Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
กระตุ้นอารมณ์โค้ชชี่อย่างไร จึงเกิดแรงบันดาลใจต่อเป้ าหมาย?
โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ วิทยากร และโค้ชที่ได้รับการรับรองจากส...
2
 ภาพที่คุณอยากเห็นคือ สมาชิกในทีมให้ความช่วยเหลือกัน แบ่งปันความรู้และทรัพยากร
ร่วมกัน บรรยากาศการทางานมีแต่รอยยิ้ม ผลผ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

กระตุ้นอารมณ์โค้ชชี่อย่างไร จึงเกิดแรงบันดาลใจต่อเป้าหมาย โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ

356 views

Published on

ยิ่งโค้ชชี่มีความรู้สึกตื่นเต้นต่อเป้าหมายมากเท่าไร เขาจะยิ่งผูกพันตนเองในการทำให้เป้าหมายเป็นจริง เขาจะมีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาวิธีการต่างๆเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้น

Published in: Education
  • Be the first to comment

กระตุ้นอารมณ์โค้ชชี่อย่างไร จึงเกิดแรงบันดาลใจต่อเป้าหมาย โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ

  1. 1. 1 กระตุ้นอารมณ์โค้ชชี่อย่างไร จึงเกิดแรงบันดาลใจต่อเป้ าหมาย? โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ วิทยากร และโค้ชที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ www.bewinning.biz, sirirat@bewinning.biz อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะ ท่านผู้อ่านอาจสงสัยว่า ในการโค้ช โค้ชต้องกระตุ้นอารมณ์ผู้รับการโค้ช (โค้ชชี่) ด้วยหรือ? ขอตอบเลยว่า ‚แน่นอนค่ะ‛ เพราะการโค้ชมีจุดประสงค์ให้โค้ชชี่ประสบความสาเร็จ สามารถเอาชนะความท้าทาย และบรรลุเป้ าหมายได้ และโค้ชชี่จะก้าวไปสู่จุดนั้นได้เมื่อโค้ชชี่มี อารมณ์ ความรู้สึกอย่างแรงกล้าต่อเป้ าหมายนั้น ดังนั้น ในการสนทนาการโค้ช ไม่ว่าจะเป็นการโค้ชโดยมีจุดประสงค์เพื่อกาหนดเป้ าหมายและกล ยุทธ์ (Coaching for Setting Goal and Strategies) เกี่ยวกับการพัฒนาในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เช่น ประเด็นในการพัฒนาคือ การสร้างทีมที่มีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน ขั้นตอนแรกที่โค้ชจะต้องทา คือทาให้โค้ชชี่เข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับภาพ ‘การสร้างทีมที่มีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน’ ที่ตนอยาก เห็น โดยการกระตุ้นให้โค้ชชี่จินตนาการเกี่ยวกับภาพเป้ าหมายที่ตนต้องการบรรลุเกี่ยวกับประเด็น ดังกล่าว อีกกรณีหนึ่ง เป็นการโค้ชเพื่อช่วยโค้ชชี่ผ่าทางตัน (Coaching on Dilemma) หรือหาวิธีการแก้ปัญหา บางอย่างที่เกิดขึ้ น เช่น การโค้ชเพี่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็น Team Leader 2 คนที่กาลังลุกลามบานปลายจนส่งผลถึงบรรยากาศการทางานของทีม สิ่งที่โค้ชจะดาเนินการ คือการสนทนาเพื่อกระตุ้นให้โค้ชชี่สารวจความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง เพื่อให้เข้าใจความจริง ในปัจจุบัน จากนั้นกระตุ้นโค้ชชี่ให้จินตนาการต่อไปถึงภาพเป้ าหมายที่ตนต้องการบรรลุ คาถามที่โค้ชใช้เพื่อให้โค้ชชี่จินตนาการเกี่ยวกับภาพเป้ าหมาย ไม่ควรมีคาถามเดียว แต่ควรใช้คาถาม หลายๆคาถามเพื่อกระตุ้นให้โค้ชชี่เกิดแรงบันดาลใจและตื่นเต้นต่อการบรรลุเป้ าหมายนั้น เช่น  คุณเห็นภาพอะไรเกิดขึ้นบ้าง หากภายใน 6 เดือนข้างหน้านี้ คุณสามารถสร้างทีมที่เป็นน้าหนึ่ง ใจเดียวกันได้สาเร็จ?  จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างในอีก 6 เดือนข้างหน้า หากสิ่งที่คุณอยากเห็นกลายเป็น ความจริง?  คุณคิดว่าคนรอบข้างจะมีปฏิกิริยาอย่างไร หาก Team Leader ทั้ง 2 คน จับมือทางานเป็น พันธมิตรกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก?
  2. 2. 2  ภาพที่คุณอยากเห็นคือ สมาชิกในทีมให้ความช่วยเหลือกัน แบ่งปันความรู้และทรัพยากร ร่วมกัน บรรยากาศการทางานมีแต่รอยยิ้ม ผลผลิตดีชึ้น ถ้าภาพเหล่านี้กลายเป็นความจริง คุณ จะรู้สึกอย่างไร?  ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไรหากภาพที่คุณเห็นกลายเป็นจริงใน 6 เดือนข้างหน้านี้?  คุณมีแผนจะทาอะไรต่อ หากสิ่งที่คุณอยากเห็นมาตลอดชีวิตกลายเป็นความจริงขึ้นมาแล้ว? การตั้งคาถามกระตุ้นโค้ชชี่หลายๆคาถามเกี่ยวกับภาพเป้ าหมาย อารมณ์ ความรู้สึก และสิ่งที่จะเกิดขึ้น หากภาพเป้ าหมายกลายเป็นความจริงจะส่งเสริมให้โค้ชชี่ตื่นตัวกับอนาคต และไม่จมอยู่กับอดีต โค้ชชี่ จะรู้สึกมีความหวัง เกิดแรงบันดาลใจ ตื่นเต้นเกี่ยวกับเป้ าหมาย เกิดความรู้สึกผูกพันกับเป้ าหมาย และ มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทาให้ภาพเป้ าหมายนั้นกลายเป็นความจริงให้ได้ หากความรู้สึก เช่นนี้ เกิดขึ้นได้ หมายความว่า ประตูแห่งความสาเร็จในการโค้ชได้แง้มออกแล้ว เพราะโค้ชชี่จะ กระตือรือร้นที่จะคิดค้นวิธีการต่างๆเพื่อทาให้ภาพเป้ าหมายกลายเป็ความจริง ซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไปใน กระบวนการโค้ช

×