Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Coach Bee Training: Group Coaching and Story Telling

85 views

Published on

Training Interactive Approach by using Group Coaching and Story Telling

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Coach Bee Training: Group Coaching and Story Telling

  1. 1. 1 ‘Coach Bee Training: Group Coaching & Story Telling’ โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ (โค้ชบี) วิทยากรด้านการพัฒนาผู้นาและการสื่อสาร และโค้ชที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (Professional Certified Coach / PCC) บริษัท บี วินนิ่ง เทรน แอนด์ โค้ช จากัด sirirat@bewinning.biz, www.bewinning.biz ตลอดระยะเวลา 10 ปี ของการทาอาชีพวิทยากร แนวทางการฝึกอบรมที่ผู้เขียนใช้มาตลอดคือ Facilitator ซึ่งหมายถึง การเป็นผู้อานวยการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรมส่วนใหญ่ ผู้เขียนจะไม่เน้นการบรรยาย เพราะผู้เข้าอบรมมักจะจาสิ่งที่ได้ฟังจากผู้อื่นได้น้อยกว่า ส่วนใหญ่พอจบ การอบรมแล้วก็ลืมไป หรือหากจาได้ ก็จาได้น้อยมาก ผู้เขียนจึงประยุกต์ใช้ 'การโค้ชกลุ่ม' (Group Coaching) โดยตั้งคาถามให้คิด แบบชวนคิด ชวนคุย ให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองอย่างเปิดกว้าง และ คิดหาคาตอบต่างๆด้วยตนเอง ภายใต้บรรยากาศของความไว้วางใจซึ่งผู้เขียนได้สร้างไว้ตั้งแต่ช่วงเปิด การสัมมนา หลังจากนั้น จึงค่อยขมวดปม หรือกล่าวสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ แนวคิด และวิธีปฏิบัติของ โปรแกรม
  2. 2. 2 นอกจากนั้น ผู้เขียนยังใช้ทักษะสาคัญอีกทักษะหนึ่งคือ 'การเล่าเรื่อง' (Story Telling) การเล่าเรื่องนั้น น่าจดจากว่าข้อความธรรมดาๆมาก โดยผู้เขียนจะเลือกเรื่องที่มีความสอดคล้อง นามาเล่าให้น่าฟัง น่า ติดตาม ได้อารมณ์ จากนั้นจึงตั้งคาถามให้ผู้เข้าอบรมคิดเกี่ยวกับเรื่องเล่านั้นในประเด็นต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาโปรแกรม โดยเรื่องที่เลือกมาเล่าจะเป็นเรื่องจริงหรือนิทาน ภาพยนตร์ ตานาน หรือ เรื่องใดๆก็ได้ เรื่องเล่าจะช่วยดึงความสนใจ และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และติดตามได้ดี การเล่าเรื่อง ยังเป็นเทคนิคที่ผู้เขียนใช้อยู่บ่อยครั้งในการโค้ชทั้งในรูปแบบตัวต่อตัว (One-on-One Coaching) และ การโค้ชกลุ่ม (Group Coaching) อย่างไรก็ตาม การโค้ชกลุ่มและการเล่าเรื่องเป็น 2 วิธีการสาคัญในการช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ใน ระดับที่ลึกซึ้ง วิทยากรที่ดีจะไม่ยึดติดในรูปแบบแต่จะแสวงหาวิธีใดก็ตามที่ตอบสนองความต้องการของ ผู้เข้าอบรม ลูกค้า รวมถึงสอดคล้องกับ Background ของผู้เข้าอบรม วิทยากรสามารถใช้กิจกรรมอื่นๆ ประกอบการอบรม เช่น การสาธิต การทา Role Play เกมส์ Pre-work เป็นต้นประกอบด้วยได้ เพื่อให้ การอบรมบรรลุผลสาเร็จระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

×