Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cdv E Zine Talentonwikkeling 2012

532 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cdv E Zine Talentonwikkeling 2012

  1. 1. Human Performance E-zine Een digitaal magazine over vraagstukken van „human performance‟ Thema nummer: TalentontwikkelingIk ben van mening dat mensen het verschil maken. Vandaar dat mijn dienstverlening isgericht op het ontwikkelingsgericht vermogen en de „effectiviteit‟ van individueleprofessionals en teams in het bedrijfsleven en in de (top)sportwereld. In dit nummer: In dit E-zine heb ik talentontwikkeling vanuit een aantal invalshoeken bekeken.  Talent?  Sport en talentontwikkeling In de 14th Annual Global CEO Survey uitgevoerd  Inzichten vanuit universitaire door PriceWaterhouseCoopers (PWC) wordt groots onderzoeken aangeven dat het thema talentmanagement  Talentontwikkeling middels bovenaan de CEA agenda staat en dat het belang persoonlijkheidstypes ervan niet dient te worden onderschat.“Whilst a large majority of CEOs say they are changing their strategies around managingtalent, only the most forward looking are taking the actions most likely to deliver realcompetitive advantage”.NOC*NSF hebben in hun Masterplan Talentontwikkeling 2006-2010 genaamd “TalentCentraal” ook het belang van talentherkenning en ontwikkeling uitgewerkt om alsNederland bij de internationale top te kunnen komen op sportgebied.Daarnaast doen vele instanties en professionals onderzoek naar methodieken/‟bestpractises‟ van talentontwikkeling. Al met al een zeer boeiend onderwerp!Veel leesplezier en inspiratie!Coen de Vries www.cdvcoaching-training.nl 1
  2. 2. Talent?Wat is talent eigenlijk? Wat zeggen het woordenboek en andere bronnen over talent?Woordenboek: ta·lent (het ~, ~en)1 natuurlijke begaafdheid, bekwaamheid tot iets => gave2 iemand met veel begaafdheidIntermediair.nl: talenten zijn de bouwstenen van de persoonlijkheid van mensen.Ze typeren als het ware de persoonlijkheid.In de bijbel wordt in mattheus 25 over talenten gesproken. Er zijn 3 mensen dietalenten krijgen. De een stopt het in de grond (doet er niets mee, en dat blijft hetzelfde).De ander verkwanselt zijn talenten en een derde verdubbelt zijn talenten.De schrijvers van het boek “Now, Discover Your Strengths” zeggen dat talent is: iederterugkerend patroon van gedachten, gevoelens of gedrag, dat op een productieve manierbenut kan worden.Dr. J.H.A. van Rossum Vrije Universiteit van Amsterdam: Talent is geen gave(^genetisch sterk bepaald kenmerk, gift), maar een combinatie van vaardigheden(skills) of kunde die de ruimte en de kans moeten krijgen om tot ontwikkeling(wasdom) te komen..."Kenmerken van talenten / uitblinkers?• Heeft aangeboren talent dat een voorsprong geeft• Brengt toegewijde oefening op• Staat open en denkt out of the box• Kent tekortkomingen en weet die te compenseren• Legt de lat veel hoger en kan bikkelen• Is weinig afhankelijk van oordeel van anderen• Streeft naar perfectie en heeft oog voor detail• Heeft een onzekerheid die aanzet tot daden• Wil winnen, sowieso van zichzelf• Durft eigen grenzen te verkennen• Is primair gericht op beter worden (meesterschap) Bronnen: Boek “Het geheim van de uitblinker” en het boek “Toptalent”.Sport en talentontwikkelingMasterplan Talentontwikkeling 2006-2010 “Talent Centraal” van het NOC*NSF.“Om als Nederland structureel bij de top 10 van de wereld te (blijven) behoren is eennationaal talentontwikkelingsprogramma een belangrijke investering. Het alleen inzettenop topsporters die nu presteren, biedt onvoldoende garantie voor toekomstig succes.Talenten maken het verschil. De ontwikkeling van talent naar topsporter is een complexproces. Als sporters de wil en het talent hebben om de absolute wereldtop te halen, is ereen lange opleidingsweg te gaan. In een kwetsbare periode van hun leven makentalenten ingrijpende veranderingen door op allerlei vlakken. De balans tussen deopleiding tot het vak van topsporter en de voorbereiding op een maatschappelijkevervolgloopbaan is hierbij cruciaal”, aldus het Masterplan Talentontwikkeling 2006-2010. www.cdvcoaching-training.nl 2
  3. 3. Talentontwikkeling is een programma met alle activiteiten die de opleiding van talententot het vak van topsporter vormen. Deze opleiding duurt in de regel 10 jaar.Uitdagingen in talentontwikkeling volgens het Masterplan: Verbeteren van de doorstroom van talent naar topsporter; Opstellen sporttakspecifieke meerjaren opleidingsprogramma‟s; Gespecialiseerde coaches voor talenten; Locaties met opleidingsprogramma‟s en faciliteiten bundelen; Gelijke faciliteiten voor talenten en topsporters; Sterkere sturing van bonden op regionale en lokale initiatieven.Meerjaren opleidingsplan o.b.v. ‘Long Term Athlete Development model’Een Meerjaren Opleidingsplan beschrijft het programma voor de opleiding tot het vak vantopsporter. Het wordt ook wel het curriculum of leerplan voor de opleiding tot het vakvan topsporter genoemd. Het NOC*NSF spreekt van de opleiding tot het vak vantopsporter om aan te duiden dat topsport een volwaardig vak is.NOC*NSF heeft zich aangesloten bij een internationaal netwerk van experts m.b.t.talentontwikkeling in een brede context. Dat wil zeggen dat de systematiek bedoeld isvoor alle sporttakken en niet alleen voor het opleiden van talenten top topsporters. Decentrale gedachte is dat een vroege brede bewegingsbasis en plezier aansportbeoefening er voor zorgt dat kinderen hun talenten kunnen ontdekken enontwikkelen. Meisjes Jongens 18+ jr. 19+ jr Trainen om te winnen Maximaliseren fysieke training, specifieke vaardigheden en internationaal podium 15-21 jr. 16-23 jr. Trainen voor hoog De motor optimaliseren en sporttak / niveau positie specifieke vaardigheden ontwikkelen 11-15 jr. 12-16 jr. Trainen voor omvang De motor opbouwen en sporttakspecifieke vaardigheden ontwikkelen 8-11 jr. 9-12 jr Leren trainen Basis sporttechnische vaardigheden en fysieke trainingsvormen 6-8 jr. 6-9 jr. Oriëntatie Fundament + basis bewegingsvaardigheden één of meer sporttakken 0-6 jr. 0-6 jr Spel Gymnastiek – Zwemmen – Lopen – FietsenHet LTAD model www.cdvcoaching-training.nl 3
  4. 4. Paddestoelmodel van Van Rossum (1993)Om talent te ontdekken, is het van belang inzichtte hebben in verschillende kenmerken, waaraandeze talenten moeten voldoen om later tekunnen uitgroeien tot een excellente sporter.Van Rossum heeft in zijn Paddestoelmodel (VanRossum, 1993), zoals hiernaast weergegeveneen drietal gebieden onderscheiden waarin hijdiverse factoren die invloed hebben op succes inde topsport heeft onderverdeeld.Onder het eerste gebied worden depersoonsfactoren “technische vaardigheid,fysieke conditie, tactisch inzicht, natuurlijkeaanleg en mentale conditie‟ geschaard.Het tweede gebied wordt gevormd door depijlers van bindingsfactoren: “top willenbereiken, hard werken en betrokkenheid‟.Het derde gebied betreft de omgevingsfactoren. Dit gebied bestaat uit vijf socialeelementen met als eerste school, gezin en vrienden en daarnaast de trainer/coach en deteamgenoten. Van Rossum stelt dat alle factoren in het paddestoelmodel belangrijk zijnbij de invulling van de opleiding van talenten.’Inzichten vanuit universitaire onderzoeken’In de thesis „talentontwikkeling hockey‟ van M.T. Elferink-Gemser Universiteit vanGroningen stelt zij dat een jeugdige tophockeyer zich onderscheidt van een jeugdigesubtopper, niet zozeer door antropometrische of fysiologische kwaliteiten, maar juistdoor een uitstekende techniek, tactiek en mentale kwaliteiten.Binnen talentontwikkeling zou vooral aandacht moeten worden besteed aan dezekwaliteiten. Bovendien stelt zij dat motivatie een essentiële rol speelt in de ontwikkelingvan een succesvolle hockeyloopbaan en dat het aanbeveling verdient om tijdens het heleproces van talentontwikkeling regelmatig, bijvoorbeeld ieder jaar, een prestatieprofiel opte stellen van jeugdige hockeyers.Vanuit zijn rapport „Volhouden of afhaken‟ (een longitudinaal onderzoek onder jeugdigesporters) van Jacques H.A. van Rossum, Vrije Universiteit Amsterdam stelt hij datvanuit zijn onderzoek is gebleken dat voor verreweg de meeste sporters het zeker NIETin de eerste plaats gaat om het winnen, of om de medailles, of om podiumplaatsen.In tegenstelling tot wat vaak via de media wordt verkondigd staat het wedstrijdresultaatdus bij de meeste sporters NIET voorop. Sporters gaat het vooral en in de eerste plaatsom het presteren naar eigen mogelijkheden, of anders gezegd: om het bereiken van deeigen optimale prestatie. www.cdvcoaching-training.nl 4
  5. 5. Het gaat bij de sporters dus om het uitgedaagd worden door de tegenstander en ommede daardoor het beste beentje te kunnen voorzetten. Deze gedachte kan ook als volgtworden verwoord: het gaat de sporter vooral om een zo goed mogelijke uitvoering vande sporttaak en om het daarbij proberen zichzelf te verslaan. Dat wil zeggen: winstboeken, progressie tonen, beter worden.In een fascinerende serie studies bewees psychologe Carol Dweck van de StanfordUniversity dat kinderen die worden geprezen om hun IQ, meer waarde hechten aan huncijfers dan aan het leren van de onderliggende vaardigheden. Na een mislukking blekendeze kinderen bovendien minder volhardend dan degenen die waren geprezen om huninzet. Het kan dus geen kwaad om jongeren al van jongs af aan hun doorzettings-vermogen te stimuleren.Deze visie wordt versterkt door recent onderzoek van Chris Visscher, bijzonderhoogleraar sport Rijks Universiteit Groningen waarin hij aangeeft dat kinderen inhun ontwikkeling de mogelijkheid moeten krijgen zelf dingen op te lossen en zelf dingente bepalen. Dan haken ze namelijk niet af in situaties waarin geacht wordt zelfbeslissingen te nemen. “Niet iedereen kan de top bereiken, maar wel kan iedereenproberen het beste uit zich te halen. Dat is de essentie. Door verbetering na te strevenontstaat plezier in wat je doet ”, aldus C. Visscher in de Volkskrant van 29 sept. 2008.Talentontwikkeling middels ‘persoonlijkheidstypes’Insights Discovery®, MBTI® en Action Type® zijn alledrie zgn. “Jungiaanse TypeInstrumenten”. De grondlegger van deze instrumenten en de typologieleer is Carl GustavJung, een Zwitserse psycholoog/psychiater die de “psychologische types” theorie in 1921middels zijn boek „Psychological Types‟ publiceerde. Zijn theorie gaat uit van deveronderstelling dat voorkeuren aangeboren zijn en dat iedereen de aangeboren neigingheeft zich te ontwikkelen en uit te groeien tot de beste versie van zichzelf. Depersoonlijkheidstheorie van Jung is dynamisch en (talent)ontwikkelingsgericht.De resultaten vanuit Insights Discovery®, MBTI® of Action Type® geven je zelfinzicht enbrengen waardevolle verschillen tussen personen aan het licht, die de bron van heel watmisverstanden en communicatiestoornissen kunnen verklaren. Je zult ook meer begripkrijgen voor je eigen denken en gedrag, temperament, communicatie- en leerstijl. Hetinzicht in je type versterkt je zelfbeeld en bevordert de samenwerking en communicatiemet anderen. www.cdvcoaching-training.nl 5
  6. 6. De gebruikte vragenlijst wordt wereldwijd veelvuldig gebruikt,zijn beschikbaar in meerdere talen en zijn gebaseerd opmeerjarig onderzoek en zijn als zodanig betrouwbaar en valide.De uitkomsten vanuit de vragenlijst beschrijven iemandspersoonlijkheidsvoorkeuren. De combinaties van deze voorkeurenresulteren in verschillende persoonlijkheidstypes. ACTION TYPE ®Elk type wordt geassocieerd met een unieke reeks gedragsmatige kenmerken enwaarden. Deze bieden een gedegen uitgangspunt voor individuele feedback,zelfonderzoek en groepsdiscussie/-ontwikkeling. Er is bij de „Jungiaanse instrumenten‟geen sprake van een test, van goed of fout want ieder type heeft potentieel!Wat levert het me op? Inzicht in wat je persoonlijkheidstype is en hoe je je persoonlijke voorkeuren kunt ontwikkelen om effectiever te zijn; Bewustwording hoe je persoonlijke voorkeuren zich verhouden tot persoonlijke, life style of (sport)mentale uitdagingen; Begrip wat het effect is van je persoonlijke communicatie- en/of stijl op anderen; Gedegen inzicht in wat je sterke en minder sterke kanten zijn en op welke gebieden je jezelf verder kunt ontwikkelen; Een helder beeld van hoe je onder druk en stress functioneert en hoe er effectief mee om te gaan; Bewustzijn en begrip van je teamleden voor hun verschillende stijlen; effectievere communicatie en een betere gezamenlijke prestatie. Michelangelo kreeg van een bewonderaar de vraag hoe hij het nu voor elkaar kreeg om zon groot, massief blok steen met hamer en beitel zo te bewerken dat het werd omgevormd tot een prachtig beeld. De kunstenaar antwoordde: "Ik vorm niet de steen om tot een beeld, ik bevrijd het beeld dat in de steen zit opgesloten". www.cdvcoaching-training.nl 6

×