Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ทักษะการนำเสนองาน (Presentation Skill) - การวางท่ากับการปล่อยวาง โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ

766 views

Published on

ข้อคิดในการนำเสนองาน (Presentation): การวางท่ากับการปล่อยวาง โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ

1. การวางท่า (Posture) ที่เหมาะสมเป็นการแสดงออกถึงอำนาจ พลัง ความมั่นใจ และความน่าเชื่อถือของผู้นำเสนอ
2. การวางท่าหรือการยืน ไม่ควรยืนขาชิดติดกันเพราะจะทำให้เซ ควรแยกขาห่างจากกันประมาณ 1 ฟุต ทิ้งแขนสองข้างลงข้างลำตัวสบายๆ เป็นการแสดงออกถึง ‘การปล่อยวาง’ ไม่กลัว ไม่กังวล ไม่ยึดติด
3. ไม่ทำหลังงอ
4. ไม่ย่อเข่า
5. ไม่ยืนกอดอก เพราะเป็นการแสดงออกถึงการปกป้องตนเอง สร้างกำแพง เข้าถึงยาก กลัว กังวล
6. ไม่ยืนล้วงกระเป๋า เพราะเป็นการแสดงออกถึงความไม่มั่นใจ ดูเหมือนซุกซ่อนหรือปกปิดความจริงบางอย่างอยู่
7. ไม่กุมมือไว้ด้านหน้า เพราะอาจทำให้ดูไม่มั่นใจในตนเอง ไม่มีพลังอำนาจในตนเอง ดูไม่น่าเชื่อถือ
8. ไม่นำมือสองข้างไขว้หลัง เพราะทำให้ดูเหมือนท่านกำลังมาตรวจสอบงาน และทำให้ดูไม่สง่า
9. เมื่อเดินเข้าหาผู้ฟังแล้วให้กลับมายืนในท่าที่มั่นคง ระวังเซ หรือล้ม

การวางท่า และการยืนของท่านบ่งบอกถึงความสามารถของท่านในการปล่อยวางความกังวลทั้งปวง หากท่านรู้สึกดีกับตนเอง มั่นใจในตนเอง รู้สึกดีกับสิ่งที่กำลังนำเสนอ และผู้ฟัง ท่านควรสามารถปล่อยวางแขนทั้งสองข้างของท่านไว้ข้างลำตัวได้ ทั้งหมดจึงอยู่ที่จิตใจของท่านค่ะ ผู้เขียนขอแนะนำว่า เตรียมตัวให้ดีทั้งโครงสร้างการนำเสนอ สภาพร่างกาย และจิตใจ ปล่อยวาง และทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นค่ะ เพราะทุกสิ่งที่ท่านพูด หรือทำ ผู้ฟังสามารถตัดสิน หรือประเมินท่านได้ว่าเขาสมควรให้ความเชื่อถือในตัวท่านหรือไม่ค่ะ

Published in: Education
  • If you’re struggling with your assignments like me, check out ⇒ www.HelpWriting.net ⇐. My friend sent me a link to to tis site. This awesome company. After I was continuously complaining to my family and friends about the ordeals of student life. They wrote my entire research paper for me, and it turned out brilliantly. I highly recommend this service to anyone in my shoes. ⇒ www.HelpWriting.net ⇐.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Be the first to like this

×