Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Coaching Case: เจ้านายไม่ยอมฟังความคิดเห็น ทำไงดี?

815 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Coaching Case: เจ้านายไม่ยอมฟังความคิดเห็น ทำไงดี?

  1. 1. 1 Coaching Case: เจานายไมยอมฟงความคิดเห็น ทําไงดี? โดย ศิริรัตน ศิริวรรณ วิทยากร และ Certified Coach เปาหมายของการโคชคือการชวยใหโคชชี่ปลดปลอยศักยภาพของตนเอง เกิดความเขาใจ และ สามารถแสวงหาทางออกหรือคําตอบที่สามารถนําไปใชจัดการกับสถานการณหรือประเด็นปญหา ตางๆไดดวยตนเอง การโคชที่มีประสิทธิผลจะชวยใหโคชชี่เกิดการพัฒนา เติบโตจากภายในตนเอง ทั้งทางดานอารมณ และความคิด ทํางานไดโดยอิสระ และยืนหยัดไดดวยลําแขงของตนเอง วันนี้ ดิฉันขอแนะนําแนวทางการโคชโดยการใชคําถามที่ดิฉันใชในการโคชลูกคานะคะ จะ สังเกตเห็นวาในการโคช ดิฉันจะไมไดใหคําแนะนําใดๆ ใชเพียงคําถาม มีการสรุปประเด็นสะทอน กลับไป เพื่อตรวจสอบวาเขาใจตรงกัน และทําใหโคชชี่เกิดการตระหนักรู และใหกําลังใจกับโคชชี่ เปนระยะๆคะ โคชชี่เปนผูเชื่อมโยงขอมูล และคนพบคําตอบดวยตนเอง โดยที่ดิฉันซึ่งเปนโคชมิได ชี้นําใดๆคะ “อาจารยศิริรัตนคะ ตอนนี้นกมีปญหากับเจานาย ทําไงดีคะ? “คุณนกตองการใหดิฉันชวยโคชหรือตองการคําแนะนําคะ? “โคชคะ อาจารย” “โอเคคะ คุณนกชวยเลาประเด็นคราวๆใหฟงหนอย ไดไหมคะ?” “คือเจานายนกนะคะ เขาไมยอมรับฟงความคิดเห็นของนกเลย แรกๆเขาก็รับฟงนะคะ แตหลังๆมานี้ เขาจะไมฟงเลย ชอบควบคุมมาก ไมใหอิสระนกไดตัดสินใจเลย ไมรูเขาจางนกมาเปนผูจัดการทําไม ถาไมฟงนก” “คุณนกตองการใหเจานายฟงคุณนก”
  2. 2. 2 “คะ นกตองการใหเขาฟงกอน และคอยตัดสินใจ แตเขาทําเหมือนฟงแตไมไดฟงคะ สุดทายเขาก็ออก คําสั่งมาเลย เหมือนนกเปนเด็ก ไมมีอํานาจอะไร ตอนนี้ลูกนองนกยังรอฟงคําตอบจากเขามากกวา นกอีก” “ดูเหมือนวาวิธีที่เจานายปฏิบัติตอคุณนกจะสงผลตอการนําและการบังคับบัญชาของคุณ นก” “ใชคะ สงผลมากๆเลย” “แลวคุณนกรูสึกอยางไรบางคะ?” “นกรูสึกเบื่อ เหนื่อยใจ ไมมีกําลังใจ รูสึกตัวเองไมมีความสําคัญ วันๆไมอยากทํางานเลย” “คะ ดิฉันเขาใจดีคะ เรื่องที่คุณนกเผชิญอยูเปนเรื่องทาทายมากทีเดียว” “ขอบคุณคะ มันทาทายมากจริงๆ” “คุณนกคะ คุณนกคาดหวังที่จะไดรับอะไรจากการโคชครั้งนี้คะ?” “นกอยากไดวิธีการที่จะทําใหเจานายหันมาฟงนกมากขึ้น และใหอิสรภาพนกในการตัดสินใจใน ฐานะผูจัดการคะ” “การที่เจานายหันมาฟงคุณนกมากขึ้น และใหคุณนกตัดสินใจมันสําคัญอยางไรกับคุณนกคะ?” “สําคัญมากที่สุดเลยคะ นกจะทํางานอยางมีความสุขมาก และผลงานดีขึ้นมากคะ ไมงั้นคงอยูไมได เพราะลูกนองก็จะไมเคารพนก” “ดูเหมือนคุณนกจะทํางานงายขึ้น ประสบความสําเร็จมากขึ้น ถาเจานายฟงคุณนก” “คะ ใช ตอนนี้เหมือนตัวเองไมมีตัวตนในที่ทํางาน” “พอจะขยายความใหฟงเพิ่มเติมไดไหมคะ ที่วาไมมีตัวตน” “ลูกนองไมฟงนก รอคําสั่งจากเจานายนกอยางเดียวคะ” “คุณนกคะ ภาพการทํางานกับเจานายที่คุณนกอยากเห็นเปนอยางไรคะ?”
  3. 3. 3 “เจานายใหเกียรตินก ฟงนก ถามความเห็นนก ใหอิสระนกในการตัดสินใจ เชื่อมั่นในตัวนก ไวใจนก ลูกนองก็ฟงนก ยอมรับนก มีอะไรก็มาถามนก ไมใชรอเจานายนก เชื่อมั่นและไวใจนกคะ” “ดูเหมือนความเชื่อมั่น ความไววางใจจะเปนสิ่งสําคัญในเรื่องนี้นะคะ” “อาจารยสรุปไดถูกตองคะ อาจเปนประเด็นหนึ่งคือเขายังไมไวใจนก อีกประเด็นก็คงเปน สไตลของ เขาดวย” “ถาเปนสองประเด็นนี้ คุณนกคิดวาอยากจะจัดการกับประเด็นไหนมากกวาคะ?” “เรื่องสไตลคงแกยากแตเรื่องความไววางใจ นกนาจะพอสรางได และมันอาจสงผลถึงสไตลดวย ” “เยี่ยมมากคะคุณนก ดูเหมือนคุณนกจะคนพบบางอยางแลว” “คะ พออาจารยถามมา ก็ทําใหนกคอยๆกระจางขึ้น” “เยี่ยมเลยคะ จากจุดนี้ คุณนกอยากเดินหนาตออยางไรคะ?” “นกคิดวา นกคงตองหาวิธีการที่จะทําใหเขาไววางใจนกคะ เพราะถาเขาวางใจนก เขาก็คงฟงนกมาก ขึ้นคะ” “คุณนกจะรูสึกอยางไร ถาเขาไววางใจคุณนกคะ?” “นกคงรูสึกดีมากๆ มีความสุข มั่นใจ ผลงานก็นาจะดีขึ้นดวย” “แลวมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกคะ?” “นกจะทํางาน และตัดสินใจไดโดยอิสระมากขึ้น ลูกนองจะฟง และยอมรับนกมากขึ้น บรรยากาศการ ทํางานนาจะดีขึ้น ทํางานไดประสบความสําเร็จมากขึ้น” “ดีจังคะ แลวคุณนกคิดวามีทางเลือกอะไรบางคะที่จะทําใหสิ่งที่คุณนกคิดเกิดขึ้นจริงๆคะ?” “นกคิดวา นกคงตองอานใจเจานายนกกอนวาเขาตองการอะไร คาดหวังอะไร เขารูสึกอยางไร” “เยี่ยมมากคะคุณนก เขาใจความตองการของเจานาย เปนจุดเริ่มตนที่ดีคะ มีทางเลือกอื่นๆอีกไหม คะ?
  4. 4. 4 “นกคงตองขอนัดคุยกับเขาคะ แสดงความจริงใจใหเขาเห็น เปดใจฟงเขา รับ Feedback จากเขา เกี่ยวกับการทํางานของนกดวย” “เยี่ยมมากคะคุณนก มีอะไรอีกไหมคะที่คุณนกคิดวานาจะทําไดอีก?” “นกอาจตองปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหมใหสอดคลองกับความคาดหวัง และสไตลการทํางานของ เขาคะ การนําเสนอความคิดเห็นกับเขาก็คงตองปรับเปลี่ยนไปดวย” “ดีมากคะ มีอะไรอีกไหมคะที่นาจะทําได?” “สรางความสัมพันธกับลูกนองใหมคะ พาลูกนองไปเลี้ยง” “ฟงดูดีจังคะ มีอะไรอีกไหมคะ?” “นกวาแคนี้ก็ดูเหมือนจะเยอะแลวคะ” “ถาอยางนั้น สิ่งแรกที่คุณนกจะทําคืออะไรคะ?” “พรุงนี้ นกจะขอนัดคุยกับเจานายกอน และวางแผนหัวขอที่จะคุยกับเขาคะ” “คุณนกจะวัดผลสําเร็จในเรื่องนี้อยางไรคะ?” “ในที่ประชุมวันพุธหนา เขาจะถามและฟงนกมากขึ้นคะ” “ตอนนี้คุณนกรูสึกอยางไรบางคะ?” “มีความหวังมากคะ รูสึกผอนคลาย รูสึกดีคะ คิดวานาจะสําเร็จ” “ดีใจที่คุณนกรูสึกดีนะคะ เชื่อมั่นวาคุณนกตองทําไดแนคะ” “ขอบคุณอาจารยศิริรัตนมากคะ” “ยินดีอยางยิ่งคะ”

×