ‫אשר‬ ‫הקידוח‬ ‫בבור‬ ‫כלים‬ ‫נתקעו‬ ‫הקידוח‬ ‫בסוף‬,‫ולכן‬,‫וחצי‬ ‫שנה‬ ‫דוד‬ ‫בשם‬ ‫מעקף‬ ‫נקדח‬ ‫יותר‬ ‫מאוחר‬-1A1‫הפרם‬ ‫לשכבת‬,‫היה‬ ‫המעקף‬ ‫של‬ ‫הסופי‬ ‫עומקו‬ 5954‫מטרים‬,‫מלאים‬ ‫חשמליים‬ ‫לוגים‬ ‫בוצעו‬ ‫במעקף‬. ‫דוד‬ ‫במעקף‬ ‫הפרם‬ ‫שכבת‬ ‫קידוח‬ ‫במהלך‬-1‫עד‬ ‫של‬ ‫בגובה‬ ‫מאוד‬ ‫גבוהות‬ ‫גז‬ ‫תגובות‬ ‫ניצפו‬ 18%EMA(‫באוויר‬ ‫מתאן‬ ‫ערך‬ ‫שווה‬.) ‫מודל‬‫גיאולוגי‬:
 10. 10. Werner Klopf-‫משנת‬ ‫עובד‬1978‫בחברת‬Schlumberger,‫שנת‬ ‫עד‬1984‫אפריקה‬ ‫בדרום‬ ‫שונות‬ ‫שליחויות‬ ‫על‬ ‫עבד‬, ‫משנת‬1984‫שנת‬ ‫ועד‬1994‫לוגים‬ ‫בפיענוח‬ ‫התעסק‬.‫לבון‬ ‫מאוניברסית‬ ‫ופטרפוזיקיה‬ ‫מאגרים‬ ‫בהנדסת‬ ‫תואר‬ ‫קיבל‬ ‫באוסטריה‬. J. Dennis Loren-‫משנת‬ ‫הנפט‬ ‫בתעשיית‬ ‫עובד‬1961,‫כ‬ ‫עבד‬18‫חברת‬ ‫תחת‬ ‫שנים‬Shell.‫בשנת‬1979‫עם‬ ‫יחד‬ ‫הקים‬ ‫פטרופיזיקה‬ ‫של‬ ‫בנושים‬ ‫ליעוץ‬ ‫חברה‬ ‫שותפים‬,‫והגז‬ ‫הנפט‬ ‫לתעשיית‬ ‫והנדסה‬ ‫גאופיזיקה‬.‫הרקע‬‫כולל‬ ‫שלו‬ ‫האקדמאי‬ ‫בפטרופיזיקה‬ ‫רב‬ ‫מעשי‬ ‫נסיון‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫גיאופיזיקה‬. ‫ד‬"‫דרין‬ ‫ברוך‬ ‫ר‬–‫ד‬"‫בירושליים‬ ‫העברית‬ ‫מהאוניברסיטה‬ ‫לגיאולוגיה‬ ‫ר‬,‫בישראל‬ ‫הנפט‬ ‫קידוח‬ ‫רוב‬ ‫את‬ ‫וחקר‬ ‫בדק‬,‫היה‬ ‫דוד‬ ‫קידוח‬ ‫בזמן‬ ‫אנרגיה‬ ‫מודיעין‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫הגיאולוג‬-1. Mike Lakin-‫מאוניברסיטת‬ ‫בגיאולוגיה‬ ‫תואר‬Cardiff,‫ואפריקה‬ ‫באירופה‬ ‫שונות‬ ‫ונפט‬ ‫גז‬ ‫בחברות‬ ‫עבד‬,‫הקים‬ ‫בשנת‬1999‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫לחברות‬ ‫ליעוץ‬ ‫עצמאית‬ ‫חברה‬. ‫ד‬"‫דוד‬ ‫עמיאל‬ ‫ר‬-‫מאוניברסיטת‬ ‫נפט‬ ‫בהנדסת‬ ‫תואר‬Tulsa‫ו‬Ph.D‫מאוניברסיטת‬ ‫נפט‬ ‫בהנדסת‬Stanford,‫הקים‬ ‫לחברות‬ ‫יעוץ‬ ‫חברת‬‫גז‬‫בשם‬ ‫ונפט‬PeTech Enterprises. ‫החשמליים‬ ‫הלוגים‬ ‫מפענחי‬:
 11. 11. ‫חברת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הלוגים‬ ‫פיענוח‬ ‫תוצאות‬Loren & Associates‫מקטע‬ ‫הראו‬Gross Pay‫בעובי‬325 ‫של‬ ‫מוערכת‬ ‫גז‬ ‫וכמות‬ ‫מטרים‬1.5‫עד‬1.8TCF‫בגודל‬ ‫במבנה‬30‫קמ‬"‫בסייסמיקה‬ ‫שניצפה‬ ‫כפי‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫שם‬ ‫שנעשתה‬1993. ‫ע‬ ‫הלוגים‬ ‫פיענוח‬ ‫תוצאות‬"‫י‬Schlumberger‫הראו‬333‫מקטע‬ ‫של‬ ‫מטרים‬Gross Pay‫ומקטע‬ ‫בעובי‬73‫כ‬ ‫שהומלץ‬ ‫מטרים‬Net Pay‫לחירור‬.‫בין‬ ‫היא‬ ‫מהלוגים‬ ‫שחושבה‬ ‫הנקבוביות‬2%‫לבין‬ 6%(‫של‬ ‫ממוצע‬4.5%)‫של‬ ‫וחדירות‬2‫עד‬5‫מילידרסי‬.‫מ‬ ‫גבוהה‬ ‫חושבה‬ ‫ההידרוקרבונים‬ ‫רווית‬75% ‫ה‬ ‫מקטע‬ ‫רחבי‬ ‫בכל‬Gross Pay. ‫לפי‬‫ד‬"‫ר‬‫עמיאל‬‫דוד‬‫נמצא‬‫בדוד‬-1‫סלע‬‫מאגר‬‫מתאים‬‫ורווית‬‫גז‬‫פרוספקטיבית‬‫אך‬‫בשל‬‫כך‬‫שלא‬ ‫נעשו‬‫מבחני‬‫הפקה‬,‫לא‬‫ניתן‬‫לסווג‬‫רזרבות‬‫ע‬"‫פ‬PRMS. ‫לפי‬‫גיאולוג‬‫הנפט‬Mike Lakin‫קידוח‬‫דוד‬-1‫הוכיח‬‫בשכבת‬‫הפרם‬‫מאגר‬‫שדה‬‫גז‬. ‫הלוגים‬ ‫פיענוח‬ ‫תוצאות‬:
 12. 12. ‫של‬ ‫המומחה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לבדיקה‬ ‫שהומלצו‬ ‫המקטעים‬Schlumberger‫ושל‬Loren & Associates‫אלו‬ ‫הם‬: ‫בעומק‬ ‫הדיפון‬ ‫קריסת‬ ‫בעקבות‬ ‫כאשר‬5468‫מטרים‬,‫בעומקים‬ ‫יחידה‬ ‫בדיקה‬ ‫נעשתה‬5456 ‫עד‬5461‫הצלחה‬ ‫ללא‬ ‫מטרים‬. ‫שבוצעו‬ ‫והמבחנים‬ ‫לבדיקה‬ ‫שהומלצו‬ ‫המקטעים‬:
 13. 13. ‫מקור‬ ‫סלע‬: ‫אקספלוריישן‬ ‫גלוב‬ ‫של‬ ‫אופק‬ ‫לרשיון‬ ‫בצמוד‬ ‫ממוקם‬ ‫אשר‬ ‫מגד‬ ‫בשדה‬,‫בכל‬ ‫איכותי‬ ‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫נמצא‬ ‫בו‬ ‫שנקדחו‬ ‫הבארות‬(‫כ‬400‫ממקטע‬ ‫מפיקה‬ ‫אשר‬ ‫יחידה‬ ‫מבאר‬ ‫זה‬ ‫לרגע‬ ‫הופקו‬ ‫נפט‬ ‫חביות‬ ‫אלף‬ ‫מתוך‬ ‫יחיד‬8‫לקוי‬ ‫תכנון‬ ‫בשל‬.)‫כמו‬ ‫חברות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נבדק‬ ‫זה‬ ‫נפט‬Geomark Research‫בטקסס‬ ‫חברת‬ ‫ידי‬ ‫ועל‬GeoChem‫מאנגליה‬,‫וע‬"‫ה‬ ‫פ‬Bio-Markers‫הסלור‬ ‫מתקופת‬ ‫כנפט‬ ‫אובחן‬,‫מה‬ ‫באזור‬ ‫זו‬ ‫ולגז‬ ‫לנפט‬ ‫התבגר‬ ‫אשר‬ ‫זו‬ ‫מתקופה‬ ‫מקור‬ ‫סלע‬ ‫המצאות‬ ‫שמאשר‬. ‫גיאולוגי‬ ‫מודל‬
 14. 14. ‫מאגר‬ ‫סלע‬: ‫החשמליים‬ ‫ובלוגים‬ ‫הקידוח‬ ‫במטחן‬ ‫שניצפה‬ ‫כפי‬,‫סלע‬ ‫הינו‬ ‫המאגר‬ ‫סלע‬ ‫מסוג‬ ‫גיר‬ ‫ואבן‬ ‫דולומיט‬Grainstone(‫הגרגירים‬ ‫בין‬ ‫טבעי‬ ‫בוץ‬ ‫של‬ ‫נמוכה‬ ‫כמות‬.) ‫ה‬ ‫בשכבת‬ ‫המאגר‬ ‫לסלע‬ ‫זהה‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫מאגר‬ ‫סלע‬KhuffDalan‫במזרח‬ ‫גדולות‬ ‫גז‬ ‫כמויות‬ ‫מפיקים‬ ‫ממנה‬ ‫התיכון‬,‫השכבות‬ ‫בגיל‬ ‫הוא‬ ‫הדמיון‬, ‫הסלעים‬ ‫בהרכב‬,‫הנקבוביות‬ ‫בסוג‬(‫סדקים‬ ‫מיקרו‬,‫גרגירים‬ ‫נקבוביות‬), ‫ה‬ ‫וסוג‬ ‫שיקוע‬ ‫אזור‬Kerogen. ‫גיאולוגי‬ ‫מודל‬ ‫הסלעים‬ ‫לוג‬ ‫בדוד‬-1‫בשכבת‬ ‫הפרם‬
 15. 15. ‫מבנה‬: ‫ישנה‬ ‫סיסמיקה‬(1993)‫ב‬ ‫פוענחה‬ ‫אשר‬1994‫ע‬"‫בגודל‬ ‫מבנה‬ ‫על‬ ‫הצביעה‬ ‫גיאופיזיקאים‬ ‫שני‬ ‫י‬ 30‫קמ‬"‫נטוי‬ ‫בלוק‬ ‫מסוג‬ ‫ר‬. ‫הסיסמיקה‬ ‫של‬ ‫חדיש‬ ‫פיענוח‬(PSDM)‫שנת‬ ‫בסוף‬ ‫שנעשה‬2010‫עשוי‬ ‫שהמבנה‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫מצביע‬ ‫של‬ ‫לגודל‬ ‫להגיע‬50‫קמ‬"‫ר‬. ‫הליתולוגי‬ ‫בלוג‬ ‫לראות‬ ‫שאפשר‬ ‫כפי‬ ‫למבנה‬ ‫הכיסוי‬ ‫סלע‬,‫בעובי‬ ‫ימין‬ ‫מתצורת‬ ‫צפחה‬ ‫הוא‬ ‫הערקוב‬ ‫תצורת‬ ‫מעל‬ ‫הנמצאת‬ ‫מטרים‬ ‫עשרות‬ ‫כמה‬ ‫של‬. ‫גיאולוגי‬ ‫מודל‬:
 16. 16. ‫גיאולוגי‬ ‫מודל‬: ‫נטוי‬ ‫בלוק‬ ‫מסוג‬ ‫מבנה‬ ‫נראה‬ ‫כך‬,‫גז‬ ‫להכיל‬ ‫יכול‬ ‫המבנה‬‫נפט‬‫של‬ ‫שילוב‬ ‫או‬ ‫מים‬ ‫אלו‬ ‫נוזלים‬.
 17. 17. ‫לקידוח‬ ‫הגיאולוגי‬ ‫ההצלחה‬ ‫סיכוי‬,‫ע‬ ‫חושב‬"‫ד‬ ‫המומחה‬ ‫י‬"‫דוד‬ ‫עמיאל‬ ‫ר‬ ‫כ‬29.4%‫גיאולוגית‬ ‫הצלחה‬,‫נמוך‬ ‫סיכון‬ ‫בתעשייה‬ ‫שנחשב‬ ‫מה‬. ‫הבאים‬ ‫מהפרמטרים‬ ‫מורכב‬ ‫הסיכוי‬: 100%‫מקור‬ ‫לסלע‬(Favorable),70%‫מאגר‬ ‫לסלע‬(Encouraging), 70%‫למבנה‬(Encouraging),60%‫לזרימה‬(Encouraging.) ‫בתעשייה‬ ‫הסטאנדרט‬ ‫לפי‬,‫המצורפת‬ ‫בטבלה‬ ‫לראות‬ ‫אפשר‬ ‫אותו‬, ‫מעל‬ ‫סיכוי‬ ‫כל‬50%‫ההצלחה‬ ‫סיכוי‬ ‫את‬ ‫המרכיב‬ ‫לפרמטר‬ ‫הניתן‬ ‫חיוביים‬ ‫הפרמטר‬ ‫על‬ ‫שהנתונים‬ ‫מראה‬ ‫הגיאולוגי‬. ‫גיאולוגיים‬ ‫סיכונים‬:‫המתייחסת‬ ‫הטבלה‬ ‫ספציפי‬ ‫פרמטר‬ ‫לכל‬ ‫הסיכוי‬ ‫את‬ ‫המרכיב‬ ‫הכללי‬ ‫הגיאולוגי‬:
 18. 18. ‫ה‬ ‫משכבות‬ ‫מאגרים‬Khuff‫וה‬Dalan‫התיכון‬ ‫המזרח‬ ‫רחבי‬ ‫בכל‬ ‫רבה‬ ‫בהצלחה‬ ‫מומרצים‬. ‫ע‬ ‫שנערך‬ ‫מחקר‬"‫י‬Schlumberger‫וחברת‬Saudi Armaco‫ה‬ ‫ששכבת‬ ‫מראה‬Khuff‫אשר‬ ‫ע‬ ‫המרצה‬ ‫עוברת‬"‫גבוהים‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫בקצבים‬ ‫גז‬ ‫מפיקה‬ ‫חומצי‬ ‫פראק‬ ‫י‬. ‫המאגר‬ ‫המרצות‬:
 19. 19. ‫חברת‬ ‫של‬ ‫המחקר‬ ‫מסקנות‬Schlumberger‫ו‬Saudi Armaco: ‫המאגר‬ ‫המרצות‬:
 20. 20. ‫בחומצה‬ ‫המרצה‬ ‫של‬ ‫תמונה‬:
 21. 21. ‫ה‬ ‫בשכבת‬ ‫המאגרים‬ ‫וחדירות‬ ‫נקבוביות‬Khuff ‫האמירויות‬ ‫באיחוד‬(UAE:)
 22. 22. ‫בשכבת‬ ‫במאגרים‬ ‫המאגרים‬ ‫וחדירות‬ ‫נקבוביות‬ ‫ה‬Khuff‫התיכון‬ ‫המזרח‬ ‫ברחבי‬:
 23. 23. ‫כ‬ ‫של‬ ‫מזומנים‬ ‫קופת‬ ‫כרגע‬ ‫מחזיקה‬ ‫החברה‬2.2‫הקידוח‬ ‫הוצאות‬ ‫לאחר‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ ‫אופק‬-2‫דולרים‬ ‫אלפי‬ ‫מאות‬ ‫בשווי‬ ‫בצפון‬ ‫ברשיונות‬ ‫לקידוחים‬ ‫קידוח‬ ‫וציוד‬. ‫ע‬ ‫בישראל‬ ‫הגז‬ ‫מחירי‬"‫הם‬ ‫מתמר‬ ‫הגז‬ ‫מחיר‬ ‫פ‬5‫ל‬ ‫דולר‬Mmbtu-. ‫עולה‬ ‫הפרם‬ ‫לשכבת‬ ‫חדשה‬ ‫באר‬15‫כ‬ ‫הטריאס‬ ‫ולשכבת‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬8‫מיליון‬ ‫דולרים‬. ‫כלכליים‬ ‫נתונים‬:
 24. 24. ‫לתחנת‬ ‫קרוב‬ ‫אופק‬ ‫רשיון‬PRMS‫של‬ ‫מרחק‬10‫עד‬15‫ק‬"‫מ‬. ‫בישראל‬ ‫הביקוש‬ ‫לתחזית‬ ‫העדכניים‬ ‫המדודלים‬ ‫לפי‬,‫בשנת‬2016‫תוכל‬ ‫לא‬ ‫תמר‬ ‫המקומי‬ ‫המשק‬ ‫תצורת‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לספק‬. ‫כמונופול‬ ‫הוכרזו‬ ‫בו‬ ‫והשותפויות‬ ‫תמר‬ ‫פרוייקט‬,‫לשוק‬ ‫כניסה‬ ‫על‬ ‫שמקל‬ ‫מה‬. ‫באישור‬ ‫להקלה‬ ‫זוכות‬ ‫אשר‬ ‫לאומיות‬ ‫תשתיות‬ ‫בישראל‬ ‫נחשבות‬ ‫גז‬ ‫תשתיות‬ ‫הביורוקרטי‬. ‫כלכליים‬ ‫נתונים‬:
 25. 25. ‫נקבוביות‬(Porosity)-‫בסלע‬ ‫הריקים‬ ‫החללים‬ ‫כמות‬(‫בספוג‬ ‫החורים‬ ‫לכמות‬ ‫אנלוגי‬.) ‫חדירות‬(Permeability)–‫שונים‬ ‫נוזלים‬ ‫דרכו‬ ‫להזרים‬ ‫הסלע‬ ‫של‬ ‫היכולת‬,‫נמדדת‬ ‫במילידרסי‬(mD),‫ל‬ ‫מתחת‬0.1‫להפקה‬ ‫קשה‬ ‫גז‬ ‫מאגר‬ ‫נחשב‬ ‫מילידרסי‬,‫בין‬0.1‫לבין‬ 1‫טבעית‬ ‫להפקה‬ ‫אפשרי‬ ‫גז‬ ‫מאגר‬ ‫נחשב‬ ‫מילידרסי‬,‫מעל‬1‫גז‬ ‫מאגר‬ ‫נחשב‬ ‫מילידרסי‬ ‫טבעי‬ ‫בקצב‬ ‫המפיק‬. ‫טרמינולוגיה‬ ‫אפשר‬ ‫בכחול‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫ובלבן‬ ‫הגרגירים‬ ‫הנקבוביות‬ ‫את‬
 26. 26. Gross Reservoir-‫התחתון‬ ‫ועד‬ ‫המאגר‬ ‫הלסע‬ ‫שכבת‬ ‫של‬ ‫העליון‬ ‫החלק‬ ‫בין‬ ‫המקטע‬,‫שהם‬ ‫הסלעים‬ ‫כולל‬ ‫מאגר‬ ‫סלעי‬ ‫אינם‬. Gross sandstone(or limestone, dolomite, carbonate)–‫מאגר‬ ‫סלעי‬ ‫נחשבים‬ ‫אשר‬ ‫המקטעים‬ ‫סכום‬, ‫על‬ ‫מאובחנים‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫נמוכה‬ ‫צפחה‬ ‫תכולת‬. Net sandstone (or limestone, dolomite, carbonate)–‫מאגר‬ ‫סלעי‬ ‫נחשבים‬ ‫אשר‬ ‫המקטעים‬ ‫סכום‬ ‫מסחרית‬ ‫להפקה‬ ‫מספיקה‬ ‫וחדירות‬ ‫נקבוביות‬ ‫בהם‬ ‫יש‬ ‫ובנוסף‬. Gross Pay-‫להפקה‬ ‫טובים‬ ‫מספיק‬ ‫נחשבים‬ ‫אשר‬ ‫מספיקה‬ ‫וחדירות‬ ‫נקבוביות‬ ‫המכילים‬ ‫המקטעים‬ ‫סכום‬ ‫מסחרית‬,‫בהידרוקרבונים‬ ‫גבוהה‬ ‫רוויה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מאובחנים‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬. Net Pay-‫ה‬ ‫מתוך‬ ‫המקטעים‬ ‫סכום‬Gross Pay‫מים‬ ‫הפקת‬ ‫ללא‬ ‫הפקה‬ ‫לאפשר‬ ‫אמורים‬ ‫אשר‬. ‫טרמינולוגיה‬
 27. 27. ‫טרמינולוגיה‬

×