Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peradaban Masa Dawud & Sulaiman

927 views

Published on

Menelusuri peradaban & sejarah masa lalu pada masa Nabi Dawud & nabi Sulaiman.

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Peradaban Masa Dawud & Sulaiman

 1. 1. KEJAYAAN MANUSIA DAN PERADABANNYA SEBUAH INTISARI KEHIDUPAN DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI YANG PERNAH DICAPAI MANUSIA PADA MASA-MASA DAUD & SULAIMANAn-Nahl.043. Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepadamereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui,044. keterangan-keterangan (mu`jizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agarkamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya merekamemikirkan,**************************************Berikut ini dalil-dalil yang diambil dari sumber kitab suci Al-Qur’an dicantumkan secara acak di bawahini;An-Nisaa.163. Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikanwahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada
 2. 2. Ibrahim, Isma`il, ishak, Ya`qub dan anak cucunya, `Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kamiberikan Zabur kepada Daud.Al-An’aam.084. Dan Kami telah menganugerahkan Ishak dan Ya`qub kepadanya. Kepada keduanya masing-masingtelah Kami beri petunjuk; dan kepada Nuh sebelum itu (juga) telah Kami beri petunjuk, dan kepadasebahagian dari keturunannya (Nuh) yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun.Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik,Al-Israa’.055. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang (ada) di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telahKami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian (yang lain), dan kami berikan Zabur (kepada) Daud.Saba’.010. Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari Kami. (Kami berfirman): "Haigunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telahmelunakkan besi untuknya,011. (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yangsaleh. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu kerjakan.012. Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama denganperjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan (pula) dan Kamialirkan cairan tembaga baginya. Dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawahkekuasaannya) dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah Kami,Kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.
 3. 3. 013. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi danpatung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atastungku). Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang berterima kasih.014. Maka tatkala Kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepadamereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur,tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang ghaib tentulah mereka tidak tetap dalamsiksa yang menghinakan.Shaad.017. Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan; dan ingatlah hamba Kami Daud yang mempunyaikekuatan; sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan).018. Sesungguhnya Kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia (Daud) di waktupetang dan pagi,019. dan (Kami tundukkan pula) burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat ta`atkepada Allah.020. Dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalammenyelesaikan perselisihan.021. Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?
 4. 4. 022. Ketika mereka masuk (menemui) Daud lalu ia terkejut karena (kedatangan) mereka. Mereka berkata:"Janganlah kamu merasa takut; (kami) adalah dua orang yang berperkara yang salah seorang dari kamiberbuat zalim kepada yang lain; maka berilah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah kamumenyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus.023. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan akumempunyai seekor saja. Maka dia berkata: "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkanaku dalam perdebatan".024. Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu ituuntuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikatitu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang orang yang beriman danmengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kamimengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.025. Maka Kami ampuni baginya kesalahannya itu. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekatpada sisi Kami dan tempat kembali yang baik.026. Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilahkeputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia
 5. 5. akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akanmendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.030. Dan Kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya diaamat ta`at (kepada Tuhannya).031. (ingatlah) ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepatwaktu berlari pada waktu sore.032. Maka ia berkata: "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik (kuda)sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan".033. "Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku". Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.034. Dan sesungguhnya Kami telah menguji Sulaiman dan Kami jadikan (dia) tergeletak di atas kursinyasebagai tubuh (yang lemah karena sakit), kemudian ia bertaubat.035. Ia berkata: "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimilikioleh seorang juapun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi".036. Kemudian Kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut ke mana sajayang dikehendakinya,037. dan (Kami tundukkan pula kepadanya) syaitan-syaitan, semuanya ahli bangunan dan penyelam,038. dan syaitan yang lain yang terikat dalam belenggu.
 6. 6. 039. Inilah anugerah Kami, maka berikanlah (kepada orang lain) atau tahanlah (untuk dirimu sendiri)dengan tiada pertanggungan jawab.040. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi Kami dan tempat kembali yangbaik.Al-Baqarah.102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (danmereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidakmengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihirkepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut danMarut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan:"Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajaridari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami)dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpunkecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dantidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yangmenukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat dan amat jahatlahperbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.
 7. 7. 251. Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu)Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah,(sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. SeandainyaAllah tidak menolak (keganasan) sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, pasti rusaklah bumiini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam.Al-Maaidah.078. Telah dila`nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan `Isa putera Maryam. Yangdemikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas.Al-Anbiyaa’.078. Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenaitanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kamimenyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu,079. maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dankepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan Kamilah yang melakukannya.
 8. 8. 080. Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamudalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah).081. Dan (telah Kami tundukkan) untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembusdengan perintahnya ke negeri yang Kami telah memberkatinya. Dan adalah Kami Maha Mengetahuisegala sesuatu.082. Dan Kami telah tundukkan (pula kepada Sulaiman) segolongan syaitan-syaitan yang menyelam (kedalam laut) untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu; dan adalah Kami memeliharamereka itu,An-Naml.015. Dan sesungguhnya Kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman; dan keduanyamengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambaNya yangberiman".016. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: "Hai Manusia, kami telah diberi pengertiantentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurniayang nyata".017. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu diaturdengan tertib (dalam barisan).
 9. 9. 018. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut,masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkanmereka tidak menyadari";019. maka dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu. Dan dia berdo`a: "YaTuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri ni`mat-Mu yang telah Engkau anugerahkankepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; danmasukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh".020. Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata: "Mengapa aku tidak melihat hud-hud, apakah diatermasuk yang tidak hadir.021. Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benarmenyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang".022. Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud), lalu ia berkata: "Aku telah mengetahui sesuatuyang kamu belum mengetahuinya; dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yangdiyakini,023. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segalasesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.024. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan syaitan telah menjadikan
 10. 10. mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah),sehingga mereka tidak dapat petunjuk,025. agar mereka tidak menyembah Allah Yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumidan Yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan.027. Berkata Sulaiman: "Akan kami lihat, apa kamu benar, ataukah kamu termasuk orang-orang yangberdusta.028. Pergilah dengan (membawa) suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglahdari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan"029. Berkata ia (Balqis): "Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah suratyang mulia.030. Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi) nya: "Dengan menyebut nama AllahYang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.031. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagaiorang-orang berserah diri".032. Berkata dia (Balqis): "Hai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidakpernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis (ku)".033. Mereka menjawab: "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanianyang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada di tanganmu; maka pertimbangkanlah apa yangakan kamu perintahkan".
 11. 11. 034. Dia berkata: "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya merekamembinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akanmereka perbuat.035. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (akuakan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu.036. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah (patut) kamumenolong aku dengan harta? maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yangdiberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu.037. Kembalilah kepada mereka sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang merekatidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu (Saba) dengan terhina danmereka menjadi (tawanan-tawanan) yang hina dina".038. Berkata Sulaiman: "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggupmembawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserahdiri".039. Berkata `Ifrit (yang cerdik) dari golongan jin: "Aku akan datang kepadamu dengan membawasinggasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu; sesungguhnya aku benar-benarkuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya".
 12. 12. 040. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab: "Aku akan membawa singgasana itukepadamu sebelum matamu berkedip". Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak dihadapannya, iapun berkata: "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukuratau mengingkari (akan ni`mat-Nya). Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukuruntuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kayalagi Maha Mulia".041. Dia berkata: "Robahlah baginya singgasananya; maka kita akan melihat apakah dia mengenalataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenal (nya)".042. Dan ketika Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya: "Serupa inikah singgasanamu?" Dia menjawab:"Seakan-akan singgasana ini singgasanaku, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalahorang-orang yang berserah diri".043. Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah, mencegahnya (untuk melahirkan keislamannya),karena sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir.044. Dikatakan kepadanya: "Masuklah ke dalam istana". Maka tatkala dia melihat lantai istana itu,dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman:"Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca". Berkatalah Balqis: "Ya Tuhanku, sesungguhnyaaku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhansemesta alam".
 13. 13. Al-Hadiid.025. Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dantelah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapatmelaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat danberbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahuisiapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. SesungguhnyaAllah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.Namun ada baiknya kita telusuri kisah-kisah kehidupan masa lalu itu dengan berlandaskan pada dalil ayat-ayat diatas. Berikut ini sekelumit apa yg terjadi pada masa lalu, khususnya perikehidupan masyarakat pada masa NabiDaud dan pada masa-masa Sulaiman selanjutnya.KEMAJUAN PESAT MASYARAKAT SEBELUM DAUD. Keadaan dan kondisi masyarakat sebelum kelahiran Daud a.s. merupakan masyarakat yg sudahmaju dalam segala bidang. Pertanian dan Industri Rumahan merupakan sektor utama penopangkehidupan masyarakatnya saat itu. Sektor perdagangan juga kian maju pesat. Tumbuhnya usaha-usahakecil hingga menjadi perusahaan-perusahaan raksasa yang menguasai hampir seluruh perdagangan antarwilayah saat itu bisa di bilang menjadikan suatu negeri kala itu kuat dalam bidang ekonomi, atau dengankata lain negeri yang makmur karena ditopang oleh ekonomi yang kuat dari berbagai sektor ekonomi.Dalam beberapa dekade kemunculan Daud ke dunia, banyak negeri kala itu sedang di landa kemerosotanekonomi yang kian parah. Banyak perusahaan-perusahan kecil yang gulung tikar. Demikian pula denganperusahaan-perusahaan raksasa yg dibangun atas kongsi dan kerjasama dari tiap-tiap individu didalamnyajuga mengalami nasib yang sama. Kemerosotan moral pun melanda hampir di setiap negeri. Krisiskepercayaan juga hampir ada disetiap wilayah-wilayah yang lebih banyak kaum urbannya. Kekompakanantar kelompok-kelompok usaha mulai kelihatan lemah. Ini akibat dari setiap individu warga ataumasyarakatnya yang mulai bergeser kepada kehidupan individualistis, serakah dan ketidak percayaansetiap orang terhadap yang lainnya. Politisi juga mulai saling gontok-gontokan, kaum cendikiawan jugamulai enggan memikirkan nasib negerinya ke depan. Hukum-hukum perikehidupan sudah tidakdiindahkan lagi. Konsep-konsep ekonomi yang dulu di bangun atas dasar kebersamaan juga mulaiditinggalkan. Semuanya hanya mementingkan diri sendiri. Kecurangan-kecurangan mulai menggejaladisetiap pelosok negeri. Para pemimpin negeri sudah mulai serakah. Mereka saling menindas, menjajah,dan membodohi masyarakat yang lainnya. Korupsi terjadi dimana-mana. Dengan kata lain yang kuatmenindas yang lemah, yang ekonominya maju menjajah negeri yang ekonominya morat-marit, sebagianlagi ada yang membodohi negeri yang masih terbelakang atau negeri yang masyarakatnya masih tertutupdari dunia luar. Nilai mata uang merosot tajam. Inflasi di mana-mana. Mata uang yang beredar padamasa itu adalah sebuah lempengan perak yang diukir di dalamnya dan dikeluarkan serta diedarkanberdasarkan wilayah-wilayah dimana perusahaan dan perdagangan tersebut berada. Jadi setiap wilayahyang memiliki beberapa perusahaan dagang memiliki hak mengeluarkan sejenis mata uang yang dapat
 14. 14. diterima di seluruh pelosok negeri. Sungguh sistem yang rumit. Yang mengherankan bagaimana merekadapat mengatur sistem ini dengan baik, padahal mata uang yang beredar dan dipakai pada saat itu sangatberaneka ragam bentuk dan nilai nominalnya. Mungkin saja sama dengan sistem yang kita pakaisekarang, dengan menggunakan standar mata uang (dollar, pound atau yen) sebagai acuan perdaganganglobal. Beberapa puluh tahun kemudian kondisi negeri-negeri pada saat itu bukan semakin baik, namunsemakin suram kondisinya. Munculnya pengaruh-pengaruh ajaran sesat yang melanda hampir setiapnegeri membuat wajah dunia kala itu makin kelam. Masyarakat dunia saat itu tak ubahnya bagaikanmendung yg menyelimuti daratan. Benar-benar masyarakat yang tidak realistis lagi terhadap keadaan yangdi hadapinya saat itu. Membunuh dan memperkosa adalah sebuah kewajaran kala itu. Tak ada lagiaturan-aturan yang perlu untuk ditaati sebagai peraturan. Tak ubahnya peraturan tinggal peraturan,penyimpangan jalan terus. Setiap orang memaklumi apa yang diperbuat oleh orang lain, dan menanggapwajar apa yang dilakukan oleh masing-masing orang. Mereka hanya taat pada pemimpin mereka sendiri,ketimbang taat pada aturan yang berlaku saat itu. Karena pada saat itu peraturan-peraturan kehidupanatau norma-norma tertulis dibuat atas persetujuan atau konsep bersama dalam permusyawaratan yangmereka buat sendiri. Hal itu di buang jauh-jauh. Hanya yang ada adalah orang yang kuat dialah yangmenjadi pemimpin, pemimpin yang kuat haruslah menjadi raja yang mengatur seluruh manusia. Maka takheran banyak negeri-negeri kala itu berubah sistem kenegaraannya menjadi sistem pemerintahan yangsentralistik dan mengarah pada sistem monarkhi (kerajaan). Sebuah sistem yang berbeda dengan sistemkerajaan yang ada pada abad-abad sekarang. Namun seiring dengan perubahan dunia saat itu, muncullah beberapa negeri yang dideklarasikanoleh rakyatnya sendiri menjadi sebuah negeri baru, negeri yang dibangun atas titah dan tahta seorang raja.Masyarakat dunia saat itu mulai kelihatan membaik. Kehidupan pulih kembali. Tatanan sosial dibangun,tatanan ekonomi pun di bangun atas kesadaran dari rakyatnya sendiri. Dibawah titah sang raja dan bentukpemerintahan Monarkhi rupanya memberi sedikit banyaknya perubahan ke arah yang lebih baik. Negeri-negeri yang menerapkan konsep ini banyak di tiru oleh negeri-negeri lainnya kala itu. Banyak pula ygmenerapkan konsep monarkhi namun masih memakai aturan-aturan masa lalu yang kelam. Negeri-negeriseperti ini rupanya menjadi ancaman baru terhadap negeri-negeri yang sudah makmur dan mapanekonominya saat itu. Penindasan dan pertikaian banyak dipicu oleh negeri-negeri ini. Akibatnya perang-perang lokal antar wilayah dan perebutan wilayah-wilayah subur untuk mereka kuasai telah menciptakanbencana baru dalam tatanan kehidupan dunia kala itu. Kerusakan banyak terjadi. Bukan hanya kerusakanalam akibat perang mereka, tapi juga kerusakan moral akibat pengaruh ajaran-ajaran perikehidupan yangdisebarkan oleh beberapa negeri yang serakah dan tak beradab itu. Kekuatan angkatan bersenjata lebihbanyak dipamerkan kepada dunia. Pamer kekuatan negeri menjadi ajang bergengsi saat itu. Muncullah Daud, sang pemuda tegap yang gagah dengan perawakan besar dan tinggi yangdibilang rata-rata kala itu, di sebuah negeri yang subur dan makmur, yang diperintah oleh seorang rajabengis yang baik hati dan bijaksana. Kebengisannya hanya ditampakkan kepada orang yang dianggapnyamusuh olehnya. Thalut nama sang raja itu. Ialah sang raja yang telah membawa negeri itu makmur dantergolong negeri yang ekonominya kuat pada masanya.. Peradaban di negeri itu maju pesat. Pendidikanmerebak ke pelosok-pelosok wilayah. Kaum cendikiawan dan ilmuwan banyak yang muncul dari negeriini. Negeri dimana Daud tinggal saat itu. Masyarakatnya tergolong pandai-pandai. Bisa di bilangprosentase orang yang buta huruf sekiatar nol persen. Hampir seluruh masyarakatnya berpendidikantinggi, hingga banyak penulis-penulis berbakat menjadi kontribusi utama dalam bidang pendidikan disana. Banyak kaum cendikiawan dan kaum intelekual yang menulis buku. Sehingga banyakmasyarakatnya yang gemar membaca. Buku atau kertas pada masa itu sudah terbentuk dalam lembaran-lembaran seperti pada masa-masa kita sekarang ini. Hanya saja sebagian masih ditulis tangan dansebagian lagi ada yang sudah di cetak dengan mesin-mesin cetak sederhana (semacam stensil/handpress).Teknologi pada masa itu bisa dibilang mulai bangkit dan muncul bagaikan sebuah revolusi industri yangpernah terjadi di Inggris pada abad-abad ke 16 M. Namun tehnik-tehnik manual masih mendominasisetiap peralatan-peralatan yang digunakan masyarakatnya pada masa itu. Penemuan-penemuan baru dari
 15. 15. sebuah teknologi demikian pesatnya di negeri itu. Logam-logam mulia semacam emas, perak, perunggurupanya bukanlah barang mahal di sana. Emas atau perak pada masa itu sangat banyak dijumpai padaberbagai peralatan yang berbau teknologi. Berbeda dengan pada masa kita sekarang ini, dimana emas atauperak menjadi barang mahal yang sulit dijumpai pada barang-barang dan peralatan-peralatan yang biasakita gunakan sehari-hari. Logam-logam lain semacam besi, baja dan alumunium belum dikenal pada masaitu. Daud, sebelum ditetapkan Allah menjadi Nabi, adalah seseorang yang memiliki temperamentinggi, emosinya meluap-luap, kasar dan keras pendiriannya. Banyak masyarakat sekitarnya yang menilaiDaud sebagai seorang yang kurang sopan dan kurang bijaksana dalam memutuskan suatu masalah.Terkadang ‘main tangan’ dalam menuntaskan perkara pribadinya. Namun dari sifat-sifat buruknya itu adasatu sifat yang nampak pada dirinya. Antusias dan Tekun. Ya, antusiasme dirinya dan ketekunan dirinyatehadap sesuatu yang belum diketahuinya, entah itu bersifat keilmuan ataukah pengetahuan yang bagisebagian orang dianggapnya sepele, merupakan cikal bakal yang menuntun dirinya kelak menjadi seorangpeneliti yang handal, kelak menjadi seorang pemikir yang jenius, yang membawa kebesaran namanyadikemudian hari. Daud tumbuh menjadi seorang yang terpelajar, berdedikasi dan berwibawa di mata orangsekitarnya. Otaknya cerdas, pikirannya selalu menghasilkan ide-ide cemerlang, yang bagi sebagian orangyang belum mengenalnya akan menganggapnya sebagai orang yang punya ide ‘gila’ . Reputasinyadikalangan kaum intelektual sangat bagus dan sering mendapat pujian karena tekad dan kenekatannyadalam bertindak dan berbuat. Menjelajahi bukit dan pegunungan tanpa alas kaki merupakan ide konyolyang banyak dicemooh orang. Bagi Daud itu merupakan tantangan yang sering ia lakukan dalam setiapkesempatan. Kecintaannya terhadap alam ditambah kegemarannya meneliti sesuatu yang berhubungandengan keilmuan yang digelutinya merupakan perpaduan yang membawa keharmonisan hidup bagidirinya. Alhasil, Daud pada suatu ketika saat ia menjelajah sebuah pegunungan di negeri itu, iamenemukan sesuatu benda yang menurut penyelidikan dan penelitiannya itu mempunyai karakteristikaneh. Benda ini mempunyai kepadatan bentuk dan kekerasan yang tinggi, yang pada waktu itu ia banyakmembandingkan benda hasil penemuannya itu dengan logam-logam keras yang ada pada masa itu. Iamelanjutkan penelitiannya atas temuannya itu sampai ia dapat menyimpulkan jenis benda apakah yangtelah ditelitinya itu. Referensi dan data-data ilmu ia kumpulkan. Kemudian ia melakukan tesis danantitesis, melakukan hipotesa sederhana, mendiskusikan dengan rekan-rekannya. Sampailah pada tahapuji coba terhadap temuannya itu. Singkat kata, hasil kesimpulan yang ia peroleh adalah bahwa benda kecilyang keras itu termasuk kategori logam berat, semacam besi. Proyek uji coba yang dilakukan Daud, dikerjakan bersama-sama dengan kelompok penelitilainnya. Hingga mereka terheran-heran dengan karakteristik magnetik yang ada pada butiran logam kecilitu. Adakalanya butiran-butiran itu saling melekat, dan kadang saling menolak dalam kondisi yangdisesuaikan oleh Daud pada penelitiannya tersebut. Proyek penelitiannya mulai dikembangkan. Tahapan-tahapan ujicoba dilakukan. Bertahun-tahunhal tersebut dikerjakan oleh Daud. Setiap hasil yang dia peroleh dari proyeknya tersebut, ia tuangkan kedalam bentuk tulisan-tulisan singkat. Banyak sudah hasil-hasil tulisannya yang menjadi konsep-konsepkeilmuannya atas dasar pemikiran dan pengkajiannya itu. Teori-teori ilmu yang diterapkan Daudseringkali membuahkan hasil yang gemilang. Di negeri itu memiliki sebuah peraturan yang di keluarkan oleh pihak kerajaan dan selalu ditaatioleh segenap rakyatnya, bahwa setiap hasil penemuan-penemuan baru wajib dilaporkan dan diberikankepada pihak kerajaan untuk dikembangkan dan digunakan kepada seluruh rakyatnya. Hal inipun dilakukan oleh Daud. Hasil-hasil penemuannya yang spektakuler juga diserahkan kepada pihak kerajaan.Perlu di ketahui pula, ada beberapa penemuan sebelumnya yang juga telah memberikan kontribusi yangbesar terhadap negeri itu, seperti Penerangan Malam Hari, yang merupakan penemuan yang sangat
 16. 16. berharga dan raja sangat menyukainya. Penerangan atau energi cahaya yang kita kenal seperti sekarang,ternyata sudah ditemukan dan banyak dipakai pada masa itu. Dengan mencampurkan beberapa unsur-unsur tertentu dan larutan-larutan khusus, dapat menghasilkan cahaya yang terang, yang energinyadiambil pada siang hari dan di fungsikan pada malam hari. Tentang bagaimana alat itu bekerja danbagaimana proses pembuatannya menjadi sebuah teka-teki bagi kita di jaman sekarang ini. Kita hanyadapat membandingkan alat yang serupa itu dengan tehnik-tehnik fluorecent yang kita kenal di jaman kita.Atau dengan metode baterei. Namun metode baterei pada jaman Daud sudah banyak digunakan setelahmetode fluorecent itu muncul dan digunakan pada saat itu. Rasanya dengan metode apa merekamenggunakan energi untuk penerangan mereka pada malam hari masih menjadi hal yang sulit untuk kitapahami. Bisa jadi tehnik-tehnik mereka kita anggap luar biasa, karena hasil-hasilnya yang mengagumkanpada masa itu. Apakah tehnik-tehnik kita di jaman ini bisa di bilang ketinggalan jaman atau kuno? Atauteknik yang digunakan oleh kita merupakan tehnik-tehnik ‘pengulangan’ masa lalu, yang mana haltersebut masih menjadi penemuan yang ‘masih merangkak’ pada masa itu? Sebuah fenomena yangmenghasilkan tanda tanya besar bagi kita saat ini.KEMAJUAN PERADABAN DAUD. Beberapa puluh tahun kemudian, perubahan besar telah terjadi dinegeri itu. Hasil-hasil penemuanDaud berupa biji besi telah menghantarkan negeri itu menjadi negeri yang maju. Raja membiayai seluruhproyek-proyek penting dalam rangka pengembangan teknologi yang dihasilkan oleh Daud ini. RupanyaDaud dapat mencuri perhatian sang raja. Akhirnya raja menganugerahkan Daud sebuah penghargaantertinggi atas penemuannya tersebut. Bukan hanya itu saja, raja pun melihat hasil tulisan Daud yangisinya sangat membuatnya kagum terhadap pemikiran dan pengkajian Daud dalam berbagai lapangankeilmuan. Konsep-konsep keilmuannya banyak dipuji orang dan raja pun memberikan gelar kehormatanserta memberikan tempat bagi Daud untuk duduk dalam pemerintahannya. Hal ini disambut baik olehDaud. Ia memenuhi titah sang raja untuk duduk dalam tampuk pemerintahan. Pengolahan biji besi menjadi berbagai peralatan yang membantu segenap pekerjaan manusia,telah menggantikan berbagai peralatan yang telah digunakan sebelumnya. Proyek-proyek raksasa dalampengolahan dan peleburan besi dibangun. Explorasi terhadap tambang biji besi ditingkatkan. Generator-generator pembangkit listrik dibangun diberbagai wilayah. Proyek pembangkit listrik ini dihasilkan darienergi air sungai yang kemudian dialirkan ke setiap kota yang memerlukannya. Sebuah konseppembangunan yang luar biasa. Penataan kota pun tak luput dari pemikiran Daud. Ia menata kotanyadengan rapih. Bisa di bilang negeri itu benar-benar negeri yang indah. Daud mengatur dan menatawilayah-wilayah yang diperuntukan untuk industri, perkantoran, pemukiman dan perhutanan. Konsep perhutanan yang satu ini adalah yang menjadi fokus perhatian Daud. Ia tahu persisbahwa hutan adalah paru-paru kota yang dapat mensirkulasi udara kotor menjadi bersih kembali.Sekaligus sebagai wadah pelestarian alam yang didalamnya perlu dilestarikan satwa-satwa yang ada.Keharmonisan alam lingkungan menjadi tumpuan harapannya. Ia juga mempelajari berbagai kehidupansatwa-satwa, termasuk mempelajari burung-burung. Ia mempelajari bagaimana satwa ini bisa mengetahuitempat-tempat yang jauh, bisa mengetahui berbagai musim yang akan datang di kemudian hari, dankembali ke tempatnya semula, serta bagaimana satwa ini dapat mengetahui jenis dan kelompoknyasendiri, padahal bentuk mereka sama semua. Sungguh, ia sangat tertarik mempelajari satwa-satwa ituterutama jenis unggas. Sektor pertanian juga ikut diperhatikan. Sistem drainase dan pengairan juga menjadipertimbangan penting, karena semua itu harus diselaraskan. Pemikiran Daud sangat tajam. Naluri danintuisinya berperan penting. Daya nalarnya pun luar biasa. Ilmu pengetahuannya diperolehnya dari sejaklama, hingga ia sendiri menjadi sumber ilmu itu sendiri. Zabur adalah sebuah kumpulan ilmu
 17. 17. pengetahuan yang telah dihasilkan oleh Daud. Sebuah hasil pemikiran otaknya yang cemerlang. RupanyaTuhan telah mengaruniakan kepada orang ini kepandaian yang luar biasa. Memberikannya ilham-ilhampenting berupa ilmu, kepahaman dan sebagainya kepada diri orang ini. Ya, Daud sosok hamba Allahyang telah dipilih sebagai orang yang istimewa diantara mereka.DAUD MENGENAL TUHAN. Daud memang belum kenal siapa itu Tuhan. Pengetahuannya tentang Tuhan belum ada dalamotaknya. Sedikit demi sedikit otaknya mulai merenungkan. Yang dipikirkan hanyalah siapa yang telahmenciptakan ini itu sehingga ini itu ada disini. Itu saja yang selalu terlintas dalam benaknya. Tak pernahada yang mengajarkannya soal Tuhan. Daud belum tahu apa makna Tuhan bagi semuanya itu. Tetapisetiap angan-angannya melambung jauh ke depan selalu saja tertuju kepada sesuatu yang mengatakan“kau harus begini...kau harus begitu”. Berulang-ulang ia mengalami hal itu, tanpa tahu siapa yang berkatadalam angan-angannya itu. Akhirnya ia menyadari bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang menyelingkupi dirinya. Suara-suara yang menggema dalam pikirannya itu selalu mengikutinya. Kadang pada saat merenung suara-suaraitu berbisik dan mengajaknya berdialog. Pada awalnya ia tidak menggubrisnya. Ia menganggap itu semuahanyalah suara hatinya saja. Namun ia sedikit bingung saat suara hatinya disambut oleh suara-suara yangselalu ada dalam benaknya itu. Terjadi dialog antara suara hatinya dengan suara tersebut. Daud merasaketakutan dan cemas. Ia menganggap setan telah bersemayam di otaknya. Ia harus menyingkirkan itusemua. Tapi ia tidak sanggup menepis suara-suara itu. Tetap saja suara-suara itu ada dalam kepalanya.Akhirnya Daud pasrah. Banyak orang disekitarnya yang melihat tingkah Daud pada saat mengalami halini, dan tidak sedikit yang menganggap Daud itu seperti orang yang kesurupan. Tabib-tabib disanamenganggap Daud mengalami halusinasi syndrom. Semua perkiraan dan persangkaan orang terhadapdirinya meleset. Sesungguhnya apa yang ia alami adalah fenomena luar biasa yang jarang dialami olehsetiap orang. Dan apa yang terjadi pada diri Daud sesungguhnya suara-suara malaikat yang menyeru danmenegur dirinya. Pada awalnya memang terasa aneh dan membuat seluruh kepala terasa pusing akibatdari yang ditimbulkan suara tersebut. Apabila Daud mempasrahkan diri atau membiarkan suara itubercokol di kepalanya, rasa pusing itu hilang. Kini ia merileksasikan dirinya dan mulai menerima suaraitu. Terjadi dialog yang intens antara suara hatinya dengan suara itu. Seolah-olah diri Daud hanyamenjadi pendengar yang setia. Pengalaman aneh yang luar biasa itu bagi Daud kini dianggapnya sebagai hal yang menakjubkan.Dirinya mulai menyadari dan membenarkan apa yang dikatakan suara itu terhadap dirinya. Ia menerimapula setiap kebenaran yang disampaikan suara tersebut. Seluruh amanat-amanat penting dari suara itudiperhatikan baik-baik. Dan tak jarang pula dijadikan sebagai sandaran keluh kesah dirinya. Satu hal yang berharga bagi dirinya adalah kini ia mulai tahu dan memahami apa yang dimaksuddengan penguasa segalanya. Suara-suara itu rupanya telah memasukkan suatu ajaran penting kedalampikirannya, bahwa segala sesuatu itu ada yang memberikan sebelumnya. Kecerdasan otaknya, ilmu yangtelah dihasilkan dari kecerdasannya, dan juga segala sesuatu yang diperbuat dari ilmunya merupakan hal-hal yang telah digariskan sebelumnya dan telah ditentukan kadarnya. Semua itu terjadi pada diri Daud,dan ia menerima kebenaran itu. Nah, dari sinilah Daud mulai mengenal siapa itu ‘sang penguasa’ atassemua itu. Jibril sang malaikat agung telah memberikan pengertian-pengertian awal tentang maknaketuhanan, dan belum sampai pada penjelasan siapa itu Tuhan. Tetapi ini adalah pengertian yang sangatberharga bagi seseorang yang kala itu masih dalam kondisi tidak mengenal arti ketuhanan bagi dirinya.Atau dengan kata lain kita menilai orang yang dalam kondisi itu disebut sebagai ‘kafir’, yakni tidak kenalapa itu Tuhan, tidak kenal siapa itu Tuhan, dan sebagainya. Daud, sosok yang memang telah dipilihTuhan untuk mengemban amanat-amanat penting di kemudian hari. Dan Jibril memperhatikan sosok ini
 18. 18. dan memberikan naungan berupa perlindungan, dan pengajaran-pengajaran berbagai macam keilmuankepada Daud. Jibril adalah malaikat yang sangat cerdas pengetahuannya tentang sesuatu. Dan Jibril pulasebagai makhluk kepercayaan Tuhan yang dipilih untuk menjalankan amanat-amanatNya.KEKACAUAN DUNIA DAN PROBLEMATIKANYA. Beberapa puluh tahun kemudian, negeri dimana Daud itu kini memerintah menjadi sebuah negeriyang sangat maju. Pemerintahan kerajaan Thalut telah memberi mandat khusus kepada Daud untukmemegang penuh tampuk pimpinan. Daud kini menjadi wakil raja, namun dengan kewenangan penuhyang diberikan Thalut. Ini merupakan sebuah sistem birokrasi yang unik. Semua rakyatnya kini tundukdan patuh dengan kepemimpinan Daud. Karena mereka sudah mengetahui sebelumnya bahwa sosok inimemang telah memperhatikan rakyatnya dan telah mensejahterakannya pula. Maka tak heran kalau Daudlebih dieluk-elukan rakyatnya daripada rajanya sendiri, Thalut. Hal ini membuat Daud semakin banggaterhadap dirinya. Kemajuan dan kemahsyuran negerinya terdengar sampai ke negeri-negeri lain. Banyak orang-orang dari negeri tetangga yang belajar ke negerinya itu. Pertukaran kebudayaan dan pertukaran pelajarantar negeri tetangga adalah salah satu kontribusi dari negerinya untuk dunia pada saat itu. Niat baik tidakselamanya disambut dengan kebaikan. Ada saja halangan dan hambatan yang melintang. Peta politikdunia pada waktu itu agak sedikit kurang menguntungkan bagi negerinya. Negeri-negeri yang merasa‘kurang beruntung’ menjadi semakin ‘minder’ dalam kancah internasional. Banyak negeri tetangga yangmencoba mengobok-obok pemerintahan Daud. Namun Daud sudah mengetahui hal tersebut. Negeritetangga yang merasa iri dengan Daud, berusaha mencari cara untuk menguasainya. Tak jarang batas-batas wilayahnya dipersempit dengan cara-cara curang. Sebagian wilayahnya ada yang dianeksasi secaralangsung oleh negeri lain. Daud tidak tinggal diam. Ia mengirim pasukan-pasukannya ke daerah-daerahperbatasan. Menghadapi tentara asing yang telah memasuki wilayahnya adalah bukan perkara mudah.Keterbatasan jumlah tentara Daud serta kemampuan perangnya sangat minim di banding dengan tentaramusuh yang jumlahnya banyak dan kuat dari segi fisiknya. Daud berusaha berpikir untuk mencari cara menghadapi musuh-musuhnya itu. Kemudian iamembuat program khusus dalam rangka menghadapi perang yang akan ia mulai nanti. Program ituadalah bagaimana caranya mempercepat industrialisasi di bidang pertahanan dan keamanan negerinya.Seluruh ilmuwan-ilmuwan dikumpulkan dan dipekerjakan dalam bidang militer, penemuan-penemuanpersenjataan baru dibuat dan dikembangkan. Pabrik-pabrik industri berat lebih di arahkan kepadapembuatan mesin-mesin perang yang semuanya diciptakan dari pengolahan logam yang memangsumbernya lebih banyak di negeri itu. Persenjataan dan mesin-mesin perang merupakan teknologi baruyang belum dikenal oleh negeri lain. Bagi Daud hal itu sangat menguntungkan, karena teknologi baru bisaterealisasi dan terwujud langsung pada saat ia membutuhkan sekali guna menghadapi perang nanti.Persengketaan wilayah sangat membuat geram Daud dan pemerintahannya. Raja Thalut memberimaklumat perang terhadap pasukan asing yang tidak segera angkat kaki dari negerinya itu. Demikian puladengan Daud. Seluruh pikiran dan tenaganya dicurahkan untuk mengantisipasi dan menyelesaikanpersengketaan wilayah di negerinya itu. Dalam tempo beberapa tahun, program itu selesai sesuai perencanaan yang telah dibuat Daudsebelumnya. Mesin-mesin perang semacam Tank/Panser yang kita kenal sekarang rupanya telah ada sejakmasa Daud dahulu. Ya, sangatlah mencengangkan, bahwa Daud mampu membuat mesin-mesin perangyang canggih yang belum bisa diduga oleh musuh-musuhnya itu. Persenjataanpun merupakan hal yangbaru dan yang lebih menakjubkan lagi, bahwa Daud mampu menciptakan senjata-senjata dengan hululedak yang hebat. Kita tidak bisa memperkirakan apakah Daud lebih banyak menggunakan bubuk mesiuatau tidak. Yang pasti ledakan-ledakan yang keluar dari senjata-senjata buatannya itu bisa dibilang hampir
 19. 19. mirip dengan teknologi persenjataan yang kita kenal sekarang. Raja Thalut dibuat kagum dengan hasilkerja pemerintahannya dibawah kepemimpinan Daud. Genderang perang telah ditabuh. Segala persiapan sudah lengkap. Komando perang dipeganglangsung oleh Daud. Seluruh tentaranya diberi motivasi agar tetap tegar dalam menghadapi musuh.Kemudian dikirim beberapa pasukan pengintai ke daerah perbatasan yang dikuasai musuh. Memasukimedan pertempuran tentara musuh merasa aneh dengan pasukan tentara Daud. Mereka melihat paratentara Daud tidak membawa persenjataan perangnya, seperti panah atau tombak yang biasa di pakaiuntuk berperang. Mereka heran melihat tentara Daud hanya membawa sebatang atau sepucuk bendahitam mengkilap yang berbentuk panjang. Pasukan tentara musuh mengira bahwa pasukan Daud sudahdalam kondisi menyerah. Tiba-tiba terdengar suara ledakan serentak. Tidak lama kemudian beberapatentara musuh jatuh terkapar dan tergeletak di tanah. Hal ini membuat tentara yang lainnya menjadikebingungan dengan keadaan tersebut. Melihat kawan-kawannya tergeletak bersimbah darah dan takbernyawa lagi, maka seluruh pasukan yang melihatnya lari tunggang langgang ketakutan. Sungguhfenomena yang menakjubkan dari perang ini. Tentara musuh kini semakin menyadari bahwa benda hitammengkilap itu adalah senjata aneh yang baru pertama kali dilihat oleh mereka. Senjata ini telah menjadimomok yang menakutkan bagi tentara yang lainnya. Ya, itulah kehebatan Daud dalam menciptakansenjata. Ia mampu mengolah besi menjadi berbagai persenjataan tempur. Termasuk mesin-mesinsemacam tank/panser atau apapun namanya. Dengan mengandalkan sumber energi listrik yang tersimpandalam baterei khusus yang diciptakan dari bahan-bahan yang mengandung zat-zat tertentu yang dapatmenyimpan dan menghasilkan energi listrik yang besar guna menggerakkan mesin-mesin perangnyatersebut. Pengetahuan akan unsur-unsur penting yang mempunyai karakteristik tertentu dari sebuah bendaatau sejenis zat khusus, merupakan pengetahuan yang sudah lama dikuasai oleh Daud sejak berpuluh-puluh tahun yang silam, yang sebagiannya adalah hasil penemuan para ilmuwan di negeri tersebut. Luarbiasa, itulah hasil yang dicapai oleh negerinya pada waktu itu. Kemenangan telak yang diraih Daud bersama pasukan tentaranya telah membuat Raja Thalutikut bangga. Rakyat pun ikut bergembira atas kemenangan ini. Tidaklah demikian dengan Daud. Daudmasih menyisakan sedikit pekerjaan rumahnya, yaitu mengusir mundur seluruh pasukan asing darinegerinya, mengembalikan patok batas wilayah negerinya kepada kondisi batas semula, dan yang terakhiradalah berusaha memperluas wilayah negerinya hingga seluas-luasnya di kemudian hari. Yang terakhir inibisa dibilang suatu ambisi besar dari diri Daud terhadap kekuasaan yang ia miliki. Ia memang mempunyaiambisi besar untuk dapat menguasai negeri-negeri lain, agar seluruh negeri tunduk kepadanya. Tersiarnya kabar atas kemenangan telak Daud dalam pertempuran sampailah ke negeri Jalut.Jalut adalah penguasa suatu negeri dimana jumlah rakyatnya sangat banyak dan wilayah negerinya yangluas, dan rakyatnya yang berperawakan besar-besar dan tinggi-tinggi. Berita itu telah membuat Jalutpenasaran dengan Daud. Jalut telah lama mengetahui bahwa negeri dimana Daud memerintah saat itu,adalah negeri kecil dengan penduduk yang sedikit. Ia merenungkan dan bertanya dalam dirinya, mengapanegeri itu menang melawan negeri-negeri penjajah yang tergolong kuat-kuat bala tentaranya. Apa yangmenyebabkan negeri kecil itu mampu mengalahkannya. Pikiran dan rasa penasaran Jalut tak dapatdibendung lagi. Kemudian ia mempersiapkan sebuah rencana besar untuk menginvasi negerinya Daudsecara frontal dan tiba-tiba, agar ia dapat melihat apakah Daud mampu menghadapi negerinya yang besardan kuat itu. Ia ingin menguasai sepenuhnya negeri Daud dan meruntuhkan kerajaan Thalut hingga keakar-akarnya dan memusnahkan seluruh peradaban yang ada di negeri itu. Demikianlah apa yang adadalam rencana Jalut tersebut. Beberapa tahun kemudian benarlah apa yang direncanakan pemerintahan Jalut itu, bahwa iaakan segera menguasai negeri Thalut agar semuanya berada dalam kekuasaannya. Invasi besar-besarandilakukan. Beberapa penduduk negeri Thalut yang berada di perbatasan banyak yang tewas dibantai olehbala tentara Jalut dengan kejamnya. Benar-benar sebuah genosida yang tak tanggung-tanggung dilakukanoleh pasukan Jalut. Berita ini sampai ke pusat kota, pemerintahan kerajaan Thalut. Kondisi negeri itudalam keadaan siaga penuh. Raja memberlakukan darurat penuh dan seluruh aktifitas ekonomi dihentikan
 20. 20. sementara. Daud sang panglima tertinggi kerajaan menyiagakan seluruh bala tentaranya agar bersiap-siapmenghadapi perang terbuka guna mengusir pasukan Thalut dari tindakan invasinya yang semena-menaitu. Mesin-mesin perang dikerahkan menuju ke perbatasan yang dikuasai Jalut. Perang Frontalberlangsung hanya beberapa jam saja. Hasilnya sungguh diluar perkiraan Jalut, bahwa bala tentaranyabanyak yang tewas. Prajuritnya yang tergolong perkasa dan tegap-tegap itu tak berarti sama sekalimenandingi para prajurit Daud dalam perang tersebut. Mendengar banyak prajuritnya yang tewas dimedan pertempuran itu, Jalut menjadi berang mendengar hal itu. Ia menambah lagi pasukannya kewilayah negeri itu. Tak tanggung-tanggung yang dikirim kesana, puluhan ribu tentaranya dikerahkanuntuk menginvasi kerajaan Thalut. Hal ini tidak membuat gentar Daud yang mendengar kabar itu, bahwaJalut mengirimkan puluhan ribu tentaranya ke wilayah Daud dengan prajurit yang tergolong tangguh-tangguh. Daud berpikir bahwa jumlah tentaranya tidak sebanding dengan jumlah tentara Jalut yangbanyaknya empat kali lipat itu. Daud memanggil seluruh staf-stafnya untuk mendiskusikan perangtersebut. Kesepakatan dengan para staf kerajaan adalah keputusan untuk menggunakan senjata pemusnahmasal yang baru-baru itu diuji cobakan oleh pihak militer kerajaan Thalut. Hasilnya adalah benar-benarDaud menggunakan senjata itu untuk tujuan mempersingkat peperangan yang terjadi, dan menyudahikonflik itu agar tidak berkepanjangan. Raja Thalut merestui penggunaan senjata tersebut. Senjata baru yang digunakan Daud dalam menghadapi perang dengan pasukan Jalut adalahsenjata pemusnah massal yang memiliki daya ledak sedang. Senjata jenis ini dikenal di jaman kita dengannama Rudal (Peluru Kendali). Ya, teknologi rudal pada saat itu merupakan teknologi yang sedangdikembangkan oleh kerajaan Thalut, dan masih dalam tahap uji coba. Jadi jelas ini merupakankesempatan kedua Daud dalam menggunakan senjata-senjata baru pada saat keadaan negerinya sedanggenting. Rudal-rudal disiapkan di setiap markas militer yang dekat dengan wilayah perbatasan yangdikuasai Jalut. Daud memerintahkan tentaranya untuk mundur dari wilayah-wilayah tempur. Hal inimerupakan inisiatif Daud agar para tentaranya tidak menjadi sasaran dari rudal-rudalnya sendiri. Parakomandan-komandan tempurnya mengkondisikan pasukannya agar memancing pasukan Jalut memasukiwilayahnya lebih dalam lagi, tepatnya memancing mereka masuk dalam jarak tembak rudalnya yangsudah disiapkan itu. Pasukan Jalut tidak menyadari strategi yang diterapkan pasukan Daud. Akhirnyapasukan tentara Jalut benar-benar menjadi sasaran empuk bagi rudal-rudal Daud. Peluru Kendali yangmenghantam wilayah tersebut sungguh dahsyat. Terbukti dengan sekali ditembakkan beberapa prajuritJalut tewas terkena ledakan rudal tersebut. Bala tentara Jalut tidak menyadari hal tersebut. Merekasungguh dibuat terkejut dengan ledakan besar yang memekakkan telinga tersebut. Mereka, para prajuritJalut dibuat bingung dengan kondisi di medan pertempuran itu. Mereka bingung karena tidak ada satupunprajurit Daud yang mereka hadapi, namun mereka hanya menghadapi serangan-serangan rudal yangentah darimana mereka tidak bisa menduganya. Tentara Jalut yang perkasa itu dibuat kocar-kacir olehpasukan Daud. Mereka ditumpas habis oleh pasukan Daud. Luar biasa, kemenangan telak bagi pasukanDaud dalam menghadapi pasukan Jalut. Di dalam negerinya Jalut merasakan pukulan berat atas kekalahan tentaranya dalam menginvasikerajaan Thalut. Ia tidak habis pikir, mengapa hal itu dapat terjadi. Padahal ia telah sering menganeksasisuatu negeri dan memusnahkan suatu bangsa hanya dalam tempo singkat. Namun tidak demikian dengankerajaan Thalut ini. Kegundahan melanda raut wajahnya, serta kecemasan akan teknologi perang yangdimiliki oleh kerajaan Thalut itu. Pemerintahan Jalut memutuskan suatu langkah besar ke depan yaknimenghadapi peperangan selanjutnya dengan rencana besar-besaran untuk menyerbu negeri Thalut itu.Jumlah pasukan yang akan dikerahkan tidak tanggung-tanggung, sangat banyak jumlahnya hinggapuluhan ribu prajurit setianya yang akan kembali merebut kerajaan Thalut nanti. Setelah persiapan diadakan, dan perbekalan penuh pada setiap pasukannya, Jalut mengambilstrategi lain, yakni mengepung kerajaan Thalut dari berbagai penjuru arah. Dari arah selatan dan utaramenembus barikade pasukan Daud, dan dari arah timur dan barat Jalut memerintahkan para prajuritnyauntuk membantai setiap orang yang setia kepada kerajaan Thalut, tidak peduli wanita maupun anak-anak.
 21. 21. Alhasil, sungguh tragis dan benar-benar Jalut membantai banyak orang di negeri Thalut itu.Bagaikan genosida yang pernah dilakukan Adolf Hitler pada zaman Nazi di Jerman dulu. Raja Thalutyang mendengar kabar bahwa banyak rakyatnya di wilayah timur dan wilayah barat mengalami nasibtragis dibantai oleh bala tentara Jalut, telah membuatnya pilu dan geram atas perilaku Jalut ini. Thalutmemerintahkan Daud agar mengirimkan pasukannya ke wilayah timur dan wilayah barat. Namun Daudmenolak perintah Thalut. Daud memberikan alasan matang atas apa yang menjadi sikapnya tersebut. Iamenjelaskan kepada rajanya bahwa seandainya ia mengirimkan pasukan ke wilayah barat atau timur,maka wilayah kota akan mengalami kekosongan tentara yang menjaga kerajaan. Ia khawatir denganserangan yang berasal dari utara dan selatan. Daud tahu persis strategi yang digunakan Jalut dalam perangini. Kekosongan tentara Daud di tengah-tengah kota akan dimanfaatkan Jalut untuk melakukanpenyerbuan langsung ke jantung pusat kerajaan. Jumlah pasukan Daud yang sedikit menjadipertimbangannya dalam membantah perintah sang raja. Akhirnya Thalut pun mengerti apa yang menjadipertimbangan Daud itu. Kali ini strategi Daud sangat jitu. Ia mengirimkan pasukan tank dan pansernya ke wilayah utaradan selatan guna menghadapi konfrontasi langsung dengan prajurit Jalut yang lebih besar jumlahnya ditempatkan di kedua wilayah ini. Sementara itu ia hanya mengirimkan sebagian pasukan infantrinya yangdibekali dengan senjata-senjata api yang mematikan guna menghadapi prajurit Jalut di wilayah barat dantimur, sekaligus mencoba untuk mengevakuasi rakyatnya dari kekejaman tentara Jalut. Rudal-rudaldipersiapkan di pusat kota untuk mengantisipasi kondisi perang di wilayah utara dan selatan. Bala tentara Jalut yang berada di wilayah barat dan timur berhasil dipukul mundur, namunkorban banyak yang berjatuhan lebih banyak dari pihak rakyat yang tidak berdosa. Ya, banyak anak-anakdan wanita yang menjadi korban keberingasan tentara Jalut. Walaupun tentara Daud terlambatmengantisipasi serangan tentara Jalut, namun mereka setidaknya telah berhasil memperkecil jumlahkorban lebih banyak lagi. Dan tidak sedikit pula bala tentara Jalut yang tewas di tangan pasukanbersenjata kerajaan Thalut. Peperangan yang terjadi di wilayah utara dan selatan juga semakin seru dan menegangkan.Banyak pasukan Jalut yang semakin beringas tanpa peduli lagi dengan apa yang mereka hadapi saat itu.Mereka seakan-akan tidak takut lagi berhadapan dengan alat-alat berat dari pasukan Daud yang diarahkankepada mereka. Apa mau dikata, peralatan perang yang bukan tandingan mereka itu bukanlah hal kecilyang harus dilawan begitu saja. Namun tekad dan keberingasan bukan pula tandingan akan sebuahteknologi perang yang dimiliki kerajaan Thalut. Hasilnya adalah korban-korban yang tewas mengenaskandi ujung senjata-senjata canggih yang dimiliki pasukan Daud itu. Medan pertempuran tersebut bagaikanajang pembantaian. Puluhan ribu pasukan Jalut tewas berguguran tak kuasa menghadapi tank-tank danpanser-panser Daud. Pasukan Daud berhasil memukul mundur pasukan Jalut. Bahkan dalam pelariannyatersebut, Jalut yang berada di tengah-tengah pasukannya yang melarikan diri tersebut berhasil digempurhabis dan Jalut sendiri tewas beserta bala tentaranya itu. Tamatlah sudah Jalut sang diktator yang hausdarah dan gila perang itu di tangan Daud. Kondisi negeri itu kini pulih kembali. Keamanan dan ketentraman terjamin hingga beberapatahun kemudian. Tidak demikian halnya dengan kondisi kesehatan raja Thalut. Sepeninggalnya Thalut,Daud menaiki tahta kerajaan dengan aklamasi dari seluruh rakyatnya yang memilih dirinyameneruskannya sebagai raja pemimpin di negeri tersebut. Ya, Daud telah menjadi raja dan memerintahrakyatnya dengan kebijakan-kebijakan politiknya yang membawa kemajuan dan pembaharuan di dalamnegeri yang dipimpinnya itu. Banyak bangsa-bangsa lain yang meminta suaka politik ke negeri Daud dantidak sedikit pula negeri-negeri lain yang meminta kepedulian negeri Daud untuk menyelesaikanproblema-problema yang di hadapi oleh masing-masing negeri. Konsep-konsep hukum dan kebijaksanaanbanyak ditiru oleh negeri lain, dan banyak pula konsep-konsep bernegara dipakai oleh setiap negeri yangada pada masa itu. Konsep-konsep pembangunan dan perikehidupan banyak membawa keberhasilan yanggemilang di setiap negeri yang mencontoh negeri Daud ini. Benar-benar suatu kejayaan yang pernahdiukir oleh seorang manusia seperti Daud ini. Seorang hamba pilihan Tuhan yang diangkatNya sebagai
 22. 22. nabi pilihan, orang terkuat pada masanya, yang telah diberinya ilmu dan kebijaksanaan dalam dirinya dariTuhan yang Maha Pengasih. Daud pula sosok yang memegang teguh prinsip-prinsip ketegasan dankeuletan dalam berbuat dan bekerja demi masa depannya itu. Allah telah membimbingnya danmengajarinya berbagai ilmu pengetahuan hingga Daud mampu melahirkan teknologi yang bagi kita itumustahil ada pada masa itu. Ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi pada masa Daud bukanlah hal yangmustahil pernah ada. Seandainya kita merujuk pada kisah-kisah yang tersebut dalam Qur’an dan berbagaipenemuan-penemuan arkeolog dan antropolog yang mengungkapkan semua kisah dan peradabanmanusia pada masa lalu, kita akan semakin percaya walaupun pikiran kita masih diselimuti keraguanakan sebuah kebenaran, bahwa pada masa lalu manusia memang benar-benar telah mengalami kemajuanyang monumental dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekalipun kita menolak bahwasannyaperadaban yang dialami manusia pada abad sekarang ini adalah sebuah peradaban yang masih kalah jauhdibandingkan dengan peradaban yang pernah dicapai pada abad-abad yang lalu. Sebuah peradaban dankemajuan ilmu yang sungguh luar biasa dan sulit diterima akal kita saat ini. Karena memang apa yangtelah dicapai oleh manusia pada masa lalu belum dapat kita sejajarkan dengan kondisi kita pada masakini. Namun patutkah kita menepis dari apa yang telah diselidiki para ilmuan yang telah membawa kita keabad-abad yang silam dari berbagai hasil penemuan dan penelitiannya itu, untuk dapat kita renungkan dankita pikirkan kembali, hingga kita percaya bahwa keadaannya memang seperti itu.PERADABAN SULAIMAN DAN KEMAJUAN TEKNOLOGINYA.
 23. 23. Sulaiman adalah sosok manusia yang memiliki kecerdasan tinggi. Ia adalah keturunan Daud yangpada periode-periode sebelum kelahiran Sulaiman, Daud memerintah sebagai raja. Kini Sulaiman punmewarisi itu semua. Ya, Sulaiman pun menjadi raja dinegerinya, menggantikan Daud yang telah dipanggil oleh Tuhannya. Sejak Sulaiman menjadi raja di negerinya, kemajuan demi kemajuan sangat pesat tumbuh danberkembang. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi kala itu, pembangunan puntumbuh pesat. Sungguh negeri makmur dan kaya raya di bawah kepemerintahan Sulaiman. Penemuan-penemuan baru telah mendorong tumbuhnya industri-industri maju di dalam negeri. Hampir di setiapsendi-sendi kehidupan dan perekonomian teknologi selalu menopangnya. Apalagi di bidang research danpengembangan ilmu pengetahuan sungguh luar biasa. Sulaiman memang pribadi yang haus akan researchdalam lapangan ilmu pengetahuan dan sangat tertarik kepada penemuan-penemuan baru dalam halpengaplikasian teknologi baru. Pusat pembangkit listrik tenaga air yang banyak tersebar di wilayah itu,kini diperbaharui dengan kemajuan teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir. Rupanya teknologi nuklirini bukanlah hal baru seperti di jaman kita ini, namun kemampuan Sulaiman untuk mengaplikasikannuklir dalam berbagai proyek-proyek pembangkit listrik merupakan hal yang pernah ada. Disamping itupula pengembangan konsep-konsep reaktor untuk berbagai aplikasi lainnya pun di bangun dandikembangkan. Hingga hasil-hasil yang di capai negerinya itu sungguh luar biasa. Konsep-konseppembangunan yang di wariskan Daud telah dipakai dan dikembangkan lebih lanjut pada tingkat yangdibilang monumental dalam sejarah peradaban manusia. Kemajuan yang dicapai oleh berbagai negeri pada masa itu pun bisa dibilang luar biasa. Banyaknegeri-negeri lainnya yang tergolong negeri yang maju dan modern dalam berbagai lapangan kehidupan.Kemandirian suatu bangsa pada jaman itu bisa dinilai sangat baik. Karena hampir setiap negerimempunyai kemampuan yang mandiri dalam membangun bangsa dan negaranya, tanpa ada bantuan dancampur tangan negara lain. Ada negeri yang dalam tempo beberapa puluh tahun sudah menjadi negeriyang kokoh, makmur, dan menjadi mandiri, karena segalanya telah ada dan digunakan dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran bangsa dan negaranya. Semua itu jelas pula ditopang dari sektor ekonominyayang mampu menjadi kontribusi penting dalam merealisasikan negerinya menjadi negeri yang makmur.Pembangunan demi pembangunan di biayai oleh keuangan negara yang kuat. Proyek-proyekpembangunan cepat terealisasi dengan baik, dan hasilnya langsung bisa dinikmati rakyatnya.Kesejahteraan seperti ini rupanyanya telah terwujud pula pada masa lalu. Salah besar bila kita menilaibahwa pada masa dahulu kala kesehjateraan hidup masih menjadi mimpi buat semua orang pada masaitu. Tidak, justru kesejahteraan hidup suatu bangsa pada masa itu sangat besar dirasakan oleh setiap orangdi berbagai belahan bumi manapun. Kesehjateraan hampir merata dirasakan oleh setiap individu dalamsuatu negeri. Berbeda dengan kondisi di jaman kita ini, dimana kesejahteraan hidup belumlah meratadirasakan oleh setiap manusia. Banyak terjadi ketimpangan sosial dan tingkat kesejahteraan yang sangatjauh berbeda dari setiap negara di belahan bumi manapun. Di jaman kita ini ada negeri yang kondisinyamemprihatinkan, ada negara-negara miskin dan terbelakang, ada negara-negara berkembang, dan adasejumlah kecil negara-negara maju. Dan itu pun bisa dihitung berapa negara yang tergolong makmur.Kondisi pada jaman Sulaiman seluruh manusia hampir merasakan yang namanya kesejahteraan bahkankemakmuran. Tidak adalagi yang namanya kehidupan mengenaskan atau memprihatinkan. Semua orangterpenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai sarana dan prasarana maupun fasilitas-fasilitas tersedia bagiseluruh umat manusia pada jaman itu. Seluruh kehidupan selalu dihiasi dengan peralatan danperlengkapan berteknologi tinggi dan terbilang sangat maju. Kemewahan hidup mewarnai hampir seluruhkehidupan manusia saat itu. Benar-benar kehidupan yang baru bisa dirasakan sedikitnya di jamansekarang ini. Ya, peradaban dan kemajuan teknologi pada masa itu sungguh jauh berbeda dengan keadaankita sekarang ini. Keberhasilan hidup yang mapan sesungguhnya pernah di capai lebih dulu oleh manusiapada jaman itu. Aneh memang, apabila kita menilai bahwa kehidupan pada masa lalu itu sudah maju.Padahal selama ini kita menganggap kehidupan pada jaman dahulu kala itu masih primitif danterbelakang sama sekali. Tidak, sesungguhnya kehidupan pada jaman dahulu itu sudah sangat maju.Peradaban-peradaban mereka yang hilang terpendam oleh masa, kini terungkap oleh para ilmuwan-ilmuwan kita di jaman sekarang ini, sudah banyak membuktikan bahwa pada masa lalu, pada jaman
 24. 24. tertentu, peradaban mereka sungguh luar biasa, dan sulit diterima akal kita sekarang ini. Penelitian kitamasih berlanjut dan berada pada tahap-tahap pengeksplorasian terhadap kebudayaan-kebudayaan danperadaban mereka yang telah hilang dan punah tersebut. Akankah akal kita dapat meyakini bahwa suatuperadaban maju telah dialami oleh suatu negeri pada jaman dahulu kala? Apakah kita merasa anehdengan apa yang telah mereka perbuat terhadap kemajuan-kemajuan peradabannya itu? Tak disangkallagi, memang seperti itulah kondisinya. Perkembangan kehidupan di negeri Sulaiman sedikit banyaknya berbeda dengan negeri-negeritetangganya. Negeri Sulaiman tergolong negeri yang sangat maju melampaui tingkat kemajuan negeri-negeri yang lain. Namun kemajuan yang telah dicapai olehnya masih dirahasiakan dan tertutup baginegeri lain untuk bisa mengakses segala perkembangan dan kemajuan negerinya khususnya dalam bidangilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini tak ubahnya seperti di jaman kita sekarang ini, sebagai contoh;negeri Amerika yang memiliki ilmu pengetahuan dalam bidang Nuklir, tidak semua negara mendapatkanakses ilmu tentang nuklir, demikian pula dengan Komputerisasi, tidak semua negara memiliki akses ilmutentang komputer, semua itu masih menjadi rahasia besar bagi negeri Amerika. Negara lain hanyamenjadi penerima dan pemakai dari aplikasi ilmu itu, bukan menjadi negeri yang memiliki ilmu tersebut.Pemilik dan pengetahuan ilmu tersebut selengkapnya hanya diketahui dan dimiliki oleh Amerika Serikat.Perumpamaan seperti inilah yang terjadi pada masa Sulaiman dulu. Seluruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lahir dan tercipta di negeri ini, dimanaSulaiman memerintah menjadi raja pada masa itu. Para sarjana dan ilmuwan-ilmuwan lainnya dengan‘leluasa’nya mampu melahirkan hal-hal baru yang membawa kemajuan berharga. Hal ini dimungkinkankarena kondisi negeri itu yang membuat rakyatnya memiliki kebebasan berpikir dan berbuat tanpa adaancaman maupun paksaan dari pihak manapun termasuk pihak kerajaan yang tidak berniatmengintervensi kehidupan pribadi dari masing-masing individu yang ada. Semua aturan, norma-normahukum sudah di gariskan oleh Sulaiman selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Rakyatnyatinggal mematuhi aturan-aturan konstitusi negerinya dan menjalankan aturan tersebut dengan baik. Pihakkerajaan sangat perhatian terhadap perkembangan yang terjadi di dalam negerinya dan terhadap apa yangdihasilkan oleh rakyatnya, sebagaimana halnya dulu pada masa Daud masih menjadi raja. Sulaimanselalu memberi dukungan penuh, terutama bidang pendidikan. Banyak kaum terpelajar dinegeri itu yangmendapatkan program beasiswa dari kerajaan. Sehingga banyak rakyatnya yang berlomba-lombamenuntut ilmu sepandai-pandainya, hingga mendapatkan program beasiswa yang menjamin masadepannya. Program beasiswa banyak melahirkan para pemikir dan ilmuwan-ilmuwan hebat yang kala itumenjadi kontribusi utama dalam perkembangan dan kemajuan negerinya tersebut. Sulaiman adalah raja yang ambisius. Ambisinya besar terhadap sesuatu yang membawakeserasian dan keselarasan dalam hidup termasuk sesuatu yang membuat pamornya di mata semua orangsemakin tinggi dan dihormati semua orang. Ia bukanlah seorang raja yang cuma sekedar punya tahta,namun kepandaian otaknya melebihi raja-raja lainnya pada zaman itu. Antusisme terhadap suatu ilmurupanya menitis dalam dirinya yang berasal dari sifat-sifat Daud dahulu. Kini Sulaiman memiliki sifat-sifat itu. Bahkan lebih dari apa yang dulu pernah Daud lakukan, bahwa Sulaiman bukan cuma tertarikpada ilmu pengetahuan ilmiah saja, tapi juga ia belajar bagaimana menguasai ilmu-ilmu non ilmiah,seperti mengetahui alam ghaib atau alam tak nampak. Bahkan juga mempelajari bagaimana caranyaberinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib sebangsa jin, setan atau malaikat. Semua ilmu-ilmu tentangsupranatural ini diperoleh dari para pakar yang telah menguasai ilmu tersebut. Dan Sulaimanmempelajarinya dan sekaligus berusaha mengembangkan ilmu tersebut untuk tujuan-tujuan yang hanyadiketahui sendiri olehnya. Alhasil, dalam tempo beberapa tahun saja Sulaiman sudah menguasai ilmu ghaib atausupranatural seperti kebanyakan orang pada masa itu yang menguasai ilmu keparanormalan. Tingkatkemampuan Sulaiman malah lebih tinggi dibanding para pakarnya yang dulu pernah mengajarinyatentang ilmu tersebut. Sulaiman bukan cuma mampu berinteraksi dengan makhluk-makhluk ghaibsebangsa jin, setan, tapi ia juga mampu menguasai makhluk-makhluk tersebut dan menundukkannya guna
 25. 25. kepentingan yang diinginkannya. Tak jarang selama ia menggeluti dunia ghaib, ia mendapat tantanganhebat dari bermacam-macam makhluk ghaib yang ia temui selama itu. Pergulatan pun sering ia alamiterhadap setan-setan yang buas dan tak kenal ampun, namun semua ulah dari makhluk-makhluk itu dapatdiselesaikan dengan baik oleh Sulaiman. Ilmu Sulaiman lebih tinggi dari mereka. Perdebatan tak terelakanapabila beberapa makhluk ghaib tak sependapat terhadap sesuatu yang Sulaiman maksudkan. Sulaimanmengetahui bagaimana cara membungkam mereka agar para makhluk ghaib tersebut tidak menentangdirinya, bahkan dengan ilmunya Sulaiman mampu membuat diri mereka tak berkutik sama sekali aliastidak mampu berbuat apa-apa terhadap sesuatu. Itu semua karena ketekunan Sulaiman dalam menuntutilmu tersebut dan mengembangkannya sendiri sehingga ia berhasil menemukan sesuatu yang baruterhadap ilmu tersebut, yang mana tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Sungguh suatu anugerah luarbiasa yang diberikan Tuhan terhadap dirinya itu. Ia sosok yang kita anggap bukan cuma mampu dalamdunia fisika saja, tapi juga dalam dunia metafisika ia mampu berbuat apa saja. Hebat, kita nilai sosokmanusia langka, dimana ada seorang manusia yang mampu menguasai ilmu dua dunia; dunia nyata dandunia ghaib, itulah Sulaiman. Adakah manusia di jaman kita sekarang ini yang seperti Sulaiman? Rasanyamustahil ada, atau mungkin memang ada? BJ.Habibie saja yang mampu dalam dunia fisika, belum tentumampu dalam dunia metafisika. Habibie mampu membuat pesawat terbang, tapi apa ia mampu membuatpara jin atau setan tunduk pada dirinya, dan mereka para jin tersebut mengakui kehebatan Habibie? Belumtentu, wallahua’lam.KEGHAIBAN ATAU KEANEHAN TAK BERDASAR. Ilmu ghaib yang dimiliki Sulaiman pada masa itu merupakan buah dari hasil ketekunan belajarSulaiman terhadap ilmu tersebut. Dan tidak menafikan kemungkinan, bahwa Tuhan memang benar-benarmemberikan anugerah tersebut hanya kepada dirinya. Disamping anugerah kemampuan Sulaiman dalamdunia fisika, dimana banyak manusia pada jaman itu menganggap bahwa hal-hal yang dihasilkan dalamkemajuan teknologi merupakan bentuk-bentuk keanehan baru selain keanehan-keanehan yang memangbanyak terjadi di kalangan manusia pada masa itu. Tidaklah sulit membedakan keanehan tersebutbilamana dalam otak manusia mampu memikirkan sebab akibat yang realistis, dan bukan meyakinisepenuhnya bahwa anggapan-anggapan itu mustahil bagi akal. Membuka pintu tanpa menyentuhnyabukanlah fenomena yang aneh apabila mereka berfikir untuk mewujudkannya itu berdasarkan teori-teorifisika. Di jaman kita saja hal tersebut menjadi sesuatu yang tidak aneh lagi. Banyak tempat yangmenggunakan teknologi sensor gerak atau suara, yang mampu membuka pintu dengan sendirinya tanpadisentuh. Ya, sistem motorik dan penggabungan sensor gerak adalah jawaban yang menutup anggapan-anggapan bahwa hal ini aneh bagi manusia awam. Keghaiban dan keanehan merupakan dua hal yang masih menjadi momok pembicaraan orangpada masa itu. Sebagian orang meyakini bahwa ada beberapa orang yang memiliki kemampuansupranatural tanpa dasar ilmu fisika. Seperti membuka pintu hanya mengucapkan mantera-mantera, laluterbukalah pintu itu. Tapi pada masa Sulaiman menjadi raja, dua hal ini bisa di balik semudahmembalikan telapak tangan. Kemampuan teknologi yang dimiliki manusia pada masa itu, sudahmemberikan jawaban yang realistis guna mematahkan pendapat sebagian orang yang beranggapan bahwaorang semakin banyak menggunakan sihir. Sulaiman salah satu orang yang menentang pendapat tersebut,bahwa apa yang selama ini dikerjakannya adalah berdasarkan teori-teori fisika, bukan berdasarkan teorimetafisika. Ini bukan lagi bentuk keanehan tanpa dasar akal. Ya, akal-lah yang bisa menjawab semuakeanehan-keanehan tersebut. Sulaiman sudah banyak memunculkan keanehan-keanehan baru yang bagi orang awam itumustahil terjadi. Sulaiman membuktikan kepada orang-orang, bahwa dengan teori fisika manusia mampumembuat benda berat terbang di udara tanpa penopang di bawahnya, dengan teori fisika manusia mampumeluncurkan dan mengarahkan benda-benda besar ke arah mana saja yang diinginkannya, bergerak diatas
 26. 26. tanah, di udara, atau di atas air. Bahkan dengan teori fisika Sulaiman mampu membawa badan atau jasadmanusia ke suatu tempat yang jauh tanpa menggerakkan badannya itu. Sulaiman pun mampu mendeteksigejala-gejala alam seperti bakal terjadi gunung meletus, akan terjadi gempa bumi di kemudian hari hanyadengan ilmu fisika, atau bahkan menciptakan benda-benda seperti layaknya perilaku satwa unggas sepertiburung dan serangga, hanya dengan teori ilmu fisika.Keanehan apalagi yang akan dikatakan orang, padahal itu semua sudah dihadirkan Sulaiman kepadasemua orang. Tragis, asumsi sebagian orang yang tidak berdasarkan akal sehat. Sulaiman hanya dapattertawa melihat orang-orang awam merasa aneh terhadap apa yang ada di depan mata mereka. Orang-orang awam pada masa itu merasa aneh melihat sebuah benda melayang di udara dan menghembuskanangin yang sangat besar. Orang-orang awam pada masa itu pun aneh dengan sebuah benda seperti kudanamun bisa berhenti mendadak dan berlari kencang dan semakin kencang berlari. Orang-orang awampada masa itu merasa aneh melihat diri mereka ada dalam sebuah kaca besar, namun dalam ukuran yangberbeda, bergerak dan bersuara persis seperti diri mereka. Apakah ini disebut keanehan? Ya, aneh bagikita...mengapa teknologi yang seperti itu sudah ada pada masa Sulaiman? Bukankah teknologi seperti itubaru muncul di abad-abad sekarang? Untuk mencari jawabannya, bertanyalah pada ilmuwan yang hinggasekarang masih terus menggali bukti-bukti sejarah masa lalu dan membandingkannya dengan data-datailmu yang ada pada masa sekarang. Aneh atau realistis? Wallahua’lam. Qur’an sudah menjelaskan haltersebut secara global apa yang terjadi pada masa Sulaiman.BEBERAPA PERADABAN TEKNOLOGI YANG DIMILIKI SULAIMAN. Sulaiman adalah sosok raja sang penguasa atas segala-galanya. Ia pula yang menguasai alam jindan setan serta makhluk-makhluk yang berada di dalamnya menghormati Sulaiman. Ia pula yangmenguasai pengetahuan tentang hewan, menguasai berbagai penjuru alam semesta, serta menguasaiberbagai bidang ilmu pengetahuan. Wajar saja segalanya tunduk pada sosok yang satu ini karena berbagaikemampuan yang dimilikinya tersebut. Orang-orang di negerinya sungguh memuja dirinya. Para jin dansetan sangat takut dengan kemampuan ilmunya yang tinggi tersebut. Kalangan ilmuwan pun banyak yangsejalan dan sehaluan dengan pemikiran dan daya nalarnya. Kemampuan dan talenta yang jarang dimilikioleh sebagian orang, atau bahkan memang hanya Sulaiman yang memiliki itu semua. Kendaraan-kendaraan modern banyak tercipta dari negerinya. Sulaiman mampu mengolahkekayaan alam berupa bijih besi, timah, tembaga, dan lain-lain yang ada di negerinya tersebut.Perkembangan industri alat-alat berat sudah sangat maju kala itu. Hasil-hasil dari pengetahuan parailmuwan menjadi kontribusi penting dalam kemajuan peradabannya yang kita bilang modern ini. Merekamampu membuat berbagai kendaraan dengan sistem pengaturan udara. Mengarahkan tekanan udara yangkuat ke segala arah kemanapun mereka inginkan. Ya, kendaraan semacam helikopter yang kita kenalsekarang ini rupanya telah ada pada masa Sulaiman dulu. Kumparan kawat yang dihasilkan dari cairantembaga mereka olah menjadi sebuah generator yang bila dialiri listrik menghasilkan medan magnetikkuat yang menggerakkan rotor. Rotor inilah cikal bakal berbagai alat yang mampu berputar sepertiputaran baling-baling. Kipas baling-baling yang berputar kuat menghembuskan angin yang bertekanantinggi, sehingga menjadi sistem pendorong dari berbagai kendaraan yang mereka buat. Merekamenciptakan kapal-kapal besar dengan tenaga mesin yang kuat sehingga kapal dapat melaju cepat di ataslautan yang luas. Mereka juga menciptakan kendaraan seperti helikopter yang memiliki kipas baling-baling besar, dimana tekanan angin yang kuat mempu mengangkat badan pesawat ke atas, danmengarahkan tekanan angin ke arah mana saja, sehingga kendaraan tersebut dapat terbang dan melaju diudara. Di daratan pun mereka ciptakan kendaraan sejenis motor yang bisa dinaiki oleh satu orang ataulebih, layaknya sebuah kuda yang ditunggangi oleh seorang manusia.
 27. 27. Berbagai peralatan lain pun mereka ciptakan, yang pada intinya semua peralatan tersebut dapatmembantu manusia dalam kehidupannya. Sulaiman tahu persis bahwa mengelola alam ini diperlukanbantuan teknologi untuk pengerjaannya, karena kemampuan manusia sangat terbatas. Mustahil manusiamampu menggerus perut bumi hanya dengan kedua tangannya. Pengeboran hasil tambang bumi sepertibijih besi, timah, tembaga, dan sebagainya diperlukan peralatan-peralatan logam yang kuat dengankemampuan besar dan teknik-teknik yang canggih dan modern. Komputer pun sudah tercipta pada masaitu. Sistem komputerisasi diperlukan sebagai pengontrol berbagai peralatan yang dijalankan denganteknologi tinggi. Dengan kata lain semua aplikasi teknologi, baik itu pada reaktor-reaktor pembangkitlistrik, pabrik-pabrik alat berat, pertambangan maupun proyek-proyek besar pembangunan dalam skalaraksasa, seperti pembuatan jalan raya, bandara, pelabuhan laut, rel kereta api, waduk-waduk besar untuksistem pengairan dan pengendalian banjir, serta pembuatan istana-istana megah dan patung-patung besarsangat diperlukan sistem komputerisasi di dalamnya. Para arsitek dan ilmuwan bekerja dengan teknik-teknik tinggi dan detail-detail khusus, yang semua itu di bantu dengan sistem komputerisasi yang canggih.Proyek-proyek luar angkasa pun dibangun pada masa itu. Satelit-satelit diciptakan dan diluncurkan diangkasa luar sana. Satelit membantu Sulaiman untuk memantau kondisi di langit sana, atau bahkandigunakan pula untuk memantau apa yang ada di bumi, seperti pemetaan wilayah, survey alam danpegunungan, dan sekaligus ada beberapa satelit yang dijadikan sebagai mata-mata terhadap negeri-negerilain dibelahan bumi manapun. Seperti yang pernah terjadi pada waktu satelite Sulaiman memantau negerikerajaan Balqis. Satelit ini mampu mendeteksi dari ketinggian ribuan meter di udara, bahkan membuatpeta wilayah dan detail-detail khusus dari sebuah istana kerajaan Balqis. Inilah yang pernah disodorkan seorang ilmuwan kepada Sulaiman perihal pembangunan sebuahistana megah persis seperti istana kerajaan Balqis pada waktu itu. Seluruh arsitektur bangunan ditiru persishingga jenis dan ukuran bahan-bahan yang ada di dalam istana tersebut dengan menggunakankemampuan satelit yang mampu mendeteksi dengan dimensi penuh hingga seluk beluk istana tersebutterbaca jelas dan menjadi pedoman ilmuwan itu untuk membangunnya kembali di negerinya ataspermintaan dari Sulaiman. Kemampuan ilmuwan tersebut rupanya dapat menandingi kemampuan JinIfrit dalam hal pembangunan perumahan. Sulaiman sudah mengetahui bahwa dikalangan jin ifrit paraarsitek ifrit hanya menguasai ilmu soal bangunan dalam tataran ilmu yang masih kurang. Mereka(ilmuwan Ifrit) hanya mengandalkan explorasi dengan penjajakan dan penelitian lapangan terlebihdahulu. Mereka membutuhkan waktu untuk melihat, memprediksi dan mencatat seluk-beluk sebuahbangunan sebelum mereka kembali menyusunnya guna menciptakan replika bangunan tersebut. Sekalipunhasil arsitektur mereka sangat bagus dan indah, namun memerlukan waktu beberapa tahun untukmerealisasikan terwujudnya sebuah istana yang megah tersebut. Oleh karena itu Sulaiman, hanyamemberikan tender tersebut kepada seorang arsitek dari golongan manusia yang memiliki kemampuancepat dalam penyelesaian proyek-proyek pembangunan perumahan khususnya proyek pembangunanistana kerajaan yang super megah ini. Dan hasilnya memang mengagumkan, hanya dalam tempobeberapa bulan saja proyek tersebut berhasil diselesaikan. Bahkan arsitek jenius ini mampu menambahdan memberikan sentuhan seni yang elegan pada setiap bagian dari istana tersebut. Lantai-lantai keramikyang mengkilap dengan corak-corak yang menawan yang berbeda dari lantai keramik yang pernah adasebelumnya tidak dibutuhkan lagi dalam istana tersebut. Ia menggantinya dengan keramik-keramik licinyang terbuat dari bahan khusus semacam campuran katalis dan kaca yang menghasilkan bentuk dan corakyang sangat indah dan super mengkilap. Semua itu dikerjakan dengan teknik-teknik luar biasa sertabantuan alat-alat berat yang canggih untuk menciptakan itu semua. Karena tidak mungkin teknikpenghalusan sebuah batu hingga mengkilap dapat dilakukan hanya dengan menggosok-gosokan keduatelapak tangan. Semua itu pasti dihasilkan dari pabrik-pabrik besar pengolahan keramik dan aksesorisbangunan lainnya yang super modern. Pahatan-pahatan dan ukiran patung yang memberikan kemiripanbentuk seratus persen pasti diawali dengan sketsa komputerisasi dengan ketepatan detail yang sekecil-kecilnya dan tingkat akurasi yang tinggi pula. Ini mustahil dikerjakan dengan goresan pena oleh tanganmanusia kemudian penjiplakan dilakukan dengan teknik yang sederhana. Sungguh luar biasa apa yang telah dihasilkannya itu. Sulaiman sangat menyukai keindahan istanabarunya itu. Ia bersyukur dan berterimakasih atas terealisasinya pembuatan istana super megah tersebut.
 28. 28. Pembuatan istana barunya itu tidak memakan banyak biaya dan waktu, karena Sulaiman telahmemberikan kesepakatan sebelumnya kepada kalangan jin dan setan untuk membantu proyekpembangunan itu. Titah sang Raja sangat dipatuhi bangsa jin dan setan. Titah ini berlaku bagi semuakerajaan bangsa jin dan setan yang berada di wilayah kerajaan Sulaiman untuk tetap taat dan setia kepadaraja dan tehadap negerinya sendiri. Kontrak kerja yang diberikan pihak kerajaan Sulaiman dengan seluruhkerajaan bangsa jin dan setan adalah kerjasama aktif dalam segala sendi kehidupan khususnya dalamsetiap proyek-proyek raksasa yang sedang digarap dan pembangunan yang sedang direncanakan. Dansetiap hasil-hasil pembangunan tersebut dapat pula dinikmati oleh setiap bangsa jin dan setan, serta selalusetia kepada aturan-aturan dari Sulaiman selaku raja sang penguasa seluruh alam. Tidak ada intervensilangsung dari pihak kerajaan jin dan setan sehubungan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan olehpihak kerajaan Sulaiman. Hukum yang berlaku dinegeri itu juga harus diberlakukan dinegeri bangsa jindan setan. Sepremasi hukum hanya berada di tangan Sulaiman selaku raja sang penguasa seluruh alam.Bangsa jin dan setan hanya diberikan aturan khusus berupa larangan untuk berinteraksi langsung denganbangsa manusia, dan hanya boleh berinteraksi dalam wujud yang bisa dilihat oleh semua manusia.Diperkenankan seluruh bangsa jin dan setan untuk melakukan ikatan kerjasama dengan bangsa manusiadalam hal-hal tertentu dan khusus dalam perikehidupan di dua alam (alam jin dan alam manusia).Konstitusi ini diberlakukan secara mutlak dan menyeluruh. Setiap rancangan pembangunan untuk negerinya itu, Sulaiman hanya mengandalkan kemampuanbangsanya sendiri, tanpa ada bantuan dari negeri-negeri tetangganya yang lain. Walaupun negeri-negerilain itu sudah sangat maju peradabannya dan menjadi negeri-negeri yang modern pula, tapi hal ini tidakmembuat kecil hati Sulaiman dalam membangun negerinya itu. Bahkan apa yang telah dilakukanSulaiman sangat jauh melampaui kemajuan dari negeri tetangganya. Seperti negeri yang diperintah olehratu Balqis tersebut, adalah negeri yang sudah sangat maju dalam segala kehidupannya. Peradabanmodern telah membuat ratu Balqis menjadi sombong terhadap negeri-negeri lainnya. Sesungguhnya apayang telah dicapai oleh Balqis masih dibawah dari apa yang telah dicapai oleh Sulaiman. Di negeri Balqismemang rakyatnya banyak yang mengandalkan Matahari sebagai sumber energi yang banyak dipakaidalam setiap sendi kehidupan rakyatnya. Namun di negeri Sulaiman hal itu sudah lumrah dan banyakdipakai pada proyek-proyek luar angkasanya sebagai sumber energi yang dapat diandalkan. Sumber energiyang utama di negeri Sulaiman bukan hanya itu, tapi ia juga mampu mendaya gunakan sumber energiNuklir untuk kehidupan rakyatnya. Sumber energi ini pun bisa tergolong murah. Disamping itu jugabantuan teknis dari berbagai kerajaan jin dan setan yang ada di negerinya merupakan keuntungantersendiri dalam mencapai percepatan pembangunan menjadi negeri yang super modern menandingitingkat kemajuan negeri Balqis tersebut. Inilah yang tidak diperhitungkan oleh Balqis ataskesombongannya itu. Balqis telah menganggap negeri Sulaiman adalah negeri yang masih belum majuperadabannya. Ia mengganggap proyek-proyek pembangunan di negeri Sulaiman terkesan tersendat-sendat karena kurangnya dana untuk pembangunan negerinya itu. Balqis pernah memberikan bantuandana dan bantuan teknis kepada Sulaiman untuk pembangunan di negerinya, namun hal itu di tolak olehSulaiman. Sulaiman menganggap bantuan dari negeri Balqis adalah penghinaan terhadap kerajaan danbangsanya. Ia merasa Balqis tidak melihat negerinya dengan jelas, melihat kedalam apa yang telahdilakukan negerinya Sulaiman itu sekarang ini. Kalau seandainya Balqis melihat apa yang telah diraihnegeri Sulaiman selama ini tentulah Balqis tidak akan bersikap seperti itu, yang oleh Sulaiman dianggapsebagai suatu penghinaan bagi bangsa dan negerinya. Sulaiman tidak butuh bantuan dari kerajaan Balqis,tapi yang ia butuhkan adalah pengakuan dari kerajaan Balqis dan negeri-negeri tetangganya yang lainbahwa negerinya ini telah menjadi negeri yang sangat maju dan sangat modern dalam segalaperadabannya. Mengukur kemajuan suatu negeri bukan dilihat dari mampunya mereka membangunpusat-pusat kota dengan gedung-gedung tinggi yang menjulang ke langit dengan segenap kehidupannyayang modern, tapi lihatlah apa yang telah mereka raih dengan kesanggupan mereka menembus langit danmenciptakan kehidupan baru di luar sana, itulah yang menjadi obsesi Sulaiman terhadap suatu kemajuan.Kalau hanya sebatas membangun kota yang modern dengan biaya mahal dan teknik-teknik yang modernpula, hal itu bisa dibuktikan oleh Sulaiman. Ia mampu mendirikan kota-kota megah dan mewah sertabangunan-bangunan besar dan indah serta penataan kota yang bagus. Inilah yang harus dibuktikan kepada
 29. 29. semua negeri agar semuanya dapat melihat perkembangan peradaban Sulaiman pada masa itu. Pantaslahkalau Sulaiman menantang kerajaan Balqis untuk memberikan apresiasi atas segala kemajuan negerinya.Agar Balqis pun bisa melihat dan menilai sendiri negeri Sulaiman itu seperti apa. Pada kenyataannyakerajaan Balqis pun mengakui kehebatan negeri Sulaiman atas negerinya. Balqis belum bisa dibilangnegeri yang sangat maju, karena ia belum memiliki segalanya. Tidak seperti negeri Sulaiman yangmemiliki segalanya. Negeri Sulaiman ditata dengan baik. Pusat-pusat kota dibangun dengan megah.Kendaraan-kendaraan yang hilir mudik di atur dengan sangat teratur dan terlihat baik. Proyek luarangkasa memberikan kontribusi penting dalam menjelajahi alam semesta serta memberikan explorasi baruterhadap sumber-sumber penting di luar angkasa yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang adabumi. Ilmu pengetahuan dan teknologi sudah mencapai tingkat yang monumental pada masa itu.Kendaraan-kendaraan super cepat mulai diciptakan sebagai sarana untuk menjelajahi luar angkasa.Seolah-olah jarak dan waktu bukan lagi sebagai halangan bagi Sulaiman dalam bepergian kemanapun iasuka. Kalangan ilmuwan dari golongan manusia dan dari golongan jin banyak membantu keinginanSulaiman untuk berbuat lebih dari yang dibayangkan oleh sebagian orang di negeri lain. Benar-benarSulaiman membawa negerinya kepada kejayaan besar yang pernah dicapai oleh umat manusia. Ia lahmanusia pertama yang pernah menjelajahi luar angkasa dengan kendaraannya yang unik dan istimewadalam pembuatannya. Kendaraannya mampu menembus batas-batas wilayah berbahaya bagipenerbangan yang kita anggap mustahil itu. Ya, Sulaiman pula yang memberikan pengetahuan-pengetahuan baru terhadap manusia, bahwa sesungguhnya manusia mampu menembus luar angkasadengan ilmunya. Hal itu sudah dibuktikan pada masa lalu, masa di mana ia pernah menjadi seorang raja,yang tidak ada kerajaan manapun yang dapat menandingi kerajaannya itu. Pada masa itu banyak umatmanusia yang berkelana ke luar bumi, begitupun dari kalangan jin yang menikmati hasil-hasil darikemajuan peradaban Sulaiman. Apakah kita menganggap hal ini bohong dan mustahil? Wallahua’lam.Qur’an sudah menjelaskan secara global tentang keadaan pada masa itu. Lantas mengapa peradaban Sulaiman bisa musnah begitu saja kalau seandainya memang benarperadabannya pada masa itu sudah demikian adanya? Sesungguhnya peradaban dan teknologi kerajaanSulaiman tidaklah seluruhnya musnah begitu saja. Hanya saja kita di jaman sekarang ini belummenemukan satu pun dari sisa sisa peradaban Sulaiman pada masa lalu itu. Hilangnya sebuah peradabantidaklah serta merta lenyap dalam sekejab, namun secara bertahap berangsur-angsur punah dan tersisahanya sedikit atau sebagian kecil saja dari peradaban itu. Sebagai contoh pada masa sekarang ini;peradaban sepeda. Sepeda tidak akan kita temui di Amerika serikat atau Inggris sana, walaupun sepedatercipta lebih dulu di sana. Mengapa? Karena sepeda telah punah, berganti dengan motor. Namun motortidak juga kita jumpai di sana. Mengapa? Karena motor telah punah dan berganti dengan mobil, danberganti pula dengan pesawat jet. Kini di sana banyak orang yang menggunakan pesawat jet pribadi.Banyakkah orang yang menggunakan motor di sana? Banyakkah orang yang menggunakan sepeda disana? Kalau jawabnya tidak ada lagi orang yang menggunakan sepeda sekarang ini di Amerika sana,lantas kemana sepeda itu? Inilah kemusnahan suatu peradaban di sana. Tetapi peradaban sepeda masihtersisa di belahan bumi yang lain. Lihatlah di negeri China sana! Kita akan melihat banyak orang yangmenggunakan sepeda. Apakah peradaban sepeda sudah musnah di negeri China? Tidak. Nah, begitulahperumpamaan sebuah peradaban. Kemusnahan dan kemunculan sebuah peradaban tidak ditentukan padasatu tempat. Dan kurun waktu dari kemusnahannya pun tidak mempengaruhi sebuah peradaban itu dinilai musnah dalam sekejab. Begitupun kemunculan suatu peradaban baru, tidak serta merta tersebar danmenyebar dalam sekejap, namun hal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan kondisi wilayah dankemampuan orang-orangnya dalam beradaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut. Inilah yang patutmenjadi kesadaran kita sebelum kita meyakini bahwa peradaban baik yang telah lalu dan terpendamsekian lama akan muncul kembali menjadi sebuah peradaban yang sama persis dari peradaban yang telahhilang atau musnah tersebut. Pembuktian-pembuktian bahwa peradaban dari masa ke masa sudahdemikian halnya terjadi dan mengalami masa-masa pengulangan dapat ditelusuri dengan penelitian ilmiahdari para pakar arkeolog dan antropolog dalam mencari korelasinya terhadap kehidupan sekarang.
 30. 30. Allah lah yang mengetahui apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan hanya orang-orangyang berakal lah yang mau mengambil pelajaran darinya. Apakah kita tidak mau mengambil pelajarandarinya itu? Wallahua’lam.Penulis : Coco Al Mahdi.Sumber : Inspirasi dan analisa pribadi.Referensi : Al-Qur’an Dep.Agama RI.Kepustakaan : Sumber-sumber Ilmiah Hasil Penelitian para Ilmuwan Barat.

×